OPONoordenveld - Bestuurlijke informatie gemeente Noordenveld

Bestuursformatieplan 2014-2015
en meerjaren formatieplanning
Openbaar Primair Onderwijs
Noordenveld
OPONoordenveld
OPO Noordenveld
Groene Z o o m 16
9 3 0 1 SJ Roden
Postbus 2 1
9 3 0 0 AA Roden
tel nr.: ( 0 5 0 ) 4 0 6 5 7 8 0
fax: (050) 4 0 6 5 7 8 1
www.onderwijs-noordenveld.nl
Versie 1.2 definitief
April 2 0 1 4
OPONoordenveld
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
Inhoudsopgave
Inleiding
3
1. Bestuursbeleid OPO Noordenveld
1.1 A l g e m e e n beleid
1.2 Personeelsbeleid
4
-
-
4
4
1.3 Formatiebeleid
4
1.4 Functiegebouw
5
1.5 Werkgelegenheidsbeleid
6
1.6 Functiemix
1.7 Het bevoegd gezag en haar scholen
6
6
2. M e e r j a r e n f o r m a t i e p l a n n i n g
6
2 . 1 Toelichting s y s t e m a t i e k
7
2.2 Aantal leerlingen
8
2.3 Meerjaren personeelsbegrotìng
9
2.4 Toelichting personele begroting
10
2.5 F o r m a t i e b u d g e t t e n scholen
11
3. Conclusie
11
4. O n d e r t e k e n i n g
13
Bijlage 1 : Personeelskostenbegroting scholen
14
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 2 van 14
OPONoordenveld
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
Inleiding
Het b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n geeft de geplande i n k o m s t e n en u i t g a v e n op het personele v l a k w e e r v a n
het Openbaar Primair O n d e r w i j s Noordenveld. I n de besteding van de personele i n k o m s t e n is h e t
beleid o m t r e n t het personeel en de verdeling van de personele m i d d e l e n v e r w e r k t . Het
b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n heeft b e t r e k k i n g op het schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 . Tevens is een v o o r u i t b l i k
g e m a a k t naar de drie hiernavolgende schooljaren. Elk bevoegd gezag is op grond v a n het gestelde
in de CAO Primair O n d e r w i j s , onderdeel f o r m a t i e b e l e i d , v e r p l i c h t t o t het opstellen v a n de M e e r j a r e n
f o r m a t i e p l a n n i n g v o o r de k o m e n d e vier schooljaren. Met het opstellen en vaststellen v a n dit
b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n w o r d t aan deze v e r p l i c h t i n g v o l d a a n . O p g e m e r k t moet w o r d e n d a t in dit plan
de fusie van OBS Altena m e t OBS 't S p e c t r u m volledig v e r w e r k t is. Daarentegen zijn de g e v o l g e n
van de op te z e t t e n s a m e n w e r k i n g s s c h o o l in Een per 1 augustus 2 0 1 5 nog niet o p g e n o m e n .
De
formatieplanning
schooljaar
is
2014-2015.
het
Dit
kader
en
taakstellend
bestuursformatieplan
voor
dient
de
schoolformatieplannen
daarmee
als
basis
voor
het
voor
de
s c h o o l f o r m a t i e p l a n n e n van de a f z o n d e r l i j k e scholen. Bij het o n t w i k k e l e n van het f o r m a t i e b e l e i d
dient rekening te w o r d e n g e h o u d e n m e t de CAO Primair O n d e r w i j s en de Wet op het Primair
Onderwijs.
Het b e s l u i t v o r m i n g s t r a j e c t o m v a t naast de f o r m e l e vaststelling v a n het b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n d o o r
het bestuur, i n s t e m m i n g van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Na de officiële vaststelling door het bestuur zal dit b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n
w o r d e n a a n g e b o d e n aan alle b e t r o k k e n e n .
J. Boelman
A. Eising
A l g e m e n e directie OPO Noordenveld
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 3 van 14
OPONoordenveld ļ
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
1. Bestuursbeleid OPO No o rdenveld
De f o r m a t i e van een school hangt s a m e n m e t de bestuurlijke visie op f o r m a t i e en personeelsbeleid
en is afhankelijk van de keuze die de school m a a k t in de organisatie van het o n d e r w i j s .
De
u i t g a n g s p u n t e n die gehanteerd w o r d e n bij het bestuur zullen in dit hoofdstuk aan bod k o m e n .
