ouderinfo 17 19 december 2014

Agenda
22-12-2014 t/m 2-1-2015
5 januari
9 januari 2015
12 januari 19.30 uur
Nummer 17
19 december 2014
20142014november
2014
kerstvakantie.
september
2014
Eerste
schooldag 2015
hoofdluiscontrole
Informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen
die vanaf januari tot de zomervakantie in groep 1
komen
Mededelingen
KERST
Wat was het weer gezellig op school de afgelopen week. Knutselen, kerststukjes
maken, kerstliedjes zingen, een kerstdiner met heerlijke zelfgemaakte gerechten, heel
veel ouders op school smullend van het stamppotbuffet en de Kerstman die nog tijd
had om even langs te komen!
Een kleine impressie van de kerstochtend en het kerstdiner. De feestcommissie en
leerkrachten hebben er wederom voor gezorgd dat het een fantastisch kerstfeest is
geweest voor de kinderen!! Bedankt allemaal!
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Op de site en Facebook vindt u meer kerstfoto’s.

Bibliotheek
De boeken die de kinderen ruilen tijdens schooltijd,
worden nu ook door de “boekenruilouders” gescand. De
kinderen mogen tijdens het ruilen van hun boek voor
school ook meteen een boek kiezen die ze thuis gaan
lezen. Met deze mogelijkheid hopen we dat de leerlingen
nog meer thuis gaan lezen .
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Op de maandag en woensdag van 14.00 uur tot 15.00 uur kunt u natuurlijk ook samen met
uw kind boeken uitzoeken/lenen (geen abonnement nodig!). Voor de kleuters gr 1 en 2 zijn er
prachtige prentenboeken! Ze staan in de gang op de verdieping!
De vrijwilligers van de bibliotheek helpen u en de kinderen graag om een mooi boek uit te
zoeken! De kerstvakantie komt eraan
dus…..lekker lezen!!!!!!
Op school gebruiken we Zien! Hieronder kunt u lezen wat dit programma inhoudt.
ZIEN! op school
Aandacht voor het sociaal -emotioneel functioneren van kinderen: w aardevol!
Verder kijken met ZIEN!
Twee kinderen in groep 4. De één vraagt weinig aandacht, de ander vraagt meer aandacht.
Gaat het goed met hen? Hebben ze misschien extra ondersteuning nodig of ontwikkelen ze
zich goed genoeg met de begeleiding die wordt geboden? Hun leerkracht kan deze vraag
hebben, net als u die mogelijk heeft over het functioneren van uw kind. Op het eerste gezicht
lijkt er niets aan de hand. Een rustig meisje dat goed meekomt in de groep en een leuke
jongen die veel vrienden heeft en daar ook wel eens ruzie mee maakt. Toch is het voor deze
kinderen wel goed als de leerkracht eens verder kijkt. Dat kan met ZIEN!.
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de
hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van een kind
in kaart brengen. Erna komen er suggesties voor de leerkracht hoe hij of de groep of een kind
extra zou kunnen ondersteunen.
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. Door hun
antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat
het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft.
Betrokkenheid en welbevinden worden
Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de
als voorwaardelijk gezien om te kunnen
aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je
ontwikkelen. U kunt het zich wel
tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij
voorstellen: als je niet lekker in je vel zit,
daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?
Betrokkenheid, welbevinden en vijf sociale
vaardigheden
ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven
onderdelen. Dat zijn Betrokkenheid en Welbevinden
en de vijf sociale vaardigheden: Sociaal initiatief,
Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie,
Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen.
bijvoorbeeld omdat je vaak hoofdpijn
hebt, of omdat je thuis met verdrietige
dingen te maken hebt, dan lukt het niet
zo goed om te leren of om met andere
kinderen om te gaan. Het is dan
belangrijk dat eerst samen met het kind
en u als ouder gekeken wat er gedaan
kan worden om de betrokkenheid en het
welbevinden te verbeteren.
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Bij Betrokkenheid gaat het om de gerichtheid om een
taak. Concentratie op het werk is duidelijk te zien. Het
kind laat zich niet zomaar afleiden, ook al is er
bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen.
Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf
kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige
indruk.
Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen,
toont het kind sociaal initiatief. Het kan contact maken
met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen.
Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk
kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen samenwerken
met andere kinderen. Het kind is in staat om een
compromis te sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als
dat nodig is. Teleurstellingen horen erbij, maar het kind
kan zich over de teleurstelling heen zetten.
Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over
‘eigenheid’ bevordert namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan
weerstaan en niet al te afhankelijk bent van wat anderen van je vinden.
Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn
eigen gedrag. Dit wordt impulsbeheersing genoemd. Hij vraagt weinig aandacht en kan zich
goed aan de regels houden. Hierdoor is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het
samenwerken verloopt soepel en conflicten en ruzies worden opgelost.
Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn
gevoelens daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog
heeft voor anderen. Het weet wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van
deze vaardigheid draagt doorgaans positief bij aan het groepsklimaat.
De zeven onderdelen beïnvloeden elkaar. Een jongen die niet goed zijn impulsen kan
beheersen en daardoor veel conflicten heeft, zal minder goed vriendjes maken. Kinderen in de
groep zullen hem misschien gaan mijden. Hierdoor kan het kind zich minder gelukkig voelen
en gaat zijn welbevinden omlaag. Een meisje dat erg vasthoudt aan haar eigen ideeën en het
moeilijk vindt om deze los te laten, zal veel moeite ondervinden bij het samenwerken en
samenspelen. Die jongen die alles maar goed vindt en niet zo vaak zijn eigen mening geeft.
Durft hij wel zichzelf te zijn? En is hij hier gelukkig mee?
Sanne en Anton als voorbeeld
Sanne is een meisje dat rustig en stil haar
gang gaat. Ze valt niet zo op. Sanne doet
goed mee met de lessen en kan goed
doorwerken. Ze laat zich niet zomaar
afleiden. In de groep heeft ze niet veel
contacten. Daar lijkt ze
tevreden mee. Op het oog een
lief meisje dat zich rustig een weg baant in
de groep. Of zou ze toch wel wat extra
ondersteuning kunnen
gebruiken in het omgaan met
leeftijdgenoten en met zichzelf?
Anton is een populaire jongen. Hij maakt
gemakkelijk contact en is geliefd bij de
kinderen in de groep. Hij heeft veel leuke
ideeën. Anton vindt het wel lastig om
samen te werken. Hij wil graag zijn eigen
plan uitvoeren en heeft niet altijd zin in de
plannen van een ander. Er kunnen hierdoor
conflicten ontstaan, omdat Anton het wel
eens lastig vindt om zich te beheersen.
Ruzies zijn ook weer snel opgelost, want
Anton vindt het vervelend als hij ruzie
heeft.
Terug naar Sanne en Anton. De leerkracht heeft de vragen ingevuld en ZIEN! heeft van beide
leerlingen een profiel gemaakt. Daarbij geeft een blauw vakje aan dat er sprake is van een
hoge score, en een rood vakje ziet op een lage score. Groen betekent dat de score
bovengemiddeld is en oranje beneden gemiddeld.
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
BT WB SI SF SA IB IL Sanne toont een hoge betrokkenheid; welbevinden is
echter lager dan gemiddeld. Sociaal initiatief toont Sanne
niet veel.
Ze is flexibel en durft soms best te zeggen wat ze ervan vindt. Haar impulsbeheersing is goed
en met een beetje aanmoediging is Sanne een behulpzaam meisje. Op het eerste gezicht lijkt
het dat het met Sanne wel goed gaat, maar toch lijkt ze niet echt blij te zijn. Zou het zijn dat
ze misschien meer vriendinnetjes wil hebben, maar niet goed weet hoe ze dit moet
aanpakken? Met een beetje hulp van de leerkracht kan Sanne leren hoe ze op een goede
manier contact kan maken met andere kinderen. Hierdoor kan zij meer contacten in de groep
krijgen. Hierdoor zou zij beter in haar vel kunnen gaan zitten.
