Koksijde - Aps - Vlaanderen.be

Koksijde
Inhoudstafel
Inleiding
Leeswijzer
1
2
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Stand van de bevolking
Evolutie totale bevolking op 1 januari
3
Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal 65 jarigen en ouder
4
Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal 65 jarigen en ouder
5
Bevolkingsstructuur - Aantal kinderen (0-17 jaar)
6
Bevolkingsstructuur - Aantal ouderen (65 jaar en ouder)
7
Afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19 jaar en 65 jaar en ouder ten opzichte van de bevolking 20-64 jaar)
8
Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per nationaliteitsgroep t.o.v. het totaal aantal inwoners op 1
9
januari (gemeente)
Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per nationaliteitsgroep ten opzichte van het totaal aantal inwoners
10
op 1 januari (Belfius + Vlaams Gewest)
Loop van de bevolking
Natuurlijk accress (=aantal geboorten - aantal overlijdens)
Natuurlijk accress per 1.000 inwoners
Migraties in de gemeente
Migraties van vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit)
11
12
13
14
Huishoudens
Evolutie aantal huishoudens
Evolutie aantal huishoudens en alleenwonenden
15
16
B. Bestuurskracht
Bestuurskracht - Gemeenten
Ontvangsten (in euro) (gemeente)
Ontvangsten (in euro per inwoner) (gemeente)
Ontvangsten (in euro per inwoner) (BELFIUS-indeling)
Ontvangsten (in euro per inwoner) (Vlaams Gewest)
Aanvullende personenbelasting (in %)
Waarde van 1% APB per inwoner
Aantal soorten gemeentelijke belastingen en retributies
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Waarde 100 opcentiem voorheffing per inwoner
Uitgaven (in euro) (gemeente)
Uitgaven (in euro per inwoner) (gemeente)
Uitgaven (in euro per inwoner) (BELFIUS-indeling)
Uitgaven (in euro per inwoner) (Vlaams Gewest)
Financiële schuld (in euro)
Budgettair resultaat (in 1.000 euro)
Budgettair resultaat (in euro per inwoner)
Autofinancieringsmarge (in 1.000 euro)
Autofinancieringsmarge (in euro per inwoner)
Evolutie van personeelsaantallen in de gemeenten (in koppen)
Personeelsaantallen in de gemeente (in koppen)
Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in koppen)
Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in koppen)
17
18
19
20
21
21
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Bestuurskracht - OCMW
Totale middelen uit het OCMW = definitief door het OCMW ontvangen aandeel uit het Gemeentefonds (op basis van de ministeriële
verdelingsbesluiten) + gemeentelijke bijdrage aan het OCMW (op basis van de gemeentelijke budgetten).
Financiële schuld OCMW (in euro)
Financiële schuld OCMW per inwoner (in euro)
Personeelsaantallen in OCMW (in koppen)
Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in koppen)
Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in koppen)
36
37
37
38
39
40
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Grondgebied
Bevolkingsdichtheid
Evolutie bebouwde percelen (opp in ha)
41
42
Wonen
Evolutie verkoopprijzen bouwgrond per m² (in €)
Evolutie verkoopprijs van woongelegenheden (in €)
Leegstandsregister
Ongeschikt en onbewoonbaarverklaring
Bouwvergunningen - Nieuwbouw
Bouwvergunningen - Renovatie
Sociale huur: woonhuizen, appartementen en duplexen
Woningen aangeboden via sociale verhuurkantoren
43
44
45
45
46
47
48
49
Energie
Gemiddeld kengetal van de energieprestatiecertificaten (EPC) voor bestaande residentiële gebouwen
Gemiddeld E-peil van nieuwbouw woningen
50
50
Groene stroom
Geïnstalleerd vermogen per technologie dat in aanmerking komt voor groenestroomcertifcaten
51
Milieu - riolering
Huidige zuiveringsgraad
52
Milieu - bodemverontreining
Oppervlakte te saneren grond t.o.v. de totale oppervlakte (in %)
53
D. Economische kerncijfers
Ondernemingen
BTW-plichtige Natuurlijke Personen (= zelfstandigen)
BTW-plichtige Rechtspersonen
BTW-plichtige ondernemingen = Natuurlijke Personen + Rechtspersonen (SVR-definitie)
Oprichtingsratio = (opgerichte/actieve ondernemingen)*100
Uittredingsratio = (verdwenen ondernemingen/actieve ondernemingen)*100
Nettogroeiratio = (opgerichte-verdwenen ondernemingen)/actieve ondernemingen*100
54
55
56
57
58
59
Werkgelegenheid
Jobratio (= aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar))
Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) = (werkenden/bevolking)*100
Werkloosheidsgraad naar leeftijd
Aandeel langdurige werklozen = (aantal langdurig (1 jaar en meer) NWWZ/ totaal aantal NWWZ)*100
60
61
62
63
Economie
Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in €)
Bruto toegevoegde waarde per werkende (in €)
64
65
E. Levensomstandigheden
Onderwijs
Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. kleuterpopulatie (2,5 - 5-jarigen) via vestigingsplaats
Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon lager onderwijs t.o.v. 6 - 11-jarigen via vestigingsplaats
Schoolse vertraging in het gewoon lager onderwijs via vestigingsplaats
Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs t.o.v. 12 - 17-jarigen via vestigingsplaats ( inclusief deeltijds onderwijs)
Schoolse vertraging in het gewoon secundair onderwijs via vestigingsplaats
66
67
68
69
70
Cultuur, jeugd en sport
Aantal leners bibliotheek t.o.v. de totale bevolking
Aantal leners jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder de 15 jaar (in %)
Het aantal sportclubs die aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad per 1.000 inwoners (toestand eind februari 2014)
Sportclubs die gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur per 1.000 inwoners (toestand eind februari 2014)
Het aantal jeugdwerkinfrastructuren per 1.000 jongeren
Het aantal jeugdwerkinitiatieven per 1.000 jongeren
Vrijetijdsaanbod naar type per 10.000 inwoners
Vrijetijdsaanbod per 10.000 inwoners
71
72
73
74
75
76
77
78
Welzijn en armoede
Gemiddeld inkomen per inwoner (in €)
Gemiddeld inkomen per aangifte (in €)
Kansarmoede-index (=% geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2)
Totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-2,5 jarigen (in %)