1.1 Algemeen
beleid
OPO Noordenveld is vanaf 1 augustus 2 0 1 4 v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r 12 basisscholen en 1 school v o o r
speciaal basisonderwijs in de g e m e e n t e Noordenveld.
De missie Openbaar Primair O n d e r w i j s Noordenveld is k o r t samen te v a t t e n i n :
O P O N o o r d e n v e l d s t r e e f t n a a r " H e t B e s t e O n d e r w i j s V o o r Zeder K i n d "
Dit willen we bereiken door:
»
1.2
Goede o n d e r w i j s k w a l i t e i t ;
»
G e m o t i v e e r d en t e v r e d e n p e r s o n e e l ;
«
Scholen die zich p r o f i l e r e n ;
«
Een t r a n s p a r a n t e o r g a n i s a t i e ;
»
O u d e r s zien als belangrijke p a r t n e r s .
Personeelsbeleid
OPO Noordenveld wil een goede w e r k g e v e r zijn w a a r b i j de menselijke m a a t van g r o o t belang is.
Het personeelsbeleid is beschreven in het personeelsbeleidsplan. OPO Noordenveld heeft gekozen
voor het werkgelegenheidsbeleid, w a a r b i j de w e r k g e l e g e n h e i d v o o r 2 j a a r g e g a r a n d e e r d w o r d t . I n
verband hiermee w o r d t gekozen v o o r een r u i m e r e f o r m a t i e g e d u r e n d e de looptijd van dit
f o r m a t i e p l a n . Er is sprake van een dalend leerlingaantal en de f o r m a t i e zal in v e r h o u d i n g t o t de
leerling daling m o e t e n mee k r i m p e n . Echter op het m o m e n t dat dit k r a m p a c h t i g w o r d t i n g e v o e r d ,
dan zal dit van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van het o n d e r w i j s .
Daarnaast w o r d t gestreefd naar een e v e n w i c h t i g personeelsbestand m e t een evenredige
l e e f t i j d s o p b o u w . Op basis van het personeelsbeleid van OPO Noordenveld en de i n v o e r i n g van
actieplan leerkracht is veel aandacht v e r e i s t v o o r de professionalisering van het personeelsbestand.
Elke m e d e w e r k e r m o e t v o o r t d u r e n d aan persoonlijke groei en v a k m a n s c h a p w e r k e n . De kwaliteit
v a n lesgeven m o e t , zoals o m s c h r e v e n in het t o e z i c h t k a d e r van de o n d e r w i j s i n s p e c t i e , op een hoog
peil zijn. Het a m b i t i e n i v e a u van OPO Noordenveld ligt hoog. I e d e r e school m o e t m i n i m a a l
basisondersteuning bieden op het niveau v a n het referentiekader. Het strategisch beleid richt zich
op het v e r b e t e r e n van de kwaliteit v a n het personeel, het s t i m u l e r e n van k e n n i s o n t w i k k e l i n g en het
a a n t r e k k e n van a m b i t i e u s en goed personeel.
1.3
Formatiebeleid
Onderwerp
Formatiebeleid
Grondslag bepaling
De formatiebudgetten worden berekend op basis van het verwachte
formatiebudget
leerlingaantal in het betreffende schooljaar. Dit wordt de 1=0 systematiek
genoemd.
Toedeling middelen
De verdeling van het formatiebudget gebeurt op basis van gemiddelden van
OPON. Er is daarom voor scholen onderling geen prijsverschil tussen
goedkopere en duurdere leerkrachten. Dit prijsverschil wordt gezamenlijk
gedragen door te werken met gemiddelde prijzen.
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 4 van 14
OPONoordenveld
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
Faciliteiten GMR
Het bevoegd gezag is verplicht faciliteiten ter beschikking te stellen aan de
medezeggenschapsraad en de GMR. Binnen de (P)(G)MR van OPON is
hierover afgesproken dat in principe de uren hiervoor uit de niet lesgevende uren
in de normjaartaak komen.
Zorgmiddelen
De gelden afkomstig van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01
worden zoveel mogelijk ingezet in leerlingenzorg. De verwachting is dat de
zorgmiddelen na de invoering van passend onderwijs op hetzelfde niveau zullen
blijven.
Personeelsbestand
Bij OPO Noordenveld wordt bewust gestuurd op de samenstelling van het
personeelsbestand. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding deeltijd-voltijd,
leeftijdsopbouw, aantal mannen, etc.
