SamenwerkingsGids 2014 - Rijksdienst voor Ondernemend

INNOVEREN
IN DE ZORG
=
SAMENWERKEN
Wat? W
aarom?
Met Wie
? Hoe?
er varing
en – vra
gen – m
oplossin
eningen
gen – tip
s en truc
s
SamenwerkingsGIDS
Zorg voor innoveren
1
Inhoud
2
Voorwoord
4
Gebruikers als ontwerpers
8
Tip en trucs voor het betrekken van eindgebruikers
12
Samen over de brug
16
Publiek-private samenwerking: best of both worlds?
22
Samenwerken moet je organiseren
26
Voorbeeldspel: Lord of the Zorg
30
Samen de markt op
32
Serious games voor én door de medische markt
36
Doorontwikkeling: een gefaseerd proces
38
Slotbeschouwing
44
3
Voorwoord
Beste lezer,
De behoefte aan innovatie in onze gezondheidszorg is groter dan ooit. Enerzijds
omdat het er de tijd naar is: maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
stellen ons in staat om steeds weer nieuwe oplossingen te bedenken en nieuwe
zorgconcepten te ontwikkelen. Maar anderzijds ook omdat het moet: de vraag
naar zorg stijgt immers en ook de kosten nemen toe. Gelukkig bewijst de praktijk
dat de noodzaak om te innoveren breed wordt gedeeld. Uitdagingen waar we
in de zorg voor staan en waar ook de overheid zich over buigt zijn: hoe zorgen
we ervoor dat innovaties de ruimte krijgen om zich in de praktijk te bewijzen?
En hoe zorgen we dat bewezen succesvolle vernieuwingen ook elders worden
overgenomen? Zorg voor innoveren is een initiatief waarin het ministerie van
VWS participeert om, samen met andere overheidsorganisaties, vernieuwers in
de zorg de weg te wijzen. Door gericht informatie te geven over relevante weten regelgeving en vernieuwers in contact te brengen met anderen die over die
broodnodige expertise beschikken. En ook door bijeenkomsten te organiseren
over relevante thema’s als samenwerking, het centrale thema van deze uitgave.
Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor het komen tot geslaagde
innovatie. Dat blijkt ook uit de vele aansprekende voorbeelden in deze gids.
Of het nu gaat om het betrekken van de eindgebruikers bij de ontwerpfase of
over het financieren van je innovatie: samenwerking is het sleutelwoord. Dat
geldt natuurlijk niet alleen voor degenen die innoveren, maar zeker ook voor de
overheid. Voor ons is het bijvoorbeeld belangrijk om samen met zorgpartijen na
te denken over het regelgevende kader waarbinnen innovatie plaatsvindt. Zo
kunnen we zorgen dat ervaringen uit de dagelijkse praktijk doorklinken in ons
beleid.
Deze gids vol praktijkvoorbeelden, adviezen en tips en trucs is een
inspiratiebundel voor iedereen die met zorgvernieuwing bezig is. Ik hoop dat
het ook u inspireert om nóg meer de samenwerking op te zoeken met anderen.
Dat vergroot niet alleen uw eigen kansen op succes, maar ook die van onze
gezondheidszorg.
Vriendelijke groet,
Leon van Halder
secretaris-generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
4
5
6
Verantwoording en leeswijzer
Samenwerken als spel
Deze uitgave bevat om te beginnen de inzichten en ervaringen
van tientallen innovatieprojecten die vanaf 2006 in opdracht
van VWS zijn gesubsidieerd. De projecten maakten onderdeel
uit van het programma Small Business Innovation Research
(SBIR) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
en het Europese programma Ambient Assisted Living (AAL),
dat ZonMw in Nederland uitvoert. De betrokkenen bij deze
projecten – ondernemers, mensen uit de zorg, wetenschappers
en beleidsmakers – hebben een actieve inbreng gehad in deze
uitgave. Ook leest u inzichten en ervaringen die zorgvernieuwers
met elkaar hebben gedeeld op de SamenwerkingsTOP op
28 november 2013. Deze bijeenkomst werd georganiseerd
door Zorg voor innoveren, in samenwerking met de Kamer van
Koophandel (voorheen Syntens Innovatiecentrum) en de RVO.
Tijdens de samenwerkingsTOP hebben de deelnemers onder andere
gewerkt met de metafoor van het spel om verschillende aspecten van
samenwerking te belichten (zie ook pag. 30 voor een voorbeeld).
De Samenwerkingsgids is opgebouwd rond vier hoofdthema’s:
innoveren in samenwerking met (eind)gebruikers; publiekprivate samenwerking; samenwerking ten behoeve van
marktintroductie en samenwerken in financiering en
doorontwikkelen van innovaties. Deze onderwerpen zijn
uitgewerkt in vier themaverhalen, aangevuld en geïllustreerd
met quotes, ervaringen, tips en trucs. In de artikelen in de gids
zoomen we in op verschillende soorten samenwerkingspartners;
zorgprofessionals, kennisinstellingen, (eind)gebruikers, financiers
en andere partijen. Samenwerking met hen is onmisbaar voor
innovatie in de zorg. De ervaringen die in deze gids naar voren
komen, laten zien dat samenwerken niet altijd eenvoudig is
en vaak niet vanzelf gaat. Maar als je het goed organiseert en
samen leert van de ervaringen, levert samenwerking de mooiste
resultaten op.
spelers: welke typen functies, mensen en organisaties heb
je nodig om het spel te kunnen spelen? Wat zijn hun
vaardigheden, kennis en expertise?
voorbereiding: wat is er nodig om goed aan de start te
kunnen verschijnen?
kansen en valkuilen: krijg je een kanskaart of val je in de
spreekwoordelijke put?
troefkaarten: welke hulp- en inpiratiebronnen (personen,
organisaties, boeken, trainingen, websites et cetera) kun je
inschakelen om het spel succesvol te spelen?
winnen: wanneer is het spel afgelopen; hoe wordt de
‘eindscore’ vastgesteld en wie doet dat?
Ter illustratie vindt u deze aspecten van samenwerking op
verschillende plekken in deze gids terug.
7
Themaverhaal
Gebruikers als ontwerpers
Zonder betrokkenheid van
eindgebruikers is de kans van slagen
van zorginnovaties klein. Hoe doe je
dat nu, eindgebruikers betrekken?
En hoe vind je de balans tussen hun
wensen en je eigen ideeën?
Eenzaamheid onder ouderen is een
groot maatschappelijk probleem.
Eenzame ouderen hebben gemiddeld
meer lichamelijke klachten en
overlijden ook eerder. Het zou mooi
zijn om hun sociale verbondenheid te
versterken, zowel met andere ouderen
als met de familie. Samen met drie
Scandinavische partners ontwikkelde
Waag Society hiervoor meerdere
games voor de iPad. De spellen zijn
bedoeld om verhalen los te maken.
Persoonlijke foto’s zijn het startpunt
om herinneringen en ervaringen met
anderen te delen. Paulien Melis van
Waag Society: ‘Juist vanwege het
persoonlijke karakter van de spellen
was het belangrijk dat we ons goed
inleefden in de doelgroep. Wie zijn die
senioren? Hoe ziet hun leven eruit? En
hoe kunnen we daarop inspelen?’
Let op:
Denk bij het woord ‘eindgebruiker’ niet alleen aan
cliënten, patiënten of gewone burgers. Onder
de categorie ‘eindgebruikers’ van een innovatie
behoren zeker ook de professionals. Soms betreft
een innovatie immers een vernieuwing in de
uitvoering van hun dagelijks werk. In andere
gevallen hebben zij een rol in het laten landen van
de innovatie in het leven van hun cliënt of patiënt.
8
Voorwaarde voor acceptatie
De waardering van eindgebruikers is cruciaal voor de acceptatie
van een innovatie. Jos de Roij van Zuijdewijn en Martijn van Gurp
ontwikkelden de I-Cane-blindenstok, een geavanceerde stok om
ouderen en slechtzienden mobieler te maken. ‘In de samenwerking
met eindgebruikers besef je weer waarvoor je het doet. Zo was er
een blinde vrouw. Ze zag er prachtig uit, maar door het tikken van
haar stok bleef ze toch vooral een blinde. Door onze innovatie werd
zij weer de vrouw die ze in de eerste plaats was.’
Legoblokjes
Melis en haar collega Sabine Wildevuur
hielden een reeks diepte-interviews
bij ouderen thuis. ‘Daar namen we
uitgebreid de tijd voor’, zegt Melis.
