Uitspraak Tweede Wrakingsverzoek

RAAD VAN TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR IN CURAÇAO
Wrakingskamer
BESLISSING op het verzoek hinnengekomen op 13 juni 2014
HAR 25/14
RvT 66604 / 66917 / 66447
mr. A Eustatius, mr. C. Peterson en mr. E. Sulvaran
verweerders in de tuchtrechtelijke hoofdzaak
verzoekers tot wraking van:
mr. M.W. Scholte,
voorzitter van de Raad van Toezicht,
verweerster.
1. Verloop van de procedure
1.1
Bij een op 13 juni 2014 ter griffie van het Gerecht in Eerste aanleg van Curaçao
ingediend verzoek tot wraking, met bijlagen, hebben verzoekers, verder de noemen:
Sulvaran c.s., verzocht het verzoek tot wraking van verweerster, verder te noemen
Scholte, gegrond te verklaren.
1.2
Sulvaran c.s. en Scholte zijn vervolgens bij brief van 9 september 2014
schriftelijk opgeroepen voor de behandeling van het wrakingsverzoek fOp woensdag 17
september 2014 door deze wrakingskamer, bestaande uit de plaatsvervangend voorzitter
van de Raad van Toezicht mr. W.I. Noordhuizen, mr. A. Huizing, lid, en mr. D.E. LiquiLung, plaatsvervangend lid.
1.3
Op 17 september 2014 is het wrakingsverzoek behandeld, Sulvaran c.s. en Scholte
zijn verschenen. Sulvaran c.s. hebben voorafgaand aan de zitting bij brief van 16
september 2014 nog enige nadere producties aan de wrakingskamer doen toekomen.
Scholte heeft aangegeven deze producties niet te hebben ontvangen. De voorzitter heeft
aan Scholte kenbaar gemaakt welke nadere producties zijn overgelegd door Sulvaran c.s.
1.4
De wrakingskamer heeft kennis genomen van de tegen Sulvaran c.s. ingediende
klachten in de hoofdzaak en het verweer daartegen alsmede van de stukken die zijn
gewisseld ter gelegeriheid van het eerste wrakingsverzoek ten aanzien van Scholte en de
uitspraak van de wrakingskamer van 20 mei 2014.
1
HAR 25/14
RvT 66604 / 66917 / 66447
1.5
Door Sulvaran c.s. is vervolgens ter zitting het verzoek gedaan tot verschoning,
subsidiair wraking van de advocaat-leden van de wrakingskamer.
2. Wrakingsverzoek met betrekking tot mrs. Huizing en Ligui-Lung
2.1
Het verschonings- subsidiair wrakingsverzoek ten aanzien van beide leden van de
wrakingskamer is gebaseerd op de omstandigheid dat zij aanwezig waren bij een
vergadering van de Orde van Advocaten waarop is gediscussieerd over de door de
scheidende deken, enkele advocaten en een particulier ingediende klachten, die onderdeel
vormen van de tuchtklacht in de hoofdzaak. Over het handhaven van de door de
scheidende deken ingediende klacht is ook gestemd. Mr. Liqui-Lung heeft deelgenomen
aan het tellen van de stemmen. Mr. Huizing heeft het woord gevoerd op de vergadering.
Ongeacht of zij voor of tegen handhaving van de klacht van de scheidende deken hebben
gestemd, zijn zij niet meer onbevangen, aldus Sulvaran c.s. Gezien het bepaalde in artikel
21 van de Advocatenlandsverordening kan geen enkel advocaat-lid van de Raad, die
aanwezig was bij die vergadering deel uitmaken van de combinatie van de
wrakingskamer. Ter zitting hebben Sulvaran c.s. daaraan buiten de overgelegde pleitnota
toegevoegd dat op de desbetreffende vergadering, ondanks stemmingmakerij dat sprake
zou zijn van intimidatie om niet te komen, zeer veel advocaten aanwezig waren. Naar
aanleiding daarvan hebben Sulvaran c.s. zich ter zitting hardop afgevraagd of er wel
advocaat-leden van de Raad van Toezicht te vinden zouden zijn, die aan de door hen
gestelde mate van onbevangenheid voldoen. Daaraan werd toegevoegd dat een dergelijke
combinatie waarschijnlijk niet te vinden is maar dat dat niet het probleem van Sulvaran
c.s. IS.
2.2
De advocaat-leden van de wrakingskamer hebben geen aanleiding gezien te
verzoeken te worden verschoond van elke bemoeiing in de zaak als bedoeld in artikel 504
Wetboek van Strafvordering.
