Kerkenwerk 175 - Protestantse Gemeente te Winterswijk

Kerkenwerk
11e jaargang nummer 175 • Donderdag 30 januari 2014
Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk • Verschijnt één keer in de drie weken
Protestants GVO op de
Openbare Basisschool
Familiegevoel
oecumenische dienst
Meddo
PAGINA
PAGINA
Wat als
‘k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek, ik kom alleen maar Heer voor de
muziek…’, zong de Arnhemse zanger
Ruud Eggenhuizen (artiestennaam: D.C.
Lewis) begeleid door Feike Asma in 1970
deze tekst van Gerrit den Braber naar
nummer 1 van de Top 40.
Toen ver van m’n bed. Maar, wat als je
manier van geloven en de inhoud van je
geloof in de loop van de jaren flink veranderd zijn? Als je niet meer overweg
kunt met de inhoud van de oude, protestantse belijdenisgeschriften? Als je
niet meer kunt geloven in veel van wat in
de apostolische geloofsbelijdenis wordt
gezegd. Als je ontdekt dat eeuwenlang
gepresenteerde ‘zekerheden’ voor jou
helemaal geen zekerheden zijn en alleen
maar weerstand en vragen bij je oproepen?
En wat als je Jezus niet meer ziet als ‘zaligmaker’ of ‘verlosser’ of ‘messias’, maar
als een Joodse jongen uit Nazareth die,
zo vertellen sommige evangelisten, in
Bethlehem wordt geboren en zó naar
de bedoeling van de Eeuwige leeft dat hij
‘zoon van God’ genoemd wordt?
En wat als je in de kerk waar je lid van
bent maar weinig anders hoort dan ‘geloofswaarheden’, weliswaar in telkens
andere jasjes, maar toch. Waar je ook
wel eens opveert tijdens de uitleg, wanneer er een breder perspectief geboden
wordt dan het gebaande pad?
En wat als jouw kerk zich landelijk manifesteert met kekke t.v.-producties waarin BN-ers aan de haal gaan met verhalen
die jou op een àndere manier dierbaar
zijn? Wat als je je afvraagt wie zich nu
vervreemdt van wie: de kerk van jou of
jij van de kerk?
Wat doe je als je al zo lang met deze vragen rondloopt en er steeds sterker mee
geconfronteerd wordt? Ga je weg uit de
kerk? Stilletjes, zoals zovelen voor jou?
Onopgemerkt. Een lege plek.
Blijf je ‘alleen maar voor de muziek’ of
ook ter wille van de mensen om je heen
die met dezelfde vragen bezig zijn en
daarover willen praten? Ter wille van jezelf? Ter wille van de ontmoeting?
Henk Vis
2
Zondagsdienst
5
PAGINA
10
Aanvaard elkaar, zoals Christus u
heeft aanvaard
Afgelopen december kreeg ik de Enkhuizer Almanak 2014 cadeau. Een boekje waarin allerlei wetenswaardigheden staan zoals tips voor huis, tuin en keuken, verschillende kalenderjaartellingen, en belangrijke gedenk-,
feest-, en devotiedagen. Al bladerend viel mijn oog op 25 januari de ‘bekering van de H. Apostel Paulus’. Het
gaat mij hier niet zozeer over deze bekering, maar het bracht mij wel op het idee om iets over zijn bezorgdheid
ten opzichte van de jonge christen gemeente in Rome te schrijven.
Over zijn bekering schrijft Paulus zelf in Galaten dat God hem in
zijn genade heeft geroepen en zijn Zoon, Jezus Christus, in hem
heeft geopenbaard. Het was niet alleen Paulus’ roeping bestond
niet alleen om Christus te dienen, maar ook om een speciale taak
uit te voeren, namelijk het bekeren van de heidenen. Deze opdracht heeft hij de volgende dertig jaar bevlogen uitgevoerd. Paulus verkondigt niet alleen het evangelie in synagogen en in openbare gelegenheden, maar hij schrijft ook brieven ter ondersteuning
naar gevestigde jonge christengemeenten. Een voorbeeld van een
ondersteunende brief is die aan Rome. De jonge christengemeente in de wereldstad Rome heeft het niet makkelijk.
Enerzijds leeft zij naast een grote joodse gemeenschap die
in de oude synagoge de Schepper vereert, anderzijds leeft
zij te midden van de heidenen met hun offercultus aan de
verschillende afgoden in grote heidense tempels. De nieuwe christengemeente bestaat uit een diversiteit van heidenchristenen en joodse christenen. Paulus spreekt in hoofdstukken 14 en 15 over hen als de ‘zwakken’ en de ‘sterken
in het geloof’. Onder de ‘zwakken’ verstaat Paulus zowel
joodse als heidenchristenen die geen vlees durven eten en/
of wijn durven te drinken. Zij kennen vanuit het verleden
vele regels voor geoorloofd en ongeoorloofd, rein en onrein voedsel. Bovendien leeft bij veel gelovigen de overtuiging dat vlees dat in eerste instantie bedoeld is als offergave
voor één van de Romeinse goden, niet daarna kon worden
gegeten in huiselijke kring. Het vlees behoudt dan ‘iets’ van
de kracht van de godheid. Je kunt er maar beter helemaal van afblijven. De onthouding van vlees en wijn is volgens Paulus uiteindelijk
terug te voeren op angst of bijgeloof. Daarentegen durven de ‘sterken’ zonder bezwaar en met dankzegging alles te eten wat God de
Schepper geeft. Zij weten dat er in de hele wereld niet één afgod
echt bestaat en dat er maar één God is (1Kor.8,4). Maar waar trek
je de grens? Aanpassen aan de cultuur van de sterke of rekening
houden met de zwakke? Immers wie in Christus gelooft is aan geen
spijswet verplicht. Dus gewoon offervlees eten, òf omwille van de
ander het vlees laten staan? Hoewel Paulus erkent dat ‘alle voedsel
rein is’, zegt hij ook dat het verkeerd is om iets te eten en te drinken dat iemand aanstoot geeft. In de laatste situatie kan men het
beter laten staan (Rom.14,20-21). Dat betekent behalve het niet
eten en drinken, het ook niet opdienen of inschenken. Want wie
in verlegenheid wordt gebracht door het eten van vlees of drinken
van wijn, verliest vanwege zijn ingewortelde angst de vreugde van
het geloof. Is het dat waard? Volgens Paulus niet. ‘Wij, de sterken,
moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen
belang dienen’ (15,1). Hoewel Paulus achter het eten van offervlees
staat roept hij op tot pastorale zorgzaamheid met bereidheid om
zelf in te leveren omwille van de zwakke. Alleen door elkaar te aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft, kan er eenheid binnen
de jonge christengemeente ontstaan.
Ook binnen de Protestantse Gemeente in Winterswijk is een grote diversiteit van gelovigen. Mensen die van buiten Winterswijk
komen en mensen die er geboren en getogen zijn elk met hun eigen geloofsachtergrond. Oude mensen en jonge mensen, boeren
en middenstanders, hoogopgeleiden en niet hoogopgeleiden, ieder
heeft zijn eigen idee over geloofsbeleving. Hoewel hier het een en
ander over te schrijven is, wil ik mij beperken tot het vieren van de
eredienst. Een grote groep gelovigen geeft de voorkeur aan een liturgie waar onder begeleiding van het orgel gezongen wordt uit het
nieuwe liedboek. Dat voelt vertrouwd en geeft zekerheid. Een minderheid geeft de voorkeur aan een vrijere liturgie waar onder begeleiding van een band gezongen wordt uit allerlei evangelische en
niet-evangelische liedbundels. Oftewel een liturgische vrolijkheid,
die afwijkt van de gewone paden. Is daar iets mis mee? Immers ook
in deze vorm van eredienst wordt gezongen en muziek gemaakt
ter meerdere glorie van God? Volgens Paulus betekent pastorale
zorgzaamheid niet alleen elkaar de ruimte geven, maar bovendien
de bereidheid om een stap terug te doen. Paulus zelf gaat nog verder en zet zijn vlees in de ijskast. Houdt zorgzaamheid voor onze
gemeente in dat er wekelijks een ‘gewone’ eredienst gehouden kan
worden en daarvoor of daarna een ‘andersoortige’ eredienst al
dan niet in hetzelfde kerkgebouw? De predikant die voorgaat zou
in beide diensten dezelfde preek kunnen houden, maar met een
aangepaste omlijsting. Het getuigt m.i. van lef als de meerderheid in
onze gemeente de ruimte durft te geven aan de minderheid. Durft
zij dat aan? Durven wij, gelovigen in Christus, elkaar zo te aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft? Alleen door elkaar te aanvaarden kan de eenheid binnen onze geloofsgemeenschap bewaard
blijven en kunnen wij een geloofsgemeenschap zijn die ‘sterk’ is in
Christus.
Hester Damman
Liefhebber van het orgel
Colofon
Kerkenwerk wordt uitgegeven door de
Protestantse Gemeente te Winterswijk.
De redactie is verantwoordelijk voor het
al dan niet plaatsen van artikelen en kan
besluiten tot aanpassing/inkorting. Overname van artikelen uit Kerkenwerk is
uitsluitend mogelijk na toestemming van
de eindredactie en met bronvermelding.
Redactiesamenstelling:
• Naomi van der Linden: columns, hoofdartikelen, kerkdiensten, kerkelijke en
kerkgerelateerde activiteiten (agenda)
en mutaties
• Annie de Ruijter: sectieberichten en in
memoriam
• Wil Mulder: algemene kopij
• Gerrie Kuenen: jeugdnieuws
• Ans ter Horst: speciale projecten
• Erna Schreurs: bijzondere opdracht
• Eindredacteur: Moniek de With
HER S T EL
onjuiste gegevens
- op de website via
[email protected]
- in Kerkenwerk via
www.pgwinterswijk.nl
link Kerkenwerk,
kopij eindredacteur
Hoe staat het
met uw bijdragen
aan de kerk?
Toegezegd bij de Actie Kerkbalans
2013: € 518.438,=
Inleverdatum van kopij:
uiterlijk 10 februari 2014 vóór 12.00 uur.
Inlevering kopij alleen als volgt:
Als bijlage in Word 5.0 of hoger,
uitsluitend via www.pgwinterswijk.nl
(max. 450 woorden per artikel)
Geen e-mail? Handgeschreven kopij?
Neem dan contact op met dhr. Jan
Hartemink, Jasmijnlaan 10, '51 33 69 of
met mevr. Ini Helmink, H. Mulierweg 38,
'51 90 09.
Meegeleverde foto’s dienen
minimaal 1 Mb te zijn.
Kerkenwerk verschijnt weer op
20 februari 2014.
Advertenties:
Al ontvangen per 20 januari 2014:
€ 513.546,=. Dat is 99,0%.
Alle gevers: hartelijk dank! Laten we
met elkaar volhouden tot het toegezegde bedrag bereikt is. Ten bate van
ons kerkenwerk!
De kerkrentmeesters
Protestants GVO
op de openbare
basisschool
Godsdienstles op een openbare
school?
Dat verrast sommige mensen, maar het is
zeker niet nieuw. Ouders en kinderen hebben daar in Nederland al sinds 1842 recht
op ook binnen het openbare onderwijs.
Sinds 1963 geldt dit overigens ook voor humanistisch vormingsonderwijs.
Lessen godsdienstonderwijs op de openbare scholen zijn facultatief. Wettelijk is vastgelegd dat ouders het recht hebben ruimte te vragen voor godsdienstonderwijs. De
lessen worden gegeven door docenten van
buiten de school. Sommige ouders zijn zelf
niet zo gehecht aan een geloofsovertuiging,
maar vinden het toch belangrijk dat hun kinderen kennis nemen van de verhalen uit de
Bijbel, zodat ze iets leren over de christelijke traditie.
Onze doelstelling: In het GVO stellen wij
ons heel globaal gezegd ten doel leerlingen
't Waliën groep 7
raking komen met de verhalen uit de Bijbel. Verhalen die voor de één niet meer zijn
dan mooie verhalen en voor de ander iets
vertellen over datgene waarom het gaat in
het leven.
In onze GVO-lessen worden de verhalen
zo verteld dat een ieder er mee kan doen
wat hij/zij wil.
Naast het feit dat de verhalen behoren bij
ons culturele erfgoed, hebben ze ook iets
te vertellen over ons samenleven. Immers
ook in bijbelse verhalen gaat het over heel
gewone mensen die te kampen hadden met
jaloezie, angst, boosheid enz., enz,…
Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden
tot de plaatselijke coördinator GVO.
Erna Schreurs-Schunselaar
[email protected]
Dick Wensink, '06-14 53 41 54
Klachten over de bezorging:
Graag melden bij het Kerkelijk Bureau.
Abonnementen niet-leden
Informatie bij het Kerkelijk Bureau.
Kerkgebouwen en kosters
Jacobskerk:
Markt 1, Winterswijk, '52 23 03
Koster: Mevr. T. ten Dolle-Kempink,
'06-23 53 05 08
Hulpkosters: Mevr. J.B. HoitinkRemmerts, Mevr. I. Ruesink, Mevr. A.
