Vergadering van maandag, 21/01/2003

OCMW ZEDELGEM
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Vergadering van dinsdag, 17 december 2013
Lijst van de besluiten
OPENBAAR
1.
ALGEMEEN BEHEER
____________________________
1.1.
GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 21 NOVEMBER 2013 –
OPENBAAR GEDEELTE
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 21 november 2013, openbaar gedeelte, wordt met
algemeenheid van stemmen goedgekeurd.
1.2.
OVERZICHT NIET BEDERFBARE SCHENKINGEN – AKTENEMING
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van volgende niet bederfbare schenkingen aan
OCMW Zedelgem:
- Salons Ter Velde: 100 euro
- Bouckaert Angèle: 20 euro
- Vrouw en maatschappij (CD&V): 250 euro
1.3.
LEVERING VAN WERKEN, GOEDEREN EN DIENSTEN
1.3.1. Belegging subsidies serviceflats (2013/097) – Goedkeuring gunning
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring aan het gunningsvoorstel voor de
opdracht “Belegging subsidies serviceflats”, opgesteld door de financiële dienst.
Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Record Bank,
Loppemsestraat 5 te 8210 Zedelgem. Er wordt geopteerd voor een termijnrekening op 3 jaar met
een bruto rente van 1,70%.
1.3.2. Gezamenlijke aankoop door gemeentes, OCMW’s en kerkfabrieken van
elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting
– goedkeuring bestek
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bestek goed, opgemaakt door Eandis, voor de
samenaankoop van elektriciteit voor een periode van 3 kalenderjaren, die ingaat op 1 januari 2015 en
eindigt op 31 december 2017.
1.3.3. Gezamenlijke aankoop door gemeentes, OCMW’s en kerkfabrieken van gas voor
hun installaties en gebouwen – machtiging gemeente en goedkeuring bestek
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de gemeente Zedelgem aan, conform artikel 38 van de
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, om in naam en voor rekening van
het OCMW van Zedelgem op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht strekkende tot
het aanduiden van een leverancier voor gas voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het
huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017.
De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het bestek zoals het aan het OCMW werd meegedeeld
en middels dit besluit wordt goedgekeurd.
De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met afnamepunten van het
OCMW teneinde deze over te maken aan de gemeente voor opname in het bestek.
De gemeente wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 bedoelde
overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel op basis van de goedkoopste regelmatige
bieding ter consultatie meedelen aan het OCMW.
De gemeente zal Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, belasten met de materiële
organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van aardgas voor de gebouwen en installaties
van de gemeente, het OCMW en de politiezone en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures
van de andere aanbestedende overheden.
Het OCMW machtigt de gemeente om op haar beurt volmacht te geven aan de leverancier voor het
bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.
Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte facturen
voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde vermogen en de geleverde energie tijdig te
betalen aan de leverancier.
Het OCMW en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten van het
OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing
gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op
haar afnamepunten.
In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder art. 8 (afnamepunten
van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot haar
aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW de gemeente in verhouding tot haar aandeel
van de opdracht.
De voltallige raad stemt in met toevoeging van onderstaand punt, omwille van de hoogdringendheid.
1.3.4. Aankoop brandstoffen via tankkaart voor voertuigen gemeente en OCMW
Zedelgem – toewijzing – goedkeuring
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft machtiging aan de gemeente Zedelgem om de opdracht
‘Aankoop brandstoffen via tankkaart voor voertuigen gemeente en OCMW Zedelgem – dienstjaren
2014-2016’ toe te wijzen aan Vankibo bvba, Torhoutsesteenweg 183 te 8210 Zedelgem, als meest
voordelige regelmatige aanbieder (rekening houdend met de gunningscriteria), tegen de volgende
kortingsbedragen op de officiële dagprijs:
- witte diesel: € 0,1150 excl. btw of € 0,1392 incl. 21 % btw
- rode diesel: € 0,0950 excl. btw of € 0,1150 incl. 21 % btw
- benzine : € 0,1000 excl. btw of € 0,1210 incl. 21 % btw
1.4.
