Jaarkalender 2014 - 2015

Infokalender
’t Schrijverke
2014/2015
Eenheid in verscheidenheid
Een veilige sfeer om volledig mens te zijn.
In spreken, werken, spelen en vieren ontdekken we onszelf en de ander.
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
Inleiding
Schoolleiding
Voor u ligt de kalender van de Katholieke
Jenaplanschool ’t Schrijverke. De kalender
bevat praktische informatie over dit schooljaar (leerkrachten, groepen, tijden, vakanties, enz.)
We hebben er voor gekozen om u de informatie in de vorm van een kalender aan te
bieden zodat u op de hoogte bent van de
activiteiten die het gehele schooljaar zullen
plaatsvinden
Actuele informatie en eventuele wijzigingen
vindt u in het tweewekelijkse Schrijvertje en
kunt u zelf aan de kalender toevoegen.
Maarten Lensink is directeur en Willy Koenders is adjunct-directeur van ’t Schrijverke.
Directeur en adjunct-directeur vormen
samen de schoolleiding. Maarten en Willy zijn
komend schooljaar beiden ambulant (=zonder eigen groep). We streven ernaar dat
er elke dag iemand van de schoolleiding
aanwezig is. Een enkele keer zal het voorkomen dat Maarten en Willy allebei afwezig
zijn, Munda (intern begeleider) is dan eerst
verantwoordelijke. Indien zij niet aanwezig
is, kunt u een van de bouwcoördinatoren
aanspreken.
Wij hopen dat u de kalender op een in het
oog hangende plaats zult ophangen.
De kalender kunt u ook vinden op de website, evenals de complete schoolgids met
daarin o.a. algemene informatie over de
school (doelstelling en werkwijze, kwaliteitszorg enz…). Een papieren exemplaar van de
schoolgids is op school te verkrijgen.
Bereikbaarheid school
’t Schrijverke is telefonisch bereikbaar op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur en op woensdag van
8.00 tot 16.00 uur of via de mail. In dringende
gevallen kunt u telefonisch contact
opnemen met een van de directieleden
(06 11329391).
Samenstelling team
Onderbouw
Wendy
Kim
Conny / Marjan
Eline
Katholieke Jenaplanschool ’t Schrijverke
Wold 22-15 8225 AZ Lelystad
Telefoon: 0320 – 230044
Email: [email protected]
Website: www.schrijverke-lelystad.nl
Juli 2014
Een uitgave van de PR-commissie.
ofv.nl
E-mail: [email protected]
Tussenbouw
Nathalie
Marja / Marjan
Kim / Conny
Judith / Marye
Middenbouw
Marjanne / Nadesja (LIO: Leerkracht In Opleiding)
Virginia / Anjo
Lidy / Anjo
Petra / Anjo
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
Bovenbouw
Ellen
Hassana
Julia / Jacqueline
tussenbouw (3/4)
paarse papegaaien
* Wendy (onderbouw Blauwe Biggen) wordt
gedurende haar ziekte­verlof vervangen
door Inge
* Judith (tussenbouw Witte Dolfijnen) heeft
tot eind november zwanger­schapsverlof.
Zij wordt vervangen door Marjan.
Directie
Maarten Lensink (directeur)
Willy Koenders (adjunct-directeur)
zilvermeeuwen
Intern begeleider
Munda
Kim D. (tussenbouw)
rode rakkers
Judith (Marjan)
Marye
Kim D.
Conny L.
Marja
groene grappen­
makers
Marjan
middenbouw (5/6)
m d w d v
Marjanne
Nadesja (LIO)
bronzen brulkikkers
Virginia
Anjo
Lidy
Anjo
turquoise tijgers
Bouwcoördinatoren
Kim N. (onderbouw)
Nathalie (tussenbouw)
Marjanne (middenbouw)
Ellen (bovenbouw)
Petra
Anjo
bovenbouw (7/8)
m d w d v
bruine beren
Ellen
zwarte zwanen
Hassana
oranje supermuizen
Logopedist
Lize
Julia
Jacqueline
Medezeggenschapsraad
Vakleerkracht dans
Giel
De medezeggenschapsraad van ’t Schrijverke telt 8 leden: 4 ouders en 4 teamleden.
