ANALYTISCHE CHEMIE

ANALYTISCHE CHEMIE
ALGEMEEN
Opleiding / Groep
Chemie / DC2
Cursuscode
TCHY-ANCH2D-14
Deelcursussen
De cursus is samengesteld uit 2 deelcursussen: de
deelcursus Analytische Chemie en de deelcursus
Chromatografie
Tentamen
De cursus wordt afgerond met 1 tentamen over de
lesstof van beide deelcursussen
Periode
Voor beide deelcursussen geldt:
7 weken, 2 lesuren / week
Tijdvak 1, blok A (september- november)
Studiepunten
5
Boeken
McMurry, J. en Fay, R.C.,
Chemistry, 6e druk,
ISBN 9781447963424
Dit boek wordt gebruikt voor de deelcursus Analytische
Chemie
Skoog et al: Principles of Instrumental analysis
6e editie,
ISBN 9780495125709
Dit boek wordt gebruikt voor de deelcursus
Chromatografie
Versie juni 2014 GL - 2014
Omschrijving Deelcursus Analytische Chemie
Analytisch chemisch rekenen en analytische basistechnieken.
De student kan rekenen met concentraties en verdunningen, aan pH van
bufferoplossingen en sterke zuren en basen, elektrochemische cellen en pH metingen,
spectrofotometrische bepalingen en uitspraken doen over meetnauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van metingen, en berekeningen uitvoeren naar aanleiding van
uitgebreide voorschriften.
Verwerven van kennis van UV-VIS spectrometrie en atoomabsorptie spectrometrie en
de gebruikte apparatuur.
Inleiding gas en vloeistofchromatografie
Werkvorm
De lessen worden aangeboden in de TIZ (Terugkoppeling-Instructie-Zelfstudie)-vorm.
Het Z-deel van de les voer je uit in je eigen tijd op school of thuis, alleen of samen met
andere studenten. Concreet betekent het dat je drie aaneengesloten lesuren hebt,
waarbij het eerste deel terugkoppeling is van het vorige thema en het tweede deel de
instructie is voor het nieuwe thema.
Programma*
Week Onderwerp
1
pH berekeningen
2
Electrochemie en pH metingen
3
Betrouwbaarheidsintervallen en lineaire regressie
4
Spectrometrie
5
AAS en Chromatografie
6
Interpretatie voorschriften gehaltes, concentraties,
rekenen aan reagentia
7
Gecombineerde opgaven
* Onder voorbehoud
Versie juni 2014 GL - 2014
Omschrijving Deelcursus Chromatografie
De student heeft een gedegen inzicht in de scheidingsmethode chromatografie, zowel
gas-, vloeistof-, en dunnelaag chromatografie en de meest voorkomende subtechnieken. De student kent de meest gebruikte injectie en detectietechnieken met hun
voor en nadelen, de verschillende stationaire fasen en kan gefundeerd een techniek
kiezen en optimaliseren.
Werkvorm
De lessen in de duale opleiding (cursus 1) worden aangeboden in de IZT vorm. Na
een instructieles (I) van 50 minuten volgen opdrachten waaraan individueel of in
groepsverband kan worden gewerkt (Zelfstudie, 100 min.). Daarna volgt een les van
50 minuten waarin de opdrachten worden nabesproken (Terugkoppeling).
De lessen in de deeltijdopleiding (cursus 2) worden aangeboden in de TIZ
(Terugkoppeling-Instructie-Zelfstudie)-vorm. Het Z-deel van de les voer je uit in je
eigen tijd op school of thuis, alleen of samen met andere studenten. Concreet betekent
het dat je drie aaneengesloten lesuren hebt, waarbij het eerste deel terugkoppeling is
van het vorige thema en het tweede deel de instructie is voor het nieuwe thema.
Programma *
Week Onderwerp
1
Basisbegrippen chromatografie,
kwaliteitsparameters en de beïnvloeding van deze
parameters.
2
Algemene, kwalitatieve en kwantitatieve aspecten
van gaschromatografie
3
GC injectoren en detectoren
4
Kolomkeuze GC en inleiding HPLC
5
Kolomkeuze, injectie en detectie bij HPLC
6
Ionenwisseling en GPC
7
Recapitulatie van alle onderwerpen
*onder voorbehoud
Heeft u vragen of wilt u inschrijven, neem dan contact op met
het Centrum voor Natuur en Techniek
 088 481 8888  [email protected]  www.cvnt.nl
Versie juni 2014 GL - 2014