Financieel overzicht Stichting Leergeld Zuid

JAARVERSLAG
Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen
2013
Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen
Kantoren:
Postbus 103
9640 AC Veendam
E-mail: [email protected]
IBAN: NL88 RABO 0122 1647 33
KvK 02090617
1. Leergeld
Regio Veendam/Pekela/Menterwolde
Postbus 103
9640 AC Veendam
Tel. 06 - 1074 1536 (bereikbaar dinsdag en
donderdag tussen 09.30 en 11.30 uur)
E-mail: [email protected]
IBAN: NL40 RABO 0126 9277 15
2. Leergeld
Regio Oldambt/Bellingwedde
Postbus 82
9670 AB Winschoten
Tel. 06 - 2305 6199 (bereikbaar op dinsdag en
vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur)
E-mail: [email protected]
IBAN: NL28 RABO 0128 4803 19
Bestuur
Het stichtingsbestuur bepaalt en verantwoordt het beleid en houdt daarbij toezicht op personeel en organisatie. Zij communiceert zowel intern als extern en
promoot de doelstellingen bij politiek, bedrijfsleven,
maatschappelijk werkveld, onderwijs en andere relevante groepen. Verder werft het bestuur fondsen, beheert de financiën en verzorgt het jaarverslag met de
jaarrekening.
3. Leergeld
Regio Stadskanaal/Vlagtwedde
Postbus 202
9500 AE Stadskanaal
Tel. 06 - 2957 7685
E-mail: [email protected]
IBAN: NL40 RABO 0126 9278 12
Redactie: D. Eimers (ABCDE)
Bijdragen: M. Drissen, C. Broer van Dijk,
E. Crum-van Dellen, N. Naafs, J. Omlo, H. Brouwer
Druk: Reinier van der Kooi
Vormgeving: Puntgaaf reclame & vormgeving
Eindredactie: Julius Hausel
COLOFON
In 2013 bestond het bestuur uit:
Dhr. M.W.J.M. Drissen
voorzitter
Dhr. J. Hausel
secretaris
Dhr. B. Rademaker
penningmeester (tot 01-12-2013)
Dhr. C. Broer van Dijk
penningmeester ad interim
lid (Veendam e.o. per 01-12-2013)
Dhr. R. Hoeksema
penningmeester (per 01-12-2013)
Mw. E. Crum-van Dellen lid (PR en fondsenwerving)
Mw. G. Cordes
lid (Veendam e.o. tot 01-12-2013)
Mw. N. J. Naafs
lid (Stadskanaal e.o.)
Dhr. J.N. Omlo
lid (Oldambt e.o.)
• Dhr. M.C. Nieborg (HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs) functioneerde als extern accountant/financieel
adviseur
Comité van Aanbeveling
Het comité kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ter zake van het beleid van de stichting. Het bestuur
mag het comité inschakelen bij vragen rondom beleid, PR en (politieke) ontwikkelingen in het werkgebied.
Het comité bestond in 2013 uit de volgende personen:
Dhr. J. Bessembinders wethouder van de gemeente Stadskanaal
Dhr. M.G. Crum
voormalig directielid AVEBE, Veendam
Dhr. H. Kremer
hoofddirecteur woningcorporatie Acantus, Veendam
Dhr. A. Meijerman
oud-burgemeester van de gemeente Veendam
Dhr. J. Mulder
oud-voetballer/schrijver, Nieuwolda
Dhr. M. Schollema
burgemeester van de gemeente Pekela
Dhr. P. Smit
burgemeester van de gemeente Oldambt
2
Voorwoord
Terecht dat het bestuur dit boekjaar wederom bewondering
en waardering uitspreekt voor alle vrijwilligers van Leergeld. Zij leveren een geweldige prestatie met een inzet die
eerder het signatuur ‘beroep’ verdient dan ‘vrijwilligerswerk’. In 2013 ging weer 90 cent van iedere euro rechtstreeks naar het doel waarvoor het geld ter beschikking was
gesteld.
Het afgelopen jaar was er één van ruime aandacht voor de
economische crisis. Het oog richtte zich op het regeringsbeleid. Welke maatregelen nam het kabinet om die crisis in
de hand te houden en om de gevolgen van die crisis voor
mensen en gezinnen in achterstandssituaties te beperken?