Visser-Vaartjes en Dhr. H. Aalbers
([email protected])
Zonnebrinkkerk:
Zonnebrink 61, '51 22 04
Koster en hulpkosters: zie Jacobskerk
Kerkelijk Bureau PGW
Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
'51 23 95, www.pgwinterswijk.nl
([email protected])
Kerkenraad PGW
[email protected]
Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
Voorzitter: dhr. C.J. Evers, '51 84 62
College van Kerkrentmeesters
([email protected])
Bankrekening 69.99.46.557
Voorzitter: vacant '00 00 00
2e Voorzitter: Mevr. A. Stans, '51 88 73
College van Diakenen
([email protected])
Bankrekening 37.12.03.759
Voorzitter: dhr. H.J. Abbink, '53 35 54
Jeugdwerkleider
Vacant, p/a Markt 46,
' 53 05 69
Kindernevendienstcommissie en
Kinderoppasdienst
Zie pagina 12
Grafische verzorging
www.beeld-en-ontwerp.nl
2
Voor het inleveren van kopij verzoeken
wij u vriendelijk te letten op de volgende punten:
a) kopij opsturen als bijlage uitsluitend
via www.pgwinterswijk.nl met daaraan
gekoppeld de juiste redacteur.
b) inleveren uiterlijk op de datum genoemd in het Colofon vóór 12.00 uur.
c) vermeld altijd de titel van het document PLUS het Kerkenwerknummer
waarin u het geplaatst wilt zien en voorzien van uw naam.
d) goede foto’s (minimaal 1 MB).
e) het maximum aantal woorden voor
de diverse rubrieken is:
- column 350
- hoofdartikel 850
- in memoriam 200
- overige artikelen 450
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De redactie
Juist de
alledaagse
dingen
van
het
leven
maken
het
tot
een
eeuwig
mysterie
Gertrude Atherton
(1857-1948)
Amerikaans schrijfster
Bargerpaske GVO-leerlingen gaan de kerk binnen
bekend te maken met de betekenis van de
belangrijkste christelijke feesten en van een
aantal centrale Bijbelverhalen.
Gaandeweg maken de leerlingen kennis
met belangrijke christelijke feestdagen.
Voor de inrichting en symboliek van een
kerkgebouw gaan we tegen het eind van het
schooljaar één van onze kerken bezoeken.
Ze ontwikkelen respect voor gelovigen,
christenen maar ook in ruimere zin, de aanhangers van andere godsdienstige overtuigingen. Het GVO probeert leerlingen een
zeker gevoel bij te brengen voor normen en
waarden zoals die gestalte krijgen in de traditie van de christelijke godsdienst.
Binnenkort ontvangen de ouders van leerlingen van de openbare basisscholen van de
groepen 6 en 7 een brief van hun schooldirecteur waarin hun verzocht wordt te kiezen voor GVO of HVO.
Omdat onze samenleving eeuwenlang
christelijk is, vind je overal in de maatschappij dingen terug die met christendom te maken hebben. Je hoeft maar te denken aan
de schilderijen van Rembrandt die heel
vaak over bijbelse onderwerpen gaan, aan
de muziek van grote componisten die muziek maakten bij christelijke teksten, of heel
gewoon voor de zondag en de christelijke
feestdagen. Ook onze rechtspraak vindt
zijn bron in het Christendom.
Om iets van onze samenleving te kunnen
begrijpen is het goed dat kinderen in aan-
Medeplichtige
Dag na dag moest de pastoor toezien
dat er appels uit zijn appelboom werden gestolen. Eerst probeerde hij om verdraagzaam te zijn en net te doen of hij het niet
merkte, maar hij ging er hoe langer hoe
slechter van slapen.
Toen besloot hij op de loer te gaan liggen
om de dief op heterdaad te betrappen.
Maar ook een pastoor moet af en toe
slapen en hij slaagde er niet in te ontdekken
wie de appels weghaalde. Ze bleven verdwijnen één voor één.
Tenslotte werd het de pastoor te veel en hij
hangt een bord aan de stam van de appelboom met in hoofdletters de bijbelse tekst:
‘DE LIEFDE VAN GOD ZIET ALLES!’
De volgende dag staat eronder geschreven:
‘… maar hij verraadt ons niet.’
Bijbelrubriek
DE BERGREDE
Doordat Pasen dit jaar laat valt, hebben
wij na de zondag van Epifanie (de verschijning van de Heer) een flink aantal zondagen
voordat op woensdag 5 maart de Veertigdagentijd begint. Daardoor kunnen wij ons
wat langer dan anders in een jaar waarin het
evangelie van Matteüs op het rooster staat,
verdiepen in de Bergrede (Mat. 5-7).
Matteüs zet in zijn evangelie Jezus neer als
de nieuwe Mozes. Hij zal met ons zijn namens God (Immanuël) om namens ons te
doen wat God van ons vraagt en ons te leren hoe wij alle gerechtigheid kunnen vervullen. In navolging van Mozes, die ons volgens de traditie de vijf boeken van de Tora
(Gods wet) heeft nagelaten, houdt Jezus bij
Matteüs vijf grote redevoeringen om ons te
leren hoe wij in verbondenheid met God
kunnen leven.
Oet d’n Biebel in ’t Wenters dialect
men. Want alle geboden komen uiteindelijk
hierop neer: ‘Behandel anderen dus steeds
zoals je zou willen dat ze jullie behandelen
(Mat. 7:12).’ En het belangrijkste: wij hoeven het niet op eigen kracht te doen. Midden in de Bergrede vertelt Jezus ons hoe wij
tot God kunnen bidden en leert hij ons het
‘Onze Vader’.
Op 2 februari beginnen wij met de zaligsprekingen (Mat 5: 1-12). Hier verkondigt Jezus
ons Gods genade nog voordat hij ingaat op
Gods geboden. Gods koninkrijk is namelijk
niet bestemd voor bollebozen, maar voor
mensen die het in deze wereld alleen nog
maar kunnen redden als zij op God vertrouwen. Als dat zo is, leef je niet om de schone
schijn op te houden maar kun je je naar hartenlust toeleggen op de deugden van het
Koninkrijk: nederigheid, zachtmoedigheid,
De wietere reize van Abram
Abram was vanoet Haran joh vertrokkene
naor Kanaän, zo at wi’j hebt e-laezene in ’t
vörige Karkenwark. Toen zee daor annekommene wazzen, trok Abram ’t land deur
Jouw kant van het verhaal
De eerste en verreweg de langste daarvan
is de Bergrede. Daarin onderwijst Jezus, uiteraard op een berg, zijn leerlingen en ons
in de leefregels van het Koninkrijk. Om aan
dat Koninkrijk deel te krijgen, moeten wij
aan de hand van deze regels in ons leven
de vruchten voortbrengen die God van ons
verlangt.
Het valt niet te ontkennen dat Jezus hier
heel wat van ons vraagt. Hij legt de lat hoog.
Je vrienden liefhebben is niet genoeg. God
vraagt ons ook om onze vijanden lief te hebben. Met vrome woorden alleen ben je er
niet. Aan je hele levensstijl moet te zien zijn
dat je Jezus’ volgeling bent. Wil je uitkomen
bij het Koninkrijk, dan zul je tegen de stoom
in moeten gaan.
Dat lijkt volstrekt onhaalbaar. Maar is dat
ook zo? Nee. Want allereerst heeft Jezus
zelf alle gerechtigheid vervuld die God van
ons vraagt. Hij weet waarover hij praat en
als wij hem navolgen staan wij er dus nooit
alleen voor. Het is trouwens ook weer
niet zo onmogelijk om God te gehoorza-
barmhartigheid, zuiverheid van hart en vredelievendheid.
Op 9 februari verzekert Jezus ons dat wij
het zout van de aarde en het licht in de wereld zijn wanneer wij de levensstijl van het
Koninkrijk met goede daden in praktijk
brengen (Mat. 5: 13-16). Dat zal ons soms
best zwaar vallen, zeker als mensen ons uitlachen omdat wij ons zo uitsloven voor de
Heer. Maar uiteindelijk zullen zij er God om
prijzen.
Op 16 februari is Mat. 5: 17-26 aan de orde.
Daar leert Jezus ons dat wij er niet zijn als
wij ons netjes aan Gods regeltjes houden
en bijvoorbeeld niemand vermoorden. Het
gaat uiteindelijk om onze gezindheid. Is er
ruimte in ons hart voor God en onze naaste? Is ons fatsoen ingegeven door ons verlangen om ons in alles wat wij doen of laten
te laten leiden door Gods wil? Pas dan kunnen wij alle vruchten van de gerechtigheid
voortbrengen die hij van ons vraagt.
Chris de Jonge
‘In de koude van de winter groeit de lente ondergronds’
In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.
‘Tafelgesprekken’ is een open gesprek
over herkenbare thema’s en levensvragen: de samenleving, het doel van je leven,
God enzo en de toekomst. Bij ‘Tafelgesprekken’ reageer je spontaan op kaarten
met vragen. Wat is jouw antwoord? Hoe
zit jij hier in? Het gaat om jouw kant van
het verhaal! Tegelijk vraagt het om luisteren naar het verhaal van de ander, vragen stellen in plaats van invullen of oordelen. Pittige gesprekken en lachen en een
tot bi’j den eke van More, ne heilige plaatse in de buurte van Sichem. Daor kreeg
Abram ne verschiening van den Heer, Den
tèggen Abram zae: ‘Dit land zal ik an oewe
naokommelingen gevven.’ Toen bouwden
Abram op den stae ne offertaofele, un altaar veur den Heer. Van daoroet trok hee
met zien gevolg wieter de bargen in, dee
ten oosten van Betel ligt en zee slogen tussen Betel en Ai hun tentenkamp op. Ok hier
bouwden hee ne offertaofele en vereerden
den Heer. Vervolgens trok hee in verschillende étappes naor ’t zuuden.
Moi’j oew is veurstellen, iedere kere alle
tenten waer opbraeken en alles oplaan en
op d’n nie’jen stae waer opbouwen en dan
alles waer aflaan en waer ne plaatse gevven.
Mi’j duch; ‘ne helen toer.’
Vri’j vertaald oet d’n Groot Niej’s Biebel in
’t Wenters dialect oet ’t book Genesis 12,
vars 6 tm. 9.
Deur Gerrie Kuenen-Meinen
drankje na afloop. Het doel van Tafelgesprekken is om op een ongedwongen manier te luisteren naar elkaar en gelijkwaardig in gesprek te zijn. Het tweede doel is
dat er wederzijds meer inzicht groeit in
wat de ander drijft, wat de ander bezighoudt en wat hij of zij belangrijk vindt. Vier
avonden diepgang en plezier.
dinsdag 11 februari ‘de samenleving’.
dinsdag 25 februari ‘het doel van je leven’.
dinsdag 11 maart ‘God enzo’.
dinsdag 25 maart ‘de toekomst’.
We beginnen om 19.45 uur met koffie, om
21.30 uur sluiten we af zodat er tot 22.00
uur nog de tijd is om met elkaar iets te
drinken. Alle avonden zijn in Inloopcentrum Den Angang, Markt 46. Voor informatie en opgave: Taakgroep Missionaire
Gemeente Opbouw
Mieke Hermsen tel 51 65 84 e-mail:
[email protected]
Diny Korenberg tel 51 73 03 e-mail:
[email protected]
Taakgroep MGO
Op weg met het nieuwe liedboek (11)
Misschien gingen ook bij u onlangs de
bloembollen de grond in. ‘In de koude van
de winter groeit de lente ondergronds’. Dat
zijn niet mijn woorden, maar het is een citaat uit gezang 982. Dit lied gaat over de belofte die in het zaad schuilt (denk b.v. aan de
gelijkenis over het mosterdzaad) en in alles dat nog toegedekt is door de winter. De
eerste strofe begint bij de basis: de natuur,
het leven. Naast het beeld van de bloembol en de krokus ook beelden als de pop
en de vlinder, de pit en de appelboom. In de
tweede strofe worden deze beelden uit de
natuur toegepast op de stilte en het donker,
met een prachtige parallel naar zang ‘van
binnen’ die zijn woord en melodie zoekt. En
vervolgens komt het verleden in beeld, het
verleden waar de toekomst uit voortkomt.
Vervolgens wordt dat in de derde strofe uitgewerkt: in alle moeilijke dingen van het leven (sterven, vergankelijkheid, twijfel) ligt
een hoopvolle toekomst. Met als terugkerend refrein: God ziet wat verborgen ligt.
Andries Govaart vertaalde het lied vanuit
het Engels.
De melodie en de oorspronkelijke tekst
werden gemaakt door Natalie Sleeth (19301992). Het is een zeer populair en geliefd
lied, met name bij de Methodist Church in
de Verenigde Staten, maar werd ook opgenomen in bundels in het buitenland, nu
dus ook in Nederland. Saillant detail is dat
Sleeth het lied opdroeg aan haar man Ronald bij wie, in de periode van het ontstaan
van het lied, kanker werd gediagnosticeerd.
Let vooral ook op de kleine lettertjes onderaan het lied op pagina 1523: De subtitel
van Sleeth’s lied is: Hymn of promise: Lied
van belofte.
Wim Ruessink
cantor- organist
3
Fr. van Keulen
B.W. Marsman
Zuilenesstraat 46
7101 BC Winterswijk
tel. 51 23 34
Tuunterstraat 26-1
7101 EG Winterswijk
tel. 53 49 81
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
Secties: De Hazelder, Miste/Corle
en Balinkes
Secties: Windmolenveld, Woold
Thuis wonen aan de Koekoekstraat 19-1 was niet langer
verantwoord. Daarom moest mw. Eelink-Toebes vlak voor
de jaarwisseling verhuizen. Omdat er voor haar geen plaats
was in Winterswijk is Beltrum haar nieuwe woonplek geworden. Haar adres: Woonzorgcentrum De Hassinkhof,
kamer 35, in Beltrum.