De samenstelling van de medezeggen­schap­s­
raad kunt u vinden op de website van ’t Schrijverke en in nieuwsbrief nr. 1 van dit schooljaar.
Onderwijsondersteunend personeel
Clara – onderwijsassistente
Sandra – klassenassistente
Floor – leesondersteuning
Marlene – administratieve ondersteuning
Jos – conciërge
Ouderhulp en ouderbetrokkenheid
Stamgroepen en bezetting
onderbouw (1/2)
roze panters
Nathalie
witte dolfijnen
goud guppies
blauwe biggen
m d w d v
m d w d v
Wendy (Inge)
Conny H.
Marjan
lila leeuwen
Kim N.
gele slingerapen
Eline
ofv.nl
E-mail: [email protected]
Op ’t Schrijverke is ouderhulp zeer welkom.
We organiseren veel activiteiten, zowel tijdens de lessen als buiten schooltijd (viering,
feest, sport en spel). In een enquête gaven
de kinderen te kennen dat ze deze “extra’s”
enorm waarderen. Zelf zien we het niet als
extra, maar als een wezenlijk onderdeel van
ons programma.
De oudervereniging organiseert een aantal
activiteiten, zoals de avondvierdaagse en
is betrokken bij een aantal commissies (bv.
Sint, schoolfeest).
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
Vrije vrijdagmiddagen
In het begin van het schooljaar wordt u
gevraagd aan te geven waarin u de school
wil ondersteunen. Dit betreft commissies en
werkgroepen zoals PR, Sint, Kerst en de klussencommissie.
Ook via het Schrijvertje en/of de groepsleerkracht kunt u benaderd worden voor bijvoorbeeld het groepslezen in de tussen- en
middenbouw, het schoolfeest, begeleiders
van kleuteruitje en de kampen enz.
Voor uw kind en voor ons is het prettig als
u betrokken bent bij de plek waar het kind
zo’n groot deel van de dag doorbrengt.
herfstvakantie
13 t/m 24 oktober
Kerstvakantie
22 december t/m 2 januari
voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en
tweede Paasdag
koningsdag
23 t/m 27 februari
meivakantie
4 t/m 15 mei
tweede Pinksterdag
25 mei
zomervakantie
6 juli t/m 14 augustus
3 t/m 6 april
27 april
Overige vrije dagen
studiedag
studiedag
studiedag
studiedag
studiedag
studiedag
1 september
10 oktober
20 februari
26 mei
15 juni
3 juli
ofv.nl
E-mail: [email protected]
19 september 3 oktober
31 oktober
14 november 28 november 5 december*
12 december 19 december* 9 januari
23 januari
6 februari
6 maart
20 maart
17 april
1 mei
29 mei
12 juni
19 juni*
* Wijkt af van het schema
NB. Het tweewekelijkse ritme van de vrijdagmiddag wel en niet naar school telt in de
vakanties door. Dit op verzoek van ouders
die werken en ongeacht de vakanties om
en om opvang kunnen regelen.
De oudervereniging speelt een actieve rol bij
activiteiten welke op ’t Schrijverke gehouden
worden.
Het bestuur van de Oudervereniging telt
vier leden. De samenstelling van het bestuur
van de oudervereniging kunt u vinden op
de website van ’t Schrijverke en in de eerste
nieuwsbrief na de jaarvergadering op dinsdag 9 september 2014.
Vakanties
5 september
26 juni
Oudervereniging
Vakanties en vrije dagen
22 augustus
Schooltijden
maandag
8.30-12.00
13.10-15.30
dinsdag
8.30-12.00
13.10-15.30
woensdag
8.30-11.30
Groep 1 t/m 4
8.30-12.30
Groep 5 t/m 8
donderdag
8.30-12.00
13.10-15.30
vrijdag
8.30-12.00
13.10-15.30
’s Morgens gaat de bel om 8.20 uur en
’s middags om 13.00 uur. De kinderen gaan
direct naar de groep.
We beginnen op tijd, d.w.z. ’s morgens om
8.30 en ’s middags om 13.10 uur.
U kunt uw kind tussen 8.20 en 8.30 uur en tussen 13.00 en 13.10 uur in de groep brengen.
