Stedelijk Gymnasium - ROC West

Stedelijk
Gymnasium
JAARVERSLAG 2013
SchoolVenster
Stedelijk Gymnasium
Nassausingel 7
4811 DE BREDA
Telefoon: 0765225040
Email: [email protected]
brug vwo
Openbaar
Datum: 13 maart 2014
Bron: Vensters voor Verantwoording
Inleiding en directieverslag
In het schooljaar 2012-2013 heeft het Stedelijk Gymnasium haar beleid verder uitgewerkt op een aantal
aandachtsgebieden. Vooral op onderwijskundig gebied zijn een aantal stappen gezet, maar ook op het gebied van
personeelsbeleid. Daar gaan we hieronder nader op in. Het betreft vooral het kiezen van een inhoudelijke
profilering richting maatwerk voor getalenteerde leerlingen, het expliciet aandacht besteden aan toetsbeleid, het
opstellen van een nieuw schoolplan en het opzetten van een nieuwe cyclus functioneringsgesprekken.
Het Stedelijk Gymnasium maakt gebruik van Vensters voor Verantwoording van de VO-raad.
Met Vensters laat de school zien hoe gepresteerd wordt op de twintig belangrijkste graadmeters van het onderwijs.
Met deze vaste set gevalideerde indicatoren hebben scholen een eenduidige basis voor hun horizontale
verantwoording en kunnen ze zich vergelijken met andere scholen. Het betreft informatie over onderwijsprestaties,
kwaliteitszorg, effectief onderwijsbeleid en bedrijfsvoering. De resultaten van de centrale indicatoren over 2012 en
zover mogelijk 2013 zijn in dit jaarverslag opgenomen.
De inspectie heeft de onderwijsopbrengsten van het Stedelijk Gymnasium beoordeeld als voldoende. De
afzonderlijke onderdelen laten een heel stabiel beeld zien. Rendement onderbouw, rendement bovenbouw en de
het oordeel m.b.t. de cijfers van het centraal examen zijn voldoende. Daarnaast is er een gering verschil tussen de
cijfers van het schoolexamen (SE) en die van het centraal examen (CE). Daarbij kan worden opgemerkt dat het
gemiddelde cijfer voor het centraal eindexamen bij vrijwel alle vakken boven de landelijke norm ligt. De inspectie
van het Onderwijs heeft haar vertrouwen uitgesproken in Het Stedelijk Gymnasium. Er vindt in principe voor de
komende periode geen verder toezicht plaats.
De directie heeft vorig jaar in het kader van toetsbeleid het initiatief genomen om extra aandacht te besteden aan
de inhoud van de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s), onder andere met het oog op de op handen
zijnde wijzigingen in een aantal examenprogramma’s. De wijzigingen in de PTA’s zijn in het lopende schooljaar
doorgevoerd en we verwachten hier bij de komende examens de eerste resultaten van te kunnen waarnemen.
De beoordeling van het Stedelijk Gymnasium in het afgelopen jaar in diverse “lijsten” in de media mag uitstekend
genoemd worden. In de zogenaamde Dronkerslijst scoorde de school een 9,5 en behoort daarmee tot de 10 beste
scholen van Brabant en de 10% beste scholen van het land.
In de nieuwe keuzegids voor het primair onderwijs (Kies je school: www.kiesjeschool.nl) scoorde het SGB met 72
punten het hoogste aantal punten van alle scholen in Breda en nabije omgeving.
Volgend jaar zullen we op deze plek ook rapporteren over de positie van de school in de ranglijst van categoriale
gymnasia, een optie die onlangs in Vensters voor Verantwoording gerealiseerd is.
Het Stedelijk Gymnasium is de enige school voor categoriaal gymnasiaal onderwijs in Breda en zij richt zich als
zodanig op de meer begaafde leerling. De leerlingen krijgen een brede, academische basis voor het tertiair
onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven vanuit een klassiek, historisch en filosofisch perspectief, met expliciete
aandacht voor de intellectuele, culturele, sociale en sportieve talenten van de leerlingen. Naast het reguliere
onderwijs biedt het Stedelijk Gymnasium een ruim aanbod aan extra activiteiten die aansluiten bij de belangstelling
van onze doelgroep.
Op onderwijskundig gebied is er veel aandacht voor de problematiek van de motivatie van leerlingen in het
algemeen en voor de problematiek van het voldoende uitdagen van getalenteerde leerlingen in het bijzonder. Voor
de meer begaafde leerlingen zoekt de school naar mogelijkheden om meer maatwerk te bieden aan leerlingen,
zowel binnen en buiten de vakken, als binnen en buiten de school. Dit maatwerk is op dit moment onderwerp van
discussie in een onderwijscommissie van de school die de schoolleiding adviseert. Deze commissie heeft reeds
een aantal keuzes gemaakt. De keuze om Olympiadeschool te willen worden heeft reeds gestalte gekregen en de
school heeft in 2013 dit predicaat als eerste en tot nu toe enige school in Breda uitgereikt gekregen door OCW. De
commissie heeft ook serieuze belangstelling voor het aansluiten bij en participeren in het Honours programma van
de Stichting Zelfstandige Gymnasia in Nederland. Daarnaast oriënteren leden van de commissie zich op dit
moment op vormen van maatwerk die op andere scholen gehanteerd worden zoals: compacten en verrijken, het
draaideurmodel, inzet van ICT bij maatwerk, interne differentiatie etc. In de loop van 2014 zullen pilot-projecten
gedefinieerd worden om ervaring op te doen met deze vormen van maatwerk, alvorens tot definitievere keuzes
voor de school te komen. Deze keuzes zullen dan ook als projecten worden opgenomen in de concrete
jaarplannen die gaan horen bij het nieuwe Schoolplan 2013 – 2017 dat in ontwikkeling is.
Om meer ondersteuning op maat te kunnen geven aan leerlingen die een achterstand of een tijdelijke probleem
met de leerstof hebben, is het systeem van tutoren verder ontwikkeld. Dit systeem heeft inmiddels een vaste plek
binnen de school verworven, niet in het minst omdat het ook aan de leerling-tutoren zelf uitdaging biedt.
Sinds april 2010, en dus ook in het schooljaar 20012-2013, is op school een schoolmaatschappelijk werker voor
een dagdeel in de week aanwezig, en we werken al sinds langere tijd met een orthopedagoog die voor anderhalve
dag per de week aan school verbonden is. In het zogenaamde “ZAT- overleg” (zorgadviesteam) participeren nog
andere experts van buiten de school, waaronder de jeugdarts, politie en een CJG-er. De werkzaamheden van deze
personen richten zich voornamelijk op het welzijn van de leerlingen op school. Deze inspanningen zijn mede
bedoeld om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Met het invoeren van passend onderwijs wordt er
van de school steeds meer verwacht op het gebied van de zorg. Met het oog daarop hebben wij een pilot met extra
zorgcoaches ingericht. Naar tussentijdse uitvallers op het SGB is overigens eind 2013 een onderzoek gestart. De
uitkomsten daarvan zullen in 2014 beschikbaar komen.
