Download

ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST
STABU BOUWBREED PRODUCTEN
DEEL A ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
Licentieovereenkomst STABU Bouwbreed Producten. De
algemene voorwaarden bestaan uit drie delen, te weten:
- Deel A Algemeen
- Deel B FPS
- Deel C Licentieovereenkomst STABU Bouwbreed
Deel A Algemeen is van algemene aard en geldt voor
zowel Deel B FPS als Deel C Licentieovereenkomst STABU
Bouwbreed.
Artikel 1 Definities/omschrijvingen
1. Stichting Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw,
hierna te noemen “STABU”: de licentiegever van STABU
Bouwbreed;
2. De licentiehouder: een natuurlijke of rechtspersoon
zijnde een fabrikant, importeur, distributeur, leverancier
en/of een groothandel van bouwproducten, die het
gebruiksrecht toekomt, middels de licentieovereenkomst,
op STABU Bouwbreed en de vervaardigde
Fabrikantgebonden Product Specificatie(s);
3. De overeenkomst: de licentieovereenkomst die wordt
gesloten tussen STABU en de licentiehouder met daarin
vervat de wederzijdse rechten en verplichtingen inzake het
gebruiksrecht van STABU Bouwbreed en de vervaardigde
Fabrikantgebonden Product Specificatie(s);
4. De licentie: het gebruiksrecht van STABU Bouwbreed en
de vervaardigde Fabrikantgebonden Product
Specificatie(s), dat toekomt aan de licentiehouder;
5. De SLA: de Service Level Agreement STABU
Bouwbreed, waarin is vastgelegd welke inspanningen
STABU levert om STABU Bouwbreed beschikbaar te
stellen, te ondersteunen en te onderhouden.
6. STABU Bouwbreed: de door STABU beschikbaar
gestelde databestanden;
7. Fabrikantgebonden Product Specificatie(s), hierna te
noemen “FPS”: een in opdracht van de licentiehouder door
STABU vervaardigde bouwproductspecificatie.
8. STABU Fabrikantenindex, hierna te noemen “SFI”: de
door STABU ontwikkelde en beheerde database (website)
met fabrikanten- en productinformatie die in STABU
Bouwbreed zijn opgenomen.
9. Werkplek: één werkstation/computer;
10. STABU Bouwbreed software: de door STABU
beschikbaar gestelde of geautoriseerde software die kan
worden aangewend voor het gebruik van STABU
Bouwbreed;
11. Licentienummer en wachtwoord: het aan de
licentiehouder toegekende unieke identificatienummer en
wachtwoord;
12. mijnSTABU: een specifieke beveiligde klantomgeving
voor de licentiehouder met daarin vervat klantgegevens;
13. Token: een unieke combinatie van letters en cijfers die
de licentiehouder kan generen in mijnSTABU en kan
gebruiken om toegang te krijgen tot STABU Bouwbreed;
14. Projectbeschrijvingen: de met STABU Bouwbreed door
de licentiehouder opgestelde project specifieke projecten/of productbeschrijvingen en -documenten.
Artikel 2 Duur
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van
één (1) jaar vanaf de ingangsdatum zoals gespecificeerd in
de overeenkomst.
2. Na afloop van dit tijdvak wordt de overeenkomst
telkens voor één (1) jaar stilzwijgend verlengd, tegen de
dan geldende voorwaarden en vergoedingen, tenzij drie
(3) maanden voor afloop van de overeenkomst door één
der partijen conform artikel 6 is opgezegd.
Artikel 3 Vergoeding en indexering
1. De in de overeenkomst vermelde vergoedingen zijn
vermeld in euro’s exclusief administratiekosten en BTW.
Versie 1.01; geldend per 2014.12
Stichting STABU
2. STABU is gerechtigd de hoogte van de overeengekomen
vergoeding voor STABU Bouwbreed gedurende de looptijd
van de overeenkomst aan te passen met een percentage
gelijk aan het consumentenprijsindexcijfer (CPI), zoals
gepubliceerd door het CBS, met als basis 2006=100.