Aantal leefloontrekkenden van 18 tot en met 64 jaar per 1.000 inwoners van 18 tot en met 64 jaar
Aantal leefloontrekkenden van 18 tot en met 24 jaar per 1.000 inwoners van 18 tot en met 24 jaar
Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering per 1.000 inwoners
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) / gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) per 1.000 inwoners van 65 jaar en ouder
Het aantal personen met een achterstand op hun leningen per 1.000 inwoners
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Energiearmoede
Elektriciteit
Aardgas
88
89
Inburgering en integratie
Instroom van meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep (in %)
Aantal inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald (in %)
90
91
Welzijn en armoede
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
plaatsen en realisatiegraad van de residentiële ouderenzorg
plaatsen en realisatiegraad van de residentiële ouderenzorg per 1.000 65-plussers
plaatsen en realisatiegraad van de semi-residentiële ouderenzorg
gerechtigden mantel & thuiszorg per 1.000 65-plussers
92
93
94
95
Veiligheid
Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners
Aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit per 1.000 inwoners
Aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners
96
97
98
Mobiliteit
Aantal verkeersongevallen
Aantal verkeersongevallen met fietsers
Aantal personenwagens per 1.000 inwoners
99
100
101
Belfius-indeling
Lijst afkortingen en linken
102
103
Inleiding
Sinds de nieuwe legislatuur moeten lokale besturen de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC) toepassen. BBC
bepaalt dat elk bestuur een strategisch meerjarenplan opmaakt waarin een link wordt gemaakt tussen de
beleidsdoelstellingen die een bestuur wil realiseren en de financiële middelen die eraan worden gekoppeld
Om de lokale besturen optimaal te ondersteunen bij het opvolgen en realiseren van gemaakte beleidsdoelstellingen en
het meerjarenplan, werkten de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en andere
stakeholders aan een rapport ‘gemeentelijke profielschetsen’. In het voorjaar 2014 werd de inhoud van het rapport
vernieuwd. Dit rapport is een actualisatie van de meeste reeksen uit de eerdere editie van de GPS+. Er werden nieuwe
reeksen toegevoegd zoals het budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge, de bruto toegevoegde waarde per
inwoner,…
Het GPS+ rapport biedt aan elke gemeente de mogelijkheid zich te vergelijken met (het gemiddelde van de gegevens
van de indicatoren van) een groep gelijkaardige besturen (op basis van de Belfius-indeling) en met het Vlaamse
Gewest. Via die dubbele benchmark kunnen ontwikkelingen in de eigen gemeente in een bredere context worden
geplaatst.
In navolging van het planlastendecreet, heeft de Vlaamse Regering de Vlaamse beleidsprioriteiten gedefinieerd voor de
periode 2014-2019. Voor negen Vlaamse beleidsdomeinen werd regelgeving uitgewerkt die voorziet in een
samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen: stedelijk beleid (stedenfonds), gemeentelijke
ontwikkelingssamenwerking, lokale sociale economie, integratiebeleid, cultuurbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid, beleid
met betrekking tot cultureel erfgoed en flankerend onderwijsbeleid. GPS+ reikt indicatoren aan over deze
beleidsthema’s.
Omdat het cijfermateriaal nog niet voor alle relevante indicatoren beschikbaar is, zal de komende jaren verder worden
gewerkt aan de optimalisatie van het rapport. We staan open voor uw voorstellen. Aarzel niet die door te geven aan de
http://aps.vlaanderen.be/helpdesk.html.
Het GPS+ rapport van een gemeente naar keuze en nog meer cijfermateriaal is te vinden op de website
www.lokalestatistieken.be. Extra uitleg over BBC en de financiële situatie van uw gemeente is beschikbaar op de
website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur www.binnenland.vlaanderen.be.
Guido Decoster
Administrateur-generaal
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Josée Lemaître
Administrateur-generaal
Studiedienst van de Vlaamse Regering
1
Leeswijzer
1. De keuze van de reeksen gebeurde op basis van drie criteria:
o Allereerst is er de dekkingsgraad: komen alle aspecten van de ‘gemeentelijke omgeving’ evenwichtig
maar toch voldoende kernachtig aan bod? De belangrijkste demografische en sociale kenmerken van
de bevolking, de bedrijven/ondernemingen, de bestuurskracht en de beleidseffecten binnen diverse
beleidsdomeinen (milieu, onderwijs, welzijn, wonen, ruimtelijke ordening, veiligheid, …) en de
geografische kenmerken (grondbezetting, woondichtheid, …) worden onder de loep genomen.
o Het tweede aspect is de relevantie: verwijzen de cijferreeksen rechtstreeks of onrechtstreeks naar
actuele behoeften bij de voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van het gemeentelijk (en
Vlaams) overheidsbeleid?
o Ten derde speelt de beschikbaarheid van gemeentelijke data een belangrijke rol. Alle cijfers worden
verkregen via de federale en de Vlaamse overheden. De cijferreeksen vormen een dynamisch gegeven,
waarbij vanuit de beleidsdomeinen eigen accenten worden gelegd.
2. Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, is geopteerd voor een benchmark met Vlaanderen en met het
gemiddelde van de groep waartoe de gemeente/stad behoort volgens de typologie opgesteld door de studiedienst
van Belfius. Die studie komt tot 16 clusters van gemeenten met een gelijkaardig sociaaleconomisch profiel. Voor
meer informatie hierover:
https://www.belfius.be/nocms/documents/Professioneel/PublicFinance/studies/Typologie_methodo_nl.pdf
3. Bij elke cijferreeks vindt u nuttige achtergrondinformatie (definities, kwaliteit van de cijfers, instanties die de
dataset hebben aangemaakt, methodologische aandachtspunten, …) door te klikken op de termen bij de
leeswijzer. Als u vragen heeft, kijk dan eerst even naar deze achtergrondinformatie en contacteer de
personen/instanties die erin vermeld staan als een en ander voor u nog niet duidelijk is.
