Algemene voorwaarden VZW [PDF, 869 Kb]

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat kan!
Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.
Verzekerd Wonen
Algemene voorwaarden
Geldig vanaf
30-06-2014
DW14078N
Argenta Assuranties NV, afgekort “ARAS NV “,met MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL in België, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN en ingeschreven in
de KBO onder nummer 0404.456.148
Argenta Assuranties nv – Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
Onderneming toegelaten onder het codenummer 0858 om de
verzekeringsverrichtingen van takken 8, 13 en 17 uit te oefenen.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
2
Inhoud
Voorwoord ........................................................................................................................................................ 5
Belangenconflicten ............................................................................................................................................ 6
Algemene voorwaarden ..................................................................................................................................... 7
1
Algemeen................................................................................................................................................... 7
1.1
Welke partijen kennen we in het contract? ........................................................................................... 7
1.1.1 De verzekeraar...................................................................................................................................... 7
1.1.2 De verzekeringsnemer .......................................................................................................................... 7
1.1.3 De verzekerden ..................................................................................................................................... 7
1.2
Wanneer start en eindigt de verzekeringsdekking? .............................................................................. 7
1.2.1 Aanvang ............................................................................................................................................... 7
1.2.2 Duur...................................................................................................................................................... 8
1.2.3 Opzeg ................................................................................................................................................... 8
1.2.4 Einde .................................................................................................................................................... 8
1.2.5 Schorsing .............................................................................................................................................. 9
1.2.6 Gevolgen bij een onjuist of gewijzigd risico ........................................................................................ 9
1.3
Hoe en wanneer moet de premie betaald worden? ............................................................................. 10
1.3.1 Premie / tarief ..................................................................................................................................... 10
1.3.2 Niet-betaling van de premie ............................................................................................................... 10
1.4
Hoe werkt de indexering? ................................................................................................................... 10
1.5
Welk wetgeving is van toepassing? .................................................................................................... 11
1.6
Wat als ik toch niet tevreden ben? ...................................................................................................... 11
2
Verzekerde goederen ............................................................................................................................... 12
2.1
Wat zijn de verzekerde goederen ? ..................................................................................................... 12
2.1.1 Gebouw en inhoud ............................................................................................................................. 12
2.1.1.1
Het gebouw .................................................................................................................................... 12
2.1.1.2
De inhoud ....................................................................................................................................... 12
2.1.2 Tijdelijk verblijf ................................................................................................................................ 13
2.1.3 Goederen van gasten .......................................................................................................................... 13
2.1.4 Verzekerde gebouwen gebruikt door verwanten ................................................................................ 13
2.2
Voor hoeveel moet U zich verzekeren ? ............................................................................................. 13
2.2.1 gebouw ............................................................................................................................................... 13
2.2.2 inhoud ................................................................................................................................................. 14
2.2.3 Evaluatiesysteem ................................................................................................................................ 14
2.2.4 Onderverzekering ............................................................................................................................... 14
3
De waarborgen ........................................................................................................................................ 15
3.1
Waarborg Brand ................................................................................................................................. 16
3.2
Waarborg waterschade ....................................................................................................................... 17
3.3
Waarborg storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk ....................................................................................... 18
3.4
Waarborg natuurrampen ..................................................................................................................... 19
3.5
Extra uitbreiding in de waarborg brand-, storm-, of waterschade en natuurrampen (3.1 tot 3.4) ..... 20
3.6
Waarborg glasbreuk ........................................................................................................................... 21
3.7
Waarborg burgerrechterlijke aansprakelijkheid gebouw .................................................................... 22
3.8
Waarborg Alle risico’s ....................................................................................................................... 23
3.9
Waarborg bijstand bij een schadegeval .............................................................................................. 23
3.10
Optionele waarborg diefstal ............................................................................................................... 25
3.11
Optionele waarborg rechtsbijstand ..................................................................................................... 27
4
Clausules ................................................................................................................................................. 31
4.1
Clausules op basis van de constructie van het verzekerde gebouw .................................................... 31
4.2
Facultatieve clausules (gekozen uitbreiding) ..................................................................................... 31
5
Schade ..................................................................................................................................................... 33
5.1
Wat moet U doen in geval van schade? .............................................................................................. 33
5.1.1 Aangifte .............................................................................................................................................. 33
5.1.2 (niet) doen .......................................................................................................................................... 33
5.1.3 Indeplaatsstelling / Verhaal ................................................................................................................ 33
5.1.4 Specifieke verplichtingen bij schade door (poging tot) diefstal, arbeidsconflicten, aanslagen of
vandalisme ....................................................................................................................................................... 34
5.2
Hoe wordt de schadevergoeding bepaald ? ........................................................................................ 34
5.2.1 Gebouwen .......................................................................................................................................... 34
5.2.2 Inhoud ................................................................................................................................................ 34
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
3
5.2.3 Aansprakelijkheid ............................................................................................................................... 35
5.2.4 Schatting van de schade ..................................................................................................................... 35
5.2.5 Vrijstelling.......................................................................................................................................... 35
5.2.6 Evenredigheidsbeginsel ...................................................................................................................... 35
5.3
Wanneer en hoe wordt de schadevergoeding betaald? ....................................................................... 36
5.3.1 Voorafgaande formaliteiten ................................................................................................................ 36
5.3.2 Betalingstermijn ................................................................................................................................. 36
5.3.3 Indexatie ............................................................................................................................................. 37
5.3.4 Taksen en rechten ............................................................................................................................... 37
5.3.5 Verzekering van goederen voor rekening van derden ........................................................................ 37
5.3.6 Andere verzekeringen......................................................................................................................... 37
6
Extra toelichting bij de gemarkeerde (alle schuin gedrukte woorden) in de polis ................................... 38
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
4
Voorwoord
Beste cliënt
U hebt Argenta uitgekozen als verzekeraar voor uw inboedel en/of woning. Daar zijn wij best fier
op. Wij danken u dan ook graag voor het vertrouwen dat u ons geeft.
Als gezinsverzekeraar sinds 1979 weten wij dat verzekeringen geen gemakkelijke materie zijn.
Daarom zullen wij onze polisvoorwaarden zo goed mogelijk toelichten. Hierbij wordt soms gebruik
gemaakt van typische en veelgebruikte verzekeringsterminologie. Aan de hand van voorbeelden
leggen wij u uit wat er juist wordt bedoeld.
Wij hebben graag dat alles duidelijk is voor u. Daarom geven wij achteraan in de polis nog een
extra toelichting bij de gemarkeerde woorden (alle schuin gedrukte woorden) in deze algemene
voorwaarden. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.
Als u na het lezen van deze voorwaarden toch met vragen blijft zitten, zal uw kantoorhouder u
graag verder helpen.
Ook bij schade is uw kantoorhouder uw eerste aanspreekpunt. Hij zal u zeker met raad en daad
bijstaan.
En er is meer … Bij een schadegeval bieden wij u in het kader van onze polis «Verzekerd Wonen»
een 24-uursbijstand. Als basiswaarborg. Buiten de kantoortijden kunt u altijd bellen op het
nummer: 03 253 62 90. Wij treffen dan voor u de eerste noodzakelijke schikkingen.
Wij vragen u om ons elke adreswijziging dadelijk mee te delen. Alle voor u bestemde
mededelingen doen wij immers rechtsgeldig aan het laatste door ons gekende adres.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
5
Belangenconflicten
Argenta is een dienstverlener die zijn cliënten bank-, verzekerings- en beleggingsdiensten aanbiedt.
Net als elke andere financiële dienstverlener kan Argenta te maken krijgen met feitelijke en potentiële
belangenconflicten die voortvloeien uit deze verschillende activiteiten. De bescherming van het belang
van de cliënt is hierbij de eerste zorg.
Om te vermijden dat interne en externe belangenconflicten schade zouden toebrengen aan de
belangen van zijn cliënten, heeft Argenta een belangenconflictenbeleid uitgewerkt. Dit beleid heeft tot
doel belangenconflicten te identificeren, te beheersen en, indien het redelijkerwijs niet mogelijk is de
belangenconflicten te beheren zonder schade aan de belangen van cliënten, hen passende informatie
te verstrekken. Het beleid heeft betrekking op alle diensten en alle medewerkers en handelsagenten
van Argenta.
Het belangenconflictenbeleid is van toepassing op alle vennootschappen die deel uitmaken van de
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep (“Argenta”), inclusief zijn handelsagenten en wordt regelmatig
geëvalueerd en desgevallend geactualiseerd.
Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat wanneer er tegenstrijdige belangen zijn tussen twee
of meerdere personen of entiteiten. Bij de identificatie van de mogelijke conflicten die de belangen
van een cliënt wezenlijk kunnen schaden gaat Argenta na of de onderneming of een persoon:
 wellicht financieel voordeel zal halen of financieel verlies zal vermijden ten koste van de
cliënt;
 belang heeft bij de uitkomst van een aan een cliënt verstrekte dienst of van een namens
de cliënt uitgevoerde verrichting dat verschilt van het belang dat de cliënt bij die uitkomst
heeft;
 een financieel of andere voordeel krijgt om de belangen van een andere cliënt of groep
van cliënten boven die van de cliënt te stellen;
 dezelfde activiteit uitvoert als de cliënt;
 van een andere persoon dan de cliënt, naast de gebruikelijke commissie of vergoeding,
een voordeel of vergoeding ontvangt of zal ontvangen met betrekking tot een aan de
cliënt verstrekte dienst.
De potentiële belangenconflicten worden opgenomen in de inventaris.
Argenta heeft een belangenconflictenregister dat regelmatig wordt geactualiseerd. Dit register bevat
de details van feitelijke belangenconflicten en is een belangrijk instrument voor de identificatie en het
beheer van deze belangenconflicten. Aan de hand van de effectieve belangenconflicten die in het
register worden opgenomen zal de inventaris regelmatig worden geactualiseerd.
Afhankelijk van de aard van de belangenconflicten heeft Argenta verschillende procedures en
maatregelen uitgewerkt die in eerste instantie tot doel hebben belangenconflicten te voorkomen en in
tweede instantie, indien voorkomen niet mogelijk is, de potentiële en effectieve belangenconflicten zo
goed als mogelijk te beheersen. In geval van belangenconflicten zal de hiërarchie altijd een zorgvuldige
afweging maken tussen het belang van de cliënt en het belang van Argenta of van de handelsagent. Bij
twijfel of in delicate situaties kan een beroep gedaan worden op Compliance dat in tweede lijn
tussenkomt. Redelijkerwijs wordt altijd het belang van de cliënt voorop gesteld.
Dit is een beknopte beschrijving van ons beleid op het gebied van belangenconflicten. De meest
recente versie van het belangenconflictenbeleid is op eenvoudige aanvraag te verkrijgen of vindt u op
de website van Argenta.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
6
Algemene voorwaarden
1
Algemeen
De polis bestaat uit algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle polissen, en
bijzondere voorwaarden, die enkel gelden voor uw polis. De algemene en bijzondere
voorwaarden dienen samen gelezen te worden behalve indien zij tegenstrijdige bepalingen
zouden bevatten. In dit geval hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang op de Algemene
Voorwaarden.
Alle communicatie met Aras nv zal uitsluitend
overeenkomstig uw keuze als cliënt.
in het Nederlands of Frans gebeuren
1.1 Welke partijen kennen we in het contract?
1.1.1
De verzekeraar
Argenta Assuranties NV, afgekort “ARAS NV “, met maatschappelijke zetel in België, 2018
Antwerpen, Belgiëlei 49-53 en ingeschreven in de KBO onder nummer 0404.456.148, is de
verzekeraar.
In het contract bedoelen we met “Wij”: ARAS NV als verzekeraar.
1.1.2
De verzekeringsnemer
De verzekeringsnemer is de persoon die de polis afsluit. De verzekeringsnemer staat in voor de
juistheid van de verstrekte gegevens, de betaling van de premie en alle andere verplichtingen die
voortvloeien uit het onderschrijven van dit contract.
Indien er meer dan één verzekeringsnemer is zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons
gehouden. Elke mededeling aan de verzekeringsnemer geldt voor alle verzekerden.
In het contract bedoelen we met “U” de verzekeringsnemer.
1.1.3
De verzekerden
De verzekerden in dit contract zijn:
 de verzekeringsnemer, de inwonende echtgeno(o)t(e)e of partner en elke andere bij de
verzekeringsnemer inwonende persoon;
 hun personeel bij de uitoefening van hun functie;
 de lasthebbende en de vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie;
 iedere andere persoon die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde wordt vermeld
1.2 Wanneer start en eindigt de verzekeringsdekking?
1.2.1
Aanvang
Onze waarborgen gaan in vanaf de datum die wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, maar
niet voor de eerste premie betaald is.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
7
1.2.2
Duur
De duur van deze verzekeringsovereenkomst is één jaar. Aan het einde van de
verzekeringsperiode wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende
periodes van één jaar. U kunt zich, net als Wij, tegen de verlenging verzetten door de
overeenkomst, ten minste drie maanden voor haar vervaldag, op te zeggen.
De verzekering begint en eindigt steeds om 0 uur.
1.2.3
Opzeg
U kan de polis opzeggen:
 Ten minste 3 maanden vóór het einde van elke verzekeringsperiode;
 na aangifte van een schadegeval, maar ten laatste een maand na de uitvoering van de
verzekerde prestatie of de weigering ervan;
 bij faillissement kan de curator de polis opzeggen binnen drie maanden na
faillietverklaring
 bij een risicovermindering, indien U binnen de maand na de aanvraag tot
premievermindering hierover met ons geen akkoord heeft bereikt
Wij kunnen de polis opzeggen:
 ten minste 3 maanden vóór het einde van elke verzekeringsperiode;
 wanneer de premie niet is betaald;
 bij faillissement, maar ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring
 indien het werkelijk risico zwaarder is dan het meegedeeld risico:
o indien U het voorstel tot aanpassing van de polis weigert of niet aanvaardt binnen
een maand na de ontvangst van dit voorstel
o indien Wij aantonen dat Wij het werkelijk risico in geen geval zouden verzekerd
hebben of het risico niet voldoet aan onze acceptatiecriteria
Wij maken geen gebruik van ons wettelijk opzegrecht na een aangegeven schade, tenzij in geval
van aangetoonde fraude.
U hebt de mogelijkheid om de gehele verzekeringsovereenkomst op te zeggen indien Wij de
waarborg opzeggen met betrekking tot een of meer verzekerde gevaren.
De opzegging gebeurt door een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Behalve bij opzegging ten minste 3 maanden vóór het verstrijken van de verzekeringsperiode
heeft de opzegging uitwerking na één maand
1.2.4
Einde
Eigendomsoverdracht onder levenden
Bij eigendomsoverdracht onder levenden (verkoop, schenking, … van de goederen) eindigt de
verzekering van rechtswege:
 voor roerende goederen: zodra de verzekerde het goed niet meer in bezit heeft
 voor onroerende goederen: drie maanden na het verlijden van de authentieke akte:
gedurende deze periode geldt de verzekering ook voor de overnemer tenzij hij een
beroep kan doen op een andere verzekering.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
8
Overgang na overlijden
Bij uw overlijden blijven de rechten en verplichtingen die uit deze polis voortvloeien bestaan voor
wat betreft de nieuwe houders (nieuwe eigenaar, nieuwe beheerder, nieuwe bezitter, …) van het
verzekerde belang. Zij zijn dan hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de verzekeraar gebonden,
maar mogen de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief binnen drie maanden en
veertig dagen na het overlijden. Ook Wij mogen de polis opzeggen bij een ter post aangetekende
brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs
binnen drie maanden nadat Wij kennis kregen van het overlijden.
Verhuizing
Indien U in België verhuist, dan blijft de verzekering gelden op het nieuwe adres voor de inhoud
en voor de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker. U beschikt over 120 dagen om de
verhuizing aan ons mee te delen. Doet U dat niet, dan eindigt de verzekering na afloop van deze
periode.
1.2.5
Schorsing
Wij kunnen de waarborg die Wij in deze polis verlenen in geval van arbeidsconflicten en
aanslagen schorsen, wanneer de minister van Economische Zaken hiervoor de toestemming geeft
bij wijze van algemene regel en met een gemotiveerd besluit. Deze schorsing gaat dan in zeven
dagen na de kennisgeving ervan.
1.2.6
Gevolgen bij een onjuist of gewijzigd risico
De inlichtingen die U ons meedeelt, worden gebruikt om het risico te beoordelen, de polis te
beheren en uit te voeren en een optimale dienstverlening te bieden. Doet er zich tijdens de duur
van de verzekering een wijziging van het risico voor, dan moet U ons dat melden