De onder- en tussenbouwgroepen worden
aan het einde van de ochtend/middag
door de leerkrachten naar het schoolplein
gebracht. We verwachten dat ouders/verzorgers daar op hun kind(eren) wachten. De
onder- en tussenbouwgroepen hebben een
vaste verzamelplek op het voorplein. U kunt
deze plek herkennen aan de kleur.
Het is niet toegestaan uw hond (al dan niet
aangelijnd) mee te nemen op het schoolplein. Wij verzoeken u met de hond afstand
te houden van de in- en uitgangen van het
schoolplein.
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
Ook mag er niet gefietst worden op het
plein. Dit ivm de veiligheid van de kinderen,
ouders en teamleden.
’t Schrijverke is een rookvrije school. Dit betekent dat er in school en op de schoolpleinen
niet gerookt mag worden.
Gymtijden
De onderbouwgroepen maken gebruik van
het speellokaal. De tussen-, midden- en bovenbouw gymmen in de blauwe gymzaal in
de Horst.
De gymtijden worden in het begin van het
schooljaar bekend gemaakt.
U ontvangt hiervoor een rekening van de
penningmeester van de schoolraad. Mochten er problemen zijn met de betaling dan
kunt u contact opnemen met de penningmeester of met de directeur Maarten Lensink. Er is een mogelijkheid om gespreid te
betalen.
Het telefoonnummer van de penning­
meester is 06-40703439.
Het banknummer van de oudervereniging is:
NL67INGB0002990391.
Vermeldt u onder “mededelingen” het notanummer.
Zie ook de schoolgids.
Verzekeringen
Leerkrachten hebben jaarlijks recht op zgn.
compensatiedagen. Het aantal dagen
waar ze recht op hebben is afhankelijk van
de aanstelling en de gekozen vorm. Op
’t Schrijverke is er voor gekozen om een wat
langere schoolweek te maken en de compensatiedagen voor alle leerkrachten gelijk
te laten zijn. Om de week zijn alle kinderen
op vrijdagmiddag vrij. Een aantal dagen
is geclusterd tot een week (tweede week
herfstvakantie). De kinderen maken het wettelijk verplichte aantal lesuren gedurende
hun schoolloopbaan.
Zie ook de schoolgids.
Vaak bestaan er onduidelijkheden rond de
schoolverzekeringen. Voor alle duidelijkheid
het volgende:
•De school heeft een ongevallenverzekering.
•Bij excursies, kampen e.d. zijn leerlingen,
leerkrachten en ouders die meegaan ter
begeleiding meeverzekerd.
•De verzekering dekt alleen de schade die
niet te verhalen is op uw eigen verzekering.
•Er is op school een verkeersreglement. U
krijgt hierover informatie als u bij een activiteit kinderen vervoert. We gaan er in ieder
geval vanuit dat ouders die rijden in het
bezit zijn van een geldig rijbewijs en over
een verzekering beschikken die eventuele
schade aan derden vergoedt (W.A. autoverzekering).
Ouderbijdrage
Overblijven
De hoogte van de ouderbijdrage 2014-2015
wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering
van de oudervereniging op dinsdag 9 september. De vrijwillige ouderbijdrage was het
vorig schooljaar als volgt samengesteld;
contributie per gezin 12,00 euro
contributie per kind 6,00 euro
stamgroepuitje onderbouw 12,50 euro
kamp tussenbouw 20,00 euro
kamp middenbouw 37,50 euro
kamp bovenbouw
40,00 euro
De kinderen kunnen tussen de middag op
school overblijven. Het overblijven wordt op
’t Schrijverke geregeld door Stichting “De
Tussentijd” (www.stichtingdetussentijd.nl). De
Stichting Kindercentra Lelystad verzorgt de
organisatie en administratie. Willeke Razenberg is de overblijfcoördinator. Zij is 2x per
week tijdens overblijf op school aanwezig.
Willeke is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
8.30 tot 9.30 uur op nummer 06-34337879 en
Compensatiedagen
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
via email: [email protected]
Wijzigings- of aanmeldformulieren en andere
post kunt u deponeren in de overblijfbrievenbus bij de hoofd- of de kleuteringang. Ook
kunt u een e-mail sturen naar:
[email protected]
Voor vaste overblijvers kan een abonnement
worden genomen. Inschrijven is mogelijk
door het inschrijf- en machtigingsformulier
in te vullen en in te leveren in een van de
overblijf-brieven-bussen.