3. Wijziging van de hoogte van de vergoeding kan
eenmaal per jaar plaatsvinden en wordt tenminste twee
(2) maanden voor ingangsdatum aan de licentiehouder
kenbaar gemaakt.
4. Wijziging van de hoogte van de vergoeding geeft de
licentiehouder niet het recht om de overeenkomst op te
zeggen, tenzij STABU de vergoeding verhoogd met een
hoger percentage dan is bepaald in lid 2.
Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
1. STABU zal de diensten zoals gespecificeerd in Deel B
FPS van deze overeenkomst binnen dertig (30) dagen
vervaardigen en publiceren. Indien dit niet mogelijk is
binnen voornoemde termijn, deelt STABU dit aan de
licentiehouder mede en wordt een nieuwe termijn dan wel
datum overeengekomen.
2. STABU zal het product zoals gespecificeerd in Deel C
van deze overeenkomst zo spoedig mogelijk aan de
licentiehouder ter beschikking stellen.
Artikel 5 Betalingen en administratiekosten
1. Alle betalingen door de licentiehouder moeten
geschieden binnen dertig (30) dagen na de op de factuur
vermelde datum.
2. Facturering geschiedt bij aanschaf van de
overeenkomst, waarbij volledige betaling dient plaats te
vinden van de overeengekomen vergoeding.
3. Inzake de wijze van facturering geldt het volgende:
a. STABU factureert de licentiehouder digitaal (e-mail /
ERP);
b. indien de licentiehouder een schriftelijke factuur wenst,
wordt per factuur twaalf euro vijftig (€ 12,50,--)
administratiekosten in rekening gebracht.
4. Inzake nakoming van betalingen geldt het volgende:
a. een betaling geschiedt zonder enige korting, aftrek of
verrekening;
b. Elke tekortkoming ten aanzien van de betaling door de
licentiehouder aan STABU, is het verschuldigde bedrag
direct opeisbaar zonder sommatie of ingebrekestelling;
c. eventuele aan een betaling verbonden kosten (in en
buiten rechte) zijn voor rekening van de licentiehouder
vermeerderd met een bedrag gelijk aan de wettelijke
rente.
Artikel 6 Beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst kan door elk der partijen per
aangetekend schrijven worden opgezegd, op grond van
artikel 2 lid 2, Deel A Algemeen, van deze algemene
voorwaarden.
2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling,
faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de
ene partij, heeft de andere partij het recht om de
overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk op te zeggen.
3. Indien de licentiehouder besluit om alle vervaardigde
FPS’en te laten vervallen, dan eindigt deze overeenkomst
na afloop van de duur waarvoor deze is overeengekomen,
zoals vermeld in artikel 2 lid 1, Deel A Algemeen, van deze
algemene voorwaarden.
4. Indien de ene partij niet tijdig, volledig of behoorlijk
voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de
overeenkomst voortvloeit, heeft de andere partij het recht
om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
indien is voldaan aan de eisen van artikel 6:265 BW.
Artikel 7 Nederlands recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Voor de uitvoering van deze overeenkomst
kiezen partijen domicilie ten kantore van STABU.
Pagina 1 van 4
ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST
STABU BOUWBREED PRODUCTEN
Artikel 8 Wijziging overeenkomst
1. Elke afwijking of aanvulling op deze overeenkomst en
de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden
moet uitdrukkelijk en schriftelijk geschieden.
2. Aan het feit dat door een partij op geen enkele wijze
wordt gereageerd op een (rechts)handeling van de
wederpartij kan door laatstgenoemde nimmer een
(stilzwijgende) toestemming of enig ander recht worden
ontleend, hoe ook genaamd uit welke hoofde dan ook.
3. Door het feit dat door een partij niet altijd een strikte
nakoming wordt verlangd verliest deze nimmer enig recht
om strikte nakoming te verlangen in toekomstige, al dan
niet gelijksoortige situaties.
