Actief in Onderwijs - Willem de Zwijger College Papendrecht

Actief in Onderwijs
Postbus 1105
3350 CC Papendrecht
[email protected]
078-6417970 Papendrecht
0184-613711 Hardinxveld-Giessendam
September 2014
Van de centrale directe
Nieuwe medewerkers
Zoals elk jaar verwelkomen wij weer een aantal nieuwe medewerkers.
Dat zijn met ingang van 1 september 2014:
e
De heer R.A. Bandell (Afdelingsmanager Havo 3 – 5e leerjaar)
Mevrouw Ç. Gökbulut (Economie)
Mevrouw J. Ostermann (Engels)
De heer S. van der Weiden (Nederlands)
Mevrouw C. Custers-Egli (Duits)
Mevrouw S. Bikker (Dans)
De heer G.T.A. de Winter (Techniek)
Inhoudsopgave
De heer A.N. Daud (Wiskunde)
Van de centrale directe
1
De Willem Gaat Digitaal (DWGD) 2
Grote verbouwing
2
Ouderavond, georganiseerd door het
CJG
2
Willem Junior Academie (WJA)
3
Presentatieavond van de
Maatschappelijke Stage
3
De MR zoekt u als betrokken ouder!
4
Jeugdgezondheidszorg van Rivas in
onze school
4
“Nieuw op het Willem de Zwijger
College”
5
Belangrijke data oktober, november en
december.
5
Mevrouw J. Sarbach (Wiskunde)
Mevrouw I. van Heusden (Duits)
Mevrouw M.B. Baas (Beeldende vorming)
Mevrouw J. van der Kolk (Aardrijkskunde)
Jubilea
De volgende medewerkers zijn op de eerste schooldag in het zonnetje
gezet vanwege het volmaken van 12½, 25 of 40 jaar op onze school of in
het onderwijs in het algemeen:
12½ jaar
Mevrouw Van Loon
25 jaar
Mevrouw Bos
Mevrouw Bosman
40 jaar
Mevrouw de Graaf
Mevrouw Stehouwer
De heer Jansma
De heer van Noorden
De heer Van der Vorm
OUDERINFO – juli 2014
De Willem Gaat Digitaal (DWGD)
Dit schooljaar gaan we in zowel Papendrecht als
Hardinxveld beginnen met ons project DWGD. Op
beide locaties zullen vier docenten in een aantal van
hun klassen lessen verzorgen met behulp van door
de school aangeschafte Chromebooks. Dit zijn
laptops waarop de leerlingen gaan werken, waarbij
het werk “in de cloud” wordt opgeslagen. Vanaf elke
computer, dus ook thuis, kunnen de leerlingen op
deze externe server verder werken.
Op beide locaties gaat het om de vakken
geschiedenis, Engels en Duits. In Hardinxveld komt
daar ook wiskunde bij en in Papendrecht ook
natuurkunde/scheikunde/algemene
natuurwetenschappen en kunst/beeldende vorming.
Doel van dit project is te ervaren wat er allemaal nog
beter zou kunnen bij het gebruik van de digitale
leermiddelen, het beheer van de Chromebooks en de
andere didactiek die nodig is. Maar ook zijn we
benieuwd naar het effect op de motivatie, het
leerplezier én het niveau van de leerlingen.
De leerlingen die het betreft zullen aan het begin van
het schooljaar een zogenaamd ‘Chromebookprotocol’
ter ondertekening door leerling en ouders voorgelegd
krijgen.
Grote verbouwing
Misschien is het u opgevallen toen u deze zomer in
de buurt van ons gebouw in Papendrecht was: de
hele vakantie lang bruiste het gebouw van de
bedrijvigheid.
Vanwege steeds strenger wordende eisen aan de
brandveiligheid moesten we een compleet nieuwe
brandmeld- en ontruimingsinstallatie aan laten
brengen. Ook moesten de compartimenten waarin
de school bij de bouw was verdeeld, die
brandwerende muren en deuren moesten hebben,
worden verkleind.
Deze operatie hebben we aangegrepen om de
houten schrootjesplafonds die in een groot deel van
het gebouw nog aanwezig waren te vervangen door
een systeemplafond. Dat is niet alleen veel handiger,
maar vooral ook veel lichter en mooier. Bedrading is
er achter verwerkt en de verlichting is nu in de
plafonds weggewerkt.
Tenslotte zijn ook alle klapdeuren in de school
vervangen door deuren met minder en veiliger glas.
2|
Gelukkig hadden alle scholen in Nederland aan het
eind van 2013, in het kader van het Herfstakkoord,