Personeels- en
arbeidsmarktbeleid
Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt verdeeld tussen een
bovenschools deel en een deel voor de scholen. Het bovenschoolse deel is voor
de bovenschoolse kosten zoals schoolbegeleiding, nascholing, integraal
personeelsbeleid en ARBO en wordt jaarlijks afgesproken in het
directeurenoverleg. De scholen krijgen een deel van het budget voor personeelsen arbeidsmarktbeleid als budget voor schoolspecifieke knelpunten.
Mobiliteit
Binnen OPO Noordenveld wordt interne en externe mobiliteit gestimuleerd. Er
wordt gebruik gemaakt van de overplaatsingmaatregel en deze wordt
tweejaarlijks geëvalueerd.
Ziekteverzuim
OPO Noordenveld heeft als streven dat het gemiddelde ziekteverzuim onder het
landelijk gemiddelde ligt. Eventuele boetes van het VVF worden op
bestuursniveau gedragen.
1.4
Functiegebouw
Het bevoegd gezag kan op g r o n d van o n d e r w i j s k u n d i g e en organisatorische o v e r w e g i n g e n e n / o f
geëvalueerde e r v a r i n g e n , o v e r g a a n t o t het creëren van nieuwe f u n c t i e s . Het instellen van nieuwe
functies g e b e u r t op v o o r d r a c h t van de schooldirecteuren d o o r het bovenschools m a n a g e m e n t , in
overleg m e t de GMR. Voor het schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 is dit niet van t o e p a s s i n g . Eventuele nieuwe
functies w o r d e n o p g e n o m e n in het b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n . Voor het schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 bestaan
de volgende f u n c t i e s :
Functie
Algemeen directeur
Directeur basisonderwijs DA
Directeur basisonderwijs DB
Leraar basisonderwijs LA
Leraar basisonderwijs LB
Leraar speciaal basisonderwijs LB
Leraar speciaal basisonderwijs LC
V a k l e e r k r a c h t b e w e g i n g s o n d e r w i j s BAO
V a k l e e r k r a c h t b e w e g i n g s o n d e r w i j s SBO
Combinatiefunctionaris
Personeelsadviseur
Orthopedagoog/psycholoog
Logopedist
Administratief medewerker
Conciërge
Leraar o n d e r s t e u n e r
O n d e r w i j s assistent
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 5 van 14
OPONoordenveld
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
2.5
Werkgelegenheidsbeleid
I n de CAO is de bepaling o p g e n o m e n dat een w e r k g e v e r het behoud v a n de w e r k g e l e g e n h e i d naar
v e r m o g e n b e v o r d e r t en hier j a a r l i j k s in het b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n aandacht aan s c h e n k t . Ook is de
bepaling o p g e n o m e n dat een w e r k g e v e r o m g e d w o n g e n ontslagen te v o o r k o m e n s a m e n w e r k t m e t
andere w e r k g e v e r s of m e t m o b i l i t e i t s c e n t r a . Als de w e r k g e v e r ervoor kiest o m het
w e r k g e l e g e n h e i d s b e l e i d c o n f o r m h o o f d s t u k 10 uit de CAO PO te voeren k r i j g e n de m e d e w e r k e r s in
v a s t e dienst een w e r k g e l e g e n h e i d s g a r a n t i e . Het bestuur v a n het Openbaar Primair O n d e r w i j s
Noordenveld o n d e r s c h r i j f t het b o v e n s t a a n d e en heeft d i t o p g e n o m e n in het Personeelsbeleidsplan.
1.6
Functiemix
OPO Noordenveld zet zich in o m de n o r m v a n u i t het m i n i s t e r i e v a n de f u n c t i e m i x t e halen. Het
s t r e v e n is d a t in 2015 46 Zo van het personeelsbestand b e n o e m d is in een LB-functie en lA Zo v a n
0
0
het speciaal basisonderwijs in een LC-functie. U i t g a n g s p u n t hierbij is het v a s t g e s t e l d e f u n c t i e b o e k
en de b i j b e h o r e n d e functie eisen. Op basis v a n het h u i d i g e personeelsbestand is in o n d e r s t a a n d e
tabel w e e r g e g e v e n hoe ver OPO Noordenveld g e v o r d e r d is m e t de invoering v a n de f u n c t i e m i x op
peildatum 1-10-2013.