DEEL B FPS
Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst
1. STABU verleent de licentiehouder onder de
voorwaarden van de overeenkomst, Deel A Algemeen en
Deel B FPS, van deze algemene voorwaarden de licentie.
2. De licentiehouder verkrijgt onder de licentie de
volgende rechten:
a. het recht om het in de overeenkomst per staffel
gespecificeerde aantal FPS’en door STABU te laten
vervaardigen;
b. het recht op opname en uitgifte van de door STABU
vervaardigde FPS’en in STABU Bouwbreed, alsmede
publicatie op de daarvoor bestemde SFI (website);
c. het recht om de door STABU vervaardigde FPS’en te
publiceren in geprinte of digitale vorm; en
d. het recht op toegang tot “mijnSTABU”.
3. De licentiehouder mag de FPS’en aanwenden voor
commercieel gebruik (verveelvoudigen, verspreiden,
publiceren, etc.), gedurende de looptijd van deze
overeenkomst.
4. Ten aanzien van het commercieel gebruik zoals vermeld
in lid 3 geldt dat voor publicatie overeenstemming behoort
te zijn met het doel en de strekking van STABU
Bouwbreed, in het bijzonder van de FPS’en en de overige
ter zake door STABU te stellen nadere voorwaarden.
Artikel 2 Geldigheidsduur FPS’en
1. De FPS’en hebben een geldigheidsduur ingaande vanaf
de ingangsdatum van de overeenkomst, voor het tijdvak
van één (1) jaar zoals bepaald in artikel 2 lid 1, Deel A
Algemeen, van deze algemene voorwaarden.
2. Na het verstrijken van het tijdvak zoals vermeld in lid 1,
wordt de geldigheidsduur van de FPS’en verlengd voor de
periode van één (1) jaar zoals bepaald in artikel 2 lid 2,
Deel A Algemeen, van deze algemene voorwaarden.
3. Twee (2) maanden vóór de datum waarop het tijdvak
zoals vermeld in lid 1 is verstreken, zal STABU de
licentiehouder per e-mail of middels de daarvoor door
STABU ingerichte omgeving (mijnSTABU) informeren over
het verstrijken van het tijdvak en de licentiehouder in de
gelegenheid stellen de FPS’en inhoudelijk te wijzigen.
4. Indien de licentiehouder besluit om één of meerdere
FPS’en te laten vervallen, dan is artikel 7, Deel B FPS, van
deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 3 Inhoud en procedure FPS’en
1. Voor de te vervaardigen FPS’en wordt door STABU een
template/sjabloon gebruikt met een vaste inrichting en
vormgeving.
2. De gegevens voor de invulling van het
template/sjabloon van de FPS’en wordt door de
licentiehouder aan STABU verstrekt conform het door
STABU gebruikte template/sjabloon.
3. De licentiehouder staat in voor de juistheid van de door
hem verstrekte gegevens en blijft hier gedurende de
geldigheidsduur van de FPS’en te allen tijde
verantwoordelijk voor.
4. STABU controleert steekproefsgewijs de door de
Versie 1.01; geldend per 2014.12
Stichting STABU
licentiehouder verstrekte gegevens ten behoeve van de
invulling van het template/sjabloon.
5. De definitieve FPS’en worden ter fiattering aan de
licentiehouder voorgelegd.
Indien de licentiehouder zich met de inhoud van deze
FPS’en kan verenigen, bevestigt hij dit per e-mail of
middels de daarvoor door STABU ingerichte omgeving
(mijnSTABU).
Artikel 4 Staffel FPS’en
1. Het aantal in opdracht van de licentiehouder door
STABU te vervaardigen FPS’en zijn onderverdeeld in
staffels.
2. In de overeenkomst wordt nader gespecificeerd welke
staffel van toepassing is. Binnen de staffel kan de
licentiehouder het gewenste aantal FPS’en laten
vervaardigen door STABU.
