Download hier de publicatie in het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD — 07.07.2014 — MONITEUR BELGE
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
20 maart 2014;
Gelet op advies nr. 55.866/4 van de Raad van State, gegeven op
23 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Economie,
51733
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2014;
Vu l’avis n° 55.866/4 du Conseil d’Etat, donné le 23 avril 2014, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre de l’Economie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Nous avons arrêté et arrêtons :
Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 februari 2007
betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en
§ 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische
communicatie voor de nooddiensten, wordt opgeheven.
Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 2 février 2007 relatif aux
services d’urgence en exécution de l’article 107, § 1er et § 3, de la loi du
13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et portant des
dispositions diverses en matière de communications électroniques pour
les services d’urgence, est abrogé.
Art. 2. In artikel 2, 6°, van hetzelfde besluit worden de woorden “en
02 649 95 55” vervangen door de woorden “, 02 649 95 55 en 1813”.
Art. 2. Dans l’article 2, 6°, du même arrêté, les mots « et 02 649 95 55
» sont remplacés par les mots « , 02 649 95 55 et 1813 ».
Art. 3. De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Gegeven te Brussel, 25 april 2014.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
FILIP
PHILIPPE
Van Koningswege :
Par le Roi :
De Minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l’Economie,
J. VANDE LANOTTE
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN
VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2014/35450]
4 APRIL 2014. — Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein
in het Vlaamse Gewest (1)
Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest
HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepalingen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Dit decreet wordt aangehaald als: GIPOD-decreet van 4 april 2014.
Art. 3. In dit decreet wordt verstaan onder:
1° AGIV: het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004
houdende oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap “Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen”;
2° andere geplande inname: een geplande inname van de openbare weg voor enige andere reden dan een
werkopdracht;
3° ernstige hinder: het afsluiten voor alle weggebruikers of voor groepen van weggebruikers van de rijbaan, van
één of meer rijstroken, van een rijrichting, of van een bijzondere overrijdbare bedding;
4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein, hierna GIPOD te noemen: het elektronisch informatiesysteem
voor de uitwisseling van informatie en voor de ontsluiting voor het grote publiek over geplande innames van de
openbare weg;
5° geplande inname van de openbare weg: het bezetten van de openbare weg voor werkzaamheden of andere
activiteiten, met een aanvangsdatum, een duurtijd en een zone die minstens vijf werkdagen vooraf worden bepaald;
6° Grootschalig Referentie Bestand, hierna GRB te noemen: het databanksysteem, vermeld in artikel 2, 3°, van het
decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand;
7° initiatiefnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een werkopdracht laat uitvoeren;
8° omleiding: een alternatieve route die de weggebruikers kunnen volgen in geval van een geplande inname van
de openbare weg;
9° synergie: de registratie van een samenwerking tussen initiatiefnemers om welbepaalde werken gecoördineerd
uit te voeren;
10° synergieaanvraag: een aanvraag van een initiatiefnemer tot samenwerking met andere initiatiefnemers, met als
doel het creëren van een synergie;
51734
BELGISCH STAATSBLAD — 07.07.2014 — MONITEUR BELGE
11° verplaatsingswerk: een werkopdracht voor de verplaatsing of heraanleg van nutsleidingen die veroorzaakt
wordt door een andere werkopdracht;
12° werkopdracht: een geplande inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij de
openbare weg wordt opengebroken;
13° werkopdracht van categorie 1: een werkopdracht waarbij een oppervlakte van meer dan 50 m_ wordt
opengebroken;
14° werkopdracht van categorie 2: een werkopdracht waarbij een oppervlakte van minstens 3 m_ en niet meer dan
50 m_ wordt opengebroken;
15° werkopdracht van categorie 3: een werkopdracht waarbij een oppervlakte van minder dan 3 m_ wordt
opengebroken.
HOOFDSTUK 2. — Doel van het GIPOD
Art. 4. Het GIPOD heeft tot doel om de informatiestromen, gerelateerd aan het proces van een geplande inname
van de openbare weg in het Vlaamse Gewest, te optimaliseren en op die manier de hinder voor de maatschappij in haar
geheel en de weggebruikers in het bijzonder te beperken.
HOOFDSTUK 3. — Werking en organisatie van het GIPOD
Art. 5. Met behoud van toepassing van de taken van het AGIV, bepaald door of krachtens andere decreten, wordt
het AGIV belast met de volgende taken:
1° de ontwikkeling, de openstelling, het beheer, de dienstverlening en het vaststellen van de gebruiksvoorwaarden
van het GIPOD;
2° de controle op de registratie van een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor de toegang tot het GIPOD, alsook
in voorkomend geval de wijziging, schorsing of opheffing van de registratie.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de taken, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°.
