Liebherr GP3656

Gebruiksaanwijzing
NL
voor diepvriesapparaten, NoFrost
7082 226 -­ 00
GSS...6 3006
Het apparaat in vogelvlucht
Bedienings-­ en controlepaneel, afb. A1
Temperatuur-­ en insteldisplay
met nA-­indicator voor stroomuitval en FrostControl met
warmste temperatuuropvraging
Tiptoetsen voor temperatuur:
UP = warmer,
DOWN = kouder,
aanbevolen instelling: -­18 °C
Aan/Uit-­toets
SuperFrost-­toets, licht op = functie ingeschakeld
Voor het snel invriezen van grote hoeveelheden verse levens-­
middelen.
• Druk kort op de SuperFrost-­toets zodat ze oplicht.
• 6-­24 uur wachten.
• Leg de verse levensmiddelen vervolgens bij voorkeur in
de bovenste laden. SuperFrost wordt afhankelijk van de
behoefte uitgeschakeld -­ het apparaat schakelt auto-­
matisch op normaal vriezen over.
Toets voor uitschakelen geluidssignaal bij alarm
Indicator voor kinderbeveiliging, licht op = functie ingescha-­
keld, tegen ongewenst uitschakelen. Meer informatie vindt
u in de paragraaf 'Extra functies'.
Typeplaatje, afb. A2
Typeaanduiding
Servicenummer
Apparaatnummer
Invriescapaciteit in kg/24h
Overzicht van apparaat en uitrusting
Afb. A
Transportgrepen achter
Bedienings-­ en controlepaneel
Verlichting
Typeplaatje
Invriesplateau*, koudeaccu*
Laden met info-­systeem*
VarioSpace door vakvergroting*
IJsblokjeshouder*
Dooiwaterafvoer
Stelpoten, transportgrepen voor, transportwieltjes achter
26
* afhankelijk van model en uitvoering
Wij feliciteren u met uw nieuwe apparaat. Door uw
aankoop heeft u gekozen voor alle voordelen van
de modernste koudetechniek, die u een hoogwaar-­
dige kwaliteit, een lange levensduur en een hoge
bedrijfszekerheid garandeert.
De uitvoering van uw apparaat biedt u elke dag
opnieuw optimaal bedieningscomfort.
Met dit apparaat, gefabriceerd met milieuvriende-­
lijke technieken en recyclebare materialen, leveren
u en wij gezamenlijk een actieve bijdrage aan het
behoud van ons milieu.
Lees, om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te
leren kennen, a.u.b. de informatie in deze gebruiks-­
aanwijzing aandachtig door.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef hem
eventueel aan de volgende eigenaar door.
Deze gebruiksaanwijzing is voor verscheidene modellen
geldig, afwijkingen zijn daarom mogelijk.
Inhoud
Bepalingen
§
+ Het apparaat werd ontworpen voor het invriezen en
bewaren van levensmiddelen evenals het maken
van ijs. Het is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Bij an-­
der gebruik kan er geen garantie voor de onberispelijke
werking worden verleend.
+ Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaat-­
klasse d.w.z. een minimale omgevingstemperatuur waar-­
onder en een maximale omgevingstemperatuur waarbo-­
ven het apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de
klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje. Hierbij
worden de volgende afkortingen gebruikt:
Klimaatklasse
ontworpen voor
omgevingstemperaturen
SN, N
tot +32 °C
ST
tot +38 °C
T
tot +43 °C
-­ Een storingvrij bedrijf van het apparaat is tot een laagste
omgevingstemperatuur van +5 °C gewaarborgd.
-­ Het koelmiddelcircuit werd op lekkages gecontroleerd.
-­ Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde
veiligheidsbepalingen en de EG-­richtlijnen 73/23/EEG en
89/336/EEG.
pag.
Gebruiksaanwijzing
Het apparaat in vogelvlucht ............................... 26
Inhoud ................................................................ 27
Bepalingen ......................................................... 27
Tips voor energiebesparing ................................ 27
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ............... 28
Aanwijzing m.b.t. afdanken ................................. 28
Opstellen ............................................................ 28
Aansluiten .......................................................... 29
Ingebruikneming en controlepaneel ......................... 29
In-­ en uitschakelen ............................................. 29
Temperatuur instellen ......................................... 29
Temperatuurdisplay ............................................ 29
Alarm -­ geluidssignaal ........................................ 29
Indicatie bij stroomuitval/
FrostControl-­melding .......................................... 29
Extra functies -­ kinderbeveiliging ........................ 29
Intensiteit van het display* .................................. 29
SuperFrost ............................................................... 30
Aanwijzingen voor het invriezen en bewaren ..... 30
Uitrusting ................................................................. 31
Info-­systeem ....................................................... 31
Invriesplateau ..................................................... 31
Koudeaccu's ....................................................... 31
IJsblokjes maken ................................................ 31
VarioSpace* ....................................................... 31
Verlichting ........................................................... 31
Ontdooien, reinigen ................................................. 31
Storingen -­ Problemen ............................................. 32
Technische dienst en typeplaatje........................ 32
Opstel-­ en ombouwaanwijzingen
Afmetingen van het apparaat .............................. 32
Draairichting deur veranderen ............................ 32
Tips voor energiebesparing
+ Houd de ventilatieopeningen vrij.
