Bijsluiter PDF - CBG-MEB

Sandoz B.V.
®
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente
tabletten , RVG 33658
1.3.1.3 Package Leaflet
Page 1/7
1313-v11
Maart 2014
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Pantoprazol Sandoz® 40 mg, maagsapresistente tabletten
pantoprazol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Pantoprazol Sandoz 40 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS PANTOPRAZOL SANDOZ 40 MG EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
GEBRUIKT?
Pantoprazol Sandoz 40 mg is een selectieve “protonpompremmer”, dat wil zeggen dat het de
hoeveelheid zuur die in uw maag wordt geproduceerd, vermindert. Het wordt gebruikt voor
de behandeling van maagzuurgerelateerde maag- en darmziekten.
Pantoprazol Sandoz 40 mg wordt gebruikt voor de behandeling van:
Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:
 Reflux-oesofagitis: een ontsteking van uw slokdarm (de verbinding tussen uw keel en
uw maag), die samengaat met het terugvloeien van maagzuur.
Volwassenen:
 Een infectie met een bacterie, Helicobacter pylori genaamd, bij patiënten met zweren
in de twaalfvingerige darm en de maag, in combinatie met twee antibiotica
(uitroeiingsbehandeling). Het doel is om de bacteriën uit de weg te ruimen en
daarmee de kans te verkleinen dat deze zweren terugkomen.
 Maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm.
 Zollinger-Ellison-syndroom en andere aandoeningen waarbij te veel zuur in de maag
wordt geproduceerd.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
- U bent allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Sandoz B.V.
®
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente
tabletten , RVG 33658
1.3.1.3 Package Leaflet
Page 2/7
1313-v11
Maart 2014
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
 Als u ernstige leverproblemen heeft. Indien u ooit problemen met uw lever heeft
gehad, moet u dat aan uw arts vertellen. Deze zal uw leverenzymen vaker
controleren, vooral wanneer u Pantoprazol Sandoz 40 mg als langdurige behandeling
gebruikt. In geval van een verhoging van de leverenzymen dient de behandeling
gestopt te worden.
 Als u verminderde lichaamsreserves heeft of risicofactoren voor een verminderde
hoeveelheid vitamine B12 heeft en u langdurig met pantoprazol wordt behandeld.
Zoals alle zuurverminderende middelen kan pantoprazol tot een verminderde
opname van vitamine B12 leiden.
 Als u tegelijk met pantoprazol een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir (voor de
behandeling van HIV-infectie) bevat. Raadpleeg uw arts voor specifiek advies.
Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u één van de volgende symptomen opmerkt:
 onbedoeld gewichtsverlies
 herhaaldelijk braken
 slikproblemen
 braken van bloed
 u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede)
 u bemerkt bloed in uw ontlasting
 ernstige en/of aanhoudende diarree, aangezien Pantoprazol Sandoz 40 mg in
verband gebracht werd met een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een
infectie.
Uw arts kan besluiten dat u een aantal onderzoeken moet ondergaan om een kwaadaardige
ziekte uit te sluiten, omdat pantoprazol ook de verschijnselen van kanker verlicht; hierdoor
zou vertraging kunnen optreden bij het stellen van de diagnose. Indien uw klachten ondanks
de behandeling blijven bestaan, zullen verdere onderzoeken worden overwogen.
Indien u langdurig (langer dan 1 jaar) Pantoprazol Sandoz 40 mg gebruikt, zal uw arts u
waarschijnlijk onder regelmatige controle houden. Telkens wanneer u bij uw arts komt, moet
u nieuwe en uitzonderlijke symptomen en bijzonderheden melden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Pantoprazol Sandoz 40 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen
waar u geen voorschrift voor nodig heeft.