Hetzelfde geldt voor dhr. Vosseberg, Sleeswijkstraat 153.
Hij is verhuisd naar Woonzorgcentrum ’t Hoge Veld, Frankenstraat 51, groepswoning 83, in Aalten. Het valt niet mee
voor hem en zijn vrouw om na meer dan 55 jaar samen nu
van elkaar gescheiden te moeten wonen.
We wensen allen die het moeilijk hebben met veranderingen en teleurstelling de nabijheid van God en mensen toe!
Ontmoeting bij groothuisbezoek
De tijd voor de groothuisbezoeken is weer aangebroken.
Alle secties zullen een verschillend programma hebben. Als
eerste is sectie Miste/Corle aan de beurt. Op donderdagmiddag 13 februari bent u van harte welkom in de Twee
Bruggen. Thea Ros zal zelfgemaakte gedichten voorlezen
en Jan te Brinke zal daarbij aansluiten met zijn muziek. We
beginnen om 14.30 uur. U ontvangt geen aparte uitnodiging. Dus noteer de datum in uw agenda of op uw kalender!
Op maandagmiddag 17 februari en op dinsdagavond 18 februari is sectie Hazelder aan de beurt. Sectieleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. U bent op maandag om
14.30 uur welkom bij Alie Smit, Koekoekstraat 21-1. En op
dinsdag bij de familie Stronks, Dennendijk 81A, waar we om
20.00 uur beginnen. U wordt gevraagd iets uit huis mee te
nemen waar voor u een bijzondere herinnering aan kleeft.
Op dinsdagavond 25 maart worden de leden uit sectie Balinkes uitgenodigd voor een ontmoeting met elkaar. Het
programma blijft nog even een verrassing. U hoort daar
binnenkort meer over. Maar u kunt alvast de datum reserveren!
Uitnodiging broodmaaltijd
De vorige keer meldden we al, dat er in de secties Windmolenveld en Woold een aantal activiteiten op stapel staat.
Voor de eerstvolgende bent u bij deze van harte uitgenodigd!
Op dinsdagmiddag 11 februari, vanaf 16.00 uur, bent u van
harte welkom bij Wim en Trijntje Dunnewold, voor een
gezellig samenzijn rondom een broodmaaltijd. Het adres is
Wooldseweg 94, telefoon 56 43 76. Op dit nummer kunt
u zich opgeven, uiterlijk vrijdag 7 februari. En als u vervoer
nodig hebt, of met een dieet rekening moet houden, kunt u
dit dan meteen ook doorgeven. We hopen dat het ‘vol huis’
wordt en er kunnen er een heleboel in, dus schroom niet u
op te geven! Uit Windmolenveld of Woold, u bent welkom!
Buurtschapdienst
Ook 2 maart staat misschien al in uw agenda. Die zondagmorgen vinden we weer gastvrij onderdak bij de familie Eelink in het Woold voor de buurtschapdienst. We zijn al bezig er iets moois van te maken, ook muzikaal. De volgende
keer meer…
Vakantie
De volgende verschijningsdatum van Kerkenwerk is hoog
en breed in onze vrije week, vandaar dat ik die nu alvast
noem. Van 15 tot en met 23 februari hopen we er even uit
te zijn en wat (vroeg) voorjaar op te snuiven.
Met een hartelijke groet,
Berdie Marsman
Giften
Het vorige sectiebericht was lang genoeg en werd nog geschreven in het oude jaar. Inmiddels is de kop van 2014 er
al af. Maar ik wil –ook namens Kees- nog even stilstaan bij
de vele kerst- en nieuwjaarskaarten die we ontvingen. Uit
de goede wensen blijkt een meeleven waar we warm van
worden. Dat doet een mens goed. Heel hartelijk bedankt!
Tot slot wil ik nu alvast aangeven dat ik van 24 febr. t/m 1
maart een weekje vakantie heb. Dat is vlak ná het uitkomen
van het volgende Kerkenwerk-nummer. Mocht u iets willen vragen, afspreken, meedelen, regelen o.i.d., dan kunt u
er rekening mee houden Maar voor die tijd is er nog genoeg
werk aan de winkel.
Door een fout in het mailverkeer zijn de giften de vorige
keer niet in Kerkenwerk verschenen. Onze excuses hiervoor
Via de volgende personen hebben we in de maand december veel giften mogen ontvangen:
Via Ds. Marsman: 1x € 20,= waarvan € 10,= voor Trefpunt.
Via Willy Walvoort:1x € 10,=. Via Ida Oonk: 1x € 3,50, 1x
€ 5,= en voor Trefpunt 1x € 10,=. Via Gerrie Grievink: 4x
€ 5,=, 1x € 10,= en 1x € 20,=. Voor de Diaconie 1x € 10,=.
Via Annie Wibbels: 1x € 5,= en 1x € 10,=, voor Trefpunt 1x
€ 5,=. Via Riet Esselink: 3x € 10,= en 1x € 5,=, via Henca
Kruisselbrink: 1x € 20,= en via Ineke Hengeveld: 2x € 10,=
en 1x € 5,=. Via Trijntje en Wim Dunnewold: 3x € 20,=, 3x
€ 10,= en 1x € 5,=, voor Trefpunt 1x € 20,= en 1x € 10,=.
Indien niet anders vermeldt zijn de giften voor de wijkkas
en als blijk van dank voor de kerstattenties.
Hartelijk dank voor al uw giften!
ds . Fransien van Keulen
Mieke Hermsen-Grevers
Dank
Giften
Door een fout in het mailverkeer zijn de giften vorige keer
niet in Kerkenwerk verschenen. Onze excuses hiervoor.
In de maand december hebben we vele giften mogen ontvangen via de volgende personen:
Via Joke Droppers 1x € 10,= en 1x € 5,=; via Betsy Froom
1x € 10,=; via Johanna Pennings: 1x € 4,= en 2x € 10,=; via
Hetty Smits: 1x € 10,= en via Dini Wensink: 1x € 10,=. Via
Mieke Hermsen: 1x € 4,=, 1x € 5,= en 1x € 10,=. via Willy te
Winkel: 1x € 10,= en 1x € 5.=; via Bea Mallegrom; 4x €10,=;
via Roelien Hemink: 1x € 5,= en voor Trefpunt 1x € 5,=; via
Alie Smit: 2x € 10,= en 2x € 5,=. Via Willemien Toebes: 1x
€ 5,=, 5x € 10,= en voor Trefpunt 1x € 5,= en 1x € 10,=. Via
Willemien Assink; 1x € 2,=, 1x € 10,= en 1x € 20,=. Via Annie Hengeveld; 1x € 25,= en voor Trefpunt 1x € 25,=. Via
Gerda Lichtenberg: 1x € 6.= en voor Trefpunt 1x € 10,=
en 1x € 20,=. Voor de Diaconie ontving Gerda een gift van
€ 50,= met een persoonlijk briefje: ’als dank aan God die
een wens in vervulling heeft laten gaan’.
Indien niet anders vermeldt zijn de giften voor de wijkkas
en als blijk van dank voor de kerstattenties.
Allen hartelijk dank voor al deze giften!
Mieke Hermsen-Grevers
4
E. van Gooswilligen
Meijerink 27
7101 VZ Winterswijk
tel. 53 63 61
e-mail:
[email protected]
Secties: Zuilenes, De Pas,
Bargerbosch en Huppel/Henxel/
Meddo, inclusief Huize Roetendael
Voor pastorale hulp en andere zaken: neem contact op met
uw sectievoorzitter:
Zuilenes: Bert Dondergoor, tel. 53 33 34.
De Pas: Netty Klomp, tel. 51 65 59.
Bargerbosch: Annemarie Bruggemann, tel. 53 00 13.
Huppel/Henxel/Meddo: Grietje Rouw, tel. 56 46 00 en
Henk Dunnewold, tel. 56 93 59.
Doop
Op zondag 2 februari zal in de [email protected] de
doop worden bediend aan Jort Schaap, zoontje van Arjen
en Petra Schaap-Damkot, Schaepmanstraat 39.
Met hen zijn we dankbaar voor dit wonder van nieuw leven.
We wensen deze ouders toe dat ze Jort blijmoedig mogen
meenemen op hun weg met God. Veel geluk!
Ds. Fransien van Keulen
Woensdag 8 januari 2014 hadden we van onze secties een
informele avond. Fijn om iedereen weer te zien in het nieuwe jaar. Netty Klomp en haar team hadden het heel gezellig
georganiseerd bij Netty thuis. Er was een grote opkomst
en er waren leuke/goede gesprekken onderling. We deden
ons te goed aan een kop koffie met een oliebol en aan de
lekkere hapjes met een drankje erbij. De tijd ging snel. Sectie De Pas, heel hartelijk bedankt namens ons allen.
Ini Helmink
Giften
Voor de wijkkas ontvangen:
Aanvulling KW 174, via Netty Klomp € 10,=. Verder via
Wim te Bokkel € 10,=; via Thea Droppers € 6,= en via Gerrie Zemmelink € 10,=.
Onze hartelijke dank hiervoor!
Met vriendelijke groet,
Ini Helmink
J.T. Parmentier
Tuunterstraat 26-1
7101 EG Winterswijk
tel. 53 49 81
e-mail:
[email protected]
Secties: Oostervoort/De Rikker en
Scholtenenk/Hakkelerkamp
Afgelopen weken heeft u binnen de secties kennis kunnen maken met het gecombineerde sectieboekje. We
verwachten u hiermee weer op de hoogte te stellen met de
mutaties die afgelopen jaren hebben plaats gevonden binnen de secties van ds. Parmentier. Tot mijn grote spijt is er
een mutatie over het hoofd gezien, dat is de adreswijziging
van Diaken/Bezoekmedewerkster; Rikie Boerman. Het
adres van Rikie is tegenwoordig:
Sleeswijkstraat 119, 7101 GM, (i.p.v. Joost v.d. Vondelstraat 199), sorry voor deze fout, (Wie werkt maakt fouten, wie… vul het verder zelf maar in) het telefoonnummer
staat wel juist vermeld.
Het zou fijn zijn als er wat reactie komt n.a.v. de oproep op
het toegevoegde inlegvelletje, besef goed: ‘Kerk zijn we
samen!’
Tijdens de eerste sectievergadering samen, hebben we
kennis gemaakt met elkaar en met Drs. Gerrie Zemmelink,
die Ds. Parmentier tijdelijk vervangt, nu deze (hopelijk niet
al te lang) wat rust nodig heeft.
Voor de Sectie Oostervoort/De Rikker hebben we een
planning gemaakt voor het Groothuisbezoek of Ontmoeting. Er is een voorstel gedaan om dit jaar te proberen een
avond en een middag aan te bieden.
Dit heeft als voordeel dat niet alles in één groep hoeft op
één avond en de groep niet te groot wordt. Genoemd zijn
de data: dinsdagavond 11 maart en woensdagmiddag
12 maart a.s., u ontvangt uiteraard nog een uitnodiging.
We wensen onze zieken sterkte in hun situatie en denken
daarbij in het bijzonder aan mevrouw Thea Prinsen-Wassink, Joost v.d. Vondelstraat 43, die thuis onder verzorging
moet aansterken.
De heer W. Elting, Ter Woordtstraat 1, is weer thuis en
ontvangt daar de nodige therapie.
Jan Grevers
Lees verder op de volgende pagina
Vervolg van pagina 4
C. de Jonge
W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 53 07 76
e-mail:
[email protected]
Secties: Centrum, Huininkmaat/
Bomenbuurt, Kotten/
Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk en
Huize de Rikker
De feestdagen zijn achter de rug en het dagelijkse leven eist
weer al onze aandacht, ook in de kerk. Zo vergadert de beleidsplancommissie, waarvan ik deel uitmaak, in een hoog
tempo en volgens een straf schema om zo snel mogelijk een
stuk te produceren waarmee wij een weg naar de toekomst
kunnen uitzetten die voor zoveel mogelijk gemeenteleden
begaanbaar is. Dat dit mijn goede voornemens op het gebied
van het bezoekwerk in de secties nogal eens doorkruist, zult
u hopelijk begrijpen. Zelf vind ik het ook niet ideaal. Maar het
geeft mij in mijn sombere buien wel veel troost dat de sectiemedewerkers zo trouw doorgaan met het omzien naar
de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Gelukkig zijn
wij niet in ons eentje kerk. Kerk zijn met elkaar, nu meer dan
ooit, en God geeft ons allemaal de kracht en de gaven om te
doen wat hij van ons vraagt. Dat gezegd zijnde, hoop ik dat
u niet aarzelt om mij te bellen als er wat aan de hand is. Natuurlijk heb ik het druk – het zou niet best zijn als het anders
was –, maar ik leef onverminderd met u mee!
Agenda
Donderdag 20 februari om 20.00 uur vergadering van de
sectieteams van Centrum, Huininkmaat-Bomenbuurt,
Kotten/Brinkheurne/Ratum en Pelkwijk in de Zonnebrinkkerk. De teams vergaderen eerst afzonderlijk en daarna gezamenlijk.
Hartelijke groeten,
Chris de Jonge.
Giften
Ontvangen giften voor de wijkkas: via Gerda Goorman
€ 20,=; via Hennie Toebes € 5,= en via Johanna Oonk € 10,=.
Hartelijk dank hiervoor.