Als gevolg van de crisis nemen de (overheids) lasten en
schulden toe. Dit heeft in het algemeen een negatief effect
op maatschappelijke participatie van hen in achterstandsposities. Stichting Leergeld moest dan ook in toenemende
mate de helpende hand toesteken in de regio zuidoost Groningen. Want ondanks belemmerende omstandigheden
blijft het motto: “alle kinderen mogen meedoen”.
Zonder de voortdurende hulp van particulieren zou Stichting Leergeld dit werk nooit kunnen uitvoeren. Onze dank
gaat dan ook uit naar bedrijven, serviceclubs, kerken, scholen en individuele gevers. Dit jaar in het bijzonder naar onze
nieuwe sponsor de afdeling Veendam van het Rode Kruis.
Voor de namen van de overige sponsoren verwijs ik naar
het overzicht elders in dit jaarverslag. Met overheden (gemeenten en provincie) heeft Leergeld een bijzondere verhouding als private partner in het armoedebeleid. Leergeld
biedt overheden het netwerk en ‘handen en voeten’ om dit
doelmatig en efficiënt vorm te geven. Leergeld is dan ook
trots op dit staaltje publiek-private samenwerking waarmee
maatschappelijke participatie (zowel in actieve als passieve
zin) gestalte wordt gegeven.
Afhankelijk van de criteria (er is verschil tussen hoeveelheid
hulpaanvragen, aantal kinderen en gehonoreerd bedrag) is
er met name groei in de gemeenten Stadskanaal,
Vlagtwedde, Oldambt en Pekela. In Veendam steeg bijvoorbeeld het aantal kinderen met 20%. In Bellingwedde nam
het aantal aanvragen explosief toe.
De gemeente Menterwolde neemt in het werkgebied als samenwerkingspartner een uitzonderingspositie in. Toch
helpt Leergeld ook hier (met particuliere middelen) als er
kinderen tussen de wal en het schip dreigen te komen.
Veendam, januari 2014
Mart Drissen
voorzitter
Uiteindelijk behandelde de stichting 2132 hulpaanvragen
voor 1065 kinderen. Qua aanvragen is dit een verhoging
van ruim 30% en het aantal geholpen kinderen steeg met
ruim 40%. Het toegekende totaalbedrag ging van
€ 208.000,- naar ruim € 225.000,-. In dit jaarverslag vindt u
per gemeente de gedetailleerde gegevens.
Voorjaar 2013 trad Ben Rademaker terug als penningmeester van de stichting. Deze lacune is meer dan voortreffelijk
opgevangen door Ceddy Broer van Dijk als interimmer. Hij
heeft met enorme inspanning een vernieuwd informatiesysteem ingevoerd. Hierdoor krijgen wij van maand tot
maand beter overzicht van aanvragen en de daarmee gemoeide middelen. Het bestuur is na een intensieve zoektocht blij dat Rienold Hoeksema eind 2013 bereid is
gevonden de functie van penningmeester op zich te nemen.
3
1. Kantoor Veendam
(gemeenten Veendam,
Pekela en Menterwolde)
Doel en middelen
Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen heeft als doel het
verlenen van materiële hulp aan kinderen in de leeftijd van
tweeëneenhalf tot achttien jaar die achterblijven in maatschappelijke participatie (school, cultuur, sport) doordat het
gezin waartoe zij behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft. De stichting schiet te hulp zodra mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening
ofwel uitgeput dan wel niet toereikend is en/of nog niet ter
beschikking staat.
• In 2013 vonden er twee reguliere intermediairbijeenkomsten plaats, in het voor- en in het najaar.
• Per 1 oktober van het verslagjaar is LISY (Leergeld Informatie Systeem) in gebruik genomen voor de registratie
van de aanvragen en cliëntgegevens. Vooralsnog wordt
er geen gebruik gemaakt van de financiële administratie
in Twinfield. Deze is wel gekoppeld aan de cliëntenregistratie in LISY. Tot en met 30 september 2013 is de cliëntenregistratie in Access gevuld.
Aangezien het toegekende budget per kind wordt gerekend van 1 augustus tot en met 31 juli in het jaar daaropvolgend (het school- of verenigingsjaar), blijft tot en
met 31 juli 2014 het raadplegen van de oude registratie
noodzakelijk. Dit overigens voor zover het gezin niet na
1 oktober 2013 is aangemeld. De registratie en beoordeling van aanvragen kost tot aan de zomervakantie extra
tijd.
