Download de mobiele versie

1
FOLLOW YOUR
SENSES
2
Felix J. Brabander
FOLLOW YOUR
SENSES
Alles wat jou nooit verteld is over
hoogsensitiviteit
Wake-up Company - Baarn
3
© 2010 Copyright Felix J. Brabander
© 2010 Wake-up Company, Julianalaan 4-116, 3743 JG Baarn
e-mail: [email protected]
Omslag en vormgeving: Zinnenprikkelend te Amersfoort
Druk en afwerking: Grafistar
ISBN: 978-94-90686-00-0
1e druk: 5 januari 2010
2e druk: 5 december 2011
3e druk: 27 maart 2014
Auteursrecht
Beste lezer(es),
Graag wil ik je danken voor de aanschaf van dit door mij geschreven boek. Daarnaast wil ik je
ook bij voorbaat danken voor het niet doorzenden, kopiëren of anderszins distribueren van dit
boek aan derden.
Mijn vriendelijke doch dringende verzoek is dit: wanneer anderen geïnteresseerd zijn in een
exemplaar van ‘Follow Your Senses – Alles wat jou nooit verteld is over hoogsensitiviteit’,
verwijs hen dan naar de website: www.onesessioncoaching.nl of www.followyoursenses.nl.
Hier kunnen zij het boek bestellen. Hiermee toon je respect voor mij als auteur en bevestig je je
eigen zuiverheid en overtuiging te willen leven vanuit authenticiteit en echtheid. Daarnaast stel
je mij hiermee in staat om te blijven doen waar ik goed in ben: Het doordringen tot de kern der
dingen en dit op een indringende, begrijpelijke en vooral toegankelijke manier presenteren en
verwoorden. Veel succes met alle stappen en ontwikkelingen en een hartelijke groet,
© Felix J. Brabander
Amsterdam, 5 januari 2010
Bij de tweede druk
In de tweede druk is een extra hoofdstuk toegevoegd over HSP en gezondheid (hoofdstuk 21).
Daarnaast zijn diverse onregelmatigheden uit de tekst gehaald die het oog zouden kunnen
vermoeien. De leesbaarheid is hiermee nog verder verbeterd.
© Felix J. Brabander
Baarn, 5 december 2011
Bij de derde druk
Bij de derde druk is de vormgeving van de kaft aanzienlijk verbeterd en daardoor meer in
overeenstemming met de hoge kwaliteit van de inhoud.
‘Een boek dat je zowel qua vorm als inhoud cadeau wilt geven.’
© Felix J. Brabander
Baarn, 27 maart 2014
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever, Wake-up Company, te Baarn.
4
Dit boek draag ik op aan alle hoogsensitieve
mensen die de moed hebben om kleur te bekennen
Felix J. Brabander
5
6
Inhoud
Voorwoord
Inleiding
8
10
1
Het moeras van hoogsensitiviteit
15
2
De essentie: HSP - een zaadje dat heel lang onder de grond blijft
26
3
Heel worden: Uit de overspanning en burn-out
36
4
Het reguleren van prikkels
51
5
Zorgen voor je basisveiligheid
58
6
Het omarmen van jezelf
72
7
Overeind blijven tussen ‘alleen’ en ‘samen’
89
8
Het ontwikkelen van een eigen identiteit
103
9
Creativiteit? Wat heeft dat met HSP te maken?!
111
10
Creativiteit en de 7 fases waar je doorheen moet
119
11
Creatieve essenties
129
12
Handleiding voor het speelse kind
136
13
Werk: wat je vooral niet moet doen, en daarna
144
14
Voor jezelf beginnen – waar je op moet letten
149
15
Energetische communicatie, voor HSP’s een specialiteit
157
16
Spiegels van je HSP-ziel
165
17
Spiritualiteit voor hoogsensitieve mensen
176
18
Onze stressmaatschappij: kansen voor HSP’s
184
19
Werken van achter de schermen
192
20
Manifestatiekracht voor HSP’s
198
21
HSP en gezondheid
206
Bijlage Noodplan voor een HSP
215
Nawoord
224
Over de auteur
226
Met dank aan
227
Voorwoord
Het is bijzonder om je eerste boek te schrijven. Voor mij was het niet
alleen een bevestiging van alles wat ik in het bijzonder de afgelopen
zeven jaar heb ontdekt, maar ook een ontdekking van het plezier van
schrijven. Het creatieve proces dat bij mij hoort heb ik er echt beter door
leren kennen. Daar was alle ruimte voor. Ik voelde me bevoorrecht door
de bijzondere stilte die als een cadeau in mijn schoot werd geworpen.