4. Het referentiejaar voor het berekenen van groeicijfers is doorheen de GPS+ niet steeds hetzelfde jaar. Vaak is
dit 10 jaar geleden. Voor een aantal reeksen met een duidelijke beleidsimpact, is ervoor geopteerd om de
veranderingen sinds de vorige legislatuur (2004) in beeld te brengen. Tussen verschillende gemeenten is het
referentiejaar wel steeds hetzelfde. Volgende technische opmerking is niet zonder belang: als voor een bepaalde
gemeente/stad het cijfer van het gekozen referentiejaar niet beschikbaar is of nul is, dan genereert het
computerprogramma geen groeicijfers. Dit komt gelukkig niet vaak voor.
5. Nog vragen, suggesties of opmerkingen, maak dan gebruik van de helpdesk:
http://aps.vlaanderen.be/helpdesk.html.
2
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Stand van de bevolking
Evolutie totale bevolking op 1 januari
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: bevolking
Koksijde
2004
Totale
bevolking
Groei
(2004=100)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20.896
21.033
21.269
21.419
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
22.286
22.228
100,0
100,7
101,8
102,5
103,0
103,4
104,5
105,1
106,0
106,7
106,4
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Totale
bevolking
Groei
(2004=100)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
137.354
138.327
139.306
140.573
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
146.402
146.642
100,0
100,7
101,4
102,3
103,0
103,8
104,6
105,5
106,0
106,6
106,8
Vlaams Gewest
Totale
bevolking
Groei
(2004=100)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6.016.024
6.043.161
6.078.600
6.117.440
6.161.600
6.208.877
6.251.983
6.306.638
6.350.765
6.381.859
6.410.705
100,0
100,5
101,0
101,7
102,4
103,2
103,9
104,8
105,6
106,1
106,6
Bevolking - groei (2004=100)
107
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
106
105
104
103
102
101
100
99
2004
2005
2006
Laatste update : 20-nov-14
2007
2008
2009
3
2010
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Stand van de bevolking
Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal 65 jarigen en ouder
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: bevolking
Koksijde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal inwoners
(0-19j)
Groei (2004=100)
3.587
3.561
3.539
3.472
3.379
3.236
3.217
3.151
3.089
3.038
2.958
100,0
99,3
98,7
96,8
94,2
90,2
89,7
87,8
86,1
84,7
82,5
Aantal inwoners
(20-64j)
Groei (2004=100)
12.139
12.174
12.288
12.388
12.423
12.372
12.336
12.274
12.176
12.027
11.749
100,0
100,3
101,2
102,1
102,3
101,9
101,6
101,1
100,3
99,1
96,8
Aantal inwoners
(65j en ouder)
Groei (2004=100)
5.170
5.298
5.442
5.559
5.713
6.000
6.279
6.543
6.888
7.221
7.521
100,0
102,5
105,3
107,5
110,5
116,1
121,5
126,6
133,2
139,7
145,5
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
Aantal inwoners
(0-19j)
Groei (2004=100)
Aantal inwoners
(20-64j)
Groei (2004=100)
Aantal inwoners
(65j en ouder)
Groei (2004=100)
25.650
2005
25.371
2006
25.202
2007
25.014
2008
2009
24.676
24.297
2010
24.130
2011
23.882
2012
23.485
2013
23.154
2014
22.665
100,0
98,9
98,3
97,5
96,2
94,7
94,1
93,1
91,6
90,3
88,4
79.535
79.908
80.292
81.036
81.363
81.632
81.666
81.923
81.477
81.208
80.566
100,0
100,5
101,0
101,9
102,3
102,6
102,7
103,0
102,4
102,1
101,3
32.169
33.048
33.812
34.523
35.498
36.667
37.888
39.145
40.669
42.040
43.411
100,0
102,7
105,1
107,3
110,3
114,0
117,8
121,7
126,4
130,7
134,9
Vlaams Gewest
2004
Aantal inwoners
(0-19j)
Groei (2004=100)
Aantal inwoners
(20-64j)
Groei (2004=100)
Aantal inwoners
(65j en ouder)
Groei (2004=100)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.342.137 1.342.718 1.348.899 1.354.371 1.360.229 1.369.455 1.376.385 1.384.082 1.387.666 1.388.218 1.390.045
100,0
100,0
100,5
100,9
101,3
102,0
102,6
103,1
103,4
103,4
103,6
3.616.913 3.626.563 3.645.455 3.673.762 3.701.177 3.723.015 3.740.553 3.769.208 3.783.287 3.792.676 3.798.307
100,0
100,3
100,8
101,6
102,3
102,9
103,4
104,2
104,6
104,9
105,0
1.056.974 1.073.880 1.084.245 1.089.306 1.100.193 1.116.406 1.135.044 1.153.345 1.179.812 1.200.965 1.222.353
100,0
Laatste update : 20-nov-14
101,6
102,6
103,1
4
104,1
105,6
107,4
109,1
111,6
113,6
115,6
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Stand van de bevolking
Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal 65 jarigen en ouder
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: bevolking
Koksijde Leeftijdsgroep 0-19 jarigen
Aantal inwoners (0-19j)
3.700
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200