‘Bewust, om sociaal wenselijke
antwoorden te voorkomen. Want
als je doorvraagt, kom je erachter
wat er echt speelt.’ In een workshop
beeldden ouderen vervolgens met
Legoblokjes belangrijke levensthema’s
uit. Wildevuur: ‘Dat bleek een
eenvoudige manier om het gesprek
op gang te brengen. Binnen een
uur ging het over relaties, dood,
eenzaamheid, geldproblemen en
andere onderwerpen die senioren
bezighouden.’ Tijdens een tweede
workshop werden de thema’s in
een brainstormsessie met foto’s,
krantenartikelen en schermen op de
iPad verder uitgewerkt tot concepten
voor games. De tijd die Waag Society
besteedde aan het betrekken van
eindgebruikers betaalde zich dubbel
en dwars terug. Wildevuur: ‘Senioren
kregen het gevoel dat er echt iets voor
hen werd ontwikkeld. Dat sprak ze
bijzonder aan.’
9
Evenwicht
Bij zorginnovaties speelt techniek
vaak een grote rol. Hoe voorkom je
dat techniek de overhand krijgt in een
project? Of juist dat de wensen van
de eindgebruiker zo ver gaan, dat
de techniek er niet aan kan voldoen?
Maarten Coolen is unitmanager bij
Orbis Hoogstaete, dat vernieuwende
woonvormen voor senioren biedt.
Volgens hem moet innovatie vanuit
de eindgebruiker komen. ‘Technische
bedrijven nemen vaak de leiding in
zorginnovatieprojecten. Ze ontwikkelen
een kant-en-klaar product dat wij
vervolgens mogen testen. Wij willen
een beter evenwicht tussen techniek
en de wensen van de eindgebruiker.
Daarvoor moeten zorgverleners,
activiteitenbegeleiders en ouderen
kunnen meedenken.’
Taken verdeeld
Orbis Hoogstaete coördineert een
Europees consortium dat een app
ontwikkelt om senioren te stimuleren
deel te nemen aan activiteiten. Nadat
10
het projectplan was goedgekeurd
door het AAL-programma werden
de taken verdeeld. De gemeente
Trondheim en Orbis Hoogstaete
onderzochten gebruikerswensen en
testten de app. De Universiteit van
Cyprus deed onderzoek en Philips en
andere bedrijven de techniek. Dit alles
conform de wensen en specificaties
die Orbis en Trondheim bij cliënten
hadden ‘opgehaald’. Coolen: ‘De
wensen van de eindgebruiker vormden
de basis, maar de aansluiting met
de techniek is gewaarborgd via de
technische partners.’
Op koers
Suggesties, eisen en wensen van
eindgebruikers, financiers en technici
zijn waardevol, maar ze kunnen er ook
toe leiden dat zorgvernieuwers hun
idee dreigen te ‘verliezen’. Hoe blijf je
op koers? Volgens Paulien Melis is het
cruciaal steeds voor ogen te blijven
houden welk probleem je met je
innovatie wilde helpen oplossen. ‘Als er
bijvoorbeeld technische beperkingen
zijn, of je krijgt van je financier niet
het volledige bedrag dat je nodig
hebt, moet je jezelf afvragen of je nog
steeds een product kunt maken dat
beantwoordt aan de behoeften van de
eindgebruiker. Als dat niet zo is, kun
je keuzes maken; zoeken naar andere
financieringsbronnen bijvoorbeeld.
De keiharde waarheid is dat er soms
niets te kiezen valt. Dat voorkom
je nooit. Maar ook dan kun je altijd
zoeken naar een oplossing die het
dichtst bij de eindgebruiker ligt.’
De rol van professionals
Een innovatie kan vaak alleen maar ‘landen’ bij de eindgebruiker
als ook zorgverleners achter de vernieuwing staan. Annechien
Verkuyl van Sprinq: ‘Met onze stoel kunnen minder mobiele
senioren zelfstandig blijven opstaan. We hebben fysio- en
ergotherapeuten laten meedenken over de ontwikkeling. Tijdens
bijeenkomsten wisselden we kennis en ervaring uit. Ook hielden
we de therapeuten op de hoogte van technische vorderingen.
Hun betrokkenheid was niet alleen waardevol voor de technische
ontwikkeling. De professionals vormden ook een mooi netwerk
om bij de doelgroep te komen. Via hen konden we verschillende
modellen testen bij senioren. Testen die uiteindelijk ons product
hebben gevormd en bepaald.’
‘We waren te veel bezig met de “techniek” van de samenwerking,
met de formele kant. Terwijl het ook gaat ook om de “cultuur”.
Samenwerken is uiteindelijk toch een proces tussen mensen.’
Hans Slijp, innovatieadviseur
11
Tips en trucs voor het
betrekken van eindgebruikers
Het is goed om eindgebruikers in het hele innovatieproces te betrekken.
Vanaf het verkennen van de markt, het bedenken van ideeën en ontwikkelen
van concepten, tot het testen van businessmodellen. Zo kun je beter
inspelen op hun specifieke wensen en behoeften.
Elke fase is weer anders…
- oriëntatiefase: leer de
gebruikersgroep kennen;
wat is hun houding ten
opzichte van de innovatie?
- ontwerpfase: welke
suggesties hebben
gebruikers voor de
uitwerking van het idee?
- testfase: hoe pakt het
gebruik van de innovatie
uit in het echte leven van
de gebruiker? Of in zijn of
haar dagelijks werk?
- implementatiefase: onder
welke voorwaarden past
de gebruiker een innovatie
in de dagelijks praktijk
(van leven of werk) in?
12
People Value Canvas: de waarden
People Value Canvas is een eenvoudig model,
gebaseerd op het users as designers-principe. Negen
‘bouwstenen’ geven tezamen antwoord op de vraag
welke waarden voor een eindgebruiker van
belang zijn:
1. Mensen (eindgebruikers): baken de groep goed af.
2. Behoeften: wat zijn de behoeften van je
eindgebruikers?
3. Karakteristieken: wat zijn de eigenschappen van je
eindgebruikers?
4. Motivatie: wat drijft eindgebruikers in een
bepaalde richting?
5. Context: wat zijn de levensomstandigheden van
je eindgebruiker? In wat voor context wordt de
innovatie gebruikt?
6. Technologie: aan welke eisen moet de technologie
voldoen voor de eindgebruiker?
7. Processen: wat komt er allemaal bij de
ontwikkeling kijken?
8. Ervaring: wat zijn de ervaringen van de
eindgebruiker?
9. Effect: wat is het effect van de innovatie?
Bron: Design for an empathic society, Sabine
Wildevuur, Dick van Dijk, Anne Äyväri, Mie
Bjerre, Thomas Hammer-Jakobsen, Jesper
Lund, ISBN: 978-90-6369-331-2
Zes lessen uit het ZonMw-programma Ambient Assisted Living (AAL)
Les #1: Weet goed wat je wilt bereiken met het betrekken van
eindgebruikers. Zonder duidelijk doel kom je samen waarschijnlijk tot
prachtige ideeën, maar slaag je er niet in om actuele, maatschappelijke
problemen aan te wijzen en met de beoogde innovatie op te lossen.
Les #2: Stel de juiste vragen. Wil je bijvoorbeeld een idee toetsen bij
eindgebruikers, of wil je heel concreet weten wat gebruikers vinden van je
product? Hier horen verschillende vragen bij.
Les #3: Vind niet opnieuw het wiel uit. Je hoeft niet te onderzoeken wat
anderen al hebben uitgezocht als het gaat om wensen en behoeften van
een bepaalde gebruikersgroep.
Les #4: Betrek de juiste gebruikers in de juiste fase. Ouderen met ICTervaring kunnen veel betekenen in het genereren van ideeën. Ouderen die
nog veel te leren hebben op dat gebied, zijn juist waardevol in de testfase.
Les #5: Maak er geen democratische exercitie van. Een meerderheid levert
niet automatisch het beste idee op, de inbreng van creatieve individuen
vaak wel. Het is jouw taak als expert om de beste ideeën te selecteren.
Les #6: Wacht niet tot het definitieve prototype klaar is om getest te
worden. Ontwikkel prototypes van deelproducten, test ze en verbeter ze.
Dan kun je tijdig bijstellen!
Bron: Guideline ‘The art and joy of user integration in AAL-projects’
13
‘Een valkuil binnen een samenwerking?
Denken dat je het allemaal zelf wel weet.
En: denken voor de ander.’