een extra financiering gekregen ter compensatie van
het feit dat de Rijksvergoeding voor de materiele
kosten al jarenlang bevroren was. Deze extra
inkomsten hebben we hard nodig gehad om de
kosten van deze verbouwing te dekken.
Voor een dergelijke grote operatie laat je natuurlijk
van te voren een aantal aannemers offerte
uitbrengen. Ook hebben we externe deskundigen in
de arm genomen om al deze offertes te beoordelen
en om in de vakantie de verbouwing te begeleiden.
Op de website van Den Hartog Bouwadvies, die de
verbouwing begeleidde, is een hele reportage over
de verbouwing te zien: klik op de volgende link.
http://www.denhartogbouwadvies.nl/willem-dezwijger-college/
We waren blij om te merken dat de aannemer die ons
schoolgebouw erg goed kent, omdat hij eerder zaken
in de school heeft aangepakt, nu ook weer als beste
uit de bus kwam. Aannemingsbedrijf W. Stam uit
Alblasserdam heeft onze school niet alleen in het
gebouw gemoderniseerd, zij zijn ook een van de
sponsoren van ons chromebook-projoect, waarover u
elders meer kunt lezen. Dat laatste geldt ook voor de
aannemer
die
de
hele
brandmelden
ontruimingsinstallatie heeft aangelegd, Elektroservice
Holland BV uit Hardinxveld-Giessendam. Dankzij hun
financiële ondersteuning kunnen wij dit schooljaar
een flink aantal leerlingen kennis laten maken met
leren met behulp van elektronische leermiddelen.
Ouderavond, georganiseerd door het CJG
Speciaal bericht voor de ouders/verzorgers van
leerlingen uit de brugklas!
Op donderdag 9 oktober organiseert het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) in het kader van de
Week van de Opvoeding samen met de Dienst
Gezondheid en Jeugd en de middelbare scholen in
Papendrecht de ouderavond ‘Help, mijn kind wordt
een puber!’. Deze avond, speciaal voor ouders van
kinderen uit groep 8 en de brugklas, wordt gehouden
op CSG De Lage Waard, locatie Burgemeester
Keijzerweg 5.
Een goede relatie tussen ouder(s) en puber(s) is één
van de basisvoorwaarden waardoor een kind zich
goed kan ontwikkelen. Maar waar moet je als ouder
bij een puberend kind op letten? Hoe blijf je in
gesprek? Hoe ga je om met je kind als hij/zij wil
experimenteren met roken, drugs of alcohol? Of
maakt u zich misschien wel zorgen over uw sombere
dochter of ergert u zich misschien als uw kind de
gehele dag zit te internetten?
Kom dan naar deze interessante ouderavond op
donderdag 9 oktober van 19:15-22:00 uur!
U kunt zich voor 1 oktober 2014 aanmelden met
een
e-mail
bij
mevrouw
Haye
via
[email protected]
Ook kunt u bellen naar 078-7703356 (ma / woe / do
9-13uur; di 9-17uur). Aan deze avond zijn géén
kosten verbonden.
inschrijving wordt er gekeken of de onderdelen
voldoende aanmeldingen hebben, zodat ze door
kunnen gaan. Te weinig aanmeldingen betekent dat
het niet door zal gaan en een leerling nog iets anders
kan kiezen.
Na de inschrijving volgt een factuur en als deze voor
28 oktober betaald is dan is de inschrijving definitief
en kan de leerling deelnemen aan het sport en
cultuurtraject. De lessen vinden allemaal plaats
e
e
tijdens het 8 en 9 lesuur op de dinsdag. De start
van de eerste onderdelen is op dinsdag 28 oktober
na de herfstvakantie. De onderdelen beginnen
verspreid over het schooljaar.
In Magister bij “inschrijvingen” kunnen de leerlingen
per onderdeel lezen wat het inhoudt, waar het
onderdeel gegeven wordt, wat de kosten zijn,
hoeveel lessen het zijn en op welke data deze
gegeven worden. De leerlingen krijgen ook een folder
waar alles in te vinden is.
Willem Junior Academie (WJA)
Schooljaar 2014/2015 zal het schooljaar zijn waarin
de Willem Junior Academie zal gaan starten.
De
Willem
Junior
Academie
excellentietraject wat bestaat uit:
heeft

