DUURZAAM GRONINGEN IN 2035

DUURZAAM GRONINGEN IN 2035
Maart 2014
Martien Visser
Lector Energietransitie & Netintegratie
Hanze University of Applied Sciences Groningen
1
Woord vooraf
Deze studie wil inzicht verschaffen in de energiesituatie van de stad Groningen met als leidend
thema: de stad Groningen wil in 2035 onafhankelijk zijn van externe energiebronnen.
Doel is de lezer te informeren en aan het denken te zetten over de wijze waarop de stad Groningen
invulling kan gaan geven aan haar ambitie. Er is een drietal scenario’s geanalyseerd en uitgewerkt.
De onderzochte scenario’s zijn geen voorspelling van de toekomst, maar vormen studiemateriaal
aan de hand van aannames voor mogelijke ontwikkelingen.
Bijzonder aan deze studie is dat niet alleen de energiesituatie qua hoeveelheden in kaart is gebracht,
maar ook de benodigde hoeveelheid energie infrastructuur, met name de capaciteit van het
distributienet en de hoeveelheid benodigde energieopslag.
Deze studie bevat tal van aannames die de auteur zo goed mogelijk heeft gemaakt, op basis van
beschikbare bronnen. De lezer wordt opgeroepen om commentaar hierop te geven en suggesties te
doen voor verbetering:
Een belangrijke omissie in deze studie is dat geen rekening is gehouden met de vraag naar energie
vanuit mobiliteit. Er wordt bij de Hanzehogeschool momenteel gewerkt om dit aspect aan deze
studie toe te voegen.
dr. ir. B. Martien Visser
E-mail: [email protected]
2
SAMENVATTING
In deze studie wordt nagegaan of het energieverbruik van de stad Groningen in 2035 voor
elektriciteit en warmte volledig verduurzaamd kan worden door middel van wind, zon of biomassa.
Tevens wordt nagegaan wat dit zou betekenen voor de omgeving en wat het kost. De
randvoorwaarde is dat de stad Groningen in 2035 volledig zelfvoorzienend is. Het energieverbruik
dat noodzakelijk is voor mobiliteit (benzine en diesel) is in deze studie niet meegenomen.
Er worden drie scenario’s bestudeerd. Twee all-electric scenario’ s waarbij duurzame
energieopwekking gebeurt door windturbines of zonnepanelen en aan de warmtevraag wordt
voldaan via warmtepompen. Daarnaast een scenario met biomassa/biogas waarbij de benodigde
elektriciteit wordt opgewekt in warmtekracht installaties. Uitgangspunt van de studie zijn
gerealiseerde tijdafhankelijke gegevens voor de stad Groningen over 2012. Er wordt uitgegaan van
de huidige stand van de techniek. De lezer wordt uitgedaagd op basis van eigen inzichten de
gevolgen van technologische vooruitgang in de resultaten te verwerken.
Het blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van de stad Groningen in 2035 volledig duurzaam
gemaakt kan worden door de plaatsing van ruim 200 grote windturbines of door circa 40% van het
oppervlak van de stad Groningen te voorzien van zonnepanelen. Wat betreft biomassa/biogas lukt
dat niet, omdat een oppervlak 3.6x de stadsgrenzen nodig is om voldoende biomassa te kweken om
aan de verwachte energievraag te voldoen.
De duurzame energieproductie heeft een ander profiel dan de energievraag. Deze laatste is het
grootste in de winter om gebouwen te verwarmen. Aangenomen mag worden dat de opwekking van
duurzame energie uit biomassa gelijkmatig plaatsvindt over het jaar. Bij wind of zon is de productie
afhankelijk van de windkracht en de hoeveelheid zonneschijn en is er een jaarlijks productiepatroon.
De energievraag (warmte en elektriciteit) is veel hoger in de winter dan in de zomer, met een piek
op een koude winterdag.
Gebruik van duurzame energie in all-electric scenario’s brengt met zich mee dat het netwerk fors
moet worden vergroot. In alle gevallen moet er een opslagvoorziening voor energie zijn. Beide zaken
zijn zeer kostbaar waardoor de all-electric scenario’s onbetaalbaar worden; het all-electric scenario,
met windturbines leidt tot een energierekening voor een gezin van ruim €20.000 per jaar, exclusief
belastingen. Hetzelfde scenario met zonne-energie leidt tot een energierekening per jaar per gezin
van €75000.
De plaatsing van warmtebuffers in de huizen, in combinatie met warmtepompen, helpt nauwelijks,
om de piek in het elektriciteitsverbruik te beperken. Een verlaging met ongeveer 10% mag worden
verwacht. De plaatsing van een aanzienlijke hoeveelheid extra windturbines kan de noodzakelijke
hoeveelheid energieopslag met ongeveer 50% verminderen. Beide opties, ook in combinatie, bieden
onvoldoende soelaas voor een fors lagere (duurzame) energierekening.
Dit is niet het einde van het verhaal. Door slimme combinaties van windenergie, zonenergie en
biomassa moet het mogelijk zijn om de kosten voor een volledig duurzame stad Groningen vergaand
terug te brengen. De studie biedt hiervoor handvatten. Deze kostenreductie is noodzakelijk, omdat
anders de kosten voor verduurzaming het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie teniet
zullen doen.
3
1. Inleiding
De stad Groningen wil in 2035 energieneutraal worden. In deze studie is nagegaan welke implicaties
dit heeft. Daarbij is aangenomen dat de stad Groningen op CO2-neutrale wijze geheel in haar eigen
energievoorziening voorziet door middel van windenergie, zon-PV en/of biomassa. In deze studie is
uitgegaan van energieneutraliteit op ieder moment van het jaar. Om dit te bereiken is gebruik
gemaakt van uurgegevens van de energievraag en het aanbod. Tijdelijk overtollige energie wordt
opgeslagen en als er tekorten zijn, dan wordt opgeslagen energie gebruikt. Er is gekozen voor het
jaar 2012 als bron van data. De gekozen systeemgrens is de stad Groningen.
Veel studies veronderstellen CO2-neutraliteit op jaarbasis. Alle verbruikte energie op jaarbasis moet
in hetzelfde jaar worden opgewekt. Dergelijke studies gaan eraan voorbij dat vraag en aanbod van
energie moeilijk stuurbaar zijn, terwijl de energienetwerken in balans moeten zijn. In sommige
gevallen wordt verondersteld dat tekorten en overschotten kunnen worden uitgewisseld met
naastgelegen netwerken. Echter, er is sprake van een grote mate van gelijktijdigheid. In de (koude)
winter is de energievraag overal hoog en ‘s zomers is de opbrengst van zon PV in heel Europa veel
hoger dan ’s winters. De aanname dat tekorten en overschotten kunnen worden uitgewisseld, is
daarom op den duur onhoudbaar.
Deze studie is beperkt van omvang en zal later worden uitgebreid. De energievraag voor mobiliteit is
bijvoorbeeld nog niet meegenomen. Ook is geen analyse verricht naar de effecten van jaar-op-jaar
variaties in de energievraag en in wind en zonneschijn. De analyse vereist voorts diverse aannames
die in aanmerking komen voor nuancering. In de tekst zullen daarover een aantal opmerkingen
worden gemaakt. De hoofdconclusies worden niet ondergraven door de gemaakte aannames.
Zon-PV
Wind
Biogas
All-electric
X
X
All-gas
X
Tabel 1: onderzochte scenario’s
Er worden in deze studie drie scenario’s beschouwd, zie tabel 1: twee all-electric scenario’s en een
all-gas scenario. In de all-electric scenario’ s speelt de gasinfrastructuur geen rol meer en wordt
warmte via elektriciteit ter plaatse geproduceerd. In het all-gas scenario speelt de
elektriciteitsinfrastructuur geen rol meer en wordt elektriciteit ter plaatse geproduceerd.
De studie gaat voorbij aan diverse technische details van de elektriciteit en gasvoorziening waardoor
de werkelijkheid minder zwart/wit en meer complex is dan in de onderhavige benadering. Een
voorbeeld is het op de goede frequentie houden van het elektriciteitsnetwerk, waarvoor een
koppeling met de landelijke infrastructuur gewenst is. En ander voorbeeld is gepland en ongepland
onderhoud van installaties, waar in deze studie aan voorbij wordt gegaan.