2.3
Het wrakingsverzoek ten aanzien van haar advocaat-leden wordt door de
wrakingskamer niet in behandeling genomen. Daartoe is het volgende redengevend.
2.4
Het is de wrakingskamer ambtshalve bekend, dat het grote moeite heeft gekost
om, nadat Sulvaran c.s. een eerste wrakingsverzoek met betrekking tot Scholte hadden
ingediend dat door de eerste Wrakingskamer werd afgewezen, een nieuwe tweede
wrakingskamer samen te stellen. Die moeite is door de Raad van Toezicht nog los van het
nu door Sulvaran c.s. naar voren gebrachte argument tot wraking van de advocaat-leden
ondervonden. Daar nit het tweede wrakingsverzoek bleek dat het oordeel van de eerste
wrakingskamer onderdeel was van de tweede wraking heeft de Raad het in dit geval
passend geacht een kamer samen te stellen die niet (mede) bestond uit tuchtrechters uit de
kamer die het eerste wrakingsverzoek beoordeelde. De tweede wrakingszitting kon pas
doorgang vinden nadat bij Landsbesluit van 1 augustus 2014 nieuwe, aanvullende,
plaatsvervangende voorzitters en leden waren benoemd.
2.5
Sulvaran c.s. wisten al op of kort na 9 september 2014 welke advocaat-leden
onderdeel van de tweede wrakingskamer zouden zijn. Zij waren op dat moment ook
2
HAR 25/14
RvT 66604/66917/66447
bekend met de door hen gestelde feiten die zij aan hun wrakingsverzoek van de advocaatleden van de tweede wrakingskamer ten grondslag hebben gelegd. Niettegenstaande deze
omstandigheden, heeft het tot op de zitting van 17 september 2014 geduurd voordat
Su1varan c.s. met hun verzoek om verschoning, subsidiair wraking kwamen.
2.6
In het kader van een goede procesorde - in welk kader in dit geval ook de
belangen van Scholte en van de oorspronkelijke klagers in de hoofdprocedure een
belangrijke rol spelen in het licht van de omstandigheid dat ook een klachtprocedure op
grond van artikel 6 EVRM binnen een redelijke termijn dient te worden behandeld - dient
een verzoek tot wraking van een (tucht)rechter van de Raad van Toezicht zo spoedig
mogelijk, nadat de verzoeker bekend is geworden met de feiten die hij aan zijn verzoek
ten grondslag legt, aanhangig te worden gemaakt. In dit verband wijst de wrakingskamer,
nu een wettelijke regeling rond de wraking van tuchtrechters op grond van de
Advocatenlandsverordening ontbreekt, naast het al genoemde artikel 6 EVRM, naar
artikel 32 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 508 van het ontwerp
Caribisch Wetboek van StrafVordering - meer in het bijzonder de ontwerp Memorie van
Toelichting op dat artikel, waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat het woord "zodra"
bedoelt aan te geven dat een eventuele wraking verzocht dient te worden, onmiddellijk
nadat zich een incident heeft voorgedaan, aan de hand waarvan bij de verzoeker het
gerechtvaardigde vermoeden is ontstaan dat de rechter niet langer onpartijdig is - en
artikel 513 lid 1 van het Nederlandse Wetboek van StrafVordering en de daarop
gebaseerde gepubliceerde uitspraken.
2.7
Aan die spoed heeft het in het onderhavige geval evident ontbroken zodat
Sulvaran c.s. door een in beginsel bijeen te roepen derde wrakingskamer zeer
waarschijnlijk niet-ontvankelijke zouden worden verklaard, zonder inhoudelijke
behandeling van het verzoek.
Daarbij speelt tevens een rol dat Snlvaran c.s. zich dit maal, anders dan in het geval van
de verzochte wraking van Scholte, niet eerst tot de advocaat-leden van de (tweede)
wrakingskamer hebben gewend met het verzoek zich terug te trekken maar ook met dat
verzoek hebben gewacht tot op de zitting.
2.8
Zoals Sulvaran c.s. verder zelf hebben aangegeven, is het waarschijnlijk niet
mogelijk advocaat-leden van de Raad van Toezicht te vinden die niet op de hierboven
genoemde goed bezochte vergadering aanwezig waren en die dus niet door Sulvaran c.s.
op die grond gewraakt zullen worden. De wrakingskamer onderschrijft die observatie,
mede gelet op de moeite die het heeft gekost om de onderhavige wrakingskamer,
waarvan de plaatsvervangend voorzitter voor de zitting uit Aruba is overgekomen, bijeen
te krijgen. Dat zou meebrengen dat opnieuw een tijdrovend proces van aanzoeken en
doen benoemen van mogelijk onvindbare advocaat-leden, misschien enkel voor deze
zaak, nodig is. Gegeven de omstandigheid dat de (oudste) oorspronkelijke klacht van de
scheidende deken in de hoofdzaak dateert van 13 januari 2014, terwijl de daadwerkelijke
behandeling van de klacht nog moet aanvangen en daartoe opnieuw moet worden
ingeroosterd, acht de wrakingskamer een dergelijke vertraging ,in het licht van het belang
de klacht binnen redelijke termijn te behandelen, onaanvaardbaar.