Cambridge English,
voor bovenbouw havo en vwo

Elementair boekhouden,
voor bovenbouw havo en vwo

Spaans, voor bovenbouw havo en vwo

Debat, voor onderbouw vwo en bovenbouw
havo en vwo
een
De inschrijvingen zijn al gedaan en komend
schooljaar zijn er voldoende leerlingen om met
Cambridge English te starten en met Debat verder te
gaan. Elementair boekhouden en Spaans hebben te
weinig aanmeldingen voor dit schooljaar. Voor het
schooljaar 2015/2016 zullen de inschrijvingen in het
voorjaar van 2015 gaan starten.
De Willem Junior Academie bestaat verder uit een
Sport en Cultuurtraject. Een zeer gevarieerd aanbod
van Sport, Cultuur, Techniek en nog vele andere
onderdelen.
De definitieve inschrijfronde is van 19 september t/m
3 oktober. Alle leerlingen van alle niveaus kunnen
zich inschrijven voor één of meerdere onderdelen.
Let hierbij op dat data van de verschillende
onderdelen elkaar niet gaan overlappen. Inschrijven
kan via Magister / ELO / Inschrijvingen. Na de
3|
Presentatieavond van de Maatschappelijke Stage
Woensdagavond 1 oktober a.s. van 19.30-21.00 uur
is
de
jaarlijkse
presentatieavond
van
de
Maatschappelijke Stage. Leerlingen die stage
hebben gelopen presenteren op deze avond met veel
enthousiasme hun bevindingen en belevenissen.
MaS vwo
Willem de Zwijger
U bent allen van harte uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen bij uw zoon of dochter. Natuurlijk
mogen andere familieleden ook mee. Loopt uw kind
nog geen stage? Kom dan langs om ideeën op te
doen of informatie te vragen.
Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
De Maatschappelijke stagebegeleiders Mevr Romijn
(havo) en Mevr Malais (vwo)
OUDERINFO – juli 2014
De MR zoekt u als betrokken ouder!
Jeugdgezondheidszorg van Rivas in onze school
We zijn de spreekbuis van ouders, leerlingen en
docenten. We brengen expertise in, denken mee en
zijn kritisch. We gaan uit van een constructieve
dialoog. Immers het gezamenlijk belang is uitstekend
onderwijs voor de leerlingen.
Via deze weg willen wij u graag informeren over de
inzet van de Jeugdgezondheidszorg van Rivas in
onze school. Tot op heden bezochten de leerlingen
uit het 2e leerjaar, na het invullen van een vragenlijst
de schoolarts en later de schoolverpleegkundige. Na
een pilot (vorig schooljaar) is de werkwijze vanaf
heden als volgt (deel van de door het Rivas
verzonden brief):

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd.

De school vraagt instemming aan ons op
bepaalde terreinen.

We hebben initiatiefrecht, dus kunnen zelf
met zaken komen.