Als we vernemen dat het risico niet overeenstemt met het risico dat werd meegedeeld,
doen Wij binnen de maand een voorstel om de polis aan te passen aan het werkelijk risico
vanaf de dag waarop Wij hiervan kennis kregen. Gaat het om een risicoverzwaring die zich
heeft voorgedaan tijdens de duur van de verzekering, dan heeft de aanpassing
terugwerkende kracht tot op de dag van de verzwaring.
Het staat U vrij om het voorstel tot aanpassing al dan niet te aanvaarden.

Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aanpassing of de opzegging van de polis
van kracht wordt, dan zullen Wij de overeengekomen prestaties verlenen als het U niet
verweten kan worden dat U uw mededelingsplicht niet bent nagekomen.
Kan het U wel verweten worden, dan mogen Wij de verzekerde prestaties beperken
volgens de verhouding die bestaat tussen de betaalde premie en de premie die U had
moeten betalen indien Wij naar behoren waren ingelicht. Als Wij echter aantonen dat Wij
het werkelijke risico niet zouden hebben verzekerd, dan mogen Wij onze prestaties
beperken tot het terugbetalen van alle premies.

Bij bedrieglijk opzet mogen Wij de wettelijke nietigheid of verbreking van de verzekering
inroepen, onze prestatie weigeren en de vervallen premies behouden
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
9
1.3 Hoe en wanneer moet de premie betaald worden?
1.3.1
Premie / tarief
De premie, taksen en kosten inbegrepen, moet op de vervaldag worden vooruitbetaald.
Bij maandelijkse of driemaandelijkse premiebetaling kan een fractioneringstoeslag in rekening
gebracht worden. De premie zal verplicht via domiciliëring geïnd worden. Indien aan deze
voorwaarde niet voldaan is, zal de betaalfrequentie vanaf de eerstkomende hoofdvervaldag
automatisch aangepast worden naar een jaarlijkse betaling.
Als Wij ons tarief wijzigen, dan wordt dit nieuwe tarief toegepast op de jaarlijkse vervaldag die
volgt op de kennisgeving aan de verzekeringsnemer.
 Indien deze kennisgeving minstens 4 maanden voor de jaarlijkse vervaldag gebeurt,
beschikt de verzekeringsnemer over het recht om het contract op te zeggen mits een
opzeggingstermijn van 3 maanden. In dat geval eindigt het contract op de jaarlijkse
vervaldag.
 Indien deze kennisgeving later gebeurt, beschikt de verzekeringsnemer over het recht om
het contract op te zeggen binnen de 3 maanden na de kennisgeving. In dat geval eindigt
het contract 1 maand na ontvangst van de opzeggingsbrief en ten vroegste op de
jaarlijkse vervaldag.
1.3.2
Niet-betaling van de premie
Bij niet-betaling van de premie kunnen Wij de dekking schorsen en/of de polis opzeggen mits de
schuldenaar in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.
De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15
dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de
aangetekende brief.
Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling van de achterstallige premies door de
verzekeringsnemer, in voorkomend geval vermeerderd met de interesten, een einde gemaakt aan
die schorsing.
Wanneer Wij de dekking geschorst hebben, kunnen Wij de overeenkomst nog opzeggen indien
Wij ons dit recht voorbehouden hebben in de ingebrekestelling. In dat geval gaat de opzegging in,
15 dagen vanaf de eerste dag van de schorsing.
Ook als de polis geschorst is mogen Wij de later nog te vervallen premies voor maximum twee
opeenvolgende jaren nog opeisen
1.4 Hoe werkt de indexering?
Op elke jaarlijkse vervaldag volgen de verzekerde bedragen en de vergoedingslimieten dezelfde
evolutie van de ABEX-index voor het gebouw en de index van de consumptieprijzen voor de
inhoud.
Voor de verzekerde bedragen en vergoedingsgrenzen vermeld in de algemene voorwaarden geldt
als basisindexcijfer voor gebouw de ABEX-index van het eerste semester van 2012, namelijk 705
en voor de inhoud de index van de consumptieprijzen van januari 2012, namelijk 137,78 (basis
1996 = 100).
De verzekerde bedragen voor de aansprakelijkheid die Wij in deze polis verzekeren (ander dan de
huurders- of de gebruikersaansprakelijkheid voor volledig verzekerde gebouwen) worden
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
10
gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen met als basisindex dat van
januari 2012, namelijk € 137,78 (basis 1996 = 100).
De vergoedingslimieten opgenomen in de (facultatieve) waarborg rechtsbijstand worden
eveneens gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen met als basisindex dat
van januari 2012, namelijk € 137,78 (basis 1996 = 100).
Bij een schadegeval passen Wij het indexcijfer toe van de maand die voorafgaat aan de maand
waarin het schadegeval zich voordeed. Wij passen het op die datum laatst gekende indexcijfer toe
als dit voor U voordeliger is.
1.5 Welk wetgeving is van toepassing?
Het Belgisch recht is van toepassing, alsook de dwingende bepalingen van de wet op de
landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de uitvoeringsbesluiten. Bij eventuele
interpretatieproblemen in verband met de voorwaarden van deze polis, geldt de wettelijke
regeling.
De personen over wie gegevens worden verzameld voor dit contract, hebben het wettelijk recht
tot inzage en verbetering. Aanvullende inlichtingen in dit verband kunnen bekomen worden bij de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, 1000
Brussel.
1.6 Wat als ik toch niet tevreden ben?
Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst of over het beheer van een schadegeval kan
worden gericht aan:
o
Argenta Assuranties nv
Klachtenbeheer
Belgiëlei 49-53
2018 Antwerpen
e-mail: [email protected] (www.argenta.be)
o
Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
e-mail: [email protected] (www.ombudsman.as)
U behoudt ook steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
11
2
Verzekerde goederen
2.1 Wat zijn de verzekerde goederen ?
2.1.1
Gebouw en inhoud
Volgens de keuze die U hebt gemaakt, verzekeren Wij:
2.1.1.1 Het gebouw
Het gebouw omvat:
 alle constructies, met inbegrip van de aangelegde binnenplaatsen, terrassen,
buitenzwembaden, tennisterreinen en opritten;
 de onroerende goederen die deel uitmaken van deze constructies, zoals de vaste
installaties van verwarming en de aansluitingen en meters van water, elektriciteit, gas of
van andere nutsvoorzieningen;
 de afsluitingen en omheiningen;
 de roerende goederen die blijvend aan het erf verbonden zijn en volgens artikel 525 van
het Burgerlijk Wetboek onroerend worden door bestemming, maar met uitsluiting van de
bedrijfsgoederen;
 de bouwmaterialen die aanwezig zijn om in de constructies verwerkt te worden.
De verzekering geldt voor de gebouwen die gelegen zijn op de ligging aangeduid in de bijzondere
voorwaarden. Daarnaast is ook de individuele garage die U gebruikt en die zich elders bevindt,
verzekerd.
In geen geval verzekeren Wij panden die gebruikt worden voor horeca.
2.1.1.2 De inhoud
De inhoud bestaat uit de roerende goederen, met inbegrip van de huisdieren, waarvan U eigenaar
bent of die U werden toevertrouwd; ook de vaste uitrusting en verbeteringen waarvan U als
huurder of gebruiker de kosten hebt gedragen, beschouwen Wij als inhoud.
De inhoud wordt ingedeeld in:
 inboedel: de roerende goederen die bestemd zijn voor uw particulier gebruik en
huisdieren;
 de bedrijfsgoederen: de roerende of blijvend aan het erf verbonden goederen die
bestemd zijn voor uw beroepsgebruik, zoals materieel, voorraden en goederen van
cliënten.
Verduidelijking van enkele bijzondere gevallen:
 de motorrijtuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc. die bestemd zijn voor het
vervoer van personen en/of zaken, en hun aanhangwagens, zijn enkel verzekerd indien de
bijzondere voorwaarden dit uitdrukkelijk vermelden;
 de waarden verzekeren Wij tot € 3.250;
 de roerende goederen die met naam verzekerd zijn in een andere verzekering, maken
geen deel uit van de inhoud zolang en in de mate dat die andere verzekering dekking
verleent.
Zijn uitgesloten van de inhoud:
 enige en originele exemplaren van de plannen en modellen;
 niet-ingezette echte parels en niet-ingezette edelstenen;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
12