+ Laat de deur nooit onnodig lang open staan.
+ Plaats de levensmiddelen soort bij soort in het apparaat;
houdt u aan de maximale bewaartijd.
+ Bewaar alle levensmiddelen goed verpakt of afgedekt;
rijpvorming wordt zo voorkomen.
+ Laat warme gerechten eerst tot kamertemperatuur af-­
koelen voordat u ze in het apparaat plaatst.
+ Laat diepvriesproducten in het koelgedeelte ontdooien.
+ Ontdooi het apparaat zodra zich een dikkere laag ijs
gevormd heeft. Het apparaat vriest dan beter en zuiniger.
+ Houd de deur van het apparaat bij een storing gesloten.
Zo voorkomt u dat de temperatuur snel oploopt en blijft
de kwaliteit van de levensmiddelen langer bewaard.
* afhankelijk van model en uitvoering
27
NL
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Aanwijzing m.b.t. afdanken
De verpakking is van recyclebare materialen gefabri-­
ceerd.
-­
-­
-­
-­
Golfkarton/karton
Voorgevormde delen van geschuimd polystyreen
Folies van polyetheen
Spanbanden van polypropeen
• Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinde-­
ren -­ verstikkingsgevaar door folies!
• Breng a.u.b. de verpakking naar een officiële inzamel-­
punt.
Het afgedankte apparaat bevat nog waardevolle
materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde
afval worden afgevoerd.
• Afgedankte apparaten onbruikbaar maken: trek de
stekker uit het stopcontact, snijd het netsnoer door
en zet de sluiting buiten werking zodat kinderen zich niet
kunnen opsluiten.
• Let erop dat het koelmiddelcircuit tijdens het transport van
het afgedankte apparaat niet wordt beschadigd.
• Informatie over het gebruikte koelmiddel vindt u op het
typeplaatje.
• Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig
gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voor-­
schriften en wetten.
Technische veiligheid
+ Om persoonlijk letsel en materiële schade te voor-­
komen, het apparaat alleen verpakt transporteren
en met twee personen neerzetten.
+ Het gebruikte koelmiddel R 600a is milieuvriendelijk,
maar brandbaar.
+ Leidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.
Eruit spuitend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken of
ontbranden.
+ Wanneer koelmiddel vrijkomt, dan open vuur of ontste-­
kingsbronnen in de nabijheid van het lekpunt verwij-­
deren, stekker uit het stopcontact trekken en de ruimte
goed ventileren.
+ Bij schade aan het apparaat onmiddellijk -­ voor het aan-­
sluiten -­ bij de leverancier reclameren.
+ Om een veilig gebruik te waarborgen het apparaat alleen
volgens de informatie in de gebruiksaanwijzing monteren
en aansluiten.
+ In geval van een storing het apparaat van het net loskop-­
pelen: stekker uit het stopcontact trekken (hierbij niet aan
de aansluitkabel trekken) of zekering laten aanspringen
resp. eruit draaien.
+ Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen
door de technische dienst laten uitvoeren, daar
anders aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ont-­
staan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het net-­
snoer.
Veiligheid bij gebruik
+ Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen
met brandbare drijfgassen, zoals butaan, propaan,
pentaan enz., in het apparaat. Eventueel vrijko-­
mende gassen zouden door elektrische componenten
kunnen ontbranden. U herkent dergelijke spuitbussen
aan de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan een
vlamsymbool.
+ Producten met een hoog percentage alcohol alleen goed
afgesloten en staande bewaren.
+ In het inwendige van het apparaat geen open vuur of
ontstekingsbronnen gebruiken.
+ Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebrui-­
ken (bijv. stoomreinigingsapparatuur, verwarmingsappa-­
ratuur, ijsmakers enz.).
28
+ Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te
leunen misbruiken.
+ Kinderen niet met het apparaat laten spelen, bijv. door ze
in laden te laten zitten of aan de deur laten hangen.
+ Consumptie-­ijs, met name waterijs of ijsblokjes, na het
eruit nemen niet onmiddellijk en niet te koud consume-­
ren. Door de lage temperaturen bestaat "Gevaar voor
verbranding".
+ Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn,
ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken.
+ Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinde-­
ren) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of
personen, die niet over voldoende ervaring en kennis
beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun
veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het ap-­
paraat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht
uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblij-­
ven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
+ Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlak-­
ken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat
kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken.
Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen,
bijv. handschoenen dragen.
Opstellen
+Let er bij het opstellen/inbouwen op dat er geen leidingen
van het koelsysteem beschadigd raken.
+ Schuif het apparaat in de nis. Verdraai de stelpo-­
ten met de bijgevoegde steeksleutel 10 om het
apparaat stevig en waterpas op te stellen.
+ Vermijd standplaatsen direct in het zonlicht, naast het
fornuis, de radiator en dergelijke, evenals in vochtige
omgevingen met spatwater.
Een ideale plaats voor het apparaat is de kelder.
+ De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de
norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke
m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koel-­
middelcircuit geen ontvlambare gas-­lucht-­mengeling in
de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan.
Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op
het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
+ Dek de ventilatieopeningen nooit af. Zorg altijd
voor een goede luchttoevoer en -­afvoer! Lees de
informatie in de opstel-­ en ombouwaanwijzingen.
+ Plaats geen apparaten die warmte afgeven op de
koel-­ of vrieskast, bijv. magnetron, broodrooster enz.
+ Verwijder alle transportbeveiligingsonderdelen.
Aansluiten
De stroom (wisselstroom) en spanning
op de opstelplaats moeten overeenkomen met de ge-­
gevens op het typeplaatje. Dit bevindt zich op de linker
binnenkant van het apparaat, afb. A.
+ Sluit het apparaat uitsluitend op een correct
geïnstalleerd randaardestopcontact aan.
+ Het stopcontact moet door een zekering van 10 A of
meer beveiligd zijn, niet door de achterkant van het ap-­
paraat bedekt worden en goed toegankelijk zijn.
+ Het apparaat niet
-­ op stand-­alone ondulatoren aansluiten*,
-­ in combinatie met zgn. energiebesparingsstekkers ge-­
bruiken -­ de elektronica kan beschadigd worden,
-­ samen met andere apparaten aansluiten via een verleng-­
kabel -­ gevaar voor oververhitting.
+ Wanneer u het netsnoer afrolt adviseren wij u het kunst-­
stof snoerhoudertje te verwijderen, om onnodig ramme-­
len te voorkomen.
* afhankelijk van model en uitvoering
Ingebruikneming en controlepaneel
In-­ en uitschakelen
+ Inschakelen: Druk op de Aan/Uit-­toets ; het temperatuur-­
display licht op/knippert.
-­ Bij de inbedrijfstelling en een warm apparaat zijn streepjes
zichtbaar, totdat een temperatuur onder 0 °C bereikt is.
-­ De verlichting brandt wanneer de deur geopend is.
+ Uitschakelen: Druk ca. twee seconden op de Aan/Uit-­toets;
het temperatuurdisplay gaat uit.
Temperatuur instellen
Het apparaat is standaard ingesteld voor normaal vriezen; wij
adviseren een temperatuur van -­18 °C.
+ Temperatuur verlagen/kouder:
Druk op de DOWN-­insteltoets .
+ Temperatuur verhogen/warmer:
Druk op de UP-­insteltoets .
-­ Tijdens het instellen knippert de ingestelde tempera-­tuur
op het temperatuurdisplay.
-­ De eerste keer dat u op een temperatuur-­tiptoets drukt toont
het temperatuurdisplay de laatst ingestelde temperatuur.
-­ Door meermaals kort op een tiptoets te drukken, laat u de in-­
gestelde temperatuur in stapjes van 1 °C verspringen. Houdt
u de tiptoets langer ingedrukt dan verandert de temperatuur
doorlopend.
-­ Ca. 5 sec. na de laatste druk op een tiptoets schakelt de
elektronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke
temperatuur van de levensmiddelen op dat moment getoond.
-­ De temperatuur is instelbaar van -­14 °C tot -­28 °C.
Afhankelijk van de opstelplaats wordt de laagste temperatuur
ook daadwerkelijk bereikt of niet (staat het appa-­raat op een
warme plaats dan wordt de laagste temperatuur niet altijd
bereikt).
Temperatuurdisplay
Bij normaal vriezen wordt de hoogste temperatuur van de
ingevroren levensmiddelen getoond.
Het temperatuurdisplay knippert wanneer u
-­ de ingestelde temperatuur verandert en wanneer
-­ de temperatuur enkele graden gestegen is. Hierdoor wordt u
erop geattendeerd dat de temperatuur is opgelopen. Dit kan
gebeuren wanneer u verse levensmiddelen op kamertempe-­
ratuur in het apparaat gelegd hebt of wanneer u het apparaat
lang open liet staan en er warme lucht in kon stromen. In dit
geval zorgt de ingebouwde elektronica er automatisch voor
dat de ingestelde temperatuur weer bereikt wordt. De korte
temperatuurstijging heeft geen gevolgen voor de levensmid-­
delen.