VERSLAG VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN HET OCMW IN EXTERNE
ORGANISATIES
Raadslid Gündi De Smedt licht de zaken toe die aan bod kwamen op de gebruikersraad van lokaal
dienstencentrum de Braambeier.
Raadslid Martine Vanhollebeke meldt dat de vergadering van Sesam vzw uitgesteld werd omwille van
het overlijden van de oma van de coördinator.
Toegevoegd punt op vraag van mevrouw Martine Vanhollebeke, raadslid
1.5.
TERUGKOOP AANDELEN CVBA TRIVIDEND IN CVBA DE LINK –
GOEDKEURING
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat OCMW Zedelgem één derde van de aandelen van
cvba Trividend zal overnemen. Dit komt neer op 5.166,67 EUR.
Toegevoegd punt op vraag van de heer Roland Degadt, raadslid
1.6.
VZW ZORG EN WELZIJN ZEDELGEM
1.6.1. Uittreding OLV 7 Weeën – kennisgeving
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de vraag van de vzw Bejaardenzorg O.L.V.
van 7 Weeën en gaat principieel akkoord met dit ontslag.
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft er geen bezwaar tegen dat het ontslag van de vzw
Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën volgens deze nieuwe statutenwijziging, meer bepaald de wijziging
in artikel 8a, wordt afgehandeld.
De raad gaat principieel akkoord met het onmiddellijke ontslag van Bejaardenzorg O.LV. van 7
Weeën conform het gewijzigd artikel 8a van de statuten van de vzw ZWZ, onder voorbehoud van
akkoord van de raden van de andere deelgenoten met de voorgestelde statutenwijzing.
1.6.2. Statutenwijziging – Uittreding – beslissing
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het voorstel van statutenwijzing in artikel 8a van de
statuten van de vzw ZWZ goed zoals voorgesteld : De derde alinea van artikel 8a wordt vervangen
door:
“Wanneer alle deelgenoten akkoord zijn met de wens tot uittreding van een van hen, is er geen
opzegtermijn vereist. Alle deelgenoten dienen daartoe schriftelijk hun akkoord te bevestigen.
De deelgenoot die van deze regeling gebruik wenst te maken, richt een schrijven vergezeld van de
goedkeuringen van de overige deelgenoten aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter
van de raad van bestuur gaat na of de vereiste goedkeuringen werden bijgevoegd en bevestigt
vervolgens het ontslag van de uittredende deelgenoot aan de uittredende deelgenoot en de overige
deelgenoten met uitdrukkelijke vermelding van de datum van uittreding.
De uittreding zal gelden vanaf de dag na de kennisgeving ervan aan de voorzitter van de raad van
bestuur.”
De vzw ZWZ dient het nodige te doen tot publicatie van de statutenwijziging
1.6.3. Statutenwijziging – Herstelling pariteit – beslissing
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de aanpassing van artikel 10b in de statuten
van de vzw ZWZ als volgt :
- OCMW: ½ aanloopkosten projecten: intresten zoals geregeld in een afzonderlijke overeenkomst
- Gemeente: ½ aanloopkosten projecten: intresten zoals geregeld in een afzonderlijke overeenkomst
- GVO: ½ optimalisatie exploitatie (stopzetten exploitatieverlies), zoals geregeld in een afzonderlijke
overeenkomst; ½ optimalisatie waarborgregeling banken, zoals geregeld in een afzonderlijke
overeenkomst
- Familiehulp: ½ optimalisatie exploitatie (stopzetten exploitatieverlies), zoals geregeld in een
afzonderlijke overeenkomst; ½ optimalisatie waarborgregeling banken, zoals geregeld in een
afzonderlijke overeenkomst
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de aanpassing van het artikel 12a
“deelgenoten en afgevaardigden" als volgt:
- OCMW beschikt over drie afgevaardigden, waaronder van rechtswege de OCMW-secretaris
- Gemeente beschikt over drie afgevaardigden
- volgende tekst wordt geschrapt:
“GVO beschikt over twee afgevaardigden
- Bejaardenzorg beschikt over twee afgevaardigden
- Familiehulp beschikt over twee afgevaardigden”
en wordt vervangen door:
“OCMW beschikt over drie afgevaardigden, waaronder van rechtswege de OCMW-secretaris
- Gemeente beschikt over drie afgevaardigden
- GVO beschikt over drie afgevaardigden
- Familiehulp beschikt over drie afgevaardigden”
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het volledig vervangen van het huidig artikel
15a “verdeling aantal stemmen” door de volgende tekst:
“Elke deelgenoot beschikt over evenveel stemmen als het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
afgevaardigden:
- OCMW beschikt over drie afgevaardigden
- Gemeente beschikt over drie afgevaardigden
- GVO beschikt over drie afgevaardigden
- Familiehulp beschikt over drie afgevaardigden
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de aanpassing van artikel 17b “afgevaardigden
in de raad van bestuur" als volgt :
De volgende tekst wordt geschrapt:
“De verdeling van afgevaardigden voor de bestuurders-rechtspersoon gebeurt als volgt:
- OCMW beschikt over zes afgevaardigden, waaronder van rechtswege de OCMW- secretaris en de
gemeentesecretaris
- GVO beschikt over twee afgevaardigden
- Bejaardenzorg beschikt over twee afgevaardigden
- Familiehulp beschikt over twee afgevaardigden
En wordt vervangen door:
“De verdeling van afgevaardigden voor de bestuurders rechtspersonen gebeurt als volgt:
- OCMW beschikt over zes afgevaardigden, waaronder van rechtswege de OCMW-secretaris en de
gemeentesecretaris
- GVO beschikt over drie afgevaardigden
- Familiehulp beschikt over drie afgevaardigden
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de aanpassing van artikel 21a “verdeling
aantal stemmen” als volgt :
De volgende tekst wordt geschrapt:
“Indien er toch tot stemming moet worden overgegaan, beschikt elke bestuurder over evenveel
stemmen als het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden:
- OCMW beschikt over zes afgevaardigden, waaronder van rechtswege de OCMW- secretaris en de
gemeentesecretaris
- GVO beschikt over twee afgevaardigden
- Bejaardenzorg beschikt over twee afgevaardigden
- Familiehulp beschikt over twee afgevaardigden”
en vervangen door:
“Indien er toch tot stemming moet worden overgegaan, beschikt elke bestuurder over evenveel
stemmen als het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden:
- OCMW beschikt over zes afgevaardigden, waaronder van rechtswege de OCMW-secretaris en de
gemeentesecretaris
- GVO beschikt over drie afgevaardigden
- Familiehulp beschikt over drie afgevaardigden”
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de vzw ZWZ die instaat voor de
aanpassing van de statuten en voor de bekendmaking ervan.
1.6.4. Statutenwijziging – Voorzitterschap – beslissing
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met een toevoeging bij artikel 18 van de statuten
van de vzw ZWZ die de verschillende organen van de vzw ZWZ de vrijheid geeft bij meerderheid af
te wijken van de algemene regel.
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de vzw ZWZ die instaat voor de aanpassing
van de statuten en de bekendmaking ervan
2. SOCIALE ZAKEN
________________________
2.1.
VERMINDERING SUBSIDIES THUISZORGDIENSTEN
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de subsidie voor de thuiszorgdiensten te bepalen op:
- voor het jaar 2014: € 27.000,00
- vanaf 2015 : € 17.000,00 / jaar
Deze subsidie wordt in verhouding tot het aantal gepresteerde uren verdeeld over Familiehulp,
Familiezorg, Solidariteit van het Gezin en Thuiszorg Bond Moyson.
De betrokken thuiszorgdiensten worden hiervan op de hoogte gebracht.
2.2.
MINDER MOBIELEN CENTRALE – AANPASSING LIDGELD
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het lidgeld voor het gebruik van de Minder Mobielen
Centrale als volgt aan te passen:
- De gebruiker betaalt per kalenderjaar € 10,00 lidgeld/persoon aan de Minder Mobielen Centrale.
Vanaf juli bedraagt het lidgeld € 5,00/persoon.