BAO
SBAO
FTE
LA functie
LB functie
FTE
80,93
730/0
32,58
113,51
27 Á
0
LB functie
LC functie
lOO'/o
9,25
92^0
0,86
10,11
8Zo
100 7o
0
o
De realisatie v a n het aantal LB f u n c t i e s BAO had op 1 - 1 0 - 2 0 1 3 35 Zo m o e t e n z i j n . (De v e r p l i c h t e
0
32 Zo en de o m g e r e k e n d e percentage LC functies, 3 Zo.) Het is e c h t e r 27 Zo. De realisatie v a n het
0
0
0
aantal LC functies SBAO had op 1 - 1 0 - 2 0 1 3 l l ^ o m o e t e n z i j n . Het is e c h t e r 8 Zo.
0
I n schooljaar 2 0 1 3 - 2 0 1 4 en 2 0 1 4 - 2 0 1 5
1.7 Het bevoegd
gezag
en haar
zal een inhaalslag m o e t e n w o r d e n g e m a a k t .
scholen
O n d e r het bevoegd gezag vallen de volgende s c h o l e n :
Brin
Naam
Plaats
06AQ
D a l t o n Basisschool De Lindehof
Een
09FV
Basisschool De Hekakker
Morg
09HF
Basisschool 't S p e c t r u m * 1
Peize
10BT
Basisschool De V l i n d e r h o f
Veenhuizen
IOTP
Basisschool De Elsakker
Westervelde
10UM
Basisschool Altena * 1
Altena
11IQ
Dalton Basisschool De Eskampen
Peize
12UM
Basisschool De Marke
Roden
13GD
Basisschool De T a n d e m
Roden
13LI
D a l t o n Basisschool Het Valkhof
Roden
13QB
Basisschool De Poolster
Nieuw Roden
13UC
Basisschool De Flint
Nietap
13XM
Basisschool Het Palet
Roderwolde
19QJ
Speciale Basisschool *t Hoge Holt
Roden
* 1 OBS Altena en OBS 't S p e c t r u m fuseren m e t ingang v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 6 van 14
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
OPONoordenveld
2. Meerjarenformatieplanning
De meer j a r e n f o r m a t i e p l a n n i n g geeft inzicht in de personele baten en lasten v o o r de k o m e n d e 4
schooljaren. Dit hoofdstuk is opgesteld aan de hand van de m e e s t recente leerlingenprognoses, het
huidige personeelsbestand en de overige op dit m o m e n t bekende g e g e v e n s . Aan de hand v a n de
m e e r j a r e n f o r m a t i e p l a n n i n g kan OPON anticiperen op t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g e n .
2.1 Toelichting
systematiek
In deze paragraaf zal toegelicht w o r d e n hoe de personele m i d d e l e n verdeeld w o r d e n tussen de
scholen onderling en tussen bovenschools en schoolniveau.
Vanaf het schooljaar 2 0 1 2 - 2 0 1 3 zet OPO Noordenveld in op basis van de 1=0 s y s t e m a t i e k en
d a a r m e e op basis van het geprognosticeerde aantal leerlingen per 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
De bekostiging v a n u i t het ministerie is gebaseerd op het aantal leerlingen in het v o o r g a a n d e
schooljaar, dit w o r d t de t - 1 m e t h o d e g e n o e m d , Door de v e r d e l i n g van de personele m i d d e l e n t e
baseren op de leerlingaantallen per 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , krijgen de scholen f o r m a t i e passend bij het
aantal leerlingen van het b e t r e f f e n d e schooljaar. I n d i e n er bij een school dus sprake is v a n een
stijging van het aantal leerlingen, zal de school m e e r f o r m a t i e o n t v a n g e n . De ' b e s p a r i n g ' op
bestuursniveau op de personele middelen zal in 2 0 1 4 - 2 0 1 5 a a n g e w e n d w o r d e n o m de t e k o r t e n op
te v a n g e n .