4
2. Energiegegevens van de stad Groningen en gemaakte aannamen
De stad Groningen heeft ongeveer 200.000 inwoners, verdeeld over ongeveer 100.000 huishoudens1
(bron: kerncijfers gemeente Groningen 2011). De stad is een centrum van werkgelegenheid en heeft
veel kantoren. In Groningen is nauwelijks industrie. De totale vraag naar elektriciteit in 2012
bedraagt 836 GWh en de gasvraag bedraagt 195 miljoen m3 (circa 1900 GWh). Figuur 1 geeft het
verloop van de energievraag van Groningen in 2012. De gasgegevens zijn afkomstig van Gasunie, de
elektriciteitsgegevens van Enexis. Te zien is dat de elektriciteitsvraag door het jaar heen redelijk
stabiel is, maar wel een typisch week/weekend patroon kent. De gasvraag (lees: warmtevraag) is
minder stabiel en sterk gerelateerd aan de temperatuur.
Figuur 1: verbruik gas (blauw) en elektriciteit (rood) door de stad Groningen in 2012
Uitgaande van 100.000 huishoudens resulteert voor Groningen in 2012 een gasvraag van gemiddeld
1950 m3/jr en een stroomvraag van 8360 kWh/jr. Ter vergelijking: Nederland heeft in 2012 circa 42
miljard m3 gas verbruikt en circa 120 TWh elektriciteit, dat is gemiddeld respectievelijk ongeveer
7000 m3 gas en 20.000 kWh elektriciteit per huishouden2. De reden voor dit grote verschil is dat de
stad Groningen relatief weinig industrie heeft en dat in deze studie de directe leveringen door
Gasunie en TenneT aan grootverbruikers (o.a. datahotel Zernike) niet zijn meegenomen.
Het jaar 2012 is een redelijk gemiddeld jaar qua temperatuur. Behoudens een koudepiek in februari
was de winter zacht. In de analyse is uitgegaan van uur-gegevens; variaties tijdens een uur zijn
verwaarloosd.
1
Het relatief grote aantal huishoudens heeft betrekking op de aanwezigheid van zeer veel studenten in
Groningen.
2
Het directe verbruik van een gemiddeld huishouden is thans ongeveer 1400 m3 gas en 3500 kWh stroom.
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat ongeveer 75% van het gasverbruik en 40% van het totale
stroomverbruik voor hun rekening nemen. De rest is nodig voor bedrijven, winkels, bejaardencentra, etc. in
Groningen. Aangenomen wordt dat deze verdeling ook in 2035 geldt.
5
3. Energievoorziening in de stad Groningen in 2035
Verondersteld is dat het jaar 2035 een gelijk patroon kent als 2012 qua temperatuur, wind en
zonneschijn. Er is, conform het patroon in de laatste decennia, verondersteld dat de gasvraag
(warmtebehoefte) van de stad Groningen vanaf 2012 elk jaar met 1% daalt en dat de stroomvraag
elk jaar met 1% stijgt. De effecten hiervan zijn op elk uur doorgevoerd, waardoor de patronen in
figuur 1 gehandhaafd blijven.
Wat betreft de energievoorziening in 2035 is vervolgens van twee scenario’s uitgegaan. Het eerste
scenario betreft een systeem volledig gebaseerd op elektriciteit (“all-electric”) en het tweede
scenario is een systeem volledig gebaseerd op gas (“all-gas”). In beide gevallen is uitgegaan van
100% duurzaamheid. Energieverliezen zijn in alle scenario’s verwaarloosd.
In het “all-electric” scenario wordt de warmtevraag voor 80% gedekt door warmtepompen en waar
dit niet mogelijk is, schatting 20%, met directe elektrische verhitting3. Aangenomen wordt dat de
COP van de warmtepompen gelijk is aan 4. Er is in deze studie geen rekening gehouden met
temperatuurafhankelijkheid van de COP4. Door het gebruik van deze warmtepompen daalt de
energievraag voor levering van warmte dus effectief met een factor 2.5. Een lokaal of regionaal
gasnetwerk is in dit scenario niet nodig: alle energietransport vindt plaats via het elektriciteitsnet.
In het “all-gas” scenario wordt verondersteld dat alle benodigde elektriciteit ter plaatse wordt
gegenereerd met µ-wkk installaties op basis van brandstofcellen, zoals deze momenteel bij de
Hanzehogeschool proefdraaien. Deze µ-wkk installaties hebben een elektrisch rendement van 60%.
De units kunnen moduleren tussen 10% en 100%. Verondersteld wordt dat de restwarmte zoveel
mogelijk wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden of warm tapwater. In het all-gas scenario zijn
er geen warmtepompen. De energievraag ten behoeve van warmteproductie is in het all-gas
scenario daarom een factor 2.5x hoger dan in het “all-electric” scenario.
Tabel 2 presenteert de consequenties van deze scenario’s; ter vergelijking zijn ook de gegevens
toegevoegd (referentiecase) op basis van de bestaande installaties, dus zonder warmtepompen en
zonder warmtekracht. In de referentiecase is er zowel een vraag naar warmte (“gas”) als naar
elektriciteit. In de scenario’s is het ofwel alleen elektriciteit, ofwel alleen gas.
Energievraag
Piekvraag
GWh per jaar
MWh per uur
Referentie case
Warmte: 1510
Elektriciteit: 1050
Warmte: 724
Elektriciteit: 185
All-electric 2035 +
warmtepompen
Totaal: 1660
Totaal: 453
All-gas 2035 + µ-wkk
Totaal: 2640
Totaal: 883
Tabel 2: energievraag en maximale capaciteit (piekvraag) in 2035 in de stad Groningen
3
Er wordt in deze studie afgezien van de optie van hybride warmtepompen, een soort combinatie tussen
warmtepompen en hoogrendement CV-ketels. Op basis van de resultaten van deze studie lijkt dit echter wel
een aantrekkelijke optie.
4
Impliciet wordt verondersteld dat de warmtepompen worden “gevoed” met grondwater van een constante
temperatuur.
6
Er wordt in deze studie geen rekening gehouden met diversiteit tussen de energiegebruikers: alle
gebruikers volgen het profiel zoals aangegeven in figuur 1. In werkelijkheid zal er wel sprake zijn van
diversiteit. Gevolg is dat er allerlei uitwisselingen zijn van elektriciteit binnen de stad. Dit impliceert
dat ook in een “all-gas” scenario, er een elektriciteitsnetwerk nodig is. Er wordt verondersteld dat
het huidige netwerk in dat geval voldoende is om deze uitwisseling van energie als gevolg van
diversiteit op te vangen. Dit geldt ook in de beide all-electric scenario’s. Ook in die gevallen is
aangenomen dat het netwerk deze uitwisselingen aan kan. Dit is mogelijk een te optimistische
inschatting. Netverliezen en verliezen als gevolg van de opslag van energie zijn in deze studie
verwaarloosd.
4. Duurzame energieproductie
Er zijn drie vormen van duurzame energie beschouwd: zon, wind en biomassa. Deze zullen
achtereenvolgens kort worden beschreven.
Figuur 2: zoninstraling in 2012 in Groningen
Het patroon voor zon-PV, zie figuur 2, is bepaald met uurgegevens van het KNMI in 2012 voor de
zoninstraling in Watt per m2 in Groningen/Eelde5. De aldus berekende bedrijfstijd voor zon-PV, gelijk
aan de totale zoninstraling gedeeld door het maximum, bedraagt 1100 uur en dit komt goed
overeen met literatuurwaarden voor zon-PV. Duidelijk te zien is het sterk seizoensmatige karakter
van zon-PV.
Van belang bij de interpretatie van de figuur wat betreft de bijdrage van zon-PV aan de
energievoorziening, is dat de maximale zoninstraling in de winter niet alleen veel lager is dan in de
zomer maar dat de dagen ook korter zijn. Het gevolg is dat de energieproductie door zon-PV in de
wintermaanden (december-februari) gemiddeld een factor 5 lager is, dan in de zomermaanden juniaugustus.
5
In de praktijk zullen zonnepanelen onder een bepaalde hoek opgesteld staan, om zoveel mogelijk zonlicht te
vangen. Dit vermindert in de eerste plaats het benodigde oppervlak aan panelen, niet qua landoppervlak, in de
tweede plaats leidt dit tot een iets andere verhouding tussen winter en zomer. Dit effect is relatief gering en
heeft geen significante invloed op de resultaten van deze studie.
7
De bijdrage van windenergie is bepaald aan de hand van uur-waarden van het KNMI, meetstations
Groningen/Eelde. De meetgegevens op 10 meter hoogte, zie figuur 3, zijn vertaald naar
windsnelheden op 100 meter hoogte op basis van KNMI-gegevens in 2012 over het verband tussen
de windsnelheid en de hoogte6. Dit levert een factor 1.66 op tussen de windsnelheid op 100 meter
hoogte en op 10 meter hoogte. Er is uitgegaan van de standaard 3 MW windturbines van Vestas. Het
geleverde vermogen van een dergelijke windturbine als functie van de windsnelheid is bekend
waardoor een energie opwekpatroon ontstaat zoals dat in figuur 4 is weergegeven.