3.100
3.000
2.900
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Koksijde Leeftijdsgroep 20-64 jarigen
Aantal inwoners (20-64j)
12.500
12.400
12.300
12.200
12.100
12.000
11.900
11.800
11.700
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Koksijde Leeftijdsgroep 65 jarigen en ouder
Aantal inwoners (65j en ouder)
7.600
7.200
6.800
6.400
6.000
5.600
5.200
4.800
2004
2005
Laatste update : 20-nov-14
2006
2007
2008
2009
2010
5
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Stand van de bevolking
Bevolkingsstructuur - Aantal kinderen (0-17 jaar)
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: bevolking
Koksijde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kinderen 0
- 2,5 jaar
332
347
336
340
335
318
308
309
293
308
292
Kinderen
2,5 - 5 jaar
499
471
470
465
456
446
462
458
479
456
438
Kinderen 6
- 11 jaar
1.089
1.030
999
958
887
869
844
831
833
859
856
Kinderen
12 - 17 jaar
1.282
1.320
1.313
1.260
1.244
1.174
1.150
1.074
1.041
1.019
962
Totale
bevolking
20.896
21.033
21.269
21.419
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
22.286
22.228
Aantal
kinderen
t.o.v. totale
bevolking
15,3%
15,1%
14,7%
14,1%
13,6%
13,0%
12,7%
12,2%
11,9%
11,9%
11,5%
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kinderen 0
- 2,5 jaar
2.590
2.565
2.550
2.594
2.577
2.599
2.592
2.575
2.536
2.478
2.377
Kinderen
2,5 - 5 jaar
3.836
3.771
3.682
3.597
3.517
3.549
3.621
3.730
3.684
3.696
3.627
Kinderen 6
- 11 jaar
7.984
7.713
7.445
7.277
7.079
6.857
6.678
6.500
6.434
6.478
6.493
Kinderen
12 - 17 jaar
8.513
8.616
8.745
8.665
8.563
8.391
8.241
8.027
7.779
7.611
7.453
137.354
138.327
139.306
140.573
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
146.402
146.642
16,7%
16,4%
16,1%
15,7%
15,4%
15,0%
14,7%
14,4%
14,0%
13,8%
13,6%
Totale
bevolking
Aantal
kinderen
t.o.v. totale
bevolking
Vlaams Gewest
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kinderen 0
- 2,5 jaar
150.652
153.868
158.675
163.278
165.651
171.528
173.926
175.922
176.431
175.272
172.527
Kinderen
2,5 - 5 jaar
221.797
219.103
218.243
218.832
222.943
228.787
235.504
242.072
247.196
250.217
252.816
Kinderen 6
- 11 jaar
409.596
403.527
399.202
397.916
396.050
393.675
391.904
394.685
398.579
403.208
410.506
Kinderen
12 - 17 jaar
423.634
429.176
433.495
433.243
432.147
428.380
424.092
419.440
415.423
414.093
411.747
Totale
bevolking
Aantal
kinderen
t.o.v. totale
bevolking
6.016.024 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.251.983 6.306.638 6.350.765 6.381.859 6.410.705
20,0%
20,0%
Laatste update : 20-nov-14
19,9%
19,8%
19,7%
6
19,7%
19,6%
19,5%
19,5%
19,5%
19,5%
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Stand van de bevolking
Bevolkingsstructuur - Aantal ouderen (65 jaar en ouder)
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: bevolking
Koksijde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
65 jaar en
ouder
5.170
5.298
5.442
5.559
5.713
6.000
6.279
6.543
6.888
7.221
7.521
80 jaar en
ouder
1.038
1.109
1.159
1.258
1.313
1.372
1.478
1.550
1.627
1.707
1.773
Totale
bevolking
20.896
21.033
21.269
21.419
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
22.286
22.228
65 jaar en
ouder t.o.v.
totale
bevolking
24,7%
25,2%
25,6%
26,0%
26,6%
27,8%
28,8%
29,8%
31,1%
32,4%
33,8%
80 jaar en
ouder t.o.v.
totale
bevolking
5,0%
5,3%
5,4%
5,9%
6,1%
6,3%
6,8%
7,1%
7,3%
7,7%
8,0%
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
65 jaar en
ouder
32.169
33.048
33.812
34.523
35.498
36.667
37.888
39.145
40.669
42.040
43.411
80 jaar en
ouder
7.206
7.608
8.013
8.427
8.785
9.150
9.551
10.046
10.536
11.014
11.380
Totale
bevolking
137.354
138.327
139.306
140.573
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
146.402
146.642
65 jaar en
ouder t.o.v.
totale
bevolking
23,4%
23,9%
24,3%
24,6%
25,1%
25,7%
26,4%
27,0%
27,9%
28,7%
29,6%
80 jaar en
ouder t.o.v.
totale
bevolking
5,2%
5,5%
5,8%
6,0%
6,2%
6,4%
6,6%
6,9%
7,2%
7,5%
7,8%
Vlaams Gewest
2004
65 jaar en
ouder
80 jaar en
ouder
Totale
bevolking
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.056.974 1.073.880 1.084.246 1.089.307 1.100.194 1.116.407 1.135.045 1.153.348 1.179.812 1.200.965 1.222.353
243.291
254.700
266.268
277.514
288.938
299.847
311.262
325.277
339.643
351.211
360.997
6.016.024 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.251.983 6.306.638 6.350.765 6.381.859 6.410.705
65 jaar en
ouder t.o.v.
totale
bevolking
17,6%
17,8%
17,8%
17,8%
17,9%
18,0%
18,2%
18,3%
18,6%
18,8%
19,1%
80 jaar en
ouder t.o.v.