Bij het toedelen van de f o r m a t i e w o r d t onderscheid g e m a a k t tussen b u d g e t t e n op bovenschools
niveau en op schoolniveau. De volgende b u d g e t t e n w o r d e n op schoolniveau toegedeeld en zijn
b e s t e m d v o o r de f o r m a t i e :
»
Reguliere personele bekostiging ( l u m p s u m )
«
Fusieformatie
«
Leerlinggebonden financiering ( v a n a f 1 - 8 - 2 0 1 4 a r r a n g e m e n t e n )
»
Bekostiging impulsgebieden
«
2j3
«
3Z4 deel van de m i d d e l e n uit het H e r f s t a k k o o r d
deel van de Prestatiebox middelen
e
e
»
I n k o m s t e n van het S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d Passend O n d e r w i j s
*
Bepaalde g e m e e n t e l i j k e bijdragen
»
Projectgelden: Meesterlijk o n d e r n e m e n , OPLIS en d e t a c h e r i n g s i n k o m s t e n
Bovenstaande b u d g e t t e n w o r d e n t o e g e k e n d aan de scholen. Het t o t a a l b e d r a g w o r d t v e r m i n d e r d
m e t de kosten van de schooldirecteur per school op basis van de g e m i d d e l d e directie loonkosten
o m op deze m a n i e r het prijsrisico niet op schoolniveau neer te l e g g e n . Wat o v e r b l i j f t is het bedrag
dat beschikbaar is v o o r f o r m a t i e . Dit l a a t s t g e n o e m d e bedrag w o r d t gedeeld d o o r de g e m i d d e l d e
prijs van een l e e r k r a c h t (GPL), de u i t k o m s t hiervan is een f o r m a t i e b u d g e t in FTE's.
De reden dat de b u d g e t t e n o m g e r e k e n d w o r d e n naar FTE's is d a t hierdoor het prijsrisico
met
b e t r e k k i n g t o t de salarissen g e z a m e n l i j k w o r d t g e d r a g e n .
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 7 van 14
OPONoordenveld
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
2.2 Aantal
leerlingen
OPO Noordenveld had in de afgelopen j a r e n en heeft in de k o m e n d e j a r e n te m a k e n m e t een daling
van het aantal leerlingen. I n de onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen per 1 o k t o b e r van
2 0 1 1 tot en m e t 2016 w e e r g e g e v e n . Het leerlingaantal per 1 o k t o b e r 2013 is bepalend v o o r de
rijksbekostiging van schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
De tabel laat zien dat het aantal leerlingen zal blijven dalen Dit betekent dat de i n k o m s t e n ook
zullen dalen. Dat zal t o t gevolg hebben dat er m i n d e r f o r m a t i e p l a a t s e n beschikbaar zijn in de
t o e k o m s t . Anticiperen op de leerling daling m e t b e t r e k k i n g t o t de f o r m a t i e en overige kosten is dus
noodzakelijk.
Aantal leerlingen
brin
school
06AQ
De Lindehof
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
1-10-2015
1-10-2016
66
63
64
56
55
54
190
223
09FV
De Hekakker
266
241
224
210
190
09HF
t Spectrum *1
217
221
213
243
229
10BT
De Vlinderhof
90
83
71
70
74
72
10TP
De Elsakker
67
63
55
57
47
46
10UM
O b s Altena *1
45
46
43
11 IQ
De E s k a m p e n
283
272
263
256
253
245
12UM
De Marke
250
254
267
264
260
260
115
109
13GD
129
123
125
130
De T a n d e m
13LI
13QB
Het Valkhof
321
323
314
296
301
295
De Poolster
361
355
334
312
319
13UC
De Flint
314
76
80
78
77
65
61
13XM
Het Palet
19QJ
t Hoge Holt
Totaal
Daling/stijging
Procentueel
43
46
47
44
40
37
140
142
127
127
127
127
2354
2312
2225
2141
2075
2033
-42
-87
-84
-66
-42
-1,8 7o
-3,8 7o
-3,8 7o
-3,1 7o
-2,0 7o
0
0
0
0
0
* 1 OBS Altena en OBS 't S p e c t r u m fuseren m e t ingang v a n 1 - 8 - 2 0 1 4
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 8 van 14
OPONoordenveld
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
2.3 Meerjaren
personeelsbegroting
Mee rjarenformatie planning
Personeelskostenbegroting
2141
2014-2015
2075
2015-2016
2033
2016-2017
2000
2017-2018
(Rijks)bijdrage OCW
Personele lumpsum
(waarvan fusieformatie)
Bekostiging Impulsgebieden
7.634.273
102.778
42.175
7.553.782
77.084
40.000
7.367.728
51.389
40.000
7.213.110
25.695
40.000
Subtotaal
7.676.448
7.593.782
7.407.728
7.253.110
195.000
192.742
301.050
180.000
14.000
816.904
110.000
20.000
112.433
300.000
170.000
14.000
805.324
110.000
20.000
0
300.000
170.000
14.000
792.389
110.000
20.000
0
300.000
1.639.408
1.553.336
1.419.324
1.406.389
Overige overheidsbijdragen
SWV Passend onderwijs
Bijdrage vakleerkrachten
495.220
10.000
500.000
10.000
500.000
10.000
500.000
10.000
Subtotaal
505.220
500.000
500.000
500.000
Overige Baten
Meesterlijk ondernemen
OPLIS
Penta Vakleerkrachten
Subtotaal
10.000
25.000
4.000
39.000
0
25.000
4.000
29.000
0
25.000
4.000
29.000
0
25.000
4.000
29.000
Totaal personele baten
9.860.076
9.676.118
9.356.052
9.188.499
4.