In het afgelopen jaar zijn er wijzigingen doorgevoerd in de organisatiestructuur van de school. We werken nu sinds
ruim een jaar met een tweehoofdige directie (rector en conrector tevens plaatsvervangend rector) en met drie
teamleiders: een teamleider per twee jaarlagen (leerjaar 1en 2, 3 en 4, 5 en 6). We zijn in 2013 na een van tevoren
reeds afgesproken evaluatie niet verder gegaan met de tijdelijke functie van een teamleider OOP. Met het oog op
de te verrichten taken en in het licht van bezuinigingen hebben wij gemeend de taken van deze teamleider beter en
efficiënter onder de schoolleiding te kunnen verdelen.
De teamleiders zijn bezig met hun eerste ronde formele functioneringsgesprekken met alle leden van hun team.
Daartoe is onder leiding van de rector een nieuw format ontworpen en vastgesteld, en worden bij deze gesprekken
anonieme, digitale leerling-enquêtes ingezet. Het is de bedoeling dat met alle leden van het personeel een
functioneringsgesprek gevoerd is voor september 2014.
Wat betreft het personeelsbeleid, zijn er in het kader van de functiemix het afgelopen jaar extra LD-functies
toegekend. De criteria voor het toekennen van deze LD-functies zijn gebaseerd op door de school vastgestelde
competenties en zo gekozen dat door deze extra functies in alle secties voldoende innovatieve capaciteit op
onderwijskundig gebied aanwezig is. Dat is nodig omdat de secties in onze organisatie de voortrekkersrol vervullen
bij het uitvoeren van de koers van ons beleid en het invoeren van innovaties. De vaksectievoorzitters, die allen een
LD functie bekleden, hebben in 2012-2013 een helderder taakomschrijving gekregen en zij worden door de
schoolleiding duidelijker op de hierbij passende rol ingezet en aangesproken. Met alle sectievoorzitters wordt twee
keer per jaar een gesprek gevoerd.
Ook in de begeleiding van jonge, nieuwe docenten spelen de sectievoorzitters een belangrijke rol. In dit verband
zijn wij verheugd dat wij dit jaar twee kandidaten uit het overheidsprogramma “Eerst de Klas” in ons midden
hebben. Jonge mensen met veel kennis, kunde en ambitie die ons docententeam verrijken en regelmatig de goede
vragen stellen. Wij hopen hen voor onze school te kunnen behouden.
De ouders hebben een belangrijke stem binnen het Gymnasium. Uiteraard is er de wettelijk geregelde
vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad, maar daarnaast is er een actieve oudervereniging die een
duidelijke inbreng heeft in de school.
Ook worden de ouders steeds nadrukkelijker betrokken bij de voortgang van de studie van hun kinderen, en bij het
welbevinden op school. Pestbeleid maakt integraal onderdeel uit van onze zorgverantwoordelijkheid. Naast de
actieve rol van de mentor, die ouders benadert indien daar aanleiding voor is, maken wij in het administratiepakket
Magister gebruik van de module die ouders de mogelijkheid biedt thuis (via internet) allerlei informatie te verkrijgen
over het functioneren van hun zoon/dochter op school.
Het Stedelijk Gymnasium en de SG Graaf Engelbrecht vormen samen het Openbaar Voortgezet Onderwijs
(O.V.O.), als onderdeel van de Samenwerkingsstichting ROC West Brabant. Binnen de bestuursstructuur neemt
het O.V.O. een bijzondere positie in. De beide scholen hebben een rector die een grote eigenstandige integrale
verantwoordelijkheid voor de school heeft en die rechtstreeks rapporteert aan en overlegt met het bestuur. Hierbij
houden de rectoren zich in grote lijnen aan het Strategisch Beleidplan 2010-2015 van het ROCWB, maar hebben
zij de ruimte om een schoolplan te schrijven dat optimaal bijdraagt aan de eigen doelstellingen. Het SGB is bezig
met het schrijven van een schoolplan voor 2013 – 2017. De concepttekst is in 2013 gereed gekomen, op dit
moment is er ruimte voor reacties en de mening van het personeel.
Het bestuur van Building Breda, de coöperatieve vereniging die verantwoordelijk is voor de huisvesting van de VOscholen in Breda, is er met grote voortvarend in geslaagd om in één jaar tijd nieuwbouw voor het SGB te
realiseren op de oude locatie. Deze nieuwbouw is per augustus 2013 in gebruik genomen. De officiële opening van
het schoolgebouw heeft plaatsgevonden op 13 november 2013, met als keynotespreekster Mevr. Prof. Geert ten
Dam van de Onderwijsraad, terwijl de openingshandeling verricht werd door burgemeester Peter van der Velden.
De nieuwbouw maakt het de school mogelijk de onderwijskundige ambities vorm te geven en zich krachtig te
profileren. Gelet op de ontwikkeling van het leerlingenaantal is dit ook een voorwaarde voor een gezonde
toekomst. De effecten op de aanmeldingen van een aantal positieve ontwikkelingen binnen de school zijn
afgelopen jaar al zichtbaar geworden. We gaan ervan uit dat deze trend zich later deze maand voortzet en wij zien
de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Mevr. Dr. Hetty Mulder
Rector
1. Algemeen
1.1 Deze school
Stedelijk Gymnasium
Nassausingel 7
4811 DE BREDA
Telefoon:
Email:
Website:
0765225040
[email protected]
http://www.gymnasiumbreda.nl
Onderwijsaanbod:
Denominatie:
Bestuur:
brug vwo
Openbaar
Stichting ROC West- Brabant
Het landelijke gemiddelde wordt bepaald door scholen met een vergelijkbare
schoolsamenstelling. Afhankelijk van het niveau waarop de informatie beschikbaar is, wordt de
school vergeleken met:
Schoolniveau:
Instellingsniveau:
Bestuursniveau:
vwo
vwo
sectoroverstijgend
Profiel:
Het Stedelijk Gymnasium staat voor kwaliteit in Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en
biedt de beste basis voor het tertiair onderwijs. De vorming moet leiden tot de ontwikkeling van
een open, kritische, tolerante en zelfstandige instelling ten aanzien van de omgeving, vanuit de
gedachte dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag.
Het Stedelijk Gymnasium kiest, met het onderwijs in de klassieken, een historisch filosofisch
perspectief, in de overtuiging dat kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de westerse
cultuur van wezenlijk belang zijn voor het behoud van democratische en humanitaire waarden,
die elementen dienen te blijven bij het bouwen aan een waardevolle en veilige samenleving.
