3 april 2014

3 april 2014
Garantievoorwaarden Domest Import-Export b.v.
Vrijstaande apparatuur
Een Exquisit apparaat is gebruiksvriendelijk, fraai om te zien en energiebewust, maar ook uiterst
betrouwbaar en duurzaam. U krijgt namelijk 24 maanden garantie.
1) De garantievoorwaarden gelden uitsluitend voor Exquisit vrijstaande apparaten die in Nederland
of België gekocht zijn en tevens in het land van aankoop gebruikt worden. De originele
aankoopbon dient als garantiebewijs. Zonder aankoopbon heeft u geen recht op garantie.
2) Er geldt een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar (24 maanden), ingaande op de datum
vermeld op het aankoopbewijs.
3) Tot het uitvoeren van reparaties onder de garantievoorwaarden is uitsluitend de servicedienst
van Domest bevoegd of door Domest aangewezen derden.
4) De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing indien op het aankoopbewijs vermeld gegeven
is doorgehaald, verminkt, verwijderd of op andere wijze onleesbaar is gemaakt.
5) De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing;
(a) Indien aan het apparaat of onderdelen van het apparaat wijzigingen zijn
aangebracht en/of reparaties zijn verricht door hiertoe niet door Domest bevoegde
personen.
(b) Indien het apparaat verkeerd is aangesloten of verkeerd is geïnstalleerd.
(c) Op onderdelen van glas, handgrepen, lampen, en controlelampjes, afdichting
rubbers, beweegbare of afneembare plastic delen en andere losse accessoires.
(d) Indien tijdens een monteursbezoek geen defect geconstateerd word.
(e) Op gebreken van het apparaat die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik en/of
onzorgvuldig gebruik en/het niet uitvoeren van onderhoud aan het apparaat en/of
indien het apparaat niet is gebruikt op de wijze zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing van het apparaat.
(f) Indien het apparaat wordt uitgeleend aan derden, (semi-) professioneel gebruikt
wordt of indien het apparaat in verhuur is gegeven of voor ander dan huishoudelijke
doeleinden gebruikt wordt.
(g) Indien het onderdelen van het apparaat betreft die normaal onderhoud vragen zoals
(b.v.) lampen, afvoerslangen en filters e.d.
(h) Op kosten van het in –of uitbouwen van het apparaat, om de reparatie te verrichten
Domest Import-Export b.v.
tel. 0314 362244
J.F.Kennedeylaan 101B
fax. 0314 378232
7001 CZ Doetinchem
[email protected]
3 april 2014
6) Bij het vervangen van een defect onderdeel waarvoor de garantievoorwaarden van
toepassing zijn, wordt het vervangen onderdeel eigendom van Domest.
7) Domest erkent geen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en/of gevolgen
van welke aard ook voor eigenaar en/of derden die direct of indirect uit een storing, gebrek of
onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeien.
8) Vervanging van het apparaat en/of onderdelen verlengt de garantietermijn genoemd onder
punt 2 niet.
Storingen kunt u melden via de website van Domest Import-Export b.v.:
-
http://www.domest.nl/nl/exquisit-nl/service/service-aanvraag
Onderdelen die buiten de garantie vallen kunt u aanvragen via de website van Domest Import-Export
b.v., u krijgt dan een prijsopgaaf en een indicatie van de levertijd:
-
http://www.domest.nl/nl/exquisit-nl/service/onderdelen
Service-telefoonnummer Domest Import-Export b.v.:
-
0314-346646
Belangrijk: Zorg dat u bij het aanvragen van een servicebezoek altijd het juist modelnummer
en het aankoopbewijs bij de hand heeft. Probeer een storing altijd zo duidelijk mogelijk te
omschrijven.
Domest Import-Export b.v.
tel. 0314 362244
J.F.Kennedeylaan 101B
fax. 0314 378232
7001 CZ Doetinchem
[email protected]