29 januari 2014 - Gemeente Rotterdam

Noord
woensdag 29 januari 2014
Programma Meedoen:
Kom in beweging
‘Samen met sportaanbieders in de wijken, hebben we een overzicht gemaakt van alle activiteiten en maakten we een selectie’,
zegt Menno Bruins, sportregisseur bij de gemeente Rotterdam.
‘Speciaal voor mensen die net dat zetje nodig hebben om aan
de slag te gaan. Wanneer er behoefte aan is organiseren we,
in samenwerking met verenigingen of wijkpartners nieuwe
activiteiten.’ En het zijn niet allemaal intensieve sporten. Allerlei
andere vormen van bewegen zijn goed en leuk om te doen:
denk aan wandelen, of dans- of spelsporten, zoals koersbal.
‘We proberen met het programma meer bewegen in de wijken
zo laagdrempelig mogelijk te maken’, vult Bruins aan. ‘Zo is het
bij sommige activiteiten mogelijk om niet direct lid te worden en
kun je per keer betalen. Ook de prijzen zijn zeer schappelijk.’
Foto’s: Tom Pilzecker
Magazine Meedoen
Maar waar kun je nu al dat sport- en beweegaanbod vinden?
Hiervoor is er een speciaal magazine. Dit is al verspreid bij
basisscholen, stadswinkel Noord, Het Klooster en de Nieuwe
Banier. ‘Hierin staat waar je allemaal terecht kunt voor meer
bewegen. Wat het precies is, de prijs en voor welke leeftijd. Zo
is bijvoorbeeld het Tiny Tigers Taekwondo van M.O. Martial Arts
speciaal ontwikkeld voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Gedrag, houding en respect staan centraal. Stichting Humanitas biedt gratis Nordic Walking aan voor mensen
van 55 jaar en ouder.’ Het magazine wordt nog verder verspreid
onder fysiotherapeuten en artsen in de wijken.
In de top 10 van goede voornemens: meer bewegen. Maar hoe dan
en waar? In de wijken Agniesebuurt en het Oude Noorden, word je
gestimuleerd om van de bank af te komen. Juist voor die mensen
die het lastig vinden om aan te haken bij bestaande sportclubs of
die moeite hebben om uit zichzelf meer te gaan bewegen.
Brood of sporten?
Bruins begrijpt best dat sporten of bewegen er voor een aantal
mensen bij inschiet. ‘Soms is het voor een gezin: sporten of van
het geld brood kopen. Ja, dan is de keuze duidelijk.’ Daarom wil
hij wijzen op het Jeugdsportfonds. Ouders kunnen uit dit fonds
een tegemoetkoming krijgen voor hun kinderen tot 17 jaar om ze
te laten sporten. Scholen kunnen kinderen hier voor aanmelden.
Allerlei onderzoeken wijzen uit dat sporten en bewegen goed zijn
voor een mens. Zeker voor kinderen. Hun prestaties op school
gaan vooruit en ze doen tegelijkertijd goede sociale vaardigheden
op. Ik wil dan ook ouders stimuleren om zelf en hun kinderen te
laten sporten. ‘Wie er meer over wilt weten, kan terecht bij scholen
in de wijk, maar ook bij ons . Mensen kunnen gewoon langskomen
voor allerlei informatie. Over het Jeugdsportfonds, maar zeker ook
met vragen over bewegen en sporten in de wijken.’
Het programma startte in de wijken Agniesebuurt en het Oude
Noorden. In de loop van het jaar groeit het verder uit in het
gebied.
Sportstimulering Noord, gemeente Rotterdam, is te vinden in
de Heer Kerstantstraat 46, Oude Noorden. Contact kan ook via
Menno Bruins ([email protected]) of Guillaume Boschveld, ([email protected]): 010 467 31 33.
Foto’s: Ook Huk tti Boxing aan de Zaagmolenstraat heeft, naast
hun reguliere trainingen, Meedoen activiteiten in het aanbod.
Actueel in Noord
Werkzaamheden geluidsschermen A20 van start
Langs de A20 komen geluidsschermen. Hiervoor worden bomen gekapt en struiken verwijderd. De werkzaamheden starten
op 30 januari. Vanwege de geluidsoverlast vinden de kap- en
snoeiwerkzaamheden op werkdagen en overdag plaats. Dit
duurt ongeveer vier weken. Zodra de bomen en struiken verwijderd zijn, wordt de bodemgesteldheid onderzocht en waar
nodig kabels en leidingen verlegd. Deze voorbereidende werkzaamheden duren een aantal maanden. Hierna start de bouw
van de schermen met het heien van de palen voor de fundering. Uiterlijk eind 2015 staan alle geluidsschermen. Aan het
einde van de werkzaamheden plant de deelgemeente Noord
nieuwe bomen en struiken. Hiervoor is samen met groenorganisaties en bewoners een groencompensatieplan opgesteld.