Maya Fiolet, Vrije Universiteit Amsterdam
14
15
Themaverhaal
Samen over de brug
Steeds vaker werken publieke
en private partijen samen aan
zorginnovatie. Omdat het moet –
vanwege cofinancieringseisen van
subsidiegevers – maar vooral ook
omdat het wat oplevert.
Samenwerking tussen publieke en
private partijen is zo langzamerhand
eerder regel dan uitzondering als het
gaat om zorginnovatie. Niet alleen
omdat veel vernieuwingsinitiatieven
draaien om de inzet van nieuwe
technologie, die vaak bij start-ups
vandaan komt. Maar ook omdat
complexe oplossingen alleen kunnen
worden gerealiseerd met de inbreng
van verschillende disciplines en
expertisegebieden. Thomas de Vos van
Mieloo & Alexander, gespecialiseerd
in logistieke technologie, ervaart de
meerwaarde van zo’n publiek-private
samenwerking. Zijn bedrijf ontwikkelt
de software en de systemen voor
2PCS, een horloge-achtig apparaat
voor ouderen, met onder meer gps,
valsensoren en een hartritmemeter.
De gebruiker kan in geval van nood
een alarmcentrale waarschuwen, die
direct contact met hem zoekt of een
hulpverlener waarschuwt als dat
nodig is.
Goede redenen voor publiek-private samenwerking
Publiek-private samenwerking is het toverwoord als het gaat om
financiering van innovaties. De praktijk is echter weerbarstiger
dan het mooie ideaal. Bijvoorbeeld vanwege een verschil in
gerichtheid: op het algemene versus het specifieke belang. Of
door het verschil in taal: publieke partijen zijn voorzichtiger en
omslachtiger, private partijen concreet en direct. De kunst is
om ieders waardevolle elementen te erkennen en te benutten.
Bedrijven hebben goede redenen voor samenwerking. In de
woorden van een CEO: ‘Daarmee verwerven wij legitimiteit, we
hechten aan de onafhankelijke beoordeling van het onderzoek;
dat komt ons ten goede en het is goed voor onze reputatie.’
Bron: column van Pauline Meurs, bestuursvoorzitter ZonMw en
hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, in: Mediator 3, december 2013
Tip:
‘Voor een goede samenwerking is continuïteit belangrijk. Maar niet alle
bedrijven willen zich voor een langere termijn aan een project verbinden.
Bijvoorbeeld omdat dat de flexibiliteit uit hun bedrijfsvoering haalt. Ik zeg
tegen bedrijven: ”We hebben twee jaar jullie bijdrage nodig. Dan zijn
jullie klaar. En als er na vier jaar een patent uit het project voortvloeit, is de
innovatie toch deels jullie eigendom.” Daarmee kun je private partners echt
over de streep trekken.’
Laura Creemers, UMC Utrecht
16
Slim verknopen
Achter het ‘horloge’ schuilt een wereld
van informatie, die op een slimme
manier met elkaar verknoopt moet
worden om de gebruiker adequaat te
kunnen helpen. De Vos: ‘Het gaat om
veel meer dan het product dat iemand
straks om zijn pols heeft. We werken
aan een oplossing voor een bepaalde
behoefte van ouderen, namelijk langer
zelfstandig en mobiel kunnen blijven.
Die oplossing is per definitie complex
en vergt uiteenlopende kennis en
expertise.’
2PCS wordt ontwikkeld door een
Europees consortium van negen
publieke en private partijen. De Vos:
‘Die hebben allemaal hun eigen
17
onmisbare inbreng. De universiteit
van Innsbruck doet onderzoek, een
Oostenrijkse zorginstelling weet alles
van de vraag van cliënten en wij zijn
goed in systeemintegratie. En niet te
vergeten: wij weten hoe je een product
op de markt brengt. Die expertise
mis je weer in de wereld van de
wetenschap en de zorg. Mijn ervaring
is dat al deze verschillende rollen heel
belangrijk zijn.’
Maatschappelijk belang
Voor veel private partijen is de wereld
van de zorg (en die van de wetenschap)
lastig te doorgronden. Wat trekt
een bedrijf over de streep om zich
aan te sluiten bij een publiek-private
samenwerking rond zorginnovatie?
Innovatieadviseur Hans Slijp: ‘Mijn
ervaring is dat je het bedrijfsleven kunt
meekrijgen door het maatschappelijk
belang van een initiatief te
benadrukken. Je kunt laten zien dat
je als onderneming maatschappelijk
verantwoord bezig bent. Daarnaast
geeft het groeimogelijkheden,
zeker bij de ontwikkeling van een
ingewikkeld product. Als bedrijf kun
je een technologische voorsprong
opbouwen door daaraan mee te doen.’
Er moet natuurlijk ook zakelijk wat te
halen zijn. Een samenwerkingsverband
18
waarbij Slijp betrokken was, vroeg
flinke investeringen van deelnemende
bedrijven, maar deze konden zij deels
al meteen terugverdienen met andere
opdrachten.
‘Een valkuil is dat je te veel
uitgaat van vertrouwen en
geen harde afspraken durft te
maken. Als er iets is, drink je
toch een biertje samen?
Maar bij een echt verschil van
inzicht helpt dat niet meer.’
Hans Slijp, innovatieadviseur
Verschillen benoemen
Cruciaal voor een goede publiekprivate samenwerking is het
gezamenlijk vaststellen van het
gedeelde belang. De ervaring leert
dat je best verschillende doelen kunt
hebben; een MKB-bedrijf hanteert
nu eenmaal andere ‘uitkomstmaten’
voor succes dan bijvoorbeeld een
onderzoeker aan de universiteit. Dat is
niet erg, zolang je de verschillen maar
duidelijk benoemt en tegelijkertijd
concreet maakt welk gezamenlijk
belang je in het kader van een project
wilt dienen. Daarvoor maak je als het
ware een coalitie, waarbij het eigenlijk
niet meer uitmaakt of je nu een private
of publieke partij bent.
‘Zeker met al die snelle
ontwikkelingen is het lastig
vooraf te weten welke zakelijke
partners je nodig hebt. Wie
kon een paar jaar geleden
voorspellen dat iedereen zijn
games op een tablet speelt?’
Sabine Wildevuur, Waag Society
Weerbarstiger praktijk
Appeltje-eitje dus, zo’n publiek-private
samenwerking? Niet helemaal, zo
blijkt in de praktijk. Die is toch vaak
weerbarstiger, zeker als een project
meerdere jaren overspant. Met name
kleinere private partijen kunnen
niet altijd de continuïteit van hun
bijdrage waarborgen, zeker als er forse
investeringen van ze gevraagd worden.
Niet zelden komen de beloofde (deel)
producten uiteindelijk toch niet van
de grond – omdat een bedrijf afhaakt
of zelfs failliet gaat – en moet een
consortium naar andere oplossingen
zoeken. Een ander probleem zijn de
hierboven genoemde verschillen in
‘uitkomstmaten’. Kort samengevat: de
wetenschap produceert publicaties,
bedrijven maken producten en de zorg
biedt diensten aan. De inspanningen
die daarvoor nodig zijn, moeten in
evenwicht blijven met de inbreng die
het samenwerkingsverband van de
partners vraagt.
Andere cultuur
Een hiermee samenhangende
uitdaging in publiek-private
samenwerking zijn de soms stevige
cultuurverschillen. De Vos: ‘Als
commercieel bedrijf zijn wij gewend
snel te schakelen. In dit traject ligt de
snelheid veel lager. Je merkt dat met
name zorginstellingen langer nodig
hebben om tot een besluit te komen.’
De kunst is om vooral elkaars kracht te
benutten. De ‘bedachtzaamheid’ van
de wetenschap en de zorgsector kan
het samenwerkingsverband behoeden
voor overhaaste besluiten. Aan de
andere kant kunnen private partijen
– die de urgentie ervaren om een
‘verkoopbaar’ product te
19
realiseren– een push geven aan
het proces. Je zult op een bepaald
moment immers samen moeten
overgaan van de onderzoeksfase naar
een concrete toepassing.
Los van de uitdagingen die
cultuurverschillen met zich
meebrengen, is het ook gewoon
erg leuk om verschillende werelden
te leren kennen en kennis te maken
met andere takken van sport, vindt
De Vos. ‘En het is prachtig om eens
iets heel anders te kunnen doen dan
– zoals in ons geval – het realiseren
van een zo groot mogelijke besparing
door systemen te optimaliseren. In
dit project helpen we mensen aan
meer mobiliteit, aan een grotere
zelfstandigheid, zodat ze bijvoorbeeld
weer zelf hun boodschappen kunnen
doen. Daaraan kunnen bijdragen is
heel bevredigend.’
