Tijdschrift Aanbestedingsrecht nr 4, augustus 2014 het artikel

REDACTIONEEL
229 Transparantie in plaats van
opportunisme
MR. J.F. VAN
NOUHUYS
Het mag geen twijfel lijden dat aanbesteden draait om het pakken van de kans. En in ogenschouw namende
dat de gegadigde die het meest gewetenloos voor de kans gaat dikwijls goede of zelfs dé beste'papf^teK ' '
heeft om de gunning te verwerven, zou aanbesteden wellicht als geïnstitutionaliseerd oppdrtü)iis.l^ kunnen
worden aangemerkt. Een vluchtige beschouwing van de betrokken belangen bij aanbestedingspr^dures
maakt duidelijk dat er veel situaties kunnen spelen waarin enige vorm van opjsprtunisme aantreli^l|(hi<:'
Denk aan de aanbesteder die graag iets door de vingers ziet, omdat hij anders duurder uit is of pf»
O
f denk aan de opvolgend inschrijver die graag ziet dat
de beoogd winnaar strenger wordt aangepakt dan nodig is. En ten slotte kan ook worden gedacht aan de winnaar die weet dat hij ten onrechte als zodanig is aangewezen, maar zich niet geroepen voelt om dat aan te kaarten en
de winst uit handen te geven. In theorie zijn al deze situaties
geregeld; de aanbestedingsstukken dienen duidelijk te zijn
en het is aan de aanbesteder om de toepasselijke regels juist
en op een voor alle inschrijvers gelijke wijze toe te passen.
Of anders gezegd: het gelijkheidsbeginsel is de theoretische
basis van het juridisch systeem.
De praktijk is weerbarstiger, allereerst omdat er binnen
een aanbestedingsprocedure nooit sprake is van identieke
gevallen. En in de tweede plaats omdat dikwijls geldt dat de
toepasselijke regels zich zonder interpretatie en waardering
van de situatie door de aanbesteder niet laten toepassen.
En in de derde plaats omdat de aanbesteder een informatiemonopolie heeft. Uiteindelijk komt het derhalve aan op
hetgeen de aanbesteder ervan maakt. Dat is op zichzelf
niet zonder meer een probleem, maar het gaat ook wat ver
om te veronderstellen dat dit vanzelfsprekend goed gaat.
Immers, zelfs de aanbesteder die perfectie nastreeft, maakt
fouten. De kwaliteit zal moeten worden gewaarborgd en
het aanbestedingsrecht biedt ook een instrument om dat
te realiseren: transparantie. Een aanbesteder kan immers
wel zeggen dat hij zijn werk goed doet, maar alleen door
middel van transparantie kunnen die woorden op waarde
worden geschat. Natuurlijk kan een aanbesteder intern
168
ook allerlei kwaliteitsgerichte maatregelen treffen, maar
daarvoor geldt evenzeer dat zij voor andere betrokkenen
een papieren werkelijkheid blijven als er geen sprake is van
transparantie.
Kortom, transparantie is de sleutel tot het waarborgen van
kwaliteit van aanbestedingsprocedures. Aannemende dat
alle betrokkenen bij een aanbestedingsprocedure in het
algemeen gesproken belang hebben bij kwaliteit en niet bij
ad hoe willekeur, zou je verwachten dat transparantie breed
wordt nagestreefd. Het tegendeel is echter het geval. Veel
gunningsbeslissingen bevatten niet de relevante redenen
voor het niet gunnen, laat staan een uiteenzetting van alle
redenen. De winnaar van een aanbestedingsprocedure krijgt
doorgaans überhaupt geen inhoudelijke onderbouwing
van de beoordeling en aanbesteders zijn weinig geneigd
extra informatie te verstrekken. Dat laatste blijkt dikwijls
ingegeven door de angst 'bedrijfsvertrouwelijke informatie'
prijs te geven die objectief gezien in het geheel niet als
zodanig kan worden beschouwd. Afhankelijk van de
situatie waarin een marktpartij zich bevindt, verandert
de aard van dergelijke informatie aanzienlijk. Al met al is
het opvallend hoe weinig transparantie doorgaans wordt
geboden, hoe minimaal gunningsbeslissingen zijn opgesteld
en hoeveel weerstand verzoeken om meer transparantie bij
de aanbesteder oproepen. Bij gebrek aan fundamentele
argumenten om die transparantie niet te verschaffen, wekt
het vooral de indruk dat er zaken te verbergen zijn. Dat is
bepaald zorgelijk, al was het maar dat die indruk de enige
SDU UITGEVERS / NUMMER 4, AUGUSTUS 2014 TIJDSCHRIFT AANBESTEDINGSRECHT
T R A N S P A R A N T I E IN P L A A T S V A N O P P O R T U N I S M E
beschikbare oplossing stimuleert; procederen. Aanbesteden
gaat in veel gevallen om aanzienlijke economische belangen
en de wijze waarop aanbesteders te werk gaan, raakt het
vertrouwen dat burgers hebben in de overheid. Onder dit
soort omstandigheden justitiabelen dwingen om maar te
gaan procederen, past niet in een rechtstaat.