totale
bevolking
4,0%
4,2%
4,4%
4,5%
4,7%
4,8%
5,0%
5,2%
5,3%
5,5%
5,6%
Laatste update : 20-nov-14
7
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Stand van de bevolking
Afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19 jaar en 65 jaar en ouder ten opzichte van de
bevolking 20-64 jaar)
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: bevolking
Koksijde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0-19 jaar
3.587
3.561
3.539
3.472
3.379
3.236
3.217
3.151
3.089
3.038
65 jaar en ouder
5.170
5.298
5.442
5.559
5.713
6.000
6.279
6.543
6.888
7.221
7.521
12.139
12.174
12.288
12.388
12.423
12.372
12.336
12.274
12.176
12.027
11.749
72,1
72,8
73,1
72,9
73,2
74,7
77,0
79,0
81,9
85,3
89,2
20-64 jaar
Afhankelijkheidsratio
2.958
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0-19 jaar
25.650
25.371
25.202
25.014
24.676
24.297
24.130
23.882
23.485
23.154
22.665
65 jaar en ouder
32.169
33.048
33.812
34.523
35.498
36.667
37.888
39.145
40.669
42.040
43.411
20-64 jaar
79.535
79.908
80.292
81.036
81.363
81.632
81.666
81.923
81.477
81.208
80.566
72,7
73,1
73,5
73,5
74,0
74,7
75,9
76,9
78,7
80,3
82,0
Afhankelijkheidsratio
Vlaams Gewest
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0-19 jaar
1.342.137 1.342.718 1.348.899 1.354.371 1.360.229 1.369.455 1.376.385 1.384.082 1.387.666 1.388.218 1.390.045
65 jaar en ouder
1.056.974 1.073.880 1.084.246 1.089.307 1.100.194 1.116.407 1.135.045 1.153.348 1.179.812 1.200.965 1.222.353
20-64 jaar
3.616.913 3.626.563 3.645.455 3.673.762 3.701.177 3.723.015 3.740.553 3.769.208 3.783.287 3.792.676 3.798.307
Afhankelijkheidsratio
66,3
66,6
66,7
66,5
66,5
66,8
67,1
67,3
67,9
68,3
68,8
Evolutie afhankelijkheidsratio
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
92
88
84
%
80
76
72
68
64
2004
2005
Laatste update : 20-nov-14
2006
2007
2008
2009
8
2010
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Stand van de bevolking
Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per
nationaliteitsgroep ten opzichte van het totaal aantal inwoners op 1 januari
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: bevolking
Koksijde
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aantal
vreemdelingen
70
69
73
83
83
85
81
86
86
81
82
% t.o.v. totaal
aantal inwoners
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Aantal
vreemdelingen
363
346
333
328
318
329
320
321
312
310
300
% t.o.v. totaal
aantal inwoners
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
Aantal
vreemdelingen
30
24
27
26
27
27
27
26
24
28
30
% t.o.v. totaal
aantal inwoners
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Aantal
vreemdelingen
42
49
56
60
62
61
63
73
67
66
64
% t.o.v. totaal
aantal inwoners
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
8
8
12
12
21
26
38
47
48
63
76
% t.o.v. totaal
aantal inwoners
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
Aantal
vreemdelingen
34
28
38
47
44
44
55
68
79
82
59
% t.o.v. totaal
aantal inwoners
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
1
1
2
2
3
2
4
6
7
5
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
8
8
3
3
10
7
9
11
8
9
% t.o.v. totaal
aantal inwoners
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Aantal
vreemdelingen
68
73
91
91
100
101
114
119
137
145
158
% t.o.v. totaal
aantal inwoners
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,7
Totaal aantal vreemdelingen
624
606
640
652
661
685
709
755
771
788
779
% t.o.v. totaal aantal inwoners
3,0
2,9
3,0
3,0
3,1
3,2
3,2
3,4
3,5
3,5
3,5
Nederland
Buurlanden zonder
Nederland
West- En Noord-EU14
Zuid-EU14
EU12
Europa niet-EU
Turkije
Aantal
vreemdelingen
Aantal
vreemdelingen
% t.o.v. totaal
aantal inwoners
Maghreb
Andere landen
Laatste update : 20-nov-14
Aantal
vreemdelingen
9
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Stand van de bevolking
Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per
nationaliteitsgroep ten opzichte van het totaal aantal inwoners op 1 januari
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: bevolking
% t.o.v. totaal aantal
inwoners
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nederland
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
Buurlanden zonder
Nederland
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
West- En Noord-EU14
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Zuid-EU14
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
EU12
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Europa niet-EU
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
Turkije
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Maghreb
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Andere landen
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
Totaal
3,0
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,6
3,9
4,2
4,4
4,5
% t.o.v. totaal aantal
inwoners
Vlaams Gewest
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nederland
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
Buurlanden zonder
Nederland
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
West- En Noord-EU14
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Zuid-EU14
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
EU12
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
0,9
1,1
1,2
Europa niet-EU
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Turkije
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Maghreb
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Andere landen
0,7
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,5
Totaal
4,8
4,9
5,2
5,4
5,8
6,1
6,4
6,8
7,1
7,3
7,5
Laatste update : 20-nov-14
10
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Loop van de bevolking
Natuurlijk accress (=aantal geboorten - aantal overlijdens )
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: aantal geboorten aantal overlijdens
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal
geboorten
140
135
126
154
126
126
126
118
115
128
107
Aantal
overlijdens
221
227
215
213
238
200
235
250
257
251
257
Natuurlijk
accress
-81
-92
-89
-59
-112
-74
-109
-132
-142
-123
-150
