column in het tijdschrift Nederlands Vervoer

Integratie van vervoertechnieken nodig
Besluit lokaal spoor gepubliceerd
Op 13 juni 2014 is in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden het lang
verwachte Besluit lokaal spoor gepubliceerd. Het Besluit lokaal spoor geeft
invulling aan de Wet lokaal spoor, die al op 13 december 2013 in het Staatsblad
was verschenen. De wet treedt overigens pas in werking op 1 december 2015.
Met de Wet lokaal spoor en het Besluit lokaal spoor wil de regering een duidelijk toezichtsregime regelen voor de verschillende soorten spoor: trein, metro,
tram en lightrail.
tekst
Jan Reinier
van Angeren
Op grond van de Spoorwegwet is de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd voor het hoofdspoor en zijn
particuliere bedrijven bevoegd voor het bijzonder spoor. De
Wet en het Besluit lokaal spoor regelen dat voor het lokaal
spoor decentrale overheden bevoegd zijn. Deze decentrale
overheden zijn dan Gedeputeerde Staten van een provincie
of het dagelijks bestuur van een plusregio. Kern van de Wet
lokaal spoor en het Besluit lokaalspoor is decentralisatie
van bevoegdheden, integratie van vervoertechnieken en het
bestendigen van het hoge veiligheidsniveau van de lokale
spoorweginfrastructuur.
een (exclusief) recht heeft op de infrastructuur. Er is de
wegbeheerder, de lokale overheid die ingevolge de Wegenwet
verantwoordelijk is voor de lokale infrastructuur. Soms is dat
dezelfde als de bevoegde overheid ingevolge de Wet lokaal
spoor, maar ook vaak niet. Vaak is bijvoorbeeld een gemeente
wegbeheerder, maar is het dagelijks bestuur van een plusregio de bevoegde decentrale overheid ingevolge de Wet lokaal
spoor. Er is de toezichthouder, door de minister aangewezen
ambtenaren die toezicht houden. En er is de verkeersleiding.
Deze wordt door de decentrale overheid aangewezen. Dat is
ofwel de beheerder, of de vervoerder.
Integratie
Dat integratie nodig is, blijkt wel uit het feit dat de Wet lokaal spoor, veel entiteiten onderscheidt die betrokken zijn
bij de lokale spoorweginfrastructuur. Er is de bevoegde
decentrale overheid
die zorg draagt voor
de aanleg en beheer
van de lokale spoorweginfrastructuur
en de vergunning
verleent voor de
indienststelling van
de lokale spoorweg.
Er is de beheerder, die door de bevoegde decentrale overheid is aangewezen om de lokale spoorweginfrastructuur te
beheren. De beheerder draagt er onder meer zorg voor dat
de infrastructuur blijft voldoen aan de veiligheidseisen. Er is
de rechthebbende, degene die op grond van het privaatrecht
Bevoegdheid
Wat de lokale spoorwegen zijn wordt bij Koninklijk Besluit
aangewezen. Dit is het besluit van 25 november 2013 tot aanwijzing van lokale spoorwegen (Staatsblad 2013, 529). Wat tot
een lokale spoorweg
behoort (spoorstaven,
dwarsliggers en dergelijke) wordt geregeld
in het zojuist gepubliceerde Besluit lokaal
spoor. Uitdrukkelijk
kunnen lokale spoorwegen ook ‘zware
spoorwegen’ zijn, bijvoorbeeld voor goederenvervoer, waarvoor
een decentrale overheid bevoegd is. Het is de bedoeling dat de
Wet en het Besluit lokaal spoor de bevoegdheid volgt van de
decentrale overheid, die verantwoordelijk is voor het verlenen
van concessies. Daarmee wordt de integratie bevorderd.
Kern van de Wet lokaal spoor en het
Besluit lokaalspoor is decentralisatie van
bevoegdheden
32 Nederlands Vervoer
nr. 6 • juni/juli 2014
Wat precies tot de lokale spoorweg infrastructuur behoort en
wat niet is in het bijzonder van belang voor de verhouding
tussen de bevoegde decentrale overheid en de wegbeheerder. Artikel 2 van het Besluit lokaal spoor somt op welke
elementen tot lokale spoorweginfrastructuur behoren. Zo
behoren bijvoorbeeld de wissels en wisselverwarmingsinstallaties, kruisingen, draaischijven en rolbruggen tot de lokale
spoorweginfrastructuur, alsmede de verkeerssignalering voor
de afwikkeling en de veiligheid van het verkeer op de lokale
spoorweg.
verkeersleiding belast met de veiligheid op het lokale spoor.
