Weekbrief - Garderen

Weekbrief
v
Zondag 20-juli
09:30 – kand. J.F. Leeflang
(Veenendaal)
16:30 – ds. A. Visser
Collectes:
1. GZB, Morgenster Theological
College (MTC)
2. Kerkenwerk
3. Predikantsplaats
Organisten: Morgendienst:
Dick Punt
Middagdienst:
Peter van Vuuren
Kinderoppas: Sanne Mulder
Stoelen klaarzetten: Dries
Bronkhorst en Gerrit Jan van Asselt
Gastheren/vrouwen: Bertus /
Anneke van Leeuwen en Ans Kool
Zondag 27-juli
09:30 – ds. A. Visser
16:30 – kand. J.F. Leeflang
(Veenendaal)
Collectes:
1. Diaconie
2. Kerkenwerk
3. Predikantsplaats
Organisten: Morgendienst:
Gert Hoefakker
Middagdienst:
Dick Punt
Kinderoppas: Germa Kramer
Stoelen klaarzetten: Everard
Kramer en Fred Slijkhuis
Gastheren/vrouwen: Gerjanne /
Henrico Scheffel en Elise Klop
Agenda:
Geen activiteiten
Aanleveren kopij weekbrief
vóór a.s. donderdag 12.00
[email protected]
Eindredactie: Kees Bos
Jaargang 1 nr. 6
Tel.nr. koster (tijdens diensten):
06 15524883
www.hervormdgarderen.nl
Tekst van de week
En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed
aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart (2 Petrus 1: 19)
Welkom
Wij heten u vandaag hartelijk welkom in de beide erediensten. Onze gasten
wensen wij een fijn verblijf in Garderen toe.
Diaconale collecte vandaag voor het Murray Theological College in
Zimbabwe
De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor het Murray Theological
College (MTC) in Zimbabwe (zendingspost Morgenster). Wij als hervormde
gemeente te Garderen willen bijdragen aan de investering in de kwaliteit van
het onderwijs aan deze theologische opleiding door een bijdrage te leveren
voor boeken voor de bibliotheek, voor het levensonderhoud en de
huisvestingskosten van de studenten en het salaris van een docent.
Het college van diakenen beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Cursus ‘Woorden Zoeken’
Van de gemeenteadviseur de heer Aart Peters, die ons als kerkenraad en
gemeente begeleidt in een missionair traject dat wij in september in en met de
gemeente willen starten, ontvingen wij informatie over de cursus Woorden
Zoeken. In de Veluwse kerkbode van vorige week en op de website van onze
gemeente kunt u daar meer over lezen. Bij dezen geven wij de data van deze
cursus al vast door, zodat u/jij deze kunt noteren. 29 september; 6 oktober, 13
oktober en 27 oktober 2014 Tijd: 19.45 uur – 22.00 uur. Locatie: dr.
Kruimelstaete.
Koster
Onze koster Hans Mouw heeft om persoonlijke redenen besloten om tijdelijk
zijn kosterswerkzaamheden te stoppen. Voorlopig zal het kosterswerk worden
overgenomen door Gert de Bruin. Wij wensen hen beiden de kracht van de
Heere toe.
Meeleven
Vorige week is mw. J Blankespoor- Brons van de Speulderbosweg 21, in het
Gelreziekenhuis te Ede opgenomen na een val waarbij ze haar pols en
sleutelbeen gebroken heeft. Inmiddels is bekend geworden dat zij verpleegd
gaat worden in Norschoten Revalidatie, Amersfoortsestraat 20 3772
CJ Barneveld. Mw. Dini Bronkhorst uit Stroe, Gentiaan 4, wacht nog steeds
op een bericht wanneer en hoe de operatie die gepland staat, kan plaats
vinden (deze is namelijk onlangs weer uitgesteld). Dat vraagt veel van haar
energie en ook van haar man Dries. Wij bevelen de zieken en allen die op
welke wijze dan ook lichamelijk en/of psychische problemen ervaren, in uw
voorbede en medeleven aan.
Tenslotte
Wij wensen u en jou een goede tijd, hetzij op vakantie, hetzij thuis. Dat laatste
kan een keus zijn, maar ook omdat het niet mogelijk is om er -hoe dan ookop uit te trekken door ziekte, vanwege de leeftijd of anderszins. Vanuit Psalm
121 ontvangen wij de bemoediging: “De HEERE is uw Bewaarder,de HEERE
is uw schaduw aan uw rechterhand”.
Hartelijke groet vanuit Harderwijk,
A. Visser
Liturgie morgendienst:

OTH 124 (2x)

Psalm 1: 1,2 en 3

Votum

Psalm 48: 1 en 4

Ps. 26: 1 (na lezing van de Wet)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 11: 19-30

Psalm 143:1 en 10

Prediking

OTH 301 (Samen in de Naam van Jezus)

Dienst der offeranden

Dankgebed en voorbede

Gezang 481: 1 en 2 (LvdK) (staande)

Gebed om zegen
Liturgie middagdienst:

OTH 275 1,2,5

Psalm 2: 1,6 en 7

Votum en groet

Gezang 328: 1, 2 en 3 (LvdK)

Ps. 32: 1 (na apostolische geloofsbelijdenis)

Gebed

Schriftlezing:Gen. 15: 1-6; Rom. 1: 16 en 17; Rom. 3: 21- 24
Heidelbergse Catechismus zondag 23

Ps. 130: 1 en 2

Prediking – Thema: Geloof, wat heb je daaraan?

Lied naar zondag 23 (Dr. H. van ‘t Veld)

Dienst der offeranden

Dankgebed en voorbede

Psalm 35: 13 (staande)

Zegen
Morgendienst:
Ld. 124
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.
Ld. 301:1+2+3
1 Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2 Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Gez. 481:1 en 2
1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
Middagdienst:
Gez. 275:1,2 en 5
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Heere.
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
Gezang 328: 1,2 en 3
1 Heere Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Lied naar zondag 23 (Dr. H. van ‘t Veld) melodie ps. 87
1. Ik ben zo rijk, omdat ik mag geloven
wat ik van Gods genadewerk belijd:
het heil dat Christus voor mij heeft bereid,
gaat elke aardse rijkdom ver te boven.
2. Ik, door mijn zonden schuldig en onwaardig,
ben rijk, daar Christus al mijn schuld vergeeft.
In Hem die ook voor mij geleden heeft,
ben ik verlost en in Gods oog rechtvaardig.
3. Ik heb verdiend, dat ik de dood zal sterven
en dat geluk voor altijd van mij wijkt.
Om Jezus’ wil mag ik, zo eindloos rijk,
eenmaal de eeuwge zaligheid beërven.
4. Hoezeer mij steeds weer aanklaagt mijn geweten,
dat ik niet één van Gods geboden houd,
ofschoon mijn boze wil mij nog benauwt,
ik mag in Hem mij toch rechtvaardig weten.
5. God ziet mij onverdiend in zijn genade
in Christus nu als een rechtvaardge aan,
alsof ik nooit één zonde heb gedaan.
Hij spreekt mij vrij, mijn Rechter is mijn Vader.
6. Alleen in waar geloof kan ik aanvaarden
Wat ik van Gods genadewerk belijd:
het heil dat Christus voor mij heeft bereid,
Een rijkdom groot, oneindig hoog van waarde.