Figuur 3: windsnelheid op 10 meter hoogte in 2012 in Groningen
De aldus berekend jaaropbrengst komt goed overheen met de voorspelling van Vestas in deze regio
bij aanschaf van een windturbine. De berekende bedrijfstijd is bijna 2700 uur, de gemiddelde
opbrengst van een 3 MW windturbine is dan 0,9 MW en een windturbine met een vermogen van
3MW levert per jaar bijna 8100 MWh. Er is in deze studie geen rekening gehouden met uitval als
gevolg van gepland of ongepland onderhoud.
Figuur 4: gebruikte power curve windturbine (bron: VESTAS)
In Nederland (Noordwest-Europa) waait het ’s winters gemiddeld meer dan ‘s zomers. De
energieproductie door windturbines is daarom in de winter gemiddeld hoger dan in de zomer. Dit
6
Zie: http://www.knmi.nl/samenw/hydra/faq/profiel.htm
8
blijkt ook in 2012 het geval. Het verschil in windenergieproductie in 2012 tussen de maanden juni,
juli en augustus (‘zomer’) en de maanden januari, februari en december (‘winter’) was 66%.
Bij biomassa is uitgegaan van een vlak productieprofiel van biogas over het jaar. Er is geen rekening
gehouden met de seizoensafhankelijke productie van biomassa; eventuele opslagkosten van
biomassa maken onderdeel uit van de productiekosten van biogas.
5. Jaarvraag naar duurzame energie in 2035 van de stad Groningen
In deze paragraaf wordt de jaarlijkse energievraag en het daartoe benodigde (duurzame)
energieaanbod geanalyseerd. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de variabiliteit in zowel
energieproductie als de energievraag, die in de hierna volgende paragrafen aan bod komen.
De hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie dankzij wind, zon en biomassa dient zo groot te
zijn dat de gehele energievraag kan worden bestreken. Dankzij het gebruik van warmtepompen is de
totale energievraag (in GWh) in de twee all-electric scenario’s (wind en zon) met 1400 GWh een stuk
lager dan de 2600 GWh in het gas scenario. Daarbij dient bedacht te worden dat er niet altijd wind of
zon is; er moet daarom ondanks dit gegeven meer vermogen beschikbaar zijn aan wind of zon, dan
bij biomassa. Tabel 3 geeft de resultaten, die vervolgens worden besproken.
Benodigd duurzaam
Benodigd oppervlak
Percentage van de
vermogen In MW
in km2
gemeente Groningen
All-electric wind
615
67
80%
All-electric zon
1490
30
36%
All-gas biomassa
300
300
360%
Tabel 3: benodigd oppervlak voor 100% duurzame energieproductie gemeente Groningen
Om de energievraag voor warmte en elektriciteit volledig in te vullen zijn 205 windturbines van elk 3
MW en 100 meter hoog nodig met een gezamenlijke piekcapaciteit van (205x3=) 615 MW.
Uitgaande van een maximale windcapaciteit van 9 MW/km2, vereist dit een oppervlak van 67 km2.
Dit is 80% van het oppervlak van de gemeente Groningen. Dat is veel, en momenteel nauwelijks
inpasbaar, ook gegeven de veiligheidsafstanden die gelden bij windturbines. Echter, dit neemt niet
weg dat het oppervlak tussen de windturbines gebruikt kan worden voor alternatieve aanwending.
Vermoedelijk zijn er in 2035 grotere (en hogere) windturbines dan nu. Dit kan het aantal benodigde
windturbines beperken.
Om alle benodigde energie met zon-PV op te wekken is een maximale zon-PV capaciteit (“Wattpiek”)
nodig van 1470 MW. Dit is meer dan bij wind omdat de bedrijfstijd (maximale benutting) van zon-PV
geringer is dan bij wind, 1100 tegen 2700 uur.
Het benodigde oppervlak voor zon-PV is berekend op basis van een omzetrendement van 15%. Er
zijn op zon-PV gebied belangrijke en snelle ontwikkelingen gaande richting een veel hoger
rendement. Bij een rendement van 30% is voor de energievraag in 2035 in de gemeente Groningen
een oppervlakte aan zon-PV nodig van 15 km2, dat is 18% van het gemeenteoppervlak van 83,7 km2.
Dit lijkt in 2035 goed mogelijk, ondanks het feit dat, anders dan wind, zonneweides geen
tussenruimte kennen. Voorwaarde is dus een veel hoger rendement.
9
Biomassa levert naar schatting gemiddeld over het jaar ongeveer 1 W/m2, dat is veel minder dan de
opbrengst van zon-PV. Het gevolg is een fors groter benodigd oppervlak ter grootte van 291 km2,
dus 3½ maal de oppervlakte van de stad Groningen. Gebruik van algen in plaats van conventionele
biomassa kan het benodigde oppervlakte vermoedelijk met een factor 4 of meer terugdringen. Dit is
echter onvoldoende omdat ook ruimte beschikbaar moet zijn voor bewoning en andere activiteiten.
Conclusie is dat Groningen niet in staat is haar eigen energiebehoefte in 2035 geheel met biomassa
op te wekken.
In deze analyse is geen rekening gehouden met beperkingen in de technische beschikbaarheid van
de drie technologieën vanwege gepland of ongepland onderhoud.
6. Benodigde energie opslag in 2035 voor de stad Groningen
In de vorige paragraaf is nagegaan hoeveel duurzame energieproductie er moet zijn om jaarlijks aan
de gehele vraag naar energie te voldoen. In deze paragraaf wordt nader ingegaan in de verschillen
tussen vraag en aanbod van (duurzamer) energie in de loop van het jaar.
Bij onbalans van vraag en aanbod van energie wordt verondersteld dat er energie wordt opgeslagen
of wordt onttrokken aan een energieopslag. Het aanbod op jaarbasis is zodanig dat zij precies de
jaarvraag dekt. De energieopslag aan het einde van het seizoen precies net zo vol als aan het begin.
De opslagbehoefte verschilt per scenario en wordt berekend uit het verschil tussen de maximale
vulling en de minimale vulling van de opslag gedurende het onderzochte jaar 2012.
De gasvraag (warmtevraag) is sterk seizoensafhankelijk, de vraag naar elektriciteit is meer
gelijkmatig. Bij een constante aanvoer van energie leidt dit tot een grote opslagbehoefte voor
warmte van 29% van het jaarvolume. Dit komt overeen met een analyse door Clingendael7, waarbij
28% van het jaarvolume werd berekend. De elektriciteitsvraag is veel stabieler over het jaar heen; er
is slechts een opslagcapaciteit van 2% van de jaarvraag aan elektriciteit nodig om een constante
aanvoer van elektriciteit om te zetten naar het variabele vraagpatroon.
In de onderzochte scenario’s all-electric en all-gas wordt de vraag naar warmte (gas) en elektriciteit
opgeteld. Van de resulterende totale energievraag (in 2035) moet, bij constante aanvoer, 12%
worden opgeslagen in het “all-electric” scenario en 16% in het “all-gas” scenario. Het all-electric
scenario vereist minder energieopslag bij vaste aanvoer van energie, omdat dankzij het
veronderstelde gebruik van warmtepompen de energievraag voor warmte daalt waardoor de (meer
stabiele) vraag naar elektriciteit relatief aan belang wint.
In geval van wind en zon-PV moet bovendien rekening gehouden worden met de ongelijkmatigheid
van deze energiebronnen. Dit geldt vooral voor zon-PV, dat in de zomer haar maximum heeft, terwijl
de energievraag in de winter het hoogste is.
7
Seasonal Flexibility in the Northwest European Gas Market, Clingendael International Energy Programme,
April 2011.
10
2035
Biomassa
Zon8
Wind
Jaarvolume
Energievraag
2640 GWh
1660 GWh
1660 GWh
Opslagmedium
Gas
Elektriciteit
Elektriciteit
Jaarvolume
Energieopslag
423 GWh
672 GWh
122 GWh
Opslagpercentage van de
jaarvraag
16%
41%
7,4%
Tabel 4: berekende noodzakelijke opslagvolumes in 2035
Uit de tabel is af te lezen dat het gebruik van windenergie aanleiding geeft tot de relatief laagste
vraag aan energie opslag. De reden is dat windenergie een patroon heeft dat op seizoenbasis
enigszins correleert met de energievraag: in de winter is er een hogere productie dan in de zomer.
We zullen later zien dat dit voordeel geheel teniet wordt gedaan door de veel hogere kosten voor
opslag van elektriciteit, ten opzichte van de kosten voor opslag van gas.
Opslag van energie gaat gepaard met een beperkt energieverlies. De efficiency van
elektriciteitsopslag (accu’ s) is ongeveer 90%. Voor gasopslag geldt een percentage boven de 95%.
Dit energieverlies is in de huidige analyse verwaarloosd. In deze studie is de opslag van warmte niet
meegenomen.