Het Stedelijk Gymnasium is een categoriale en relatief kleine school. Leerlingen, ouders en
personeel vormen een gemeenschap, waarin mensen met zeer verschillende achtergrond zicht
thuisvoelen omdat men respect en aandacht heeft voor elkaar. Het Stedelijk Gymnasium wil
een kader scheppen waarin intellectuele, culturele, creatieve en sociale talenten van de
leerlingen zoveel mogelijk tot hun recht kunnen komen.
Het Stedelijk Gymnasium is bestemd voor ieder die beschikt over voldoende capaciteiten,
doorzettingsvermogen en brede interesse.
1.2 Aantal leerlingen
Trend totaal aantal leerlingen
Uitsplitsing vwo 2013-2014
Drie meest recente schooljaren
Drie meest recente schooljaren
Uitsplitsing leerjaren in 2013-2014
vwo
1
2
3
4
5
6
186
146
99
142
150
128
1.3 Marktaandeel / voedingsgebied
Marktaandeel / voedingsgebied 2013-2014
Gemeente top 3
Voedingsgebied
Breda
78,8%
Drimmelen
6,2%
Etten-Leur
4,5%
Trend voedingsgebied
Gemeente calc
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Breda
74,6 %
77,3 %
78,8 %
Drimmelen
7,6 %
7,2 %
6,2 %
Etten-Leur
5,2 %
4,5 %
4,5 %
Moerdijk
4,0 %
3,5 %
4,3 %
Gilze en Rijen
1,8 %
1,6 %
1,4 %
Oosterhout
2,0 %
1,8 %
1,2 %
Zundert
1,5 %
1,5 %
0,7 %
Halderberge
1,2 %
0,7 %
0,5 %
Overige gemeenten
2,0 %
1,8 %
2,4 %
Trend marktaandeel
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Breda
6,6 %
6,7 %
6,9 %
Drimmelen
4,0 %
3,7 %
3,4 %
Moerdijk
1,6 %
1,4 %
1,7 %
Etten-Leur
1,9 %
1,6 %
1,6 %
Alphen-Chaam
1,0 %
0,9 %
1,0 %
Gilze en Rijen
1,0 %
0,8 %
0,7 %
Zundert
1,0 %
0,9 %
0,5 %
Rucphen
0,4 %
0,3 %
0,5 %
Oosterhout
0,5 %
0,5 %
0,3 %
Halderberge
0,6 %
0,4 %
0,2 %
Bovenstaande tabel toont geen gemeenten met marktaandeel <1% en minder dan 5 leerlingen.
Trend voedingsgebied en aantal leerlingen
Onderwijssoort Plus
2011-2012
2012-2013
2013-2014
%
%
%
Leerjaar 1
Breda
Aantal
102
76,5 %
78
Aantal
159
84,9 %
135
Aantal
186
79,6 %
148
Moerdijk
6,9 %
7
1,9 %
<5
6,5 %
12
Etten-Leur
2,9 %
<5
4,4 %
7
5,4 %
10
Drimmelen
5,9 %
6
6,9 %
11
3,8 %
7
0,6 %
<5
1,6 %
<5
1,1 %
<5
2,2 %
<5
Alphen-Chaam
Rucphen
1,0 %
<5
Oosterhout
3,9 %
<5
Overige gemeenten
2,9 %
<5
Leerjaar 2
1,3 %
160
<5
97
146
Breda
73,8 %
118
79,4 %
77
83,6 %
122
Drimmelen
6,9 %
11
5,2 %
5
7,5 %
11
Etten-Leur
5,0 %
8
2,1 %
<5
4,1 %
6
Moerdijk
5,0 %
8
4,1 %
<5
2,7 %
<5
Rucphen
0,6 %
<5
1,0 %
<5
0,7 %
<5
Gilze en Rijen
1,9 %
<5
1,0 %
<5
0,7 %
<5
België (BE)
1,0 %
<5
Geertruidenberg
1,0 %
<5
0,7 %
<5
Halderberge
1,3 %
<5
1,0 %
<5
Oosterhout
3,1 %
5
4,1 %
<5
Zundert
1,3 %
<5
Overige gemeenten
1,3 %
<5
Leerjaar 3
147
144
99
Breda
81,6 %
120
73,6 %
106
79,8 %
79
Moerdijk
2,0 %
<5
4,9 %
7
5,1 %
5
Drimmelen
3,4 %
5
6,9 %
10
4,0 %
<5
Etten-Leur
5,4 %
8
4,9 %
7
4,0 %
<5
Oosterhout
2,0 %
<5
2,8 %
<5
3,0 %
<5
België (BE)
0,7 %
<5
0,7 %
<5
1,0 %
<5
1,0 %
<5
Geertruidenberg
Halderberge
1,4 %
<5
0,7 %
<5
1,0 %
<5
Gilze en Rijen
1,4 %
<5
2,1 %
<5
1,0 %
<5
Zundert
1,4 %
<5
1,4 %
<5
Overige gemeenten
0,7 %
<5
2,1 %
<5
Leerjaar 4
146
150
142
Breda
70,5 %
103
84,7 %
127
73,9 %
105
Drimmelen
11,0 %
16
4,7 %
7
7,0 %
10
Etten-Leur
6,2 %
9
4,0 %
6
4,9 %
7
Moerdijk
4,1 %
6
1,3 %
<5
4,2 %
6
Oosterhout
0,7 %
<5
1,3 %
<5
2,8 %
<5
Gilze en Rijen
3,4 %
5
1,3 %
<5
2,1 %
<5
Zundert
1,4 %
<5
1,3 %
<5
1,4 %
<5
Alphen-Chaam
1,4 %
<5
0,7 %
<5
Overige gemeenten
1,4 %
<5
2,8 %
<5
Leerjaar 5
Breda
1,3 %
149
72,5 %
108
<5
141
68,1 %
96
150
85,3 %
128
Drimmelen
9,4 %
14
9,9 %
14
5,3 %
8
Etten-Leur
4,0 %
6
6,4 %
9
2,7 %
<5
Moerdijk
4,7 %
7
6,4 %
9
1,3 %
<5
Oosterhout
2,0 %
<5
0,7 %
<5
1,3 %
<5
Zundert
4,0 %
6
2,1 %
<5
1,3 %
<5
Gilze en Rijen
0,7 %
<5
3,5 %
5
1,3 %
<5
Halderberge
2,0 %
<5
0,7 %
<5
Alphen-Chaam
0,7 %
<5
0,7 %
<5
Overige gemeenten
Leerjaar 6
1,4 %
<5
1,4 %
<5
137
128
128
Breda
73,0 %
100
71,9 %
92
69,5 %
89
Drimmelen
8,8 %
12
9,4 %
12
10,2 %
13
Moerdijk
2,2 %
<5
3,1 %
<5
6,3 %
8
Etten-Leur
7,3 %
10
4,7 %
6
5,5 %
7
Gilze en Rijen
2,2 %
<5
0,8 %
<5
3,1 %
<5
Zundert
0,7 %
<5
3,9 %
5
1,6 %
<5
Alphen-Chaam
1,5 %
<5
0,8 %
<5
1,6 %
<5
Oosterhout
0,7 %
<5
3,1 %
<5
0,8 %
<5
Halderberge
1,5 %
<5
2,3 %
<5
Baarle-Nassau
1,5 %
<5
Overige gemeenten
0,7 %
<5
1,6 %
<5