‘Op een gegeven moment gaat
de trein rijden en ontstaat er
ontzettend veel energie bij
alle partijen. De opbrengst
wordt gedeeld, zodat de cirkel
blijft draaien.’
Ronald Nanninga, abcdeSIM
Lees ook het artikel over
publiek-private samenwerking
op de volgende pagina.
20
21
Interview
Publiek-private samenwerking: best of both worlds?
Tip:
Creemers zegt het onomwonden: de
ene partner in een publiek-private
samenwerking is meer op patiënten
gericht dan de ander. ‘Soms is geld
een belangrijker motief om aan een
innovatieprogramma mee te doen.
Daarom is het goed om partijen die
zich aanmelden kritisch onder de loep
te nemen. Wie zijn zij? En wat zijn hun
belangen?’ In het biomaterialenproject
waaraan Creemers meedeed, waren de
motieven helder. Alle partners wilden
een groot medisch probleem oplossen:
lage rugpijn. En elke partner kon
daaraan een unieke bijdrage leveren.
Creemers: ‘DSM had een biomateriaal
dat waarschijnlijk geschikt kon worden
gemaakt voor deze toepassing. TNO
en InGell leverden hydrogels die ook
konden fungeren als schokdemper
in de tussenwervelschijven. En
de academische partners konden
onderzoeken of deze materialen
toepasbaar waren voor dit doel.’
22
Misverstanden voorkomen
Inhoudelijk was het een ideaal
samenwerkingsverband. Dat nam
niet weg dat het bedrijfsleven en
de wetenschap twee behoorlijk
verschillende werelden bleken te zijn,
aldus Creemers. ‘Bedrijven moeten
én willen geld verdienen. Voortgang
in het project en het behoud van
intellectueel eigendom zijn heel
belangrijk. Voor wetenschappers komt
onderzoek meestal op de eerste plaats.
Dit kan leiden tot misverstanden.
Daarom is het belangrijk om ieders
prioriteiten boven tafel te krijgen. En
de verwachtingen die men van elkaars
rol heeft. Ik weet niet of iedereen daar
altijd eerlijk in is, maar het is de moeite
van de onderneming zeker waard.’
‘Wij hebben bewust samengewerkt met onder meer de Hartstichting en de
Nierstichting. Hun uitgangspunt is net als dat van ons “de gezonde mens”,
waardoor deze stichtingen onze filosofie en geloofwaardigheid versterken.
Daarnaast is steun van sponsors onderdeel van onze financiële filosofie. Wij
hebben hen nodig, maar zij ons ook, bijvoorbeeld in de vorm van promotie.
Een win-winsituatie.’
Henri Remmers, CORPUS ‘reis door de mens’
Zakelijke afspraken
Al in het begin zijn zakelijke afspraken
over de inkomsten uit het project
gemaakt, vertelt Creemers. En als
wetenschapper heeft zij ook meteen
duidelijk aangegeven dat het resultaat
van het project een proof of concept
zou zijn. Bedrijven moesten de
innovatie dus zelf uitontwikkelen.
‘Het was goed dat we dit meteen
bespraken. Een van de bedrijven
dacht dat de academische partners
contractresearch zouden uitvoeren,
waarbij het bedrijf het product aan
het eind van het traject direct op de
markt kon brengen. Maar zoiets is nu
eenmaal niet de expertise van
de academie.’
Senior onderzoeker Laura Creemers (UMC
Utrecht) werkte binnen het Biomedical Materialsprogramma met TNO, DSM, InGell en enkele
academische partners aan biomaterialen voor de
behandeling van lage rugpijn, veroorzaakt door
tussenwervelschijfslijtage.
23
‘De samenwerking verliep over het algemeen
zeer goed. Dat was te danken aan de goede en
duidelijke rolverdeling, waarbij alle partners hun
– vaak commerciële – ambities konden realiseren.’
Irek Karkowski, TNO Distributed Sensor Systems,
ROSETTA-project
24
‘Betrek de eindgebruikers vanaf het begin in het
project, zeker waar het gaat om functionaliteit en
gebruiksgemak. Het moet geen push maar pull
zijn. Iets ontwikkelen wat een gebruiker niet kan
bedienen, niet nodig heeft, niet leuk of te duur vindt,
is weggegooid geld.’
‘In ons innovatieve concept communiceren ouderen
draadloos met elkaar en met anderen. Met het
businesscase-model van TNO hebben we aangetoond
welke tijdsbesparing dat oplevert bij zorgpersoneel.
Die besparing kunnen we inzetten om het systeem
mede te financieren.’
Nina van der Vaart en Gerard van Loon, Nederlands
Ouderenfonds, HOMEdotOLD-project
Cindy Wings en Roy Beumers, Orbis Medisch en
Zorgconcern, CO-LIVING-project
25
Interview
Samenwerken moet je
organiseren
In de complex georganiseerde
zorgsector is samenwerking rond
innovaties een must. ‘Alleen red je
het niet’, zegt Bon Uijting van de
Kamer van Koophandel.
In de zorg ontwikkel je niet zomaar
een innovatie om die vervolgens te
verkopen, zoals dat op de vrije markt
gebeurt. Vanwege het publiek-private
karakter van samenwerking rond
zorgvernieuwing heb je te maken
met uiteenlopende partijen – van
politiek tot bedrijfsleven – die elk
hun eigen achtergrond en waarden
hebben. Die waarden moet je van
elkaar leren kennen én erkennen.
Bon Uijting is senior adviseur
Ondernemersondersteuning bij de
Kamer van Koophandel. Volgens hem
komen zorgvernieuwers met alleen
een zakelijk verhaal niet ver. ‘Je moet
aansluiten op wat de andere betrokken
partijen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld
de gezondheid van patiënten. En je
moet rekening houden met aspecten
als het gezondheidszorgsysteem en
de wijze waarop het is gefinancierd.’
Ook zijn zorgvernieuwers aan regels
gebonden, zoals het onderzoek dat
nodig is om zorginnovaties bekostigd
te krijgen.
26
Innovatieve concepten
De diversiteit in waarden en belangen
maakt samenwerken in de zorg
complex, zegt Uijting. Zorgvernieuwers
hebben niet alleen te maken met
bestuurders en professionals van
zorgorganisaties, maar ook met
zorgverzekeraars, overheden en de
politiek. ‘Omdat je als enige partij niet
die ene, alles omvattende oplossing
kunt realiseren, is samenwerken
hoe dan ook nodig. Streef in zo’n
samenwerking naar een innovatief
concept waarin iedereen zijn eigen
waarden terug vindt.’
Complicerende factor zijn de
voortdurende beleidsveranderingen
rond de zorg. Uijting: ‘Vijf jaar geleden
hadden weinig mensen de scheiding
tussen de wonen en zorg voorzien.
Sommige zorgvernieuwers moeten
hun innovatie daarop aanpassen.’
Dat is misschien lastig, maar het
kan ook kansen bieden als je de
juiste samenwerkingspartners om
de tafel hebt. Uijting noemt als
voorbeeld Woonz.nl, een soort Funda
voor ouderen die een zorghotel,
verzorgingshuis, serviceflat of
vergelijkbare service zoeken. ‘Zo’n
initiatief speelt in op het nieuwe
beleid. Woonz.nl werkt onder meer
samen met zorgorganisaties, die
hun accommodaties via de website
aanbieden.’
Juiste partners
Samenwerken is iets wat je moet
organiseren, stelt Uijting. ‘Het komt
niet vanzelf van de grond. Je moet
op zoek naar de juiste partners. Wie
heb je nodig voor de realisatie en
implementatie van je innovatie? Dat is
een puzzel, want je hebt partners nodig
op verschillende niveaus. Dus niet
alleen op het niveau van de techniek
bijvoorbeeld, maar ook op het gebied
van organisatie.’ In de zoektocht naar
de juiste samenwerkingspartners is het
daarnaast belangrijk om te bepalen
waar de zorginnovatie ingrijpt in het
proces: in het primaire proces (dus
in de relatie tussen professional en
cliënt) of in het secundaire proces
(zoals logistiek en geldstromen). ‘Bij elk
proces horen andere stakeholders die
samen met jou een innovatie kunnen
realiseren.’
