10. Voorstel contributie KWBN 2015

Aan:
Ledenvergadering NWB, KNBLO-NL, OWB, GWB, NHWB, ZHWB, ZWB, NBWB, LWB en
VIL
Van:
Besturen NWB, KNBLO-NL, OWB, GWB, NHWB, ZHWB, ZWB, NBWB, LWB en VIL
Betreft:
Contributie KWBN 2015
In mei 2014 heeft een gezamenlijke projectgroep van NWB en KNBLO-NL een aantal eerste
voorstellen gedaan voor de contributies van de KWBN. Deze voorstellen zijn in de periode juni/juli in
een uitgebreide draagvlakronde in alle regio’s besproken met huidige lidorganisaties van alle
betrokken fusiepartijen.
De opmerkingen en aanvullingen vanuit deze draagvlakrondes zijn verwerkt in het definitieve
voorstel dat voor de contributies van KWBN ter besluitvorming voorligt en in het jaarplan en de
begroting voor 2015 zijn opgenomen waarvoor de instemming van deze ledenvergadering wordt
gevraagd. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de volgende
contributievoorstellen:
Lidmaatschapsvoordelen
Aansprakelijkheidsverzekering
Wandelvoordeelpas
Jaargids Landelijk Wandelprogramma
Wandelmagazine
Extra diensten/producten (nader in te vullen)
Basislid* Standaardlid Pluslid* Abonnee
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Contributietarieven 2015
Verenigingslid
€ 7,€ 10,Individueel lid
€ 15,€ 25,€ 18,Gezinslidmaatschap
€ 35,Lid van wandelgroep
€ 12,50
€ 23,* de invoering van het basis- en pluslidmaatschap zal in 2015 voor alle lidmaatschapsvormen
worden voorbereid.
Naast deze contributievoorstellen wordt voorgesteld om de jaarlijkse organisatiebijdrage voor
lidorganisaties voor 2015 vast te stellen op € 50,-.
Er zal geen afdracht/contributie plaatsvinden van de lidorganisaties aan de Regio’s. Lidorganisaties
die wandeltochten organiseren verplichten zich om het inschrijfgeld voor niet-leden van de KWBN
minimaal € 1,- hoger te laten zijn dan het inschrijfgeld voor leden van KWBN.
In 2015 zullen bovendien de beoogde tijdelijke lidmaatschapsvormen voor deelnemers aan
evenementen (o.a. ook Avond4daagse) verder worden ontwikkeld. De voorgesteld contributie
daarbij bedraagt voor 2015 een bedrag van € 5,-.