Trend marktaandeel en aantal leerlingen
Onderwijssoort Plus
2011-2012
2012-2013
2013-2014
%
%
%
Leerjaar 1
Aantal
102
Aantal
159
Aantal
186
Breda
4,0 %
78
6,7 %
135
6,6 %
148
Moerdijk
1,4 %
7
0,6 %
<5
2,4 %
12
Drimmelen
1,7 %
6
3,1 %
11
2,2 %
7
0,8 %
<5
2,1 %
<5
1,4 %
7
1,9 %
10
1,6 %
<5
Alphen-Chaam
Etten-Leur
0,6 %
<5
Baarle-Nassau
Overige gemeenten
Leerjaar 2
8
<5
6
160
97
146
Breda
5,8 %
118
3,9 %
77
6,4 %
122
Drimmelen
3,2 %
11
1,4 %
5
3,2 %
11
1,6 %
<5
Baarle-Nassau
Etten-Leur
1,7 %
8
0,4 %
<5
1,2 %
6
Moerdijk
1,8 %
8
0,8 %
<5
0,9 %
<5
Oosterhout
0,7 %
5
0,6 %
<5
Overige gemeenten
Leerjaar 3
10
5
<5
147
144
99
Breda
6,2 %
120
5,3 %
106
3,9 %
79
Drimmelen
1,5 %
5
3,0 %
10
1,1 %
<5
Moerdijk
0,7 %
<5
1,5 %
7
1,0 %
5
Etten-Leur
1,5 %
8
1,5 %
7
0,8 %
<5
Overige gemeenten
11
Leerjaar 4
14
146
7
150
142
Breda
5,2 %
103
6,2 %
127
5,1 %
105
Drimmelen
4,3 %
16
2,0 %
7
2,9 %
10
Etten-Leur
1,8 %
9
1,1 %
6
1,4 %
7
Moerdijk
1,4 %
6
0,5 %
<5
1,3 %
6
Gilze en Rijen
1,5 %
5
0,6 %
<5
0,9 %
<5
Alphen-Chaam
1,5 %
<5
0,8 %
<5
Overige gemeenten
5
Leerjaar 5
6
149
10
141
150
Breda
10,0 %
108
10,0 %
96
11,9 %
128
Drimmelen
8,7 %
14
8,8 %
14
5,4 %
8
Etten-Leur
2,6 %
6
4,2 %
9
1,6 %
<5
Zundert
4,7 %
6
2,3 %
<5
1,5 %
<5
Gilze en Rijen
0,7 %
<5
2,9 %
5
1,3 %
<5
Moerdijk
3,5 %
7
4,8 %
9
1,0 %
<5
Halderberge
1,7 %
<5
0,6 %
<5
Alphen-Chaam
1,2 %
<5
Overige gemeenten
Leerjaar 6
3,7 %
<5
<5
<5
<5
137
128
128
Breda
21,1 %
100
21,9 %
92
21,4 %
89
Drimmelen
18,5 %
12
18,5 %
12
20,6 %
13
Alphen-Chaam
11,8 %
<5
3,6 %
<5
11,8 %
<5
Moerdijk
4,2 %
<5
6,2 %
<5
11,0 %
8
Etten-Leur
8,5 %
10
8,0 %
6
10,9 %
7
Gilze en Rijen
7,1 %
<5
2,0 %
<5
6,8 %
<5
Zundert
1,9 %
<5
11,4 %
5
4,1 %
<5
Oosterhout
0,7 %
<5
3,0 %
<5
0,9 %
<5
Halderberge
2,4 %
<5
5,5 %
<5
Rucphen
2,2 %
<5
Baarle-Nassau
20,0 %
<5
Overige gemeenten
<5
1.4 Profiel- en sectorkeuze
Aantal examen deelnemers naar sector/profiel vwo
Sector profiel
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Cultuur/Maatschappij (CM)
13
15
14
Economie/Maatschappij (EM)
<5
<5
5
Natuur/Gezondheid (NG)
10
11
21
Natuur/Techniek (NT)
13
12
12
Profielcombinatie (EMCM)
53
53
38
Profielcombinatie (NGCM)
<5
Profielcombinatie (NGEM)
<5
Profielcombinatie (NTCM)
Profielcombinatie (NTNG)
<5
41
Verdeling in procenten 2012-2013
43
34
Trend laatste drie beschikbare schooljaren
Aantal examen deelnemers naar sector/profiel Gymnasium
Sector profiel
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Cultuur/Maatschappij (CM)
13
15
14
Economie/Maatschappij (EM)
<5
<5
5
Natuur/Gezondheid (NG)
10
11
21
Natuur/Techniek (NT)
13
12
12
Profielcombinatie (EMCM)
53
53
38
Profielcombinatie (NGCM)
<5
Profielcombinatie (NGEM)
<5
Profielcombinatie (NTCM)
Profielcombinatie (NTNG)
<5
41
Verdeling in procenten 2012-2013
43
34
Trend laatste drie beschikbare schooljaren
2. Resultaten
2.1 Slaagpercentage
Drie meest recente schooljaren
Slaagpercentage 2012-2013
Aantal
deelnemers
Aantal
geslaagden
Percentage
geslaagden
127
115
90,6 %
Aantal
deelnemers
Aantal
geslaagden
Percentage
geslaagden
127
115
90,6 %
Cultuur/Maatschappij (CM)
14
13
92,9 %
Economie/Maatschappij (EM)
5
<5
40,0 %
Natuur/Gezondheid (NG)
21
19
90,5 %
Natuur/Techniek (NT)
12
12
100,0 %
Profielcombinatie (EMCM)
38
32
84,2 %
Profielcombinatie (NGCM)
<5
<5
100,0 %
Profielcombinatie (NGEM)
<5
<5
100,0 %
Profielcombinatie (NTNG)
34
34
100,0 %
Onderwijssoort Plus
vwo
Slaagpercentage per sector/profiel 2012-2013
vwo
Slaagpercentage per soort vwo en profiel 2012-2013
Aantal
deelnemers
Aantal
geslaagden
Percentage
geslaagden
127
115
90,6 %
Cultuur/Maatschappij (CM)
14
13
92,9 %
Economie/Maatschappij (EM)
5
<5
40,0 %
Natuur/Gezondheid (NG)
21
19
90,5 %
Natuur/Techniek (NT)
12
12
100,0 %
Profielcombinatie (EMCM)
38
32
84,2 %
Profielcombinatie (NGCM)
<5
<5
100,0 %
Profielcombinatie (NGEM)
<5
<5
100,0 %
Profielcombinatie (NTNG)
34
34
100,0 %
Gymnasium
2.2 Examencijfers
Gemiddeld examencijfer vwo
2010-2011
2011-2012
2012-2013
S
L
S
L
S
L
Centraal examen
6,5
6,3
6,6
6,4
6,6
6,6
Schoolexamen
6,8
6,8
6,8
6,8
6,7
6,8
S School
L Landelijk gemiddelde
Gemiddeld vakcijfer per vakcluster 2012-2013
Gem.