7. Effect van de koude winter
De energievoorziening moet niet alleen functioneren in een normale winter, maar ook tijdens een
strenge winter. Er zijn daarbij twee invalshoeken het effect van een langdurige relatief koude winter,
en het effect van een zeer koude dag.
Wat betreft de langdurig koude winter: De eerder genoemde analyse door Clingendael geeft aan dat
het gemiddelde aantal graaddagen per winter de gedurende de laatste 20 jaar gelijk is aan 2247,
terwijl een langdurig strenge winter (eens in de 20 jaar) heeft ongeveer 2600 graaddagen9. Het jaar
2012 bevat in totaal 2344 graaddagen en is daarmee blijkbaar een iets kouder jaar geweest dan
gemiddeld.
De warmtevraag in de winter is recht evenredig met het aantal graaddagen. Dit betekent dat de
warmtevraag in een jaar met een strenge (1:20) winter ongeveer 11% (=2600/2344-1) groter is dan
de warmtevraag in het jaar 2012. Om voorbereid te zijn op een 1:20 koude winter zal voorafgaand
aan die winter circa 11% van de warmtevraag in 2012 extra aanwezig moeten zijn in de
energieopslag. In een jaar als 2012 zou dit extra volume aan het eind van de winter nog als restant in
de opslag zitten.
In 2035 zal de warmtevraag ten gevolge van energiebesparing zijn gedaald; aangenomen wordt dat
dit navenant geldt voor de extra vraag in een 1:20 koude winter, en dat het percentage van 11% ook
dan geldig is.
De warmtevraag in een all-electric scenario is lager dan in het all-gas scenario vanwege het
veronderstelde gebruik van warmtepompen. De extra hoeveelheid energie die voor een koude
8
Door gebruik van warmtepompen is het jaarvolume aan benodigde duurzame energie in de biomassa
scenario hoger dan in de zon-PV en wind scenario’s
9
De Nederlandse wetgeving kent het begrip “zeer koude winter” niet; er is alleen wetgeving waardoor het
zeker is date r op een zeer koude dag voldoende gas is.
11
winter moet worden opgeslagen is dus ook lager. In deze studie wordt verondersteld dat
warmtepompen ook in een langdurig koude winter een COP van 4 zullen hebben. Alleen op de
zeldzame extreem koude dag, wordt verondersteld dat dit niet het geval is. Dit geeft het volgende
resultaat:
2035
Biomassa
Zon10
Wind
Opslag
Medium
Normale
winter
Extra volume
Totaal volume
Gas
Elektriciteit
Elektriciteit
GWh
423
672
122
GWh
127
51
51
GWh
550
723
173
Percentage van de
totale jaarvraag naar
energie
21%
44%
10.4%
Tabel 5: berekende noodzakelijke opslagvolumes in 1:20 koude winter in 2035
In deze analyse is niet verdisconteerd dat in het onderzochte koude jaar het aanbod van biomassa,
wind of zon minder kan zijn dan in 2012.
Het tweede aspect is de extreem koude dag. Figuur 5 geeft de piekwarmtevraag van de stad
Groningen in 2012 als functie van de effectieve temperatuur. Dit is de temperatuur inclusief het
effect van wind (“windfactor”), ook wel de gevoelstemperatuur genoemd. De Nederlandse wet
schrijft voor dat het gasnetwerk gepland moet worden op de warmtevraag op een koudste dag met
een effectieve temperatuur van -17 oC. Lineaire extrapolatie van de gasvraag als functie van de
effectieve temperatuur in 2012 naar een koudste dag van -17 oC geeft aan dat dit zal leiden tot een
maximale warmtevraag op de -17 oC dag van ongeveer 925 MWh per uur. Die vraag is 28% hoger
dan de hoogste warmtevraag (in 2035) op de koudste gemiddelde dag van 724 MWh per uur, zie
figuur 5.
Figuur 5: warmtevraag Groningen in 2035 als functie van effectieve temperatuur
Onduidelijk is hoe warmtepompen zich zullen gedragen bij zeer lage temperaturen. Het lijkt reëel
dat ofwel de COP lager is dan 4, ofwel dat ze de grote warmtevraag niet aan zullen kunnen en er
elektrisch bij verwarmd zal worden. Gevolg van deze onzekerheid is dat elektriciteitsnetten in all10
Door gebruik van warmtepompen is het jaarvolume aan benodigde duurzame energie in de biomassa
scenario hoger dan in de zon-PV en wind scenario’s
12
electric wijken veelal extra zwaar worden aangelegd, zodat de elektriciteitsvoorziening ook onder
zeer koude omstandigheden zal kunnen blijven werken. Dit resulteert in de praktijk in een
elektriciteitsnet voor een all-electric wijk dat qua ontwerp 5-10x zwaarder is dan een vergelijkbaar
net in een wijk waarbij de verwarming plaats vindt met gas. In deze studie wordt hier enigszins
arbitrair rekening gehouden via de aanname dat in de praktijk de berekende extra warmtevraag
(beneden -10 oC) volledig zal moeten worden geleverd door directe benutting van elektriciteit. Deze
aanname leidt tot een capaciteit voor het elektriciteitsnet in de all-electric situatie die bijna 4x groter
is dan de piekvraag naar elektriciteit sec (exclusief warmtevraag) en is daarmee een conservatieve
aanname vergeleken met de ontwerpcriteria in de praktijk voor all-electric wijken.
Tabel 5 geeft de aldus berekende benodigde piekcapaciteit van de netwerken in 2035. Ter illustratie
wordt in de tabel ook een theoretische piekcapaciteit gepresenteerd, onder de aanname dat
warmtepompen ook bij extreem lage temperatuur normaal zullen functioneren met een COP van 4.
In het vervolg van deze analyse wordt gerekend met de hierboven beschreven praktische insteek.
De totale piekvraag voor het elektriciteitsnetwerk in 2025 is hoger dan de in figuur 4 aangegeven
piekcapaciteit van 925 MWh per uur omdat er aanvullend op de koudste dag ook nog een normale
elektriciteitsvraag is zal zijn.
2035
All-gas
All-electric theoretisch
All-electric-praktisch
Piekwarmtevraag
op -17 oC dag
Elektriciteitsvraag
op -17 oC dag
MWh per uur
925
370
490
MWh uur per uur
185
185
185
Maximale
energievraag op
-17 oC dag
MWh per uur
1110
555
675
Extra capaciteit
voor extreem
koude dag
22%
17%
42%
Tabel 6: berekende noodzakelijke piekcapaciteit voor een -17 oC dag in 2035
De berekende piekvraag voor warmte van 925 MW (in 2035) aanzienlijk lager dan de totale
capaciteit van alle CV-ketels in Groningen. Een grove schatting, 100.000 huishoudens met elk 25 kW
leidt tot een geïnstalleerde warmtecapaciteit van 2500 MW. Impliciet wordt dus aangenomen dat op
het maximum van de -17 oC dag minder dan 40% van de CV-ketels aan staat.
13
8. Benodigde energie infrastructuur voor de stad Groningen in 2035
Energie-infrastructuur bestaat uit productie, transport & distributie en energieopslag. De kosten
voor infrastructuur vormen een belangrijke post op de energierekening. Nu al is het distributietarief
voor elektriciteit gelijk aan de kosten (ex tax) van elektriciteit. Met de stijgende behoefte aan
netwerkcapaciteit zal deze kostenpost fors gaan stijgen. Dit geldt in het bijzonder ook in het geval er
elektriciteit moet worden opgeslagen, hetgeen het geval is in de beide all-electric scenario’s. In deze
paragraaf wordt hierop nader ingegaan.
Op dit moment wordt in de warmtevraag voorzien door aardgas, terwijl in de elektriciteitsvraag
wordt voorzien door elektriciteit die is geproduceerd met een mix van vooral steenkool en aardgas.
Er is nog nauwelijks duurzame energie en ook de bijdrage van kernenergie is in Nederland gering.
In de onderzochte duurzame scenario’s in 2035 zal de energievoorziening ofwel gebaseerd zijn op
all-electric met warmtepompen, ofwel op all-gas oplossing met µ-wkk, met aardgas. In het eerste
geval is er geen gasdistributienetwerk meer nodig. In het tweede geval is er geen
elektriciteitsdistributienetwerk meer nodig11.
Tabel 7 geeft een samenvattend overzicht van de benodigde infrastructuur in alle scenario’s. Hierbij
is rekening gehouden met een 1:20 koude winter en een koudste dag met een effectieve
temperatuur van -17 oC. Er is geen rekening gehouden met technische beschikbaarheid van
installaties. Deze tabel wordt in het vervolg van deze paragraaf besproken.
