1406 Arrangementen wonen en zorg

Nieuwe
arrangementen
in (zorg)vastgoed
Workshop 4 van 4
12 juni 2014
Programma
◊
◊
Terugblik en korte samenvatting
Presentatie van Anita Lahuis van Atrivé
-
◊
Burgerparticipatie en mogelijke organisatievormen erbij
-
◊
◊
Effect van extramuralisering verschilt sterk per regio, onderzoek
Mogelijkheden van Ehealth en domotica
Burgerinitiatieven met domotica
Hans Antonise van de gemeente Bladel vertelt over de zorgcoöperatie
in hun gemeente.
Margrieta Haan (zelf initiator van een burgerinitiatief) zet een aantal
voorbeelden op een rij
Pauze
Praktijkcase: gemeente Breda
-
Inleiding en toelichting door Ellen Krijnen
Uitwerken case
De nieuwe toekomst, samen aan de
slag….
Korte terugblik op de eerdere sessies
… en
dat we dus een kloof
moeten overbruggen
Woonzorg
4
Zekerheid
Samenzijn
Rust
Comfort
Vrijheid
Aanpak
Vijf formules
5
Woonzorg
Woonzorg
Zekerheid
Samenzijn
Rust
Comfort
Vrijheid
Aanpak
Zorg-/begeleidingsbeoefte is geen vast gegeven!
Bron: Prof. dr. Joris Slaets: Anderhalvelijns zorg, Het belang van segmentatie, 22 mei 2012, UMCG
Het is belangrijk de samenleving zo in te richten dat zij invloed heeft op
de kwetsbaarheid van mensen en dat ook burgers zelf een
verantwoordelijkheid hebben om vroegtijdig te werken aan hun
potentiele kwetsbaarheid.
Omgaan met de ‘grijze gebieden’
Belangrijk aandachtspunt om mensen prettig en veilig thuis te kunnen laten wonen
Veiligheid
◊ Brandveiligheid;
◊ Inbraakveiligheid;
◊ Valpreventie;
◊ Voorkomen
legionellabesmetting.
Nabijheid
◊ Ontmoetingsmogelijkheden
◊ Op lokaal niveau mee
vormgeven van adequate
steunsystemen.
Onplanbare zorg en domotica
Organiseren van 24-uurs
onplanbare zorg en desgewenst
behandeling/toezicht op afstand
Toegankelijkheid van informatie
◊Transparante informatie
◊Op lokaal niveau
Toegankelijkheid woning &
omgeving
◊Bestaande bouw (huur en koop)
◊Nieuwbouw
Behoeften-hiërachie van Maslov
Er komt heel veel kijken bij verhuur
van vastgoed….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huurprijsbepaling
Huurovereenkomsten
Verhuurbeleid
Toewijzingsbeleid
Zelf aangebrachte veranderingen
Servicekosten
Marktverkenning
Huurincasso regelen
Onderhoudsbeleid
Overlast
Huurdersonderhoud
Communicatiebeleid
Mutatieproces inregelen
• Huurrecht en huurbescherming
• Meerjaren onderhoud
• Taken en verantwoordelijkheden
verhuurproces duidelijk
communiceren.
• Afhandelen reparatieverzoeken.
Specifiek voor woningen:
• Puntenwaardering
• Huurtoeslagregels
• Inkomenstoets
• Verhuurdersheffing
• Wet op overleg
• Energielabels
Outsourcen bij
woningcorporatie
Voordelen
Nadelen
• schaalvoordelen inkoop
• regionaal versus lokaal /
verschillend werkgebied
• specifieke kennis is al aanwezig
bij woningcorporatie
• meer afstemming en overleg
• intensievere samenwerking
• Nog steeds basiskennis nodig
verhuurproces voor aansturing.
• Doelgroep benadering past dit?
• Nog grip op
toewijzing/instroom?
Samenwerking
Gemeenten
•Hoe omgaan met GGZ doelgroep?
•Wat is er mogelijk in de WMO?
•Hoe omgaan met begeleiding/verblijf?
•Leefbaarheidsvraagstukken.
Corporaties
•Wie doet wat in de sociale huur?
•Begeleiding en verblijf blijven koppelen?
•Wie doet beheer?
•Hoe omgaan met de risico’s?
•Welke prijs?