Annie Klein Brinke
Sectie Ouderenpastoraat
Voorzitter: Erica Hijink-Elferdink
Masterveldweg 17
7105 CN Winterswijk Huppel
tel. 56 22 41
e-mail: [email protected]
Ouderenpastoraat in de tehuizen vanaf juni 2010
- Sleeswijk:
ds. Fransien van Keulen, tel. 51 23 34
- Berkhof THV, Berkhof aanleunwoningen,
Pronsweide en Huize Roetendael, Meddo:
ds. Evert van Gooswilligen, tel. 53 63 61
- Vredense Hof, Huize De Rikker en Pelkwijk:
ds. Chris de Jonge, tel. 53 07 76
- Molenaar, St. Elisabethgaarde en Homansbos:
ds. Theo Parmentier, tel. 53 49 81
- Wamelinkhof:
ds. Berdie Marsman, tel. 53 49 81
Voor de gemeenteleden in de verzorgingstehuizen is het
mogelijk om de predikant van hun oude wijk aan te houden
of om een nieuwe keuze te maken. Het is wel van belang dat
u dat doorgeeft aan de betreffende predikant en ook aan
uw naaste familie.
Begeleiding van de sectie Ouderenpastoraat: ds. Fransien
van Keulen.
zitter. De nieuwe sectieboekjes met de gegevens hebt u al
of zult u binnenkort ontvangen.
Ontvangen giften in Wamelinkhof: 1x € 10.=, t.g.v. kerstattenties totaal € 53.50; in de Pelkwijk: 2x € 5=, 7x € 10,=;
1x € 4,=; 1x € 6,=; 1x € 4,=; 2x € 2,=; via ds H. Wassink: 1x
€ 10,= voor de diaconie; in de Vredensehof/Homansbos/
Elisabethgaarde: 3x € 10,=; 3x € 5,=; 1x € 3,=; 1x € 2,=; in
het Berkhofcomplex; 4 x € 10,=; 1x € 5,=; in de Molenaar:
2x € 5,=; 1x € 2,=; in de Sleeswijk: 1x € 2,=; 2x € 10,= en 1x
€ 5,=. Alle gevers hartelijk dank voor hun gulle gaven De collecten voor de Voedselbank in november en december hebben in totaal € 656,41 opgebracht. In de maand februari zijn
de collectes bestemd voor Hospice de Lelie, hier ter plaatse.
Hospice de Lelie voorziet duidelijk in een behoefte, mensen
die niet genoeg familie of mantelzorgers hebben om hen in
de laatste fase van het leven bij te staan, vinden hier een veilige plek. Door de vele vrijwilligers wordt alles gedaan om het
sterfbed zo licht en aangenaam mogelijk te maken.
U wordt alle goeds toegewenst door alle medewerkers van
de sectie Ouderenpastoraat.
Erica Hijink-Elferdink
Familiegevoel oecumenische
dienst Meddo
De zonovergoten St. Johannes de Doperkerk was zondag
20 januari vrijwel geheel bezet, toen er in het kader van de
week van gebed voor de eenheid van de Christenen een
oecumenische dienst werd gehouden. De Raad van Kerken
organiseerde deze dienst, en voor het eerst was dat in de
kerk van Meddo. Het kerkdorp kent zelf al jaren eigen oecumenische diensten. Er was dan ook een bijzonder aanleiding voor de RvK om dit keer voor deze plek te kiezen: in
2014 is het 150 jaar geleden, dat de kerk werd gebouwd en
ingezegend.
In het welkomstwoord werd met blijdschap de grote opkomst van zoveel Christenen uit verschillende kerken
geconstateerd. De voorgangers waren ds. Akke-Clara
Thimm-Stelwagen van de Doopsgezinde Gemeente en pastor Hetty Bresser-Elfrink van de parochie St. Ludger, waar
de geloofsgemeenschap van de H. Johannes de Doper deel
van uitmaakt.
Het thema van de gebedsweek die afgelopen zondag eindigde, was: ‘Is Christus dan verdeeld?‘. Het was aangedragen door de kerken van Canada. Een uitspraak van Paulus
in zijn eerste brief aan de Corinthiërs met zijn vermaning:
‘weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één
van gevoelens.(…)’. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn keus
heeft. Ik ben van Paulus! En ik van Appóllos! En ik van Céfas! En ik van Christus! Is Christus gedeeld?
Vier kerken van de RvK, nl. de R.K Parochie H. Jacobus,
de geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper, de Doopsgezinde Gem. en de Protestantse Gem. waren bij de liturgie betrokken. (Van het Leger des Heils was een vertegenwoordiging uit Arnhem aanwezig.). Gemeenteleden
vertelden aan de hand van meegebrachte voorwerpen iets
Ds. Berdie Marsman en Netty Klomp met vlag tijdens de oecumenische dienst in Meddo. Links voorganger ds.Thimm.
Foto Eveline Zuurbier
over de beleving van het geloof. De dames Kampshof en De
Ruyter over het gebruik van wierook, Annemarie Horning
over wijwater; Jan Dierdorp had een bord met een prachtige spreuk en ds. Berdie Marsman en Netty Klomp toonden een veelkleurige vlag als symbool voor verscheidenheid
en open staan voor elkaar. De opdruk PACE staat voor de
vrede van Christus.
Uit Genesis 13 werd het deel gelezen over de ruzie tussen
Abram en Lot en de uitspraak van Abram: Waarom zouden we ruzie maken, jij of ik, of jouw herders en de mijne?
WE ZIJN TOCH FAMILIE!’ De dienst, die als zeer warm
en inspirerend werd ervaren, stond in het teken van dat familiegevoel. Over familie zijn in de diepere betekenis van
het woord, door Christus. Als zusters en broeders mag
ervaren worden, dat we al lang een eenheid zijn. Eén zijn
en toch niet de verscheidenheid opgeven. Elkaar loslaten,
maar niet laten vallen.Muzikale omlijsting was er met de
prachtige zang van het parochiële dameskoor o.l.v. Harrie
Spijkers en de koperblazers Marion Meinen, Hugo Klein
Severt, Han Verheijen en Bert Roerdinkholder. Organist
was Mark Burgers.
Ans ter Horst
Rockdienst met muziek van
BLøF
Wat is een rockdienst?
Een rockdienst is een gewone kerkdienst, d.w.z. de gangbare
liturgie wordt gevolgd, waarin de gebruikelijke liederen zijn
omgewisseld voor de songs van een rockband. Daarbij
moet de tekst van de song uiteraard passen bij het moment
in de dienst. Bovendien moet er een thematiek in zitten, die
ook in de bijbel voorkomt, zodat Bijbellezingen en songs
elkaar aanvullen. Nadat in 2013 muziek van Elvis Presley
centraal stond, is voor dit jaar gekozen voor de muziek
van Bløf. TeBoven, de coverband van Bløf speelt live en de
voorganger is Jan Andries de Boer.
Op zondag 9 februari is ieder van harte welkom in
de Oude Matheus in Eibergen om 1600 uur!
Zie ook: www.janandriesdeboer.nl
Janny ten Berge
Op 6 januari vergaderde de sectie Ouderenpastoraat en
vele nieuwjaarswensen werden uitgewisseld. Onder het
genot van knieperkes werden de lopende zaken doorgenomen. Ook in de vergadering was mevrouw G. Zemmelink, zij verleent bijstand in het pastoraat in de secties van
ds Parmentier en ds van Gooswilligen. Mevrouw Zemmelink is tot nu toe weinig in de tehuizen geweest en zij maakte in deze vergadering kennis met de bezoekmedewerkers.
De bewoners van Homansbos/Elisabethgaarde en de Molenaar, Berkhof, Pronsweide en Roetendael kunnen een beroep op haar doen. Een en ander graag wel in overleg met
de bezoekmedewerker van de locatie of met de sectievoor-
5
Kerkdiensten Winterswijk
Andere
diensten
Winterextra's
in de Jacobskerk
Verpleeghuis Pronsweide
zondag 2 februari
10.45 uur ds. C. de Jonge
zondag 9 februari
10.45 uur pastor mevr. M. Storteler
zondag 16 februari
10.45 uur ds. J.H. Wassink-Pluimers
Zonnebrinkkerk
zondag 2 februari
10.00 uur ds. F. van Keulen, doop- en
[email protected] m.m.v. PGW-band,
met kinderoppas en kindernevendienst
zondag 9 februari
10.00 uur ds. K. de Lange, Aalten
geen kinderoppas, wel kindernevendienst
zondag 16 februari
10.00 uur ds. C. de Jonge,
Accent-dienst (m.m.v. scholen)
met kinderoppas, geen kindernevendienst
Rondom de Zonnebrinkkerk
Kindernevendienst
Elke zondagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld
Jacobskerk
zondag 2 februari
10.00 uur drs. G. Zemmelink, Aalten,
geen kinderoppas en kindernevendienst
19.00 uur Musica Jacobi,
m.m.v. Jacobscantorij
zondag 9 februari
10.00 uur ds. B.W. Marsman,
geen kinderoppas, wel kindernevendienst
zondag 16 februari
10.00 uur ds. F. van Keulen,
geen kinderoppas en kindernevendienst
10.00 uur Time-out dienst voor jongeren
van 12-16 jaar in ‘Den Angang’
Rondom de Jacobskerk
Kindernevendienst
Elke zondagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld
Verzorgingshuizen
Berkhof
dinsdag 4 februari
19.30 uur pastor mevr. A. MentingHendriksen
dinsdag 18 februari
19.30 uur dhr. S. Kuyt
Vredense Hof
dinsdag 4 februari
18.30 uur pastor mevr. A. MentingHendriksen
dinsdag 18 februari
18.30 uur dhr. S. Kuyt
Pelkwijk
zaterdag 1 februari
19.00 uur pastor mevr. A. MentingHendriksen
zaterdag 15 februari
19.00 uur mevr. A. de Boer
Overige diensten
Wooncomplex Wamelink
zaterdag 1 februari
18.00 uur pastor mevr. A. MentingHendriksen
zaterdag 15 februari
18.00 uur mevr. A. de Boer
Kinderoppasdienst
Meekerken in het SKB?
Dat kan!
zondag 2 februari
Lieke Ruessink, Marion Snijders
zondag 16 februari
Carin Esselink, Nicolette Westrum
Kinderoppasdienst Nijntje
Autodienst Zonnebrinkkerk
Autodienst Jacobskerk
Inlichtingen mevr. J. Wassink,
tel. 51 68 34
Inlichtingen mevr. S.H.G. van den Brink tel.
51 42 33
Bloemencommissie
Den Angang
Inloopcentrum Den Angang is op de
volgende tijden geopend.
Elke woensdag- en donderdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur: inloop voor
volwassenen.
Elke eerste dinsdag van de maand van
19.00 – 20.00 uur: gebedsgroep in de
gebedsruimte.
Elke tweede zondag van de maand om
12.00 uur de Ontmoeting.
6
Elke zondag de dienst uit de Zonnebrinkkerk.
En elke werkdag om 09.00 uur een overdenking.
Op kanaal 8
Elke week staan er in de Jacobskerk en
Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter
opluistering van de erediensten. Na de
kerkdiensten gaan deze als groet van de
gemeente naar gemeenteleden die wel
een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De contactpersonen van de bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig
mogelijk bij te houden.
De contactpersonen zijn:
- Voor de secties van ds. Van Keulen en
ds. Marsman:
Nannie Pampiermole, Crocusstraat
37, telefoon 51 59 36, e-mail:
[email protected]
- Voor de secties van ds. Van Gooswilligen:
Esther Dondergoor, Emmastraat 12,
telefoon 53 33 34, e-mail:
[email protected]
- Voor de secties van ds. Parmentier:
Tony Vaags, Waliënsestraat 128,
telefoon 52 09 16,
e-mail: [email protected]
- Voor de secties van ds. De Jonge:
Rikste Mechielsen, Hortensialaan 41,
telefoon 51 50 69, e-mail:
[email protected]
- Voor de sectie ouderenpastoraat:
Josien Schieveen, Boldermansweg 1,
telefoon 56 93 60, e-mail:
[email protected]
Openstelling Jacobskerk
Vanaf december 2013 tot half april 2014 is er
geen openstelling. Verdere informatie kunt
u vinden op:
Website: www.jacobskerkwinterswijk.nl
Gastvrouwen en
gastheren gezocht
De dagelijkse openstelling van de Jacobskerk
gaat van 19 april tot eind oktober 2014
alweer zijn achtste seizoen in.
De
afgelopen
openstellingseizoenen
hebben wij jaarlijks rond de 20 duizend
bezoekers mogen verwelkomen. Maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag is de kerk
geopend van 14.00-16.00 uur en woensdag
en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Een grote
groep gastvrouwen en –heren heeft zich de
afgelopen zeven jaar met veel enthousiasme
ingezet om de openstelling goed te laten
verlopen. Hebt u een paar uurtjes (2 of 3 uur
per week/per twee weken) over en wilt u die
vullen met zeer boeiend vrijwilligerswerk,
dan is het gastheer-gastvrouwschap iets
voor u. Vanzelfsprekend wordt u, voordat
u begint, uitgebreid geïnstrueerd over de
gang van zaken. U wordt altijd samen met
een ervaren collega gastvrouw/-heer
ingedeeld. Hebt u interesse, dan kunt u zich
aanmelden bij: [email protected]
Tel: 06 – 24 18 83 06 of 0543 - 51 90 91of
via het Kerkelijk Bureau. Wij nemen dan zo
snel mogelijk contact met u op. De al actieve
gastvrouwen/-heren zullen binnenkort een
nieuw aanmeldformulier ontvangen.