Fietspad Kleinpolderpad gesloten
Het Kleinpolderpad is afgesloten tot het einde van de werkzaamheden voor de geluidsschermen A20. Fietsers kunnen niet
gebruikmaken van de tunnel van en naar de Schansweg. Zij
worden onder het Kleinpolderplein door omgeleid. De omleiding
voor fietsers wordt met gele borden aangegeven.
harte.nl (gratis) of bel 0900 900 3030 op maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 12.30 uur (50 ct/min).
Zorgverleners in gesprek met Restobezoekers
Alle Resto’s VanHarte doen mee aan de ‘Landelijke Week van
de Beste Zorg in buurt’. Een team van eerstelijnszorgverleners
is vrijdag 7 februari aanwezig in Resto VanHarte Oude Noorden. Denk aan een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheker, verloskundige, psycholoog of verpleegkundige die met de
bezoekers van gedachten wisselen over wat goede zorg in de
buurt inhoudt. Zo leren hulpverleners en wijkbewoners elkaar
kennen. De avond wordt op ludieke wijze ingeleid. Daarna
introduceren de zorgverleners zich aan de gasten. Tijdens de
maaltijd en tussen de gangen door wordt gesproken over wat
het ‘Beste Recept’ is voor goede buurtzorg. Hoe wordt zorg nog
toegankelijker en herkenbaarder? En wie moet samenwerken
met wie? Reserveren voor deze avond kan via www.restovan-
UITZENDING CINEAC NOORD 29 JANUARI: TREINRESTAURANT ZOHO; RENOVATIE SCHOUT HEYNRICPLEIN;
ARCHIEF: DE GANZENMAN; ’T KAPELLETJE VOORSTELLING OVERWINTEREN OP HET NOORDEREILAND.
woensdag 29 januari 2014
www.rotterdam.nl
14010
29 januari 2014
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Teilingerstraat 128, 3032AW; melding brandveilig gebruik, aanvraagdatum 13-01-2014, dossiernummer OMV.14.01.00136).
Bergselaan 220B, 3037 CM; aanpassen kozijn voorgevel ( aanvraagdatum 13-01-2014, dossiernummer OMV.14.01.00137).
Verleende omgevingsvergunningen
Schepenstraat 50 A, 3039 NK, realiseren constructieve doorbraak in Rijksmonument (datum verlenen 15-1-2014; dossiernummer OMV.13.11.00397).
Diergaarde Blijdorp; kappen en verplanten 35 bomen achter
en om de “Okapistal” en “Lotusserre” vanwege funderingsproblemen en renovatieplannen. (datum verlenen 16 januari 2014;
dossiernummer OMV.13.12.00041).
Bergsingel 271, 3037 GW, tijdelijk (tot 31-12-2014) plaatsen
van een reclame uiting( datum verlenen 7-1-2014 2013, dossiernummer OMV.13.11.00161).
Bergselaan 217A, 3038 CA; wijzigen gebruik van kantoor
naar woning (datum verlenen 15-1-2014, dossiernummer
OMV.13.11.00333).
Geweigerde omgevingsvergunningen
Statensingel 48 , 3039 LP; weigering dakkapel achterdakvlak
(datum weigering 20-1-2014 dossiernummer OMV.13.10.00282).
Ter inzage legging Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure Wabo)
Het dagelijks bestuur van deelgemeente Noord maakt bekend
dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens
is om een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve
van geluidsschermen langs de zuidzijde van de rijksweg A20
(OMV.13.12.00084). Dit ontwerpbesluit ziet alleen op het afwijken van de regels van het bestemmingsplan “Blijdorp-Bergpolder”. Voor het fysiek kunnen bouwen van de schermen zal
separaat een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’
worden aangevraagd.
De aanvraag ziet op het verzoek af te mogen wijken van het
bestemmingsplan ten behoeve van slechts een klein deel van
het gehele traject langs de A20 dat voorzien zal worden van
geluidsschermen. Het betreft het zogenaamde ‘scherm 2, deel
1’, dat gelegen is ten noorden van de Vroesenkade, ten zuiden
van de A20, ten oosten van de ondergrondse HSL tunnel, en
ten westen van de duiker onder de snelweg.
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden liggen van vrijdag 31 januari 2014 tot en met
donderdag 13 maart 2014 ter inzage in de Stadswinkel van de
deelgemeente Noord, Eudokiaplein 35, 3000 BR te Rotterdam.
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens
beschikbaar via de gemeentelijke website
www.rotterdam.nl/omgevingsvergunning. De stukken kunnen
dan vervolgens worden geraadpleegd in de rechterrij onder
‘plannen in uitgebreide procedure’.