•Instroom en uitstroom
Financiële gevolgen extramuralisering
voor de zorgaanbieder
Veel aandacht in beleidsstukken en
vaktijdschriften voor de exploitatie
van het vastgoed
Minder aandacht voor de exploitatie van
de zorg- en dienstverlening
Herontwikkeling
verzorgingshuis tot hotel
Op zoek naar nieuwe arrangementen
Praktijkvoorbeelden ter inspiratie
Ontstaan van meer variatie in woonvormen
4 hoofstrategieën verzorgingshuis
Bron: Van Ginneken, Muller en Olde Bijvank
Wijkgericht
Courant
vastgoed
Het levendige
ontmoetings/
buurtcentrum
Regulier wonen (al
De knusse
huiskamer
Nieuwe
doelgroepen of
dan niet met thuiszorg)
herontwikkeling
Niet wijkgericht
Incourant
vastgoed
Nu viertal sessies gehad
Wat willen we elkaar meegeven?
◊
Uitdagingen
-
-
◊
Wie moet wat gaan oppakken?
-
-
◊
Zorg-/begeleidingsbehoefte is geen vast gegeven!
Omgaan met de grijze gebieden
Meer variatie aan woonvormen (ook bestaande bouw)
Nieuwe arrangementen en (service)kosten laag houden
Gemeente
Woningcorporatie
Zorgaanbieder
Burger (en wat is daarvoor nodig)
Vandaag aan de slag met concrete casussen
Foto: CMotions
Langer thuis wonen
Bouwstenen voor sociaal
12 juni 2014
Anita Lahuis
Atrivé
16-6-2014
16
Langer thuis wonen
• Scheiden wonen en zorg
• Beroep op mantelzorg / sociale netwerk
• Vraagstuk kwetsbare huishoudens
• Extra beroep op de Wmo
16-6-2014
17
Tempo scheiden wonen en zorg
• 1 januari 2013: V&V ZZP 1 en 2, GGZ ZZP
1 en 2, VG ZZP 1 en 2 vanaf 23 jaar
• 1 januari 2014: V&V ZZP 3
• 1 januari 2015: VG ZZP 3 (20%)
• 1 januari 2016: V&V ZZP 4 (25%), LG ZZP
1 en 3, ZG ZZP 1 (zowel auditief als
visueel).
16-6-2014
18
Effect scheiden wonen en zorg
Bron: Impactscan Atrivé
16-6-2014
19
Confrontatie intramurale vraag en aanbod
Verzorgingshuisplaats
PG Capaciteit
Aanbod
2013
928
674
Aanbod
2023
477
1.020
Vraag
2023
0
880
Behoefte ‘verzorgd wonen’?
• Wisselwerking Wmo / sociale structuur – Wonen
• Wonen met services en zorg (‘Verzorgd Wonen’)
• Een benadering:
– ZZP 1 en 2: wonen zelfstandig met ondersteuning van mantelzorg en
professionele (thuis)zorg.
– ZZP 3: 50% woont zelfstandig en 50% woont in een woonvorm waar
services en zorg op maat worden aangeboden.
– ZZP 4: 100% woonvorm met services en zorg op maat.
16-6-2014
21
Geschiktheid bestaande
woningvoorraad
• Piramidemodel
16-6-2014
22
Langer zelfstandig
wonen:
burgerkracht in de
praktijk
Bewustwording
Langer zelfstandig wonen
Doel: informeren en bewustwording mogelijkheden van bouwkundige en
technologische toepassingen om langer zelfstandig te wonen
Aanleiding:
•
wens en beleid (extramuralisering)
•
vergrijzing
•
kosten besparen (zorg voorkomen/preventief)
Filmpje
In opdracht van: gemeenten/woningcorporaties/zorgorganisaties
Hoe?
•
Met inwoners & professionals om tafel:
– welke behoefte is er, hoe dorp / wijk benaderen (belangrijke
communicatiekanalen en locaties, signaleerders in kaart brengen), wie doet wat
•
Inwoners en signaleerders als ambassadeurs in de wijk/het dorp
•
Persoonlijke benadering: brief, infobijeenkomst, advies op maat
•
Werven en trainen van vrijwilligers: advies op maat bij inwoners
•
Lokale ondernemers (bouwmarkten, installateurs, aannemers) actief
betrekken
•
In een aantal gemeenten:
financiële stimuleringsregeling
16-6-2014
25
Een aantal voorbeelden (1)
Lang zult u wonen: uitrol in Overijssel & lokale inbedding
•
•
•
•
Kampen/Zwolle
Wierden
Hellendoorn
Hengelo
16-6-2014
26
Een aantal voorbeelden (2)
•
Woon Bewust in regio FoodValley: regionale campagne. Ook
energiebesparing en voeding en beweging.