Geneesmiddelen zoals ketoconazol, itraconazol en posaconazol (gebruikt bij de
behandeling van schimmelinfecties) of erlotinib (gebruikt bij bepaalde vormen van
kanker), omdat Pantoprazol Sandoz 40 mg ertoe kan leiden dat deze en andere
geneesmiddelen niet goed werken.
Warfarine en fenprocoumon, die invloed hebben op de stolling of verdunning van het
bloed. Mogelijk moeten extra controleonderzoeken plaatsvinden.
Atazanavir (wordt gebruikt om HIV-infectie te behandelen).
Methotrexaat (gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis en kanker);
als u methotrexaat gebruikt, kan uw arts de behandeling met Pantoprazol Sandoz 40 mg
tijdelijk stopzetten.
Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn onvoldoende data over het gebruik van pantoprazol bij zwangere vrouwen.
Uitscheiding in de moedermelk is gemeld.
Sandoz B.V.
®
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente
tabletten , RVG 33658
1.3.1.3 Package Leaflet
Page 3/7
1313-v11
Maart 2014
Indien u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of indien u borstvoeding
geeft, mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken als uw arts van mening is dat het voordeel
voor u groter is dan het potentiële risico voor uw ongeboren kind of baby.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Als u bijwerkingen zoals duizeligheid en verstoord zicht ervaart, dient u geen voertuig te
besturen of machines te bedienen.
Pantoprazol Sandoz 40 mg bevat de kleurstof Ponceau 4R aluminium karmijn, die
allergische reacties kan veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wanneer en hoe moet u dit middel innemen?
Neem de tabletten 1 uur vóór een maaltijd in, zonder te kauwen of te breken, en slik ze met
wat water in hun geheel door.
Tenzij uw arts iets anders heeft gezegd, is de gebruikelijke dosis:
Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:
Voor de behandeling van reflux-oesofagitis:
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Uw arts kan u vertellen om over te gaan naar 2
tabletten per dag. De behandelingsduur voor reflux-oesofagitis is doorgaans tussen de 4 en
8 weken. Uw arts zal u vertellen hoe lang u uw geneesmiddel dient te nemen.
Volwassenen:
Voor de behandeling van een infectie met een bacterie, Helicobacter pylori genaamd,
bij patiënten met zweren in de twaalfvingerige darm en maagzweren, in combinatie
met twee antibiotica (uitroeiingsbehandeling):
Eén tablet tweemaal per dag, plus twee antibioticumtabletten: ofwel amoxicilline, ofwel
claritromycine ofwel metronidazol (of trinidazol), die u elk tweemaal per dag samen met uw
pantoprazoltablet moet innemen. Neem de eerste pantoprazoltablet 1 uur vóór het ontbijt en
de tweede pantoprazoltablet 1 uur vóór uw avondmaaltijd. Houdt u zich aan de instructies
van uw arts en zorg dat u de bijsluiters van deze antibiotica doorleest. De gebruikelijke
behandelingsduur is 1-2 weken.
Voor de behandeling van maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:
De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Na overleg met uw arts kan de dosis worden
verdubbeld. Uw arts zal u vertellen hoe lang u met het gebruik van het geneesmiddel moet
doorgaan. De behandelingsduur voor maagzweren is doorgaans tussen de 4 en 8 weken.
De behandelingsduur voor zweren van de twaalfvingerige darm is doorgaans tussen de 2 en
4 weken.
Voor de langdurige behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom en van andere
aandoeningen waarbij te veel maagzuur wordt geproduceerd:
Sandoz B.V.
®
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente
tabletten , RVG 33658
1.3.1.3 Package Leaflet
Page 4/7
1313-v11
Maart 2014
De aanbevolen startdosis is gewoonlijk twee tabletten per dag. Neem de twee tabletten 1 uur
vóór een maaltijd. Uw arts kan de dosis later bijstellen, afhankelijk van de hoeveelheid
maagzuur die u produceert. Indien meer dan twee tabletten per dag zijn voorgeschreven,
neem de tabletten dan verdeeld over 2 innames in.
Indien uw arts een dagelijkse dosis van meer dan vier tabletten per dag voorschrijft, zal hij of
zij u precies vertellen wanneer u met het gebruik van het geneesmiddel moet stoppen.
Speciale patiëntengroepen:
 Indien u nierproblemen heeft, matige of ernstige leverproblemen, mag u Pantoprazol
Sandoz 40 mg niet innemen voor de eradicatie van Helicobacter pylori.
 Indien u ernstige leverproblemen heeft, dient u niet meer dan één 20 mg pantoprazol
tablet per dag te nemen (voor dit doel zijn er tabletten met 20 mg pantoprazol
beschikbaar).
 Kinderen onder de 12 jaar. Deze tabletten worden niet aanbevolen voor kinderen onder
de 12 jaar.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Vertel dit aan uw arts of apotheker. Er zijn geen symptomen bekend van overdosering.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende, normale
dosis op de gebruikelijke tijd.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop niet met het gebruik van deze tabletten zonder eerst met uw arts of apotheker te
overleggen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met de inname van
deze tabletten en uw arts onmiddellijk op de hoogte stellen of contact opnemen met
de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Ernstige allergische reacties (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):
zwelling van de tong en/of keel, problemen met slikken, galbulten (netelroos),
ademhalingsmoeilijkheden, allergische zwelling van het gezicht (Quinckeoedeem/angio-oedeem), ernstige duizeligheid met een zeer snelle hartslag en veel
zweten.

Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): blaarvorming van de huid en
snelle achteruitgang van uw algemene gezondheidstoestand, oppervlakkige
beschadiging (inclusief lichte bloedingen) van de ogen, neus, mond/lippen of
geslachtsorganen (Stevens-Johnsonsyndroom, Lyell-syndroom, erythema multiforme) en
overgevoeligheid voor licht.