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal
geboorten
1.013
1.010
1.026
1.078
1.026
1.062
1.004
991
1.025
952
927
Aantal
overlijdens
1.652
1.654
1.572
1.586
1.569
1.699
1.773
1.726
1.735
1.734
1.839
Natuurlijk
accress
-639
-644
-546
-508
-543
-637
-769
-735
-710
-782
-912
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal
geboorten
59.964
62.374
63.906
65.655
65.689
69.928
68.925
70.079
69.290
68.549
67.491
Aantal
overlijdens
58.910
56.199
56.890
56.179
55.644
57.760
58.332
58.577
58.212
61.124
61.621
Natuurlijk
accress
1.054
6.175
7.016
9.476
10.045
12.168
10.593
11.502
11.078
7.425
5.870
Laatste update : 20-nov-14
11
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Loop van de bevolking
Natuurlijk accress (=aantal geboorten - aantal overlijdens ) per 1.000 inwoners
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: aantal geboorten aantal overlijdens
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Geboorten per 1.000
inwoners
6,8
6,5
6,0
7,2
5,9
5,9
5,8
5,4
5,2
5,8
4,8
Overlijdens per 1.000
inwoners
10,8
10,9
10,2
10,0
11,1
9,3
10,9
11,5
11,7
11,3
11,5
Natuurlijk accress per
1.000 inwoners
-4,0
-4,4
-4,2
-2,8
-5,2
-3,4
-5,0
-6,0
-6,5
-5,6
-6,7
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Geboorten per 1.000
inwoners
7,5
7,4
7,4
7,7
7,3
7,5
7,0
6,9
7,1
6,5
6,3
Overlijdens per 1.000
inwoners
12,2
12,0
11,4
11,4
11,2
12,0
12,4
12,0
12,0
11,9
12,6
Natuurlijk accress per
1.000 inwoners
-4,7
-4,7
-3,9
-3,6
-3,9
-4,5
-5,4
-5,1
-4,9
-5,4
-6,2
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Geboorten per 1.000
inwoners
10,0
10,4
10,6
10,8
10,7
11,3
11,1
11,2
11,0
10,8
10,6
Overlijdens per 1.000
inwoners
9,8
9,3
9,4
9,2
9,1
9,4
9,4
9,4
9,2
9,6
9,7
Natuurlijk accress per
1.000 inwoners
0,2
1,0
1,2
1,6
1,6
2,0
1,7
1,8
1,8
1,2
0,9
Natuurlijk accress per 1.000 inwoners
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
4
2
0
-2
-4
-6
-8
2003
2004
2005
Laatste update : 20-nov-14
2006
2007
2008
12
2009
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Loop van de bevolking
Migraties in de gemeente
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: migraties
1
Verhuisbewegingen binnen België (interne migraties) , in de loop van het jaar
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.292
1.270
1.391
1.239
1.305
1.296
1.348
1.362
1.436
1.370
1.283
Interne uitwijking
897
1.045
1.099
1.059
1.124
1.139
1.037
1.160
1.137
1.140
1.173
Saldo
395
225
292
180
181
157
311
202
299
230
110
Interne inwijking
Verhuisbewegingen van en naar het buitenland (internationale migraties), in de loop van het jaar
Koksijde
2003
Internationale vanuit buitenland
inwijking
2
vanuit wachtregister
herinschrijving
3
5
totaal
Internationale naar buitenland
uitwijking
4
naar wachtregister
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
123
75
80
67
102
112
111
107
98
92
92
3
10
20
16
4
10
25
21
12
2
12
25
36
40
47
44
66
42
28
26
35
21
151
121
140
130
150
188
178
156
136
129
125
36
52
49
52
54
97
71
57
48
57
72
1
3
15
3
ambtshalve geschrap
31
72
65
65
73
87
77
38
56
43
46
5
totaal
67
124
114
117
127
184
148
95
105
103
133
84
-3
26
13
23
4
30
61
31
26
-8
Saldo
Saldo van alle verhuisbewegingen, in de loop van het jaar
Koksijde
2003
Totaal
migratiesaldo
1
479
2004
222
2005
318
2006
193
2007
204
2008
161
2009
341
2010
263
2011
330
2012
256
2013
102
Gemeentegrensoverschrijdende in- en uitwijkingen binnen België
2
ADS gebruikt de term "veranderd van register (binnen)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)"
en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale
inwijkingen.
3
Vanaf 2010 wordt ambtshalve schrapping en herinschrijving enkel genoteerd als beide gebeurtenissen niet in hetzelfde kalenderjaar vallen.
4
ADS gebruikt de term "veranderd van register (buiten)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)"
en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale
inwijkingen.
5
Cijfers vóór 2010 zijn niet perfect vergelijkbaar met cijfers vanaf 2010 ten gevolge van wijzigingen in de definities (zie voetnoten 2, 3 en 4).
Laatste update : 20-nov-14
13
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Loop van de bevolking
Migraties van vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit)
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: migraties van vreemdelingen
1
Verhuisbewegingen binnen België (interne migraties) , in de loop van het jaar
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Interne inwijking
46
34
47
50
45
58
48
89
76
73
71
Interne uitwijking
27
63
35
49
61
47
50
69
64
65
63
Saldo
19
-29
12
1
-16
11
-2
20
12
8
8
Verhuisbewegingen van en naar het buitenland (internationale migraties), in de loop van het jaar
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
74
45
51
29
56
62
61
63
58
50
54
9
25
21
12
2
12
Internationale vanuit buitenland
inwijking
2
vanuit wachtregister
herinschrijving
3
5
totaal
Internationale naar buitenland
uitwijking
4
naar wachtregister
3
ambtshalve geschrapt
5
totaal
Saldo
1
5
5
4
4
11
12
7
6
10
3
75
50
56
33
60
82
98
91
76
62
69
8
12
8
8
8
12
23
15
15
12
12
1
3
15
7
17
19
13
11
20
21
24
35
19
21
15
29
27
21
19
32
44
39
51
34
48
60
21
29
12
41
50
54
52
25
28
21
Saldo van alle verhuisbewegingen, in de loop van het jaar
Koksijde
2003
Totaal migratiesaldo
1
79
2004
-8
2005
2006
41
13
2007
25
2008
61
2009
52
2010
72
2011
37
2012
36
2013
29
Gemeentegrensoverschrijdende in- en uitwijkingen binnen België
2
ADS gebruikt de term "veranderd van register (binnen)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)"
en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale
inwijkingen.
3
Vanaf 2010 wordt ambtshalve schrapping en herinschrijving enkel genoteerd als beide gebeurtenissen niet in hetzelfde kalenderjaar vallen.
4
ADS gebruikt de term "veranderd van register (buiten)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)"
en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale
inwijkingen.
5
Cijfers vóór 2010 zijn niet perfect vergelijkbaar met cijfers vanaf 2010 ten gevolge van wijzigingen in de definities (zie voetnoten 2, 3 en 4).