waardevolle of zeldzame voorwerpen zoals schilderijen, kunstvoorwerpen,
verzamelingen, gebruiksvoorwerpen in kostbare materialen, tenzij andersluidende
vermelding in de bijzondere voorwaarden.
De inhoud is verzekerd op de ligging aangeduid in de bijzondere voorwaarden.
Bovendien geldt de verzekering ook voor:
 de inboedel en de verzekerde motorrijtuigen die zich bevinden in de individuele garage
die elders is gelegen;
 de inhoud die U verhuist naar uw nieuw adres in België, zowel tijdens de verhuizing als op
het nieuwe adres en dit tot honderdtwintig dagen na de verhuizing;
 de huisdieren die overal verzekerd zijn;
 de inboedel die U tijdelijk naar elders verplaatst zoals de bagage tijdens een vakantiereis
en de inboedel van het studentenverblijf;
 de inboedel die eigendom is van de verzekeringsnemer of van zijn inwonende
echtgeno(o)t(e) of partner en die verplaatst wordt naar de kamer of het appartement van
het rusthuis of naar de serviceflat waarin hij/zij gaa(t)(n) wonen, op voorwaarde dat deze
inboedel reeds in deze polis verzekerd was voordat hij/zij in het rusthuis of de serviceflat
woonde(n).
2.1.2
Tijdelijk verblijf
Indien het adres waar de verzekerde goederen gelegen zijn uw wettelijke woonplaats is, dan
verzekeren Wij eveneens uw aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade aan of door de
gebouwen, (sta-)caravans en tenten (met hun inhoud) die U niet toebehoren en die U tijdelijk
gebruikt ter gelegenheid van studie, vakantie, familiefeesten en privé- of beroepsreizen.
Wij verlenen deze dekking tot € 1.640.000 per schadegeval volgens de voorwaarden van de
waarborgen (gebouw en/of inhoud) die U hebt gekozen.
2.1.3
Goederen van gasten
Indien deze polis de inhoud dekt, dan zijn ook de persoonlijke goederen van uw gasten
meeverzekerd tot een bedrag van € 6.000 per schadegeval.
2.1.4
Verzekerde gebouwen gebruikt door verwanten
Uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn die het in deze polis verzekerd gebouw huren of
gebruiken, kunnen ook een beroep doen op deze polis als zij de schade niet kunnen afwentelen
op een eigen verzekering.
Wij beschouwen deze verwanten dan als “verzekerden” voor alle waarborgen die Wij in verband
met de gebouwen verlenen.
2.2 Voor hoeveel moet U zich verzekeren ?
2.2.1
gebouw
Het gebouw moet verzekerd worden in heropbouwwaarde, d.w.z. wat het kost om een
gelijkaardig gebouw opnieuw op te bouwen door professionelen en met nieuwe materialen van
diezelfde kwaliteit. Ook de honoraria van ondermeer architecten en ingenieurs zijn in dit bedrag
verrekend. Deze waarde is dus niet hetzelfde als de aankoop- of verkoopprijs van uw huis.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
13
Voor de huurder of gebruiker wordt uitgegaan van de werkelijke waarde van de gebouwen, d.w.z.
de heropbouwwaarde verminderd met de slijtage.
2.2.2
inhoud
U moet het verzekerde bedrag voor de inhoud vaststellen op basis van de nieuwwaarde, d.w.z. de
kostprijs om de beschadigde goederen op de dag van het schadegeval te vervangen door
gelijksoortige nieuwe goederen met minstens dezelfde kwaliteit.
Zeldzame voorwerpen die niet kunnen vervangen worden, worden vergoed op basis van hun
veilingwaarde, d.w.z. de kostprijs die U zou moeten betalen indien U een dergelijk voorwerp zou
kopen op een veiling. De veilingwaarde wordt verhoogd met de kosten die U als "koper" zou
hebben gedragen.
Voor huisdieren gaan Wij uit van hun marktprijs zonder rekening te houden met hun
wedstrijdwaarde.
De te verzekeren waarde voor motorrijtuigen wordt berekend op basis van de werkelijke waarde
(d.w.z. de nieuwwaarde verminderd met de slijtage)
De vaste uitrusting en verbeteringen die U als huurder of gebruiker hebt aangebracht moeten
verzekerd worden op basis van de heropbouwwaarde, d.w.z. de kostprijs om de gebouwen op de
dag van het schadegeval opnieuw op te bouwen met gelijkaardige nieuwe materialen.
2.2.3
Evaluatiesysteem
Wij bieden U een evaluatiesysteem aan om de te verzekeren waarde van het gebouw en de
inhoud te berekenen. Indien U ons evaluatiesysteem juist hebt toegepast, dan hebt U een
absolute zekerheid op voldoende verzekering. De verzekerde bedragen die Wij in de bijzondere
voorwaarden vermelden, zijn louter informatief vermits Wij ook schade vergoeden die deze
bedragen te boven gaan.
Wij beschouwen het evaluatiesysteem als "juist toegepast" indien de effectief verschuldigde
premie (op basis van de juiste gegevens) niet meer dan 10 % afwijkt van de premie die U betaalt.
Kiest U zelf het verzekerde bedrag, dan gebeurt dit onder uw verantwoordelijkheid.
De niet terugvorderbare btw moet U steeds mee in de waarde opnemen.
2.2.4
Onderverzekering
Als U het evaluatiesysteem niet juist toepast of indien U zelf een te laag verzekerd bedrag bepaalt
bent U onderverzekerd. Indien U onderverzekerd bent, passen Wij de evenredigheidsregel toe.
De evenredigheidsregel is een regel die, in geval van schade, wordt toegepast voor de berekening
van de vergoeding, omdat de verzekerde kapitalen onvoldoende zijn. De vergoeding wordt dan
berekend volgens de verhouding tussen het werkelijk verzekerde bedrag en het bedrag dat
verzekerd had moeten zijn.
Voorbeeld :
De heropbouwwaarde van uw huis is € 372.000,00. U verzekerde het voor € 300.000,00 en de
schade bedraagt € 150.000,00. De schadevergoeding bedraagt dan slechts € 150.000,00 x
(300.000/372.000) = € 120.000,00.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
14
3
De waarborgen
Basis
Deze polis dekt de beschadiging van de verzekerde goederen, alsook uw aansprakelijkheid die
hiermee verband houdt. Ook bepaalde kosten en verliezen die gepaard gaan met een
schadegeval, zijn door deze polis gedekt.
Wij betalen ook de wettelijk voorgeschreven reddingskosten voor zover ze betrekking hebben op
schadegevallen die door deze verzekering gedekt worden;
De kosten die voortvloeien zowel uit de maatregelen die Wij hebben gevraagd om de gevolgen
van het schadegeval te voorkomen of te beperken als uit de dringende en redelijke maatregelen
die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te
voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te
beperken, worden mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, door ons gedragen,
ook wanneer de aangewende pogingen vruchteloos zijn geweest.
Boven het verzekerde totaalbedrag worden de reddingskosten beperkt tot:
1° € 495.787,05 wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan € 2.478.935,25;
2° € 495.787,05 plus 20 pct. van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen € 2.478.935,25
en € 12.394.676,24 ligt;
3° € 2.478.935,25 plus 10 pct. van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven
€ 12.394.676,2, met een maximumbedrag van € 9.915.740,99 reddingskosten.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer
dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).
Wij betalen de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding van de dekking.
Wij betalen, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de interest op de in hoofdsom verschuldigde
schadevergoeding.
Wij betalen, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de kosten betreffende burgerlijke
rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de kosten van de advocaten en de deskundigen, maar
alleen in zover die kosten door ons of met onze toestemming zijn gemaakt of, in geval van
belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn
gemaakt.
De interesten en kosten worden integraal door ons gedragen, voor zover het geheel van de
schadeloosstelling en de interesten en kosten per verzekeringsnemer en per schadegeval het
verzekerde totaalbedrag niet overschrijdt.
Boven het verzekerde totaalbedrag worden de interesten en kosten evenwel beperkt tot :
1° € 495.787,05 wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan € 2.478.935,25;
2° € 495.787,05 plus 20 pct. van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen € 2.478.935,25
en € 12.394.676,24 ligt;
3° € 2.478.935,25 plus 10 pct. van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven
€ 12.394.676,2, met een maximumbedrag van € 9.915.740,99 interesten en kosten.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat
van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).
Algemene uitsluitingen
Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van asbest en/of de schadelijke
eigenschappen ervan, in eender welke vorm, is echter uitgesloten.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
15
Schade door constructiefouten of schade door gebrek, eigen bederf, slijtage en ander langzaam
inwerkende invloeden, wordt ook uitgesloten
Schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit, kernreacties
en ioniserende stralingen komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Preventiemaatregelen
Wij vragen U om de gebouwen goed te onderhouden zodat normaal te verwachten schade
voorkomen kan worden. Indien bij een schadegeval blijkt dat een gebouw of een gedeelte ervan
zich in een bouwvallige staat bevindt of klaar is voor afbraak, dan hebben Wij het recht om de
schade, die hiervan het gevolg is, niet te vergoeden.
U dient ook alle redelijke en noodzakelijke maatregelen te nemen om een schadegeval te
voorkomen of te beperken.
Indien de verzekerde één van deze niet nakomt en er daardoor voor ons een nadeel ontstaat,
kunnen Wij aanspraak maken op een vermindering van onze prestatie tot beloop van het door
ons geleden nadeel. Wij kunnen onze dekking weigeren, indien de verzekerde deze verplichtingen
met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.
3.1 Waarborg Brand
In deze waarborg vergoeden Wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt
wordt door:
















Brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, zelfs als gevolg van gisting of zelfontbranding;
Ontploffing en implosie;
Schroeischade;
Rook- of roetuitstoot binnen de woning of als gevolg van een schadegeval in de omgeving;
Oververhitting van de centrale verwarmingsketel;
Elektrocutie van huisdieren;
Inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties;
Ontdooiing van de inhoud van de diepvries;
Aanraking door luchtvaartuigen en telegeleide tuigen of delen ervan;
Aanraking van de gebouwen door vallende bomen, door kranen en andere hijstoestellen,
of delen ervan;
Aanraking van de gebouwen door dieren waarvan U geen eigenaar of houder bent;
Aanrijding door voertuigen, botsing met zelfrijdende werktuigen en de aanraking door
weggeslingerde gedeelten of door de lading van deze voertuigen. Heeft iemand van U de
aanrijding veroorzaakt, dan verzekeren Wij enkel de beschadiging van de gebouwen
waarvan U eigenaar of vruchtgebruiker bent;
Daden van personen die deelnemen aan arbeidsconflicten of aan een aanslag;
Een daad van terrorisme;
Vandalisme gepleegd door derden, al dan niet naar aanleiding van een diefstal of poging
tot diefstal;
Grafschennis voor zover het geen geïsoleerd voorval betreft;
Wij vergoeden ook de beschadiging van de verzekerde goederen die gepaard gaat met het
verzekerde schadegeval en het gevolg is van:


het redden van personen en goederen;
het blussen en andere kosten gemaakt om uitbreiding van de schade te beperken;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
16





beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid heeft genomen;
instorting;
het vrijkomen van rook, gassen of bijtende dampen;
het binnendringen van atmosferische neerslag;
vorst, warmte of andere vormen van temperatuurswijziging; temperatuurswijziging door
inwerking van elektriciteit is enkel verzekerd voor de inboedel.
Wij vergoeden de beschadiging van de verzekerde goederen ook wanneer zij het gevolg is van een
gelijkaardig schadegeval in de omgeving of van een daarmee gepaard gaande gebeurtenis.
Bent U verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken Wij uw aansprakelijkheid voor de hiervoor
omschreven schade zoals die wettelijk geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.
Wij verzekeren niet:


de schade aan voorwerpen die in een vuurhaard gevallen of geworpen zijn;
de schade aan voertuigen door de rechtstreekse aanrijding met andere voertuigen; de
brand- en ontploffingsschade blijft echter wel verzekerd;
3.2 Waarborg waterschade
In deze waarborg vergoeden Wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt
wordt door:











het wegvloeien van water of het vrijkomen van stoom door een breuk, barst of het
overlopen van hydraulische installaties en van huishoudapparaten;
het wegvloeien van stookolie door een breuk, barst of het overlopen van
verwarmingsinstallaties;
het indringen van stookolie afkomstig van naburige eigendommen;
het binnendringen van atmosferische neerslag doorheen de dakbedekking of via goten en
afvoerbuizen, andere dan deze van de openbare riolering;
de waterinfiltratie via de afsluitranden van sanitair;
het verzakken van de grond na overvloedige regenval, enkel het gebouw dat is ingericht
voor bewoning is hier verzekerd voor zover het minstens twee jaar voor het optreden van
de verzakking werd gebouwd; grondverzakkingen met een andere oorzaak blijven
uitgesloten;
het accidenteel wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden;
het terugvloeien van water van de openbare rioleringen (bv. bij breuk of verstopping) ;
het wegvloeien van water uit de leidingen van het publieke waternet;
het ongewild in werking treden van de brandblusapparatuur;
inwerking van de huiszwam. De vergoeding is in dit geval beperkt tot een maximum van
€ 10.000 per schadegeval en de vrijstelling bedraagt € 1.200 in de plaats van de algemene
vrijstelling. Deze vrijstelling wordt op dezelfde wijze als de algemene vrijstelling
toegepast.
Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerd
schadegeval:


de kosten voor het opsporen van een lek in de leidingen (water- of stookolieleidingen).
Wij vergoeden deze kosten ook indien er nog geen persoonlijke schade is of indien er nog
geen schade zichtbaar is;
de kosten voor het openbreken van wanden, vloeren en zolderingen om leidingen die
oorzaak waren van het schadegeval, te herstellen;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
17


de kosten voor de reparatie van de leidingen (water- of stookolieleidingen) en de
apparaten daarop aangesloten die het schadegeval hebben veroorzaakt;
de kosten van afbraak en opruiming, het stortgeld en de kosten van bodemsanering tot
maximaal € 10.000 per schadegeval.
Bent U verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken Wij uw aansprakelijkheid voor de hiervoor
omschreven schade zoals die wettelijk geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.
Wij verzekeren niet:


de waarde van de weggevloeide vloeistof, andere dan stookolie;
schade door neerslag zoals wolkbreuk of wegstromend regenwater dat door zijn
intensiteit niet opgevangen en afgevoerd kan worden door de openbare rioleringen of alle
andere installaties zoals bakken, straatkolken, sterputten, citernes, putten, openbare of
private reservoirs (zie dekking natuurrampen).
3.3 Waarborg storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
In deze waarborg vergoeden Wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt
wordt door:




storm, d.w.z. een wind die volgens het K.M.I. een topsnelheid van ten minste 80 km per
uur bereikt of waarvan de kracht af te leiden is uit de beschadigingen binnen een straal
van 10 km;
hagel;
sneeuw- en ijsdruk, alsook het verschuiven of vallen van een compacte hoeveelheid
sneeuw of ijs;
het gevolg van de impact van voorwerpen die door storm, sneeuw- of ijsdruk
omvergeworpen of weggeslingerd worden.
Wij vergoeden ook de beschadiging van de verzekerde goederen die gepaard gaat met het
verzekerde schadegeval en het gevolg is van:






het redden van personen en goederen;
alle bedachtzaam aangewende middelen om uitbreiding van de schade te voorkomen of
te beperken;
beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid of een wettelijk gevormd gezag
heeft genomen;
instorting;
het vrijkomen van gassen of bijtende dampen;
het binnendringen van atmosferische neerslag of van vorst.
Bent U verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken Wij uw aansprakelijkheid voor de hiervoor
omschreven schade zoals die wettelijk geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.
Wij verzekeren niet:



gebouwen of gedeelten ervan tijdens hun afbraak;
schade aan de inhoud die zich bevindt buiten een gebouw met uitzondering van schade
aan tuintafels en -stoelen die wel verzekerd is tot € 750 per schadegeval, alsook de vaste
uitrusting en de verbeteringen die U als huurder of gebruiker hebt aangebracht;
schade door overstromen, terugvloeien of overlopen van water of door een lek in de
leiding en/of de riolering;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
18
3.4 Waarborg natuurrampen
In deze waarborg vergoeden Wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt
wordt door:

Een aardbeving of door een vloedgolf of een overstroming die het gevolg is van de
aardbeving
Onder aardbeving verstaan Wij elke aardschok van natuurlijke oorsprong die
- tegen dit gevaar verzekerde goederen vernietigt, breekt of beschadigt binnen een
straal van 10 km van het verzekerde gebouw,
- ofwel geregistreerd werd met een minimum magnitude van 4 graden (kracht van 4)
op de schaal van Richter
alsmede de overstromingen, het overlopen of het opstuwen van openbare riolen, de
aardverschuivingen.
De initiële aardbeving en haar naschokken die optreden binnen 72 uur (3 dagen), alsook
de verzekerde gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien worden beschouwd als één
gebeurtenis.

Een overstroming
Onder overstroming verstaan Wij het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen,
meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw
of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf.
Als één enkele overstroming wordt beschouwd, de initiële overstroming van een
waterloop, kanaal, meer, vijver of zee en elke overloop die optreedt binnen 168 uur (7
dagen) na het zakken van het waterpeil, te weten de terugkeer, binnen zijn gewone
limieten van de waterloop, kanaal, meer, vijver of zee alsook de verzekerde gevaren die er
rechtstreeks uit voortvloeien.

Het overlopen of een opstuwing van openbare riolen veroorzaakt door het wassen van
water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een
overstroming.

Een aardverschuiving of grondverzakking
Onder aardverschuiving of grondverzakking verstaan Wij een beweging van een
belangrijke massa van de bodemlaag, die goederen vernielt of beschadigt, welke geheel
of ten dele te wijten is aan een ander natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming
of een aardbeving.
Wij vergoeden ook de beschadiging van de verzekerde goederen die gepaard gaat met het
verzekerde schadegeval en het gevolg is van:







Brand, ontploffing met inbegrip van ontploffing van springstoffen en implosie ;
het wegvloeien van water uit hydraulische installaties of stookolie uit de
verwarmingsinstallaties;
het redden van personen en goederen;
alle bedachtzaam aangewende middelen om de uitbreiding van de schade te voorkomen
of te beperken;
beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid of een wettelijk gevormd gezag
heeft genomen;
het vrijkomen van rook, gassen of bijtende dampen;
het binnendringen van atmosferische neerslag of van vorst;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
19

neerslag, zoals wolkbreuk of wegstromend regenwater dat door zijn intensiteit niet
opgevangen en afgevoerd kan worden door de openbare rioleringen of alle andere
installaties zoals bakken, straatkolken, sterputten, citernes, putten, openbare of private
reservoirs.
Bijzondere vrijstelling
Bij een gedekt schadegeval onder de waarborg natuurrampen bedraagt de vrijstelling per
schadegeval € 1 166.36 in de plaats van de algemene vrijstelling. Dit bedrag is gekoppeld aan de
ontwikkeling van de index van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van januari 2012
namelijk 228.76 (basis 1981 = 100).
Deze vrijstelling wordt op dezelfde wijze als de algemene vrijstelling toegepast.
Wij verzekeren niet:








schade aan gebouwen opgetrokken zonder bouwvergunning.
schade aan constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die
bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud, behalve indien deze
constructies als hoofdverblijf van de verzekerde dienen.
Schade aan de tuinen en aanplantingen, alsook de luxegoederen zoals zwembaden,
tennis- en golfterreinen.
Schade aan de gebouwen of gedeelten ervan in opbouw, verbouwing of herstelling en
hun eventuele inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn.
Schade aan de voertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervoertuigen.
Schade aan de vervoerde goederen.
Schade door diefstal, vandalisme, of onroerende en roerende beschadigingen gepleegd
bij een diefstal of een poging tot diefstal en daden van kwaadwilligheid die mogelijk
gemaakt werden of vergemakkelijkt door een verzekerd schadegeval.
In geval van overstroming of het overlopen of opstuwen van openbare rioleringen
vergoeden Wij bovendien niet de schade veroorzaakt aan de inhoud van kelders die op
minder van 10 cm van de grond is opgesteld, met uitzondering van de verwarmings-,
elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd.
Vergoedingsbeperking
Onze tussenkomst wordt beperkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgenomen in artikel
68-8 §2 en §3 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.
3.5 Extra uitbreiding in de waarborg brand-, storm-, of waterschade en natuurrampen (3.1 tot
3.4)
Wij verzekeren volgende burgerrechterlijke aansprakelijkheden en dit telkens tot een bedrag van
€ 1.650.000 per schadegeval:


verhaal van derden: dit is uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de stoffelijke
schade die U veroorzaakt;
verhaal van de huurder: dit is uw aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade veroorzaakt
door het verzekerd schadegeval aan de huurder of gebruiker.
Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerd
schadegeval:

de kosten van afbraak en opruiming, het stortgeld en de kosten van bodemsanering;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
20







de kosten om de geredde goederen te vervoeren, te behouden, of op te slaan gedurende
de normale periode van heropbouw of vervanging;
de kosten voor voorlopige beveiliging van de woning in afwachting van herstelling en de
kosten van voorlopige afsluiting en afscherming;
herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantingen;
gebruiksderving die U lijdt als eigenaar van het gebouw voor de periode dat dit
onbruikbaar is en dit tijdens de normale duur van heropbouw; de derving wordt berekend
volgens het werkelijk gelede huurverlies verhoogd met de lasten, ofwel volgens de
huurwaarde indien het beschadigde gebouw niet verhuurd werd;
de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en
goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het
ziekenfonds of een andere instelling. Wij betalen deze kosten tot maximaal € 13.000 per
schadegeval;
de kosten van plaatsvervangende huisvesting gedurende de duur van onbewoonbaarheid
indien het gebouw onbewoonbaar geworden is; de vergoeding van deze kosten mag U
voor dezelfde periode niet cumuleren met de vergoeding voor gebruiksderving;
de kosten van een door U vrij gekozen expert als U met ons geen akkoord bereikt over de
omvang van de schade; Wij betalen deze kosten tot maximaal 5 % van de
schadevergoeding die de € 18.000 niet overschrijdt, 2 % van het gedeelte van de
vergoeding tussen € 18.000 en € 180.000, 1,5 % van het gedeelte van de vergoeding
tussen € 180.000 en € 360.000 en 0,75 % van het gedeelte van de vergoeding boven de
€360.000. Deze bedragen worden geïndexeerd op basis van de index van de
consumptieprijzen.
3.6 Waarborg glasbreuk
In deze waarborg verzekeren Wij:









het breken van glas, spiegels, kunststof panelen of koepels die onroerend zijn en deel
uitmaken van de verzekerde gebouwen;
het breken vanlcd- en plasmaschermen;
het ondoorzichtig worden van isolerende beglazing van het verzekerde gebouw
veroorzaakt door condensatie in de geïsoleerde tussenruimte;
het breken van glas van kasten, tafels en soortgelijke meubelen;
het breken van aquaria;
het breken van spiegels die deel uitmaken van de verzekerde inhoud, behalve deze van
voertuigen;
het breken van inductie-, vitrokeramische en soortgelijke kookplaten met glasplaat;
het breken van sanitaire toestellen;
het breken van uithangborden en lichtreclames indien zij behoren tot de goederen die U
hebt laten verzekeren.
Wij vergoeden niet alleen de hiervoor opgesomde gebroken of ondoorzichtig geworden
voorwerpen, maar ook de beschadiging van de drempels, steunen en lijsten die naar
aanleiding van de glasbreuk wordt veroorzaakt, en ook de kosten voor het vernieuwen van de
opschriften en versieringen op die voorwerpen.
Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerd
schadegeval:


de beschadiging van de andere verzekerde goederen ingevolge de breuk van glas van het
verzekerde gebouw;
de kosten van opruiming;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
21