3
HAR 25/14
RvT 66604 / 66917 / 66447
2.9
Tenslotte speelt nog een rol dat Sulvaran c.s. al een keer een wrakingsverzoek ten
aanzien van Scholte hebben ingediend en dat verzoek, zo blijkt uit het dossier, uitvoerig
gemotiveerd en ook inhoudelijk behandeld is. Sulvaran c.s. hebben de gestelde (schijn
van) partijdigheid al een keer aan het oordeel van de wrakingskamer onderworpen.
Nadien zijn, zoals hieronder nader wordt uiteengezet, geen voor de beslissing van belang
zijnde nieuwe feiten of omstandigheden naar voren gekomen, terwijl de beslissing van de
eerste wrakingskamer, wat daarvan verder zij, op de aangevoerde gronden niet
onderworpen kan worden aan herziening, aanvulling of verbetering.
2.10 Vorenstaande omstandigheden samengenomen brengen met zich mee, dat naar het
oordeel van de wrakingskamer sprake is van klaarblijkelijk misbruik van het recht om
wraking van een lid van de wrakingskamer op de aangevoerde grond te verzoeken, zodat
het verzoek niet in behandeling wordt genomen en Sulvaran c.s. niet-ontvankelijk zijn.
3. Beoordeling van het wrakingsverzoek
3.1
Het door mr. Peterson namens Sulvaran c.s. ondertekende wrakingsverzoek van
Sulvaran c.s. is gedateerd 13 mei 2014 en als ter griffie ingekomen afgestempeld op 13
juni 2014. Desgevraagd hebben Sulvaran c.s. verklaard dat het verzoek tot wraking
gedateerd moet zijn op 13 juni 2014. De wrakingskamer zal de oorspronkelijke
datumaanduiding van Sulvaran c.s. op het verzoek beschouwen als een kennelijke
verschrijving; een menselijke fout dus. Daaraan worden geen gevolgen verbonden.
3.2
Zoals hierboven onder 2 is overwogen dient een verzoek tot wraking van een
(tucht)rechter van de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, nadat de verzoeker bekend
is geworden met de feiten die hij aan zijn verzoek ten grondslag legt, aanhangig te
worden gemaakt. Aan die benodigde spoed heeft het hier ontbroken.
3.3
Sulvaran c.s. hebben niet aangegeven dat zij veel later dan 20 mei 2014 van de
inhoud van de uitspraak van de eerste wrakingskamer op de hoogte zijn gesteld. Aan het
verzoek zijn geen voor de beslissing van belang zijnde feiten ten grondslag gelegd, die
zich ten aanzien van Scholte hebben voorgedaan ná 20 mei 2014. Voor zover van belang
was de tekst van de uitspraak van de eerste wrakingskamer op of kort na 20 mei 2014 ter
beschikking van Sulvaran c.s. Zij waren - uiteraard - bekend met hetgeen zij in verband
met de zitting van 12 mei 2014 aan argumenten naar voren hebben gebracht. Niettemin
heeft het tot 13 juni 2014 geduurd voordat Sulvaran c.s. het tweede wrakingsverzoek
hebben ingediend. Niet weersproken is dat dit twee dagen vóór de (opnieuw) geplande
behandeling van de oorspronkelijke klacht tegen Sulvaran c.s. gebeurde. Van Sulvaran
c.s., die zeer ervaren advocaten zijn die, zoals ook uit hun eigen stellingen blijkt, niet
schromen om aan de orde te stellen wat in hun ogen onjuist is, had onder die
omstandigheden verlangd mogen worden dat zij hun tweede wrakingsverzoek eerder dan
13 juni 2014 in zouden dienen.
3.4
Het wrakingsverzoek ten aanzien van Scholte is op die grond niet-ontvankelijk.
4
HAR 25/14
RvT 66604 / 66917 / 66447
3.5
Ten overvloede overweegt de wrakingskamer nog als volgt.