Incidentele overblijvers betalen €3,00 per
keer. Indien uw kind incidenteel overblijft
regelt u dit via de website www.stichtingdetussentijd.nl. U kunt op elk moment van
de week, ook ’s avonds en in het weekend
doorgeven op welke dagen de komende
periode uw kind(eren) incidenteel zullen
overblijven. Op de website koopt u een strippenkaart en heeft u altijd een overzicht van
de opgegeven dagen en uw tegoed.
Op woensdag kunnen de jongste kinderen
(onder- en tussenbouw) van 11.30 uur tot
12.30 uur (over)blijven. Dit is een extra service
van de school en wordt geregeld door Clara
(onderwijsassistente). Hiervoor wordt een
bijdrage van €2,50 gevraagd.
Voor- en naschoolse opvang
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van
de Buiten Schoolse Opvang is de laatste jaren flink gegroeid. Voor de jongste kinderen
vindt de opvang plaats in het schoolgebouw
(de Duizendpoot) De oudere kinderen gaan
naar een andere locatie in de buurt. SKL is
verantwoordelijk voor de organisatie en de
uitvoer van de opvang en sluit met individuele ouders een opvangovereenkomst die de
opvang en de betaling regelt. De SKL biedt
opvang aansluitend aan de schooltijden, de
geplande vrije vrijdagmiddagen, alsook de
studie- en vakantiedagen. Informatie over
de buitenschoolse opvang is op school te
verkrijgen. U kunt ook contact opnemen met
de SKL, tel.: 294900 of via de website www.
skl-kinderopvang.nl.
ofv.nl
E-mail: [email protected]
Afwezig
Is uw kind, bijvoorbeeld door ziekte, verhinderd om naar school te komen, laat u het
dan voor 8.30 uur weten, het liefst telefonisch. U kunt ook een e-mailbericht sturen.
Verlof
Extra verlof is in bepaalde gevallen mogelijk. De directie kan daarover beslissen. Voor
extra vakantieverlof kan slechts toestemming
worden gegeven indien daar gegronde
redenen voor zijn. De werkgever moet het
aanvraagformulier mede invullen en ondertekenen. Indien u voor meer dan 10 dagen
vrij wilt vragen moet u naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor de eerste twee weken na de zomervakantie kunt u
geen vakantieverlof aanvragen.
Ook voor gewichtige omstandigheden als
verhuizing, huwelijk, overlijden e.d. dient een
formulier te worden ingevuld.
Het verlof dient ruim van te voren (twee
maanden) te worden aangevraagd.
Op de website vindt u meer informatie over
het aanvragen van verlof.
Aanvraagformulieren zijn op school te verkrijgen en staan ook op de website.
Rapportage
De kinderen krijgen 2 keer per jaar een rapport. U wordt dan uitgenodigd voor een
rapportagegesprek. Tevens zijn er in november en april “open” rapportagegesprekken.
U kunt hiervoor worden uitgenodigd door
de leerkracht; u kunt ook zelf een afspraak
maken. Overigens kunt u de leerkracht tussendoor ook altijd even “aanschieten”.
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
Voortgezet Onderwijs
Sponsors
De uitstroom van ’t Schrijverke naar het
voortgezet onderwijs zag er in het schooljaar
2013-2014 als volgt uit:
Deze kalender werd mede mogelijk gemaakt door ouders van kinderen van
’t Schrijverke met een eigen bedrijf.