Leergeld tracht haar doel te bereiken door subsidies en donaties te verwerven bij goede-doelenfondsen, overheden,
het bedrijfsleven en particulieren.
Leergeld vervult ook een signaalfunctie naar overheid en
samenleving. Door de samenwerking in het “Armoedepact” en provinciale samenwerking met andere Leergeldstichtingen, het Jeugdsportfonds (hierna te noemen JSF)
alsmede Humanitas streeft Leergeld Zuid-Oost Groningen
naar optimale effectiviteit.
• In de dagen vóór Kerstmis zijn er weer kerstpakketten
uitgedeeld. Deze keer zijn er echter tweemaal zoveel uitgedeeld als in voorgaande jaren, namelijk 40 stuks.
Op basis van de ontwikkeling van het aantal aanvragen
vorig boekjaar verwachtte de stichting vooral in de gemeente Veendam – weliswaar bescheiden – groei. Dit pakte
anders uit. In de regio Veendam/Pekela/Menterwolde nam
het aantal aanvragen weliswaar toe, maar anders dan de
raming vond deze toename vooral plaats in de gemeente
Pekela en bleef het aantal aanvragen in de gemeente Veendam iets onder het niveau van 2012.
In de gemeente Pekela nam het aantal aanvragen met 50%
toe en in de gemeente Veendam bleef het aantal net iets
onder het niveau van 2012 steken.
De ontwikkeling van het aantal aanvragen is opmerkelijk
omdat er zowel in de gemeente Veendam als in de gemeente Pekela juist een toename is van het aantal geholpen
gezinnen en kinderen. Het bedrag aan verleende hulp is ondanks het iets lagere aantal aanvragen in de gemeente
Veendam toch hoger dan in 2012. In de gemeente Pekela is
het bedrag beduidend hoger dan in 2012; een explosieve
groei van 47%.
4
Jaar gezinnen kinderen aanvragen uitgekeerd bedrag
2011
2012
2013
203
249
297
344
417
499
693
902
998
€ 72.064
€ 85.084
€ 101.579
In de registratie zijn er sinds de oprichting al zo'n 530 gezinnen
opgenomen, maar in 2013 hebben wij hulp geboden aan 297 gezinnen waarvan 118 zich voor het eerst hebben gemeld.
Aantallen per jaar
Het grootste gedeelte van de hulp gaat als
vanouds naar kinderen in de basisschoolleeftijd, omdat dit qua aantal de grootste groep is.
De kosten per kind zijn in de groep van dertien
tot achttien jaar echter hoger. Door de uitgaven voor fietsen, schoolreizen, computers of
mbo-opleidingen ligt het gemiddelde bedrag
per kind per jaar zo'n 20% hoger dan voor kinderen op de basisschool.
2011
2012
2013
Uitgekeerde bedragen per leeftijd 2013
Jonger dan 4 jaar
4 t/m 12 jaar
13 tot 18 jaar
Gezinnen
Kinderen
€ 3.590,-
Aanvragen
€ 37.770,-
Gezinnen
Gemeente
2011
2012
2013
Bellingwedde
Veendam
1
142
0
177
0
203
Pekela
Menterwolde
56
4
203
72
0
249
93
1
297
€ 60.130,-
Verdeling leeftijden 2013
Nieuwe gezinnen
Gemeente
2011
2012
2013
Jonger dan 4 jaar
Bellingwedde
Veendam
Pekela
Menterwolde
0
65
34
3
102
0
54
32
1
87
0
74
41
3
118
4 t/m 12 jaar
Gemeente
2011
2012
2013
Bellingwedde
Veendam
Pekela
Menterwolde
1
237
98
8
344
0
301
116
0
417
0
332
164
3
499
13 tot 18 jaar
Kinderen
5
Aanvragen per gemeente 2013
Ondanks een subsidiestop van de gemeente Menterwolde pakt
Leergeld sinds december 2013 hier de hulp toch weer op. De stichting is van mening dat er door particuliere donaties en provinciale
subsidie toch ruimte is om (al is het maar enige) hulp in deze gemeente te verlenen.