Alice Kroezen
Musica Jacobi met
Evensong
Zondagavond 2 februari is er weer
een Evensong in de Jacobskerk.
De Evensong is een gezongen avondgebed
zoals dat in de Anglicaanse kerk al
eeuwen wordt gepraktiseerd. Psalmen,
liederen, lezingen, gebeden en muziek
krijgen hierin een vanzelfsprekende plek.
Het avondgebed verloopt bijna geheel
gezongen. De Evensong maakt deel uit
van MUSICA JACOBI, de Kerk&Muziekserie van de onze gemeente. Medewerking
wordt verleend door de Jacobscantorij
onder leiding van Wim Ruessink en organist
Janieke Mollenhorst. Henk Vis is lector. De
Evensong begint om 19.00 uur. Bij de uitgang
wordt gecollecteerd.
Wim Ruessink
Kerkelijk Bureau PGW
Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel.: 51 23 95 – fax: 53 29 31
E-mail:
[email protected]
Openingstijden: alle werkdagen van
10.00 tot 12.30 uur.
U kunt hier terecht voor:
- alle wijzigingen betreffende de ledenadministratie en Kerkenwerk
- informatie over tarieven en het
bespreken van de kerken voor
huwelijken, uitvaarten en concerten
- vragen betreffende de kerkelijke
bijdragen
- bestellen van collectebonnen
- bespreken van de aangepaste
stacaravan van de diaconie voor
mindervaliden
- al uw overige vragen op kerkelijk
gebied
Op www.pgwinterswijk.nl vindt u
veel basisinformatie; op de pagina
Laatste Nieuws de actuele informatie.
Weekenddiensten
1 en 2 februari
Ds. F. van Keulen, tel 51 23 34
8 en 9 februari
Ds. B.W. Marsman, tel 53 49 81
15 en 16 februari
Ds. F. van Keulen, tel 51 23 34
Collecterooster
zondag 2 februari
1 kerk
2 kerkinactie/werelddiaconaat
(zie pag. 9)
zondag 9 februari
1 diaconie
2 plaatselijke kerkmuziek
zondag 16 februari
1 kerk
2 jeugdwerk
Collectebonnen
Door collectebonnen te gebruiken
(verkrijgbaar in de waarden € 0,50,
€ 1,= en € 2,=) zijn ook deze giften in
veel gevallen aftrekbaar van de belasting.
U helpt er bovendien de kerk mee, want
de administratieve lasten nemen daardoor af.
Kortom: collectebonnen zijn een
goed idee!
Het bestelformulier is verkrijgbaar bij
het kerkelijk bureau, maar ook te downloaden van:
www.pgwinterswijk.nl
Uw bestelling collectebonnen wordt
gratis thuisbezorgd!
Zondagsbrief
Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk
donderdags vóór 19.00 uur inleveren,
per e-mail:
[email protected]
Voor digitale ontvangst van de Zondagsbrief kunt u zich aanmelden op
www.pgwinterswijk.nl (via de knop
Zondagsbrief; ook kunt u hier wijzigingen in uw e-mailadres doorgeven,
zie de instructies aldaar).
Dinsdag 18 februari van 14.30 – 16.45
uur: Gerrie Wisselink met dia’s over de
Transsiberië Express
De Zonnehoek
Woensdag 12 februari van 14.30
– 16.30 uur: poëziemiddag. Mevr. Ida
Voerman leest wat voor en u mag uw
eigen poëziealbum meebrengen.
Vergaderrooster
13 februari 20.00 uur:
Kleine Kerkenraad
Alle vergaderingen vinden plaats in
Kerkelijk Centrum 'De Zonnebrink'
Leviticus1 2:1-8
Psalm 111
Leviticus13:1-17
Leviticus13:18-28
Psalm 112
Leviticus13:29-46
Leviticus 13:47-59
Zondag 9
Maandag 10
Dinsdag 11
Woensdag 12
Donderdag 13
Vrijdag 14
Zaterdag 15
Psalm 95
Leviticus14:1-20
Leviticus14:21-32
Leviticus 14:33-47
Leviticus14:48-57
Matteüs 4:23-5:12
Matteüs 5:13-26
Zondag 16
Maandag 17
Dinsdag 18
Woensdag 19
Donderdag 20
Vrijdag 21
Zaterdag 22
Matteüs 5:27-37
Psalm 119:1-8
Leviticus16:1-10
Leviticus16:11-19
Leviticus 16:20-34
Psalm 119:9-16
Leviticus19:1-12
De PGW stelt u in de gelegenheid alle
kerkdiensten die in de Zonnebrinkkerk
en de Jacobskerk worden gehouden via
de kerkradio te beluisteren. Hiervoor
zijn kerkradio-ontvangers beschikbaar die aangesloten worden op uw telefoonlijn en met één knop te bedienen
zijn. Wilt u hiervoor in aanmerking komen of hierover meer informatie hebben, neemt u dan contact op met Wim
Sikking, Jasmijnlaan 44, tel: 56 25 73,
Op zondag 2 februari is
de 5de [email protected]
dienst van dit seizoen
om 10.00 uur in de
Zonnebrinkkerk.
Het thema van dit seizoen is ‘ Er zit muziek
in ...!’
Giften kunnen gedaan worden op giro
456 t.n.v. KerkinActie onder vermelding ‘Bestemming werelddiaconaat’ en
‘Lid PKN Winterswijk’
‘t Trefpunt
Februari 2014
Zondag 2
Maandag 3
Dinsdag 4
Woensdag 5
Donderdag 6
Vrijdag 7
Zaterdag 8
Er is gelegenheid tot bediening
van de Heilige Doop in overleg
met uw predikant.
Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b.
wel tijdig contact opnemen, zodat de gemeente deelgenoot kan
worden gemaakt van dit feestelijk
gebeuren.
Een doopdienst heeft een plechtig karakter en om die reden ziet de kerkenraad
het liefst slechts één fotograaf aan het
werk. Er is een professioneel fotograaf
bereid (mits beschikbaar op de doopdatum) om tegen geringe kosten op gepaste wijze mooie foto’s te verzorgen.
Neem contact op met Cees F. de With
via email [email protected]
of telefonisch via 06-53 76 20 19
Kerkdienst in de huiskamer
Giro Werelddiaconaat
Senioren actief
Vandaag lezen wij
Deze dienst, waarin ds. F. van Keulen
voorgaat, zal gaan over 1 Samuel 16 waarin
David speelt voor Saul. Wat doet muziek met
jou? Wat voor emoties roept het bij je op?
Tevens zal er in deze dienst een doop
plaatsvinden.Naastdekindernevendiensten
voor kinderen in de basisschoolleeftijd zal
er ook weer een tienernevendienst zijn
voor kinderen/jongeren uit het voortgezet
onderwijs. Tijdens de nevendienst wordt er
gecollecteerd voor een speciaal kinderdoel.
Voor de allerkleinsten is er natuurlijk weer
oppas geregeld.
Aan deze dienst werken zoals gewoonlijk
mee de PGW-band, de organist en de
kindernevendienstcommissie. Jullie zijn
allemaal weer van harte welkom! Graag tot
zondag 2 februari!
e-mail: [email protected] Heeft u
een PC met geluidskaart en internet, dan
kunt via www.pgwinterswijk.nl ook deze
kerkradio beluisteren. Kies in het hoofdmenu ‘Internet kerkradio’ en vervolgens
op de link Kerkdiensten van de kerk waarvan u de dienst wilt beluisteren.
Via de Appstore (Apple) of Google Play
(Androïd) kunt u ook de App Kerkomroep installeren en via deze weg de kerkdiensten beluisteren
Kerk-, school en
gezinsdienst voor
alle accentscholen in
Winterswijk
Op zondag 16 februari 2014 is er
om 10.00 uur in de Zonnebrinkkerk een Kerk-, School- en Gezinsdienst met medewerking van alle
Accentscholen in Winterswijk.
Het thema van deze eerste gezamenlijke
KSG-dienst is: ‘Niemand zoals jij’. God
heeft ons volgens de Bijbel allemaal gemaakt
volgens zijn evenbeeld. Wij lijken allemaal op
hem, maar toch zijn wij allemaal verschillend.
Niemand is precies zoals wij. In een mooi
lied uit de Bijbel, Psalm 8, horen wij dat God
de wereld speciaal voor ons heeft gemaakt.
Hij vraagt ons om zo samen met elkaar voor
zijn aarde te zorgen dat iedereen daar goed
en in vrede op kan wonen. Hoe doen wij
dat met al onze verschillen zoals God wil?
Daar gaan wij op 16 februari samen mee
aan de slag met verhalen, toneel, liedjes en
gebeden. Kinderen van alle Accentscholen
in Winterswijk doen aan deze dienst mee.
Voorganger is ds. Chris de Jonge. Wim
Ruessink van de Protestantse Gemeente
en Anne-Mieke Tijselink zorgen samen met
kinderen van de scholen voor de muziek.
Iedereen is van harte welkom!
Jaarvergadering PCOB
Afdeling Winterswijk van de Seniorenbond PCOB nodigt alle leden
uit voor de jaarlijkse vergadering
op woensdag 19 februari.
De aanvang begint om 14.30 uur, locatie:
woon-zorgcentrum de Pelkwijk, Laan van
Hilbelink 95. Er zal afscheid genomen worden
van Paul Wind als ouderen adviseur en
Annie Ros als belastinginvuller/adviseur. De
functie van Paul is inmiddels overgenomen
door Ria Simmelink en Gerrit Ruessink zal
Annie vervangen. Het financieel verslag
ligt ter inzage en zal worden toegelicht
door de penningmeester. Daatje Bollen
(programma commissie) treedt af en is niet
herkiesbaar. Voor deze functie heeft Ina
Duenk zich beschikbaar gesteld.
Na de pauze zal Gerrie Kuenen – Meinen
voordragen uit eigen werk.
Diny L amers-Hijink
Chris de Jonge
Young @Heartteam en
kindernevendienstcommissie
7
Fa. Timmermans & Mulder
Misterade 36 - Winterswijk - Tel. 0543-512403/512367
B l o e m e n s p e c i a a l z a a k
De f leur igs te z aak van Wintersw ijk !!
Installatietechniek
Innovatief in Techniek,
Ouderwets in vakmanschap
Alle installatiewerken voor woning en bedrijf zoals gas-, water-,
elektra-, cv-, airco-, brand-& inbraakbeveiliging en sanitaire installaties.
Ook voor advies, inspectie en engineering op het gebied van
elektrische veiligheid, energiegebruik en legionella.
NCIB
STICHTING
NEDERLANDS CHRISTEN INSTALLATEURS BERAAD










dat was pas een
mooie
uitvaart
maar hoe regel je zoiets?
Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens
kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of
bel ons voor een afspraak.
Bij Monuta in Winterswijk zijn we er als u ons nodig
heeft.
Rondweg-Zuid 91
Winterswijk tel. 51 34 89
www.htw.net
bel 0543 - 51 46 07
Monuta
Weeninkpad 49, Winterswijk
www.monuta.nl
Uw partner in duurzame installatietechniek
Kruisselbrink Installaties
Leeghwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk
Tel. 0543 - 564478
E-mail: [email protected]
Adverteren
helpt
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium
Een passend afscheid van uw
dierbare, met veel persoonlijke
aandacht.
De betrokken medewerkers van GUV
begeleiden u daarbij. Dag en nacht!
Waliënseweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl
Voor informatie
en opgave:
Ook als de overledene elders, bij Dela
of Monuta een verzekering heeft, blijft
GUV de beste én de goedkoopste keus.
[email protected]
Bel GUV, GUV helpt!
0900 - 700 7000
WWW.GUV.NL
GUV_Kerkenwerk20110422_ 62x94.indd 1
8
22-4-2011 10:26:12
Om de pijn van de armoede te verzachten
zijn er allerlei initiatieven ontplooid zoals
voedselbank, kledingbank, speelgoedbank,
e.d.
Gratis hulp bij budgettering
www.sociaalsteunpuntwinterswijk.nl
Bezoekadres:
't Kreil, Dingstraat 25,
7101 GX Winterswijk
Openingstijden:
Vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Telefoonnummer tijdens deze openingsuren: 06-33 81 70 54.
De stichting is van maandag t/m zaterdag
bereikbaar op telefoonnummer
06-23 50 08 18.
De armoede in
Winterswijk neemt
toe: een explosieve
groei van de
voedselbank
Armoede kan iedereen overkomen. De
tijd dat vooral gezinnen met schulden bij de
voedselbank aanklopten, is voorbij.
Het is niet zo dat alleen de
bijstandsgerechtigden, mensen met een
beperking of daklozen over weinig geld
beschikken. Woningbezitters, werklozen,
ondernemers en zelfstandigen hebben te
maken met afnemende welstand. Het is niet
‘eigen schuld, dikke bult’.
Met name de oplopende werkloosheid is
een belangrijk punt van zorg in de huidige
economische crisis. Het is nog maar de
vraag of het laatste Sociaal Akkoord de
economische groei zal bevorderen of
juist stagneren. Steeds meer Nederlandse
huishoudens hebben schulden. Iets meer
dan één op de zes heeft problematische
schulden of loopt de kans die te krijgen. In
2009 betrof het bijna 900.000 huishoudens.