Personele lasten
4.1.1 Lonen en salarissen
Stafbureau
Bovenschools management
Bovenschools personeelsbeleid
Loonkosten directiestructuur
Fricties/knelpunten
Loonkosten schoolformaties
Subtotaal
132.806
156.184
95.640
1.057.281
0
8.086.565
9.528.476
133.000
100.000
95.000
1.020.000
0
7.889.565
9.237.565
133.000
100.000
95.000
1.020.000
0
7.689.565
9.037.565
133.000
100.000
95.000
1.020.000
0
7.534.565
8.882.565
443.878
440.000
440.000
440.000
9.972.354
9.677.565
9.477.565
9.322.565
112.278-
1.447-
121.513-
134.066-
Aantal leerlingen:
Personele baten
3.1
3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.2 Leerlinggebonden financiering
Bekostiging visueel gehandicapten
Budget voor P&A
Schoolbegeleiding
Lerarenbeurs
Prestatiebox
Gelden Herfstakkoord
Subtotaal
3.2
3.5
3.
4.1.2 Overige personele lasten
4.
Totaal personele lasten
Resultaat
839.655
110.961
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 9 van 14
OPONoordenveld
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
2.4 Toelichting
personele
begroting
Op de vorige pagina is de personeelskostenbegroting op bestuursniveau zichtbaar, de v e r d e l i n g
naar de scholen w o r d t in de bijlage w e e r g e g e v e n . In de personeelskostenbegroting is te zien d a t
voor het k o m e n d e schooljaar een t e k o r t van C 112.000 w o r d t v e r w a c h t . Het schooljaar daarna zijn
de personele baten en lasten schooljaren in e v e n w i c h t . Dat k o m t o n d e r m e e r d o o r d a t er sprake is
van n a t u u r l i j k v e r l o o p d o o r d a t een aantal mensen m e t pensioen gaat. Daarnaast zijn de i n k o m s t e n
gestegen als gevolg van het Herfstakkoord en het Nationaal o n d e r w i j s a k k o o r d .
Schoolfor matíe
Beschikbaar voor schoolformatie
GPL
Budget schoolformatie in fte's
Verwachte pensioneringen (in FTE)
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2016-2017
8.035.194
66.500
7.765.969
66.500
116,8
7.456.728
7.302.110
66.500
120,0
3,0
2,0
66.500
112,1
3,0
109,8
1,5
Vanwege de daling van het aantal leerlingen n e m e n de i n k o m s t e n af in de k o m e n d e j a r e n . V a n a f
schooljaar 2 0 1 6 - 2 0 1 7 leidt dit w e e r t o t een t e k o r t . Bij het r a m e n van de loonkosten v o o r de
schooljaren 2 0 1 6 - 2 0 1 7 en 2 0 1 7 - 2 0 1 8 is rekening g e h o u d e n m e t pensioneringen v a n personeel d a t
de 6 5 - j a r i g e leeftijd bereikt. Met andere v o r m e n van n a t u u r l i j k verloop is voorzichtigheidshalve
geen rekening g e h o u d e n . De o m v a n g van de v e r w a c h t e t e k o r t e n is redelijk beperkt en v a n w e g e de
goede reservepositie van OPO Noordenveld is dit alleszins acceptabel.