Ter illustratie is aan de tabel een “Business as Usual” scenario toegevoegd dat gebaseerd is op de
aanname dat de huidige energievoorziening met gas (HR-ketels) en elektriciteit blijft behouden,
maar met de veronderstelde besparing van 1% per jaar op de warmtevraag en de stijging van 1% per
jaar van de elektriciteitsvraag.
Jaarvraag
Huidige situatie 2012
Business as Usual 2035
All-gas met biogas
All-electric met zon
All-electric met wind
GWh
1903
1510
2640
-
Gas
Piekcapaciteit
MW
1166
925
1110
-
Opslagvolume
GWh
707
561
550
-
Jaarvraag
GWh
836
1050
1660
1660
Elektriciteit
Piekcapaciteit
MW
147
185
1492 (A)
675 (V)
Opslagvolume
GWh
16
20
723
173
Tabel 7: benodigde capaciteit van de energie infrastructuur voor diverse scenario’s
Bij de interpretatie van de tabel 7 is van belang dat de piekcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk in
het scenario “all-electric met wind” wordt bepaald door de maximale Vraag naar elektriciteit (op een
zeer koude dag) en niet door het maximale aanbod van windenergie (615 MW). Anderzijds wordt de
piekcapaciteit in het scenario “all-electric met zon-PV” wordt bepaald door het maximale Aanbod
van zon-PV (in de zomer).
11
In de praktijk zal in een all-gas scenario het elektriciteitsnetwerk blijven bestaan. Echter, dit hoeft dan niet te
worden uitgebreid ten opzichte van de huidige capaciteit.
14
Terzijde: in tabel 7 wordt ook de huidige situatie (en bij BaU-2035) weergegeven met een (klein)
opslagvolume voor elektriciteit. Dit is (uiteraard) feitelijk onjuist. De huidige fluctuaties in de
elektriciteitsvraag worden opgevangen door variaties in de elektriciteitsproductie door de E-centrales.
Reden om het getal in de tabel te vermelden is dat zo te zien is dat de noodzaak voor opslagvolume
nauwelijks samenhangt met de vraag naar elektriciteit, maar vrijwel geheel met de vraag naar
warmte.
Uit tabel 7 kan worden afgeleid dat in het all-gas scenario geen nieuwe infrastructuur nodig is. De
benutting van de gasinfrastructuur neemt af als gevolg van energiebesparing en de daarbij
vrijvallende ruimte is juist voldoende om de gehele extra gasvraag ten behoeve van de lokale
(huishoudelijke) elektriciteitsproductie in te passen.
In tegenstelling hiermee vergen beide all-electric scenario’s juist een aanzienlijke uitbreiding van de
elektriciteits-infrastructuur, zowel qua capaciteit (MW) als qua opslagbehoefte. De gegevens uit
tabel 7 zullen in het vervolg worden gebruikt voor een inschatting van de kosten voor energie
infrastructuur in de drie onderzochte scenario’s.
Energie infrastructuur wordt niet continu gebruikt. De vraag naar warmte is sterk afhankelijk van de
buitentemperatuur. Het stroomverbruik kent een typisch dag/nacht patroon. Tabel 8 geeft de
bedrijfstijd van de infrastructuur, gedefinieerd als de jaarvraag naar energie gedeeld door de
capaciteit. Tevens is het benuttingspercentage weergegeven, gedefinieerd als het quotiënt van de
gerealiseerde benutting gedeeld door de theoretisch maximale benutting.
Huidige infrastructuur (G)
Huidige infrastructuur (E)
Jaarvraag
GWh
1510
1050
Piek-capaciteit
MW
925
185
Bedrijfstijd
uur
1632
5676
Benutting
%
19%
65%
All-electric met wind (E)
All-electric met zon (E)
All-gas met biogas (G)
1660
1660
2640
675
1492
1110
2459
1113
2378
28%
13%
27%
Tabel 8: Huidige en mogelijk toekomstige (2035) benutting van energie infrastructuur
Uit tabel 8 is af te leiden dat de benutting van de elektriciteitsinfrastructuur in beide all-electric of
cases sterk daalt. Van de huidige 65% naar 28% (wind) of zelfs 13% (zon). In de all-gas case stijgt
daarentegen de benutting van de gasinfrastructuur van de huidige 19% naar 27%. Dit komt omdat
het gasnetwerk in de all-gas case zowel voor warmte (lage benutting) als voor elektriciteit (hoge
benutting) wordt gebruikt.
15
9. Kosten voor energie infrastructuur voor de stad Groningen in 2035
Energie infrastructuur kost geld. Dit wordt via maandelijkse en jaarlijkse rekeningen opgebracht door
energieconsument. Vooral de distributiekosten zijn relatief hoog, door het gebrek aan schaalgrootte
en de hoge kosten voor aanleg van energie infrastructuur in de gebouwde omgeving. Zo betaalt een
huishouden in 2012 bij Enexis een bedrag van in totaal €196,- voor distributie van elektriciteit12 en
een bedrag van €91,- voor gas13, beide bedragen ex BTW. Voor het (landelijke) transport voor
elektriciteit en gas gelden veel lagere bedragen, dankzij de schaalgrootte en de relatief lagere kosten
voor de aanleg van energie infrastructuur in landelijke gebieden, voor zowel gas als elektriciteit was
dit in 2012 circa €15,- (per jaar).
De meeste kosten voor de energievoorziening worden bepaald door de kosten van infrastructuur, de
investeringen ofwel CAPEX. Daarom zal in deze paragraaf gerekend worden vanuit CAPEX
perspectief. Daar waar geen CAPEX voorhanden is, zal deze gelijk gesteld worden aan 10 maal de
jaarkosten. Voor infrastructuur die lang (25 jaar) mee gaat en die nauwelijks operationele kosten
met zich meebrengt, is dit een goede benadering.
In geval van accu’s, en deels ook de µ-wkk installaties en warmtepompen, met een beperktere
levensduur, leidt deze benadering tot een onderschatting van de jaarlijkse kosten. Daarom zal voor
accu’s gerekend worden met een payback van 6 jaar en voor µ-wkk installaties en warmtepompen
met een payback van 8 jaar. Er wordt in deze analyse niet gerekend met belastingen, zoals BTW en
ecotax.
Infrastructuur
Gas opslag
Elektriciteit opslag
Gasdistributie
Elektriciteitdistributie
Windturbine
Zon-PV
Biogas
Warmtepomp
µ-wkk
Gasproductie
E-productie
Technologie
Caverne
Lood accu
Netwerk
Netwerk
VESTA 3 MW
grote schaal
Vergisting
Lucht
Brandstofcel
Gasvelden
Gascentrales
CAPEX
€1
€ 100
€ 150
€ 3.000
€ 5 mln
€1
€ 10
€1500
€ 5000
€ 2,7
€ 600
Eenheid
m3
kWh
kW
kW
3 MW
Wp
m3/jr
kW
kW
m3/jr
kW
Payback jaren
10
6
10
10
10
10
10
8
8
10
10
Tabel 9: schatting van de kosten voor verschillende technologieën
De term infrastructuur in tabel 9 dient ruim te worden geïnterpreteerd. Het betreft niet alleen de
“kale” apparatuur, maar ook de installatie ervan en de vereiste koppelingen. De term distributie
betreft ook het transport van gas en elektriciteit van de opweklocaties (veelal aan de randen van de
stad) naar de gebruikers. De kosten zijn schattingen en komen uit diverse bronnen; de auteur houdt
zich aanbevolen voor verbeteringen.
Ter illustratie: een windturbine van €5 miljoen kost per jaar €0,5 miljoen en produceert jaarlijks
3 MW x 2700 uur = 8100 MWh. De elektriciteit productiekosten zijn dan 62 €/MWh of 6,2 €ct/kWh.
12
Zie: https://www.enexis.nl/Documents/tarieven/tarieven-elektriciteit-voor-consumenten-vanaf-01-012012.pdf
13
https://www.enexis.nl/Documents/tarieven/tarieven-gas-voor-consumenten-vanaf-01-01-2012.pdf
16
Op dezelfde wijze kan worden berekend dat de productiekosten (in 2035) voor zon-PV gelijk zijn aan
€ 90/MWh oftewel 9,0 €ct/kWh.
De onderste twee rijen in de tabel hebben betrekken op de huidige situatie waarin elektriciteit
wordt opgewekt in centrales. Aangenomen wordt dat dit gebeurt met gascentrales 14. Om de
(variabele) kosten voor gas in de analyse te verdisconteren wordt gerekend met de “capex-kosten”
om dit gas te produceren, die gelijk gesteld aan 10x de huidige gasprijs in de groothandel, exclusief
belastingen en BTW.