•
Op eigen kracht thuis in Raalte: samen met boodschap ‘Kanteling
Wmo’
•
Mijn huis, mijn toekomst in Rheden: uitrol alle kernen en verbreding
naar langer thuis wonen met dementie
•
Thuis in Montferland: informatiemarkten met circa 1.000 bezoekers & 150
huisbezoeken (tot nu toe)
•
Slim wonen in Houten: samenwerking woningcorporatie, zorgorganisatie
en welzijnsorganisatie
16-6-2014
27
Ervaringen
• Bewustwording komt echt op gang: duwtje in de rug of
eerste stap –
groot bereik van senioren!
• Persoonlijke benadering van groot belang
• Kracht van de eenvoud
• Gebruik termen als comfort, prettig, veilig, preventie.
• Achter de voordeur, dus brede signalering
• Samenwerking tussen professionals groeit
(signaleringsstructuur)
• Vrijwilligers: enthousiast & zelfsturend / doen veel zelf
• Preventief inzetten bespaart op termijn…
• Men is bereid zelf te betalen
16-6-2014
28
Ingrediënten lokale kracht
• Urgentie ligt (vooral) bij burgers
• Eigenaarschap en regie ligt bij burgers, professionals in een
ondersteunende rol
• Persoonlijke en flexibele benadering van vrijwilliger passend
bij capaciteiten en met oog voor een duidelijke ‘what’s in it
for me’ element
• Concrete vragen, concrete oplossingen (meer doen, minder
praten)
 Naar een andere manier van (samen)werken!
 Uitdaging voor professionals!
16-6-2014
29
Thuistechnologie
bij langer thuis
wonen: behoefte
en meerwaarde
16-6-2014
31
Meerwaarde thuistechnologie
• Maatschappelijke meerwaarde is bewezen:
Behoud zelfstandigheid en eigen regie, langer
thuis wonen, minder sociale isolatie, minder
belasting mantelzorgers
• Economische meerwaarde:
besparing op zorg (efficiëntie, uitstel
zorg), energiebesparing
16-6-2014
duurdere
32
Voorbeeld: beeldhorloge
Doelgroep: mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH)
Functie: ondersteuning bij dagstructuur:
herinneren aan afspraken en acties
Meerwaarde
Gebruiker:
•Zelfstandigheid
•Zelfvertrouwen
•Rust (M)
•Gevoel van veiligheid (M)
Medewerker/familie:
•Minder vaak controleren/begeleiding
•Minder een “zeurrelatie”
Organisatie:
•Tijdswinst
Dank voor uw
aandacht!
Anita Lahuis
Atrivé
www.atrive.nl
16-6-2014
35
Burgerparticipatie
Een aantal voorbeelden uit de praktijk
Zorgvastgoed
Workshop Andere Arrangementen
Zorgcoöperatie Hoogeloon
12 juni 2014
Feiten en cijfers
•
•
•
•
•
•
Bladel 20.000 inwoners.
Kern Hoogeloon 2.200 inwoners.
Zorgcoöperatie Hoogeloon is opgericht in 2005.
Aantal leden: 234.
Personeel : 5 (coördinator, verzorgenden, activiteitenb.)
Aanbod (2013):
–
–
–
–
–
–
Eetgroep (wekelijks, 30 ouderen).
Tuinonderhoud.
Dagopvang (3 dagen, 10 ouderen).
Hulp bij het huishouden (136 uur, rest via RSZK).
Verzorging en verpleging (1904 uur, aan 17 leden).
Zorgvilla’s met 14 plaatsen, 7 voor ZZP 4/5 VenV, 7 VG.
Aanleiding
• Onderzoek PON in 2002.
– Graag de (oude) wijkzuster terug.
– Niet naar verzorgings- verpleeghuis in Bladel.
• Van berusting naar actie.
• Gezien willen worden als een volwaardige
gesprekspartner (voor zorgaanbieders).
• ‘Volwaardig’ dus volume dus zorgcoöperatie.
• ‘Volwaardig’ resulteerde in ‘zelf doen’.
• Zorgcoöperatie = draagvlak = participatie.
Wat gaat goed qua inhoud/resultaat?
• Zorginfrastructuur is voor een kern van 2.200
inwoners volwaardig. Van lichte
welzijnsactiviteiten tot intramurale setting.
• De gemeenschap heeft regie op wonen- met
zorgaanbod in de eigen kern.
• Kwaliteit is gewaarborgd door ‘professioneel’
bestuur en samenwerking met professionele
instellingen.
• Kleinschalig intramuraal aanbod in kleine kern
blijkt mogelijk.
Wat gaat goed qua proces ?