- Per extra inwonende gebruiker (wonend op hetzelfde adres) wordt een lidgeld betaald aan de
Minder Mobielen Centrale van € 5,00 per kalenderjaar. Vanaf juli bedraagt dit lidgeld € 2,50 per
extra inwonende gebruiker.
De nieuwe tarieven voor het lidgeld worden ingevoerd m.i.v. 01/01/2014.
Het reglement voor de Minder Mobielen Centrale wordt aangepast met de nieuwe tarieven voor het
lidgeld.
3. RESIDENTIËLE OUDERENZORG
_______________________________________
3.1.
INCONTINENTIEMATERIAAL VOOR WZC MAARTENSHOVE (2013/092) GOEDKEURING GUNNING
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring aan het gunningsvoorstel voor de
opdracht “Incontinentiemateriaal voor WZC Maartenshove”, opgesteld door Secretariaat.
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde Ontex, Genthof 5 te 9255 Buggenhout, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 5 werkdagen.
4.
KINDERZORG
_____________________
/
5.
PERSONEEL
___________________
5.1.
JOBSTUDENTEN VOOR ZOMER 2014 – BEPALEN CONTINGENTEN –
CRITERIA VOOR TOEWIJZING EN PROCEDURE
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring voor het aanstellen van vakantiejobs voor
de maanden juli en augustus 2014, voor de volgende dienst:
-
WZC Maartenshove:
 4 jobs van elk één maand, in de verzorging
 4 jobs van elk één maand, in het onderhoud
 1 job voor één maand in de animatie/verzorging
 1 job voor één maand met 19/38 prestaties in de warme maaltijden
De periode van tewerkstelling bedraagt maximum één maand. Er kan hierop een uitzondering
worden gemaakt indien er onvoldoende geschikte kandidaten zijn.
Een orde van voorrang, met daaraan verbonden score, wordt als volgt toegepast:
kinderen van cliënten (score 5) - kinderen en kleinkinderen van personeelsleden OCMW en
gemeente (score 4) – kinderen en kleinkinderen van raadsleden OCMW en gemeente (score 3) inwoner van Zedelgem (score 2) - geen inwoner van Zedelgem (score 1).
Bij toewijzing van de studentenjob wordt voor bepaalde functies rekening gehouden met de opleiding
van de student.
Bij de toewijzing wordt ook rekening gehouden met de eventuele evaluatie, na vorige opdrachten van
vakantiejob of stage in OCMW Zedelgem, en met het aantal keren dat de kandidaat reeds een
vakantiejob kreeg toegewezen. Waarbij kandidaten die een positieve evaluatie hadden tijdens stage of
vakantiejob in de dienst, voorrang verkrijgen. Hierbij wordt wel gesteld dat een student maximum 3
keer een job kan bekomen, op voorwaarde dat er voldoende andere kandidaten zich hebben
aangemeld.
De loonschaal voor de vakantiejobs wordt bepaald op het loon van E1 aan trap 0.
Voor de jobstudenten in de verzorging in het woonzorgcentrum worden studenten die hun tweede
jaar verpleegkunde voltooid hebben, vergoed op niveau C1 aan trap 0. De overige jobstudenten in de
verzorging worden vergoed op niveau D1 aan trap 0.
Een standplaatsvergoeding wordt uitbetaald en eventuele fietsvergoeding en vergoeding bijzondere
prestaties.
De vakantiejobs worden toegewezen in de zitting van de Raad voor het maatschappelijk welzijn van
maart 2014.
De aangestelde jobstudenten worden per brief verwittigd van hun aanstelling. Zij worden gevraagd
hun engagement aan de personeelsdienst te bevestigen uiterlijk 16 april 2014. Indien zij niet tijdig aan
deze voorwaarde voldoen, verliezen zij hun recht op de studentenjob en wordt een nieuwe student
van de wachtlijst aangesteld.
6. MEDEDELINGEN
_____________________
6.1.
Vzw Zorg en Welzijn Zedelgem – stand van zaken
De werken zijn gegund aan de firma Gabecon uit Geluveld. Er is nu een standstill periode van
15 werkdagen.
6.2.
Raadslid Gündi De Smedt vraagt zich af hoe het zit met de zaak Favril. De advocaten zijn er
mee bezig.