3. Het exact aantal te vervaardigen en te publiceren
FPS’en binnen de staffel wordt in overleg tussen de
licentiehouder en STABU vastgesteld. Na vaststelling van
het aantal te vervaardigen FPS’en binnen de staffel
worden deze vervaardigd en gepubliceerd binnen de
termijn zoals bepaald in artikel 4 lid 1, Deel A Algemeen,
van deze algemene voorwaarden.
4. Indien de licentiehouder nieuwe FPS’en wil laten
vervaardigen naast de reeds vervaardigde FPS’en geldt het
volgende:
a. binnen de staffel kan de licentiehouder het aantal niet
vervaardigde FPS’en op ieder willekeurig moment laten
vervaardigen door STABU, met dien verstande dat de
geldigheidsduur gelijkluidend is zoals bepaald in artikel 2
lid 1, Deel B FPS, van deze algemene voorwaarden.
b. indien het aantal nieuw te vervaardigen FPS’en geheel
of gedeeltelijk buiten de overeengekomen staffel valt,
worden deze aanvullende afspraken middels een bij de
overeenkomst te voegen addendum uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen.
Artikel 5 Uitgave/publicatie FPS’en
1. STABU draagt, middels opname en uitgave in STABU
Bouwbreed, zorg voor de verspreiding van de FPS’en.
2. STABU draagt, middels publicatie op de SFI (website),
er zorg voor dat de FPS’en voor eenieder online vrijelijk
beschikbaar zijn.
3. STABU zal de nieuwe en gewijzigde FPS’en na het
voldoen van de betaling zoals bepaald in artikel 5 lid 2,
Deel A Algemeen, van deze algemene voorwaarden, zo
spoedig mogelijk opnemen en uitgeven in STABU
Bouwbreed en publiceren op de SFI.
Artikel 6 Wijzigingen FPS’en
1. Eventuele door de licentiehouder gewenste tussentijdse
wijzigingen van de vervaardigde FPS’en, gedurende de
geldigheidsduur van deze overeenkomst worden kosteloos
door STABU verwerkt. De gewijzigde FPS’en worden
opgenomen in STABU Bouwbreed en gepubliceerd op de
SFI.
2. Eventuele door de licentiehouder gewenste wijzigingen
naar aanleiding van hetgeen bepaald in artikel 2 lid 3, Deel
B FPS, van deze algemene voorwaarden, worden kosteloos
door STABU verwerkt.
3. De licentiehouder is verplicht STABU van wijzigingen op
de hoogte te brengen die van invloed zijn op de inhoud
van de door STABU vervaardigde en gepubliceerde FPS’en.
4. STABU geeft de licentiehouder aan vóór welke data de
wijzigingen uiterlijk dienen te worden aangeleverd bij
STABU, met dien verstande dat deze wijzigingen uiterlijk
één (1) maand voor het eindigen van de geldigheidsduur
worden aangeleverd.
Indien de licentiehouder verzuimd de wijzigen tijdig aan te
leveren, is artikel 2 lid 2, Deel B FPS, van deze algemene
voorwaarden van toepassing.
5. De licentiehouder dient de wijzigingen per e-mail of
middels de daarvoor door STABU ingerichte omgeving
Pagina 2 van 4
ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST
STABU BOUWBREED PRODUCTEN
(mijnSTABU) aan te leveren.
6. STABU draagt er zorg voor dat wijzigingen worden
verwerkt en gepubliceerd binnen de termijn zoals bepaald
in artikel 4 lid 1, Deel A Algemeen, van deze algemene
voorwaarden.
7. STABU behoudt zich het recht voor om in het geval van
wijzigende wet- en regelgeving, waaruit de noodzaak tot
wijziging voortvloeit van de vervaardigde en gepubliceerde
FPS’en, kosten in rekening te brengen voor deze door te
voeren wijzigingen bij de licentiehouder, indien deze heeft
nagelaten om STABU hiervan tijdig op de hoogte te stellen
en te voorzien van de benodigde informatie hieromtrent.