Andere ernstige aandoeningen (frequentie niet bekend): gelige verkleuring van de
huid of van het oogwit (ernstige schade aan de levercellen, geelzucht) of koorts,
Sandoz B.V.
®
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente
tabletten , RVG 33658
1.3.1.3 Package Leaflet
Page 5/7
1313-v11
Maart 2014
huiduitslag en vergrote nieren, soms met pijn bij het plassen en lage rugpijn (ernstige
nierontsteking).
Andere mogelijke bekende bijwerkingen zijn:
 Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; zich misselijk voelen, braken; opgezette buik en
winderigheid; obstipatie; droge mond; pijn en ongemak in de bovenbuik; uitbraak van
jeukende huiduitslag (rash/exantheem/erupties); jeuk; zwak, uitgeput gevoel of
gevoel van onwel zijn; slaapproblemen.
Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Pantoprazol Sandoz 40 mg, met
name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het
breken van de heup, pols of wervelkolom. Vertel het uw arts als u osteoporose heeft,
of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose
verhogen).

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)
vervorming van of totaal gebrek aan smaakzin; verstoord zicht, zoals wazig zien;
galbulten (netelroos); pijn in de gewrichten; spierpijnen; veranderingen in gewicht;
verhoogde lichaamstemperatuur; opgezette armen en/of benen (perifeer oedeem);
allergische reacties; neerslachtigheid (depressie); borstvorming bij mannen.

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen)
desoriëntatie.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis
van deze symptomen) ;gevoel van “pinnen en naalden” (paresthesie); spierspasmen;
verlaagde natriumwaarde in het bloed.
Als u Pantoprazol Sandoz 40 mg langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat
u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte
magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen,
verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een
versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw
arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd
calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig
bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.
Bijwerkingen die worden vastgesteld door bloedonderzoek:
 Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)
een verhoging van de leverenzymen.

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)
een verhoging in het bilirubinegehalte; verhoogd vetgehalte in het bloed; sterke
afname van circulerende witte bloedcellen (granulocyten), gepaard gaande met hoge
koorts.

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen)
een verlaging van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u meer bloedt
dan normaal of vaker blauwe plekken heeft; een verlaging van het aantal witte
bloedcellen, wat tot frequentere infecties kan leiden; gelijktijdige abnormale verlaging
van het aantal witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes.
Het melden van bijwerkingen
Sandoz B.V.
®
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente
tabletten , RVG 33658
1.3.1.3 Package Leaflet
Page 6/7
1313-v11
Maart 2014
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum
Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer
informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Gebruik dit middel niet meer als er 6 maanden voorbij zijn na eerste opening van de pot.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is: pantoprazol. Elke maagsapresistente tablet bevat 40
mg pantoprazol (als pantoprazol natriumsesquihydraat).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern: calciumstearaat, microkristallijne cellulose, crospovidon,
hydroxypropylcellulose (type EXF), watervrij natriumcarbonaat, watervrij colloïdaal silica
Omhulling: hypromellose, ijzeroxide geel (E172), macrogol 400, metacrylzuurethylacrylaat copolymeer (1:1), polysorbaat 80, Ponceau 4R aluminium karmijn (E124),
chinoline geel aluminium karmijn (E104), natriumlaurylsulfaat, titaniumdioxide (E171), triethylcitraat.
Hoe ziet Pantoprazol Sandoz 40 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente tabletten zijn gele, ovale tabletten (met een
speciale laag omhuld) en zijn beschikbaar in
blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 56x1, 60, 84, 90, 98, 100, 100x1,
140, 168 tabletten
potten met 14, 28, 56, 98, 100, 250 of 500 tabletten.
Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland
Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere
Fabrikanten
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
Sandoz B.V.
®
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente
tabletten , RVG 33658
1.3.1.3 Package Leaflet
Page 7/7
1313-v11
Maart 2014
D39179 Barleben
Duitsland
Lek Spolka Akcyjna
Ul. Domaniewska 50 c
02-672 Warschau
Polen
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57
1000 Ljubljana
Slovenië
Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2 D, 9220 Lendava
Slovenië
Sandoz S.R.L.
Str. Livezeni nr. 7A
540472 Targu-Mures
Roemenië
In het register ingeschreven onder:
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente tabletten is in het register ingeschreven
onder RVG 33658.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Nederland:
Pantoprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente tabletten
Oostenrijk:
Pantoprazol Sandoz 40 mg Filmtabletten
België:
Pantoprazol 40 mg maagsapresistente tabletten
Duitsland:
Pantoprazol Sandoz 40 mg magensaftresistente Tabletten
Denemarken:
Pantoprazol Sandoz
Griekenland:
Ozepran
Spanje:
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg comprimidos gastroresistentes
EFG
Finland:
Pantoprazol Sandoz
Frankrijk:
Pantoprazole Sandoz 20 mg, comprimé gastro - résistant
Italië:
PANTOPRAZOLO SANDOZ 40 mg compresse gastroresistenti
Noorwegen:
Pantoprazol Sandoz
Polen:
IPP 20
Portugal:
PANTOPRAZOL SANDOZ, COMPRIMIDOS
GASTRORRESISTENTES a 40 mg
Zweden:
Pantoprazol Sandoz
Slovenië:
ACIPAN 40 mg gastrorezistentne tablete
Slowakije:
Pantoprazol Sandoz 40 mg, gastrorezistentné tablety
Verenigd Koninkrijk: Pantoprazole 40 mg Gastro-resistant Tablets
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2014