Valkuilen bij samenwerken
Bij samenwerken kom je de nodige
valkuilen tegen, maar die kun je
leren omzeilen. Uijting: ‘Je bent al
gauw geneigd om je eigen doelen
en belangen na te streven. Pas op
dat je niet blijft hangen in je eigen
“taal”. Probeer elkaar te begrijpen
en bouw samen aan vertrouwen. Een
tip: praat ook eens over iets anders
dan het project, en onderneem iets
leuks met elkaar. De praktijk wijst uit
dat dit erg goed werkt.’ Een andere
valkuil is techniek. ‘Nieuwe zorg
ontstaat vaak door nieuwe technologie.
Het risico bestaat dat het bij die
techniek blijft, terwijl je ook mensen
nodig hebt. Neem domotica. Met
huisautomatisering kunnen mensen
zich prima redden, maar soms moeten
zorgprofessionals toch ingrijpen. Dat
betekent dat je ook de medewerkers
van zorgorganisaties moet meekrijgen
in je innovatie, niet alleen de cliënten.’
Pas op dat je niet blijft hangen in je eigen “taal”.
Probeer elkaar te begrijpen en bouw samen aan vertrouwen.
27
Samenwerken per fase
De Kamer van Koophandel heeft
veel ervaring met het ondersteunen
van MKB-ondernemers in het
samenwerkingsproces. Uijting: ‘Vooral
in de zogenoemde “ontdekfase”
– als er nog geen marktpartijen
zijn – hebben zorgvernieuwers vaak
behoefte aan advies. We fungeren
bijvoorbeeld als klankbord voor een
businessmodel of bij het opzetten van
een samenwerking. Zo kunnen we een
scan maken van wat partners belangrijk
vinden in de samenwerking. Dat
resulteert in een goed beeld van hoe
iedereen ten opzichte van elkaar staat.’
De samenwerking verschilt per fase,
benadrukt Uijting. ‘In de idee-fase werk
je bijvoorbeeld veel met bestuurders.
Als het plan concreet wordt gemaakt,
zit je vooral met uitvoerders van
verschillende vakdisciplines aan tafel.
Die kijken er weer anders tegenaan.
Het is zaak om als zorgvernieuwer
goed met die fasering om te gaan.’
28
Meer informatie
Op het digitale Ondernemersplein
vinden zorgvernieuwers praktische
informatie over bijvoorbeeld
wetgeving, subsidies, aanbestedingen
en praktijkverhalen. Er is ook een
agenda met interessante activiteiten.
Via de ondernemingsdesk kunnen
zorgvernieuwers bellen en mailen met
ervaren adviseurs.
Telefoon: 088-5852514
Mail: [email protected]
29
Voorbeeldspel
Lord of the Zorg
Spelers:
Bedrijven, zorginstellingen,
overheden, kennisinstellingen,
financiers, reclamewereld,
marktonderzoekers,
de concurrent
Spelregels:
De spelers vormen
samenwerkingspartners. Hun
gemeenschappelijke doel is een
succesvolle marktintroductie van
een nieuw zorgproduct. De spelers
hebben een aantal individuele kaarten
en trekken een kanskaart. Die staat
voor een bepaalde gebeurtenis, als
symbool voor de grilligheid van de
markt. De bedoeling is dat je als groep
die gebeurtenis tackelt. Daarvoor is
samenwerking noodzakelijk. Leg je
je beste kaart al aan het begin van
het spel neer, of bewaar je die voor
als het later lastig wordt? Je kunt
individueel stappen zetten, maar als je
samenwerkingsspelers dat niet kunnen,
30
haalt de concurrent de groep in. Je
bent even snel als de zwakste schakel.
Finish:
Het spel bestaat uit verschillende
stappen: (1) het idee (start), (2)
startkapitaal/financiering, (3)
succesvolle marktintroductie, (4)
productgebruik en -acceptatie, (5)
succesvolle exit óf doorontwikkeling
(= terug naar start). Wie de finish heeft
bereikt, heeft goed samengewerkt
door zijn kaarten strategisch in te
zetten. Want die keuze staat constant
centraal: ga ik mijn topkaarten
nu al spelen om als groep verder
te komen, of bewaar ik ze om er
later individueel het meeste geld
uit te halen? Uiteindelijk zal het
samenwerkingsverband zegevieren.
31
Themaverhaal
Samen de markt op
Gefaseerde financiering en heldere
afspraken blijken belangrijke
voorwaarden, zowel voor een
geslaagde marktintroductie als
de eventuele doorontwikkeling
die daarop volgt. Daarbij is het
belangrijk om tijdig na te denken
over de benodigde expertise in de
verschillende fasen.
Stel: je hebt een goed idee om
eenzaamheid onder ouderen terug
te dringen. De tweede bijeenkomst
met potentiële internationale
samenwerkingspartners is net
begonnen als plots de deur
openzwaait. Een Ierse zakenvrouw
beent binnen en verkondigt: ‘Hereby I
demand all the intellectual property of
the English versions of whatever we will
make.’ Deze scène heeft daadwerkelijk
plaatsgevonden. Naast een perplex
publiek, wekte de Ierse dame ook nog
iets anders op: verscherping van het
proces. Gelukkig maar, want ‘gedoe
over geld’ kan een goed lopende
samenwerking ondersteboven gooien.
Het is daarom belangrijk de financiële
en commerciële kanten van een
product of businessconcept snel aan
de orde te stellen.
32
Lonkend perspectief
Een eerste stap richting
marktintroductie is het uitvoeren van
een markt- en octrooionderzoek.
Zijn er vergelijkbare concepten op
de markt en welke prijzen worden
daarvoor gevraagd? Welke behoeften
heeft de markt? Zijn er deelmarkten
te onderscheiden? Let op: een
octrooionderzoek is meestal eenmalig,
maar marktonderzoek keert
continu terug.
Ook het vaststellen van een
gemeenschappelijk doel draagt bij aan
de aanscherping van een innovatief
businessconcept. Simone Vermeulen
van de Kamer van Koophandel spreekt
van een ‘lonkend perspectief’. Als
je dat samen hebt vastgesteld, zegt
ze, kun je gaan nadenken over de
financiering. ‘En dan gaat het niet
alleen over het ontwikkelingstraject,
maar ook daarna, als het product al op
de markt is. Daarbij moet je denken
aan afspraken over de verdeling van de
inkomsten.’ Met het beklinken daarvan
ben je er overigens nog niet. ‘Laat alle
partners zichzelf – gedurende het hele
proces – constant de vraag blijven
stellen of het gemeenschappelijke
doel nog steeds in lijn is met de eigen
belangen en/of waarden.’
Gevoel voor ondernemerschap
Een duurzaam financieringsmodel
is een pre voor effectieve
marktintroductie, maar ook voor het
vervolgtraject. Dat is de ervaring van
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit
van het Erasmus Medisch Centrum.
Zij werkt samen met Ronald Nanninga
van abcdeSIM aan serious games
voor artsen, artsen in opleiding en
verpleegkundigen (zie ook p. 36).
Een van de samenwerkingspartners
is de Stichting Beroepsopleiding
voor Huisartsen (SBOH). ‘Het is
belangrijk dat je partners gevoel voor
ondernemerschap hebben. Ieders
initiële investering moet worden
terugverdiend en er moeten middelen
vrijkomen om vervolgscenario’s te
kunnen schetsen. Daarvoor is een goed
businessplan noodzakelijk.’
Zelf hanteren Klein Nagelvoort-Schuit
en haar gamepartners een cocreatieen cofinancieringsmodel. ‘AbcdeSIM
biedt onder andere projectleiderschap,
gamelicenties en commerciële
exploitatie. De medische partners
hebben domeinkennis en bieden
startfinanciering voor de technische
realisatie. Het idee is dat we binnen
een langdurige relatie samen de
games en de uitbreidingen hiervan
ontwikkelen. Iedereen deelt uiteindelijk
in de winst.’
Stap voor stap financieren
Volgens Vermeulen van de
Kamer van Koophandel kun je
een financieringsplan voor een
marktintroductie het beste opdelen
Tip:
Wees je vanaf het begin bewust van de – letterlijke – meerwaarde van
je innovatie. Betrek (potentiële) betalende partijen vanaf de start bij het
proces. Inventariseer vooraf de wensen en behoeften van partijen die
mogelijk voor je innovatie zouden willen betalen en speel daarop in.