Een v e r a n d e r i n g in 2 0 1 4 - 2 0 1 5 betreft de inkomsten v a n het S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d en de
leerlinggebonden financiering (LGF). Door de invoering v a n passend o n d e r w i j s w o r d e n de oude
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o p g e h e v e n en w o r d e n er nieuwe s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n g e v o r m d
zonder onderscheid tussen d e n o m i n a t i e s (zuilen). De LGF zal v e r v a l l e n , hiervoor k o m e n
a r r a n g e m e n t e n in de plaats. De v e r w a c h t i n g is dat de z o r g m i d d e l e n na de invoering van passend
o n d e r w i j s op hetzelfde niveau blijven. Verder dient v e r m e l d te w o r d e n dat er nog enige
onzekerheid is w a t b e t r e f t de hoogte van het bedrag aan z o r g m i d d e l e n dat de SBO 't Hoge Holt zal
o n t v a n g e n v a n a f schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 . Over de h o o g t e v a n dit bedrag is een a a n n a m e g e d a a n .
Er is een bedrag van C 4 4 4 . 0 0 0 o p g e n o m e n v o o r overige personele lasten. De specificatie hiervan
is als v o l g t :
4.1.2 O v e r i g e p e r s o n e l e lasten
Cursuskosten
183.000
Extern personeel
100.000
Reis- en verblijfskosten
7.600
Bedrijfsgezondheidszorg
100.000
Overige personele kosten
38.278
Dotatie voorziening jubileum
Totaal overige p e r s o n e l e lasten
15.000
443.878
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 10 van 14
OPO Noorden veld
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
2.5 Formatiebudgetten
scholen
De personele baten en lasten voor het k o m e n d e schooljaar zijn in evenwicht. Ook het beschikbare
aantal f o r m a t i e p l a a t s e n en het w e r k e l i j k e aantal f o r m a t i e p l a a t s e n zijn op bestuursniveau in
evenwicht. In o n d e r s t a a n d e tabel is per school aangegeven w a t v o o r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 het b e s c h i k b a r e
budget is en wat de v e r w a c h t e inzet van personeel is. Het saldo hiertussen b e d r a a g t - 1 , 5
formatieplaats.
Schoolformatie
Budget
2014-2015
in fte's
06AQ
09FV
09HF
10BT
10TP
10UM
11 IQ
12UM
13GD
13LI
13QB
13UC
13XM
19QJ
Totaal
De Lindehof
Hekakker
t Spectrum *1
Vlinderhof
Elsakker
Altena *1
Eskampen
De Marke
De Tandem
Valkhof
De Poolster
De Flint
Het Palet
t Hoge Holt
Inzet
in fte's
Verschil
in fte's
3,18
10,56
13,58
4,13
3,40
3,55
11,41
13,62
3,83
4,08
-0,36
-0,85
-0,04
0,29
-0,68
12,16
12,82
6,97
14,55
17,23
4,65
3,42
13,31
12,63
12,24
7,73
15,01
17,73
4,27
3,43
11,97
121,49
-0,47
0,57
-0,76
-0,47
-0,50
0,38
0,00
1,34
-1,54
119,95
* 1 OBS Altena en OBS 't S p e c t r u m fuseren m e t ingang van 1 - 8 - 2 0 1 4
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 11 van 14
OPONoordenveld
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
3. Conclusie
In dit b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n is inzicht gegeven in de u i t g a n g s p u n t e n welke het bestuur h a n t e e r t
voor de k o m e n d e vier schooljaren ten behoeve van het personeel. Zowel het formatiebeleid en de
cijfers o m t r e n t de o m v a n g van het personeelsbestand zijn aan de orde g e k o m e n . Ook is de w i j z e
waarop het f o r m a t i e b u d g e t toegedeeld w o r d t aan de scholen behandeld.
Ten aanzien van de a f v l o e i i n g s s y s t e m a t i e k h a n t e e r t OPO Noordenveld de regeling
werkgelegenheidsbeleid. Deze regeling is beschreven in artikel 10 van de CAO-PO.
OPO Noordenveld v e r w a c h t ook de k o m e n d e j a r e n nog een behoorlijke daling van het aantal
leerlingen, dit b e t e k e n t dat de inkomsten in de k o m e n d e j a r e n zullen a f n e m e n . Aan de andere k a n t
zijn echter recent e x t r a m i d d e l e n uit het Herfstakkoord beschikbaar g e k o m e n voor het
basisonderwijs. Dit c o m p e n s e e r t voor een g r o o t deel de daling van de bekostiging door het
afnemende leerlingaantal. De v e r w a c h t e t e k o r t e n op de e x p l o i t a t i e zijn hierdoor ondanks de k r i m p
van beperkte o m v a n g .