+ Verschijnt op het temperatuurdisplay een foutmelding
"&" tot "&" dan is sprake van een storing. Neem in dit geval
contact op met de technische dienst van de leverancier van
het apparaat. Wanneer u het nummer van de foutmelding
(bijv. "F2") noemt, kan men u snel van dienst zijn.
Alarm -­ geluidssignaal
Het alarm helpt u om de temperatuur van ingevroren levensmid-­
delen te bewaken en energie te besparen.
+ Het alarm stopt wanneer u op de Alarm-­toets drukt en
-­ automatisch wanneer de temperatuur weer voldoende ver
gedaald is of de deur gesloten wordt.
Deuralarm
-­ Het apparaat geeft alarm wanneer de deur langer dan ca. 60
sec. openstaat.
Het alarm blijft ingeschakeld zolang de deur openstaat. Door
het sluiten van de deur is de alarmfunctie automatisch gereed
voor bedrijf.
Temperatuuralarm
-­ Het alarm blijft ingeschakeld zolang de levensmiddelen niet
koud genoeg zijn (afhankelijk van de ingestelde temperatuur).
-­ Tegelijkertijd knippert het temperatuurdisplay.
Mogelijk oorzaak van het alarm:
-­ er werden warme, verse levensmiddelen in het apparaat
gelegd;
-­ bij het overpakken/eruit halen van levensmiddelen is te veel
warme lucht in het apparaat gestroomd.
Het temperatuurdisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie
beëindigd is. Vervolgens schakelt het display automatisch op
continu branden over en is het alarm weer gereed.
Indicatie bij stroomuitval/
FrostControl-­melding
Staat op het display
dan betekent dit: De tempera-­
tuur van de ingevroren levensmiddelen is door een
stroomuitval, door een netspanningsonderbreking in de
afgelopen uren of dagen te ver opgelopen.
+ Wanneer u tijdens de melding
op de Alarm-­toets drukt,
ziet u op het display hoe ver de temperatuur gedurende de
stroomonderbreking is opgelopen.
-­ Controleer, afhankelijk van de temperatuurstijging of zelfs
ontdooiing, of de levensmiddelen nog geschikt zijn voor con-­
sumptie!
-­ De hoogste temperatuur tijdens de stroomonderbreking is ca.
1 min. zichtbaar. Daarna toont het display weer de tempera-­
tuur die de levensmiddelen op dat moment hebben. Druk
nogmaals op de Alarm-­toets om de weergave van de hoogste
temperatuur voortijdig af te breken.
Zodra het apparaat weer stroom krijgt zal de ingestelde tempe-­
ratuur weer worden aangehouden.
Extra functies
Via de instelmodus kunt u gebruik maken van de kinderbeveili-­
ging en de intensiteit van het display* veranderen:
Instelmodus activeren:
+ SuperFrost-­toets ca. 5 sec drukken -­ de SuperFrost-­toets
knippert -­ het display toont c voor kinderbeveiliging.
Aanwijzing: de waarde die dient te worden veranderd knip-­
pert.
+ Door op de Up/Down-­toets te drukken, de gewenste functie
kiezen:
c = kinderbeveiliging of h = lichtintensiteit.
+ Nu door kort op de SuperFrost-­toets te drukken, de functie
selecteren/bevestigen:
• Bij c = kinderbeveiliging door op de
Up/Down-­toets te drukken
c1 = kinderbeveiliging AAN of
c0 = kinderbeveiliging UIT
kiezen en met de SuperFrost-­toets bevestigen. Als het
symbool oplicht, is de kinderbeveiliging actief.
• Bij h = lichtintensiteit door op de
Up/Down-­toets te drukken
h1 = minimale tot
h5 = maximale intensiteit selecteren en met de
SuperFrost-­toets bevestigen.
Instelmodus verlaten:
+ Door op de On/Off-­toets te drukken, de instelmodus beeindi-­
gen; na 2 min. schakelt de electronica automatisch om.
-­ Het standaard regelbedrijf is weer actief.
* afhankelijk van model en uitvoering
29
NL
SuperFrost, aanwijzingen voor het invriezen en bewaren
SuperFrost
Afb. A1
Met de SuperFrost-­functie zorgt u ervoor dat verse levens-­
middelen zo snel mogelijk door en door bevriezen, terwijl
reeds ingevroren levensmiddelen een "koudereserve"
krijgen. Zo blijven voedingswaarde, uiterlijk en smaak van
de ingevroren levensmiddelen het beste bewaard.
+ Op het typeplaatje (zie afb. A2, , onder "Invriescapaci-­
teit ... kg/24h") vindt u hoeveel kilo verse levensmiddelen
u binnen 24 uur maximal kunt invriezen. De invriescapa-­
citeit is afhankelijk van het model en de klimaatklasse
van het apparaat.