• Sterke personen: voorzitter (voormalige directeur
verzorgingshuis), wijkzuster (‘24/7’ bereikbaar),
vice-voorzitter (met veel draagvlak in de
gemeenschap).
• Principe van de zorgcoöperatie zorgt voor
draagvlak en vrijwillige inzet in de kern.
• Woon- en zorgorganisaties met
vernieuwingsperspectief en aandacht voor de
kleine kern werken samen met Zorgcoöperatie (ic
Joriszorg en Woningstichting De Zaligheden).
• Gemeente schept voorwaarden.
Valkuilen
• Leden van de coöperatie die zich bemoeien
met de bedrijfsvoering van de zorgverlening.
Inmiddels Stichting Samen Anders Zorg (met
het DB van de Zorgcoöperatie).
• (Zorg)filosofie sluit soms niet aan bij dagelijkse
praktijk (bv VG-plaatsen die moeilijk bezet
kunnen worden met lokalo’s).
• Blijvend (!) regie houden (positioneren t.o.v.
zorgaanbieders, gemeente en corporaties).
Relatie met de gemeente
• Bewust ‘afstandelijk’ want burgerinitiatief.
• Gemeente bewaakt belangen van alle burgers van
Hoogeloon (dat botst soms).
• Zorgcoöperatie is één van de zorgaanbieders >
geen gedwongen winkelnering.
• Geen blauwdruk voor andere kernen. Eenheid in
verscheidenheid (per kern).
• Gemeente schept voorwaarden door beschikbaar
stellen steunpunt (om niet) en subsidie (bouw
Zorgvilla’s € 160.000,-).
Concept uit te rollen?
• Kenmerkend aan een burgerinitiatief is dat de actie van
onderop komt.
• Dat moet je (als gemeente) wel faciliteren maar in
principe niet initiëren.
• Twee of drie krachtige ‘trekkers’ met kennis zijn
absoluut noodzakelijk.
• Neem (ook als gemeente) risico’s. Bv door het
beschikbaar stellen van niet perse te verantwoorden
opstartsubsidies.
• Zoek grenzen van wet- en regelgeving op.
• Een (zorg-)coöperatie moet niet het doel zijn. Het
(ontbreken van) aanbod en/of de kwaliteit wel.
Extra slide: Zorgvilla’s
• Eigendom van WS De Zaligheden.
• Joriszorg en Lunetzorg huren het gebouw.
• Joriszorg en Lunetzorg ontvangen de AWBZgelden van de niet-beïnvloedbare kosten
(personeel + huisvesting).
• Personeel is in dienst van Joriszorg.
• Stichting Samen Anders Zorg heeft een
overeenkomst van onderaanneming met Joriszorg
en Lunetzorg met een verdeling van taken en
verantwoordelijkheden.
De zorgzame buurt
http://www.youtube.com/watch?v=4IFLr8MoQX8
Prinsejagt 3 Eindhoven
320 koopwoningen en 25 huurwoningen
actieve buurtvereniging
jaarlijks terugkerende activiteiten
Persoonlijk uitnodigen 60+:
Oud worden in Prinsjesjagt
3 bijeenkomsten – 135 mensen
Wensen en ideeën inventariseren
De kracht van de eenvoud
Veel mensen die een beetje doen,
doen samen iets groots
Ontmoeting en onderling contact
Het heft in eigen handen
nemen en zelf zorg nemen
voor kwaliteit van leven op
basis van solidariteit.
Kennen en gekend zijn is de
basis voor vertrouwen, hulp
aanbieden en hulp
accepteren.
Gewoon binnenlopen, koffie,
een praatje of wat lezen.
Wat wil en kan jij doen?
Per maand ruim 30 activiteiten door en voor
bewoners
Veel aanbod om te helpen! Vraag?
Veel mensen bereid om hulp
te bieden als goede buurt.
Voorbeelden van genoemd
aanbod:
Veel aanbod!
Samen naar activiteiten,
boodschappen doen,
voorlezen, mantelzorg even
overnemen etc
Vragen om hulp is voor veel
mensen moeilijk, maar wel
een voorwaarde om prettig
oud te kunnen worden.
Hulptelefoon: Makkelijk vragen - ‘vrijblijvend’ aanbieden
Mensen kunnen een
hulpvraag dagelijks
doorbellen. ‘Ik ben ziek. Wie
kan mijn hond uitlaten’ of ‘Ik
wil een middag weg, wie zou
er een keer bij mijn
dementerende partner
kunnen zijn’.
De ‘dagmakelaar’ legt
contact met aanbieders om
te zien wie er beschikbaar is
voor deze vraag.
