GB55810 - Gemeente Nijmegen

GEMEENTEBLAD
Nr. 55810
8 oktober
2014
Officiële uitgave van gemeente Nijmegen.
Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014
§ 1Algemene bepalingen
De raad van de gemeente Nijmegen bijeen in zijn vergadering van 1 oktober 2014;
Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 9 september 2014;
Gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet
op het voortgezet onderwijs;
besluit vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014
VERORDENING LEERLINGENVERVOER
Artikel 1. Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder:
aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, taxibus of bustaxi;
a.
afstand: afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling volb.
doende begaanbare en veilige weg;
begeleider: ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het vervoer
c.
te begeleiden;
commissie van onderzoek: commissie als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet op de
d.
expertisecentra;
commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisee.
centra;
eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig of (brom)fiets;
f.
inkomen: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet
g.
inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair
onderwijs;
leerling: leerling van een school als bedoeld in dit artikel;
h.
ondersteuningsplan:
i.
1°. voor het primair onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a, zevende tot en met
tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of
2°. voor het voortgezet onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a, zevende tot en
met tiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
opdc: orthopedagogisch en -didactisch centrum als bedoeld in artikel 17a, lid 10a, van de Wet op
j.
het voortgezet onderwijs;
openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer per bus, trein, metro, tram,
k.
veerdienst of auto;
opstapplaats: plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van
l.
het vervoer;
m. ouders: ouders, voogden of verzorgers van de leerling;
regionale verwijzingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10g van de Wet op het voortgezet
n.
onderwijs;
reistijd: totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldag
o.
volgens de schoolgids, minus maximaal 15 minuten, indien en voor zover de leerling het
schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft,
dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids en
de aankomst bij de woning, plus een eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer of maximaal
15 minuten bij gebruikmaking van aangepast vervoer;
samenwerkingsverband:
p.
1°. voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede en vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of
2°. voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, tweede en
zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
school:
q.
1°.basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
2°. school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet
speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra; of
3°. school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;
stage: praktische leertijd bij de beroepsopleiding;
r.
toegankelijke school: school waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige
s.
of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school;
1
Gemeenteblad 2014 nr. 55810 8 oktober 2014
t.
u.
v.
vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de
opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag
volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting
onmogelijk maakt;
vervoersvoorziening:
1°. bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo
nodig diens begeleider;
2°. aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen; of
3°. gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk geachte vervoerkosten
van de leerling en zo nodig diens begeleider;
woning: plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft.
Artikel 2. De door het college noodzakelijk te achten vervoersvoorziening
1.
2.
3.
4.
Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente verblijvende
leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het bepaalde in deze
verordening.
Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie slechts
een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten
hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen
aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de vorige
volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op de vervoersvoorziening vervallen.
De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor
het schoolbezoek van hun kinderen.
Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de vervoersvoorziening op
aanvraag verstrekt aan de leerling.
Artikel 3. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school
1.
2.
Een vervoersvoorziening wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder
weggelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen en de ouders
met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen.
Indien ouders een vervoersvoorziening aanvragen voor het bezoeken van een school, die op
grotere afstand van de woning is gelegen dan een andere school van dezelfde onderwijssoort,
ontstaat slechts aanspraak op een vervoersvoorziening naar eerstgenoemde school als door de
ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar
onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort
waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen.
Artikel 4. Toekenning vervoersvoorziening
Het college bepaalt bij de toekenning van de vervoersvoorziening de wijze en het tijdstip van de verstrekking dan wel de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de toegekende vervoersvoorziening.
Artikel 5. Aanvraagprocedure
1.
2.
3.
4.
5.
Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan door indiening bij het college van een
volledig ingevuld en door de ouders ondertekend (e-)formulier, voorzien van de op het (e-) formulier
vermelde gegevens.
Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de ouders
verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.
Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.
Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het
stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.
Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend geldt deze:
wanneer het een bekostiging betreft, met ingang van de door de ouders verzochte datum,
a.
met dien verstande dat de datum niet ligt vóór de datum van ontvangst van de aanvraag;
wanneer het een aanbieding van aangepast vervoer betreft, met ingang van een datum die
b.
zo dicht mogelijk aansluit bij de door de ouders verzochte datum.
Artikel 6. Doorgeven van wijzigingen
1.
2.
2
De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de toegekende vervoersvoorziening, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld via het (e-) formulier mede te
delen aan het college.
Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoersvoorziening, vervalt
de aanspraak daarop en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe.
Gemeenteblad 2014 nr. 55810 8 oktober 2014
3.
4.
Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een wijziging als
bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is
verstrekt, vervalt de aanspraak op de vervoersvoorziening terstond en kent het college al dan niet
opnieuw een vervoersvoorziening toe. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders.
Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel worden
verrekend bij een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening.
Artikel 7. Peildatum leeftijd leerling
Voor het toekennen van een vervoersvoorziening op basis van artikel 11 is bepalend de leeftijd van de
leerling op 1 augustus van het schooljaar waarop de voorziening betrekking heeft.