Samenvatting personeelskostenbegroting
2014-2015
Baten:
Lasten:
Resultaat:
Budget schoolformatie in fte's
Verwachte pensioneringen (in FTE)
2015-2016
2016-2017
2017-2018
9.860.076
9.972.354
-112.278
9.676.872
9.677.565
-693
9.356.052
9.477.565
-121.513
9.188.499
9.322.565
-134.066
120,0
3,0
116,7
2,0
112,1
3,0
109,8
1,5
Uit de personele begroting b l i j k t dat het aantal leerlingen aan het dalen is en dat het aantal
beschikbare f o r m a t i e p l a a t s e n d a a r d o o r a f n e e m t . Voor het schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 levert dit een
t e k o r t op de personele begroting op van C 1 1 2 . 0 0 0 . Bij een personeelsbestand dat in o m v a n g
a f n e e m t door pensioneringen zal er w e e r een negatief resultaat o n t s t a a n v a n a f het schooljaar
2 0 1 6 - 2 0 1 7 . Dit t e k o r t is b e p e r k t en de reserves van OPO Noordenveld zijn t o e r e i k e n d o m dit op te
v a n g e n . Dit is een b e w u s t e keuze o m te blijven investeren in het o n d e r w i j s en de financiële situatie
blijft hierbij g e z o n d .
De k r i m p w o r d t d o o r OPO Noordenveld o p g e v a n g e n d o o r n a t u u r l i j k verloop niet of slechts voor een
gedeelte in te vullen. Het is een bewuste keuze van Noordenveld o m g e d u r e n d e de k r i m p een
kwaliteitsslag te m a k e n , Dat dit in enkele j a r e n leidt t o t financiële t e k o r t e n w o r d t geaccepteerd. De
financiële buffer ís t o e r e i k e n d o m dit op te v a n g e n . De financiële t e k o r t e n zijn echter t i j d e l i j k .
Ten aanzien v a n de baten valt te v e r m e l d e n dat de baten v o o r het Passend o n d e r w i j s inmiddels
gedeeltelijk bekend zijn g e w o r d e n . Alleen de financiering van het speciaal basisonderwijs (SBO) is
nog niet volledig b e k e n d . Hiervoor is een a a n n a m e gedaan over de hoogte van het bedrag dat het
SBO zal o n t v a n g e n .
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 12 van 14
OPONoordenveid
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
4. Ondertekening
Dit b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n v o o r het schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 is vastgesteld door het bestuur m e t
i n s t e m m i n g van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Ondertekening van het b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n v o o r het schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 d o o r het b e s t u u r v a n
het Openbaar Primair O n d e r w i j s Noordenveld.
Roden,
2014
De secretaris,
De v o o r z i t t e r ,
O n d e r t e k e n i n g van het b e s t u u r s f o r m a t i e p l a n v o o r het schooljaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 d o o r de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad v a n het Openbaar Primair O n d e r w i j s N o o r d e n v e l d .
Roden,
2014
De secretaris,
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
De v o o r z i t t e r ,
Pagina 13 van 14
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
Bijlage 1: Personeelskostenbegroting scholen
Meerjaren bestuursformatieplan 2014/2015 - 2017/2018
Pagina 14 van 14
- 11 I
Ill
f i l l ST* HI r
f i l l IT* ill i
pi sir I I I'
III r r I I I
3
III
T
in
ill
III H I ill I
III rr 11 I
8=1
HI
rti
1*1
111
ilf
III
i l l
11
11
111 rr 11 1'
I I IP II I 31*
55
115
Til
«
I I || J H I
E 3 I I I Ml
I If I SI-S
11
SI I 5»
i
"I
11 I
"5
II
II 1
W
11
11 1 »'
HI
III IT* m ľ
SI! IT" HI r
1SI IT* Hl r
111 I T " m ľ
ui ľ
~
Ï
i n
111
IIS
" 1
"!
: II 1
"1
I SI I
111
Sîí
îäS
n
IS 1 »'
n
I I I in
"111
n i
Til
u r n iPifii 12 I
1111
n
i
HI II1IHI1I H I
K 5 r-" ^
il
1
li
ui 11
1!