Gedurende deze periode van terinzagelegging, kan een ieder
naar keuze mondelinge of schriftelijke zienswijzen inbrengen
tegen het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen dienen
gericht te zijn aan het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente
Noord, postbus 1655, 3000 BR te Rotterdam. Voor het indienen
van mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via 06-23005549.
Verleende algemene vergunningen (APV/bijzondere wetten)
• Bergweg-hoek Bergsingel thv 313: standplaatsvergunning
voor verkoop van haring en visproducten van 1 juni 2014 t/m
30 september 2014 (verzenddatum 21-1-2014).
• Bergweg/Bergsingel: standplaatsvergunning voor verkoop
van eet- en drinkwaren van 23 januari 2013 t/m 23 januari
2017(verzenddatum 21-01-2014).
• Teilingerstraat 128, Zomerhofstraat 71, Raampoortstraat 26:
evenementenvergunning voor Route du Nord Light op 5 t/m 9
februari 2014, van 12.00 tot 03.00 uur (verzenddatum 29-012014).
Verkeersbesluiten
- Aanwijzen van twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de
Schiebroekselaan ter hoogte van nr 23, als parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen.
- Aanwijzen van twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan
de Noordsingel ter hoogte van nr 43, als parkeerplaatsen voor
het opladen van elektrische voertuigen.
- Aanwijzen van het tweede vak bij de oplaadpaal Stadhoudersweg/Nobelstraat als parkeervak voor het opladen van
elektrische voertuigen.
Informatie
Voor meer informatie over een vergunning en besluiten kunt
u contact opnemen met Stadswinkel Noord/ Servicebalie van
deelgemeente Noord, T14 010 of T (010) 4439 875. De volledige
aanvragen en besluiten vindt u via www.rotterdam.nl/noord ‘Bekendmakingen Noord’. Verkeersbesluiten treft u voortaan volledig via de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl
Bezwaar maken? Zie hoe u dit kunt doen via www.rotterdam.
nl/noord ‘Bekendmakingen noord’.
Kijk voor alle bekendmakingen van de overheid en (deel)
gemeente ook op www.overheid.nl
Deelgemeentekantoor
Eudokiaplein 35, 3037 BT Rotterdam
Algemeen T 14010
Servicebalie T (010) 443 98 75
E [email protected] rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/noord
Het deelgemeentekantoor is open
van 8.30 uur tot 17.00 uur
Deelgemeente Noord
is ook op Facebook en Twitter te vinden:
www.facebook.com/dgNoord en
www.twitter.com/dgNoord
Spreekuur bouwvergunningen
ma: 15.30 - 16.30 uur
Servicebalie
T (010) 443 98 75
VraagWijzer
T (010) 443 98 65
Gemeente Rotterdam
T 14010
www.rotterdam.nl
Stadswinkel Noord werkt
op afspraak
Handig, u hoeft daardoor niet meer te wachten,
de medewerkers kunnen u op de afgesproken tijd
gelijk helpen. Hoe maakt u een afspraak? Via de
website van de gemeente Rotterdam vindt u Mijn
Loket, het digitale loket van de gemeente. Hier
kunt u een afspraak maken bij de stadswinkel
Noord. Een afspraak maken kan vaak al voor de
volgende dag.
Kijk op www.rotterdam.nl/mijnloket voor meer
informatie en maak direct een afspraak. U kunt
ook bellen met 14010. Op www.rotterdam.nl/noord
vindt u ook meer informatie.
Vergadering
deelraad
De deelraad Noord vergadert voor het laatst op donderdag
6 februari 2014. De volgende onderwerpen komen
o.a. aan bod:
Noord010inbeeld
- Herijking sportstimulering en buurtsportcoach
- Detailhandelvisie
- Integrale notitie voorzieningenplan
- Motierapportage 2-2013
Fotografen Johannes Odé en Mick Otten brengen Noord in
beeld, met foto’s én tekst. Ze verslaan verschillende gebeurtenissen in de wijken. Bijvoorbeeld meer foto’s en verhalen van
de nieuwjaarsreceptie Noord zien en er over lezen? Zij zijn te
nl
volgen via www.noord010inbeeld.blogspot.nl
U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in het deelgemeentehuis aan het Eudokiaplein 35.
Meer informatie bij de griffie van de deelraad, telefoon (010)
443 98 50 of 443 98 51, e-mail [email protected]
Kijk voor de complete agenda op www.rotterdam.nl/noord.
Schriftelijke vragen
U leest de schriftelijke vragen van de deelraad en de antwoorden van het dagelijks bestuur nu
voortaan volledig op www.rotterdam.nl/schriftelijkevragennoord. Met het scannen van deze QRcode komt u ook direct op de webpagina terecht.
UITZENDING CINEAC NOORD 31 JANUARI:
OP DE KOFFIE BIJ ANNE SNOEK; STUNTGLAZENWASSERS SCHIEKADE.