Pekela
Veendam
Menterwolde
Op het gebied van sportfaciliteiten biedt Leergeld veel hulp. Hoewel een groot aantal aanvragen kan worden betaald dankzij het
JSF, is sport de op één na grootste post dat ten laste van het Leergeldbudget gaat. Uit het budget van de stichting wordt verreweg
het grootste deel aan onderwijs besteed, maar in het bedrag voor
onderwijs zit ook zwemles. In 2013 is er € 19.866,- aan zwemles
besteed (Veendam € 15.439,- en Pekela € 4.428,-).
345
649
4
De uitgaven op het gebied van onderwijs (exclusief zwemles) zijn
in de gemeente Pekela aanzienlijk toegenomen. Dit komt vooral
door schoolreisjes. In Veendam zijn die kosten nagenoeg gelijk aan
het voorgaande jaar. Het gaat hierbij om (vrijwillige) ouderbijdragen, schoolreizen en -kampen (basis-, voortgezet- en speciaalonderwijs) alsmede kosten voor de peuterspeelzaal.
Gemeente
Pekela
Veendam
Menterwolde
2012
voorzieningen uitgekeerd
via JSF
LG budget
2013
uitgekeerd
via JSF
LG budget
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
€
€
€
€
€
9.540
8.687
1.376
3.360
449
€€ 4.002
€€€-
€
€
€
€
€
9.540
4.685
1.376
3.360
449
€ 15.786
€ 12.307
€ 1.860
€ 4.209
€ 255
€€ 8.446
€€€-
€ 15.786
€ 3.861
€ 1.860
€ 4.209
€ 255
Totaal
€ 23.412
€ 4.002
€ 19.410
€ 34.416
€ 8.446
€ 25.970
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
€ 31.166
€ 22.736
€ 1.974
€ 5.191
€ 387
€
1
€ 12.967
€€€-
€ 31.165
€ 9.769
€ 1.974
€ 5.191
€ 387
€ 34.656
€ 23.477
€ 2.181
€ 6.638
€ 387
€€ 13.189
€€€-
€ 34.656
€ 10.257
€ 2.181
€ 6.638
€ 387
Totaal
€ 61.453
€ 12.968
€ 48.486
€ 67.338
€ 13.189
€ 54.119
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
€
€
€€€-
200
156
€€€€€-
€ 200
€ 156
€€€-
Totaal
€
356
€-
€
In 2013 deed men vaker dan voorgaande jaren een beroep
op Leergeld voor vergoeding van kosten voor het starten
van een mbo-opleiding.
356
kregen 25 fietsen en vijftien in de gemeente Pekela. In die
laatste gemeente is er geen fietsleverancier meer. Leergeld
verwijst aanvragers naar Veendam. Dit heeft er toe geleid
dat tweedehands fietsen van € 200,- bij onze leveranciers
niet meer te krijgen zijn. Duurdere tweedehands zijn er nog
wel.
Veel vraag was er naar fietsen. De stichting kent dit toe aan
kinderen vanaf 12 jaar. Kinderen in de gemeente Veendam
6
Het beschikbare bedrag voor een fiets is nu opgetrokken naar € 225,-. Hiervoor kunnen onze leveranciers
ook in een nieuwe ‘opoefiets’ voorzien. Dit model is
favoriet bij de kinderen. Er is een tiental computers
verstrekt, bijna allemaal laptops. Het is dit jaar voor
het eerst dat wij naast tweedehands ook nieuwe laptops uitgeven. Toewijzing vindt plaats op basis van het
gebruiksdoel. Vanwege de meest recente programmatuur die noodzakelijk is tijdens een mbo-opleiding, ontvangen leerlingen in dit geval nieuwe laptops, weliswaar in bruikleen. Hoewel deze computers in het algemeen worden verstrekt vanwege de schoolopleiding boekt de stichting deze kosten niettemin onder
de naam ‘welzijn’.
Coördinatie
Mevrouw G. Cordes en Mevrouw M. de Klerk
Administratie
De heer H. Brouwer
Intermediairs
Acht (G. Cordes en M. de Klerk zijn tevens
intermediair)
Beheer applicatie
De heer C. Broer van Dijk
2. Kantoor Stadskanaal
(gemeenten Stadskanaal en
Vlagtwedde)
Na de explosieve groei van het aantal aanvragen in 2011 (ruim
230%) leek het een normale gang van zaken dat de groei in 2012
zou afnemen. Niettemin constateerde kantoor Stadskanaal andermaal een toename: 37%. De verwachting was dat in 2013 de groei
zou matigen, maar Leergeld honoreerde hier bijna 50% meer aanvragen. Dit komt hoofdzakelijk door de ontwikkeling van de hulp
in de gemeente Stadskanaal. Hier is de groei zelfs 67%. Omdat het
budget van het JSF al vroeg in het afgelopen jaar uitgeput raakte,
zijn de aanvragen voor sport uit het Leergeldbudget betaald. De
groei van het aantal aanvragen (exclusief JSF) was dan ook substantieel hoog, namelijk 91%.