3.6
Tussen 12 mei 2014 en 17 september 2014 hebben zich geen relevante nieuwe
feiten voorgedaan. Niet gebleken is dat zich anterieure feiten hebben voorgedaan
waarvan Sulvaran c.s. ten tijde van het indienen van het eerste wrakingsverzoek ten
aanzien van Scholte geen wetenschap droegen en redelijkerwijze, na enig onderzoek, ook
niet hadden kunnen dragen en die zij dus verschoonbaar niet aan hun eerste
wrakingsverzoek ten grondslag hebben kunnen leggen. Dat Scholte bij de behandeling
van het eerste wrakingsverzoek zou hebben betoogd dat de tuchtzaak om de uitlatingen
van Sulvaran c.s. draait, is geen nieuw feit maar een onderdeel van haar verweer, dat op
dat moment aan Sulvaran c.s. bekend was en onderdeel is geweest, althans - voor het
geval dat Sulvaran c.s. daarop toen niet zijn ingegaan - had kunnen zijn, van het debat in
het kader van de toetsing van de onpartijdigheid van Scholte. Dat de wrakingskamer
blijkens de beslissing van 20 mei 2014 in haar rechtsoverweging 4.1 Scholte, volgens
Sulvaran c.s. ten onrechte, volgt is geen nieuw feit dat Scholte toegerekend kan worden.
Dat de gang van zaken rond de "vergissingsbeslissing" anders zou zijn dan door Scholte
ter gelegenheid van de behandeling van het eerste wrakingsverzoek gepresenteerd is ook
geen nieuw feit. Partijen hebben een andere visie op de gebeurtenissen van 14 december
2010 maar dat is niks nieuws. Evemnin is een nieuw feit dat Scholte bij gelegenheid van
de behandeling op 12 mei 2014 aan heeft gevoerd dat zij de officier van justitie heeft
opgedragen te handelen naar haar mondelinge beslissing op het verzoek
gevangenhouding. Dat de eerste wrakingskamer daaruit, naar ter zitting van 17 september
2014 is gebleken, ten omechte geconcludeerd zou hebben dat verdachte daadwerkelijk in
vrijheid werd gesteld, terwijl deze in voorlopige hechtenis bleef op grond van een ander
bevel (verlenging) bewaring, is geen nieuw feit met betrekking tot Scholte. Dat Scholte
op 14 december 2010 de officier van justitie de suggestie aan de hand zou hebben gedaan
om een nieuw bevel gevangenhouding te vorderen, is Sulvaran c.s. sinds die dag bekend
en levert ten opzichte van de zitting van 12 mei 2014 geen nieuw feit op.
3.7
Tegen de beslissing van de wrakingskamer van 20 mei 2014 is geen (gewoon)
rechtsmiddel opengesteld. Het recht op het aanwenden van een rechtsmiddel volgt niet uit
het EVRM. De beslissing van de eerste wrakingskamer komt ook niet voor herziening
analoog of overeenkomstig artikel 453 Wetboek van Strafvordering in aanmerking (vgl.
Hoge Raad 18 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY6520).
3.8
Het voorgaande komt erop neer dat de tweede wrakingskamer het verzoek tot
wraking ten aanzien van Scholte ook op deze gronden niet inhoudelijk had kunnen
behandelen.
In de omstandigheden van het geval ziet de wrakingskamer aanleiding om te
3.9
oordelen dat een wrakingsverzoek met betrekking tot Scholte, dat is gebaseerd op
dezelfde gronden als die zijn aangevoerd in het eerste en het tweede wrakingsverzoek,
buiten behandeling zal worden gelaten. In de omstandigheden van het geval ziet de
wrakingskamer tevens een aanleiding om te bepalen, dat een wrakingsverzoek met
betrekking tot de twee advocaat-leden van de Raad van Toezicht, die bij de voortgezette
behandeling van de tuchtzaak tegen Sulvaran c.s. betrokken zijn, en dat gebaseerd is op
5
HAR2S/14
RvT66604/66917/66447
hun aanwezigheid bij de vergadering van de Orde van Advocaten, waarin over het al dan
niet doorzetten van de klacht van de scheidende deken is gestemd, eveneens buiten
behandeling zal worden gelaten.
BESLISSING
De wrakingskamer verklaart Sulvaran c.s. niet-ontvankelijk.
Aldus gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, plaatsvervangend voorzitter, mr. A. Huizing,
lid, en mr. D.E. Liqui-Lung, plaatsvervangend lid van de Raad van Toezicht, in
aanwezigheid van de secretaris en in het openbaar uitgesproken op 22 september 2014.
Deze beslissing is alleen ondertekend door de plaatsvervangend voorzitter en de
secretaris van de Raad van Toezicht omdat de advocaat-leden niet in de gelegenheid zijn
deze te ondertekenen.
w.g.
6