Gem.
cijfer SE cijfer CE
Onderwijssoort Plus
Gem.
eindcijfer
S
L
S
L
S
L
vwo
6,7
6,8
6,6
6,6
6,7
6,8
Aardrijkskunde/Geschiedenis
7,0
6,6
6,4
6,4
6,8
6,6
Economie
6,5
6,5
6,0
6,5
6,3
6,5
Engels/Frans/Duits
7,2
6,7
7,0
6,6
7,1
6,7
Latijn/Grieks
6,1
6,6
6,4
6,6
6,3
6,7
Nederlands
6,6
6,7
6,6
6,5
6,7
6,6
Overig
6,9
7,1
6,9
6,5
6,9
7,1
Wiskunde/Natuurkunde/Scheikunde/Biologie
6,5
6,6
6,6
6,7
6,6
6,7
Gemiddeld vakcijfer per vak 2012-2013
Aantal Gem. cijfer Gem. cijfer
SE
CE
Onderwijssoort Plus
Gem.
eindcijfer
S
L
S
L
S
L
127
6,7
6,8
6,6
6,6
6,7
6,8
Aardrijkskunde
78
7,2
6,6
6,4
6,4
6,9
6,5
Algemene
natuurwetenschappen
127
6,9
7,1
7,0
7,1
Biologie
65
6,2
6,6
6,2
6,4
6,3
6,5
Duitse taal en literatuur
41
6,9
6,5
6,8
6,3
6,9
6,4
Economie
66
6,5
6,5
6,0
6,5
6,3
6,5
Engelse taal en literatuur
127
7,2
6,8
7,2
6,9
7,2
6,9
vwo
Filosofie
30
7,7
7,0
6,7
6,7
7,2
6,9
Franse taal en literatuur
64
7,3
6,6
6,7
6,4
7,0
6,5
Geschiedenis
64
6,7
6,7
6,4
6,5
6,6
6,6
Griekse taal en literatuur met
kcv
53
6,4
6,8
7,0
6,9
6,7
6,9
Informatica
34
7,0
7,3
7,2
7,3
Latijnse taal en literatuur met
kcv
75
6,0
6,6
6,0
6,6
Maatschappijleer
127
6,6
7,0
6,7
7,1
Muziek
12
7,5
7,4
7,2
6,6
7,3
7,0
Natuurkunde
65
6,7
6,6
6,4
6,5
6,6
6,6
Nederlandse taal en literatuur
127
6,6
6,7
6,6
6,5
6,7
6,6
Scheikunde
70
6,6
6,6
6,6
6,9
6,6
6,7
Tekenen
18
6,7
7,0
7,0
6,8
6,8
6,9
Wiskunde A
57
6,5
6,6
7,1
6,9
6,8
6,8
Wiskunde B
67
6,6
6,6
6,7
6,9
6,7
6,8
Wiskunde C
<5
5,5
6,4
5,9
6,5
5,7
6,5
Wiskunde D
6
7,9
7,3
8,2
7,3
5,9
6,6
Gemiddeld vakcijfer per sector/profiel 2012-2013
Aantal Gem. cijfer Gem. cijfer
SE
CE
Onderwijssoort Plus
Gem.
eindcijfer
S
L
S
L
S
L
127
6,7
6,8
6,6
6,6
6,7
6,8
Cultuur/Maatschappij (CM)
14
6,6
6,7
6,3
6,4
6,5
6,7
Economie/Maatschappij (EM)
5
6,3
6,6
6,1
6,5
6,3
6,6
Natuur/Gezondheid (NG)
21
6,6
6,6
6,5
6,4
6,6
6,6
Natuur/Techniek (NT)
12
7,0
6,8
7,2
6,8
7,1
6,9
Profielcombinatie (EMCM)
38
6,7
6,8
6,4
6,6
6,6
6,8
Profielcombinatie (NGCM)
<5
6,9
7,1
7,0
6,9
7,0
7,1
Profielcombinatie (NGEM)
<5
6,9
6,9
6,2
6,9
6,7
7,0
Profielcombinatie (NTNG)
34
6,9
6,9
6,9
6,8
7,0
7,0
vwo
Gemiddeld vakcijfer per soort vwo 2012-2013
Aantal Gem. cijfer Gem. cijfer
SE
CE
Onderwijssoort Plus
Gymnasium
127
Gem.
eindcijfer
S
L
S
L
S
L
6,7
7,0
6,6
6,9
6,7
7,1
2.3 Doorstroom en uitstroom
Doorstroom bovenbouw 2011-2012
Trend onderbouw vwo
Trend bovenbouw vwo
Basisschooladviezen van leerlingen in leerjaar 3 2011-2012
Basisschooladvies vwo
Landelijk gemiddelde
2.4 Vervolgopleiding leerlingen
Vervolgopleiding oud-leerlingen
2011-2012 | vwo
Landelijk gemiddelde
HBO
WO
Overig
Situatie na één jaar
2010-2011 | vwo
Landelijk gemiddelde
HBO-zelfde opleiding
HBO-switch
HBO-uitval
WO-zelfde opleiding
WO-switch
WO-uitval
3. Onderwijsbeleid
3.1 Schoolplan
Beschikbare schoolplan bijlagen (nieuw schoolplan 2013 – 2017 is in bezit)
- Schoolplan.pdf
3.2 Zorgplan
Beschikbare zorgplan bijlagen (Nieuw Zorgplan is in voorbereiding)
- Zorgplan RSV 2011-2012.pdf
3.3 Samenwerking
Samenwerking
Toelichting:
Samenwerkingsverband van SHZG (Stichting ...
Het Stedelijk Gymnasium neemt deel aan enkele
samenwerkingsverbanden:
SHZG, VO Breda, ZeeBra, VO-HO en BOVO. Zie
bijlage 'Samenwerkingsverbanden SGB' , onderaan
deze pagina, voor meer informatie.