De verkeersleiding wordt door de decentrale overheid aangewezen. Aan de andere kant is het de decentrale overheid zelf,
en niet de verkeersleiding, die beslist over de plaatsing van
de seinen. Ook stellen de decentrale overheden de toegestane
maximum snelheid vast. Dat kunnen zij echter alleen doen
als zij vooraf advies hebben ontvangen van de wegbeheerder.
Als de lokale spoorweg in de wegverhardingen ligt, bijvoorbeeld een trambaan in de weg, dan moet de decentrale overheid het advies van de
wegbeheerder volgen,
behalve als niet met
die snelheid kan worden gereden.
Op grond van het
Besluit lokaal spoor
stellen de decentrale
overheden ook de
voorrangsregels vast die gelden tussen spoorvoertuigen op
lokale spoorwegen. Dat kan echter alleen nadat zij de beheerder hebben gehoord.
Het wordt dadelijk op 1 januari 2016
spannend hoe de Wet lokaal spoor in
de praktijk gaat werken
Infrastructuur
De vier grote steden
hebben er eerder op
gewezen dat niet alle
bruggen, viaducten
en tunnels moeten
worden bestempeld
als lokale spoorweginfrastructuur. Het gevolg daarvan zou
namelijk zijn dat de wegbeheerder daarover niet meer bevoegd is. De bedoeling van de Wet lokaal spoor is namelijk
dat er één bevoegde instantie moet zijn, zodat voorkomen
wordt dat zowel de wegbeheerder als de spoorwegbeheerder voor hetzelfde stuk infrastructuur verantwoordelijk is.
Daarom is, bijvoorbeeld, geregeld dat bruggen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor het wegverkeer en waarvan de lokale
spoorweg mede gebruik maakt, onder verantwoordelijkheid
van de wegbeheerder vallen, met uitzondering van de rails en
de tussen de rails gelegen wegverharding. Of dit in de praktijk werkbaar is zal moeten blijken. Duidelijk is dat in elk
geval afstemmingsoverleg dient plaats te vinden.
Tot het lokaal spoor behoren niet de stationsgebouwen. Een
perron is gerelateerd aan de lokale spoorweg en is aangewezen als lokale spoorweginfrastructuur. Stationsgebouwen
staan daar buiten. Ook de (bushokjes en) haltepalen behoren niet tot de lokale spoorweginfrastructuur. Ook hier zal
natuurlijk afstemming nodig zijn tussen de concessie verlenende overheid en de wegbeheerder. Daar waar het vanuit
de positie van de decentrale overheid gunstig is dat een halte
kan worden geplaatst, moet de wegbeheerder daaraan wel
meewerken.
Veiligheid
Ook voor wat betreft de veiligheid op het spoor is afstemming nodig. Op grond van het Besluit lokaal spoor is de
Kosten
De Wet lokaal spoor regelt uitdrukkelijk niet de toegankelijkheid van het lokale spoor voor mensen met een handicap.
Dat wordt geregeld in de Wet gelijke behandeling op grond
van handicap of chronische ziekte. Het daarop gebaseerde
Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer stelt eisen aan de
toegankelijkheid.
Het Besluit lokaalspoor is niet het sluitstuk van de regelgeving. Later komen er ook nog ministeriële regelingen ter
uitvoering van de Wet en het Besluit lokaal spoor. In die
ministeriële regeling worden onder meer de kosten voor het
jaarlijkse toezicht geregeld. Het wordt dadelijk op 1 januari
2016 spannend hoe de Wet lokaal spoor in de praktijk gaat
werken. Decentrale overheden doen er nu alvast goed aan om
te bezien wat hun positie zal zijn onder die wet. Het kan ook
verstandig zijn dat zij gebruik maken van hun bevoegdheid
om beleidsregels vast te stellen om duidelijker vast te leggen
hoe zij zullen omgaan met hun taken en verantwoordelijkheden. O
Jan Reinier van Angeren is advocaat bij Stibbe gespecialiseerd
in bestuursrecht en openbaarvervoerrecht.
Nederlands Vervoer 33
nr. 6 • juni/juli 2014