Bron: Guideline ‘The art and joy of user integration in AAL-projects’
33
in fases. Je begint met financiering
tot en met het zichtbare prototype,
bijvoorbeeld via kleine subsidies
en friends and family funding. Dan
kom je bij de projectfinanciering,
die loopt totdat het prototype van
je innovatie – de bètaversie – kan
worden getest. Hiervoor kunnen
zorgvernieuwers bijvoorbeeld terecht
bij innovatieprogramma’s als Horizon
2020 of financieringsmogelijkheden
vanuit de topsectoren. Voor het
productierijp maken van de innovatie,
de productie zelf, de marktintroductie
en het opbouwen van de organisatie
van een startup is een joint venture
met de samenwerkingspartners
een goede optie, aldus Vermeulen.
‘Alle partners leggen een deel van
hun vermogen in om het product te
ontwikkelen, maar niemand heeft een
meerderheidsbelang. En alle partijen
blijven zelfstandig. Denk hiernaast
ook aan het aantrekken van extern
vermogen in de vorm van bijvoorbeeld
durfkapitaal. Of klop aan bij zogeheten
informal investors, investeerders die
eigen vermogen investeren in andere
bedrijven. Op onze website vinden
zorgvernieuwers trouwens
veel suggesties.’
‘Samenwerking is nooit
een doel op zich, maar een
middel om te komen tot een
succesvolle marktintroductie.’
34
Beter bereik via copromotie
Een goed verkoopmodel maakt een
businesscase sluitend. Als ondernemer
kun je ervoor kiezen zelf relaties met
de markt aan te gaan om je product of
dienst onder de aandacht te brengen
of te verkopen. Maar, zo leert de
ervaring met serious games, samen
met partners kun je een innovatie
veel grootschaliger op de markt
introduceren. Game-ontwikkelaar
abcdeSIM werkt bijvoorbeeld samen
met partners die onderwijs leveren aan
artsen en ziekenhuizen. Het idee achter
deze zogeheten copromotie is simpel:
geen enkele medische instelling
heeft het inzetten van serious games
gebudgetteerd, maar ze hebben wel
allemaal onderwijs in hun begroting
opgenomen. Via de partners komt
abcdeSIM daarom sneller in aanraking
met de eindgebruiker dan wanneer het
bedrijf dat zelf zou proberen te doen.
Wat moet het kosten?
Voor de prijsbepaling van een
product of dienst is nogmaals een
marktonderzoek nodig. Zijn er
vergelijkbare producten op de markt
en wat kosten die? Daarnaast is een
relevante vraag deze: wat bespaart je
doelgroep als het jouw product gaat
gebruiken? Door de prijsvorming van
verschillende kanten te belichten, is
uiteindelijk een passende prijsbepaling
mogelijk. Koppel je bevindingen
eventueel daarna nog terug aan
de eindgebruikers: wat vinden zij
van de vastgestelde prijs? Mensen
hebben best wat over voor een mooie
innovatie, maar de prijs moet uiteraard
wel reëel zijn.
Met dank aan Rob Vermeulen (ShareCare)
Financieringsmogelijkheden
Als gevolg van de bezuinigingen gaat de subsidiekraan intussen steeds
verder dicht. Ook wordt meer verantwoordelijkheid bij het veld gelegd.
Subsidievoorwaarden zijn strenger en cofinanciering is steeds vaker een pre of
zelfs een eis, mede vanwege daarmee aan te tonen commitment. Een financier
is dus in toenemende mate ook een samenwerkingspartner.
De financiering die nodig is voor de ontwikkelfase kan op verschillende
manieren worden verkregen. Een kleine greep uit de mogelijkheden:
- crowdfunding (met als variant het zogeheten friends and
family funding)
- Pre-Seed Grants van het Netherlands Genomics Initiative (NGI)
- gelden van technologiestichting STW
- calls van de topsector Life Sciences & Health
- ZonMw-subsidies, bijvoorbeeld DoelmatigheidsOnderzoek of Goed Gebruik
Geneesmiddelen (GGG)
- innovatiegelden zorgverzekeraars
- Innovatiefonds Zorgverzekeraars.
…en na de marktintroductie
Zodra een innovatie rijp is voor de marktintroductie, vindt een overgang plaats
van tijdelijke naar structurele financiering. Het is belangrijk om hier in een vroeg
stadium over na te denken. Er zijn in grote lijnen twee opties:
- vergoeding vanuit het verzekerde pakket
- eigen betalingen van gebruikers, organisaties of patiënten/cliënten.
Kijk voor meer informatie in het Dossier Opschaling en het Dossier e-health
op de website van Zorg voor innoveren of op de website van de Kamer van
Koophandel.
35
Interview
Serious games voor én
door de medische markt
Een spel waarmee specialisten
in spe kunnen oefenen met de
ABCDE-methodiek –‘treat first
what kills first’: Airway, Breathing,
Circulation, Disability, Exposure. Dat
was het idee van gameontwikkelaar
abcdeSIM. Ronald Nanninga: ‘Als
gameontwikkelaar werken we intensief
samen met het Erasmus MC en de
Stichting Beroepsopleiding voor
Huisartsen. Met serious games kunnen
zij artsen en artsen in opleiding
op een vernieuwende, efficiënte
en kwalitatieve manier trainen.’
De medische partners stelden een
‘denktank’ van specialisten samen om
de game inhoudelijk te ontwikkelen,
vertelt Nanninga. ‘Samen hebben we
de inhoud van het spel en de medische
relevantie uitgebreid doorgesproken.
Zo konden we een fysiologisch model
van de mens ontwikkelen met meer
dan tweehonderd parameters voor
circulatie, respiratie en bewustzijn. Dat
maakt de game levensecht.’
36
Software hergebruiken
De eerste drie serious games van
abcdeSIM zijn gericht op huisartsen
en op artsen en verpleegkundigen
werkzaam op de spoedeisende hulp.
In het verschiet liggen nog games over
brandwonden en kindergeneeskunde,
die met respectievelijk het
Maasstad Ziekenhuis en het Sophia
Kinderziekenhuis worden ontwikkeld.
Nanninga denkt ook al aan games
over bijvoorbeeld traumazorg,
militaire geneeskunde en een
versie voor leken. ‘We kunnen onze
software hergebruiken. En dankzij ons
fysiologisch patiëntenmodel hoeven
we ons niet te beperken tot één
toepassing.’
Te lief zijn voor de ander, het vooral gezellig willen houden… Een goede
sfeer in de samenwerking is uiteraard belangrijk, maar laat dat het maken
van heldere – en vooral zakelijke! – afspraken niet in de weg staan. Vaak kost
het vinden van de juiste partners al zo veel energie, dat je al blij bent als
iedereen zijn handtekening heeft gezet. Terwijl je dan eigenlijk pas begint.
Samenwerken betekent blijven investeren in de relatie. En: oog houden voor
ieders eigen belang, maar dan wel afgezet tegen het gezamenlijke doel.
Maak zakelijke afspraken over ieders concrete bijdrage aan dat doel.
Anders wordt het te veel ‘samenwerking voor ons eigen’.
Budget opbouwen
Die nieuwe toepassingen en
aanvullende game levels worden
onder andere gefinancierd uit de
opbrengsten van eerdere games.
Nanninga: ‘Onze partners leveren
medische domeinkennis en financieren
de bouw van het spel. De opbrengsten
delen we met hen, zodat zij hun initiële
investering kunnen terugverdienen
en we budget opbouwen voor
doorontwikkeling. In 2014 richten we
ons meer op verkoop van licenties
buiten Nederland. We zoeken hiervoor
naar lokale resellers. De eerste
contacten zijn al gelegd.’
Samen met arts-internist Stephanie Klein
Nagelvoort-Schuit leidt Ronald Nanninga
abcdeSIM, dat games ontwikkelt waarmee
artsen, artsen in opleiding en verpleegkundigen
kunnen oefenen met virtuele patiënten.
IJsfontein tekent voor de technische realisatie.
37
Themaverhaal
Doorontwikkeling:
een gefaseerd proces
Met dank aan Simone Vermeulen van de Kamer van
Koophandel en Paulien Melis van Waag Society.
Een zorgvernieuwing is
eigenlijk nooit in één keer
goed. Doorontwikkelen is dus
vrijwel altijd onderdeel van
het innovatieproces. Hoe houd
je je samenwerkingspartners
binnenboord?
Doorontwikkelen van een innovatie
in de zorg kan behoorlijk tijdrovend
zijn. Soms past de techniek nog niet
in het systeem van de organisatie die
de innovatie afneemt. Of het is veel
werk om een innovatie geschikt te
maken voor andere doelgroepen. Als
zorgvernieuwer wil je misschien het
liefst meteen een perfect product op
de markt brengen. Maar daarvoor
is de werkelijkheid simpelweg te
weerbarstig. De ervaring leert dat een
gefaseerde aanpak beter werkt, zeker
als je daarbij intensief samenwerkt
met je doelgroepen. Begin tijdens
de marktintroductie al met een pilot
met een kleine groep, waarna je stap
voor stap een steeds groter deel van
je doelgroep benadert. Intussen blijf
je – indien mogelijk – jouw innovatie
of businessconcept op basis van
tussentijdse feedback doorontwikkelen.