Samenwerkingsverbanden 2013-2014
Onderwerp:
Samenwerkingsverband van SHZG (Stichting Het Zelfstandig Gymnasium)
Door:
De SHZG is een samenwerkingsverband van de 38 zelfstandige gymnasia van Nederland.
Opbrengsten:
Veel aandacht gaat uit naar intensieve samenwerking op het gebied van: Onderwijs: de gymnasia
kennen hun eigen onderwijsproject Pegasus, met een eigen digitale collectie van leermiddelen en
regionale bijeenkomsten van docenten. Kwaliteitsbeleid: de gymnasia kennen al meer dan 20 jaar
een gezamenlijke enquête waarin alle gegevens van de scholen genoteerd en vergeleken kunnen
worden. Themagroepen, intervisie en uitwisseling van informatie zorgen voor kwaliteitsverbetering
op de scholen. De gymnasia streven naar een gezamenlijke stem om samen te kunnen werken
met de verschillende belangengroeperingen in het veld.
Interessant voor: Nieuwe medewerkers / lerarenopleidingen / VO-raad / Ministerie van OCW / LOKON / etc.
Reden:
De deelnemende scholen zijn allemaal zelfstandig, soms als eenpitter, meestal onder een groter
bestuur. Middels de samenwerking worden expertise en krachten gebundeld, bv. ten behoeve van
reacties naar politiek en overheid. Verder worden ervaringen uitgewisseld en wordt
onderwijsontwikkeling voor gymnasiasten gestimuleerd.
Werkwijze:
Samengewerkt wordt op schoolleiderniveau en op docentenniveau. Er bestaat een aantal projecten
voor leerlingen van zelfstandige gymnasia.
Planning:
Er zijn twee jaarlijkse conferenties voor rectoren, één voor conrectoren, themagroepen voor
rectoren, intervisiegroepen voor rectoren, verschillende regiobijeenkomsten voor docenten per
schooljaar en een aantal intergymnasiale activiteiten voor scholieren.
Informatie:
Beschikbare bijlagen
- Samenwerkingsverbanden Stedelijk Gymnasium Breda.pdf
3.4 Kenmerken leerlingen
Lwoo en apc leerlingen 2013-2014
Aantal
Percentage
School
Landelijk
School
Landelijk
Lwoo leerlingen
0
0
0,0 %
0,0 %
Apc leerlingen
45
100
5,3 %
12,9 %
School
Landelijk
School
Landelijk
<5
9
0,5 %
1,2 %
School
Landelijk
School
Landelijk
0
0
0,0 %
0,0 %
Lgf leerlingen 2012-2013
Lpa leerlingen 2010-2011
Percentage lwoo
Percentage apc
Percentage lgf
Lpa-apc ratio
Lwoo en apc per sector/profiel in 2013-2014
Lwoo
Totaal
Aantal
%
851
45
5,3 %
431
29
6,7 %
Cultuur/Maatschappij (CM)
55
<5
7,3 %
Economie/Maatschappij (EM)
105
<5
1,9 %
Natuur/Gezondheid (NG)
114
<5
3,5 %
Natuur/Techniek (NT)
59
Profielcombinatie (EMCM)
48
<5
6,3 %
Profielcombinatie (NGCM)
<5
<5
33,3 %
Profielcombinatie (NTNG)
36
<5
5,6 %
vwo
Aantal
Apc
%
3.5 Onderwijstijd
Onderwijstijd in klokuren 2012-2013, gegevensbron: Handmatige invoer
Gepland
Gerealiseerd
Percentage
gerealiseerd
1.115
1.064
95,4 %
1.115
1.064
95,4 %
1.116
1.041
93,3 %
1.116
1.041
93,3 %
1.088
1.023
94,0 %
1.088
1.023
94,0 %
1.100
1.000
90,9 %
1.100
1.000
90,9 %
1.148
1.030
89,7 %
vwo
1.148
1.030
89,7 %
Leerjaar 6
771
704
91,3 %
vwo
771
704
91,3 %
Leerjaar 1
vwo
Leerjaar 2
vwo
Leerjaar 3
vwo
Leerjaar 4
vwo
Leerjaar 5
4. Kwaliteit
4.1 Tevredenheid leerlingen
Het landelijk gemiddelde is op 12 juli 2013 vastgesteld op basis van de toen gepubliceerde onderzoeksresultaten
Tevredenheid leerlingen 2012-2013
School Landelijk
Algemene tevredenheid school
7,6
1.
Ik voel me veilig op school.
8,9
2.
De sfeer op school is prettig.
8,2
3.
De docenten behandelen mij met respect.
7,8
4.
Op school gelden duidelijke regels.
6,8
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg,
zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
6,8
6.
De docenten leggen goed uit.
7,0
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
6,6
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
7,2
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
7,7
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
7,7
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
8,0
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
8,8
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
7,7
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
7,3
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
6,8
6,8
Tevredenheid leerlingen per onderwijssoort+leerweg 2012-2013
School Landelijk
vwo
Bron: Digitaal Kwaliteitscholen
7,6
1.
Ik voel me veilig op school.
8,9
2.
De sfeer op school is prettig.
8,2
3.
De docenten behandelen mij met respect.
7,8
4.
Op school gelden duidelijke regels.
6,8
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg,
6,8
7,0
zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
6.
De docenten leggen goed uit.
7,0
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
6,6
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
7,2
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
7,7
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
7,7
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
8,0
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
8,8
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
7,7
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
7,3
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
6,8
Het onderzoek is in de periode januari-april afgenomen onder leerlingen van het 3e leerjaar.
Extra vragen
Samenvatting van de resultaten:
4.2 Tevredenheid ouders
Het landelijk gemiddelde is op 12 juli 2013 vastgesteld op basis van de toen gepubliceerde onderzoeksresultaten
Tevredenheid ouders 2012-2013
School Landelijk
Algemene tevredenheid school
7,5
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
8,4
2.
De sfeer op school is prettig.
8,1
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
8,0
4.
Op school gelden duidelijke regels.
7,2
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
7,5
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7,6
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
6,8
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
7,5
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
7,4
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
7,2
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
7,1
12. De school staat goed bekend.
8,0
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
7,9
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
7,6
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
6,4
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting,
sector, leerweg, niveau, profiel).
8,1
7,2
Tevredenheid ouders per onderwijssoort+leerweg 2012-2013
School Landelijk
vwo
Bron: Digitaal Kwaliteitscholen
7,5
Het onderzoek is in de periode januari-april afgenomen onder ouders van leerlingen van het 3e leerjaar.
7,3
4.3 Basisschool, vervolgopleiding, werk
Toelichting:
In onderstaand overzicht vindt u een beschrijving van de huidige situatie.