Op basis van het totaal aantal aanvragen lijkt de hulp in de gemeente Vlagtwedde slechts minimaal te zijn toegenomen, namelijk
met 7%. Er zijn in 2013 echter minder aanvragen via het JSF afgehandeld, waardoor de groei van het aantal aanvragen die uit het
Leergeldbudget betaald werden toch nog aanzienlijk was (38%).
Jaar gezinnen kinderen aanvragen
2011
2012
2013
105
152
234
200
284
410
uitgekeerd bedrag
448
615
918
€ 53.275
€ 69.740
€ 100.665
Gezinnen
Gemeente
2011
2012
2013
Stadskanaal
Vlagtwedde
Nieuw Buinen
Onbekend
88
15
0
2
105
122
27
3
0
152
197
37
0
0
234
2011
2012
2013
78
12
0
0
0
2
92
80
16
1
1
3
0
101
74
19
0
0
0
0
93
Gemeente
2011
2012
2013
Stadskanaal
Vlagtwedde
Nieuw Buinen
Onbekend
160
38
0
2
200
219
60
5
0
284
339
71
0
0
410
Nieuwe gezinnen
Gemeente
Stadskanaal
Vlagtwedde
Oldambt
Pekela
Nieuw Buinen
Onbekend
Kinderen
7
Aantallen per jaar
2011
Sinds de oprichting zijn al zo'n 330 gezinnen geregistreerd. Dit boekjaar ontvingen 234 gezinnen hulp,
waarvan 93 zich voor het eerst meldden.
2012
2013
Net als de ervaring bij de hierboven genoemde werkgebieden bepaalt het aantal nieuwe gezinnen in het
algemeen hoe vaak een intermediair op huisbezoek
gaat en hoeveel intermediairs er nodig zijn. In tegenstelling tot kantoor Veendam meldden zich in Stadskanaal juist ná de zomervakantie meer nieuwe
gezinnen dan ervoor.
Gezinnen
Kinderen
Voor de administratie/coördinatoren zijn vooral de
maanden augustus, september en oktober het drukst.
Dit komt mede doordat de herhaalaanvragen van de
al bekende gezinnen worden verwerkt.
Aanvragen
Het grootste gedeelte van de hulp gaat naar kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit is verreweg de grootste leeftijdsgroep.
Wat betreft dit werkgebied komen de meeste hulpvragen uit de
gemeente Stadskanaal. In de gemeente Vlagtwedde neemt het
aantal langzamerhand toe. Binnen deze gemeente wonen de
meeste hulpvragende kinderen in Ter Apel.
Uitgekeerde bedragen per leeftijd 2013
Jonger dan 4 jaar
4 t/m 12 jaar
13 tot 18 jaar
In de gemeente Vlagtwedde is net als bij Stadskanaal ‘Sport’ de
grootste kostenpost. Het aandeel van het JSF is hier (procentueel)
groter. Het Leergeldbudget besteedt het meest aan sport, op de
voet gevolgd door de uitgaven voor onderwijs. De uitgaven voor
zwemlessen zijn ten opzichte van 2012 gehalveerd en nemen een
minder prominente plaats in de hulpverlening in dan in de gemeente Stadskanaal.