Art. 6. Het gebruik van het GIPOD is kosteloos.
Art. 7. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die het GIPOD gebruikt conform artikel 8 tot en met 12,
registreert zich in het GIPOD ten minste vijf werkdagen vóór de uiterlijke termijn voor ingave van de informatie is
verstreken. De betrokken personen kunnen daarbij ook andere personen aanwijzen, die namens hen informatie in het
GIPOD kunnen ingeven en wijzigen.
HOOFDSTUK 4. — Verplichting tot het ingeven van een inname van de openbare weg
Afdeling 1. — Verplichting tot het ingeven van een werkopdracht
Art. 8. § 1. Elke werkopdracht van categorie 1 wordt ingegeven in het GIPOD door de initiatiefnemer of door een
natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen.
Elke werkopdracht van categorie 2 die ernstige hinder zal veroorzaken, wordt ingegeven in het GIPOD door de
initiatiefnemer of door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen.
Elke werkopdracht van categorie 3 waarvoor een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer vereist is, wordt
ingegeven in het GIPOD door de initiatiefnemer of door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer
heeft aangewezen. De Vlaamse Regering kan de verplichting tot het ingeven in het GIPOD uitbreiden tot andere
werkopdrachten van categorie 3 die een of meer vormen van ernstige hinder zullen veroorzaken.
§ 2. Een werkopdracht wordt in het GIPOD ingegeven vóór de aanvang van de werkzaamheden die een inname
van de openbare weg tot gevolg hebben, binnen de volgende termijnen:
1° voor een werkopdracht van categorie 1, als die geen aanleiding kan geven tot een verplaatsingswerk: uiterlijk
twee maanden vóór de geplande aanvang van de werkzaamheden;
2° voor een werkopdracht van categorie 1, als die aanleiding kan geven tot een verplaatsingswerk of als die
opgenomen is in een door de initiatiefnemer verplicht te beheren meerjarenplanning: vanaf het moment dat de zone
van de werkzaamheden bekend zijn en uiterlijk zes maanden vóór de geplande aanvang van de werkzaamheden;
3° voor een werkopdracht van categorie 2 of categorie 3: binnen de termijnen die door de Vlaamse Regering
worden bepaald.
§ 3. Bij het ingeven van de werkopdracht wordt in het GIPOD, rekening houdend met de informatie die op dat
moment beschikbaar is, minstens een duidelijke beschrijving ingegeven van de werkopdracht alsook van de zone
waarbinnen de werkopdracht zal worden uitgevoerd. Die informatie wordt zo nauwkeurig mogelijk ingetekend op
basis van het GRB.
Afdeling 2. — Verplichting tot het ingeven van een andere geplande inname
Art. 9. § 1. Elke andere geplande inname, die ernstige hinder zal veroorzaken, wordt, door de gemeente, of door
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gemeente heeft aangewezen, ingegeven in het GIPOD, tenzij de
gemeente daar onmogelijk kennis van kan hebben. De Vlaamse Regering bepaalt de termijnen waarbinnen de gegevens
in het GIPOD moeten worden ingegeven.
De Vlaamse Regering kan de verplichting tot ingave uitbreiden naar andere wegbeheerders en rechtspersonen
voor de andere geplande innames waarvan de gemeente onmogelijk kennis kan hebben.
§ 2. Bij een andere geplande inname wordt in het GIPOD, rekening houdend met de informatie die op dat moment
beschikbaar is, minstens een duidelijke beschrijving ingegeven van de inname, alsook van de zone waarbinnen de
inname zich situeert. Die informatie wordt zo nauwkeurig mogelijk ingetekend op basis van het GRB.
HOOFDSTUK 5. — Verplichting tot het ingeven van een synergie-interessezone en het aanvragen en het ingeven van een synergie
Art. 10. Om synergieaanvragen van andere initiatiefnemers te kunnen ontvangen en beantwoorden geeft elke
initiatiefnemer in het GIPOD een synergie-interessezone in die minstens zijn bestaande werkingsgebied dekt. Die
ingegeven zone bepaalt het gebied waarvoor de initiatiefnemer synergieaanvragen zal ontvangen.
BELGISCH STAATSBLAD — 07.07.2014 — MONITEUR BELGE
Art. 11. § 1. Voor elke werkopdracht van categorie 1 geeft de initiatiefnemer in het GIPOD een synergieaanvraag
in, uiterlijk twee maanden voor de geplande aanvang van de werkopdracht.