Anton toont een goede betrokkenheid en zit
BT WB SI SF SA IB IL
lekker in zijn vel. Hij heeft veel vrienden en
maakt gemakkelijk contact. Hij is niet zo flexibel en doet eerst iets voordat hij denkt. Hierdoor
heeft hij regelmatig conflicten. Hij is in staat om dit meestal zelf op te lossen. Anton is
aanwezig in de groep. Doordat hij regelmatig conflicten heeft, zou de leerkracht kunnen
zeggen dat Anton moet leren om zichzelf beter te beheersen. Maar heeft Anton wel echt
ondersteuning nodig? Hij voelt zich goed, zijn werk lijdt er niet onder en hij heeft veel
vriendjes. Bovendien is hij best in staat om een ruzie zelf op te lossen. De leerkracht besluit
om het zo te laten. Ondersteuning geven kan altijd nog wanneer Anton eronder lijdt of
wanneer andere kinderen erdoor in het gedrang komen.
ZIEN! ondersteunt de leerkracht
De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat hem helpt om de signalen die
kinderen afgeven op te vangen. Hierdoor is hij in staat de kinderen in zijn groep beter te
begrijpen. Doordat ZIEN! de leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan de
leerkracht de groep, een groepje kinderen of een kind een stapje verder helpen wanneer er
behoefte is aan hulp.
Wilt u meer weten over ZIEN!? Neemt u dan eens een kijkje op www.zienvooronderwijs.nl.
Geboorte
Hoera, Leanna, uit groep 1/2 rood, heeft een broertje gekregen!
Wij feliciteren Metty, Erik en Leanna met de geboorte van hun
zoon/broertje. Veel geluk met Ricky!
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Nieuws uit de groepen
Groep 1 – 2 rood
Groep 1 – 2 blauw
Nieuwe methode Onderbouw:
In januari starten we in de kleutergroepen met de nieuwe
methode: Onderbouwd.
We blijven met thema’s werken in periodes van 3 weken.
De meeste thema’s van de nieuwe methode komen overeen met de oude methode Piramide.
Hieronder een uitleg over de methode.
Onderwijskundige Simone de Groot (Klassewerk) studeerde af aan de universiteit in Utrecht
en ontwierp haar eigen kleutermethode. Een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen
materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren.
Speels werken aan doelen
Kleuters kunnen nog niet lezen, schrijven en zich mondeling beperkt uitdrukken.
Maar spelen kunnen zij als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en
het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde
leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren
die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen
begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren.
Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de
basis van Onderbouwd.
Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde
vormen voor leren.
Speels leren met concreet materiaal
Voor het spelenderwijs leren maakt Onderbouwd gebruik van:
1. Handpoppen: maakt het doel herkenbaar.
2. Ontwikkelingsmateriaal: maakt het doel tastbaar.
Een Onderbouwd thema duurt drie weken. Elk thema bestaat uit een taalweek en twee
rekenweken. In de taalweek bieden we een taalspel aan, in elk van de twee rekenweken
bieden we de rekenspellen aan. In een combinatiegroep verdubbelt het aanbod.
De motorische ontwikkeling speelt ook een belangrijke rol in Onderbouwd.
Drie stappen van leren
Onderbouwd kenmerkt zich door een gestructureerd cognitief leeraanbod rondom
ontwikkelingsmateriaal.
Dit heet het ‘drieslag leersysteem’.
Leerstap 1: Aanbieden het doel in de grote kring
Leerstap 2: Verwerken van het doel binnen de werkles
Leerstap 3: Controleren of het doel is behaald
Aanbieden van het doel in de grote kring
Nieuwe doelen worden gericht aangeboden in de grote kring. De hersenpan moet deze lesstof
opvangen en opruimen. Daar wordt het kind erg moe van. De aandacht van het kind bij de les
is erg kort. Om de aandacht langer vast te houden wordt gebruik gemaakt van poppenspel en
handpoppen. Op deze wijze wordt de instructie langer onthouden, soms wel enkele dagen.
Stilzitten en luisteren is voor jonge kinderen niet de manier om effectief informatie op te
nemen. Tijdens de kringactiviteiten is het van belang zoveel mogelijk te bewegen en gebruik
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
te maken van het speellokaal. De inzet van ontwikkelingsmateriaal, de handpop en het
gebruik van coöperatieve werkvormen zorgen voor een optimaal instructiemiddel.