Een jaar later steeg dit aantal naar 1.2
miljoen. Meer dan de helft hiervan maakt
geen gebruik van schuldhulpverlening.
Schulden komen steeds vaker voor bij
modale en bovenmodale inkomens. De
kinderbijslag ging vanaf 1 juli langzamerhand
omlaag en de mensen proberen zich staande
te houden, totdat het water aan de lippen
staat. Zo’n 400.000 kinderen groeien op
in een gezin met een laag inkomen. De
ouderen hebben doorgaans een gunstiger
positie. Het aantal ouderen met een laag
inkomen is de laatste jaren gedaald met
10%. Dit komt voornamelijk door de
gunstige belastingmaatregelen die er voor
65-plussers gelden. Voor de hedendaagse
armoedebestrijding is er primair de
algehele bijstand. Met aanvullingen
zoals langdurigheidtoeslag, zorgtoeslag,
huursubsidie en bijzondere bijstand.
Bijstandsgerechtigden worden geacht
voor hun uitkering een tegenprestatie te
leveren. De bedoeling is dat door dit werk
hun kans op een reguliere baan toeneemt.
De praktijk wijst helaas uit dat deze groep
mensen de dupe wordt van deze regeling.
Vaak wordt er onder dwang, met strenge
controle gewerkt, echter zonder uitzicht
op een baan. Voor de werkgever is het
maar al te vaak een goedkope kracht. Uit
onderzoek blijkt dat er ook veel klachten
zijn over de bejegening, zodat mensen
zich vernederd gaan voelen. Helaas ziet
het Winterswijkse armoedebeleid voor
2014 er weinig hoopgevend uit. Aan
allerlei regelingen komt een einde, zoals
de bijdrage aan Winterswijkers met een
minimumuitkering t.a.v. sport- en culturele
activiteiten. Het is een gedwongen keuze.
Wat veel mensen niet weten is dat men
een beroep kan doen op Humanitas,
(heeft niets te maken met het humanistisch
verbond) van waaruit gratis deskundige
hulp verstrekt wordt bij het budgetteren.
Men kan zich melden bij Humanitas (tel.
nr. 51 40 52) of bij het Sociaal Steunpunt
in Winterswijk (tel. 06 – 23 50 08 18). De
structurele aanpak en oplossing van het
armoedeprobleem moet uiteraard vanuit
Den Haag komen.
Stichting Sociaal Steunpunt
Winterswijk
Deze organisatie staat elke vrijdagmiddag
klaar om een luisterend oor te bieden aan
mensen in nood, tussen 14.00 en 16.00 uur
in ’t Kreil (tegenover het politiebureau)
aan de Dingstraat. Men hoeft geen
afspraak te maken en men wordt altijd
te woord gestaan. Het gaat meestal om
een juiste doorverwijzing of een licentie
voor de voedselbank. De uitgifte van
voedselpakketten van de Voedselbank
Oost-Achterhoek is een van de activiteiten
van het steunpunt. Helaas is het aantal
klanten het afgelopen jaar gestegen met
100%: van 50 naar 100 klanten! Men mag
zich nog steeds verheugen in een goed
gevulde tas, een mooie aanvulling op de
weekinkopen. Dit in tegenstelling tot de
grote steden waar wachtlijsten zijn. Tevens
zorgt het steunpunt ervoor dat de klanten
van de voedselbank en met name de kinderen
extraatjes krijgen, zeker in de tijd van
speciale feestdagen, zoals een verjaardag,
Sinterklaas en Kerst. Ook kregen wij in
de afgelopen weken van diverse instanties
en particulieren uit Winterswijk allerlei
geschenken in de vorm van oliebollen,
nieuwjaarskoekjes,
kerstpakketten,
pakketten met verzorgingsproducten,
cadeaubonnen e.d. Daaruit blijkt dat veel
mensen onze klanten een warm hart
toedragen en dat is een prachtig gegeven.
Dank aan de kerken
Dank zij de donaties van de Protestantse
en Katholieke kerk is het Sociaal Steunpunt
in staat om veel hulp te bieden. Zonder
deze instanties zouden veel activiteiten en
extraatjes achterwege blijven. De kerken
bieden heel veel steun, net als in de jaren
voor 1950 toen de sociale wetgeving veel te
wensen overliet…
Mariejan Wientjes
(voorzitter van het Sociaal Steunpunt in
Winterswijk)
Omzien en
Vooruitkijken
Dit heb ik tot u gesproken, opdat
gij in Mij vrede hebt. In de wereld
lijdt gij verdrukking, maar houdt
goeden moed. Ik heb de wereld
overwonnen.
Johannes 16:33
Er is veel rumoer in de kerk als instituut.
Dat is altijd zo geweest, maar in onze dagen
zijn de gevolgen daarvan negatiever dan
ooit. Niet alleen de tijden zijn veranderd,
de mensen natuurlijk ook en daarom
wordt er luid geroepen om aanpassing
aan de nieuwe omstandigheden. ‘De kerk
heeft geen bestaansrecht meer!’, wordt
er dan gezegd. Maar dat is op z’n zachtst,
een ongenuanceerde en niet terechte
benadering. De kerk moet weer worden
wat ze aan de basis was: structuurgevend.
Dat het minder goed gaat met onze kerk
is een ding dat zeker is. Máár, wordt er
geruststellend geroepen, het geloof hoeft
daar niet onder te lijden. Je hoeft niet
gebonden te zijn aan een genootschap of
gemeenschap om toch een innige relatie
met God te kunnen onderhouden. Er
zou geen behoefte meer zijn aan ‘oude
waarheden’. Ik blijf haken aan achter deze
modieuze term. Een waarheid is een
waarheid en die mag dan oud zijn, het
betekend niet automatisch dat er geen
toekomst meer in zit. De waarheid van
de kerk was en is God, de Volmaakte,
de Onderhouder en Bestuurder van alle
dingen, die Jezus Christus heeft gezonden,
die in zich de natuur van de Vader en die van
ons verenigde. De oude waarheid is ook
dat God de mensen heeft geholpen om in
woorden op te schrijven wat er in de bijbel
staat, met als doel daar uit te leren wie Hij
is en hoe wij moeten leven. Die waarheid
is niet veranderd en kan ook niet worden
losgelaten, niet in en niet buiten de kerk.
Dat de kerk als instituut voor de moderne
mens niet de oude uitstraling meer heeft, is
een ander gegeven. Dat is terug te brengen
op een paar simpele oorzaken. De kerk
spreekt nog steeds een taal die nu eenmaal
moeilijk wordt verstaan door de nieuwe
generaties, waardoor achterdocht en
vooroordeel worden bevestigd. Daardoor
verliest het instituut de plaats die zij had
midden in de samenleving. Zij neemt
niet meer deel aan de gelovige beleving,
springt niet in als er zich problemen
aandienen die exemplarisch zijn voor de
maatschappij van nu. Als de kerk spreekt
over ‘een gemeenschappelijke bezinning’,
moet zij zorgen dat er wezenlijk sprake
is van een gemeenschap, en niet van
verschillende partijen. Op een aantal puur
maatschappelijke vraagstukken heeft de
kerk geen antwoord (meer). Dat versterkt
het gevoel van onmacht, bij haarzelf en bij
de gelovigen. Heel lang is de kerk normatief
geweest. Zij bepaalde de normen waaraan
de mensen zich moesten houden. Dat is
veranderd. Of je nu hoog of laag springt,
de mensengemeenschap is mondiger
geworden. Denkt en beslist zelf mee, of
júist, over geloofszaken en de uiting er van.
Dat is een recht of misschien wel een plicht,
waar de kerk niet aan mag voorbijgaan,
maar waaraan zij deel moet nemen, als
gelijkwaardige partner. Wat heet oud?
De kerk is oud! En momenteel hebben
de ouderen de jongeren niet zoveel te
zeggen. Omdat de ouderen zelf zo verward
zijn, wat overigens heel begrijpelijk is.
Het vertrouwde, het traditionele lijkt te
hebben afgedaan. Men zou zich natuurlijk
wel kunnen afvragen waar dat vertrouwde
en dat traditionele vandaan komt, wat
nu precies de fundamenten ervan zijn.
Men weet vaak dat het goed is wanneer
de kerk in beweging komt. Maar in welke
richting? Er is een simpele oplossing voor
het probleem. Eenvoudig in de kern dan,
want er zullen wel weer miljoenen haken
en ogen aanzitten. Maar toch: de kerk was
en moet weer worden een plaats waar
mensen elkaar ontmoeten in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Met nadruk op elkáár, want het gaat de
gehele geloofsgemeenschap aan. Je aan
elkaar slijpen, je aan elkaar warmen, is aan
elkaar structuur aanbrengen. Daar kan
een kerk als organisatie heel dienstig in
functioneren, richtinggevend zijn. Alleen
dan geloven een ook een gezamenlijke
gelovige beleving zijn. De kerk werd en
wordt gevormd door mensen. Zo hoort
dat en is het altijd de bedoeling geweest.
Wie zegt dat de kerk ten diepste geen
bestaansrecht heeft, ontkent zichzelf.
Ingezonden door Jantje Lodder
Z.W.O.-nieuws
Werelddiaconaat,
zondag 2 februari
2014
In Ladakh, de meest noordelijke provincie
van India in de Himalaya, schijnt de zon 300
dagen per jaar. Maar de zomers zijn kort
en de winters lang. Het kwik kan dan dalen
tot 35 graden onder nul. De mensen stoken
hun traditionele huizen warm met hout
en kerosine; een kostbare en tijdrovende
aangelegenheid. Een aangepast huis,
gebouwd van materialen die zonnewarmte
absorberen, biedt uitkomst. Het LEDeG
(Ladakh Ecological Development Group),
een partnerorganisatie van Kerk in Actie,
bouwt in 3 jaar samen met de bevolking
100 energiezuinige huizen. Voor de
gezinnen betekent dit meer comfort en
minder stookkosten. Er is minder rook in
de huizen waardoor er minder problemen
zijn met de gezondheid; er is meer tijd voor
de traditionele handenarbeid waardoor het
gezinsinkomen verbetert en elk aangepast
huis betekent een reductie van 3,5 ton in
CO2-uitstoot.
Bijdragen
Om dit werk te kunnen doen is uw steun
nodig! Kerk in Actie ondersteunt dit werk
van van harte. Helpt u mee? Geef dan aan
de collecte voor het Werelddiaconaat van
Kerk in Actie.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het
Werelddiaconaat!
Namens de ZWO,
Tineke Derksen
9
Meer meeleven dankzij Zondagsbrief
‘Met ingang van de startzondag
op 16 september is het de bedoeling een zondagsbrief uit te reiken, zodat u actueel op de hoogte
bent van wat er gaande is in onze
gemeente. Overlijden, geboorte,
huwelijk, ziekte of meeleven, wat
er over de desbetreffende zondag
voor speciaals te vertellen is, een
voorbede voor een ramp of gebeurtenis, vergaderingen voor de
komende week enzovoort… We
hopen, dat de brief zal meewerken aan een warme en betrokken
gemeente.’
Anneke Stans schreef dit eind augustus
2007 in Kerkenwerk om aan te kondigen, dat een nieuw fenomeen zijn intrede
zou doen binnen de Protestantse Gemeente Winterswijk: de zondagsbrief. De vraag
hiernaar was vanuit de secties bij de taakgroep pastoraat terechtgekomen, vertelt
Diny Korenberg, die al diverse jaren samen
met Annemarie Bruggemann en Angelique
Zweerink bij toerbeurt zorg draagt voor de
wekelijkse zondagsbrief. Vooral in verband
met het ontstaan van de veel grotere fusiegemeente bleek er destijds behoefte te
zijn om elkaar op de hoogte te houden van
lief en leed, zodat men meer met elkaar kon
meeleven. Bijv. een kaartje schrijven of een
bezoekje brengen. Ook voor leden, die niet
persoonlijk de kerkdiensten bezoeken, bijv.
alleen via de computer, radio of kerktelefoon luisteren, betekende zo’n zondagsbrief een aanwinst. Landelijk hadden al diverse gemeenten zo’n brief.
‘Er zit muziek in de kerk’
Het voorbereidende werk deden jeugdpredikant Paul Wansink, Diny Korenberg en
Anneke Stans, alle drie lid van de kerkenraad. Bij het samenstellen van de zondags-
brief waren in het begin net als nu drie
dames betrokken, nl. Annemarie de Boer,
Elly van Ballegooijen en Tineke Hop. Op die
eerste zondagsbrief, ingedeeld in rubrieken met een kleine illustratie, werd bijv. het
thema van de startdienst o.l.v. ds. Parmentier vermeld: ‘Er zit muziek in de kerk’. Dat
was behoorlijk letterlijk, want de Jacobscantorij, muziekvereniging Eendracht en
de organisten Janieke Mollenhorst en Wim
Ruessink werkten mee. De klokken van de
500 jaar oude toren luidden uitbundig en er
speelden muzikanten op de trans. O.a. werd
bericht over twee gouden bruidspa-ren
(Venekamp-de Vries en Vrieze-Eelink), een
overlijden en de namen van vier zieken. De
bloemengroet stond er op, kerkinfo van Radio Slingeland en de rubriek Even stilstaan
bij… Het kerkelijk bureau verzorgde het
printen van de brief, die in de beide kerken
aan het begin van de dienst werd uitgereikt.