8. STABU behoudt zich het recht voor om in het geval van
wijzigende wet- en regelgeving, waaruit de noodzaak tot
wijziging voortvloeit van de vervaardigde en gepubliceerde
FPS’en, zodoende te voldoen aan deze wijzigende wet- en
regelgeving, om bij het uitblijven van medewerking van de
licentiehouder de FPS’en in overeenstemming te brengen
met de wijzigende wet- en regelgeving of de FPS’en te
verwijderen uit STABU Bouwbreed en de SFI, in die
situaties dat de licentiehouder heeft nagelaten STABU
hiervan tijdig op de hoogte te stellen of weigert hieraan
zijn medewerking te verlenen. Voornoemde laat onverlet
de verplichtingen van de licentiehouder tot het naleven
van de voor hem geldende verplichtingen voortvloeiende
uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 7 Vervallen en verwijderen FPS’en
1. De licentiehouder kan te allen tijde besluiten om één of
meerdere FPS’en te laten vervallen, waarna deze FPS’en
na het eindigen van de geldigheidsduur uit STABU
Bouwbreed en de SFI worden verwijderd.
2. Indien de licentiehouder alle FPS’en laat vervallen is
artikel 6 lid 3, Deel A Algemeen, van deze algemene
voorwaarden van toepassing.
3. De licentiehouder informeert STABU per e-mail of
middels de daarvoor door STABU ingerichte omgeving
(mijnSTABU) welke FPS’en hij wenst te laten vervallen.
4. Indien het door een van buiten komende omstandigheid
noodzakelijk is om de FPS’en met onmiddellijke ingang te
laten vervallen, deelt de licentiehouder dit onverwijld en
met gegronde redenen schriftelijk mede aan STABU.
5. In aansluiting op lid 3 zal STABU alleen dan overgaan
tot verwijdering van de FPS’en, indien het niet mogelijk is
de FPS’en inhoudelijk zodanig te wijzigen dat deze weer
inhoudelijk correct zijn.
6. In het geval dat STABU constateert of anderszins blijkt
dat de door de licentiehouder verstrekte gegevens zoals
bedoeld in artikel 3, Deel B FPS, van deze algemene
voorwaarden, inhoudelijk onjuist zijn, behoudt STABU zich
het recht voor om de FPS’en per onmiddellijke ingang te
verwijderen uit STABU Bouwbreed en de SFI. Voornoemde
laat onverlet de verplichtingen van de licentiehouder tot
het naleven van de voor hem geldende verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden.
7. STABU is gerechtigd om de FPS’en dertig (30) dagen na
het verstrijken van de betalingstermijn te verwijderen uit
STABU Bouwbreed en de SFI, indien de licentiehouder de
verschuldigde vergoeding zoals vermeld in de
overeenkomst niet tijdig heeft voldaan. Het verwijderen
van de FPS’en door STABU, ontslaat de licentiehouder niet
van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst.
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten FPS’en
1. Alle auteursrechten en alle overige rechten van
intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten,
waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten
en rechten tot bescherming van knowhow, ter zake van
het door STABU aan licentiehouder geleverde FPS
template/sjabloon komen uitsluitend toe aan STABU.
2. Alle, van STABU afkomstige, huidige en toekomstige
(digitale) informatie en informatiedragers welke betrekking
Versie 1.01; geldend per 2014.12
Stichting STABU
hebben op het FPS template/sjabloon, blijven eigendom
van STABU.
3. De auteursrechten en alle overige rechten van
intellectueel eigendom ter zake van de door de
licentiehouder aan STABU ter beschikking gestelde
informatie, blijven eigendom van de licentiehouder, met
dien verstande dat STABU deze informatie binnen het
kader van deze overeenkomst en de algemene
voorwaarden toepast voor het doel waarvoor dit is
overeengekomen.
DEEL C LICENTIEOVEREENKOMST STABU
BOUWBREED
Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst
1. STABU verleent de licentiehouder onder de
voorwaarden van de overeenkomst en Deel A Algemeen
en Deel B Licentieovereenkomst STABU Bouwbreed van
deze algemene voorwaarden de licentie.