Basisschool, vervolgopleiding, werk 2013-2014
Ja/Nee Toelichting
Relatie met de basisscholen
De basisschool voorziet de school van informatie over de
leerlingen.
Ja
Als leerlingen van de basisschool zich
aangemeld hebben, nemen we standaard
contact op met de leerkracht van de
basisschool om nadere informatie over de
leerling te krijgen.
Onze school licht de basisscholen in over de resultaten van de
leerlingen.
Ja
De basisscholen krijgen jaarlijks bericht
over de vorderingen van hun oudleerlingen.
Er vindt afstemming plaats over de onderwijsinhoud tussen het
basisonderwijs en onze school.
Nee
Wij vragen aan het basisonderwijs feedback over ons
functioneren (bijv. samenwerking, communicatie en
afstemming).
Ja
Vanaf 2012 zijn we de contacten met
basisscholen aan het intesiveren en vragen
we nadrukkelijk om feed-back.
Onze school voorziet het vervolgonderwijs en/of de
arbeidsmarkt van informatie over de leerlingen.
Ja
Van meerdere instellingen krijgt de school
schriftelijke terugkoppeling van behaalde
resultaten van onze oud-leerlingen.
Sommige instellingen geven ook een
bericht bij afstuderen.
Het vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt licht onze school in
over de resultaten van de leerlingen.
Ja
Van meerdere instellingen krijgt de school
schriftelijke terugkoppeling van behaalde
resultaten van onze oud-leerlingen.
Sommige instellingen geven ook een
bericht bij afstuderen.
Er vindt afstemming plaats over de onderwijsinhoud tussen
onze school en het vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt.
Ja
Het Netwerk VO-HO, waarin de school
participeert, is destijds opgericht om beter
inzicht te krijgen in de aansluitproblematiek
VO-HO.
Wij vragen aan het vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt
feedback over ons functioneren.
Ja
UvT en TU/e houden geregeld een
benchmark.
Relatie met het vervolgonderwijs/arbeidsmarkt
4.4 Schoolklimaat en veiligheid
Schoolklimaat en veiligheid 2013-2014
Ja/Nee Toelichting
De school voert onderstaand beleid op
het voorkomen en oplossen van
incidenten:
Het bijhouden van een incidentenregistratie
Ja
Opstellen/uitwerken veiligheidsbeleid gericht op
preventie
Ja
Aanstellen van een veiligheidscoördinator
Ja
Afspraken vastgelegd in een incidenten- of
pestprotocol
Ja
Aanpassingen in het schoolgebouw
Ja
Thema veiligheid opnemen in het leerstofaanbod
Ja
Peilen van veiligheidsbeleving bij leerlingen en
personeel
Ja
Scholing voor personeel op veiligheidsgebied
Ja
Meedoen aan een project op dit terrein
Ja
Opstellen/uitwerken veiligheidsbeleid gericht op de
aanpak/afwikkeling van incidenten
Ja
Contact:
De school heeft een contactpersoon en/of (externe)
vertrouwenspersoon aangesteld voor ouders en
leerlingen.
Ja
De contactgegevens zijn terug te vinden in de
schoolgids.
Ja
Naast deze indicator geven de indicatoren ‘tevredenheid leerlingen’, ‘tevredenheid ouders’ en
‘schoolplan’ meer informatie om het beeld van het sociale klimaat en de veiligheid op de school
compleet te maken.
4.5 Externe evaluaties
Externe evaluaties
Toelichting:
Ieder jaar worden in met name de Trouw
enquete en het onderzoek in Elsevier gegevens
geordend op basis waarvan scholen met elkaar
vergeleken kunnen worden.
Inspectierapport
Daarnaast vindt er periodiek een bezoek plaats
van de Inspectie.
Externe evaluaties 2013-2014
Onderwerp:
Door:
Resultaten:
Interessant voor:
Reden:
Werkwijze
Vervolg:
Meer informatie:
Onderwerp:
Inspectierapport
Door:
Ministerie van Onderwijs
Resultaten:
Raadpleeg de website van het Ministerie van Onderwijs voor meer informatie, via onderstaande
link.
Interessant voor:
Reden:
Werkwijze
Vervolg:
Meer informatie:
Inspectierapport Ministerie van Onderwijs
5. Bedrijfsvoering
5.1 Schoolkosten
Schoolkosten 2013-2014
Ouderbijdrage
Zijn er overige Toelichting
schoolkosten?
vwo 1
€ 75,00
Ja
kosten voor buitenschoolse activiteiten en
reizen
vwo 2
€ 75,00
Ja
kosten voor buitenschoolse activiteiten en
reizen
vwo 3
€ 75,00
Ja
kosten voor buitenschoolse activiteiten en
reizen
vwo 4
€ 75,00
Ja
kosten voor buitenschoolse activiteiten en
reizen
vwo 5
€ 75,00
Ja
kosten voor buitenschoolse activiteiten en
reizen
vwo 6
€ 75,00
Ja
kosten voor buitenschoolse activiteiten en
reizen
Deze school heeft de gedragscode schoolkosten van de VO-raad ondertekend.
5.2 Personeel
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau.
Deze school valt onder instelling: Stedelijk Gymnasium.
Bemensing 2012-2013
Direct
Instelling
Totaal aantal fte
Indirect
Landelijk
Instelling
Landelijk
55,6
54,8
18,0
10,7
Percentage mannen
52 %
53 %
43 %
54 %
Percentage vrouwen
48 %
47 %
57 %
48 %
Gemiddelde leeftijd
45,5
46,0
44,5
50,4
Personele leeftijdsopbouw direct 2012-2013
Personele leeftijdsopbouw indirect 2012-2013
Personele opbouw in fte per functie 2012-2013
Aantal fte
Percentage
Onderwijzend personeel
54,6
74,2 %
Groepsleerkracht
54,6
74,2 %
Direct ondersteunend personeel
1,0
1,4 %
Assisterende functies
1,0
1,4 %
Indirect ondersteunend personeel
16,0
21,7 %
Overig beheer- en administratief personeel
16,0
21,7 %
Management
2,0
2,7 %
Overig management in directie en bestuur
2,0
2,7 %
functie
Ziekteverzuim
2009
2010
2011
2012
Instelling Landelijk Instelling Landelijk Instelling Landelijk Instelling Landelijk
Verzuimpercentage
4,10 %
4,71 %
4,72 %
4,17 %
3,24 %
4,54 %
4,64 %
3,66 %
Meldingsfrequentie
1,85
1,58
1,47
1,50
1,32
1,51
1,49
1,36
Deze school wordt vergeleken met andere scholen met onderwijsaanbod: vwo
5.3 Scholing personeel
Scholingsuitgaven 2012
Gerealiseerd totaal
Gerealiseerd per fulltime medewerker
€ 23.000
€ 506
5.4 Financiën
Financiën 2012
Bestuur
Solvabiliteit
0,51
Rentabiliteit
-4,5
Weerstandsvermogen
53,0
Landelijk
Budget per leerling
Financiële gegevens zijn alleen beschikbaar op
bestuursniveau.