de kosten voor voorlopige beveiliging van de woning in afwachting van herstelling en de
kosten van voorlopige afscherming.
Bent U verzekerd als huurder of gebruiker, dan vergoeden Wij ook de hiervoor omschreven
schade, zelfs wanneer U hiervoor niet aansprakelijk bent. U moet dan wel de vergoeding
besteden aan herstelling of vervanging.
Wij verzekeren niet:


krassen en afschilfering;
schade die verband houdt met aardbeving en overstroming;
3.7 Waarborg burgerrechterlijke aansprakelijkheid gebouw
Deze waarborg geldt voor de gebouwen en terreinen die gelegen zijn op de plaats aangeduid in
de bijzondere voorwaarden, voor de aangrenzende voetpaden en voor de inboedel die zich op
een van voormelde plaatsen bevindt.
In deze waarborg dekken Wij uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
 buiten overeenkomst voor de schade veroorzaakt door toedoen van voornoemde
goederen;
 uit overeenkomst zoals die wettelijk is geregeld in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van
de huurder of gebruiker voor de schade die zij aan hun goederen lijden door een gebrek in
voornoemde gebouwen;
 voor de schade veroorzaakt door personenliften in voornoemd gebouw, voor zover
vermeld in de bijzondere voorwaarden (clausule 50), en voor zover ze beantwoorden aan
de wettelijke reglementeringen ter zake;
 voor burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, die voortvloeit uit
een plotselinge en voor U onvoorzienbare gebeurtenis.
Als de verzekering gesloten werd voor gezamenlijke mede-eigenaars van een gebouw, dan geldt
de verzekering zowel voor de gemeenschap van de mede-eigenaars als voor ieder van hen
afzonderlijk.
Schade aan de gemeenschappelijke gedeelten waarvoor de mede-eigenaars gezamenlijk
aansprakelijk zijn, blijft echter uitgesloten.
De waarborg per schadegeval bedraagt maximaal € 24.000.000 voor schade voortvloeiend uit
lichamelijke letsels en maximaal € 4.700.000 voor stoffelijke schade.
Als het verzekerde bedrag voor stoffelijke schade ontoereikend is, dan wordt dit bij voorrang
besteed aan de dekking van uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
Uitgesloten schadelijders
De verzekeringsnemer (tenzij in zijn hoedanigheid van gezamenlijke mede-eigenaar) en de
gezinsleden van de aansprakelijke verzekerde kunnen geen aanspraak maken op vergoeding.
Wij verzekeren niet:


uw aansprakelijkheid in uw privéleven die reeds door een andere verzekering gedekt
wordt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984;
schade veroorzaakt aan dieren of goederen die U onder uw bewaking hebt;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
22





burenhinder bedoeld in art. 544 van het Burgerlijk Wetboek, en milieuverontreiniging die
niet voortvloeit uit een plotselinge en voor U onvoorzienbare gebeurtenis.
Onder verontreiniging wordt verstaan de nadelige beïnvloeding van de atmosfeer, de
bodem en het water door de aanwezigheid van stoffen, organismen, warmte, stralingen,
geluid of andere vormen van energie;
schade ingevolge de uitoefening door U van een beroep of de exploitatie door U van een
bedrijf;
de aansprakelijkheid die reeds elders gedekt is in een andere waarborg van deze polis;
schade veroorzaakt door gebouwen in verval indien U niet de elementaire
voorzorgsmaatregelen in acht hebt genomen om schade te voorkomen;
de aansprakelijkheid die onderworpen is aan een verplichte verzekering;
3.8 Waarborg Alle risico’s
Verzekerde schade
Alle plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen die schade berokkenen aan de verzekerde
goederen en die NIET in de andere basiswaarborgen van de polis "VERZEKERD WONEN" verzekerd
zijn of die onder één van hun uitsluitingen vallen.
De beperkingen en afwijkende vrijstellingen, die in de andere basiswaarborgen genoemd worden,
blijven van kracht.
De waarborg alle risico’s is niet van toepassing op optionele waarborgen zoals diefstal.
Waarborg
Wij vergoeden, tot beloop van 100 % van de verzekerde kapitalen gebouw en inhoud, de schade
aan de verzekerde goederen voor zover de schade € 2.300 overschrijdt.
Wij verzekeren niet:









schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit,
kernreacties en ioniserende stralingen;
schade door gebrek, eigen bederf, slijtage en andere langzaam werkende invloeden
schade door of ten gevolge van bewerken, gebruiken, behandelen of reinigen van
beschadigde goederen;
schade veroorzaakt door dieren die door U worden gehouden of toegelaten, net als
schade door ongedierte;
schade door of op last van een overheidsinstantie;
schade door vochtdoorlating van muren;
schade door constructiefouten;
in de dekking aardbeving blijft de schade aan een gebouw in opbouw uitgesloten;
schade door natuurrampen.
3.9 Waarborg bijstand bij een schadegeval
In de eerste moeilijke dagen na een schadegeval, waarin U voor heel wat bijkomende problemen
staat, willen Wij U niet in de steek laten.
Uw Argenta kantoorhouder zal U zeer zeker alle mogelijke hulp bieden. Daarenboven beschikken
Wij over een bijstandscentrale, die U 24 uur op 24 kunt bereiken op het telefoonnummer
03 253 62 90.
Bij een schadegeval dat onder de toepassing valt van een van de waarborgen die U hebt gekozen,
helpen Wij U op de hierna omschreven wijze.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
23
Inlichtingen
Op uw verzoek bezorgen Wij U telefoonnummers en adressen in uw omgeving van:
 verpleeginstellingen en ambulancediensten;
 geneesheer en apotheker met wachtdienst;
 depannage- en hersteldiensten;
 erkende experten voor de vaststelling van de schade;
 openbare diensten waarop U een beroep kunt doen.
Advies en begeleiding
Bijstand betekent dat Wij samen met U zullen overleggen hoe U best geholpen wordt en
vervolgens dat Wij samen en zo vlug mogelijk de geplande acties zullen uitvoeren.
Wij zullen eveneens adviseren en begeleiden bij:
 het nemen van dringende preventieve maatregelen wanneer er onmiddellijk dreiging tot
schade bestaat;
 het treffen van bijkomende bewarende maatregelen;
 het vervullen van alle administratieve formaliteiten na het schadegeval.
Voor zover het aangewezen is, en afhankelijk van de ernst en omvang van de schade, sturen Wij
zelfs een persoon ter plaatse.
Bijstand gekoppeld aan de “extra uitbreiding in de waarborgen” (zie 3.5)
Vervangende huisvesting: Wij organiseren samen met U een vervangende huisvesting aangepast
aan uw noden (hotelkamer, appartement, woning enz.).
Wij zorgen ook voor het vervoer naar uw nieuwe verblijfplaats indien U zich niet met uw wagen
kunt verplaatsen.
Behoud van geredde goederen: Wij organiseren het vervoer, de opslag en het behoud van de
goederen die gered werden bij het schadegeval.
Voorlopige beveiliging: Wij organiseren samen met U:
 de voorlopige afsluiting en afscherming van uw woning;
 de voorlopige beveiliging van de inboedel ervan.
Betaling van een eerste voorschot
Wij betalen U, tot € 6.500, een voorschot voor de eerste dringende uitgaven die U moet doen
ingevolge het schadegeval, tenzij er ernstige vermoedens van verzwarende omstandigheden zijn.
Dit voorschot moet U slechts terugbetalen voor zover het de vergoeding, die Wij U in hoofde van
het schadegeval verschuldigd zijn, overtreft.
Terugkeer uit het buitenland
Verblijft U in het buitenland op het ogenblik dat uw woning door het schadegeval ernstig wordt
beschadigd en is uw vervroegde terugkeer dringend gewenst, dan organiseren Wij uw terugreis
en nemen Wij de bijkomende kosten daarvan ten laste.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
24
Gezinshulp
Indien U ingevolge het schadegeval in het ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt en geen
ander gezinslid kan instaan voor de opvang van uw minderjarige kinderen of van hulpbehoevende
gezinsleden, zorgen Wij gedurende een week voor deze gezinshulp.
3.10 Optionele waarborg diefstal
Deze waarborg is slechts van kracht mits vermelding in de bijzondere voorwaarden.
Toepassingsgebied
Deze waarborg geldt alleen als er een bewoning is gedurende de nacht. Een niet-bewoning van
maximaal 120 nachten per verzekeringsjaar is evenwel toegestaan.
Omschrijving
Deze waarborg dekt het financieel verlies dat U lijdt als U slachtoffer wordt van een diefstal of een
poging tot diefstal. Ook vandalisme naar aanleiding van de diefstal is verzekerd.
De verzekering geldt zowel voor de inhoud als voor het gebouw.
Is enkel de inhoud verzekerd in deze polis, dan passen Wij voor de beschadiging van de gebouwen
op de aangeduide ligging een schadevergoedingsgrens toe van € 2.600 per schadegeval.
Afhankelijk van de plaats van de diefstal en van de aard van de getroffen goederen gelden
volgende modaliteiten en verzekeringsvoorwaarden:
Plaats van de diefstal
Werd de diefstal gepleegd op de aangeduide ligging in een gebouw dat tijdens de nacht slotvast
is, dan vergoeden Wij het verlies en de beschadiging op basis van de criteria om de schade te
bepalen (zie “wat bij een schadegeval?”) en tot de door U gekozen vergoedingsgrenzen die in de
bijzondere voorwaarden worden vermeld.
Wij passen een specifieke schadevergoedingsgrens toe van € 6.500 voor alle gestolen en
beschadigde goederen samen, als de diefstal of de poging tot diefstal heeft plaatsgehad:


in de gemeenschappelijke delen als U het gebouw slechts gedeeltelijk betrekt;
in de gebouwen die niet slotvast zijn of in ‘open lucht’ op de terreinen die gelegen zijn op
de aangeduide ligging;
Wij passen een specifieke schadevergoedingsgrens toe van 30% van het verzekerd kapitaal inhoud
voor alle gestolen en beschadigde goederen samen, als de diefstal of de poging tot diefstal heeft
plaatsgehad:


in een gebouw dat U niet toebehoort wanneer U er tijdelijk verblijft en voor zover de
diefstal gebeurde met braak, geweld of bedreiging;
in een gebouw op uw nieuw adres in België tijdens de periode dat U verhuist en tot 60
dagen nadat de verhuizing is voltooid;
Wij passen een specifieke schadevergoedingsgrens toe van € 10.000 voor alle gestolen en
beschadigde goederen samen, als de diefstal of poging tot diefstal heeft plaatsgehad op uw
persoon en dit overal ter wereld voor zover de diefstal gepaard gaat met geweld of bedreiging.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
25
Buiten de hiervoor geschetste situaties wordt diefstal of de poging tot diefstal niet verzekerd.
Bent U huurder of gebruiker van het door diefstal beschadigde gebouw op de aangeduide ligging,
dan regelen Wij de schade voor rekening van de eigenaar.
Aard van de getroffen goederen
Wij begrenzen de schadevergoeding tot het door U gekozen bedrag dat vermeld wordt in de
bijzondere voorwaarden:



voor collecties: d.w.z. een geheel van gelijksoortige voorwerpen die:
- een eenheid vormen zodanig dat het ontbreken van een deel ervan een groter
waardeverlies met zich meebrengt dan de waarde van dat deel, en
- die verzameld worden omwille van hun zeldzaamheid, eigenheid, esthetische waarde
of documentatiewaarde;
voor juwelen: d.w.z. een voorwerp bestemd als sieraad en edel metaal dat al dan niet
edelstenen of parels bevat;
voor waarden.
Extra waarborgen
Bij diefstal van sleutels vergoeden Wij de bijkomende kosten om de sloten van uw buitendeuren
te vervangen door andere gelijksoortige sloten zodat het gebruik van de gestolen sleutels
onmogelijk wordt gemaakt.
Wij betalen ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het schadegeval:
 de kosten voor de voorlopige beveiliging van de woning in afwachting van herstelling en
de kosten van voorlopige afscherming en afsluiting;
 de kosten van een door U vrij gekozen expert als U met ons geen akkoord bereikt over de
omvang van de schade; Wij betalen deze kosten tot maximaal 5 % van de
schadevergoeding die de € 18.000 niet overschrijdt, 2 % van het gedeelte van de
vergoeding tussen € 18.000 en € 180.000, 1,5 % van het gedeelte van de vergoeding
tussen € 180.000 en € 360.000 en 0,75 % van het gedeelte van de vergoeding boven de
€360.000. Deze bedragen worden geïndexeerd op basis van de index van de
consumptieprijzen.
Wij verzekeren niet