Verwerken van het doel binnen de werkles
Nieuw aangeboden doelen worden over het algemeen bij de uitleg in de kring onvoldoende
begrepen, dus heeft een kleuter oefening nodig. Tijdens het spel in de werkles wordt veel
gesproken en lawaai gemaakt. Dit lawaai leidt juist tot leren. Om kinderen zelfstandig te laten
verwerken wordt de leerstof aangeboden in de vorm van lotto-, memory- en dominospellen.
De interactie die tot stand komt bij het spelen van dergelijke spellen zorgt voor een optimaal
leerresultaat. Met Onderbouwd wordt door het kind een directe relatie gelegd tussen de uitleg
in de kring en de verwerking in de werkles.
Controleren of het doel is behaald
Na het doorlopen van de eerste twee leerstappen is het van belang dat het kind gevolgd
wordt in zijn of haar ontwikkeling. Ook al wordt een doel precies op het juiste moment én in
de juiste fase aangeboden, dan betekent dat nog niet dat een kind dit doel ook afdoende
behaald heeft. Het kan zelfs zijn dat het te gemakkelijk is gebleken. Door middel van
ontwikkelingsmateriaal kan een kind aan de leerkracht laten zien of een doel is begrepen. Het
kind wordt daarmee eigenaar van zijn eigen leerproces. Het leerproces wordt afgesloten met
een goedkeuring. Bij het behalen van een goedkeuring kan het kind het geleerde hechten in
het brein. Het geeft rust en zelfvertrouwen.
Onderbouwdonline
Onderbouwd online is een praktisch, gebruiksvriendelijk online leerlingvolgsysteem, dat we
gaan gebruiken in combinatie met het digitale schoolbord. Met Onderbouwdonline
Volgen we de kinderen in hun dagelijkse ontwikkeling.
De observaties leggen we online vast. Hiermee genereren we automatisch groepsoverzichten,
handelingsplannen en rapportages. Ook voor leerlingen die uitvallen of opvallen. Daarnaast
maakt het systeem de leerstijlen van de kinderen zichtbaar. Dit alles geeft inzicht en
overzicht.
Na een gezellige week van kerstactiviteiten zijn we nu toe aan een wel verdiende
kerstvakantie.
Wij wensen iedereen Prettige kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
Na de vakantie werken wij aan het Thema: Winter.
Van de methode onderbouwd.
Het interactief prentenboek: Kikker in de kou.
De leerdoelen waar we deze periode aan gaan werken zijn:
Taal
Groep 1:
Groep 2:
Rekenen
Groep 1:
Groep 2:
Motoriek
Groep 1:
Groep 2:
Tegenstellingen herkennen en benoemen.
Letters benoemen.
Sorteren op basis van naam.
Seizoenen herkennen en benoemen.
Verkort tellen tot 6 of 10.
Temperatuur buiten.
Oog-hand coördinatie.
Scheuren vanuit de hand.
Schrijfpatronen.
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Scheuren vanuit de vinger-duim.
Mee nemen:
Groep 2: 1 witte sportsok (heren maat)
Wij sparen:
Chips kokers, keukenrollen, boterbakjes.
Groep 3 & groep 3 van 3/4
De leerlingen van de groepen 3 lezen voor aan de
leerlingen van groep 8!
Groep 6
We hebben een les gehad over communiceren. Op welke manieren kun je met elkaar
communiceren. Zo kwamen wij op de traditie om met Kerst een kaartje naar elkaar te sturen.
Dat hebben wij ook gedaan. Eerst een kaart in kleuren, een lootje trekken voor wie je een
Kerstwens gaat bedenken, en dan uiteindelijk het adres er op schrijven. Spannend van wie je
een Kerstkaart volgende week ontvangt.
De les en het kaartje komen uit het lespakket van post.nl.
De kinderen hebben ook Topo mee gekregen. Het is de provincie Flevoland, een kleine
provincie. De toets is woensdag 7 januari 2015.