Op basis van voorgaande hoeveelheden en de in de tabel berekende kosten kan de kostprijs van de
huidige infrastructuur voor de energievoorziening voor de stad Groningen worden vastgesteld. Deze
blijkt gelijk te zijn aan €1,8 miljard. Aangenomen wordt voorts dat de kosten evenredig worden
verdeeld met de hoeveelheid afgenomen energie.
Daarbij wordt verondersteld dat de 100.000 huishoudens in Groningen in 2012 gemiddeld 1400 m3
gas verbruiken en 3500 kWh elektriciteit. Dit impliceert dat 72% van de warmtevraag (gaskosten) op
de huishoudens drukken en 42% van de elektriciteitsvraag. Dit is in tabel 10 verder uitgewerkt in de
kolom CAPEX tbv huishoudens en waarin de jaarlijkse kosten zijn berekend. Er is geen poging gedaan
om de werkelijkheid beter te benaderen. De beschreven methode is daarvoor te grof.
Onderstaande tabel 10 geeft de inschatting van de verschillende kostencategorieën voor de stad
Groningen, met daarbij vermeld de huidige kosten/tarieven.
Energievorm
Kostenpost
CAPEX totaal
Gas
Gas
Gas
Gas
Elektriciteit
Elektriciteit
Elektriciteit
Elektriciteit
Elektriciteit
Opslag
Netwerk
µ-WKK
Productiekosten
Opslag
Warmtepompen
Netwerk
Gascentrales
Gasverbruik
totaal
€ 72 miljoen
€ 175 miljoen
n.v.t.
€ 526 miljoen
n.v.t.
n.v.t.
€ 441 miljoen
€ 88 miljoen
€ 462 miljoen
€ 1.765 miljoen
CAPEX tbv
huishoudens
€52miljoen
€126 miljoen
Jaarlijkse kosten
ex tax
€52
€126
Huidig Tarief
ex tax
€29
€91
€378 miljoen
€378
€392
€185 miljoen
€37 miljoen
€193 miljoen
€ 971 miljoen
€185
€37
€193
€971
€196
€210
€918
Tabel 10: kosten voor het huidige energiesysteem van de stad Groningen (in mln Euro’s)
In de kolom “Huidige tarief” is uitgegaan van een gasprijs in de groothandel van 27 €ct/m3, een
toeslag op de gasprijs van 2 €ct/m3 vanwege gasopslag (huidige winter-zomer verschil), een
elektriciteitsprijs van 6€ct/kWh en tot slot de distributiekosten zoals Enexis die in 2012 in rekening
bracht. De omrekening van de CAPEX naar jaarlijkse kosten is gebeurd met behulp van de payback
tijden in tabel 9 en op basis van 100.000 huishoudens.
Uit de redelijk goede overeenkomst tussen de berekende kosten en de huidige tarieven in tabel 10
kan worden afgeleid dat de gebruikte sterk vereenvoudigde rekenmethode redelijk correct lijkt te
zijn.
14
In werkelijkheid (anno 2012) betreft dit in veel gevallen met kolencentrales of importen uit het buitenland.
17
.
10. Kosten per huishouden voor een duurzame energievoorziening voor Groningen in 2035
Vervolgens zijn de kosten voor de verduurzaming van de energievoorziening in 2035 bepaald.
Uitgangspunt is dat de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Daarom is voor
de bepaling van de kosten voor de verduurzaming alleen rekening gehouden met de extra
infrastructuur die voor dit doel benodigd is. In de “all electric” scenario’s is uitgegaan van een
verdeling tussen huishoudens en bedrijven op basis van volumes, waarbij onderscheid wordt
gemaakt in de infrastructuur die nodig is voor warmteproductie (verdeelsleutel 72%/28%) en
infrastructuur die nodig is om aan de reguliere elektriciteitsvraag te voldoen (verdeelsleutel
42%/58%)15. Daar waar het niet goed mogelijk was een onderscheid te maken, is uitgegaan van het
gewogen gemiddelde, waarbij 53% van de kosten worden toegerekend aan de huishoudens.
Tabel 11 geeft de kosten voor de stad Groningen weer bij overgang op 100% windenergie in 2035.
Het betreft de additionele investeringen die nodig zijn ten opzichte van de huidige situatie. In dit
scenario wordt rekening gehouden met de plaatsing van windturbines in of vlakbij de stad
Groningen. Zou worden gekozen voor plaatsing verder weg, dan komen er additionele kosten in de
vorm van transportkabels van de windproductielocatie naar de stad Groningen. Wordt gekozen voor
wind op zee, dan geldt bovendien dat de productiekosten zullen toenemen, want wind op zee is
aanzienlijk duurder dan wind op land.
Energievorm
Kostenpost
Gas
Gas
Gas
Gas
Elektriciteit
Elektriciteit
Elektriciteit
Elektriciteit
Elektriciteit
Opslag
Netwerk
Wkk
Productiekosten
Opslag
Warmtepompen
Netwerk
E-Productie wind
Gasproductie
Totaal
Extra CAPEX
totaal
Extra CAPEX tbv
huishoudens
Extra kosten per
huishouden
€ miljoen
€0
€0
€0
€0
€ 17295
€1086
€ 1585
€ 1126
€ -581
€ 20408
€ miljoen
€0
€0
€0
€0
€12430
€ 780
€837
€540
€ -307
€ 14281
€ per jaar
€0
€0
€0
€0
€ 20717
€ 975
€ 837
€ 540
€- 307
€22763
Huidig tarief
per
huishouden
€ per jaar
€ 29
€ 91
0
€ 392
0
0
€ 196
€ 201
€ 918
Tabel 11: additionele kosten stad Groningen bij 100% windenergie
We zien uit deze tabel dat de rekening voor huishoudens astronomisch hoog wordt. Dit komt vooral
door de hoge kosten voor de opslag van elektrische energie. Ook zijn aanzienlijke kostenstijgingen
toe te rekenen aan de benodigde uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk (+400%) alsmede de
kosten voor de warmtepompen. Daarentegen dalen de totale kosten voor energie (gas en
15
De verdeling van de kosten tussen huishoudens en bedrijfsleven is uiteindelijk een politieke keuze. Indien de
extra kosten bijvoorbeeld zouden worden verwerkt in de ecotax, dan komen ze vrijwel geheel voor rekening
van de huishoudens. In deze studie wordt uitgegaan van een volumeweging, bijvoorbeeld via een opslag op de
kWh prijs. Overigens worden de energiekosten voor bedrijven in de kosten van hun producten verrekend,
waardoor huishoudens uiteindelijk de gehele rekening betalen.
18
elektriciteit) enigszins, hetgeen logisch is omdat dankzij het gebruik van warmtepompen de
benodigde hoeveelheid energie aanzienlijk omlaag gaat.
Tabel 11 betreft geen realistisch scenario. Energie zou onbetaalbaar worden. In de praktijk zal bij
fors stijgende energiekosten het publieke draagvlak voor de energietransitie verdwijnen waardoor
de transitieproces tot stilstand komt. Ter illustratie: in 2014 bedraagt de bijdrage voor duurzame
energie in Duitsland omgerekend ongeveer €200 per jaar (€ 6,2ct/kWh) en dat is aanleiding tot
beginnende protesten. Laat staat als dit bedrag zou vertienvoudigen of zelfs verhonderdvoudigen.
De les uit tabel 11 is: hoewel de energietransitie technisch goed mogelijk is, vormen de daarmee
gepaard gaande kosten een showstopper. Deze kosten zullen fors moeten worden verlaagd, opdat
het transitieproces kans van slagen heeft. Dit betreft niet alleen een oplossing voor
opslagproblematiek, maar ook een oplossing voor de fors stijgende kosten voor het netwerk.
Het gebruik van zon in plaats van wind leidt tot nog veel hogere kosten. De extra investeringen in
het netwerk bedragen volgens dezelfde analyse ruim €4 miljard en zijn daarmee nog 2.5x zo hoog als
bij wind tot €2300 per jaar per huishouden. En de extreem hoge opslagkosten bij wind zouden bij
zon-PV nog met een factor 4 stijgen tot €80.000 per jaar per huishouden.
De reden is vooral dat zon-PV vooral in de zomer produceert, terwijl de energievraag zich juist in de
winter concentreert. Bovendien is het aantal zonuren relatief beperkt, wat bij gelijke
energieproductie, aanleiding geeft tot een hogere piekbelasting van het net.
Het gebruik van biogas blijkt veel goedkoper dan windenergie. Weliswaar is de productie van biogas
duurder dan de productie van elektriciteit uit wind, maar de lagere kosten voor gastransport en
vooral voor gasopslag maken dit meer dan goed. Onderstaande tabel 12 geeft de resultaten. Dankzij
energiebesparing hoeft er zelfs niet additioneel geïnvesteerd te worden in de opslag van (bio)gas of
in het gasnetwerk; er is voldoende ruimte om het extra gasverbruik als gevolg van het wegvallen van
het energietransport via de elektriciteitsinfrastructuur op te vangen.
