Jaarverslag 2013 - Stichting Present

Geachte lezer,
Voor u ligt een jaarverslag in een andere
vorm dan u van ons gewend bent, maar zeker
zo informatief.
Stichting Present Assen was in 2013 weer volop in
beweging. In dit jaarverslag brengen we u op de
hoogte van onze werkzaamheden. Onze dank gaat uit
naar alle vrijwilligers, gemeente, maatschappelijke
organisaties en bedrijven die dit zo noodzakelijk werk
mogelijk maakten. Voor 2014 hopen we natuurlijk
weer op uw medewerking en samenwerking.
Onze visie
Een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om
naar elkaar om te zien.
Bestuur en operationeel team
Het bestuur van Stichting Present Assen bestaat uit vier
personen te weten: voorzitter Jaap Franken, secretaris
Carla Knoors, penningmeester Bert Huizenga. Aan het
bestuur is een adviseur relatiebeheer en fondsenwerving
toegevoegd: Wim Knoors.
In het operationele team zijn per 1 april Rimmie Panneman en José van der Wal gestopt. Zij hielden zich
respectievelijk bezig met het matchen en begeleiden van
de groepen. In februari kwam Wouter Oostra ons team
versterken en nam de plaats in van Rimmie. De plaats
van José werd ingevuld door Inge Rittersma. Zij is per
juli toegevoegd aan het team van Present Assen.
Henk Lunshof stopte per 1 juli als Algemeen Coördinator van Present Assen. Wij zijn blij dat we in Dineke
van der Es een goede opvolger hebben gevonden. Zij is
vanaf de oprichting bekend met groepsbegeleiding en
als waarnemer met de coördinerende werkzaamheden.
Het team bestaat uit een betaalde kracht (0,66 fte) met
daarnaast negen vrijwilligers.
Samenwerking
Met verschillende partners in Assen zijn we tot een
samenwerking gekomen. Met name de samenwerking
met de maatschappelijk organisaties zijn erg belangrijk.
Bij hen meldden we ons met een groep vrijwilligers en
zij keken waar deze groep hulp kon bieden in praktische
projecten of sociale projecten,. Wel altijd bij mensen die
aan de onderkant van de maatschappij stonden en hulp
hard nodig hadden.
We zijn als stichting afhankelijk van subsidies en
donaties. Zo stelde Interzorg Anholt vergaderruimte ter
beschikking en kregen we o.a. subsidie van de gemeente
Assen en woningcorporatie Actium. Daarnaast ontvingen we een donatie van Woonzorgcentrum Accolade
Zorggroep Arendshorst, en andere partners die we
verderop zullen noemen.
Groepen afkomstig uit:
Kerken
Scholen
Bedrijven
Flexgroep
Provincie/Gemeente
Politeke Partijen
Serviceclubs
Scouting
60
18
19
6
2
2
2
1
Projecten 2013
Om ons werk goed te kunnen doen zijn we afhankelijk
van groepen vrijwilligers die zich aanmelden en onze
contacten met de maatschappelijke organisaties.
Stichting Present werkt plaatselijk en heeft een combinatie van betaalde en vrijwillige krachten. Zo zijn wij
een betrouwbare partner voor allen die bij Present
betrokken zijn. Daardoor kunnen we het werk professioneel begeleiden. Het doel voor 2013 was om 90
projecten te realiseren. Het zijn er 115 geworden. In
onderstaande grafiek kunt u zien dat het aantal projecten
bijna gelijk is gebleven ten opzichte van voorgaande
jaren.
Deze projecten werden uitgevoerd door 720 vrijwiligers
die samen 3535 uren voor Present Assen hebben
gewerkt.
Bedrijven en Present
Werknemers van Animo BV en de NAM Assen hebben
verschillende projecten voor hun rekening genomen.
Scholen
In december hebben 75 leerlingen van het Noorderpoortcollege in Assen meegeholpen om een kerstmanifestatie in de wijk Kloosterveen te realiseren. Dit in
samenwerking met de maartschappelijke organisatie
Vanboeijen.
Met onderstaande maatschappelijke organisatie hebben
we in 2013 samengewerkt.