Invriezen met SuperFrost
+ Druk kort op de SuperFrost-­toets zodat ze
oplicht.
De temperatuur daalt; het apparaat werkt met maximale
koeling.
+ Bij een geringe hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen
ca. 6 uur wachten/voorvriezen -­ gewoonlijk is dit lang
genoeg. Wacht bij de maximale hoeveelheid levens-­
middelen, zie het typeplaatje onder "Invriescapaciteit",
ca. 24 uur.
+ Daarna de verse levensmiddelen erin leggen, bij voor-­
keur in de bovenste laden.
Vries bij de maximale hoeveelheid de verpakte levens-­
middelen zonder laden in. Leg ze direct op de plateaus
en na het invriezen in de laden!
-­ SuperFrost wordt automatisch uitgeschakeld, afhanke-­
lijk van de ingevroren hoeveelheid (variërend van 30 tot
65 uur). Het invriesproces is voltooid -­ de SuperFrost-­
toets is donker -­ het apparaat werkt weer in de normale
energiebesparende stand.
Opmerking: Bij SuperFrost werkt het apparaat met de
maximale koelcapaciteit, de geluiden van het koelaggre-­
gaat kunnen tijdelijk luider zijn.
Schakel SuperFrost niet in
-­ wanneer u reeds ingevroren diepvriesproducten in het
apparaat legt;
-­ bij het in vriezen van minder dan 2 kg verse levensmidde-­
len per dag.
Aanwijzingen voor het invriezen en
bewaren
+ De volgende levensmiddelen kunt u invriezen: vlees,
wild, gevogelte, verse vis, groente, fruit, zuivelproducten,
brood, bakkerijproducten, kant-­en-­klare maaltijden.
Ongeschikt zijn: kropsla, rammenas, druiven, hele ap-­
pels en peren, vet vlees.
+ Als verpakkingsmateriaal zijn geschikt: diepvries-­
zakjes, voor hergebruik geschikte koelkastdozen van
kunststof of metaal (bijv. aluminium).
+ Breng in te vriezen levensmiddelen nooit in contact met
ingevroren levensmiddelen. Leg uitsluitend droge verpak-­
kingen in het apparaat zodat ze niet aan elkaar kunnen
vastvriezen.
+ Schrijf altijd de invriesdatum en inhoud op de verpakkin-­
gen. Houd u aan de maximale houdbaarheid om kwali-­
teitsverlies te voorkomen.
30
+ Verpak levensmiddelen die u zelf invriest altijd in afgeme-­
ten porties. Houd bij voorkeur de volgende hoeveelheden
per portie aan, om de porties meteen door en door te
laten bevriezen:
-­ fruit, groente: max. 1 kg,
-­ vlees: max. 2,5 kg.
+ Blancheer groenten na het wassen en afmeten van de
porties door ze 2-­3 minuten in kokend water onder te
dompelen en vervolgens snel onder koud water af te
spoelen. Gebruikt u een stoompan of magnetron, lees
dan de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
+ Voeg geen zout of specerijen toe aan verse levens-­
middelen en te blancheren groente. Voeg aan overige
levensmiddelen slechts weinig zout en specerijen toe:
verschillende specerijen veranderen door het invriezen
van smaak.
+ Vries geen flessen en pakken met koolzuurhoudende
dranken in aangezien deze kunnen exploderen. Haal
flessen die u snel wilt koelen uiterlijk na één uur al weer
uit het apparaat!
+ Bewaren: De afzonderlijke laden en
plateaus kunnen max. 25 kg levens-­
middelen dragen.
+ Als u het maximale volume wilt
gebruiken, kunt u de laden eruit
nemen en de vriesproducten direct
op de plateaus be-­waren.
+ Laden eruit halen: trek de lade tot
aan de aanslag naar voren en til hem eruit.
-­ Als u de laden eruit neemt, moet u erop letten dat u de
luchtgaten van de ventilator niet afdekt, dat is heel be-­
langrijk voor een goed functioneren van het apparaat.
+ Bewaar dezelfde soort levensmiddelen altijd bij elkaar. Zo
voorkomt u dat de deur te lang open staat en bespaart u
energie.
+ Houd u aan de voorgeschreven bewaartijden.
+ Ontdooien: Haal steeds slechts zoveel levensmiddelen
uit het apparaat als u direct nodig hebt. Verwerk eenmaal
ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk tot een ge-­
recht.
Ingevroren levensmiddelen kunt u als volgt ontdooien:
-­ in een oven/heteluchtoven;
-­ in een magnetron;
-­ bij kamertemperatuur;
-­ in het koelgedeelte: de warmte die voor het ontdooien
nodig is, wordt aan de overige levensmiddelen onttrok-­
ken.
-­ Reeds enigszins ontdooide platte porties vlees en vis
kunnen heet bereid worden.