Groei aantal mailadressen
Via de website www.pgwinterswijk.nl (link
[email protected]), destijds
beheerd door Cor Damman, die tevens het
digitale adressenbestand opzette, moeten
de berichten voor de zondagsbrief worden
doorgegeven. De website en dit bestand
worden nu bijgehouden door webmaster Cees de With. Sinds oktober 2008 is
het namelijk mogelijk om de zondagsbrief
via de mail te krijgen. Na een voorzichtig
begin met 16 adressen(!) ontvangen nu iedere week zo’n 275 PG-leden de brief in de
mailbox. Een precies werk, want er hoeft
maar een punt verkeerd te staan en de mail
komt niet over. Nieuwe aanmeldingen voor
de zondagsbrief zijn van harte welkom. Dat
kan evenals de mailadreswijzigingen via de
link op de website. Angelique, Annemarie
en Diny sturen de brieven -om niet als spam
te worden aangemerkt- al bij voorbaat in
In memoriam
Jan Hendrik Nijenhuis
28 maart 1925 – 25 december 2013
Op kerst is Henk Nijenhuis, Burloseweg 9, op 88-jarige
leeftijd rustig ingeslapen in Roetendael, waar hij kort tevoren was opgenomen. Henk was een zorgzame man,
die niet graag op de voorgrond trad, zijn werk nauwgezet
verrichtte en tot op hoge leeftijd actief is gebleven, hecht
verbonden met zijn gezin en zijn familie en zeer begaan
met zijn medemensen. Hij werd geboren op ‘de Busker’
in Brinkheurne en ging na de ambachtschool werken in de
bouw. Als dienstplichtig soldaat is hij drie jaar in Indië geweest, een periode die zijn leven mede heeft bepaald. Na
terugkeer ging hij werken in het bouwbedrijf van zijn (toen
nog aanstaande) schoonvader Ten Haken, dat hij later
heeft overgenomen. Na zijn 65ste gunde hij zich tijd voor
andere bezigheden. Hij werd onder meer kerkvoogd in de
Hervormde gemeente, een ambt dat hij 12 jaar met grote
trouw en inzet heeft vervuld. Op 31 december hebben
wij in een kerkdienst in de Balinkes samen met zijn vrouw
De zondagsbrief wordt verzorgd door (v.l.n.r.) Annemarie Bruggemann, Angelique Zweerink en Diny
Korenberg
drie porties weg. Bij het kerkelijk bureau
worden tegenwoordig zo’n 400 zondagsbrieven afgedrukt, een beetje afhankelijk
van het soort dienst. De kosters zorgen
dat deze in de kerken liggen en sommige
mensen halen ze bij het bureau op om ze
dan verder te verdelen.
Velen werken mee
De drie redacteuren ‘zoeken zelf geen
nieuws’, zoals ze het uitdrukken. ‘Wat binnen komt, komt binnen…’ Die berichten
worden van vele kanten toegestuurd: het
preekrooster en de invulling van de diensten via de predikanten, de informatie over
collectes via het kerkelijk bureau. Informatie van bijv. kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, van de organisten over de muziekstukken, die voor, tijdens en na de diensten
worden gespeeld. De bloemencommissie
over waar de bloemstukken uit de kerken
naar toe gingen, diverse verenigingen over
bijeenkomsten, en ga zo maar door.
Het liefst ontvangen de drie redacteuren
de tekst in lettertype Arial 10 met 1 regelafstand uiterlijk op donderdag voor 19
uur. Zij moeten alle teksten binnen twee
A4-tjes houden. Qua inhoud is er sinds de
start aan de opzet van de zondagsbrief niets
Tine, zijn kinderen en kleinkinderen teruggekeken op zijn
leven. In Jeremia 7: 23, de trouwtekst, hoorden wij dat vertrouwen op God en zorg voor de naaste de bouwstenen
zijn die de Heer ons schenkt voor een goed en gezegend
bestaan. Na afloop vergezelden wij hem naar zijn laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk.
Chris de Jonge
Arent Jan Nijman
15 februari 1952 – 27 december 2013
In de ochtend van 27 december overleed totaal onverwacht Hans Nijman, hij was nog maar 61 jaar. Hij had pijn
de laatste tijd en dacht dat het kwam door een hernia,
maar op eerste kerstdag kreeg hij in het ziekenhuis het
bericht dat hij onbehandelbaar ziek was. Daarna ging het
heel snel.
Hij aanvaarde het met een rust, zoals hij veel aanvaardde.
Zijn leven ging niet altijd over rozen. Hij was een man met
en liefde onsterfelijk
en de doos is slechts een horizon
en een horzion niets dan een grens
10
Tekst en foto Ans ter Horst
duidelijke opvattingen, en had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hield van muziek, de muren trilden af en
toe van het gezamenlijke geroffel op tafel of het gitaarspel.
Hij heeft van zijn 18e tot aan het faillissement bij Sonoco
in Aalten gewerkt in de automatisering. Daarna werkte
hij als vrijwilliger bij het stadsmuseum in Groenlo, waar
hij de digitalisering van al het beeldmateriaal op zich nam.
Volgens zijn kinderen kon hij alles maken. Was een trotse
vader en opa die gemakkelijk te benaderen was, niet veroordelend en altijd mensen in hun waarde latend.
We hebben hem op 3 januari in de Zonnebrinkkerk herdacht, met persoonlijke woorden en muziek. De lezing
was psalm 139 in de vertaling van Huub Oosterhuis. Waarna we hem op de Algemene Begraafplaats te rusten hebben gelegd. We wensen de kinderen, kleinkinderen en
zijn partner Ria sterkte en Gods zegen toe op hun verdere
weg zonder Hans.
Leven is eeuwig
aan ons gezichtsvermogen
veranderd. De berichten moeten kerk gerelateerd zijn, dan worden ze geplaatst. Is
er een twijfelgeval, dan overleggen ze met
elkaar. Ook wat de computertechniek betreft houden ze elkaar op de hoogte.
Voor velen is de zondagsbrief een bron van
informatie en inspiratie geworden. Een van
die inspiratoren is Minus Jentink, die vanaf
het begin wekelijks de rubriek Even stilstaan bij… heeft verzorgd. (Aan zijn bijdragen besteed ik in het volgende nummer
extra aandacht/Ans). Angelique, Diny en
Annemarie zijn het er over eens: ‘Je kunt je
niet meer voorstellen dat de zondagsbrief
er niet meer zou zijn. De mensen zouden de
brief zeker missen.’ Want dat deze gelezen
en gewaardeerd wordt blijkt wel uit de reacties. Soms spontaan een bedankmailtje ontvangen doet goed. En van de mogelijkheid
om de naam van een zieke of een feestelijke
gebeurtenis te melden in de brief, uiteraard
in overleg met de betrokkene(n) zou best
nog meer gebruik kunnen worden gemaakt,
stellen de drie dames. Want de zondagsbrief
verhoogt de band tussen de gemeenteleden.
Geen concurrent van Kerkenwerk, maar
een welkome, actuele aanvulling.
Wil Mulder
In memoriam
Anna Josiena Voltman – Slotboom
13 juni 1932 – 29 december 2013
Na een periode van langzaam afnemende gezondheid, is
Annie Voltman rustig ingeslapen in Hospice de Lelie, waar
zij twee dagen verbleef. ‘t Is good zo‘, liet de familie afdrukken boven haar overlijdenskaart. Jarenlang woonde
zij, eerst 2 jaar samen met haar man Willem Voltman, die
op 26 september 1998 overleed, en daarna 15 jaar alleen
in een aanleunwoning van de Berkhof, Waliënsestraat 41.
Met veel plezier heeft zij hier gewoond. De activiteiten
van de ‘oude’ Berkhof bezocht ze trouw en ze genoot van
haar ‘parkachtige tuin‘ achter haar woning, met de grote
vijver en de mensen die langs liepen met kinderen, of met
honden. Annie was een vrouw die hield van eenvoud, van
gewoon. Graag zocht ze contacten met buren, met mensen, met haar familie en gezin. De geboorte van haar achterkleindochter Anne, drie maanden geleden, vond ze geweldig. Toen ze nog in het Woold woonde, aan de Oude
Bocholtsebaan, fietste ze altijd in sneltreinvaart naar het
dorp en weer terug. Daar was ze ook tevreden, ondanks
de beperkingen van bijvoorbeeld geen stromend warm
water en andere luxe. In crematorium GUV Berkenhove
werd door velen, op 4 januari 2014, afscheid van haar genomen, werden allerlei dierbare herinneringen opgehaald
en er werd gelezen uit de bijbel Galaten 5:22 tot en met
25 en Galaten 6:2. over de vruchten van de Geest. Daarna
volgde de crematie.
Mag Annie rusten in vrede in Gods Rijk, en voor al haar
dierbaren troost en kracht gewenst in hun verdriet en
rouw.
Jan van Ballegooijen
o.a. de Grolse Hofzangers: ‘toch blieft altied mien gedachten in dén mooien Achterhook; de mooiste plek op aerde,
in dat heuksken an de grenze.’
Kleinkinderen gaven er blijk van, wat opa in hun leven betekende: een inspirerend voorbeeld. ‘U zij de glorie’ klonk
uit alle monden in zijn afscheidsdienst in de Zonnebrinkkerk op die 11e januari.
Gerrie Zemmelink
Gerrie Zemmelink
Bernard Johan Meijnen
13 april 1937 - 4 januari 2014
Bennie Meijnen was een man van grappen en grollen. Maar
daarachter ging een mens schuil die het leven niet licht
opnam. Hij heeft het niet gemakkelijk gehad. In de oorlog
moest hij als kind met zijn ouders vluchten voor de bommen; onderweg was er de angst voor beschietingen vanuit
de lucht. Hij heeft er altijd last van gehouden. Jong verloor
hij zijn moeder. Hij heeft keihard moeten werken om zijn
hoofd boven water te kunnen houden, om zijn vrouw en
kinderen te kunnen geven wat ze nodig hadden.Teruggekomen naar zijn geboortedorp Winterswijk heeft hij na
de oorlog samen met zijn vader aan de 3e Gasthuisstraat
18, achter hun woonhuis, een aannemersbedrijfje gerund.
Na het overlijden van zijn vader, en nadat hij 40 jaar in het
ambachtsvak zat, is hij gestopt. Hij ging in de verkoop van
tijdschriften en later het rondbrengen van de Leesmap. Velen kenden deze gemoedelijke mens als ‘Meneer Kees’. Na
zijn pensioen reed hij nog taxi. Deze lieve man, zorgzame
vader en trotse opa voelde zich verantwoordelijk en kon
het leven en zijn liefsten daarom moeilijk loslaten. Nadat
hij ziek werd, vocht hij, maar moest de strijd tenslotte opgeven en kwam tot rust. Dat deed ons bij de uitvaartdienst
kiezen voor de woorden van Jezus ‘Kom naar mij… Ik zal
je rust geven’ (Mattheus 11:28).
Geertruida Willemina Meinen - Bruggers
6 januari 1925 - 12 januari 2014
Op 12 januari overleed in huis ‘De Rikker’, Vredenseweg
81D, mevrouw Trui Meinen-Bruggers op de leeftijd van 89
jaar. Zij werd in Henxel geboren als de jongste van vier kinderen. Het verdriet van verlies kwam al op jonge leeftijd
in het leven van Trui, toen ze vier jaar was overleed haar
vader. Toen haar moeder hertrouwde kwam het gezin aan
de Achterweg te wonen. Toen Trui met Jan Meinen trouwde trokken ze er bij in, samen kregen ze drie kinderen. In
1972 overleed Trui haar man, deze gebeurtenis heeft grote
impact gehad het hele gezin. In 1995 verhuisde Trui naar
een appartement in de Sleeswijk, ze woonde daar zeer
naar haar zin. Door haar afnemende gezondheid en geestelijke vermogens kwam ze via Pelkwijk en Pronsweide
in de groepswoning op De Rikker terecht. Op 17 januari
werd de afscheidsdienst in de Balinkeskerk gehouden; we
lazen in Spreuken 31 over ‘de sterke vrouw’ en in psalm
121 over de hoge bergen die opdoemden in het leven van
Trui Meinen. Dochter Ini vertelde het levensverhaal van
haar moeder, schoondochter Annie las een gedicht voor
over een stoere, standvastige boom en kleindochter Susan
zong ‘The Rose’ als eerbetoon aan haar oma. Mogen de vele goede herinneringen aan deze sterke, waardige vrouw
de nabestaanden tot troost zijn in het gemis.