Laatste update : 20-nov-14
14
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Huishoudens
Evolutie aantal huishoudens
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: huishoudens
Koksijde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal
huishoudens
9.759
9.885
10.097
10.256
10.365
10.527
10.717
10.811
10.978
11.075
11.123
Groei
(2004=100)
100,0
101,3
103,5
105,1
106,2
107,9
109,8
110,8
112,5
113,5
114,0
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal
huishoudens
64.132
65.050
65.855
66.776
67.685
68.635
69.632
70.528
71.204
71.839
72.470
Groei
(2004=100)
100,0
101,4
102,7
104,1
105,5
107,0
108,6
110,0
111,0
112,0
113,0
Vlaams Gewest
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal
huishoudens
2.482.943
2.504.263
2.530.359
2.556.969
2.580.049
2.605.076
2.629.733
2.652.271
2.675.085
2.691.319
2.707.723
Groei
(2004=100)
100,0
100,9
101,9
103,0
103,9
104,9
105,9
106,8
107,7
108,4
109,1
Huishoudens - groei (2004=100)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
2004
2005
2006
Laatste update : 20-nov-14
2007
2008
2009
15
2010
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
A. Demografische kenmerken van de bevolking
Huishoudens
Evolutie aantal huishoudens en alleenwonenden
Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse
Leeswijzer: huishoudens
Koksijde Aantal huishoudens
Aantal huishoudens
11.200
11.000
10.800
10.600
10.400
10.200
10.000
9.800
9.600
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Koksijde Aantal alleenwonende mannen
Aantal alleenwonende mannen
1.950
1.900
1.850
1.800
1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500
1.450
1.400
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Koksijde Aantal alleenwonende vrouwen
Aantal alleenwonende vrouwen
2.350
2.300
2.250
2.200
2.150
2.100
2.050
2.000
1.950
1.900
1.850
2004
2005
Laatste update : 20-nov-14
2006
2007
2008
2009
2010
16
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Ontvangsten (in euro) Koksijde
Bron: ABB
Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten
Exploitatie - ontvangsten (in 1.000€)
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
27.160
28.216
30.153
29.931
32.291
33.278
33.351
36.015
36.013
36.894
Werkingssubsidies
8.711
8.646
10.443
9.866
10.031
10.744
11.018
11.078
10.901
11.755
Overige
exploitatieontvangsten
8.095
8.761
4.638
11.903
7.947
8.716
7.489
7.661
7.853
8.731
43.966
45.623
45.234
51.701
50.269
52.738
51.858
54.754
54.767
57.381
100,0
103,8
102,9
117,6
114,3
120,0
118,0
124,5
124,6
130,5
2010
2011
2012
Fiscale ontvangsten
Totaal
2003=100
Investeringsontvangsten (in 1.000€)
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Verkoop van vaste activa
1.083
2.428
1.283
1.582
202
307
162
332
887
4
Investeringssubsidies en
-schenkingen
4.253
2.075
4.424
264
4.361
491
2.605
1.215
1.283
337
Totaal
5.335
4.503
5.707
1.846
4.564
798
2.767
1.547
2.169
340
2003=100
100,0
84,4
107,0
34,6
85,5
15,0
51,9
29,0
40,7
6,4
Andere ontvangsten (in 1.000€)
Koksijde
2003
Op te nemen leningen en
leasings
Overige transacties
Totaal
2003=100
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
11.312
7.092
11.923
30.974
6.018
8.553
12.394
8.500
11.539
14.921
76
80
104
126
175
272
211
912
197
229
11.388
7.172
12.027
31.100
6.193
8.825
12.605
9.412
11.736
15.149
100,0
63,0
105,6
273,1
54,4
77,5
110,7
82,7
103,1
133,0
Totale ontvangsten (in 1.000€)
Koksijde
Totale ontvangsten
Laatste update : 8-dec-14
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
60.690
57.297
62.968
84.647
61.026
62.361
67.231
65.713
68.672
72.871
17
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Ontvangsten (in euro per inwoner) Koksijde
Bron: ABB
Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten
Exploitatie - ontvangsten (in euro per inwoner)
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.325
1.350
1.434
1.407
1.508
1.547
1.543
1.650
1.639
1.665
Werkingssubsidies
425
414
497
464
468
499
510
507
496
531
Overige
exploitatieontvangsten
395
419
220
560
371
405
347
351
357
394
2.145
2.183
2.151
2.431
2.347
2.451
2.400
2.508
2.493
2.590
Fiscale ontvangsten
Totaal
Investeringsontvangsten (in euro per inwoner)
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Verkoop van vaste activa
53
116
61
74
9
14
8
15
40
0
Investeringssubsidies en
-schenkingen
207
99
210
12
204
23
121
56
58
15
Totaal
260
215
271
87
213
37
128
71
99
15
Andere ontvangsten (in euro per inwoner)
Koksijde
2003
2004
552
Op te nemen leningen en
leasings
2006
567
2007
1.456
2008
281
2009
398
574
2010
389
2011
2012
525
674
4
4
5
6
8
13
10
42
9
10
556
343
572
1.462
289
410
583
431
534
684
Overige transacties
Totaal
2005
339
Totale ontvangsten (in euro per inwoner)
Koksijde
2003
2004
2.961
Totale ontvangsten (in
euro per inwoner)
2.742
2005
2006
2.994
3.980
2007
2008
2.849
2009
2.898
3.111
2010
3.010
2011
3.126
2012
3.289
Exploitatie - ontvangsten (in euro per inwoner)
Fiscale ontvangsten
Werkingssubsidies
Overige exploitatieontvangsten
Totaal
2.800
2.400
2.000
1.600
1.200
800
400
0
2003
2004
2005
Laatste update : 8-dec-14
2006
2007
2008
18
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Ontvangsten (in euro per inwoner) BELFIUS-indeling
Bron: ABB
Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten
Exploitatie - ontvangsten (in euro per inwoner)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.181
1.206
1.237
1.237
1.287
1.370
1.382
1.476
1.474
1.480
Werkingssubsidies
331
320
380
354
362
370
382
383
380
406
Overige
exploitatieontvangsten
317
324
360
380
320
382
332
460
275
299
1.829
1.849
1.978
1.971
1.969
2.122
2.096
2.319
2.130
2.185
Fiscale ontvangsten
Totaal