38
Technische hoogstandjes
De wens om meteen met een
perfect product te komen is al veel
zorgvernieuwers fataal geworden.
Een belangrijke valkuil is de techniek.
Het is cruciaal om een goede balans
te vinden tussen human driven en
technology driven vernieuwing.
Technici willen in hun producten graag
technische hoogstandjes opleveren,
terwijl de eindgebruiker een zo
gebruiksvriendelijk mogelijke innovatie
wenst. Het is daarom van belang het
product tijdens de doorontwikkeling
te blijven testen om te zien of het
nog steeds aansluit bij de behoeften
van gebruikers en bijvoorbeeld de
professionals.
Verandermanagement
Doorontwikkeling vergt niet alleen
interactie met eindgebruikers, ook
de onderlinge relatie tussen de
samenwerkende partijen speelt een rol.
De groep waarbinnen je samenwerkt is
dynamisch. Deels heeft dat te maken
met de verschillende fases in de
doorontwikkeling, die soms om nieuwe
partners vragen. Los daarvan kunnen
de onderlinge verhoudingen in de
verschillende projectfases veranderen,
waardoor een samenwerkingsverband
er soms voor kiest afscheid te nemen
van een partner. Die vrijheid moet er
zijn, bijvoorbeeld omdat een bepaalde
doorontwikkeling niet bij de aard van
deze partner past. Samenwerking is
nooit een doel op zich. Je hoeft niet
‘knuffelig’ met elkaar in één ruimte te
zitten, maar weten wat je aan elkaar
hebt en voor hoe lang. Het verdient
aanbeveling om in een samenwerking
niet alleen technici en inhoudelijke
mensen om tafel te hebben, maar
ook expertise op het gebied van
verandermanagement erbij te halen.
Learning by doing
Doorontwikkeling is een kwestie van
learning by doing. Dat wordt goed
geïllustreerd met het stappenplan dat
is doorlopen bij de (door)ontwikkeling
van Sensotive, een innovatief
product voor incontinentiezorg.*
Een wegwerpbare sensorsticker in
het incontinentiemateriaal geeft
aan wanneer het verzadigd is.
Met een handscanner kan een
verzorgingshuismedewerker discreet
aflezen of het vervangen moet worden.
In de doorontwikkeling wordt het
product ook geschikt gemaakt voor de
thuiszorg en voor mantelzorgers.
*Initiatiefnemer Salusion is onlangs failliet verklaard. Er
wordt gewerkt aan mogelijkheden om de verkoop van
Sensotive elders onder te brengen.
‘Ik heb een paar dagen rondgelopen op de gangen van verzorgingshuizen. Ik
sprak met leidinggevenden, medewerkers, bewoners en familie, en observeerde
de dagelijkse gang van zaken. De hectiek op de afdelingen speelt zich dan voor
je neus af. Je krijgt een beter beeld van hoe het toekomstige product zich in de
bestaande werkprocessen zal gedragen. Zulke essentiële dingen zie je alleen maar
als je langere tijd ergens aanwezig bent.’
Ivan Tanis, productontwikkelaar Sensotive
39
Lessen in doorontwikkeling
Desk research
Les #1: ‘Voer een stakeholderanalyse
uit voordat je begint met de
ontwikkeling van je innovatieve idee.
Naast de eindgebruikers zijn er veel
andere belanghebbende partijen die
deel kunnen uitmaken van je netwerk.
Zij dragen allemaal bij aan de inhoud
en vormgeving van het uiteindelijke
product.’
40
de hoogte houdt van de voortgang van
je innovatie.’
Les #2: ‘Het is belangrijk een visie te
ontwikkelen op wat je nu eigenlijk
wilt bereiken. Schets daarom een
ideaalbeeld en maak een roadmap
die aangeeft hoe je dat beeld kunt
verwezenlijken.’
Les #4: ‘Alle stakeholders hebben een
mening over je innovatieve product. In
ons geval zitten thuiszorgmedewerkers
er – bijvoorbeeld vanwege hun
vaak strakke roosters – misschien
helemaal niet op te wachten dat ze
een melding krijgen wanneer ze het
incontinentiemateriaal van een cliënt
moeten vervangen. Het is daarom
van belang kritisch te blijven over de
gevolgen die je innovatie kan hebben.
Durf je koers bij te stellen. In zo’n geval
kan hulp van een verandermanager
nuttig zijn.’
Field research
Proof of concept
Les #3: ‘Blijf investeren in je relaties.
Voor de doorontwikkeling zijn we gaan
meelopen met thuiszorgmedewerkers.
Hoe zitten zorgprocessen in elkaar
en waar lopen medewerkers en
cliënten tegenaan? Door ouderen te
interviewen, kregen we een beeld
van de gebruikscontext. En dankzij
expertsessies met mantelzorgers
en familieleden konden we in
kaart brengen welke oplossingen
voor incontinentieproblemen
belanghebbenden aandragen. Zorg
ervoor dat je al die partijen blijvend op
Les #5: ‘Als je prototype klaar is,
test het dan meteen in de praktijk.
Wacht niet tot je innovatie voor
honderd procent is afgerond, maar
verzamel feedback zodat je kunt
doorontwikkelen. Wij hebben ons
prototype getest op bijvoorbeeld
rolstoelen en bedden via onze
contacten bij een verzorgingstehuis.
Dat konden we doen doordat we goed
hadden geïnvesteerd in de relaties met
de mensen daar.’
Testcases met prototypes
Les #6: ‘Wees eerlijk over de status
van je product. Als je met een
mooi marketingverhaal bij een
verzorgingshuis aankomt, creëer
je bepaalde verwachtingen. Maar
uiteindelijk test je een functioneel
prototype. Je bedoeling is een eerste
reactie te krijgen op het concept: wat
vinden cliënten ervan, hun familie, de
zorgverleners? Wat werkt goed en wat
nog niet? Op basis van deze tests ga je
verder ontwikkelen.’
Vervolg: pilots met ‘eindproducten’
Les #7: ‘Uiteindelijk wil je als
zorgvernieuwer toe naar een
(voorlopig) eindproduct dat zodanig
is doorontwikkeld dat je ermee de
markt op kunt. Wij voeren eerst nog
een wat grotere pilot uit met twintig
cliënten die nog thuis wonen en een
mantelzorger in huis hebben. Op die
manier kunnen we onderzoeken of we
de doelen hebben bereikt die we in
het beginstadium hadden gesteld.’
Bron: Ivan Tanis, productontwikkelaar
Sensotive
41
erken is
Goed samenw
et alleen
als een spel m
rs
maar winnaa
Sam
enwe
r
is ee ken
n
werk
woor
d
Make war, not love
at the start of
the project
Samenwerken
maakt het
onmogelijke
bereikbaar
werken
Samen ar
is elka
wen
vertrou
Samenwerken
is gunnen
42
Ook goe
d
uit elka
ar gaan
is samen
werken
43
Slotbeschouwing
‘Samenwerken, dat spreekt toch
vanzelf?’ Inderdaad, niemand is er
tégen; samenwerking loopt als een
rode draad door elk innovatieproces.
Maar hóé je effectief samenwerkt rond
zorginnovatie is soms wat minder
vanzelfsprekend. Dat is althans de
ervaring van de zorgvernieuwers die in
deze publicatie aan het woord komen.
Het heeft onder meer te maken met
de complexiteit van samenwerking
in de zorg, stellen ze vast, alleen al
vanwege de grote diversiteit aan
waarden en belangen. Zorgvernieuwers
hebben niet alleen te maken met
bestuurders en professionals van
zorgorganisaties, maar ook met
zorgverzekeraars, overheden en de
politiek. Samenwerken moet je daarom
goed organiseren, aldus Bon Uijting
van de Kamer van Koophandel (pag.
26). Het komt niet vanzelf van de
grond. Volgens Uijting verschilt de
samenwerking bovendien per fase. ‘Bij
elk proces horen andere stakeholders
die samen met jou een innovatie
kunnen realiseren. Het is zaak om als
zorgvernieuwer goed met die fasering
om te gaan.’