Per niveau
Praktijkonderwijs
0
0%
VMBO(LWOO*)
3
9%
VMBO GTL
13
39,5%
HAVO
13
39,5%
VWO
4
12%
Totaal
33
100%
* LWOO = Leerwegondersteunend onderwijs
expressie
ervaren • (h)erkennen • doen
Per voortgezet onderwijsschool
Arcus
6
18%
Rietlanden
11
33%
SGL
12
37%
Overig
4
12%
Totaal
33
100%
ofv.nl
E-mail: [email protected]
Vaktherapie en begeleiding
Judith Peters - den Hertog
www.expressievaktherapie.nl
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
Plattegrond
Intern
begeleider
Kantoor
Bieb
Oranje
Bronzen
Super Muizen Brulkikkers
Julia / Virginia/Anjo
Jacqueline
BOBO
MIBO
BOBO
Zilvermeeuwen
Marjanne/
MIBO
Nadesja
MIBO
Toilet
Toilet
Zwarte Zwanen
Rode Rakkers
Lidy/Anjo
Hassana
BOBO
BOBO
MIBO
Goud Guppies
Turquoise
Tijgers
Witte Dolfijnen
Petra
TUBO
MIBO
Judith/Marye
Toilet
Bruine Beren
TUBO
Paarse
Papegaaien
Nathalie
TUBO
Toilet
Ellen
BOBO
Hoofdingang
Groene
Grappenmakers
Marja/Marjan
Ingang
TUBO
Team
Goud Guppies
Roze Panters
Kim D/
Conny L
OBO
TUBO
Roze Panters
Blauwe
Biggen
Conny
H/
Marjan
OBO
OBO
Toilet
OBO
Lila Leeuwen
Kim N
Gele Slingerapen
OBO
Eline
OBO
Ingang
ofv.nl
E-mail: [email protected]
Blauwe Biggen
speelzaal
Wendy
overblijven
OBO
BSO
BSO
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
augustus 2014
week 32
28 4
zomervakantie zomervakantie
29 5
zomervakantie zomervakantie
week 33
week 34
week 35
11
18
25
zomervakantie
1e schooldag
2014-2015
12
19
26
13
20
27
zomervakantie
Judith jarig
14
21
zomervakantie
Conny H jarig
30 6
zomervakantie zomervakantie
31 7
zomervakantie zomervakantie
28
zomervakantie
Ellen B jarig Eline jarig
jaaropening
8
15
22
29
zomervakantie
zomervakantie
Marjan jarig
vrijdag
1
zomervakantie
zondag zaterdag
donderdag
woensdag
dinsdag
maandag
week 31
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
vrije middag
openings­
receptie
Overzicht activiteiten
18 aug eerste schooldag
29 aug jaaropeningsreceptie voor ouders, kinderen en team van 17.00 tot 19.00 uur
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
september 2014
donderdag
woensdag
dinsdag
maandag
week 36
1
8
vrijdag
zaterdag
week 38
15
week 39
22
opening
kinderboekenweek
Nathalie jarig
2
week 40
29
Studiedag
9
16
23
30
jaarvergadering OV
stamgroepavond OBO
stamgroepavond TUBO
stamgroepavond MIBO
3
10
17
24
1
4
11
18
25
2
MR/OV
Wendy jarig
5
zondag
week 37
12
19
26
3
NL doet
vrije middag
vrije middag
vrije middag
6
13
20
27
4
7
14
21
28
5
Overzicht activiteiten
2 t/m 25 sept
2 sept
9 sept
16 sept
23 sept
30 sept
29 sept t/m 9 okt
project Sociaal Emotionele Ontwikkeling
vergadering medenzeggenschapsraad, vergadering oudervereniging
jaarvergadering oudervereniging
stamgroepavond onderbouw
stamgroepavond tussenbouw
stamgroepavond middenbouw
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
d.nl
kinderboekenweek
e -l e l y s t a
ofv.nl
E-mail: [email protected]
schrijve
: www.