Artikel 8. Andere vergoedingen
De aanspraak op een toelage, voor zover die voor de betreffende leerling betrekking heeft op de reiskosten, wordt op een bekostiging in mindering gebracht, dan wel als eigen bijdrage in rekening gebracht.
§ 2 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs
Artikel 9.Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair
onderwijs
1.
a.
b.
c.
2.
3.
a.
b.
In deze paragraaf wordt verstaan onder school:
een basisschool als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; of
een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.
Deze paragraaf is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs die voortgezet onderwijs volgen.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 wordt een vervoersvoorziening verstrekt over de
afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en:
de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, of
een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a bedoelde samenwerkingsverband,
indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen
dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a.
4.Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele (vervoers)adviezen van onafhankelijke deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn.
Artikel 10. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per (brom)fiets
1.
2.
Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9
lid 1 onder a bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan zes km
bedraagt. Voor leerlingen die een school zoals bedoeld onder artikel 9 lid 1 onder b of c bezoekt
vindt bekostiging plaats indien de hierboven bedoelde afstand meer dan vier km bedraagt.
Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in het eerste lid en de leerling naar het
oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per
(brom)fiets, verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer
per (brom)fiets.
Artikel 11. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per (brom)fiets ten
behoeve van een begeleider
3
1.
Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9
bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer of vervoer per (brom)fiets
van de leerling en een begeleider indien:
aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 10 en de leerling jonger dan negen
a.
jaar is, en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat
de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de (brom)fiets gebruik te
maken, of
de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet
b.
zelfstandig van het openbaar vervoer of de (brom)fiets gebruik kan maken.
2.
Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het
vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.
Gemeenteblad 2014 nr. 55810 8 oktober 2014
Artikel 12. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer
1.
a.
b.
c.
d.
2.
3.
Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan de ouders
van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 bezoekt, indien:
aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 10 of 11 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de
reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden
teruggebracht;
aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 10 of 11 en openbaar vervoer
ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik
kan maken van het vervoer per (brom)fiets;
aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 11 en door de ouders ten behoeve van
het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen
onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing
niet mogelijk is; of
de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke
of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding –van openbaar vervoer gebruik
te maken.
Indien begeleiding in het aangepast vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten
dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepast
vervoer.
Het college kan een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer
is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer ontzeggen indien
bij herhaling is gebleken dat de leerling door agressief gedrag of anderszins de orde in de bus
verstoort of de veiligheid van bus en inzittenden in gevaar brengt.
Artikel 13. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer
1.
2.
3.
4.
5.
Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kan het college de ouders op aanvraag
toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.
Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan
de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:
een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan
a.
op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde
in het vijfde lid; of
een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling
b.
binnenland, indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast
vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.
Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan
de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag
op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland,
behoudens het bepaalde in het vierde lid.
Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen, afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.
Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening en het college desgewenst toestaat, dan
wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per (brom)fiets, bekostigt
het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de (brom)fiets,
afgeleid van de Reisregeling binnenland.
Artikel 14. Drempelbedrag
1.
2.
3.
4
Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor
basisonderwijs, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs bezoekt, van wie het inkomen
tezamen meer bedraagt dan € 24.300,- wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de kosten
van het vervoer van die leerling de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 10 bepaalde
afstand te boven gaan.
In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan
wel doet verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of
een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, per leerling per schooljaar een eigen bijdrage
die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 10 bepaalde afstand, indien
het inkomen van de ouders meer bedraagt dan € 24.300,-.
De kosten voor openbaar vervoer, genoemd in het eerste en tweede lid, betreffen de kosten van
openbaar vervoer die bij gebruik van de OV-chipkaart of een andere binnen de gemeente geldende
OV-betaalmogelijkheid voor de in artikel 10 bepaalde afstand redelijkerwijs zouden worden gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. Bij
Gemeenteblad 2014 nr. 55810 8 oktober 2014
4.
5.
het bepalen van de kosten wordt rekening gehouden met de kortingen die voor de leerling binnen
het systeem kunnen gelden.
Het bedrag van € 24.300,- genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang van 1 januari
2014 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen
werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar en rekenkundig afgerond
op een veelvoud van € 450,-. Het aangepaste bedrag treedt in plaats van het in het eerste en
tweede lid genoemde bedrag van € 24.300,-.
Deze bepaling is niet van toepassing op leerlingen die wegens hun structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan
wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
Artikel 15. Financiële draagkracht
1.
2.
3.
Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs
(zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs) meer dan 20 km bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met een van de financiële draagkracht van de ouders afhankelijk
bedrag.
In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan
wel doet verzorgen, en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school
voor basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt, betalen de ouders een van de financiële draagkracht
afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer.
De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het tweede
lid worden berekend per gezin en zijn afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders.
Zij bedragen:
Inkomen in euro’s
Eigen bijdragen in euro’s
0-32.500
Nihil
32.500-39.000
130
39.000-45.000
545
45.000-51.000
1015
51.000-58.000
1485
58.000-64.000
1955
64.000 en verder
Voor elke extra € 5.000: € 480 erbij
4.