De titel van dit redactioneel roept op tot een overtuigde
keuze tot transparantie in plaats van opportunisme en alle
betrokkenen alle betrokkenen bij aanbestedingen zouden
moeten beseffen dat uit overtuiging openheid van zaken
geven de enige manier is om kwaliteit te waarborgen en
het wederzijds vertrouwen op te bouwen en te funderen
als het gaat om aanbesteden. Een aanbesteder die relevante
zaken niet aan het papier durft toe te vertrouwen, omdat
hij weet dat daarover discussie ontstaat, voelt instinctief al
aan dat er iets niet klopt. Transparantie zal hem derhalve
kunnen behoeden om die fout te maken. Een aanbesteder
die uit overtuiging zoveel mogelijk inzicht geeft in zijn
beoordeling en besluitvorming, heeft automatisch de meeste
kans om een deugdelijk en overtuigend besluit te nemen
waarover juist niet wordt geprocedeerd. Aanbesteders zijn
echter niet de enigen die een andere overtuiging zouden
moeten hebben. Deelnemers aan aanbestedingsprocedures dienen evenzeer van transparantie overtuigd te worden.
Sterker nog, elke deelnemer aan een aanbestedingsprocedure in de zin van de Aanbestedingswet 2012 zou moeten
beseffen, en zelfs moeten eisen, dat er openheid omtrent de
relevante aspecten van de inschrijvingen (zoals prijs, kwaliteitsnormen, etc.) wordt gegeven. Die openheid borgt dat
terecht wordt gewonnen of verloren en draagt bij aan de
marktwerking. Immers, als concurrenten weten hoe ze ten
opzichte van elkaar staan, weten ze ook hoe ze zich kunnen
verbeteren. Dat inzicht dwingt elke marktdeelnemer dat
ook te gaan doen. Ondernemingen die dat niet aankunnen,
zouden hun heil elders moeten zoeken. Bijkomend voordeel
TIJDSCHRIFT AANBESTEDINGSRECHT NUMMER 4, AUGUSTUS 2014 / SDU UITGEVERS
is dat marktpartijen elkaar na gunning in de gaten houden
en zo ook druk zetten op de juiste nakoming van de
beloftes.
De bepleite mentaliteitsverandering zal niet vanzelf gaan,
zeker niet als de wetgever geen duidelijke kaders stelt.
Gelukkig is er op dat vlak een kans voor de wetgever. Op dit
moment wordt er als het goed is hard gewerkt in Den Haag
aan de nieuwe Aanbestedingswet. De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die eerder dit jaar zijn aangenomen
dienen per april 2016 te zijn geïmplementeerd, zodat het
wetsvoorstel van de nieuwe wet naar verwachting eind dit
jaar of begin 2015 naar de Tweede Kamer gaat. Laten we
hopen dat in dit geval de wetgever de kans pakt en met
overtuiging kiest voor transparantie als basisbeginsel voor
het handelen van aanbesteders. Door uit te werken wat wel
en niet bedrijfsvertrouwelijke informatie is, functioneel en
materieel te beschrijven in welke informatie de aanbesteder
inzicht moet geven én richting deelnemers aan aanbestedingsprocedures duidelijk te maken welke informatie uit
hun inschrijvingen openbaar zal worden gemaakt, kan de
wetgever het verschil maken. Volstaan met een algemeen
beginsel dat in de praktijk moet worden ingevuld, is opportunisrisch en onvoldoende. Een kwaliteitsverbetering
bij Europees aanbesteden, een toename yan vertrouwen
in de overheid en het afnemen van juridische procedures
zullen het gevolg zijn. De nieuwe Aanbestedingswet zal
naar verwachting voor de komende tien jaar het juridisch
kader vormen. Als het nu niet opportuun is dat de wetgever
transparantie als borging van de kwaliteit afdwingt, dan
weet ik het niet meer.
Over de auteur
Frederik van Nouhuys is advocaat bij Straatman Koster Advocaten B.V. en
redacteur van dit blad.
-
169