In mijn nieuwe atelier was en is het doodstil, waardoor de diepere lagen
in mij zich als vanzelf konden openen. Een stilte die ik iedere HSP zo
ontzettend gun. Het is een voorwaarde voor een creatief en gelukkig
leven. Ik voelde mij zeer gelukkig om dit aan anderen te kunnen
overdragen. Hierbij gaan mijn gedachten uit naar al mijn cliënten
die ik in de afgelopen zeven jaren in mijn praktijk mocht ontvangen.
Kennismaken met de onbekende wereld van een aanvankelijk totale
vreemdeling en dan stap voor stap door mogen dringen tot iemands
essentie is heel bijzonder.
Hoogsensitiviteit heeft zelf een ontwikkeling doorgemaakt. Het is een
begrip geworden waar je wat mee kan. Er mag over worden gepraat.
Het herbergt bijzondere kwaliteiten. Sensitiviteit wordt ook in onze
samenleving steeds meer gevraagd en verlangd in functies waar op een
fijngevoelige en creatieve manier met mens en materie moet worden
omgegaan. En eigenlijk zou dat de standaard manier moeten zijn waarop
we leven. Het is essentieel om te beseffen dat jouw sensitiviteit de
ingang is naar een wereld van creativiteit die bijna oneindig is. Om het
echter in de wereld neer te zetten word je iedere keer weer uitgenodigd
om een ambassadeur te zijn voor sensitiviteit.
Sensitiviteit is een bijzondere kwaliteit die niet voor iedereen
8
vanzelfsprekend is, terwijl dat wel zo zou moeten zijn. Ambassadeur zijn
voor sensitiviteit betekent dan dat je op gepaste wijze aandacht vraagt
voor een benadering der dingen met meer diepgang dan men gewend is.
En dat je laat zien wat dit oplevert in de uitvoering van het werk en in de
onderlinge communicatie. Sensitiviteit betekent niet alleen maar zacht
zijn en goed aanvoelen wat een persoon of een situatie nodig heeft. Het
vraagt ook dat je handelt, in actie komt, volgens datgene wat je voelt.
Het overdreven accent dat onze westerse samenleving nog steeds legt
op ‘efficiency’, daar wordt niemand blij van. In Nederland houden
we wel van ‘sensitief’ maar … niet teveel. Daarmee houden we onze
ingebakken middelmatigheid in stand. Sensitiviteit houdt verband met
kwetsbaarheid.
Ik heb dat niet alleen ervaren in het werken met cliënten, maar ook
heel sterk tijdens het schrijven van dit boek. Er zit een onvoorspelbare
factor in het creatieve proces die de kwaliteit van leven en werk naar
een hoger niveau tilt. Deze onvoorspelbaarheid raakt aan diepe dingen.
De persoon die mij in deze periode het meest geholpen heeft mijn
kwetsbaarheid te omarmen is Antoinet. Ik ben haar hiervoor bijzondere
dank verschuldigd.
Ik hoop dat dit boek zal bijdragen aan de kwaliteit van leven van
hoogsensitieve mensen in het bijzonder en van iedereen die op zoek is
naar een beter contact met zijn of haar eigen sensitiviteit.
9
Inleiding
In dit boek ga ik uit van het worst-case scenario. Dat houdt in dat ik
niet alleen inzichten en handvatten aanreik voor succesvolle HSP’s
maar ook voor HSP’s die nog enorm worstelen met hun hoogsensitieve
eigenschap.
Je kan uit dit boek dus kiezen wat jij nodig hebt, passend bij jouw
ontwikkeling. HSP’s die puur bezig zijn met overleven hebben andere
dingen nodig dan HSP’s die hun eigen kracht en missie al ontdekt
hebben, maar wellicht nog worstelen met hun manifestatie in de
samenleving.
Als HSP kan je jezelf helemaal de vernieling in helpen wanneer je niet
goed omgaat met je eigen hoogsensitiviteit. Je hebt soms een lange weg
te gaan om jezelf weer terug te vinden. Achter in dit boek vind je een
‘noodplan’ voor HSP’s’. Wanneer je aan het eind van je Latijn bent,
thuis op de bank zit en je afvraagt hoe het verder moet, dan ben je met
dit plan al een stuk beter uitgerust om jezelf weer op de rit te krijgen.
Op weg naar een leven met vervulling begint de ene HSP met een
redelijke tot goede bagage waardoor eventuele problemen op het
levenspad redelijk te overzien zijn. Meestal blijft het dan bij het
overwinnen van de angst om naar buiten te treden, het alert zijn om niet
in de gebruikelijke valkuilen stappen van het eindeloze aanpassen en
dienstverlenen, èn het vinden van een vorm waarin je je talenten kan
aanbieden.
In andere gevallen kan het fundament in jezelf zo minimaal zijn en het
gevoel van identiteit zo klein, dat het jou in je leven totaal ontbreekt aan
focus. Het resultaat daarvan is dat je constant loopt te (ver)dwalen en
10
dat alles je erg veel energie kost. Je kan dan met recht spreken van een
lek in je energie.