§ 2. De initiatiefnemer is vrijgesteld van de verplichting, vermeld in paragraaf 1, in een van de twee volgende
gevallen:
1° de werkopdracht wordt opgegeven in antwoord op een synergieaanvraag die voor een andere werkopdracht
werd aangemaakt;
2° voor de werkopdracht heeft uiterlijk zes maanden voor de geplande aanvang van de werkzaamheden een
coördinatievergadering plaatsgehad. Die vergadering wordt georganiseerd door de initiatiefnemer met als doel
werkzaamheden in de zone van de werkopdracht op elkaar af te stemmen. De initiatiefnemer nodigt daarvoor ten
minste de wegbeheerders, de maatschappijen voor geregeld vervoer en de beheerders van kabels en leidingen uit, voor
zover de synergie-interessezone van deze partijen overlapt met de zone van de werkopdracht.
§ 3. De initiatiefnemer die de synergieaanvraag ingeeft in het GIPOD, bepaalt in die aanvraag de termijn
waarbinnen de andere initiatiefnemers dienen te antwoorden.
Als de ontvanger van de synergieaanvraag binnen de antwoordtermijn die in de synergieaanvraag is opgegeven,
geen antwoord heeft verstrekt, geldt dat als een negatief antwoord vanwege die ontvanger.
Als een of meer ontvangers de synergieaanvraag binnen de opgegeven antwoordtermijn positief beantwoorden,
met opgave van een werkopdracht, wordt een synergie in het GIPOD ingegeven. De synergie wordt ingegeven door
de initiatiefnemer van de synergieaanvraag of, in onderling overleg, door een ontvanger van de synergieaanvraag.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijnen waarbinnen de synergie in het GIPOD moet worden ingegeven.
HOOFDSTUK 6. — Verplichting tot het ingeven van een omleiding
Art. 12. Als een omleiding wordt ingesteld voor een werkopdracht of een andere geplande inname, wordt die in
het GIPOD ingegeven.
De Vlaamse Regering bepaalt:
1° de informatie die minstens moet worden ingegeven bij de omleiding;
2° de procedure die de verschillende betrokken actoren moeten volgen bij het ingeven van een omleiding in het
GIPOD;
3° de verantwoordelijkheden voor de betrokken actoren bij de ingave en het beheer van informatie over de
omleiding in het GIPOD;
4° de uiterlijke termijnen waarbinnen de omleidingen in het GIPOD moeten zijn ingegeven.
HOOFDSTUK 7. — Verplichting tot aanpassing van de informatie in het GIPOD
Art. 13. Als de informatie, vermeld in artikel 8 tot en met 12, verandert na ingave in het GIPOD, passen de
verantwoordelijke natuurlijke personen of rechtspersonen die informatie zo snel mogelijk en uiterlijk binnen drie
werkdagen nadat ze kennis van die wijzigingen hebben gekregen, aan in het GIPOD.
HOOFDSTUK 8. — Gebruik van informatie en verantwoordelijkheid
Art. 14. Elke natuurlijke of rechtspersoon is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij invoert
of aanpast in het GIPOD en voor de informatie die hij verstrekt aan het AGIV in verband met het GIPOD. De voormelde
personen zijn evenwel niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het
oneigenlijk gebruik door derden van die informatie in het GIPOD.
Het AGIV is niet verantwoordelijk voor de informatie die door andere natuurlijke personen of rechtspersonen in
het GIPOD wordt ingegeven, en evenmin voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik
door derden van die informatie in het GIPOD.
HOOFDSTUK 9. — Verwerking van persoonsgegevens
Art. 15. In het kader van het GIPOD zullen er persoonsgegevens verwerkt worden.
Het AGIV wordt daarbij aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking, vermeld in artikel 1, § 4, eerste
lid, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens.
In het kader van het GIPOD worden persoonsgegevens verwerkt om het doel van het GIPOD, vermeld in artikel 4,
te realiseren en om de taken uit te voeren die door dit decreet aan het AGIV worden toegewezen.
HOOFDSTUK 10. — Handhaving
Art. 16. § 1. Een administratieve geldboete van 100 tot 10.000 euro kan worden opgelegd aan iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon die zes keer een inbreuk pleegt op de verplichtingen, vermeld in artikel 8 tot en met 13, als
aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
1° de betrokken persoon heeft vijf inbreuken gepleegd op de verplichtingen, vermeld in artikel 8 tot en met 13, en
heeft vervolgens een schriftelijke aanmaning ontvangen om die verplichtingen na te leven;
2° de betrokken persoon pleegt een zesde inbreuk binnen een termijn van één jaar na de eerste inbreuk;
3° de betrokken persoon heeft, al dan niet bijgestaan door een raadsman, de kans gekregen om gehoord te worden.