-­ Groenten kunt u direct bereiden, zonder dat u ze ontdooit
(in de helft van de tijd die normaal nodig is om gaar te
worden).
* afhankelijk van model en uitvoering
Uitrusting
kant-­en-­klare
maaltijden
ijs
vis
varkensvlees
groente
fruit
worstjes
brood
paddestoelen
wild
gevogelte
rund-­/kalfs-­
vlees
Het info-­systeem*
De ingevroren levensmiddelen moeten binnen de aanbevo-­
len bewaartijd worden gebruikt. De getallen tussen de sym-­
bolen staan voor de bewaarduur in maanden voor meerdere
soorten diepvriesproducten.
De vermelde bewaartijden zijn richtwaarden voor vers in te
vriezen levensmiddelen. Of de minimale of maximale be-­
waartijd geldig is, hangt van de kwaliteit van de levensmid-­
delen en de voorbehandeling af. Houd voor de wat vettere
levensmiddelen altijd de minimale bewaartijd aan.
Het invriesplateau*
Hiermee vriest u bessen, kruiden, groenten en andere
kleine diepvriesproducten in. De levensmiddelen behouden
hun vorm en zijn later eenvoudiger in porties te verdelen.
+Verdeel de diepvriesproducten losjes over het invriespla-­
teau, afb. H.
+Laat de levensmiddelen 10 à 12 uur invriezen, stop ze ver-­
volgens in een diepvriesdoos of -­zak en leg ze in een lade.
+Ontdooien: Spreid de ingevroren levensmiddelen losjes
naast elkaar uit.
De koudeaccu's*
voorkomen bij stroomuitval dat de temperatuur te snel op-­
loopt -­ de kwaliteit van de levensmiddelen blijft beter be-­
waard.
+ De koudeaccu's kunt u ruimtebesparend in het invriespla-­
teau invriezen en bewaren, afb. I.
-­ Wilt u ingevroren levensmiddelen bij een eventuele
storing zo lang mogelijk kunnen bewaren, leg dan de
bevroren accu's in de bovenste lade direct op de levens-­
middelen.
IJsblokjes maken
+ IJsblokjeshouder met water vullen.
+ IJsblokjeshouder in het apparaat zetten en laten bevriezen.
+ Vervorm de houder enigszins om de ijsblokjes eruit te
laten springen of houd hem even onder stromend water.
VarioSpace*
-­ Als u de vierde lade en het draagplateau eruit neemt,
krijgt u over twee ladehoogtes plaats voor grote diep-­
vriesproducten. Gevogelte, vlees, grote stukken wild
bijvoor-­beeld kunnen onverdeeld worden ingevroren en
als "ge-­heel" verder worden verwerkt. Ook hoge bak-­
producten en ijsverpakkingen kunt u zonder problemen
bewaren.
+ Voorbeeld (afb. K1/2): Neem de derde en de vierde lade
eruit, druk het borghaakje -­ achteraan onder het plateau -­
omlaag en trek het draagplateau er naar voren uit. Plaats
de derde lade terug en leg er hoge diepvriesproducten
op.
-­ Als u het draagplateau er terug inschuift, moet u het
borghaakje horen klikken.
De verlichting
wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat
langer dan ca. 15 minuten open staat. Gaat de verlichting
niet automatisch aan wanneer u het apparaat opent maar
is het temperatuurdisplay wel verlicht, dan is de gloeilamp
misschien defect.
Vervangen van de gloeilamp:
+Type gloeilamp: max. 15 W, de stroom en spanning
moeten overeenkomen met de gegevens op het type-­
plaatje. Gebruik enkel gloeilampen met dezelfde afme-­
ting. E14-­fitting.
+Schakel het apparaat uit. Trek de stekker uit het stop-­
contact of schakel de zekering in de meterkast uit.
+Vervang de gloeilamp onder het bedieningspaneel vol-­
gens de afbeelding.
* afhankelijk van model en uitvoering
31
NL
Ontdooien, reinigen
Storingen -­ Problemen?
Ontdooien
Het apparaat is zodanig geconstrueerd en gefabriceerd dat
storingen nagenoeg niet voorkomen en een lange levens-­duur
gegarandeerd is.
Doet zich desondanks een storing voor, ga dan a.u.b. na of deze
misschien het gevolg is van een verkeerde bediening. Is dit het
geval dan moeten we helaas -­ ook tijdens de garantietermijn -­ de
reparatiekosten in rekening brengen.
De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:
Storing
-­ mogelijke oorzak en oplossing
Op de aluminiumplaten en fronten van de laden wordt na
langere tijd een laag rijp resp. ijs gevormd, afhankelijk van de
veelvuldigheid waarmee de deuren worden geopend en de
"warmte" van de levensmiddelen die erin werden gelegd. Dat is
heel normaal.