2. De licentiehouder verkrijgt onder de licentie de
volgende rechten:
a. het recht om STABU Bouwbreed te gebruiken voor de
vervaardiging van Projectbeschrijvingen op het aantal
werkplekken dat in de overeenkomst is gespecificeerd;
b. het recht op toegang tot “mijnSTABU”; en
c. het recht op updates en/of verbeteringen
overeenkomstig de SLA.
3. De licentiehouder mag STABU Bouwbreed uitsluitend
gebruiken door middel van door STABU ter beschikking
gestelde of geautoriseerde software.
4. De licentiehouder mag STABU Bouwbreed uitsluitend
gebruiken voor het maken van Projectbeschrijvingen ten
behoeve van de realisatie van bouwprojecten,
(bouw)werken en afgeleide werken, leveringen en/of
diensten.
Artikel 2 Licentienummer, wachtwoord en registratie
1. De licentiehouder ontvangt een uniek licentienummer
en wachtwoord.
2. Het licentienummer wordt automatisch op iedere
Projectbeschrijving vermeld en het is de licentiehouder
niet toegestaan het licentienummer te wijzigen,
verwijderen of onherkenbaar te maken.
3. De licentiehouder verklaart dat vervaardigde
Projectbeschrijvingen onder vermelding van een geldig
licentienummer overeenkomstig de door STABU bepaalde
voorwaarden (of nog te bepalen voorwaarden) zijn
opgesteld.
4. STABU heeft het recht om bij de licentiehouder
Projectbeschrijvingen op te vragen en te beoordelen of
deze overeenkomstig de door STABU bepaalde
voorwaarden zijn opgesteld zoals vermeld in lid 3.
5. De licentiehouder is verplicht om op eerste verzoek van
STABU, Projectbeschrijvingen te overleggen. De
licentiehouder kan geen vergoeding van kosten vorderen
die hieruit voortvloeien.
6. STABU heeft het recht om door een onafhankelijke
accountant te laten onderzoeken of en in welke mate de
licentiehouder de voorwaarden van de overeenkomst
(inclusief deze algemene voorwaarden) naleeft.
De licentiehouder zal de door STABU benoemde
accountant alle medewerking verlenen en toegang bieden
tot alle plaatsen, systemen, documenten en overige data
die voor het onderzoek van belang zijn.
De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van
STABU, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt
dat de licentiehouder zich niet aan zijn verplichtingen heeft
gehouden.
Artikel 3 Licentiehouderregister
1. De licentiehouder wordt opgenomen in een publiekelijk
toegankelijke licentiehouderregister onder vermelding van
het licentienummer en de daarbij behorende
bedrijfsgegevens van de licentiehouder.
Pagina 3 van 4
ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST
STABU BOUWBREED PRODUCTEN
2. De licentiehouder verleent STABU toestemming om de
gegevens zoals vermeld in lid 1 openbaar te maken en/of
te delen met derde partijen.
Artikel 4 mijnSTABU
1. De licentiehouder krijgt met het beschikbaar gestelde
licentienummer en wachtwoord toegang tot mijnSTABU.
2. De licentiehouder genereert in mijnSTABU, een uniek
Token per werkplek, waarmee kan worden ingelogd in de
software en gebruik kan worden gemaakt van STABU
Bouwbreed.
Artikel 5 Beschikbaarheid, support en onderhoud
1. STABU zal zich inspannen om STABU Bouwbreed en
mijnSTABU beschikbaar te houden conform de SLA van
STABU.
2. Voor het gebruik van STABU Bouwbreed en mijnSTABU
heeft STABU een helpdesk, waarvan de licentiehouder
overeenkomstig de SLA gebruik kan maken.
3. STABU Bouwbreed zal overeenkomstig de SLA door
STABU worden onderhouden.
4. De licentiehouder is gehouden om binnen drie (3)
maanden na het beschikbaar komen van een STABU
Bouwbreed update de meest recente versie hiervan te
gebruiken/toe te passen.