Hulpaanbieders kunnen hulp
bieden op maat.
Hulpvragers hoeven niet
steeds bij dezelfde terecht.
Weten dat de aanbieder echt
tijd heeft.
Wat maakt hulp vragen makkelijker? :
Wat wil en kan jij doen?
Zakgeldproject
Samen eten
Gezellig
Ontmoeting jong en oud
Jong en oud
Samen film kijken
Zakcentje bij verdienen
Geen hulp, wel aandacht
De buurtdeken
Wederkerigheid
Moeilijk om te vragen
Buurtfeest met aandacht voor
leeftijdsgroepen en
ontmoeting
Professionele bijdrage:
sturing proces en benutten kansen
Vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid
wederkerig:
een levendige buurt is nog geen zorgzame buurt
Wat hebben
burgers nodig
van overheid,
corporaties,
welzijnsen
zorginstellingen
om zelf regie te
kunnen nemen?
Martha: “Je wordt er een beter mens van en samen
word je er een betere buurt van”
Succesfactoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Van onderop zonder plan of structuur
Focus gericht – de route stap voor stap
Oog voor proces
Kansen zoeken
Uitgaan van vertrouwen
Breed draagvlak
Aandacht voor mensen
Benutten sociaal kapitaal/burgerkracht
Kleinschaligheid en herkenbaarheid: circa 350
huishoudens in homogene omgeving
www.kilimanjarowonen.nl
[email protected]
06 52 175 406
Andere initiatieven
Extramuralisering & 3D’s
Rol gemeente Breda
Aanleiding
Scheiden wonen en zorg & extramuralisering

 Wonen
 Zorginfrastructuur, vooral huisvesting voor algemene
voorzieningen
Doelgroepen
 ouderen die veelal te maken hebben met verpleging of
verzorging (V&V)
 kinderen in de (intramurale) jeugdzorg
 mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking
 mensen met psychiatrische problemen
Basis: GWI Breda (since 1998)
Ambitie
het creëren van condities in de eigen woonomgeving die de
zelfredzaamheid en participatie van bewoners ondersteunen
en de leefbaarheid vergroten. Voorzieningen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg zijn daar een essentieel onderdeel
van.
Doelstellingen op:
 Geschikte woningen
 Benodigde voorzieningen voor welzijn en zorg
 Levensloopbestendige woonomgeving
 Kleinschalige dienstverlening dichtbij huis
 Sociale cohesie
Uitgangpunten GWI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klantgestuurd
Keuzevrijheid
Transparantie informatievoorziening
Ontkoppeling wonen, welzijn, zorg
Niet apart maar samen
Algemeen voor specifiek/doelgroepgericht
Gemeenschappelijkheid op basis van behoeften
Ketensamenwerking
Kwaliteit in coalitie
Sociale samenhang
Proces extramuralisering (1)
 september 2013
breed overleg over mogelijke consequenties voor zorgvastgoed,
infrastructuur en wonen in de wijken en in de stad  afspraak dat
zorgaanbieders samen capaciteitsplan afbouw intramurale zorg
maken
 oktober
zorgkantoor spreekt bereidheid uit mee te werken in proces
gemeente, zorgkantoor en zorgaanbieders bespreken
uitgangspunten
 december – april
zorgaanbieders laten tot twee maal toe weten aan wethouder
Bergkamp een capaciteitsplan uit te werken.
Proces tot nu toe (2)
 mei 2014
- zorgaanbieders onmachtig samen tot een plan te komen;
- zorgkantoor heeft nog geen vastgesteld kader Wlz;
- corporaties maken zich zorgen over leefbaarheid wijken en
moeten investeren;
- gemeente verantwoordelijk voor algemene voorzieningen,
voorziet risico’s als hulpbehoevenden op straat komen te
staan
 patstelling
Krachtenveld
Zorgaanbieders
Zorgkantoor, zorgverzekeraar
Corporaties
Gemeente
Dilemma’s
Gemeente kan verschillende rollen op zich nemen
1.
Niets doen
2.
Proces trekken
3.
Proces mogelijk maken
 Wat gaat er fout als de gemeente niks doet ?
Hoe gaan alle betrokkenen om met de huisvesting van
algemene, collectieve voorzieningen? Waar – wie betaalt de
rekening?
Advies rol gemeente
 bewerkstelligen dat partners visie op wonen, welzijn, zorg
handen en voeten geven
partners bij elkaar zetten en hen commiteren op het nemen
van concrete acties
bewaken van afspraken, middels RO-instrumentarium
Instrumenten voor de verschillende partijen