Financiële gegevens zijn alleen beschikbaar op bestuursniveau.
Deze school valt onder bestuur: Stichting ROC West- Brabant.
Solvabiliteit
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit
5.5 Leerlingaantal / personeel
Leerlingaantal / personeel 2012-2013
Aantal leerlingen per full time medewerker
11,1
Landelijk gemiddelde 12,9
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau.
Deze school valt onder instelling: Stedelijk Gymnasium.
Leerlingaantal / personeel
Leerlingaantal / personeel direct
Leerlingaantal / personeel indirect
Leerlingaantal / personeel per functiecategorie
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Instelling Landelijk Instelling Landelijk Instelling Landelijk
Direct personeel
Per fte onderwijzend personeel
15,9
16,1
15,1
16,5
15,0
16,9
Per fte direct ondersteunend personeel
914,0
355,8
841,0
270,8
819,0
260,1
Indirect personeel
Per fte indirect ondersteunend personeel
55,7
153,6
51,3
156,8
51,2
257,7
Per fte management
457,0
299,9
420,5
296,2
409,5
306,0
Financiële toelichting: verantwoording financiën 2013 en vooruitblik 2014
De financiën over 2013 laten nog een negatief eindresultaat zien van ruim 260.000 euro. Ook de begroting over het
kalenderjaar 2014 heeft nog een negatieve prognose. Bij het vaststellen van de begroting 2013 is daarover al
overleg geweest met de Raad van Bestuur, omdat dit negatieve resultaat destijds al verwacht werd. Daarna wordt
de stijgende lijn echter wel doorgezet, naar een positieve balans in 2015 en 2016.
De belangrijkste oorzaak van dit negatieve resultaat is gelegen in de personeelsformatie.
In het verleden is de vergoeding voor de personeelskosten (de landelijke GPL) beduidend hoger geweest dan de
kosten (de school GPL). Van dat verschil is gebruik gemaakt door extra personeel in dienst te nemen. Deze
situatie is jarenlang blijven voortbestaan, omdat het verschil tussen inkomsten en uitgaven vrij constant bleef.
Door de veranderingen in het loongebouw van de afgelopen jaren is die situatie onder een zodanige druk komen te
staan dat dit nu tot problemen leidt in de personeelsformatie. De veranderingen betreffen met name het van
overheidswege inkorten van de salarislijnen en het invoeren van de functiemix. Voor deze veranderingen wordt
door de overheid wel voorzien in extra middelen. Deze middelen zijn echter landelijk misschien wel
kostendekkend, maar op het microniveau van onze school zeker niet. Daardoor zijn op het Stedelijk Gymnasium
de afgelopen jaren de uitgaven per fte veel sterker gestegen dan de inkomsten. Wij zullen kwantitatief inzichtelijk
maken hoe de ontwikkeling de afgelopen jaren geweest is.
Daarnaast ontkomt ook het onderwijs niet aan de effecten van landelijke bezuinigingen (zoals de BTW-verhoging)
en andere stijgingen van kosten die niet volledig gecompenseerd worden door stijging van inkomsten.
Omdat de kosten voor personeel het grootste deel van onze begroting uitmaken, en over het algemeen ook
relatief het gemakkelijkst beïnvloed kunnen worden, is dat ook de post waarop bezuinigd moet worden. Nu is in het
VO de beïnvloeding van de post salariskosten juist minder beïnvloedbaar. Zo is de mogelijkheid voor een flexibele
schil aan personeel slechts klein, omdat in de CAO VO vastgelegd is dat iedere werknemer bij voldoende
functioneren na één jaar een vaste aanstelling krijgt. Daardoor is het ontslaan van medewerkers vrijwel onmogelijk,
omdat de meeste in vaste dienst zijn. Daarnaast is op een school als de onze bij fluctuerende leerlingenaantallen
frictie onvermijdelijk. De slechte aanmelding van 2011 (nu jaarlaag 3 met 99 leerlingen) veroorzaakt ieder jaar
opnieuw grote schommelingen tussen de aantallen lessen van de vakken. Bovendien zijn onze docenten meestal
slechts voor één vak bevoegd waardoor het schuiven met docenten erg lastig is. Deels is dat op te lossen via een
verschuiving van taken, maar de herbezinning op het taakbeleid heeft juist tot gevolg dat er gesneden is in de meer
algemene taken. Daardoor blijven er vooral specifieke taken over, die competentie-gerelateerd zijn en daarmee is
het lastig schuiven. Daarnaast zijn de fricties ten gevolge van de wisselingen in benoemingen van teamleiders nog
niet volledig verdwenen.
Ook moet worden geconstateerd dat de klassensplitsing on de onderbouw financieel ongunstig is. Zowel in klas 1,
als in klas 2, als in klas 3 zijn de klassen relatief klein. In de praktijk zouden er bij gelijkblijvende uitgaven
gemakkelijk 30 leerlingen meer in de onderbouw kunnen zitten.
In het overleg over de begroting 2013 is dan ook geconstateerd dat de enig begaanbare weg om het tekort weg te
werken, gelegen is in het vergroten van de inkomsten door het werven van meer leerlingen en het verminderen van
de uitstroom. In dat overleg is afgesproken dat wij een bezuiniging op het taakbeleid zouden realiseren van 2,0 fte,
een vermindering van de uitstroom met 20 leerlingen en een vergroting van de instroom van ongeveer 20
leerlingen meer. Onder die voorwaarden is toen ook vastgesteld dat het Stedelijk Gymnasium voor 2014 nog niet
kan voldoen aan een positief resultaat. maar dat bij voortgezet beleid de begroting voor 2015 vrijwel sluitend zou
zijn. Wij hebben inmiddels voldaan aan de hierboven beschreven afspraken en de begroting voor 2014 laat
inderdaad nog een negatieve prognose zien.
Uiteraard is het bestuur tevreden dat het Gymnasium na enkele jaren van rode cijfers in de nabije toekomst weer
verwacht om zwarte cijfers te schrijven, maar gezien de uitputting van de reserves is dat niet voldoende.
In de meerjarenbegroting wordt voor 2015 en 2016 al uitgegaan van een verdere groei van het aantal leerlingen en
dus ook hogere baten en daarbij ook een groei van het aantal fte en dus ook hogere lasten. De geprognosticeerde
groei van het aantal leerlingen is het maximale aantal leerlingen wat in ons gebouw gehuisvest kan worden. Willen
we de komende jaren een groter positief resultaat op de begroting realiseren, dan zullen dus de uitgaven minder
snel moeten stijgen dan de inkomsten.