Samenwerking: complex
maar vooral ook leuk
De uiteenlopende ervaringen die
tijdens de SamenwerkingsTOP van 28
november 2013 naar voren kwamen,
44
illustreren deze complexiteit. Toch is
samenwerking beslist geen kwestie van
louter getob. De positieve evaluatie
van Thomas de Vos van Mieloo &
Alexander (pag. 16) is minstens zo
exemplarisch: ‘Het is ook gewoon erg
leuk om verschillende werelden te
leren kennen en kennis te maken met
andere takken van sport.’
Een mooie aansporing om in te zetten
op een goede samenwerking. Wat zijn
nu de belangrijkste conclusies die we
over dit thema kunnen trekken? In deze
slotbeschouwing geven we een aanzet
aan de hand van de vier hoofdthema’s
van de SamenwerkingsTOP.
Innoveren in samenwerking
met eindgebruikers
Een van de belangrijkste lessen: het
is goed om eindgebruikers in het
hele innovatieproces te betrekken.
Vanaf het verkennen van de markt, het
bedenken van ideeën en ontwikkelen
van concepten, tot aan het testen van
de ‘bètaversies’ van een innovatie.
Zo kun je beter inspelen op hun
specifieke wensen en behoeften.
Een ‘eindgebruiker’ is overigens
niet alleen de cliënt, maar zeker ook
de professional. Soms brengt een
innovatie immers een vernieuwing in
de uitvoering van hun dagelijks werk
met zich mee.
Bij het betrekken van eindgebruikers is
het zaak een goede balans te vinden;
hun suggesties, eisen en wensen zijn
waardevol, maar ze kunnen er ook
toe leiden dat zorgvernieuwers hun
idee dreigen te ‘verliezen’. Volgens
Paulien Melis van Waag Society (pag.
38) is het cruciaal steeds voor ogen
te blijven houden welk probleem je
met je innovatie wilt helpen oplossen.
Haar les: blijf altijd zoeken naar
een oplossing die het dichtst bij de
eindgebruiker ligt.
Publiek-private samenwerking
Samenwerking tussen publieke
en private partijen is eerder regel
dan uitzondering als het gaat
om zorginnovatie. Complexe
oplossingen kunnen immers alleen
worden gerealiseerd met de inbreng
van verschillende disciplines en
expertisegebieden. Een belangrijke
uitdaging is het overbruggen van
cultuurverschillen. Die uiten zich
alleen al in de gehanteerde ‘taal’:
publieke partijen zijn voorzichtiger en
soms omslachtiger, private partijen
eerder concreet en direct. De kunst
is om ieders waardevolle kwaliteiten
te benutten bij het nastreven van
een gemeenschappelijk belang:
het welbevinden of de gezondheid
van de einddoelgroep. De ervaring
leert dat je daarbij intussen best
verschillende doelen kunt hebben.
Een MKB-bedrijf hanteert nu eenmaal
andere ‘uitkomstmaten’ voor succes
dan bijvoorbeeld een onderzoeker
aan de universiteit. De les: benoem
deze verschillen en maak tegelijkertijd
concreet welk gezamenlijk belang
je dient.
Samenwerking ten behoeve
van marktintroductie
Voor het realiseren van financiering
van een marktintroductie zijn veel
suggesties naar voren gekomen.
De belangrijkste: deel je plan op in
fases. De eerste loopt tot en met een
prototype, bijvoorbeeld te financieren
met kleine subsidies of crowdfunding.
Innovatieprogramma’s bieden subsidies
voor de ontwikkeling van prototype
‘Een valkuil is dat je te veel uitgaat van vertrouwen
en geen harde afspraken durft te maken’
45
naar bètaversie. Voor het productierijp
maken en de daadwerkelijke
marktintroductie is een joint venture
met de samenwerkingspartners een
goede vorm. Extern vermogen via
durfkapitaal of investeringen door
zogeheten informal investors zijn reële
opties voor de financiering. Een paar
belangrijke lessen: inventariseer vooraf
de wensen en behoeften van partijen
die kunnen bijdragen en speel daarop
in. Denk al in een vroeg stadium na
over het vervolgtraject, waarin je de
overgang maakt van tijdelijke naar
structurele financiering. En stem daarbij
af over de benodigde expertise
per fase.
Samenwerken in doorontwikkeling
Net als in de andere fases, is ook
tijdens de doorontwikkeling de
samenwerking met eindgebruikers van
belang, zo hebben zorgvernieuwers
ervaren. Op die manier kun je
blijven toetsen of de innovatie nog
steeds aansluit bij de behoeften
van eindgebruikers of professionals.
Daarnaast is het cruciaal te blijven
investeren in de onderlinge
relatie tussen de samenwerkende
partijen. De samenstelling van een
samenwerkingsverband is dynamisch;
de verschillende stappen in de
doorontwikkeling vragen soms om
46
nieuwe partners. Een belangrijke
suggestie in dat verband: zet in een
samenwerking niet alleen technici
en inhoudelijke mensen om tafel,
maar zorg ook voor expertise in
verandermanagement. En ten slotte:
blijf steeds zakelijk. Een les van
gameontwikkelaar Ronald Nanninga
(pag. 36): ‘Deel de opbrengsten
met je partners, zodat zij hun initiële
investering kunnen terugverdienen
en je samen budget opbouwt voor
doorontwikkeling.’
Blijven leren van elkaar
De SamenwerkingsTOP was een
geslaagde netwerkbijeenkomst. De
deelnemers hebben het als zeer
inspirerend ervaren om andere
zorgvernieuwers te ontmoeten en te
kunnen leren van elkaars ervaringen
rond samenwerken aan innovaties.
Als organisatoren beschouwen we
de bijeenkomst nadrukkelijk als een
start van een inspirerend proces. We
willen de deelnemers én de lezers
van deze publicatie oproepen om
hun ervaringen en lessen te blijven
delen met Zorg voor innoveren. Dat
kan door een e-mail te sturen naar
[email protected] of via
de LinkedIn-groep van Zorg voor
innoveren. Dit biedt ons de
mogelijkheid om onze informatie aan
te vullen en actueel te houden. Zoals
innovatieadviseur Hans Slijp het tijdens
de SamenwerkingsTOP formuleerde:
‘We waren te veel bezig met de
“techniek” van de samenwerking, met
de formele kant. Terwijl het ook gaat
ook om de “cultuur”. Samenwerken
is uiteindelijk toch een proces tussen
mensen.’
‘Geef niet te snel
op en blijf in je
idee geloven. Als
je lichtpuntjes in
de verte blijft zien,
houd die dan vast.
Probeer met de juiste
argumenten op dat
punt te komen dat je
graag wil bereiken.’
Henri Remmers, CORPUS ‘reis door de mens’
47
Colofon
Deze uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking van Zorg voor innoveren, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL), Kamer van Koophandel (voorheen Syntens
Innovatiecentrum) en het ZonMw-programma Ambient Assisted Living (AAL).
Februari 2014
auteurs
Carolien Hovenier (EMMA Communicatie), Erika de Joode (EMMA Communicatie),
Marc van Bijsterveldt
eindredactie
Marc van Bijsterveldt
samenstelling
Manon Hekman, Barbara van der Linden en Mirjam Dijkema (ZonMw)
met dank aan
Zorg voor innoveren
Carla Dekker (RVO), Mark Hoogbergen (RVO), Geja Langerveld (ZonMw-programma AAL)
adviezen
Roy Beumers
Maarten Coolen
Laura Creemers
Mike Dorst
Maya Fiolet
Irek Karkowski
Gerard van Loon
Paulien Melis
Ronald Nanninga
Henri Remmers
Jos de Rooij van Zuijdewijn
Bon Uijting
Nina van der Vaart
Annechien Verkuyl
Simone Vermeulen
Rob Vermeulen
Thomas de Vos
Sabine Wildevuur
Cindy Wings
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
vormgeving en productie
Diederik Vrijhoef & Michael Kluver (Visuele Notulen)
fotografie
Mirjam Tonnaer (Visuele Notulen)
48
contact
[email protected]
Zorg voor innoveren
De website www.zorgvoorinnoveren.nl biedt nog veel meer informatie. Zorgvernieuwers vinden hier
alle relevante informatie gebundeld door de vier overheidsorganisaties die een rol spelen in het
innovatieproces: het ministerie van VWS, het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) en ZonMw.
De website biedt informatie over specifieke thema’s zoals opschaling en e-health en over actuele
beleidsontwikkelingen. Ook vindt u hier inspirerende praktijkvoorbeelden en kunt u concrete vragen
stellen.
49