€ 34.760,-
€ 1.610,€ 64.230,-
Verdeling leeftijden 2013
Aanvragen per gemeente 2013
Jonger dan 4 jaar
Stadskanaal
4 t/m 12 jaar
Vlagtwedde
13 tot 18 jaar
159
759
8
Gemeente
Stadskanaal
Vlagtwedde
2012
voorzieningen uitgekeerd
via JSF
LG budget
2013
uitgekeerd
via JSF
LG budget
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
Onbekend
€ 7.315
€ 25.975
€ € 18.230
€-
€€ 11.235
€€€-
€ 7.315
€ 14.740
€ € 18.230
€-
€ 14.690
€ 38.370
€€ 29.305
€ 1.345
€€ 10.445
€€€-
€ 14.690
€ 27.925
€€ 29.305
€ 1.345
Totaal
€ 51.520
€ 11.235
€ 40.285
€ 83.710
€ 10.445
€ 73.265
Onderwijs
Sport
Cultuur
Welzijn
€ 2.610
€ 7.475
€€ 6.580
€€ 6.105
€€ 300
€
€
€
€
2.610
1.370
6.280
€ 4.390
€ 9.045
€€ 3.455
€ € 4.015
€€ -
€ 4.390
€ 5.030
€€ 3.455
Totaal
€ 16.665
€ 6.405
€ 10.260
€ 16.890
€
€ 12.875
(Door het ontbreken van de uitgaven voor gemeente
Borger-Odoorn (Buinen) geven de bovenstaande tabellen € 1565 minder aan voor het jaar 2012 dan de totalen in de eerdere grafieken)
De trend dat er veel vraag naar fietsen is, zette zich in
2013 voort. Maar liefst 22 kinderen in de gemeente
Stadskanaal ontvingen een fiets en in de gemeente
Vlagtwedde kregen vier kinderen een fiets.
Coördinatie
Mevrouw N.J. Naafs en Mevrouw M.R. van der Zijpp
Administratie
Mevrouw N.J. Naafs
Intermediairs
Vier
4.015
3. Kantoor Winschoten
(gemeenten Oldambt en
Bellingwedde)
Ook in 2013 is het aantal gezinnen dat een beroep heeft gedaan
op Stichting Leergeld sterk toegenomen. Gelet op de ontwikkelingen in de twee andere werkorganisaties, Veendam en Stadskanaal, was dit te verwachten.
In het werkgebied Oldambt/Bellingwedde is Leergeld een niet
meer weg te denken organisatie en een belangrijke schakel in het
armoedebeleid van de gemeenten. Toenemende lasten en schulden maken het voor veel gezinnen onmogelijk om voldoende te
participeren in onze samenleving. Echtscheiding en werkloosheid
versterken dit beeld nog meer.
Nieuwe gezinnen
2011
Oldambt/Bellingwedde
2012
2013
19 39 80
9
Bestedingen
De Dag van de Minima, georganiseerd door de gemeente
Oldambt en het cliëntenpanel van de afdeling Maatschappelijke Zaken, was voor mensen met een bijstandsuitkering
een mogelijkheid bij uitstek om kennis te maken met Leergeld Oldambt/Bellingwedde. Deze druk bezochte informatiedag zorgde voor een grote toestroom van nieuwe aanmeldingen. Dit was voor de vijf vrijwilligers een zeer drukke
periode waarin met elk gezin intakegesprekken werden gevoerd en de aanvragen zo snel mogelijk werden afgehandeld. In sommige gevallen was hierbij sprake van urgentie.
Deze aanvragen hadden veelal betrekking op deelname aan
het middelbaar beroepsonderwijs. Het niet kunnen betalen
van openbaar vervoer, schoolboeken of een laptop stagneerde de start in het onderwijs. In overleg met instanties
en de ouder(s) werden oplossingen gevonden waardoor het
onderwijs voor deze kinderen niet in gevaar kwam. Als
team kwamen wij in het afgelopen jaar maandelijks bij elkaar om de aanvragen te bespreken en te beoordelen.
Cultuur
€ 736
Welzijn
€ 4.987
Sport via JSF
€ 5.313*
Sport
€ 4.643
Met beleidsambtenaren van de gemeente Oldambt vond
overleg plaats. Hierbij werden de activiteiten en het belang
van Leergeld voor bijstandsgezinnen en gezinnen met
schulden in de gemeente uitvoerig besproken. Ook de knelpunten kwamen aan de orde, zoals de stijgende aanvragen
voor zwemlessen als gevolg van het beëindigen van de subsidie voor het schoolzwemmen door de gemeente en de
wijzigingen in het beleid ten aanzien van participatiefonds.
