hier - NYStaete Group

 CurriculumVitae
Ons kenmerk
Status
Copyright
Auteur
ABe_1010925
Definitief
Allrightsreserved
EricNijkamp
EricJ.F.Nijkamp
NyStaeteGroup
(07-11-1961)
Haerstraat125
7573PAOldenzaal
Postbus410
7570AKOldenzaal
Tel0541573900
Fax0541535268
[email protected]
www.nystaete.nl
Introductie:
NazijnopleidingwasEricNijkampwerkzaamindiversecommerciëlefuncties,ondermeerbijAkzo
NobelenSigmaCoatings.Op28-jarigeleeftijdvestigdehijzichalszelfstandigondernemer.
Ruimtevoorpersoonlijkeontwikkelingenmeteenresultaatgerichte,enthousiasteenzakelijke
aanpakkenmerkenzijnmanagementstijl.Hetrealiserenvangesteldedoelen,gecombineerdmeteen
ensterkempatisch,innovatiefencommunicatiefvermogenzijnkenmerkendvoorEricNijkamp.
In1991richtteEricNijkampsamenmetBertNijboerNykampNyboerop.NykampNyboer,een
organisatiediezichbezighoudtmethetmanagenvandefysiekeimplementatieenhetbeheeren
onderhoudvanretailformules,nieuwehuisstijlenencorporateidentityprojecten.Onderhunleiding
groeitdeorganisatieuittotmarktleidermetkantoreninLondenenToronto.
Adviserendophoofddirectieenraadvanbestuurniveau,werktenzijopnationaaleninternationaal
gebiedvooropdrachtgeversalsGrolsch,Corus,Randstad,Menzis,NS,Essent,Nuon,Heineken,
Philips,NordeaBank,KPN,TorontoHydroenABNAMRO.
In2008neemtEricNijkamphet50%belangvanBertNijboerindeNyStaeteGroupoverenwordt
daarmeeenigaandeelhouder.
NyStaeteGroup(www.nystaete.nl)iseeninvesteringsmaatschappijdieeendrietaldisciplines
onderscheidt,tewetenNyStaeteRealEstatewelkezichbezighoudtmetvastgoeden
projectontwikkelinginkantoren,woningenenleisuremarkt.NyStaeteParticipationsrichtzichmet
nameophetparticipereninkansrijkeondernemingenmetgroeipotentie.NyStaeteCommunications
iseenstrategischeholdingcompanydieeenbreedportfoliovanondernemingeninbranding,
communicatie,marketing,newmediaenadvertisingmarktondersteunt.
Ons kenmerk ABe_1010925
Pagina 2van3
Huidigedeelnemingen:
HaerzatheInvestmentsBeheer(www.haerzathe.nl)iseentransparantbeleggingsfondsmeteen
geïnvesteerdvermogenvancirca€100miljoen.
BilfingerRealEstate(www.realestate.bilfinger.nl)beheertenverhuurtlandelijkvastgoedportefeuilles
voor(inter)nationaleinstitutioneleenparticulierebeleggers,alsmedevoorbedrijvenmetgrote
portefeuilles,vanuit4kantoren(Utrecht,Amsterdam,ApeldoornenEindhoven).Ditdoenzijvoor
allesoortenvastgoedportefeuilles;vanwinkelpandenenkantorentotbedrijfsruimtenen
parkeerplaatsen.Almeerdan45jaarisBilfingerRealEstatewerkzaamindevastgoedmarktenkan
hierdoorhaarklantenondersteunenvanuiteendiepgaandekennisvandemarkt.Zijprofiteren
hierbijookvandevoordelenvaneeninternationaalopererendegroepvanbedrijven.
Orquest(www.orquest.nl)biedtklantenéénaanspreekpuntvooralleonline,offlineenfysiekemerkuitingen.Organisatiesdiewaardehechtenaanhunmerkzijnsuccesvoller.Eensterkmerkgeeft
aantoonbaareengroteconcurrentievoorsprongencreëertwaarde.Orquestmaakthetbouwenvan
vitalemerkenvooriedereenmogelijk.Vanafdeontwikkelingtotenmetdeactivatievanmerken.
DaarnaastzorgOrquestervoordatorganisatiesenhunmerkenmeebewegenindesteedssneller
veranderendemarktennieuweuitingsvormen.Doormeerdan20jaarervaring,gebundeldekennis
endesamenwerkingmetdebestebureausenproducenten,isOrquestinstaatommerken
opmerkelijk(er)enmemorabel(er)temaken.
Inextenzo(www.inextenzo.nl)iseenonafhankelijkadvies-enprojectbureauvoorbusinessloyalty
marketingencityloyaltymarketing.Hetdienstenpakketisfullservice:vanvisie-en
strategieontwikkelingtotimplementatieenloyaltyprogrammabeheer.Loyaltycommunicatie,loyalty
onderzoekeneencreatievestudiobehoreneveneenstotdeactiviteiten.