Kleine wijziging: Meester Jaap en Juf Renate hebben de woensdag geruild. Juf Renate gaat de
extra ondersteuning geven die meester Jaap tot nu toe heeft gedaan.
Maandag
Meester Jaap
Dinsdag
Meester Jaap
Woensdag
Meester Jaap
Donderdag
Juf Renate
Vrijdag
Juf Renate
Groep 8
De leerlingen van groep 8 worden voorgelezen door leerlingen van
groep 3. Daarbij letten de leerlingen van 8 heel goed op, of er wel
goed gelezen wordt. (Tutor-lezen)
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
GVO-les
Zoals u misschien wel weet wordt er elke week in de groepen 6 en 7 een uur HVO
(Humanistisch vormingsonderwijs) en GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) gegeven. De
kinderen hebben afgelopen week twee dozen gevuld voor de voedselbank. Er zijn een aantal
foto’s gemaakt:
De BAS-regel voor de komende week is:
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Nieuws van de commissies
Ouderraadvereniging
Nog een keer het bankrekeningnummer met IBan. Er komen nog regelmatig telefoontjes met
de vraag over het I-Ban nummer ivm. het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage.
Het nummer is: NL03RABO0144.1860.39
Cultuurcommissie
De cultuurcommissie is het afgelopen jaar flink uitgedund en zoekt nieuwe
leden. De commissie verzorgt jaarlijks de aankleding van de
Kinderboekenweek en organiseert de voorleeswedstrijd, voorleesthee,
boekenruilbeurs, een aantal uitstapjes en samen met de feestcommissie elke
2 jaar een activiteit aan het einde van het schooljaar.
De cultuurcommissie bestaat uit de volgende leden:
Nicolet Bos - moeder van Robin uit groep 8 ([email protected])
Lisette Giepmans - moeder van Daphne uit groep 6 en Iris uit groep 8
([email protected])
en juf Elsbeth en juf Marinka.
Wil je je inzetten voor school, geef je dan op voor de cultuurcommissie bij een van leden!
Gevraagd: voorlezers en cakebakkers
De cultuurcommissie zoekt voorlezers die op woensdag 21 januari willen
voorlezen voor een groep. Van 21 t/m 31 januari 2015 zijn de jaarlijkse
nationale voorleesdagen. Op veel scholen wordt dit gevierd met een
voorleesontbijt, maar omdat er op een andere dag in het jaar al een
schoolontbijt is, vieren wij het bij een drankje en plakje cake rond 10 uur
’s morgens. De kleutergroepen 1 en 2 krijgen iemand van de bibliotheek
op bezoek die komt voorlezen en voor de groepen 3 tot en met 8 zoeken we ouders, opa’s,
oma’s of vrienden die uit een leuk boek willen voorlezen. De leerkrachten of leden van de
cultuurcommissie kunnen helpen met het uitzoeken van een boek als dat nodig is.
Voorgaande jaren is in groep 8 in het Engels voorgelezen, en we hopen dat dit jaar weer te
kunnen realiseren. Dus lijkt het je leuk om te doen: geef je op bij de cultuurcommissie, bij
voorkeur via een mail naar [email protected]
Behalve voorlezers zoeken we ook cakebakkers. Per groep hebben we 3
cakes nodig. Geef je hiervoor op via de intekenlijst die na de kerstvakantie
bij de klas hangt of via de leerkracht of cultuurcommissie.
Hoofdluiscommissie

Luizen controle 9 januari en haren wassen
We begrijpen dat kinderen graag zelf hun haren willen wassen. Maar goed uitspoelen
blijkt nog wel eens lastig. Vooral lang haar is best wel moeilijk. Wilt u als ouders eens
kijken of de shampoo goed uit het haar is gespoeld? De luizen moeders zien toch wel
lange haren met shampoo resten.