Deze beleidsverandering heeft ook invloed op het werk binnen Leergeld. De gesprekken hebben ertoe geleid dat de
aanvankelijke subsidieaanvraag voor 2013 aanzienlijk naar
boven werd bijgesteld. De verhoging van het subsidiebedrag van de gemeente Oldambt en de bijdrage van de gemeente Bellingwedde hebben ervoor gezorgd dat wij alle
aanvragen konden honoreren, ondanks het tijdelijk stopzetten van aanvragen bij JSF gedurende het jaar.
School/ontwikkeling
€ 12.975
Deze grafiek toont dat het grootste deel van de aanvragen
gaat naar onderwijs en ontwikkeling (peuterspeelzaal,
zwemles). De onderwijsaanvragen hebben vooral betrekking op de (vrijwillige) ouderbijdragen, schoolreizen, schoolkampen en excursies.
De gemiddelde aanvraag per kind bedroeg € 152.
* Deze kosten komen voor rekening van (JSF)
Het landelijk Leergeld registratieprogramma LISY is in 2013
in het werkgebied Oldambt/Bellingwedde officieel ingevoerd. Hierdoor wordt het werk en de verantwoording van
Leergeld nog inzichtelijker en overzichtelijker.
Evenals voorgaande jaren heeft ook in 2013 een aantal gezinnen een kerstpakket ontvangen. De waardering hiervoor
was erg groot.
10
Aanvragen per gemeente 2013
Oldambt
In Oldambt is sprake van een forse groei, te vergelijken met de
ontwikkeling van Veendam en Stadskanaal over de afgelopen periode. Het is te verwachten dat deze groei ook in 2014 doorzet.
Bellingwedde
In de gemeente Bellingwedde blijft de groei beperkt. Toch verwachten wij ook hier een sterkere stijging.
30
Coördinatie
De heer J.N. Omlo
Administratie
De heer J.N. Omlo en De heer G. Korte
Intermediairs
Vijf
186
Jaar
2011
2012
2013
Stijging 2013 t.o.v. 2012
gezinnen
kinderen
19
39
88
125%
27
47
156
231%
aanvragen
31
73
216
195%
11
uitgekeerd bedrag
€ 3.791
€ 7.813
€ 23.341
198%
4. Fondsenwerving
Dankzij de inzet van een groot aantal deskundige vrijwilligers en de ontvangen middelen van provincie, gemeenten,
bedrijven, serviceclubs, kerken en van particulieren, blijft de
stichting in staat díe mensen te helpen die maandelijks niet
rond kunnen komen. Voor de doelgroep is de bijdrage van
Stichting Leergeld zeer op zijn plaats en verlicht het de problemen. Kinderen doen mee aan bijvoorbeeld sporten, musiceren of andere belangrijke schoolactiviteiten.
Stichting Leergeld constateerde het afgelopen jaar een duidelijke toename van de armoede door het aantal nieuwe
aanmeldingen. Ouders leven onder het bestaansminimum.
Steeds meer ouders doen een beroep op Stichting Leergeld
om hun kinderen te kunnen laten participeren in de samenleving. Nieuwe aanmelders zijn onder anderen ZZP’ers die
onvoldoende werk hebben en niet of onvoldoende zijn verzekerd. Zij slagen er niet in hun zaak draaiende te houden.
In de praktijk komen medewerkers van Leergeld veel schrijnende gevallen tegen, niet geheel toevallig bij éénouder-gezinnen. Gelukkig zijn alle aanvragen die voldoen aan de
gestelde criteria gehonoreerd.
Leergeld dankt alle gevers hartelijk die het dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt het toenemende aantal kinderen een
kans te geven in hun verdere ontwikkeling.
Overzicht sponsoren 2013
Algemeen
Service Clubs
Overheid
Diaconie Protestantse Gemeente Veendam
Drukkerij Reinier van der Kooi
HLB Nannen accountants
Noorderpoortcollege
Rode Kruis De Oude Veenkoloniën
Rode Kruis afd. Zuidoost Groningen
Dhr. E. van Ringh
Verloskundigenpraktijk Veendam
Optie 1 Assen
Puntgaaf reclame & vormgeving Veendam
Inner Wheel Pekela
Rotary Club Pekela
Rotary Club Stadskanaal
Rotary Club Veendam
Soroptimisten Stadskanaal
Gemeente Bellingwedde
Gemeente Oldambt
Gemeente Pekela
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Veendam
Gemeente Vlagtwedde
Provincie Groningen
12
5. Vooruitblik 2014
In de vooruitblik van afgelopen jaar spraken wij de verwachting uit dat Leergeldmiddelen in de loop van 2013 voor alle
schoolgaande kinderen in de hele provincie ter beschikking
zouden komen. Dat is gelukt met hulp van de “Leergelders”
op het Hoge Land, in het Westerkwartier, de Stad, Hoogezand en ADL (Appingedam, Delfzijl en Loppersum). In het
aangrenzende Noorden van Drenthe zal in 2014 naar verwach- ting een nieuwe stichting worden opgericht. Gemeenten en de inzet van serviceclubs worden daarvoor
gemobiliseerd.