diefstal of poging tot diefstal gepleegd door of met de medeplichtigheid van een
verzekerde met uitzondering van het personeel;
diefstal van motorvoertuigen en aanhangwagens alsook hun inhoud en toebehoren;
het financieel verlies ingevolge diefstal van:
- cheques, bank- of kredietkaarten, (andere dan protonkaarten)
- waarden in de mate dat het verlies of de beschadiging ervan door een financiële
instelling gedekt is;
diefstal van nog niet verwerkte bouwmaterialen;
schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, arbeidsconflicten en
aanslagen;
de waardevermindering ingevolge het niet meer volledig zijn van een collectie, een set of
een samengesteld werk, de gebruiksderving en elk soortgelijke schade van immateriële
aard.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
26
Teruggevonden voorwerpen
Wanneer de gestolen goederen worden teruggevonden, zult U ons hiervan onmiddellijk op de
hoogte brengen. Betaalden Wij echter intussen reeds de vergoeding dan hebt U de keuze om
binnen de 45 dagen ofwel:
 de goederen aan ons af te staan en de vergoeding te behouden, ofwel
 de teruggevonden goederen te behouden en de ontvangen vergoeding aan ons terug te
betalen; in dat geval vergoeden Wij wel steeds de beschadiging van die goederen.
3.11 Optionele waarborg rechtsbijstand
Deze waarborg is slechts van kracht mits vermelding in de bijzondere voorwaarden.
Waarborg
Wij nemen, onder de voorwaarden zoals hierna omschreven, de minnelijke en/of gerechtelijke
verdediging van uw juridische belangen op ons. Deze waarborg omvat meer bepaald de diensten
en kosten die U als verzekerde in staat moeten stellen om uw rechten te doen gelden in een
geschil, als eiser of verweerder, in de situaties zoals op beperkende wijze gedefinieerd in deze
Algemene Voorwaarden. Bijgevolg is alles wat niet expliciet vermeld wordt, uitgesloten van
dekking.

Burgerlijk verhaal
In geval van schade aan het gebouw en/of de inhoud die door dit contract verzekerd zijn
en de daaruit vloeiende verliezen, oefenen Wij verhaal uit:
tegen een aansprakelijke derde op basis van artikel 1382 tot en met 1386bis van het
Burgerlijk Wetboek.
- als gevolg van burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek voor
schade ten gevolge van een plotselinge en voor de verzekerde onvoorzienbare
gebeurtenis.
Wij oefenen eveneens verhaal uit voor schade aan de inhoud die gedekt is in de
basiswaarborgen van dit contract, waarvoor de verhuurder contractueel aansprakelijk
wordt gesteld op basis van de bepalingen van artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek.
Alle overige contractuele geschillen tussen eigenaars en huurders vallen niet onder deze
waarborg.

Insolventie van de aansprakelijke
Indien er verhaal wordt uitgeoefend tegen een behoorlijk geïdentificeerde die via
gerechtelijke weg als onvermogend wordt erkend, betalen Wij tot € 12.500 per
schadegeval in die mate dat er geen andere instelling de schade ten laste kan nemen.
Wij moeten een onvermogende tegenpartij niet langer dan 5 jaar na het
veroordelingsvonnis vervolgen. Wij zijn evenmin verplicht om het vonnis te laten
uitvoeren in het buitenland.

Strafrechtelijke verdediging
Wij nemen uw strafrechtelijke verdediging waar indien U voor een Belgische rechtbank
wordt gedaagd ten gevolge van een schadegeval dat gedekt is door één van de andere
waarborgen van dit contract.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
27

Contractuele geschillen met de brandverzekeraar
Wij verdedigen uw belangen bij ieder geschil met Argenta Assuranties nv dat voortvloeit
uit de interpretatie of toepassing van de andere waarborgen van dit contract. Wij sluiten
geschillen in verband met de begroting van de schade uit.

Voorschot op vrijstelling van het contract van de aansprakelijke
Wij schieten U de vrijstelling voor van het contract “Brandverzekering” of “Burgerlijke
Aansprakelijkheid privéleven” van de aansprakelijke derde tot € 237 (index 137,78 basis
1996= 100)indien tegelijkertijd aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt
- In het kader van de waarborg ‘verhaal tegen een aansprakelijke’; en
- indien de aansprakelijkheid en de identiteit van de derde vaststaat; en
- voor zover deze derde na twee uitnodigingen niet is overgegaan tot betaling.

Voorschot op de schadevergoeding
Wij schieten U tot € 20.000 voor: In het kader van de waarborg ‘verhaal tegen een
aansprakelijke’ indien de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van deze
geïdentificeerde derde vaststaat, en voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van de
derde diens aansprakelijkheid bevestigt, evenals de tussenkomst.
Omvang van de waarborg

Kosten die Wij ten laste nemen
Wij nemen de betaling van de kosten en honoraria ten laste met betrekking tot één der
onderstaande situaties:
- expertise of onderzoek
- tussenkomst van een advocaat
- een gerechtelijke procedure (inclusief de rechtsplegingsvergoeding indien U daartoe
veroordeeld wordt)

Begrenzing van onze prestaties
Onze maximale tussenkomst per schadegeval bedraagt € 40.000 tenzij anders bepaald,
voor alle verzekerden samen. Onze interne beheerskosten zijn niet in dit bedrag
inbegrepen. De schade die het gevolg is van één en dezelfde oorzaak, moet aanzien
worden als hetzelfde schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers. Indien meerdere
verzekerden betrokken zijn, bepaalt U de prioriteiten bij het verbruiken van het door ons
gedekte bedrag.

Territoriale uitgestrektheid
De waarborgen gelden voor elk geschil ten gevolge van een verzekerd feit dat zich in
België heeft voorgedaan.

Subrogatie
Wij treden in uw rechten tegen aansprakelijke derden in de mate van onze prestaties.
Wij verzekeren niet



De door U betaalde kosten en honoraria voor aangifte van het schadegeval.
De door U betaalde kosten en honoraria na aangifte van het schadegeval zonder ons
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.
De kosten die verband houden met risico’s die zich voor de totstandkoming van de polis
hebben voorgedaan en gekend waren op het ogenblik van aangaan van de polis.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
28












De schadegevallen waarbij het totale bedrag van de vordering kleiner is dan € 237 (index
137,78 basis 1996= 100).
Het verhaal tegen een aansprakelijke wanneer, uit de door ons ingewonnen informatie,
blijkt dat deze onvermogend is. In dat geval blijft de waarborg Insolventie van de
aansprakelijke verworven als diens aansprakelijkheid ook werkelijk betrokken is.
Het verhaal tegen een verzekerde, dit om belangenconflicten te vermijden.
De schadegevallen die gedekt kunnen worden in een andere waarborg van dit contract,
behalve de voorziene tussenkomst bij een geschil met de brandverzekeraar.
Het verhaal dat volgt uit de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen in de andere
waarborgen van de polis.
De geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met burgeroorlog of
gelijkaardige feiten, arbeidsconflicten en aanslagen, kernreacties, radioactiviteit en
ioniserende stralingen.
De geschillen in verband met onteigeningen, servituten, erfdienstbaarheden en andere
uitoefening van eigendomsrechten.
De niet zuiver materiële schade aan de woning (hinder, overlast, waardevermindering
door nieuwe bebouwing, …) ten gevolge van beslissingen van een overheid.
De Straffen, boetes, opdeciemen en schikkingen met het Openbaar Ministerie.
De bijdrage aan het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de
registratiekosten.
De kosten en honoraria verbonden aan een procedure voor het Grondwettelijk Hof, De
Raad van State en Europese of Internationale rechtbanken.
De geschillen in verband met schadegevallen die door een verzekerde opzettelijk
veroorzaakt of uitgelokt zijn.
Vrije keuze van advocaat
Wij streven in de mate van het mogelijke een minnelijke regeling na.
Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure is de
verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te
verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
Telkens er zich een belangenconflict met ons voordoet is de verzekerde vrij in de keuze van een
advocaat of zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties
heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen.
U bent volledig vrij in uw contacten met deze personen maar U moet ons op de hoogte brengen
van de evolutie van het geschil.
Wanneer U een advocaat kiest die niet behoort tot een Belgische balie, beperken Wij onze
tussenkomst tot de normale kosten en erelonen toepasselijk België.
Wij nemen de kosten en erelonen van één advocaat of expert ten laste, tenzij U door
omstandigheden buiten uw wil genoodzaakt bent om een andere advocaat of expert te nemen.
De objectiviteitsclausue
Wanneer er een meningsverschil is tussen U en ons over de gedragslijn die dient te worden
gevolgd voor de regeling van het schadegeval, staat het U vrij om een advocaat van uw keuze te
raadplegen na de kennisgeving van ons standpunt of van onze weigering om uw stelling te
volgen. Deze raadpleging doet geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
29
Als de advocaat uw stelling bevestigt, verlenen Wij U de waarborg met inbegrip van de kosten en
de honoraria van de raadpleging. Dit ongeacht de afloop van de procedure.
Als de advocaat ons standpunt bevestigt, betalen Wij U niettemin de helft terug van de kosten en
honoraria van deze raadpleging.
Indien U tegen het advies van de advocaat in toch op eigen kosten een procedure begint en een
beter resultaat bekomt dan hetgeen U zou hebben bekomen indien U ons standpunt zou hebben
gevolgd, verlenen Wij opnieuw dekking en betalen Wij de kosten en honoraria van de
raadpleging terug.
Verjaring
De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst
bedraagt drie jaar.
Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan.
Wanneer diegene aan wie de rechtsvordering toekomt, bewijst dat hij pas op een later tijdstip van
het voorval kennis heeft gekregen, begint de termijn te lopen vanaf dat tijdstip. Hij verstrijkt in elk
geval vijf jaar na het voorval behoudens bedrog.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
30
4 Clausules
Onderstaande clausules zijn enkel van kracht indien het nummer vermeld is in de bijzondere
voorwaarden.
4.1 Clausules op basis van de constructie van het verzekerde gebouw
10. BUITENMUREN - BRANDBARE MATERIALEN
Clausule 10 wordt vervangen door clausule 11
11. BUITENMUREN - BRANDBARE MATERIALEN
De buitenmuren van het gebouw bestaan voor meer dan 25 % uit brandbare materialen en er is
geen stenen buitenmuur
12. RIETEN DAKBEDEKKING
De dakbedekking bestaat volledig of gedeeltelijk uit riet of stro.
15. DRAGENDE ELEMENTEN - BRANDBARE MATERIALEN
De dragende elementen van het gebouw bestaan niet voor 100 % uit onbrandbare materialen.
4.2 Facultatieve clausules (gekozen uitbreiding)
21. NIET-INDEXATIE GEBOUW
De in het contract voorziene bedragen met betrekking tot het gebouw zijn niet geïndexeerd,
behalve de vrijstellingen.
22. NIET-INDEXATIE INHOUD
De in het contract voorziene bedragen met betrekking tot de inhoud zijn niet geïndexeerd,
behalve de vrijstellingen.
30. INDIRECT VERLIES 10 %
Bij een schadegeval wordt de door ons verschuldigde schadevergoeding met TIEN PROCENT
verhoogd om U te dekken voor om het even welk verlies, kosten en nadeel, dat U ten gevolge van
dit schadegeval heeft geleden.
Deze bijkomende schadevergoeding wordt aan U uitbetaald, zelfs voor wat de
verzekering van de "Aansprakelijkheid als Huurder" betreft.
Voor het berekenen van deze bijkomende schadevergoeding van TIEN PROCENT komt de
vergoeding voortvloeiend uit de volgende waarborgen niet in aanmerking:
 “Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw”;
 “Diefstal”;
 “Aansprakelijkheid tegenover de derden” (uitgezonderd de “Aansprakelijkheid als
huurder”) ;
 “Natuurrampen”.
31. INDIRECT VERLIES 20 %
Bij een schadegeval wordt de door ons verschuldigde schadevergoeding met TWINTIG PROCENT
verhoogd om U te dekken voor om het even welk verlies, kosten en nadeel, dat U ten gevolge van
dit schadegeval heeft geleden.
Deze bijkomende schadevergoeding wordt aan U uitbetaald, zelfs voor wat de
verzekering van de "Aansprakelijkheid als Huurder" betreft.
Voor het berekenen van deze bijkomende schadevergoeding van TWINTIG PROCENT komt de
vergoeding voortvloeiend uit de volgende waarborgen niet in aanmerking:
 “Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw”;
 “Diefstal”;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
31