Samenwerking Maatschappelijke Organisaties
2013
Humanitas
Icare
De Trans
Interzorg
3
16
5
9
Vanboeijen
Welzo
Budget Support
Buurderij de Wilde
Haan
GOA
Noorderbrug
VNN
Mee Drenthe
27
5
5
1
1
4
2
3
Andersom Thuisbegeleiding
Vijverstee
Alero thuiszorg
DAAT
Transfer Zorg Groningen
Promens Care
Arendshorst
GGZ Drenthe
Noordermaat
LWC Hooghalen
Gemeente Assen
Leger des Heils
Elk project was waardevol om te doen voor zowel de
hulpontvanger en MO als voor de vrijwilliger. Als MO
en vrijwilliger ben je (al dan niet tijdelijk) verbonden
aan iemand die het alleen niet voor elkaar krijgt om z’n
leven weer op orde te krijgen, en het daarom zo hard
nodig heeft.
2
1
1
1
1
3
4
9
3
2
1
2
Een bedankje van een hulpontvanger
tot dát roel langs kwam die heeft kontakt
gezocht met precent. deze mensen heben
mij geholpen en hoe. kon mÌjn tuin niet
meer terug ze heben meer gedaan waar ik
heb kunen hopen. Ik jamer genoeg geen
fotos want dan had u het vèrschil kunen
zien.ik ben ook zo dankbaar dat ik present
heb leeren kennen. ik kan dan ook niet
genoeg bedanken wat ze bij mij heben
gedaan. nogmaals hartelijk bedankt! Wat
julie voor ons heben gedaan
hallo ik heb present leeren kenen door
roel. ik had in mijn tuin een echte
bende door mensen die in mûn tuin
aan het werk waren geweest en n¡et
meer zijn komen op dagen. de tuin
was een dooren in mijn oogen tot dat
ik een aanzeggen kreeg zât ik echt
met mljn handen in mijn haar want
mün wouw ís ernstig ziek ik verzorg
haar dus geen tijdvoor mijn tuin. ik had
ook niemant die mu kon helpen.
Jaarrekening 2013
Uitgaven
Inkomsten
€
€
Kantoorkosten
€
€
Subsidie
Huur digitaal kantoor
1.960
Gemeente Assen2013
Kantoorbenodigdheden
60
Arendshorst 500e proj
Bankkosten
77
Actium 2013
Telefoon kosten
24.152
250
10.000
176
Sub totaal
2.273
Kerken
538
Organisatiekosten
Bijdrage Present nederland
3.988
Sub totaal
Present visiedag
105
Accountantskosten
605
Partners
Postbus
194
Oudman keukens
Verzekeringen
102
Elektim
Sub totaal
4.994
34.940
500
1.000
Tyrecenter Heuver
500
Rabo Bank
750
Groentotaal
1.000
Techniko
Reclamekosten
500
Animo
Website, drukwerk, pr kosten
1.206
Sub totaal
2.000
Sub totaal
6.250
1.206
Overige inkomsten
Loonkosten
23.202
Vrijwilligersvergoedingen
RDO Duitse Orde2014
5.300
Kerstpakketten 2012 en 2013
312
Kosten salarisadministratie
519
Overige projectkosten 500e en 538
328
Reiskosten
118
Kosten Vergadering
0
Noorderpoort
370
Donateurs
15
Sub totaal
385
173
Computer
1.315
Sub totaal
31.267
TOTAAL
39.740
Gerealiseerd exploitatieoverschot
41.575
1.835
Vastgesteld door het bestuur
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31-dec-13
€
31-dec12
31-dec-13
€
€
Banksaldo
25078
21888
Actium
10000
5500
RDO Duitse Orde2014
3600
accountantskosten
Shell Nederland
Rabobank
Totaal
750
35828
eigen vermogen
te betalen loonkosten
30988
31-dec12
€
29.485
27.650
3000
605
500
2738
2838
35828
30988
van Stichting Present Assen
Hallo, ik ben het Jaarverslag 2013
vouwlijn
Onze partners,
zij maakten de projecten mede mogelijk:
Stichting Present slaat een brug tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Postbus 416 | 9400 AK Assen | 06-51 70 59 11 | [email protected] | www.stichtingpresent-assen.nl