Als energie in de vorm van biogas wordt geproduceerd, vervallen de kosten voor de productie van
aardgas ten behoeve van warmteproductie en elektriciteitsproductie.
Energievorm
Kostenpost
Gas
Gas
Gas
Gas
Elektriciteit
Elektriciteit
Elektriciteit
Elektriciteit
Opslag
Netwerk
Wkk
Productiekosten
Opslag
Netwerk
Productie
Gasproductie
Totaal
Extra CAPEX
totaal
€0
€0
€ 924 miljoen
€ 2698 miljoen
€0
€0
€0
€0
€ 3603 miljoen
Extra CAPEX tbv
huishoudens
€0
€0
€535 miljoen
€1561 miljoen
€0 miljoen
€0 miljoen
€0 miljoen
€0
€ 2402 miljoen
Jaarlijkse extra kosten
per huishouden
€0
€0
€668
€1561 - 392
€0
€0
€0
-€307
€1530,-
Tabel 12: additionele kosten stad Groningen bij 100% biogas
Een bedrag van ruim €1500 per huishouden, bovenop de huidige energierekening, is fors lager dan
bij gebruik van wind, en zou maatschappelijk gezien aanvaardbaar kunnen worden.
19
Echter, zoals eerder gemeld, valt biogas af als optie om de stad Groningen volledig van energie te
voorzien. Immers, er is onvoldoende ruimte om deze hoeveelheid energie binnen de stadgrenzen te
produceren. Dit neemt niet weg dat het vermoedelijk zeer aantrekkelijk kan zijn in elk geval een deel
van de energievoorziening met biogas in te vullen. Idealiter op zo’n manier dat er maximaal
bespaard kan worden op elektriciteitsopslag en –netwerkcapaciteit.
11. Overcapaciteit duurzame energieproductie
Opslag van elektriciteit is zeer kostbaar. De behoefte aan opslagcapaciteit kan worden teruggebracht
door te investeren in “overproductie” van duurzame energie. Hiermee wordt bedoeld dat er meer
productievermogen aan duurzame energie wordt opgesteld dan strikt noodzakelijk is om aan de
jaarvraag naar energie te voldoen. Deze “strategie” is in zekere zin gelijk aan de huidige situatie,
waar de capaciteit van de centrales is gebaseerd op de piekvraag naar elektriciteit en niet op de
jaarvraag. Er wordt daarbij geaccepteerd dat centrales vaak niet worden gebruikt. Deze exercitie is
uitgevoerd voor de situatie met windenergie.
Er is uitgegaan van een situatie waarin overtollige windenergie preferent wordt ingezet om de
opslag te vullen, en, als de opslag vol is, vernietigd wordt.
De berekening is uitgevoerd voor het jaar 2012. Er is geen poging ondernomen om een koud jaar te
modelleren. Eveneens is niet nagegaan wat de extra marge zou moeten zijn gegeven de inherente
variabiliteit in windenergie, maand op maand en ook jaar op jaar. De resultaten in tabel 13 dienen
daarom voor kwalitatief te worden geïnterpreteerd.
Capaciteit
Aantal
windturbines
Opslagbehoefte
in GWH
Percentage van de totale
jaarvraag naar energie
100%
205
122
7.4%
110%
225
90
5.4%
120%
246
73
4.4%
130%
266
65
3.9%
140%
286
61
3.7%
150%
307
59
3.5%
200%
409
47
2.8%
Tabel 13: effect van overcapaciteit windenergie op de opslagbehoefte16
Tabel 13 laat zien dat een beperkte hoeveelheid overcapaciteit aan windenergie een grote invloed
heeft op de benodigde opslagcapaciteit. Echter, tevens, dat dit effect vrij snel uitdempt. De reden is
dat de opslagcapaciteit deels wordt bepaald door perioden waarin het niet of nauwelijks waait. Het
bijplaatsen van windturbines heeft dan weinig effect. De tabel suggereert dat met behulp van
overproductie maximaal ongeveer 50% de opslagbehoefte kan worden bespaard.
De opslagbehoefte (voor 2012) zoals die ontstaat bij de aanwezigheid van zeer veel windenergie
wordt geheel bepaald door een periode tussen 2 en 7 februari waarin het koud was en vrijwel
windstil. Zie figuur 6. Terwijl de energievraag relatief erg hoog was vanwege de koude, werd alleen
16
Betreft optimalisatie in 2035 met de windgegevens van 2012. Er is geen rekening gehouden met een zeer
koude winter en/of een (winter)periode met een zeer lage windopbrengst.
20
op 1 februari op zeker moment de maximale windproductie van ruim 600 MW bereikt. De rest van
de week was het (vrijwel) windstil.
Figuur 6: Energievraag en Windproductie in eerste week februari 2012
Het bijplaatsen van windturbines heeft onder deze omstandigheden nauwelijks nut. Overigens zou
er in deze periode ook nauwelijks een bijdrage van zon-PV zijn geweest. De energieproductie dankzij
windenergie in tweede week van februari 2012 was eveneens zeer gering.
Overproductie van wind leidt tot elektrische energie die niet kan worden gebruikt bij gebrek aan
energievraag. Deze elektrische energie kan worden omgezet in synthetisch gas. Dit gaat gepaard met
energieverlies. Power to gas heeft een rendement van slechts circa 50%. Of dit in de toekomst hoger
kan worden is onbekend. Dit lijkt echter niet het grootste probleem.
Stel er is een situatie met 120% windcapaciteit. Er is dan 20% teveel elektrische energie op jaarbasis
beschikbaar die via de route power to gas kan worden gebruikt om in de resterende opslagbehoefte
van minder dan 5% te voorzien. Het (relatief) lage rendement van power to gas lijkt dus
ondergeschikt aan de mogelijkheid om goedkoop via de gasroute aan de vraag naar energieopslag te
voldoen.
12. Beperking netwerkcapaciteit door lokale warmteopslag
Warmtepompen hebben een natuurlijke traagheid waardoor de piekvraag naar warmte over
meerdere uren wordt uitgesmeerd. Dit impliceert dat de maximale vraag naar elektriciteit, om de
warmtepompen te laten werken, eveneens wordt uitgesmeerd. Dit veroorzaakt een relatieve
verlaging van de benodigde piekcapaciteit, ten opzichte van de in deze analyse berekende
hoeveelheid. Hierdoor daalt de benodigde piekcapaciteit voor de elektrische infrastructuur wat
nuttig is omdat deze in de all-electric cases een forse kostenpost vormt.
De capaciteit van de elektrische infrastructuur zou nog verder kunnen worden beperkt door
warmtepompsystemen uit te rusten met een warmtebuffer. Dit warmtevat verhoogt het comfort
omdat hiermee de traagheid van een warmtepompsysteem wordt omzeild als er warm water nodig
is. Tegelijk kan met een dergelijke warmtevat de piek in het elektriciteitsverbruik worden
verminderd. Hier staat tegenover dat een warmtevat kosten met zich meebrengt en ruimte vergt. In
21
de volgende alinea’s wordt nagegaan hoe groot de besparing op piekcapaciteit zou kunnen zijn en
tevens hoe groot dan het buffervat per woonhuis zou moeten zijn.
Daartoe worden twee scenario’s met warmtebuffers zijn geanalyseerd. In het eerste scenario wordt
alleen de warmtevraag via een warmtebuffer afgevlakt. Wat betreft het verbruikspatroon van
energie blijft dan vooral het variërende elektriciteitsverbruik over. In het tweede scenario wordt de
warmtebuffer benut om het totale energieverbruik over een dag af te vlakken. In beide scenario’s is
de afgevlakte energievraag gemodelleerd als de gemiddelde vraag in een periode vanaf 12 uur voor
het betreffende uur tot 12 uur na het betreffende uur. In het vervolg wordt aangenomen dat de
situatie op 7 februari, met een effectieve temperatuur van -11 oC, mag worden geëxtrapoleerd naar
een dag bij -17 oC. Onderstaande figuur 7 geeft het verloop van de energievraag rondom 7 februari
2012, de koudste dag van 2012.
Figuur 7: verloop elektriciteitsvraag all-electric
Het blijkt dat met behulp van warmtebuffers de piek in de elektriciteitsvraag inderdaad kan worden
afgevlakt. Om precies te zijn met 8% in het scenario waarin alleen de warmtevraag wordt afgevlakt,
en met 16% als de totale energievraag wordt afgevlakt. Dit is een geïdealiseerde uitkomst omdat dit
verondersteld dat vooraf goed bekend is hoe de vraag zich de komende uren zal ontwikkelen.