“Aansprakelijkheid tegenover de derden” (uitgezonderd de “Aansprakelijkheid als
huurder”);
“Natuurrampen”.
40. AFSTAND VAN VERHAAL TEGEN HUURDERS EN GEBRUIKERS
De afstand van verhaal vanwege de maatschappij, zoals voorzien onder artikel 5.3.5 van de
algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot elk verhaal dat de maatschappij zou kunnen nemen
op de huurders of gebruikers van het gebouw, voor de schade die aan het door ons verzekerde
gebouw werd toegebracht.
50. BA GEBOUW – PERSONENLIFT
De waarborg personenliften, waarvan sprake onder artikel 3.7 van de algemene voorwaarden, is
van toepassing.
83. MOTORVOERTUIG
Tot de verzekerde inhoud behoren ook de motorvoertuigen waarvan de inschrijvingsnummers op
de bijzondere voorwaarden staan vermeld, op voorwaarde dat de motor ervan niet werkt en dat
het voertuig zich in stilstand bevindt op de aangeduide ligging van het verzekerde risico. In geval
van vervanging van een voertuig en tijdens de ganse duurtijd van de polis, zal het voor het
voertuig in rust verzekerde bedrag, automatisch overgedragen worden op het nieuwe voertuig.
Naast de gevallen van niet-verzekering, vermeld in de algemene voorwaarden van de polis, wordt
er verklaard dat de waarborgen "glasbreuk" en "diefstal" niet van toepassing zijn op de
voertuigen.
91. DIEFSTAL - BEGRENZING VAN DE SCHADELOOSSTELLING
Het evenredigheidsbeginsel, waarvan sprake onder artikel 5.2.6, is niet van toepassing op de
verzekering tegen diefstal.
92. DIEFSTAL - ONREGELMATIGE BEWONING
De diefstallen gepleegd tijdens de niet-bewoning van de lokalen zijn gedekt, wat ook de duur is
van de niet-bewoning.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
32
5
Schade
5.1 Wat moet U doen in geval van schade?
5.1.1
Aangifte
Bij een schadegeval moet de verzekerde ons, in ieder geval zodra mogelijk, op de hoogte brengen.
Daarvoor kan hij het best gebruik maken van het aangifteformulier dat Wij U speciaal daarvoor
ter beschikking hebben gesteld; zo wordt zeker niet vergeten alle belangrijke gegevens in te
vullen.
Uw kantoorhouder zal hierbij graag helpen.
De verzekerde moet onmiddellijk aan ons alle nuttige inlichtingen verstrekken en op vragen
antwoorden die hem worden gesteld teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade
te kunnen vaststellen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken (Wij denken hierbij vooral
aan dagvaardingen, oproepingen, betekeningen en andere procedurestukken) betreffende een
schadegeval moeten onmiddellijk na de kennisgeving , de betekening of de terhandstellling aan
de verzekerde, aan ons overmaken. Indien de verzekerde deze verplichtingen niet nakomt en Wij
daardoor schade hebben geleden, kunnen Wij onze prestaties verminderen tot van het door ons
geleden nadeel of dient hij ons te vergoeden voor de schade die Wij hebben geleden.U kan erop
rekenen dat Wij uw belangen optimaal zullen verdedigen.
Wanneer de verzekerde niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door de rechtbank
bevolen onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die de verzekeraar zou hebben geleden
vergoeden.
Wij kunnen dekking weigeren indien een verzekerde zijn verplichtingen in geval van schade met
bedrieglijk opzet niet is nagekomen..
5.1.2
(niet) doen
Wij vragen om alle redelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van het schadegeval te
voorkomen en te beperken.
Als Wij de aansprakelijkheid verzekeren mag de verzekerde zelf geen aansprakelijkheid erkennen,
niets betalen of overeenkomen om te betalen. De verzekerde mag niets doen waardoor ons
terugvorderingsrecht op een aansprakelijke derde zou beperkt worden.
Er mogen op initiatief van de verzekerde ook geen wijzigingen aan beschadigde voorwerpen
toegebracht worden waardoor de vaststelling van de oorzaak van het schadegeval of de raming
van de schade bemoeilijkt wordt.
Indien Wij nadeel zouden lijden doordat deze verplichtingen niet worden nagekomen mogen Wij
onze vergoeding verminderen tot het bedrag van het door ons geleden nadeel.
5.1.3
Indeplaatsstelling / Verhaal
Wanneer Wij de schadevergoeding of kosten hebben betaald treden Wij tot dit bedrag in de
rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde. Dat betekent dat Wij onze
uitgaven kunnen verhalen op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval.. U mag
derhalve geen afstand van verhaal doen zonder onze toestemming.
Wij zullen onze uitgaven niet verhalen op:
 U en uw gasten;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
33






uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn;
U voor de schade veroorzaakt aan goederen verzekerd voor rekening van derden; deze
verhaalsafstand geldt echter niet als het gaat om gebouwen waarvan U huurder of
gebruiker bent;
uw verhuurder wanneer de afstand van verhaal in het huurcontract is bedongen;
uw cliënten wanneer zij als dusdanig handelen;
de blote eigenaar en de vruchtgebruiker indien het gebouw ten bate van beiden door
deze polis verzekerd is;
de regies, alsook de leveranciers van elektriciteit, water, gas of van andere
nutsvoorzieningen, in de mate waarin U tegenover hen afstand van verhaal hebt moeten
doen.
Deze afstand van verhaal geldt niet als de aansprakelijke persoon:
 zestien jaar is geworden en het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt;
 de schade daadwerkelijk kan afwentelen op een aansprakelijkheidsverzekering.
5.1.4
Specifieke verplichtingen bij schade door (poging tot) diefstal, arbeidsconflicten,
aanslagen of vandalisme
Lijdt U schade door (poging tot) diefstal, een arbeidsconflict, aanslag of vandalisme, dan moet U
binnen de 24 uur aangifte doen bij de bevoegde overheid.
Indien de mogelijkheid bestaat om bij de bevoegde overheid een vergoeding te bekomen van uw
schade moet U de noodzakelijke stappen zetten om hiervoor in aanmerking te komen.
De door ons verschuldigde vergoeding wordt enkel betaald indien U aantoont dat U deze
verplichting bent nagekomen.
Wanneer U of een andere begunstigde een vergoeding krijgt van de overheid nadat Wij de schade
reeds hebben vergoed, dan moet de bekomen vergoeding aan ons worden overgemaakt voor
zover ze dubbel gebruik uitmaakt met de vergoeding die Wij hebben betaald.
5.2 Hoe wordt de schadevergoeding bepaald?
5.2.1
Gebouwen
Bent U eigenaar, dan wordt de schade aan de gebouwen vastgesteld op basis van de
heropbouwwaarde, d.w.z. de kostprijs om de gebouwen op de dag van het schadegeval opnieuw
te bouwen met gelijkaardige nieuwe materialen.
Voor gebouwen die in heropbouwwaarde verzekerd zijn, brengen Wij de slijtage enkel in
mindering voor het gedeelte dat 30% van de heropbouwwaarde van het beschadigd goed
overschrijdt.
Voor de huurder of gebruiker wordt er uitgegaan van de werkelijke waarde van de gebouwen,
d.w.z. de heropbouwwaarde verminderd met de slijtage.
5.2.2
Inhoud
Om de schade aan de inhoud te bepalen, gaan we uit van de waarde waarop U zich moet baseren
om de verzekerde bedragen vast te stellen (zie artikel 2.2.2).
Voor de inhoud die in nieuwwaarde is verzekerd, brengen Wij de slijtage enkel in mindering voor
het gedeelte dat 30% van de nieuwwaarde van het beschadigd goed overschrijdt
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
34
Bijzondere gevallen:
- voor elektrische toestellen die beschadigd werden door blikseminslag of inwerking van
elektriciteit wordt geen slijtage in mindering gebracht;
- informatiedragers: Wij houden geen rekening met de kosten om de verloren informatie
opnieuw te concipiëren of te creëren.
5.2.3
Aansprakelijkheid
In de gevallen dat Wij uw aansprakelijkheid dekken, bepalen Wij de schade in overleg met de
schadelijder en dit naargelang van uw wettelijke aansprakelijkheid voor deze schade.
5.2.4
Schatting van de schade
Wij bepalen samen met U het bedrag van de schade op basis van de hiervoor omschreven criteria.
Bereikt u met ons geen akkoord, dan mag u op onze kosten vrij een expert kiezen om U bij te
staan (zie artikel 3.5).
Blijft er onenigheid dan wordt een derde expert aangeduid en wordt er bij meerderheid beslist
zonder enige gerechtelijke formaliteit. De kosten van deze derde expert worden door ons
gedragen.
In plaats van voormelde procedure heeft U, net zoals Wij, het recht om het geschil over de
schatting of de keuze van de expert over te laten aan de bevoegde rechtbank.
5.2.5
Vrijstelling
Per schadegeval bedraagt uw eigen aandeel in de stoffelijke schade € 237. Het geheel van de
schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkend feit beschouwen we als één schadegeval.
Deze vrijstelling is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat
van januari 2012, nl. 137,.78 (basis 1996 = 100). Zij kan niet verzekerd noch afgekocht worden.
De vrijstelling wordt in mindering gebracht voor de eventuele toepassing van de
evenredigheidsregel.
Bij een gedekt schadegeval onder de waarborg natuurrampen (zie artikel 3.4) of bij schade door
inwerking van huiszwam (zie artikel 3.2) gelden afwijkende vrijstellingen.
5.2.6
Evenredigheidsbeginsel
Wij passen het evenredigheidsbeginsel toe indien bij een schadegeval blijkt dat U onderverzekerd
bent. Dit beginsel houdt in dat Wij de vergoedbare schade verminderen in verhouding tot de
onderverzekering.
De onderverzekering is het verschil tussen de waarde waarvan Wij uitgaan bij het verzekerd
schadegeval en de waarde die verzekerd is op basis van de premie die U betaalt.
Vooraleer Wij het evenredigheidsbeginsel toepassen, gaan we steeds na of er geen compensatie
kan worden gevonden tussen het verzekerde bedrag voor de gebouwen en het verzekerde bedrag
voor de inhoud. Blijkt één van beide te hoog, dan verhogen we het te lage verzekerde bedrag met
het premieoverschot dat voortvloeit uit het te hoog verzekerde bedrag en dit volgens het tarief
dat van toepassing is voor het te laag verzekerde bedrag.
Wij passen echter het evenredigheidsbeginsel niet toe en vergoeden de schade tot de waarde die
verzekerd werd:
- als U ons evaluatiesysteem juist hebt toegepast;
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
35
-
als Wij akkoord zijn gegaan met het bedrag dat U hebt verzekerd of als Wij geen systeem
hebben aangeboden om de afschaffing te bekomen van het evenredigheidsbeginsel;
indien de onderverzekering niet meer dan 10% bedraagt;
indien de vergoeding betaald wordt uit hoofde van de extra waarborgen: de waarborg
"tijdelijk verblijf" en "goederen van gasten" of de waarborg "burgerrechtelijke
aansprakelijkheid gebouw".
5.3 Wanneer en hoe wordt de schadevergoeding betaald?
5.3.1
Voorafgaande formaliteiten
Voordat Wij betalen moet U aantonen dat er geen hypothecaire of bevoorrechte
schuldvorderingen bestaan op de getroffen goederen.
Bestaan dergelijke vorderingen wel, dan moet U een machtiging voorleggen om de vergoeding te
ontvangen, tenzij U ons de toelating geeft om de betaling uit te stellen tot U de beschadigde
goederen volledig hebt hersteld of vervangen.
5.3.2
Betalingstermijn
Wij betalen het bedrag voor de kosten van huisvesting en van andere eerste hulp ten laatste
binnen vijftien dagen nadat U ons het bewijs heeft bezorgd dat deze kosten werden gemaakt.
Wij betalen het gedeelte van de vergoeding dat zonder betwisting bij onderling akkoord tussen de
partijen is vastgesteld binnen dertig dagen die volgen op dit akkoord.
In geval van betwisting van het bedrag van de schadevergoeding, stelt de verzekerde een expert
aan die in samenspraak met de verzekeraar het bedrag van de schadevergoeding zal vaststellen.
Indien er dan nog geen akkoord bereikt wordt, stellen beide experten een derde expert aan. De
definitieve beslissing over het bedrag van de schadevergoeding wordt dan door de experten
genomen met meerderheid van de stemmen.
De beëindiging van de expertise of de vaststelling van het bedrag van de schade moet
plaatsvinden binnen de 90 dagen die volgen op de datum waarop de verzekerde de verzekeraar
op de hoogte heeft gebracht van de aanstelling van zijn expert. De schadevergoeding moet
betaald worden binnen de 30 dagen die volgen op de datum van de beëindiging van de expertise
of op de datum van de vaststelling van het schadebedrag.
De termijnen zoals hierboven beschreven worden opgeschort in de volgende gevallen:
- de verzekerde heeft op de datum van sluiting van de expertise niet alle verplichtingen vervuld
die hem door de verzekeringsovereenkomst zijn opgelegd. In dit geval beginnen de termijnen
pas te lopen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de verzekerde de genoemde
contractuele verplichtingen is nagekomen.
- Het gaat over een diefstal of er bestaan vermoedens dat het schadegeval opzettelijk
veroorzaakt kan zijn door de verzekerde of de verzekeringsbegunstigde. In dit geval kan de
verzekeraar zich het recht voorbehouden vooraf kopie van het strafdossier te nemen. Het
verzoek om kennis ervan te mogen nemen moet uiterlijk binnen dertig dagen na de afsluiting
van de door hem bevolen expertise geformuleerd worden. Indien de verzekerde of de
begunstigde die om vergoeding vraagt niet strafrechtelijk wordt vervolgd, moet de eventuele
betaling gebeuren binnen de dertig dagen nadat de verzekeraar kennis genomen heeft van de
conclusies van het genoemde dossier.
- Het schadegeval is veroorzaakt door een natuurramp. In dit geval kan de Minister bevoegd
voor Economische Zaken de termijnen zoals hierboven beschreven verlengen.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
36
-
De verzekeraar heeft de verzekerde schriftelijk de redenen, buiten zijn wil en die van zijn
gemachtigden, duidelijk gemaakt, redenen die de sluiting van de expertise of de raming van
de schade, zoals hierboven bepaald, beletten.
In geval de termijnen zoals hierboven beschreven niet worden gerespecteerd, brengt het gedeelte
van de vergoeding dat niet wordt betaald binnen de termijnen van rechtswege een interest op die
gelijk is aan tweemaal de wettelijke interestvoet te rekenen vanaf de dag die volgt op het
verstrijken van de termijn tot op de dag van de daadwerkelijke betaling, tenzij de verzekeraar
bewijst dat de vertraging niet te wijten is aan hemzelf of aan een van zijn gemachtigden.
5.3.3
Indexatie
Wij indexeren de vergoeding voor het beschadigde gebouw indien U deze gebruikt om het
gebouw opnieuw te bouwen.
Door deze indexatie wordt de vergoeding, zoals deze oorspronkelijk werd vastgesteld op de dag
van het schadegeval, verhoogd volgens de stijging van het indexcijfers tussen de dag van het
schadegeval en de dag waarop Wij de vergoeding betalen. De op die wijze verhoogde totale
vergoeding mag echter 120% van de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding niet overschrijden en
evenmin meer bedragen dan de werkelijke kostprijs van de werken.
5.3.4
Taksen en rechten
De vergoeding omvat alle taksen en rechten voor zover zij door de begunstigde niet
teruggevorderd kunnen worden. Voor de gebouwen is het bovendien vereist dat zij opnieuw
gebouwd of vervangen worden. Alle fiscale lasten op de vergoeding zelf zijn voor rekening van de
begunstigde.
5.3.5
Verzekering van goederen voor rekening van derden
De verzekering van goederen voor rekening van derden wordt alleen van kracht in de mate dat
die goederen niet gedekt zijn door een gelijkaardige verzekering die derden zelf hebben
aangegaan.
Voor de schade die door de verzekeraar van de derden gedekt is, wordt deze verzekering voor
rekening van derden omgezet in een aansprakelijkheidsverzekering.
5.3.6
Andere verzekeringen
Indien bij een schadegeval verscheidene verzekeringen dezelfde schade dekken en U deze polis
aanspreekt, dan vergoeden Wij de schade binnen de grenzen van de verzekering.
Nadien wordt de last van het schadegeval verdeeld tussen de verschillende verzekeraars naar
evenredigheid van de verzekerde bedragen in elk van deze verzekeringen. Deze verdeelsleutel
geldt echter niet bij samenloop met een verzekering die uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid
buiten overeenkomst dekt. In dat geval mogen Wij de schadelast afwentelen op de andere
verzekeraar in de mate dat deze de schade werkelijk dekt.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
37
6
Extra toelichting bij de gemarkeerde (alle schuin gedrukte woorden) in de polis
Aanslag(en)
Alle vormen van oproer, volksbewegingen, en sabotage
- Oproer en volksbewegingen: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een
groep personen, die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door
ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die met de
handhaving van de openbare orde belast zijn, zonder dat een dergelijke beweging
noodzakelijk tot doel heeft de gestelde machten omver te werpen.
- Daden van sabotage: clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke,
economische of sociale bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld
gepleegd wordt op personen of waarbij goederen vernield worden om het verkeer of de
normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen .
Arbeidsconflict(en)
Elke collectieve betwisting, in welke vorm die zich ook voordoet, in het kader van de
arbeidsverhoudingen, met inbegrip van:
- lockout: voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel te
dwingen tot een vergelijk in een arbeidsconflict.
- staking: door een groep van werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde
stillegging van het werk.
Art. 525. BW (Burgerlijk wetboek) – onroerende goederen door bestemming
ART. 525
De eigenaar wordt geacht roerende voorwerpen blijvend aan zijn erf verbonden te hebben,
wanneer zij daaraan met gips, kalk of cement zijn bevestigd, of wanneer men deze voorwerpen
niet kan losmaken zonder die zelf of het gedeelte van het erf waaraan zij verbonden zijn, te breken
of te beschadigen.
Spiegels van een vertrek worden geacht blijvend geplaatst te zijn, wanneer het houtwerk waaraan
zij verbonden zijn, van het beschot deel uitmaakt.
Hetzelfde geldt voor schilderijen en andere sieraden.
Beelden zijn onroerend wanneer zij geplaatst zijn in een opzettelijk daarvoor gemaakte nis, al
kunnen zij weggenomen worden zonder breken of beschadigen.
Art. 544 BW (burgerlijk wetboek) – burenhinder
Iedere eigenaar mag zijn eigendomsrecht ten volle benutten maar dit geldt voor iedereen, dus ook
voor iemands buurman die over dezelfde absolute rechten zou moeten kunnen beschikken.
Wanneer nu door het (zelfs rechtmatig) uitoefenen van een eigendomsrecht door de eerste een
beknotting volgt van het recht van de tweede eigenaar, dan is dus het evenwicht dat moet
bestaan tussen de diverse eigendomsrechten geschonden en kan dit leiden tot een vergoeding,
rechtzetting, stopzetting ... Kortom een beknotting van het recht van de eerste en de verplichting
om het evenwicht terug te herstellen tussen de twee partijen.
Bij dit alles doet het er helemaal niet toe of er een fout gemaakt werd: zelfs indien men niets
abnormaals gedaan heeft, kan dit toch leiden tot een burenhinder.
ART. 544
Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en
daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met
de verordeningen
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
38
Art. 1721 BW (burgerlijk wetboek)
De schade die een huurder lijdt aan zijn inhoud ten gevolge van een gebrek van het verzekerde
gebouw kan verhaald worden op de verhuurder.
ART. 1721
Vrijwaring is verschuldigd aan de huurder voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het
gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van het contract
niet hebben gekend. Indien de huurder tijdens de huur verborgen gebreken ontdekt, is hij
gehouden deze snel mee te delen (ten laatste binnen de drie maanden) hetzij mondeling hetzij per
aangetekende brief met termijn of via het Vredegerecht.
Beschadiging
De gehele of gedeeltelijke vernieling van een tastbare zaak of voorwerp;
De gevolgschade die eruit voortvloeit voor het vermogen van de schadelijder, zoals winst- en
gebruiksderving of morele schade, valt niet onder dit begrip.
Grafschennis
Grafschennis is de opzettelijk gepleegde materiële daad, gepleegd niet alleen tegen het graf maar
ook tegen de rustplaats van een overledene, waardoor zijn nagedachtenis wordt beledigd of
gekwetst.
Index
ABEX-index: het indexcijfer dat om de zes maanden wordt vastgesteld door de Associatie van de
Belgische Experts in opdracht van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen.
Index van de consumptieprijzen: het indexcijfer dat maandelijks wordt vastgesteld door de
Minister van Economische Zaken en dat de prijsevolutie weergeeft van een aantal diensten en
consumptiegoederen.
Onderschrijvingsindex: het indexcijfer dat als dusdanig in de bijzondere voorwaarden wordt
vermeld.
Informatiedragers
Alle middelen bestemd om informatie vast te houden zoals plannen, modellen, boeken,
documenten, films, banden, schijven en diskettes, ...
Motorrijtuigen
Bestemd voor het vervoer van personen en zaken.
Alle motorrijtuigen die opgevat en gebouwd zijn om personen en/of goederen te vervoeren zoals
personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, motorfietsen, bestel- en vrachtwagens, autobussen
enz.
Nacht
Periode tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
39
Plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis
Snel, onverwacht, onvrijwillig en toevallig.
Slijtage
De stoffelijke waardevermindering veroorzaakt door het verloop van de tijd en/of het gebruik,
zonder rekening te houden met enige boekhoudkundige of economische afschrijving.
Stoffelijke schade
Alle schade die niet voortvloeit uit lichamelijke letsels. Stoffelijke schade omvat ook de schade van
immateriële aard zoals winst- en gebruiksderving, morele schade en economische verliezen.
Vandalisme
Het kwaadwillig vernielen of beschadigen van goederen, zelfs met de bedoeling om een diefstal te
plegen: dit begrip omvat echter niet:
- de ontvreemding van goederen;
- de vernieling of beschadiging van goederen in het kader van een arbeidsconflict of aanslag;
Waarden
Geld, munten, effecten, niet-ingezette edelstenen en parels, staven edel metaal, zegels, aandelen,
obligaties en andere waardepapieren, protonkaarten en andere betaalmiddelen met geldwaarde
"aan toonder".
Sneeuw- en ijsdruk
De neerwaartse druk die uitgeoefend wordt door een laag sneeuw of ijs.
Water dat in de voegen komt door ondichtheid, bevriest en hierdoor schade veroorzaakt wordt bv.
niet aanzien als ijsdruk
Terrorisme
Een daad zoals gedefinieerd en geregeld door de wet van 1 april 2007 (BS 15 mei 2007).
Aras is toegetreden tot de vzw TRIP (terrorisme Reinsurance and Insurance Pool). Zowel het
principe als de modaliteiten met betrekking tot de vergoeding van een schadegeval voortvloeiend
uit een daad van terrorisme worden voortaan behandeld door een Comité dat losstaat van de
verzekeringsondernemingen en dat is opgericht overeenkomst artikel 5 van de wet van 1 april
2007. Voor het geheel aan verbintenissen ten aanzien van al onze verzekerden dekken Wij
overeenkomstig de bepalingen van deze wet, gezamenlijk met de andere leden van de vzw en de
Belgische staat, de gebeurtenissen voorgevallen in een kalenderjaar tot 1 miljard euro (index
december 2005)
DW14078N
Van toepassing vanaf 30-06-2014
40