AxcellentMasteringRealEstate(www.axcellent.nl)structureertenoptimaliseert
vastgoedbeleggingenenexitscenario’s.Axcellentbiedteenbreedscalaaanoptimalisatieproducten
endienstenaanvooreigenaarsengebruikersvanvastgoedbeleggingen.Zoweltotaaloplossingenals
optimalisatievandeverschillendedeelsegmentenvanvastgoedbeleggingenbehorentotde
mogelijkheden.
Byosis(www.byosis.com)iseenspin-offvandeuniversiteitteWageningenenisgespecialiseerdin
biogas-enethanoltechnologie.Deklantenzijneigenarenofontwikkelaarsvanagrarische,industriële
enGFTvergistersen(anaerobe)waterzuiveringsinstallaties.
Vervreemdedeelnemingen:
NibagRegisseurinHuisvesting(www.nibag.nl)begeleidtorganisatiesmetmaatschappelijkvastgoed
bijhetinitiëren,realiseren,organiserenenbeherenvanhunvastgoedportefeuille.Belangrijke
opdrachtgeverszijngemeenten,woningcorporaties,zorginstellingen,kinderopvang,
monumentenzorg,geluidenscholen.
ActysWonenBeheer(www.actys.nl/wonen)beheertenverhuurtlandelijkvastgoedportefeuillesvoor
institutioneleenparticulierebeleggersenvoorwoningcorporatiesvanuit8kantoreninAmsterdam,
Arnhem,Assen,DenHaag,Enschede,Nieuwegein,RotterdamenZwolle.Ditdoenzijvoor
woningen,garagesenparkeerplaatsen.VoordergelijkeportefeuilleskanActysWonenBeheerhet
beheer,deverhuurendeadviseringuithandennemen.Hetonderhoud,deverhuur,de
administratie,deverzekeringendehuurincasso’szijnzoaltijdgoedgeregeld.ActysWonenBeheer
beheertintotaalcirca20.000woningen,garagesenparkeerplaatsen.DaarnaastverzorgtActys
WonenBeheercirca200VerenigingenvanEigenaren.
Ons kenmerk ABe_1010925
Pagina 3van3
NykampNyboer(www.nykampnyboer.com)heeftalsspecialiteithetimplementerenenmanagenvan
visueleidentiteitenenoptimaliserenvandaaraangerelateerdemarketing-en
communicatieprocessen.Deaanpakisuniekdoordeintegraleenonafhankelijkebenadering.Als
ketenregisseur,adviseurenspecialistwerktzijsamenmethaaropdrachtgeversaaneenoptimale
toepassingvandeCorporateIdentity.
PargonDynamics(www.paragon.eu)iseenautomatiseringsbedrijfmeteenmodulaireoplossing
voorhetonlinemanagenvanallemarketing-encommunicatieactiviteiten.Hetvereenvoudigt,
stroomlijntenuniformeertdezeprocessenopalleniveausenmaaktdeinspanningeneffectief.
CapitalID(www.capitalid.nl)richtzichophetautomatiserenvanmarketingprocessen.Metdeeigen
ontwikkeldesoftwaregenaamd‘IDmanager’isCapitalIDmarktleiderinNederlandophetgebied
vanmarketingoperationsmanagement(MOM)endigitalassetmanagement(DAM).
HelpInternational(www.helpinternational.nl)heefteenuitgekiendproductenaanbodsamengesteld
waarininonveiligesituatiesmensendierbeschermdwordt.Helpheeftveiligheidsproducten
ontwikkeldvoorzowelgezinnenmetkinderen,deallerkleinstenalsookvoordeouderen.Alle
productenwordenaanbevolendoordegerenommeerdeveiligheidsinstantieszoalso.a.Veilig
VerkeerNederland.
Nevenactiviteiten:
EricNijkampisnaastzijndagelijksewerkzaamheden,ondermeeractiefals:
~ BestuurslidVNO-NCWregioTwente
~ BestuurslidHaerzatheInvestmentsBeheerteOldenzaal
~ GastdocentUniversiteitTwenteteEnschede
~ VoorzitterdagelijksbestuurTwentebranding
Reedsvervuldefuncties:
~ VoormaliglidraadvancommissarisAqua+brandpreventieensprinklerinstallatiesteGoor
~ VoormaliglidraadvantoezichtEdith-SteincollegeteHengelo(auditcommissie)
~ VoormaliglidraadvantoezichtLivoteEnschede(vicevoorzitter)
~ OprichterenCEONykampNyboer
~ BestuurslidEduChildteLisse
ConsultancyenAdvies
~ EricNijkampadviseertenbegeleidtbedrijvenenorganisatiesrondomthema’salspositionering
enstrategiealsmededievanbrandmanagement,encorporateidentityvraagstukken.
Hobby’s:
~ Hardlopen
~ Mountainbiken
~ Fotografie
~ Lezen
~ Reizen