Internet
rk
oktober 2014
week 40
week 41
maandag
29 6
donderdag
woensdag
dinsdag
30 7
vrijdag
week 43
1
8
2
20
27
herfstvakantie
Marlene jarig
herfstvakantie
14
21
28
herfstvakantie
herfstvakantie
Petra jarig
Virginia jarig
MR/OV
15
22
herfstvakantie
herfstvakantie
Kim N jarig
16
23
herfstvakantie
herfstvakantie
10
17
24
studiedag
herfstvakantie
herfstvakantie
9
Wendy jarig
week 44
13
stamgroep- stamgroepavond MIBO avond BOBO
29
30
afsluiting kinderboekenweek
3
zondag zaterdag
week 42
31
vrije middag
vrije middag
4
11
18
25
1
5
12
19
26
2
Overzicht activiteiten
29 sept t/m 9 okt
7 okt
10 okt
13 t/m 24 okt
28 okt
28 okt t/m 18 nov
kinderboekenweek
stamgroepavond bovenbouw
studiedag
herfstvakantie
vergadering medenzeggenschapsraad, vergadering oudervereniging
wo project Samen leven
e f o o n: 0 3 2 0 2 3
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el
0044
november 2014
dinsdag
maandag
week 44
week 46
woensdag
donderdag
week 47
week 48
27 3
10
17
24
28 4
11
18
25
open
rapportage
MR/OV
Petra jarig
Virginia jarig
vrijdag
zondag zaterdag
week 45
29 5
12
19
26
30 6
13
20
27
31 7
14
21
28
vrije middag
vrije middag
vrije middag
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
Overzicht activiteiten
28 okt t/m 18 nov wo project Samen leven
18 nov
open rapportage
25 nov
vergadering medenzeggenschapsraad, vergadering oudervereniging
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
donderdag
woensdag
dinsdag
maandag
week 49
1
9
3
10
vrijdag
week 51
15
16
17
week 52
week 01
22
29
Kerstvakantie
Kerstvakantie
23
30
Kerstvakantie
Kerstvakantie
24
31
Kerstvakantie
4
11
18
Kerstvakantie
25
1
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstviering
5
zondag zaterdag
week 50
8
2
december 2014
12
19
26
Sinterklaas
2
Kerstvakantie
Kerstvakantie
vrije middag
vrije middag
vrije middag
Jos jarig
6
13
20
27
3
7
14
21
28
4
Overzicht activiteiten
5 dec
Sinterklaasviering
18 dec
Kerstviering
22 dec t/m 2 jan Kerstvakantie
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
januari 2015
week 01
maandag
29 5
week 03
week 04
week 05
12
19
26
13
20
27
Kerstvakantie
30 6
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zondag zaterdag
week 02
Kerstvakantie
MR/OV
31 7
14
21
28
8
15
22
29
2
9
16
23
30
Kerstvakantie
Lidy jarig
Jos jarig
vrije middag
3
10
17
24
4
11
18
25
Kerstvakantie
1
Kerstvakantie
vrije middag
31
1
Overzicht activiteiten
22 dec t/m 2 jan Kerstvakantie
20 jan
vergadering medenzeggenschapsraad, vergadering oudervereniging
wk 2 t/m 5
WO project Tijd en Ruimte
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
februari 2015
week 05
week 06
maandag
26 2
9
week 08
16
week 09
23
voorjaars­
vakantie
dinsdag
27 3
woensdag
28 4
10
17
24
voorjaars­
vakantie
rapport­
gesprekken
MR/OV
11
18
25
voorjaars­
vakantie
donderdag
29 5
rapport mee
vrijdag
30 6
zondag zaterdag
week 07
vrije middag
12
19
26
Marja jarig
voorjaars­
vakantie
13
20
27
carnaval
studiedag
voorjaars­
vakantie
28
rapport­
gesprekken
Sandra jarig
31 7
14
21
8
15
22
1
1
Overzicht activiteiten
5 feb
10 en 12 feb
17 feb
13 feb
20 feb
23 t/m 27 feb
rapport mee
rapportgesprekken
vergadering medenzeggenschapsraad, vergadering oudervereniging
carnaval
studiedag
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
voorjaarsvakantie
y st a d . n l
ofv.nl
E-mail: [email protected]
schrijve
: www.
