Avondgebed - Vrijheid geef je door In de Protestantse Gemeente

Avondgebed - Vrijheid geef je door
In de Protestantse Gemeente Elburg Ichthuskerk,
zondag 4 mei 2014, 18.45 uur, vooraf aan Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
Organist: Janny Janssen-Vasse - Voorganger: ds. Kees de Jong
Orgelspel - De paaskaars brandt - Het wordt stil
Groet: (de vetgedrukte worden kunnen door ieder hardop worden gezegd)
Vrede zij u allen
De wereld zij vrede
Bemoediging: naar Psalm 121: 1,2 en 146: 6-10:
Ik sla mijn ogen op naar de bergen
van waar komt mijn hulp?
Onze hulp komt van de Levende
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die recht doet aan de verdrukten
die brood geeft aan de hongerigen
die de gevangenen bevrijdt
die de blinden doet zien
die de gebogenen opricht
die de rechtvaardige liefheeft
die de vreemdelingen beschermt
wees en weduwe staande houdt
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde
De Levende is koning tot in eeuwigheid
God van geslacht op geslacht. Halleluja
Woord van welkom
Lezing: Psalm 42 - Zingen: Psalm 43:1,4 - (Op 13 maart 1941 werden achttien mensen vanuit het Oranje
Hotel in Scheveningen naar de executieplaats gebracht. Ze putten kracht uit de muziek en woorden van Psalm
43)
O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o HEER, mijn toeverlaat.
Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.
Bonhoeffer (1906-1945, Flossenbürg) - Von guten Mächten treu und still umgeben,
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Uit het dagboek van Anne Frank (1929-1945, Bergen Belsen)
3 mei 1944 - "Ik ben vaak neerslachtig geweest, maar nooit wanhopig, ik beschouw dit schuilen als een
gevaarlijk avontuur, dat romantisch en interessant is. Ik beschouw elke ontbering als een amusement in mijn
dagboek. Ik heb me nu eenmaal voorgenomen dat ik een ander leven zal leiden dan andere meisjes en later
een ander leven dan gewone huisvrouwen. Elke dag voel ik hoe m'n innerlijk groeit, hoe de bevrijding nadert,
hoe mooi de natuur is, hoe goed de mensen in m'n omgeving, hoe interessant en amusant dit avontuur!
Waarom zou ik wanhopig zijn?"
11 mei 1944 - "Nu over iets anders: Je weet allang dat m'n liefste wens is dat ik eenmaal journaliste en later
een beroemde schrijfster zal worden. (..) na de oorlog wil ik in ieder geval een boek getiteld 'Het Achterhuis'
uitgeven. Of dat lukt blijft ook nog de vraag, maar m'n dagboek zal daarvoor kunnen dienen."
Zingen: 247:1,2,3
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Uit het dagboek van Etty Hillesum (Joodse vrouw, 1914-1943, Auschwitz) - Zondagochtendgebed (12
juli 1942, in: Het verstoorde leven) - Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst, dat ik
met brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken. Ik
zal je één ding beloven, God, een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen om de toekomst niet als even zovele
zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan
zichzelf genoeg. Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor
instaan. Maar dit éne wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen
en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige, wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige,
waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook er aan meewerken jou
op te graven in de geteisterde harten van anderen.
Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal ook bij dit
leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording, jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En
haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten
helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe moeten verdedigen. Er zijn mensen, het is
heus waar, die nog op het laatste ogenblik stofzuigers in veiligheid brengen en zilveren vorken en lepels, in
plaats van jou, mijn God. En er zijn mensen, die hun lichamen in veiligheid willen brengen, die alleen nog maar
behuizingen zijn voor duizend angsten en verbitteringen. En ze zeggen: mij zullen ze niet in hun klauwen
krijgen. En ze vergeten, dat men in niemands klauwen is, als men in jouw armen is. Ik begin alweer wat rustiger
te worden mijn God, door dit gesprek met jou. Ik zal in de naaste toekomst nog heel veel gesprekken met je
houden en je op die manier verhinderen van me weg te vluchten. Je zult ook nog wel eens schrale tijden in mij
beleven, mijn God, niet zo krachtig gevoed door mijn vertrouwen, maar geloof me, ik zal voor je blijven werken
en ik zal je trouw blijven en je niet verjagen van mijn terrein.
Stilte - Onze Vader (Oecumenische versie)
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan
worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar
red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in
eeuwigheid. Amen.
Zingen: 969:1,3,4
In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.
Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt,
als kind'ren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
Slotwoord en Zegen:
Laten we nu gaan in vrede (en ons aansluiten bij de stille tocht)
Gezegend je dagen, gezegend je nachten
Gezegend je komen, gezegend je gaan
Gezegend je hart en je hoofd, je handen en je voeten
Gezegend ben je vandaag, morgen en alle dagen van je leven
Gezegend om tot zegen te zijn.
Amen