Een dikkere ijslaag zorgt echter wel voor een hoger energiever-­
bruik. Daarom moet u het apparaat regelmatig ontdooien:
+ Schakel één dag voor het ontdooien de SuperFrost-­functie in.
De ingevroren levensmiddelen krijgen een "koudereserve".
+ Schakel het apparaat uit om het te laten ontdooien:
-­ druk op de Aan/Uit-­toets; het temperatuurdisplay gaat uit.
Gaat het temperatuurdisplay niet uit, dan is de kinderbeveili-­
ging ingeschakeld!
-­ Trek de stekker uit het stopcontact.
+ Bewaar de ingevroren levensmiddelen evt. in een diepvriesla-­
de, met de koudeaccu's erop gelegd en in kranten of dekens
gewikkeld, op een koele plaats.
+ Trek het lekwaterpijpje naar buiten en plaats een teiltje
eronder.
+ Plaats een pan heet (niet: kokend) wa-­
ter op een vriesplaat om het apparaat
sneller te laten ontdooien.
Gebruik voor het ontdooien geen
elektrische verwarmings-­ of
stoomreinigingsapparaten, ont-­
dooisprays, open vuur of metalen
voorwerpen om ijs te verwijderen.
Gevaar voor verwondingen en beschadigingen!
+ Laat de deur van het apparaat tijdens het ontdooien open
staan.Neem het laatste dooiwater met een doek op. Maak het
apparaat vervolgens schoon.
Reinigen
+ Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen.
Op de Aan/Uit-­toets drukken, de stekker uit het
stopcontact trekken of de voorgeschakelde zeke-­
ringen eruit schroeven resp. laten aanspringen.
+ Buitenwand, binnenruimte en delen van het interieur met
lauwwarm water en een beetje schoonmaakmiddel met de
hand reinigen.
-­ Niet met stoomreinigingsapparatuur werken -­ gevaar voor
verwonding en beschadiging!
Gebruik nooit schurende/krassende sponsjes of geconcen-­
treerde schoonmaakmiddelen en gebruik geen producten die
zand, zuren of chemische oplosmiddelen bevatten.
-­ Gebruik bij voorkeur zachte poetsdoeken en een pH-­neutrale
allesreiniger.
Gebruik in de binnenruimte van het apparaat enkel levens-­
middelenvriendelijke reinigings-­ en onderhoudsproducten.
-­ Let erop dat er geen water in de ventilatieroosters of elektri-­
sche delen dringt. Maak het apparat goed droog met een doek.
-­ Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van
het apparaat nooit: het is belangrijk voor de technische dienst.
+ Maak het aggregaat en de warmte-­
wisselaar (het metalen rooster aan de
achterkant van het apparaat) minimaal
één keer per jaar stofvrij en schoon.
Stof verhoogt het energieverbruik.
+ Let erop dat u geen kabels of andere
onderdelen lostrekt, knikt of beschadigt.
+ Steek vervolgens de stekker weer in het
stopcontact (of schakel de zekering in de meterkast weer in) en
schakel het apparaat in. Schakel de SuperFrost-­functie in en leg
de levensmiddelen weer terug in het apparaat zodra de tempe-­
ratuur begint te dalen.
Moet het apparaat voor langere tijd uitgeschakeld worden,
maak het dan leeg, trek de stekker uit het stopcontact, maak het
op de hierboven beschreven manier schoon en laat de deur van
het apparaat open staan om geurvorming te voorkomen.
32
Het apparaat werkt niet, het display blijft donker.
-­ Is het apparaat correct ingeschakeld?
-­ Zit de stekker goed in het stopcontact?
-­ Is de zekering in de meterkast in orde?
De verlichting brandt niet.
-­ Is het apparaat ingeschakeld?
-­ Stond de deur langer dan 15 min. open?
-­ Is het gloeilampje defect? Controleer het lampje als onder
"Verlichting" beschreven en vervang het indien nodig.
Het apparaat maakt te veel lawaai.
-­ Staat het apparaat op een stevige ondergrond? Worden
meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende
aggregaat aan het trillen gebracht?
Schuif het apparaat eventueel iets weg, stel het met de stel-­
poten waterpas, zet de flessen en verpakkingen van elkaar af.
-­ Normaal zijn: stromingsgeluiden (borrelen of ruisen) veroor-­
zaakt door het koelmiddel dat in het koelmiddelcircuit stroomt.
Een kort klikken. Dit ontstaat altijd als de compressor (de
motor) automatisch in-­ of uitgeschakeld wordt.
Brommen van de motor. De motor bromt even iets harder
als het aggregaat wordt ingeschakeld. Bij een ingeschakelde
SuperFrost, net erin gelegde levensmiddelen of nadat de
deur lang openstond, neemt de koelcapaciteit automatisch
toe.