Hier staat tegenover dat er warmtebuffers aanwezig moeten zijn. Afgaande op de koudste dag van
2012 zou deze warmtebuffer in totaal 860 MWh moeten zijn in het warmte afvlakscenario, en 1730
MWh in het totale afvlakscenario. Op basis van de eerder gebruikte verhouding huishoudens/overig
van 72%/28% en een aantal van 100.000 huishoudens betekent dit een warmtebuffer van
respectievelijk ruim 6 kWh en ruim 12 kWh per huishouden. Uitgaand van een bruikbaar
temperatuurverschil van 30 oC komt dit neer op een warmtevat met een grootte van 180 liter of 360
liter. Ter vergelijking, een standaard CV-boiler heeft een grootte tussen de 80 en 150 liter. De huur
voor een dergelijke boiler (bij Eneco) bedraagt €15 (80 liter) of €25 (150 liter) per maand.
Opwarmen van de boiler met alleen elektriciteit, dus zonder gebruik te maken van de warmtepomp,
omdat er toch zelden een erg koude dag voorkomt, is geen optie omdat dit zou leiden tot een
ongewenste piek in het elektriciteitsverbruik. Een alternatief voor een grote warmtebuffer kan een
22
combinatie van een kleinere warmtebuffer met een of meerdere accu’ s zijn. Dit is niet verder
uitgewerkt.
De conclusie is dat er met gebruik van warmteboilers en/of accu’s op huishoudelijk niveau in totaal
ongeveer 10% kan worden bespaard op de elektrische piekcapaciteit, maar dat dit wel een forse
warmtebuffer vereist. De besparing op de netwerkkosten wordt daardoor meer dan ongedaan
gemaakt door de kosten van warmtebuffer. Blijft over het positieve gebruiksgemak van een
warmtebuffer (snel warm water) en als negatief aspect de benodigde ruimte.
13. CO2-emissies door de stad Groningen
In 2012 heeft de stad Groningen 820 GWh elektriciteit en 190 mln m3 gas verbruikt. De CO2 emissie
van aardgas bedraagt 1.8 kg/m3 (=0,18 kg/kWh), terwijl de CO2 emissie van de elektriciteit in
Nederland gemiddeld gelijk is aan 0,56 kg per kWh elektriciteit (bron: ECN). De relatief hoge CO2
emissie voor elektriciteit is grotendeels te wijten aan het gebruik van steenkool. Vervanging van
steenkool door gas zou de emissie doen dalen tot ongeveer 0,35 kg per KWh. Aangenomen wordt
dat er in 2035 geen kolen meer worden gebruikt.
Elektriciteit
Gas
Totaal
Kton
Kton
Kton
Groningen in 2012 reëel
470
350
820
Groningen in 2012 gascentrales
290
350
640
Groningen in 2035 gascentrales
370
280
650
Tabel 14: CO2 emissie stad Groningen voor verwarming en elektriciteitsgebruik bij benutting van
alleen fossiele energie (exclusief mobiliteit)
Uit tabel 14 kan worden afgeleid dat zonder verduurzaming van de energieproductie de CO2 emissie
tot 2035 met circa 20% kan worden verlaagd door de vervanging van steenkool door aardgas. Het
toenemende elektriciteitsverbruik zorgt ervoor dat de CO2 besparingen dankzij verlaging van de
warmtevraag ongeveer teniet worden gedaan.
Overigens bedraagt de totale CO2 emissie van Nederland in 2012 ongeveer 193 Mton. Het aandeel
van de stad Groningen in deze emissie is relatief bescheiden, namelijk 0,4%. Dit heeft te maken met
de relatieve lage energie intensiteit van de stad Groningen als gevolg van het grotendeels ontbreken
van industrie. Tevens is in deze analyse de energievraag voor mobiliteit niet meegenomen.
In deze studie is aangenomen dat de 650 kton CO2 kan worden geëlimineerd door wind, zon of
biomassa. De jaarlijkse kosten voor deze opties bedragen achtereenvolgens €12.7 mrd, €3,2 miljard
en €0,4 miljard. Dit komt overeen met achtereenvolgens €600/ton, €5000/ton en €20.000/ton. Ter
vergelijking, de huidige handelsprijs voor CO2 is ongeveer €5/ton.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de berekening het eindplaatje betreft, met een volledig
duurzame stad Groningen. Naarmate dit eindplaatje wordt benaderd zullen de investeringen in de
netwerken en vooral, in de opslagcapaciteit toenemen. De eerste stappen op weg naar een
duurzaam Groningen zullen daardoor, omgerekend per ton vermeden CO2, veel goedkoper zijn dan
de laatste loodjes. Hoe deze curve precies loopt is een vraag die nader onderzoek vergt.
23
14. Conclusies en aanbevelingen
In deze studie is nagegaan of de volledige energievraag voor elektriciteit en warmte in de stad
Groningen kan worden verduurzaamd door gebruik van windenergie, zonenergie of biomassa. Aan
de energievraag voor mobiliteit is voorbijgegaan. Als steekjaar is gekozen voor 2035. Er is gewerkt
met uurgegevens; verondersteld is dat variaties tijdens een uur kunnen worden opgevangen door
slimme maatregelen zoals vraagmanagement.
De studie houdt geen rekening met de energievraag vanwege mobiliteit. Ook is geen rekening
gehouden met de technische beschikbaarheid van infrastructuur en energieproductiemiddelen. Tot
slot zijn energieverliezen vanwege conversie, distributie en opslag van energie verwaarloosd.
De stad Groningen herbergt ruim 1% van de bewoners van Nederland, maar gebruikt minder dan
0.5% van de Nederlandse vraag naar elektriciteit en gas. De reden hiervoor is dat er relatief weinig
industrie in Groningen aanwezig is, en dat in deze studie is uitgegaan van de gegevens op het
distributieniveau, waardoor enkele directe leveringen aan grootverbruikers door Gasunie en TenneT,
zoals aan het datahotel op het Zernike terrein, buiten schot blijven.
In deze studie wordt geconcludeerd dat een volledig duurzame energievoorziening op basis van
elektriciteit voor de stad Groningen technisch haalbaar is; er zijn ruim 200 grote windturbines nodig
of een zon-PV oppervlak ter grootte van circa 40% van de stad. In de toekomst, met grotere
windturbines (nu 3 MW) of een hoger zon-rendement (nu 15%) zal het ruimtebeslag minder zijn.
Beide elektrische opties zijn evenwel volstrekt onbetaalbaar vanwege de daarmee samenhangende
investeringen in de energienetten en opslagcapaciteit, en vormen in de praktijk daardoor op dit
moment geen reële optie. De kosten voor een gezin zouden stijgen van circa €1000 per jaar tot meer
dan €20.000 per jaar ex taks (bij wind) of zelfs nog veel meer bij zon-PV (meer dan €80.000 per jaar,
ex tax).
De grootste kostenpost zit in de noodzakelijke opslagcapaciteit van elektrische energie. De plaatsing
van extra veel windturbines kan de benodigde opslagcapaciteit wel met circa 50% verminderen,
maar niet elimineren. Een tweede grote kostenpost zit in de benodigde uitbreiding van het netwerk,
wat al snel zal leiden tot een verveelvoudiging van de huidige netwerkkosten (thans circa €350 per
jaar). De introductie van warmtebuffers, samen met warmtepompen, op huishoudelijk niveau helpt
slechts in beperkte mate om deze piekcapaciteit in het elektriciteitsnetwerk te beperken; er kan
ongeveer 10% worden bespaard.
Wat betreft biogas wordt geconcludeerd dat dit technisch onmogelijk is binnen de stadsgrenzen,
omdat er teveel oppervlak nodig is (360% van het stadsoppervlak). Wel blijkt biomassa aanzienlijk
goedkoper dan de alternatieven wind en zon. Dit komt doordat gasinfrastructuur veel goedkoper is
dan elektrische infrastructuur. Desondanks zou ook deze optie leiden tot een veel hogere
energierekening dan nu (€2500 per jaar, ex-tax).
Het is niet onderzocht, maar op basis van de in deze studie verkregen inzichten lijkt een combinatie
van biogas met een beperkte hoeveelheid van zon-PV en veel wind optimaal. Het biogas zou dan
primair moeten worden gebruikt om de piekvraag naar energie, bij lage temperaturen en in een
24
situatie zonder wind en zon. Daartoe dienen woningen en andere energieverbruikers zowel te
worden aangesloten op het elektriciteitsnet als het gasnet.
Dit neemt niet weg dat ook deze optie duur is. Onderzoek naar verduurzaming zal vooral gericht
moeten worden op de een zeer forse vermindering van de kosten. Als dat onvoldoende gebeurt, dan
zal de energierekening snel gaan stijgen en dan zal het draagvlak onder de bevolking voor de
energietransitie snel verdwijnen.
25