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal)
uiterlijk donderdag 08 januari 2015
Kopij kan gestuurd worden naar
[email protected]
De volgende ouderinfo verschijnt op
Vrijdag 09 januari 2015
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Nieuws van buiten
Op kerstavond voeren de kinderen van Peize samen met de dames van het
koor “Femmes Cabales” het kerstspel Jowena en haar viool op
Door zang en spel volgen we Jowena die op zoek is naar het lied van alle
mensen, want Jowena heeft een bijzondere viool gekregen maar dat
bijzondere lied vinden is nog niet zo makkelijk…
Wanneer
24 december om 17.00 en 19.15 uur
Waar
kerk van peize
Entree
2,50 euro
Kaarten te halen na aanmelding bij: [email protected]
De eventuele laatste kaarten zijn op kerstavond nog aan de deur van de kerk te koop
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
2e lustrum oudejaarswandeling
Zaterdag 27 december wordt in Peize alweer de 10e oudejaarswandeling
gelopen. Wederom georganiseerd door Jan van Bergen zijn we verzekerd van
een geslaagde middag.
Het Dorpshuis Peize aan de Esweg 2 is het startpunt. Daar kan de
routebeschrijving opgehaald worden. Voor de tien kilometer wordt om 14.00
uur begonnen, de vijf kilometer start om 14.45 uur. Zo zal een ieder ongeveer
tegelijkertijd terug zijn in het Dorpshuis. Met een glaasje glühwein en een
nootje wordt deze wandelmiddag dan besloten.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit en we hopen op goed weer!!
De Knutselclub start weer : elke woensdagmiddag;
2015
Kosten €15 – p.p.
Aanmelden bij:
[email protected]
7 januari t/m 11 febr.
Vriendelijke groeten,
Jeannette Kosters.
IVN Peize
Beste kinderen,
Om alvast in jullie nieuwe agenda of die van papa of mama te schrijven. Leuke activiteiten
georganiseerd door IVN-Peize- jeugdgroep. Houd de posters en de website in de gaten voor
meer details. Tot gauw! Groet Wanda, Ineke en Yolanda.
Dag
Activiteit
Datum
Tijd
Wie
Aantal
Zondag
nieuwjaar
wandeling
4 jan.
Nader te
bepalen
Volwassenen
en kinderen
Geen maximum
Zondag
Uilenballen
pluizen
11 jan.
14:00-16:00
Kinderen van
groep 5
Maximaal 15
kinderen
Voorjaarsvak.
Maandag
Insectenwereld
Leens
23 feb.
10:00-+/14:00
Alle groepen
basisonderwijs
Maximaal 20
kinderen
Zaterdag
Nederland Doet
21 mrt
13:00-15:30
Volwassenen
en kinderen
Geen maximum
Zondag
14 juni
14:00-16:00
Alle groepen
Maximaal 20
kinderen
Zaterdag
Slootjesdagen
Nestkastjes
bouwen en
verven
10 okt.
14:00-16:00
Kinderen van
groep 5
Maximaal 20
kinderen
zaterdag
Natuurwerkdag
7 nov.
Nader te
bepalen
Volwassenen
en kinderen
Gen maximum
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever
schilderen of muziek maken? Het kan allemaal, want de
activiteitenladders komen weer uit!
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden
georganiseerd door de sport-en cultuurcoaches van Noordenveld in
samenwerking met verenigingen en instellingen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 16
december op via:
http://www.welzijninnoordenveld.nl/sport-en-cultuur
In Roden kun je bijvoorbeeld mee doen aan de sport-en spelinstuif, judo, waterpret, skiën,
schilderen, drummen en nog veel meer.
Sportcoach Peize heeft ook weer leuke activiteiten op de planning. Wat dacht je van
basketbal, beweegfeest of slacklinen? Onze cultuurcoach heeft voor Peize o.a. schilderen,
pop-en musical zingen en een speurtocht bedacht.
En in Norg kon natuurlijk winterpret niet achterblijven. Maar je kunt ook meedoen aan
“sportproeven”, jeugdsport, survival, haarvlechten, zingen in een koor en “jippie, de lente
komt er aan”.
Kijk snel op de website wat er allemaal te doen is en geef je op voor 7 januari.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Welzijn in Noordenveld, tel. 050 3176500 of mail
naar [email protected]
Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: [email protected]
Website: www.spectrumpeize.nl