Internet
rk e -l e l
maart 2015
dinsdag
maandag
week 09
week 10
week 12
week 13
week 14
23 2
9
16
23
30
24 3
10
17
24
31
Kim D jarig
donderdag
woensdag
MR/OV
25 4
11
18
25
1
26 5
12
19
26
2
Clara jarig
vrijdag
27 6
zondag zaterdag
week 11
13
20
vrije middag
28 7
27
3
vrije middag
14
vrije middag
21
28
4
22
29
5
Marjanne jarig
1
8
15
Anjo jarig
Overzicht activiteiten
3 t/m 26 mrt WO project Maken en Gebruiken
17 mrt
vergadering medenzeggenschapsraad, vergadering oudervereniging
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
april 2015
week 14
maandag
30 6
13
week 17
20
31 7
week 18
27
2e Paasdag
dinsdag
woensdag
week 16
koningsdag
14
21
28
Kim D jarig
open
rapportage
MR/OV
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
vrije middag
koningsspelen
vrijdag
1
Goede Vrijdag
zondag zaterdag
donderdag
week 15
4
11
18
25
2
5
12
19
26
3
vrije middag
Anjo jarig
Overzicht activiteiten
14 apr
21 apr
24 apr
27 apr
3 t/m 6 apr
open rapportage
vergadering medenzeggenschapsraad, vergadering oudervereniging
koningsspelen
koningsdag
Paasweekend
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
mei 2015
week 18
maandag
27 4
koningsdag meivakantie
dinsdag
28 5
meivakantie
woensdag
29 6
meivakantie
donderdag
30 7
vrijdag
1
zondag zaterdag
week 19
week 20
11
week 21
18
25
meivakantie
12
2e Pinksterdag
19
26
meivakantie
13
week 22
studiedag
20
27
21
28
22
29
meivakantie
14
meivakantie
meivakantie
8
15
meivakantie
meivakantie
vrije middag
vrije middag
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
Overzicht activiteiten
4 t/m 15 mei meivakantie
25 mei
tweede Pinksterdag
26 mei
studiedag
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
juni 2015
donderdag
woensdag
dinsdag
maandag
week 23
1
week 24
8
week 25
15
week 26
22
week 27
29
studiedag
schoolverlatersavond
2
9
16
23
Conny H jarig
Hassana jarig
MR/OV
3
10
30
Munda jarig
rapport­
gesprekken
17
24
1
18
25
2
rapport mee
rapport­
gesprekken
19
26
Maarten jarig
4
vrijdag
5
11
12
3
schoolfeest
vrije middag
vrije middag
vrije middag
zondag zaterdag
barbecue
6
13
20
27
4
7
14
21
28
5
Overzicht activiteiten
15 jun
16 jun
18 jun
19 jun
23 en 25 jun
29 jun
studiedag
vergadering medenzeggenschapsraad, vergadering oudervereniging
rapport mee
schoolfeest en barbecue
rapportgesprekken
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
schoolverlatersavond
y st a d . n l
ofv.nl
E-mail: [email protected]
schrijve
: www.
Internet
rk e -l e l
juli 2015
week 28
29 6
week 29
13
zomervakantie zomervakantie
week 30
week 31
20
27
zomervakantie
zomervakantie
21
28
zomervakantie
zomervakantie
schoolverlatersavond
30 7
dinsdag
maandag
week 27
14
8
15
22
29
doorstroomochtend
zomervakantie
zomervakantie
zomervakantie
zomervakantie
2
9
16
23
30
zomervakantie
zomervakantie
zomervakantie
zomervakantie
3
10
17
24
31
vrijdag
studiedag
zomervakantie
Marye jarig
zomervakantie
Ellen jarig
4
11
18
25
1
26
2
donderdag
woensdag
1
zondag zaterdag
Munda jarig zomervakantie zomervakantie
Jacqueline jarig
5
12
Julia jarig
19
Willy jarig
Overzicht activiteiten
1 jul
doorstroomochtend
2 jul
laatste schooldag
6 jul t/m 14 aug zomervakantie
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4
augustus 2015
donderdag
woensdag
dinsdag
maandag
week 31
week 32
27 3
zomervakantie zomervakantie
28 4
zomervakantie zomervakantie
29 5
week 33
30 6
zomervakantie zomervakantie
vrijdag
zomervakantie zomervakantie
zondag zaterdag
31 7
1
week 35
24
week 36
10
17
zomervakantie
1e schooldag
11
18
25
1
31
19
26
2
13
20
27
3
zomervakantie
Judith jarig
14
21
28
4
22
29
5
30
6
zomervakantie
12
zomervakantie zomervakantie
week 34
zomervakantie
Conny H jarig
zomervakantie
Ellen jarig Eline jarig
8
15
Marjan jarig
2
9
16
23
Overzicht activiteiten
17 aug
eerste schooldag
ofv.nl
E-mail: [email protected]
rijverk
ww.sch
w
:
t
e
n
Inter
e -l e l y s t a
d.nl
t el e f o o n: 0 3 2 0 2 3 0 0 4 4