Bij het bepalen van het bedrag van de administratieve geldboete wordt rekening gehouden met de ernst van de
inbreuk en, in voorkomend geval, met verzachtende omstandigheden.
§ 2. De Vlaamse Regering wijst aan wie de inbreuken kan vaststellen, de geldboete kan opleggen en de
aanmaningen verricht. De vaststellingen gelden tot bewijs van het tegendeel.
De administratieve geldboete kan alleen worden opgelegd binnen een termijn van één jaar na de dag van de zesde
inbreuk.
De betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt van de beslissing tot het opleggen van de
administratieve geldboete op de hoogte gebracht met een ter post aangetekende brief of met een brief tegen
ontvangstbewijs. De kennisgeving van de beslissing vermeldt het bedrag, de wijze waarop en de termijn waarbinnen
de boete moet worden betaald alsook de wijze waarop en de termijn waarbinnen beroep tegen de beslissing ingesteld
kan worden.
51735
51736
BELGISCH STAATSBLAD — 07.07.2014 — MONITEUR BELGE
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het opleggen en het betalen van de administratieve geldboete.
§ 3. De administratieve geldboete wordt geïnd en ingevorderd ten voordele van het AGIV. De Vlaamse Regering
wijst aan wie de geldboete kan innen en invorderen.
Als de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon weigert de administratieve geldboete te betalen, wordt ze
bij dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst aan wie een dwangbevel kan uitvaardigen en uitvoerbaar kan
verklaren. Een dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.
De bepalingen, vermeld in deel V van het Gerechtelijk Wetboek, zijn van toepassing op het dwangbevel, vermeld
in het tweede lid.
De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, vanaf de datum
waarop ze definitief is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, vermeld in
artikel 2244 tot en met 2250 van het Burgerlijk Wetboek.
HOOFDSTUK 11. — Slotbepaling
Art. 17. Dit decreet treedt in werking op de eerste dag van de vierentwintigste maand die volgt op de maand
waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 8, § 1, tweede en derde lid, artikel 8,
§ 2, 3°, en artikel 9 en 12.
Artikel 8, § 1, tweede en derde lid, artikel 8, § 2, 3°, en artikel 9 en 12, treden in werking op een door de Vlaamse
Regering vast te stellen datum en ten vroegste op de datum, vermeld in het eerste lid.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 4 april 2014.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS
Nota
(1) Zitting 2013-2014.
Stukken. — Ontwerp van decreet, 2405, nr. 1. — Verslag, 2405, nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire
vergadering, 2405, nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 26 maart 2014.
TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2014/35450]
4 AVRIL 2014. — Décret portant l’échange d’informations sur une occupation
du domaine public en Région flamande (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
Décret portant l’échange d’informations sur une occupation du domaine public en Région flamande
CHAPITRE 1er. — Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014.
Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° AGIV : l’« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l’Information géographique de
la Flandre), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée externe de droit public
« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l’Information géographique de la Flandre) ;
2° autre occupation prévue : une occupation prévue de la voie publique pour toute autre raison qu’un ordre de
travail ;
3° nuisances graves : le blocage de la chaussée, d’une ou de plusieurs bandes, d’un sens de la circulation ou d’un
site spécial franchissable, pour tous les usagers de la route ou pour des groupes d’usagers de la route ;
4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme d’Information générique du Domaine public),
ci-après dénommée GIPOD : le système d’information électronique pour l’échange d’informations et l’ouverture au
grand public concernant des occupations prévues de la voie publique ;
5° occupation prévue de la voie publique : l’occupation de la voie publique pour des travaux ou d’autres activités,
avec une date de début, une durée et une zone qui sont déterminées au moins cinq jours ouvrables à l’avance ;
6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système de base de données, visé à l’article 2, 3°,
du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des références à grande
échelle) ;
7° initiateur : la personne physique ou morale qui fait exécuter un ordre de travail ;
8° déviation : une route alternative que les usagers de la route peuvent suivre en cas d’une occupation prévue de
la voie publique ;
9° synergie : l’enregistrement d’une coopération entre des initiateurs afin de réaliser certains travaux de manière
coordonnée ;
10° demande de synergie : une demande d’un initiateur de coopération avec d’autres initiateurs, dans le but de
créer une synergie ;