5.
6.
De inkomensbedragen, genoemd in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2014 jaarlijks
aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers
heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond
op een veelvoud van € 500,-.
De bedragen van de eigen bijdrage, bedoeld in het derde lid, worden met ingang van 1 januari
2014 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het consumentenprijsindexcijfer van de reeks alle
huishoudens op het onderdeel vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van
het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 5,-.
Deze bepaling is niet van toepassing op leerlingen die wegens hun structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan
wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
§ 3 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs
Artikel 16. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor
voortgezet onderwijs
1.
In deze paragraaf wordt verstaan onder school:
een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;
a.
of
een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet
b.
speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.
2.
Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele (vervoers)adviezen van onafhankelijke deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van
belang zijn.
Artikel 17. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per
(brom)fiets
1.
5
Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16
bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer van de leerling en een begeleider, indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap
niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de (brom)fiets gebruik kan maken.
Gemeenteblad 2014 nr. 55810 8 oktober 2014
2.
3.
Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het
vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.
In afwijking van de bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, zoals bedoeld
in het eerste lid, verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer
per (brom)fiets, indien de leerling naar het oordeel van het college onder begeleiding gebruik kan
maken van het vervoer per (brom)fiets.
Artikel 18. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer
1.
Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoeraan de ouders
van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt, indien:
aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en de leerling met gebruikmaking
a.
van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de
reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan
worden teruggebracht;
aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en openbaar vervoer ontbreekt,
b.
tenzij de leerling naar het oordeel van het college onder begeleiding gebruik kan maken van
het vervoer per (brom)fiets;
aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en door de ouders ten behoeve
c.
van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf
of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een
andere oplossing niet mogelijk is; of
de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstand.
delijke of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar
vervoer gebruik te maken.
2.
Indien begeleiding in het aangepaste vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten
dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepaste
vervoer.
Het college kan een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer
is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer ontzeggen indien
bij herhaling is gebleken dat de leerling door agressief gedrag of anderszins de orde in de bus
verstoort of de veiligheid van bus en inzittenden in gevaar brengt.
3.
Artikel 19. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer
1.
2.
1.
2.
3.
Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kan het college de ouders op aanvraag
toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.
Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan
de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:
een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan
a.
op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde
in het vijfde lid;
een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling
b.
binnenland, indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast
vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.
Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan
de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag
op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland,
behoudens het bepaalde in het vierde lid.
Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen, afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.
Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening en het college desgewenst toestaat, dan
wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per (brom)fiets, bekostigt
het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de (brom)fiets,
afgeleid van de Reisregeling binnenland.
§ 4 Bepalingen omtrent weekeinde- en vakantievervoer
Artikel 20.Toekenning vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie aan in de
gemeente wonende ouders
Met inachtneming van artikel 3 kent het college desgewenst een vervoersvoorziening voor het weekeinde- en vakantievervoer toe aan de in de gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog
op het volgen van voor hem passend (voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin
verblijft, volgens het bepaalde in deze paragraaf.
6
Gemeenteblad 2014 nr. 55810 8 oktober 2014
Artikel 21. Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie
1.
2.
3.
Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het weekeindevervoer van de
leerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het internaat of het pleeggezin waar
de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de weekeinden niet vallen
binnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties.
Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het vakantievervoer van de
leerling voor de, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer, gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor
zover de vakantie voorkomt in de schoolgids van de school die de leerling bezoekt.
Paragraaf 2 en 3 van deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering
van artikel 12, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 18, eerste lid, aanhef en onder a.
§ 4A Bepalingen omtrent het vervoer naar een locatie voor buitenschoolse opvang
Artikel 22. Vervoersvoorziening naar een locatie voor buitenschoolse opvang
Het college kan aan de verstrekking van een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer
uitbreiden met een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer naar een locatie voor buitenschoolse opvang.
§ 5 Slotbepalingen
Artikel 23. Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet
In gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet,
beslist het college.
Artikel 24. Afwijken van bepalingen
Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders
afwijken van de bepalingen in deze verordening, zonodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen.
Artikel 25. Intrekking oude regeling
De Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 wordt ingetrokken.
Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.
Deze verordening treedt 1 dag na bekendmaking in werking.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen
2014.
Artikel 27. Overgangsbepaling
1.
2.
Aanvragen voor leerlingen, die voor het schooljaar 2013/2014 al een vervoersvoorziening ontvingen,
worden voor het schooljaar 2014/2015 beoordeeld op basis van de Verordening leerlingenvervoer
gemeente Nijmegen 2010.
Op bezwaarschriften wordt beslist met toepassing van de verordening zoals die gold ten tijde van
de primaire besluitvorming.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 oktober 2014.
de voorzitter,
drs. H.M.F. Bruls
de raadsgriffier,
mevr. drs. M.M.V. Mientjes
7
Gemeenteblad 2014 nr. 55810 8 oktober 2014