Artikel 6 Garanties
1. STABU garandeert dat zij zich naar redelijkheid zal
inspannen om STABU Bouwbreed en mijnSTABU
overeenkomstig de SLA aan de licentiehouder ter
beschikking te stellen, te ondersteunen en te
onderhouden.
2. Indien STABU deze garantie schendt, regelt uitsluitend
de SLA wat daarvan de gevolgen zijn.
3. STABU garandeert niet, en is er dus ook niet
verantwoordelijk voor, dat STABU Bouwbreed en/of
mijnSTABU te allen tijde beschikbaar zal zijn, geen
gebreken, onvolkomenheden of onjuistheden bevat en
geschikt is voor het door de licentiehouder beoogde doel.
Artikel 9 Onrechtmatig gebruik
1. Het is de licentiehouder nadrukkelijk verboden:
a. commerciële activiteiten te ontplooien waarbij STABU
Bouwbreed op een commerciële wijze stelselmatig wordt
geëxploiteerd, anders zijnde dan het reguliere gebruik;
b. STABU Bouwbreed (inhoudelijk) te wijzigen,
manipuleren en/of te koppelen met of aan andere software
dan de door STABU ter beschikking gestelde of door
STABU geautoriseerde software of gegevensbestanden;
c. het licentienummer, wachtwoord en/of token over te
dragen dan wel tijdelijk in gebruik te geven aan een derde
partij, niet zijnde de rechtmatige licentiehouder;
d. het licentienummer te wijzigen, verwijderen of
onherkenbaar te maken.
2. STABU behoudt zich het recht voor om bij misbruik
en/of onjuist gebruik van STABU Bouwbreed door de
licentiehouder, de toegang tot STABU Bouwbreed voor
onbepaalde tijd op te schorten alsmede het
licentienummer ongeldig te verklaren en te verwijderen uit
het licentiehouderregister, totdat het misbruik en/of
onjuist gebruik door de licentiehouder aantoonbaar is
beëindigd.
Artikel 10 Boetes
1. Per overtreding van het bepaalde in de artikelen 7, 8 en
9, Deel C Licentieovereenkomst STABU Bouwbreed van
deze algemene voorwaarden, verbeurt de licentiehouder
ten behoeve van STABU een eenmalige boete van
vijfduizend euro (€ 5.000) en bovendien van vijfhonderd
euro (€ 500) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de
licentiehouder in overtreding is.
2. Een boete is zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst direct opeisbaar zodra de licentiehouder in
gebreke is.
3. Een boete is niet voor matiging vatbaar en vermindert
noch het recht op vergoeding van meerdere schade, van
kosten en van interesten, noch het recht op naleving of
beëindiging van deze overeenkomst.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. STABU is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte
schade van de licentiehouder of derden, waaronder mede
begrepen gevolgschade, vorderingen van derden, gederfde
omzet en/of winst, verlies van gegevens en immateriële
schade.
2. De aansprakelijkheid van STABU jegens de
licentiehouder voor elke andere vorm van schade dan
genoemd in lid 1, is per gebeurtenis (waarbij een
samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis
geldt) beperkt tot de vergoedingen, die de licentiehouder
in het lopende contractjaar daadwerkelijk onder de
overeenkomst aan STABU heeft betaald.
3. De licentiehouder vrijwaart STABU voor alle aanspraken
van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van
vergoeding van schade of kosten, verband houdende met
de overeenkomst.
Artikel 7 Overdracht van rechten
De licentie en (andere) rechten en verplichtingen uit
hoofde van deze overeenkomst zijn door de licentiehouder
noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar, scheiding en
deling daaronder begrepen.
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en alle overige rechten van
intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten,
waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten
en rechten tot bescherming van knowhow, ter zake van
het door STABU aan licentiehouder geleverde STABU
Bouwbreed komen uitsluitend toe aan STABU.
2. Alle, van STABU afkomstige, huidige en toekomstige
(digitale) informatie en informatiedragers welke betrekking
hebben op STABU Bouwbreed, blijven eigendom van
STABU.
Versie 1.01; geldend per 2014.12
Stichting STABU
Pagina 4 van 4