Voor het zuidoosten van Groningen, ons eigen werkgebied,
zal 2014 een groei laten zien in het Oldambtse deel. Voor de
Kanaalstreek en de Veenkoloniën zal die groei minder zijn
omdat daar Leergeld al langer bekendheid geniet.
De zorg die wij vorig jaar uitspraken met betrekking tot de
verwerving van de middelen om de kinderen te kunnen helpen, bleek minder nodig dan verwacht. Toch zal het bestuur
zich blijvend moeten inspannen om de middelen te vinden
waarmee aan de vraag naar hulp in 2014 en volgende jaren
kan worden voldaan.
De toenemende omvang van het budget van de stichting
maakt het, nog meer dan nu al het geval is, nodig om nadere
kaders te stellen om de grip op de financiën ook in de toekomst te waarborgen. Het kunnen blijven voldoen aan de
(accountants) controle Richtlijn 650 en handhaven van de
ANBI status in de toekomst is daarbij doel en middel tegelijk
om het vertrouwen van sponsoren en subsidieverstrekkers
vast te houden. Daarvoor zal de financiële beleidsnota die
binnenkort wordt vastgesteld de leidraad zijn.
Een andere zorg voor de toekomst is het vinden van voldoende, bekwame, bevlogen vrijwilligers in bestuur en uitvoering. Het leergeldbestuur is vanwege de eigen ervaring,
nieuwsgierig naar de bevindingen van de partners in het Armoedepact waar men met vrijwilligers uit de doelgroep wil
gaan werken.
Afsluitend zijn wij ook voor 2014 vol
vertrouwen dat de donaties van de
sponsoren, het werk van de vrijwilligers en het resultaat voor de kinderen
een blijvende bijdrage betekenen aan
de bevordering van de maatschappelijke participatie van kinderen in
zuidoost Groningen.
13
Financieel overzicht Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen
rekening 2013 en begroting 2014
Staat van baten en lasten
Realisatie
2013
Begroting
2014
50.000
18.500
43.500
21.760
20.000
3.500
25.088
41.644
38.488
50.000
20.000
71.000
15.000
35.000
4.000
50.000
40.000
262.480
285.000
Directe hulpverlening
Baten
Gemeente Veendam
Gemeente Pekela
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Vlagtwedde
Gemeente Oldambt
Gemeente Bellingwedde
Subsidie provincie Groningen
JSF
Giften en acties
Lasten
Veendam
Pekela
Menterwolde
Stadskanaal
Vlagtwedde
Oldambt
Bellingwedde
Overige directe hulpverlening
Correctie voorgaande jaren
Kosten intermediairs
Subtotaal directe hulpverlening
66.917
34.307
83.710
16.954
20.016
3.113
2.986
-19.254
2.763
75.500
47.000
3.000
105.000
17.500
40.500
6.500
3.500
211.512
298.500
50.968
-13.500
21.000
30.000
Apparaatskosten
Baten
Subsidie provincie Groningen
Lasten
Bijzondere posten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Vrijwilligersvergoeding
Rentelasten en soortgelijke kosten
-1.892
2.500
7.500
5.000
10.000
-2.000
Totaal lasten
10.364
23.000
Subtotaal apparaatskosten
10.636
7.000
Saldo overschot c.q. tekort
61.604
-6.500
7.265
4.991
Raming cijfers 2014
aanvragen kinderen gezinnen
675
425
265
390
240
140
20
15
10
750
450
270
115
80
40
275
250
130
50
35
25
14
2275
1495
880
Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen
Postbus 103
9640 AC Veendam
puntgaaf
E-mail: [email protected]
IBAN: NL88 RABO 0122 1647 33
KvK 02090617
reclame & vormgeving
15
www.leergeld.nl/locaties/zuid-oost-groningen