Ook zijn we vraagbaak
leerlingen en docenten.
voor

We vergaderen 6x
doordeweekse avond.
jaar
per
ouders,
op
een
VMBO klas 1, MAVO/HAVO klas 1, HAVO klas 2,
VWO klas 2:
Een preventief gezondheidsonderzoek ‘Keep in
touch’, dat bestaat uit het invullen van een digitale
vragenlijst
over
lichamelijke
en
geestelijke
gezondheid, leefgewoonten (roken, alcohol, voeding,
bewegen, enz.), pesten en school, door de jongere
zelf. Het meten van lengte en gewicht en een
gesprek met de jeugdverpleegkundige waarin de
resultaten van de vragenlijst en de metingen
besproken worden.
VMBO klas 3, HAVO klas 4, VWO klas 4:
Wilt u hieraan actief uw steentje bijdragen? Dat kan.
Want er komt een plek vrij binnen de oudergeleding
van de MR. Hiervoor worden verkiezingen
uitgeschreven (sluitingsdatum 10 oktober).
Voor het aanmelden voor deze verkiezingen of het
opvragen van informatie, kunt u terecht bij de
secretaris van de MR, mevrouw Ingeborg Malais,
[email protected]
Direct contact met de ouders in de MR kan ook:
Sjaak Breijer, [email protected]
Joost Hogervorst, [email protected]
Benno de Jongh, [email protected]
Een preventief gezondheidsonderzoek ‘Keep in
touch’, dat bestaat uit het invullen, door de jongere
zelf, van een digitale vragenlijst en het meten van
lengte en gewicht. De vragen gaan over lichamelijke
en geestelijke gezondheid, leefgewoonten (roken,
alcohol, voeding, bewegen, enz.), pesten en school.
Op basis van het dossier, de uitkomsten uit de
vragenlijst en/of de signalen van de mentor wordt een
onderzoek
op
indicatie
gepland
door
de
jeugdverpleegkundige/-arts.
Onderzoeken op vraag van jongeren, ouders of
school bij vragen over lichamelijke en geestelijke
gezondheid, leefgewoonten, voor advies of
doorverwijzing.
Voorafgaand aan bovengenoemde onderzoeken
krijgen de jongeren en hun ouders een informatie
flyer/brief, waarin aangegeven wordt wat het
onderzoek inhoudt en dat dit binnenkort plaats zal
vinden.
4|
“Nieuw op het Willem de Zwijger College”
Belangrijke data oktober, november en december.
Wij zitten in havo/vwo brugklas 1Q.
Woensdag 1 oktober, 19.30 uur:
presentatie maatschappelijke stage havo en vwo
Maandag 1 september: de brugklas leerlingen
werden om 11 uur ontvangen in de aula. Daar werd
ons uitgelegd wat we die dag gingen doen en in
welke klas we zouden zitten. Toen dat afgelopen was
moesten we met onze mentor (mevrouw Stehouwer)
naar de klas lopen.
Daar werd uitgelegd dat we een speurtocht gingen
doen door de school.Je kreeg een blaadje waar
opstond waar je naar toe moest, als je bij de plek was
aangekomen moest je een rebus oplossen.
Terug in de klas kreeg je je rooster en uitleg over de
kluisjes en Magister.
Donderdag 9 oktober, 14.00 uur:
leerlingenbesprekingen
Vrijdag 10 oktober, 14.00 uur:
leerlingenbesprekingen
Donderdag 9 t/m woensdag 15 oktober
toetsweek 1 examenklassen havo en vwo
Donderdag 6 t/m woensdag 12 november toetsweek
1 examenklassen vmbo en mavo
Maandag 17 november, 19.30 uur:
decanenvoorlichting 5 havo
Dinsdag 18 november, 19.30 uur:
decanenvoorlichting 6 vwo
Maandag 24 november t/m vrijdag 5 december
stageweken klas 4 basis en kader
Donderdag 27 november t/m woensdag 3 december
toetsweek 1 voorexamenklassen havo en vwo
toetsweek 2 examenklassen havo en vwo,
Donderdag 11 december, 14.00 uur:
leerlingenbesprekingen
Vrijdag 12 december, 14.00 uur:
leerlingenbesprekingen
Maandag 15 t/m vrijdag 19 december
activiteitenweek
Dinsdag 2 september (1e echte schooldag)
Om 8:10 begonnen de lessen. Bij ieder vak begon de
docent eerst te vertellen wat het vak inhoudt en wat
je allemaal gaat doen.
Na ieder lesuur is er een leswisseling. Dat was soms
wel even moeilijk; zeker om het goede lokaal te
vinden. Maar je komt er wel!!!
Gedurende de
makkelijker.
eerste
week
ging
dat
steeds
Ook nieuwe vrienden maken is wel even lastig, maar
na een dag of twee heb je al nieuwe vrienden.
Kortom: de 1e week was leuk, druk en spannend!!!!!!
We hebben gelukkig een leuke klas en hebben het
reuze naar ons zin.
Groetjes Anne, Britt, Nikki en Gwen.
5|
Donderdag 18 december
Kerstgala vestiging Papendrecht en Hardinxveld