Ds. Fransien van Keulen
Derk Laar
7 juli 1929 - 29 december 2013
Derk Laar, de smid van de Ratumseweg 8 in Henxel was
een man van weinig woorden. Maar zijn vakmanschap, zijn
creativiteit en vindingrijkheid in zijn werk als smid waren
in de hele buurt bekend. Zoals een van de kinderen zei: Pa
deed niet alleen zijn werk, hij was zijn werk. Natuurlijk, het
bedrijfsmatige was verminderd in de loop der tijd, zijn geboortejaar was immers 1929. Maar hij hield ervan, het was
zijn leven. Toen hij ruim drie jaar geleden getroffen werd
door een longontsteking, was duidelijk dat nu definitief het
smidswerk losgelaten moest worden. Maar zijn lichaam
werd nog erger getroffen, door een ziekte waar niet tegen
te vechten viel. Met hulp van de zorg en de doorlopende
aandacht en liefde van zijn vrouw Sien kon het nog jaren
goed gaan. Maar zijn bed zou niet meer uit de kamer gaan. ’t
Wil neet meer’, zei hij. De ziekte liet Derks krachten zienderogen afnemen. Op de dag voor kerst waren Derk, Sien
en ik nog bij elkaar. Zonder woorden begrepen we, dat zijn
levensvlam spoedig zou doven. Op 29 december overleed
hij. In de dienst voor de crematie op 6 januari in Berkenhove overdachten wij Derk, die in eenvoud zijn leven leidde,
met zijn stille genieten van kinderen en kleinkinderen, het
luisteren naar geliefde muziek en zijn verknochtheid aan
zijn streek. Wij lazen woorden uit Prediker 3: voor alles is
een tijd, voor lachen, voor huilen, voor baren en voor sterven. Doorgronden kunnen wij alles niet. Zo mag een mens
zijn leven genieten als een geschenk van God. Voor Derk,
die zijn leven lang doorbracht in de nabijheid van het smidsvuur, die de hitte van het vuur kende en daarmee het harde
metaal kon vervormen, mocht in de dienst de betekenis
van licht, vlammen en vuur niet ontbreken. De gekozen
muziekstukken onderstreepten hoe hij was. Wij hoorden
Erica Hijink-Elferdink
Gerrit Willem Legters
10 april 1923 – 5 januari 2014
Op zondag 5 januari 2014 overleed de 90-jarige Gerrit
Willem Legters van de Pasbrink 76. Eerder woonde en
werkte hij op de boerderij in Ratum (Te Paske). Het boerenbedrijf zou daar opgebouwd worden. Actief en bij de
tijd was hij, meedenkend en handelend naar de veranderende eisen voor de landbouw. Wat hij deed, deed hij met
bevlogenheid. De kinderen noemden vader een man vol
idealen, die steeds op tijd de bakens verzette. Op oudere
leeftijd vanuit het buitengebied in het dorp gaan wonen:
dat is een hele stap. Gelukkig grenst aan het huis van Gerrit en Tiny een mooie tuin, zodat het verlangen naar groen
in de directe omgeving vervuld werd. Gerrit Legters, een
man die wel eens wat mankeerde, maar dat ging wel weer
over. Maar gebreken die horen bij de ouderdom, die kómen, zei hij. Na een korte ziekenhuisopname direct na de
kerst, mocht hij naar huis. Toch nog onverwacht stierf hij
in zijn vertrouwde kring. Zelf had hij al maanden eerder
voor zijn uitvaartdienst veel vastgelegd: de liederen, de
schriftlezingen en de keuze voor de voorganger. Dankbaarheid, geloofsvertrouwen, zich geleid weten, zich gezegend voelen: daardoor liet hij zich kennen. Hij liet weten,
dat zijn dienst een dankdienst moest zijn, waarin de betekenis van geloofsvertrouwen en de plaats, die Jezus in het
leven van een mens in kan nemen, duidelijk uit moesten komen. Zodat het doorgegeven zou worden, waar Jezus voor
stond en hoe een leven met hem zo rijk kon zijn. Romeinen
5: 1-10 werd gelezen. Die gids, die Gerrit in zijn leven bij
zich wist, kreeg in de overweging een grote plaats. Gerrit
leefde blijmoedig en stierf in een sterk Godsvertrouwen.
Jan Willem Hijink
18 februari 1919 – 12 januari 2014
Op 12 januari kwam er een einde aan het lange leven van
Willem Hijink. Willem van ’t Uwland, in Huppel, waar hij
geboren en getogen was. Later nam hij als enig kind de
boerderij over, al was hij geen boer in hart en nieren. Ze
stopten langzamerhand tijdens de ruilverkaveling. Hij was
ruimdenkend en vooruitstrevend en las veel, zodoende
wist hij ook veel. Had wel zijn eigen mening en was daar
ook heel duidelijk over thuis en naar buiten, maar was
ook heel sociaal en gastvrij en kon met iedereen over alles
spreken. Zijn grote liefde was timmeren en de kinderen
zijn van heel veel mooie timmerwerken voorzien.
In 2007 overleed zijn vrouw Marie na een huwelijk van
bijna 65 jaar en voelde hij zich eenzaam, kon slecht alleen
zijn. Verhuisde naar de Pelkwijk en ontmoette daar Nettie,
waar hij veel mee optrok. Door de TIA’s werd het korte
termijn geheugen steeds slechter en dat wist hij. Dat was
voor hem heel moeilijk te accepteren, maar hij klaagde
niet. In 2012 ging de geestelijke en lichamelijke conditie zo
achteruit dat hij naar Roetendael moest verhuizen. Maar
hij bleef optimistisch. De kinderen hebben hem tot het
eind toe mogen begeleiden.
We hebben hem herdacht op 15 januari in de Balinkes met
woorden van psalm 139 en te rusten gelegd op de Algemene Begraafplaats. We wensen de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen sterkte bij dit verlies en Gods liefdevolle nabijheid.
Wil Mulder
Sporen in het zand
het tij dat keert
verdwenen voetstappen
blijvende herinneringen
11
Kindernevendienstcommissie: Elsbeth Hennink, '51 57 12 (voor de groepen 1 t/m 8 basisschool) Kinderen leren het alfabet
Sara schrikt van het plan van Abram
De jaren verstrijken
de Stem is waar hij op heeft gewacht.
Abram wordt groter. Van kind wordt hij een
volwassen man. De grote broers Haran en
Nahor trouwen en gaan ergens anders wonen. Abram trouwt met Sara. De moeder
van Abram is overleden. Daar hadden ze
eerst veel verdriet over. Nu woont Abram
dus samen met Sara en de oude vader Terah
nog in Ur, een grote stad in Babelonië, nog
steeds in hetzelfde huis als vroeger.
Wat wordt er gevraagd aan
Abram?
Sara en Abram willen graag een
kindje
Kinderoppasdienst: Anita Jentink, '56 23 87
De Stem is heel bijzonder, veraf, en toch
dichtbij. Soms duidelijk, dan weer zachter. De Stem vraagt Abram om goed naar
de boodschap te luisteren. God zegt, dat
Abram zijn ouderlijk huis moet verlaten.
God zegt ook, dat Hij Abram zal wijzen,
waar hij moet gaan wonen. ‘Ik zal je zegenen
en je de Vader maken van een groot volk,
je zult nog meer nakomelingen krijgen, dan
A: APPLE
B: BLUETOOTH
C: CHAT
D: DOWNLOAD
E: E-MAIL
F: FACEBOOK
G: GOOGLE
H: HEWLETT
PACKARD
I: IPHONE
J: JAVA
K: KINGSTON
L: LAPTOP
M: MESSENGER
N: NERO
O: ORKUT
P: PICASA
Q: QUICK HEAL
R: RAM
S: SERVER
T: TWITTER
U: USB
V: VISTA
W: WIFI
X: XP
Y: YOUTUBE
Z: ZORPIA
Toets weken
Kleine toetsen en grote toetsen
er sterren aan de hemel staan. De mensen
zullen heel blij met je zijn,’ zegt God en dan
wordt het weer stil. Abram is er helemaal
beduusd van, want hij heeft immers zelf
geen kinderen. Zal Sara dan toch nog een
kindje krijgen? Nog lang blijft hij stil zitten.
Ja hoor, het is weer zover, de toets weken
zijn er weer. Als dit stukje geplaatst wordt
dan zijn de toets weken al in volle gang, maar
ik wil het er graag over hebben. Want iedere
scholier kent de toets weken of toets week
wel. Een periode waarin je grote en kleine
toetsen hebt. Ik heb een paar kleine maar
vooral veel grote. Ik zit namelijk in vwo 4 en
dan begint op mijn school (Christelijk College Schaersvoorde) de toets weken periode,
die zijn alleen voor de bovenbouw. En hoewel ik er nog maar eentje achter de rug heb,
zie ik er weer erg tegenop. Het is niet zwaar
hoor, ik mag heus niet klagen, maar ik heb
nogal wat problemen met die 4 toets weken.
Sara schrikt
Even pauze nemen
Veel later die nacht, kruipt Abram bij Sara op het matje. Hij maakt haar wakker
en vertelt, dat ze op reis gaan, omdat hij
de Stem van God heeft gehoord. ‘Heb je
niet gedroomd?’ vraagt Sara. Abram moet
nog heel wat praten, om Sara te overtuigen. Kun je dat begrijpen? Stel je voor, dat
je vader of moeder ook zo opeens zegt, dat
je moet gaan verhuizen. Niet dichtbij, maar
zelfs naar een ander land. Maar na enkele
dagen, gaat toch de grote reis beginnen. Sara weet dat ze Abram niet tegen kan houden. Ook Lot gaat mee, ook de herders die
Abram in dienst heeft en verder alle vee
en alle andere bezittingen. Ja, zelfs voor de
oude opa Terah zit er niets anders op, dan
ook mee te gaan. Voor hem is de grote reis
heel zwaar. Opa is ziek, maar hij begrijpt zijn
zoon heel goed. Het zal een zware reis worden, toch gaat opa zonder enig verzet mee,
omdat ook hij weet, dat God het zo wil en
dit duidelijk heeft gemaakt aan Abram.
Een klein voorbeeldje hoe mijn dag eruit
ziet in die weken: ik kom thuis terwijl ik
net een kleine 9 kilometer heb gefietst, natuurlijk heb ik dan wel zin in iets lekkers en
pak dan wat te snoepen en ik drink een glas
drink yoghurt. Dan ga ik zitten op de bank
en eet en drink terwijl ik mijn mobiel check. Want in die weken dat ik eigenlijk hard aan
het werk moet, check ik alles wat ik normaal niet interessant zou vinden. Want
thuiskomen en meteen leren? Ik peins er
niet over. Zo zit ik totdat mijn moeder thuis
komt van haar werk en zij zet mij dan meteen aan mijn huiswerk...
Tekening Annemiek Bollen
Ze zijn al een hele poos getrouwd en ze willen graag een kindje. Vaak bidden ze samen,
of God hen een kindje wil schenken, maar
tot nu toe, gebeurt dat nog niet. Sara wordt
al veel ouder, ze geeft de hoop op. Dan gebeurt er iets, waardoor ze toch een kindje
krijgen, een pleegkindje, want de broer van
Abram, Haran komt te overlijden en zijn
zoontje Lot komt bij hen wonen. Nu hebben ze wel een kindje, maar zo hebben zij
het niet bedoeld. Veel verdriet hebben ze
ook nu weer en ze missen Haran, ook Lot
mist zijn vader en niet te vergeten de oude
vader Terah mist zijn zoon. De kleine Lot
wordt heel goed verzorgd. Sara is als een
echte moeder voor deze kleine jongen. Van
Abram leert Lot hoe hij de schapen moet
hoeden en nog veel meer. Opa Terah kijkt
met bewondering toe.
De geschiedenis herhaalt zich
Toen Abram klein was, vertelde vader
Terah over God aan zijn kinderen. Nu vertelt Abram hetzelfde aan Lot. Ook Lot luistert net zo aandachtig als Abram toen deed.
Nog steeds heeft Abram niet de Stem gehoord, waar hij nog steeds op hoopt. Als
Abram weer zoals hij zo vaak doet, ’s avonds
laat nog buiten zit onder de sterrenhemel,
net als vroeger om de dag te overdenken,
gebeurt er opeens iets bijzonders. Abram
weet meteen wat er aan de hand is, dat dit
Gerrie Kuenen-Meinen
Kerk School Gezinsdienst
Op 16 februari a.s. is er weer een KSG
dienst. Aan deze dienst nemen alle
ACCENT-scholen deel, maar het is voor iedereen toegankelijk, dus het maakt niet uit
op welke school je zit. Kom gezellig samen
met je ouders/verzorgers naar de Zonne-
12
brinkkerk. Het begint om 10.00 uur, voorganger in deze dienst ds. De Jonge.
Iedereen is van harte welkom!
Chris de Jonge
Let op !!!
Op zondag 2 februari is er weer een
[email protected], aanvang 10.00 uur
in de Zonnebrinkkerk, met kinderoppas
Jullie zijn van harte welkom.
Het Young @Heartdienstteam en
de kindernevendienstcommissie
Time-out!
Let op!!!
Op 16 februari a.s. is er een TIME-OUT
dienst voor 12- tot 16 jarigen in den Angang,
aanvang 10.00 uur.
Kom jij ook?
Toch eerder beginnen?
Dan ga ik maar naar boven en kom erachter
dat ik veel te doen heb. Ai, was ik nou maar
eerder begonnen. Maar ik stort me op mijn
leerwerk. Dan is het tijd om te eten. Na de
maaltijd richt ik me weer op mijn leerwer, tot
het 8 uur is, want dan is het journaal en dat
vind ik een leuke afleiding. Ik leer soms nog
wat verder als ik het nog niet genoeg ken.
Ik weet waarvoor ik het doe
Dat is dus wat ik zo ongeveer doe. Zo’n 4
weken lang, maar wel met een doel, namelijk een VWO diploma halen. Hoewel ik niet
extreem mijn best doe, ik houd wel in mijn
achterhoofd dat ik een keer examen moet
doen, dat langzaam maar zeker steeds dichterbij komt.
Carolien Nijman
Reacties en andere bijdragen voor deze Jeugdpagina zijn van harte welkom!
Ga naar www.pgwinterswijk.nl, klik
op Kerkenwerk, daarna op redactie en klik dan op 'E-mail Gerrie Kuenen' waarmee u uw e-mailprogramma
opent en mij kunt e-mailen.