In welke fase je ook zit, in deze ‘gids’ krijg je handvatten aangereikt
om uit een eventuele vicieuze cirkel te komen. Een waarschuwing is
hier echter op zijn plaats: de vraag of deze handvatten gaan werken en
een positief effect hebben, hangt voor een heel belangrijk deel af van
jouw eigen overtuigingen en manier van kijken naar hoogsensitiviteit.
Er zijn HSP’s die zoveel weerstand hebben tegen dit etiket dat ze alleen
al daardoor niet in staat zijn om hun problemen op te lossen. En dit is
nog maar een van de vele factoren die een HSP dwars kunnen zitten om
zijn/haar eigen weg te vinden.
In dit boek zal ik daarom veel aandacht besteden aan onbewuste
motivaties en drijfveren, aan verborgen agenda’s en emotionele
blokkades die er de oorzaak van zijn dat je door het lezen van boeken
over hoogsensitiviteit meestal niet echt verder komt. Echte verandering
betekent een verschuiving in diepe, soms ideële overtuigingen èn het
ontkrampen van je lijf. Dit laatste houdt in het loskomen van ervaringen
waar je pijn en frustratie aan hebt opgelopen. Jouw eigen bereidheid om
dit te onderzoeken is bepalend voor je vermogen om te groeien en te
veranderen in de richting van meer geluk en een leuker leven.
Ik reik je in dit boek diepe inzichten aan en hulpmiddelen waarmee
je er achter kan komen wat je allemaal hebt weggestopt, waardoor je
niet vrij bent en niet met een open vizier de wereld in kan kijken. Pas
wanneer je je in enige mate hebt weten los te maken van oude beelden,
komt er ruimte om te experimenteren met nieuwe dingen. Dit boek kan
11
je daarom ook zien als een uitnodiging tot een nieuw experiment of
avontuur: het houden van een grote schoonmaak in je geconditioneerde
systeem en flink de bezem halen door alle dingen in je leven die jou
meer energie kosten, dan dat ze jou opleveren. Voor de meeste HSP’s
is een dergelijk afscheid van vaak ‘vertrouwde’ elementen een van de
moeilijkste dingen die er zijn.
Door mijn ervaring als coach met ruim 1000 hoogsensitieve personen
weet ik hoe hardnekkig de weerstand kan zijn in je systeem om te
beginnen aan iets nieuws. Met ‘systeem’ bedoel ik dan alles wat deel
uitmaakt van jou als levend wezen: je gevoelens, je gedachten, je
ervaringen, je angsten en je verlangens.
Besef echter dat het enige wat richting kan geven aan je leven, ook en
vooral als HSP, het contact met je verlangen is. Als je, zoals veel HSP’s,
in je hoofd bent gaan zitten om de prikkels wat meer onder controle te
houden, dan verlies je het contact met je gevoel en kom je daardoor ook
niet meer bij je verlangen. Dan raak je je gevoel voor richting kwijt en
word je een ongeleid projectiel of een zeilbootje dat overgeleverd is aan
de willekeur van de elementen.
Zelfonderzoek is voor HSP’s zo mogelijk nog belangrijker dan voor
anderen. Alles waar je je niet van bewust bent, zal jou beïnvloeden en in
de greep hebben tot in lengte van dagen. Maar er is hoop. Er is een weg
uit de verwarring en chaos die je als HSP heel lang kan ervaren. In mijn
sessies met cliënten valt na verloop van tijd altijd het kwartje. Soms al
na twintig minuten, soms pas na drie uur. Het zijn in de kern meestal
niet duizend dingen die jou blokkeren. Doorgaans zit er één ‘angel’ in
je, waar alle andere zaken zich bovenop hebben gestapeld. Het kost tijd
12
om dat aan te durven gaan. Je moet vaak toegroeien naar zo’n moment
waarop je zegt: ‘ik word zo moe van mezelf, ik heb nu iemand nodig die
er bij mij eens doorheen prikt’.
Het wonder van het leven is dat er soms maar weinig nodig is om
een doorbraak te creëren. Het is een kwestie van het juiste moment
en de juiste plaats. Timing is dus heel belangrijk. Ik krijg wekelijks
reacties op mijn website op de artikelen die ik over hoogsensitiviteit
heb geschreven. Soms komt zo’n tekst zo krachtig bij iemand binnen
dat alles op z’n plek valt. Ik heb dat al vele malen van mensen gehoord
die mijn website hadden bezocht.
De vraag die ik dan steeds kreeg was: heb je ook een boek? Dit boek heb
ik daarom eigenlijk te danken aan al die mensen die mij daartoe hebben
uitgenodigd. Het was, achteraf gezien, een logische stap. Ik heb het met
groot plezier geschreven. Het betekent veel voor me om mijzelf en alles
wat ik heb geleerd en ontdekt, zo indringend naar buiten te brengen. Ik
ben iemand die erg diep gaat en de dingen intens beleeft. Dit te mogen
delen met anderen is een voorrecht en erg leuk om te doen.