Het apparaat geeft een alarmsignaal, de temperatuur is
niet laag genoeg.
-­ Hebt u er een te grote hoeveelheid verse levensmiddelen
ingelegt zonder SuperFrost? (zie passage "SuperFrost")
-­ Sluit de apparaatdeur goed?
-­ Is er voldoende be-­ en ontluchting?
Ventilatierooster eventueel vrijmaken.
-­ Is de omgevingstemperatuur te hoog? (zie passage "Bepalin-­
gen")
-­ Werd het apparaat te vaak of te lang geopend?
-­ Eventueel afwachten of de gewenste temperatuur vanzelf
weer wordt bereikt.
Op het display staat .
-­ De stroom was uitgevallen. Handel als onder "Indicatie bij
stroomuitval/FrostControl-­melding" beschreven.
Technische dienst en typeplaatje
Kunt u geen van de hierboven beschreven oorzaken
vaststellen en de storing niet zelf verhelpen of
verschijnt op het temperatuurdisplay een foutmelding
"& " tot " &" dan is er sprake van een storing. Neem in dit geval
contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst (zie bijge-­
voegd overzicht). Geef het nummer van de foutmelding (F1
enz.) door evenals de volgende gegevens
op het typeplaatje, afb. A2:
de typeaanduiding ,
het servicenummer ,
het apparaatnummer .
Hierdoor wordt een snelle en efficiënte
service mogelijk. Het typeplaatje vindt u
op de linker binnenkant van het apparaat.
Laat het apparaat dicht tot de klantendienst komt om een nog
groter koudeverlies te vermijden.
* afhankelijk van model en uitvoering
Opstel-­ en ombouwaanwijzingen
Afmetingen van het apparaat
De uitwendige afmetingen van het apparaat vindt u in afb. S
en de onderstaande tabel.
Model, bruto-­inhoud (l)
hoogte H
(zie typeplaatje)
(mm)
217
262
307
351
(22..)
(27..)
(31..)
(36..)
;MM=
1250
1447
1644
1841
(
Opstelaanwijzing
Het apparaat niet side-­by-­side met een andere koel-­/vries-­
kast plaatsen! Belangrijk voor het vermijden van condensa-­
tiewater en daaruit resulterende schade.
NL
Draairichting deur veranderen
3
Desgewenst kan de draairichting worden veranderd:
+Open de deur en de plint m.b.v. een schroevendraaier
aan de scharnierkant uitklinken en naar voren uittrekken.
-­ Wip de afdekking met een schroevendraaier los.
Sluit de deur.
-­ Draai schroef M5 eruit.
+ Trek de scharnierbasis en de lagerpen er naar
beneden uit, zwenk ze eruit en verwijder ze.
+ Open de deur, kantel de onderzijde eruit en til de deur
weg, let hierbij op de afstandsring .
+ Zet alle lagerdelen naar de andere kant over:
-­ Afdekkingen met een schroevendraaier naar voren
uitklinken en schuin naar beneden verwijderen. Lagerpen
uitdraaien en op de andere kant indraaien. Daartoe
het inbusgedeelte van de bijgaande steeksleutel (sleutel
5) gebruiken. Afdekkingen opnieuw monteren: achter-­
aan inzetten en vooraan inklinken.
-­ Onder: met een schroevendraaier het afstandsstuk verwijderen en aan de tegenovergestelde kant monteren.
+ Deur weer monteren:
-­ Wip de stopjes -: uit de lagerbussen van de deur en zet
ze naar de andere kant over.
-­ Hang de deur over de lagerpen , let hierbij op de
afstandsring , sluit de deur.
-­ Draai de scharnierbasis 180°, trek de lagerpen eruit en zet hem omgekeerd weer terug. Monteer beide
delen in het scharnier -;: schuif de pen door het schar-­
nier in het deurlager, zwenk de scharnierbasis erin, schuif
hem omhoog en monteer hem met de schroef voor.
+ Lijn de deur via het sleufgat in het scharnier -; uit
ten opzichte van de behuizing, draai vervolgens de
schroef stevig vast.
+ Schuif de plint erop en druk hem vast.
+ Open de deur en zet afdekking van voren in de plint
en druk hem achter vast.
+Deurgreep -7 en stopjes -8 van plaats veranderen*. Zet
de deur open en klik de drukplaatjes* -9 vanvoor voor-­
zichtig uit en schuif ze zijlings weg; schroef de greep eraf.
Bij het monteren omgekeerd te werk gaan: schuif de
drukplaatjes eraan en let op een juist inklikken.
37
4ORX 4
4
______________________________________________
De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling
van alle typen en modellen. Hebt u er daarom a.u.b. begrip
voor dat wij wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek moe-­
ten voorbehouden.
* afhankelijk van model en uitvoering
33