Ik hoop van harte dat de inzichten, tips, oefeningen en andere handvatten
in dit boek je op de allereerste plaats in staat stellen om te verhelderen
wat jou al jaren tegenhield om jezelf te ontdekken en om een weg te
vinden om jezelf in de wereld neer te zetten. Als je dat eenmaal hebt
ontdekt dan gaan de dingen zoveel makkelijker. Natuurlijk is het zo
dat jouw kijk op de dingen niet de manier is waarop de meeste mensen
kijken. Je kan je nog steeds af en toe geïntimideerd voelen door mensen
die jij zelf op een voetstuk hebt gezet. Echter, onze samenleving is
enorm in ontwikkeling. Bij mensen die nu de richting bepalen, is er al
13
jaren sprake van kortzichtigheid en verkramping. Er is dus geen enkele
reden om hen op een voetstuk te zetten.
De problemen van onze wereld zijn enorm. Jij als HSP hoeft deze
problemen niet op te lossen. Maar juist de huidige crisis in onze
samenleving biedt nieuwe kansen, ook voor HSP’s. Ik geloof dat het
allerbelangrijkste is dat veel meer mensen in hun hart worden geraakt
door wat hen werkelijk beweegt en drijft. Mensen ráken op een
creatieve en speelse manier, dat is een kwaliteit waar HSP’s doorgaans
ruimschoots van zijn voorzien.
HSP’s hebben het vermogen om een ander licht te laten schijnen op het
wezen der dingen. Bereid je er op voor dat op een goede dag mensen
aan jou vragen wat de volgende stap is. Volg je gevoel, dan wordt de
volgende stap vanzelf duidelijk. En jij hebt dat doorgaans sneller in de
gaten dan de meeste anderen.
14
1 Het moeras van hoogsensitiviteit
Mensen die hoogsensitief zijn en die dit ‘label’ voor het eerst
tegenkomen, weten vaak al jaren dat ze veel gevoeliger zijn dan anderen.
Dat krijgen ze terug via opmerkingen als “goh, wat ben jij gevoelig”,
of “wat ben jij overgevoelig”. Maar pas wanneer ze een boek lezen
over hoogsensitiviteit valt ineens het kwartje en herkennen ze zich er
echt in. Hoogsensitiviteit wordt ook aangeduid als hooggevoeligheid.
Hoogsensitieve mensen hebben een verhoogde tot extreme gevoeligheid
voor externe prikkels. Indrukken komen veel sterker bij hen binnen dan
bij de meeste mensen. Hierdoor worden ze makkelijk afgeleid, niet
alleen van hun bezigheden, maar ook van hun eigen ideeën, behoeftes,
verlangens en dus ook van hun eigen identiteit.
Wat HSP’s voortdurend doen is steeds afstemmen op anderen en
zichzelf wegcijferen. Ze zijn eerder bezig met wat een ander belangrijk
vindt dan met wat ze zelf belangrijk vinden. Als ze een eigen mening
hebben, dan worden ze daar weer heel makkelijk van weggehaald. Het
ontbreekt HSP’s daardoor meestal aan richting en focus. Door de grote
gevoeligheid voor externe prikkels vermijden ze het liefst grote drukte,
veel mensen bij elkaar, grote festivals, discotheken en andere drukke
bijeenkomsten. Het levert je namelijk als HSP zoveel prikkels op dat
je daar soms dagen van moet bijkomen. Dit geeft vooral op het sociale
vlak de nodige problemen. Maar er zijn ook HSP’s die juist verslaafd
zijn aan al die prikkels. Dat zijn de zogenaamde Highly sensitive
Sensation Seekers (HSS’n). Dit zijn de echte specialisten in repeterende
burn-out, want zij weten gewoon niet van ophouden, kennen hun eigen
grenzen niet en willen die ook vaak niet kennen. Echter, zowel HSP’s
als HSS’n zijn doorgaans bezig om zich permanent uit te putten. HSS’n
15
Wake-up Company - Baarn
© 2010 Copyright Felix J. Brabander
© 2010 Wake-up Company, Julianalaan 4-116, 3743 JG Baarn
e-mail: [email protected]
telefoon: +31(0)35-5414209
Omslag en vormgeving van het boek: Felix J. Brabander
Druk en afwerking van het boek: Grafistar
ISBN: 978-94-90686-00-0
1e druk: 5 januari 2010
2e druk: 5 december 2011
3e druk: 27 maart 2014
Heb je interesse in dit boek en wil je het bestellen?
Ga naar www.onesessioncoaching.nl/hsp-boek of
www.followyoursenses.nl en bestel jouw exemplaar.
16
17