Investeringsontvangsten (in euro per inwoner)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Verkoop van vaste activa
38
142
467
111
53
178
234
165
345
162
Investeringssubsidies en
-schenkingen
91
83
61
18
63
42
53
31
46
43
129
225
528
128
116
220
287
196
391
205
Totaal
Andere ontvangsten (in euro per inwoner)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
Op te nemen leningen en
leasings
393
2005
280
502
2006
659
2007
281
2008
120
2009
194
2010
168
2011
301
2012
239
6
6
12
14
14
15
15
38
16
16
399
286
514
674
295
135
209
206
316
254
Overige transacties
Totaal
2004
Totale ontvangsten (in euro per inwoner)
2003
Totale ontvangsten (in
euro per inwoner)
Laatste update : 8-dec-14
2.357
2004
2.360
2005
3.020
19
2006
2.773
2007
2.381
2008
2.478
2009
2.592
2010
2.721
2011
2.837
2012
2.645
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Ontvangsten (in euro per inwoner) Vlaams Gewest
Bron: ABB
Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten
Exploitatie - ontvangsten (in euro per inwoner)
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fiscale ontvangsten
569
591
605
594
635
625
694
697
707
689
Werkingssubsidies
437
451
506
502
518
529
549
546
534
542
Overige
exploitatieontvangsten
212
159
193
240
205
212
204
200
181
180
1.219
1.200
1.305
1.337
1.358
1.366
1.447
1.444
1.421
1.410
Totaal
Investeringsontvangsten (in euro per inwoner)
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Verkoop van vaste activa
18
72
87
72
27
60
95
89
132
45
Investeringssubsidies en
-schenkingen
40
44
49
37
35
36
44
35
42
32
Totaal
58
116
136
109
62
96
139
124
174
77
Andere ontvangsten (in euro per inwoner)
Vlaams Gewest
2003
Op te nemen leningen en
leasings
356
2005
104
2006
180
135
2007
2008
122
2009
98
103
2010
118
2011
2012
135
125
4
4
6
13
5
8
14
22
7
8
360
108
186
148
127
106
116
140
142
133
Overige transacties
Totaal
2004
Totale ontvangsten (in euro per inwoner)
Vlaams Gewest
2003
Totale ontvangsten (in
euro per inwoner)
Laatste update : 8-dec-14
1.637
2004
1.424
2005
1.627
20
2006
1.593
2007
1.547
2008
1.569
2009
1.703
2010
1.708
2011
1.737
2012
1.620
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Aanvullende personenbelasting (in %)
Bron: ABB
Leeswijzer: belastingen
Koksijde
2003
2004
0,0
2005
0,0
2006
0,0
2007
0,0
2008
0,0
2009
0,0
2010
0,0
2011
0,0
2012
0,0
2013
0,0
2014
0,0
0,0
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
4,7
2005
4,6
2006
4,5
2007
4,5
2008
4,4
2009
3,8
2010
3,7
2011
3,7
2012
3,6
2013
3,6
2014
3,6
3,6
Vlaams Gewest
2003
2004
7,0
2005
7,2
2006
7,2
2007
7,1
2008
7,1
2009
7,2
2010
7,2
2011
7,2
2012
7,2
2013
7,2
2014
7,2
7,3
Waarde van 1% Aanvullende personenbelasting per inwoner
Koksijde
2003
2004
0
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
0
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
15
2005
16
2006
16
2007
16
2008
18
2009
15
2010
19
2011
18
2012
19
17
Vlaams Gewest
2003
2004
31
2005
32
2006
32
2007
32
2008
36
2009
32
2010
41
2011
39
2012
41
36
Aantal soorten gemeentelijke belastingen en retributies
Bron: ABB
Leeswijzer: uit jaarrekeningen - ontvangsten
Koksijde
2012
35
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2012
30
Vlaams Gewest
2012
23
Laatste update : 8-dec-14
21
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Bron: ABB
Leeswijzer: opcentiemen
Koksijde
2003
2004
1.950
2005
1.950
2006
1.950
2007
1.950
2008
1.950
2009
1.950
2010
1.950
2011
1.950
2012
1.950
2013
1.950
1.950
2014
1.950
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
1.643
2005
1.665
2006
1.665
2007
1.665
2008
1.621
2009
1.771
2010
1.771
2011
1.771
2012
1.771
2013
1.771
1.771
2014
1.771
Vlaams Gewest
2003
2004
1.260
2005
1.305
2006
1.304
2007
1.297
2008
1.305
2009
1.333
2010
1.332
2011
1.340
2012
1.341
2013
1.340
1.354
2014
1.393
Waarde 100 opcentiem onroerende voorheffing per inwoner
Koksijde
2003
2004
37
2005
38
2006
40
2007
40
2008
41
2009
43
2010
41
2011
47
2012
47
47
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
35
2005
35
2006
37
2007
37
2008
38
2009
39
2010
39
2011
43
2012
43
44
Vlaams Gewest
2003
2004
20
2005
20
2006
21
2007
20
2008
21
2009
22
2010
22
2011
23
2012
23
24
Waarde 100 opcentiem onroerende voorheffing per inwoner
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
48
44
40
36
32
28
24
20
16
2003
2004
Laatste update : 8-dec-14
2005
2006
2007
2008
22
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Uitgaven (in euro) Koksijde
Bron: ABB
Leeswijzer: uit jaarrekeningen - uitgaven
Exploitatie-uitgaven (in 1.000€)
Koksijde
Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen
Toegestane werkingssubsidies
Overige exploitatie-uitgaven
Totaal
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
14.184
14.992
15.674
17.149
17.996
19.711
20.400
20.965
21.750
23.029
7.709
7.778
7.244
7.879
8.260
8.552
9.462
9.912
10.151
9.997
10.480
11.017
11.988
13.330
13.599
13.758
14.659
14.173
15.001
16.162
32.373
33.787
34.906
38.358
39.855
42.021
44.522
45.051
46.902
49.188
2009
2010
2011
2012
Investeringsuitgaven (in 1.000€)
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
16.661
12.545
12.618
16.057
23.111
25.152
8.246
12.975
18.448
17.836
11
76
105
1.268
30
23
30
10
3.569
905
16.672
12.620
12.723
17.325
23.141
25.175
8.276
12.986
22.017
18.741
2011
2012
Eigen investeringen
Toegestane
investeringssubsidies
Totaal
Koksijde
Gemiddelde 2007-2012
Eigen investeringen
17.628
Toegestane investeringssubsidies
761
Totaal
18.389
Andere uitgaven (in 1.000€)
Koksijde
2003
Aflossing financiële schulden
Overige transacties
Totaal
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5.112
5.681
6.632
7.308
8.284
8.262
8.169
8.279
9.296
9.861
118
215
0
4.466
641
179
159
47
1.268
3.564
5.230
5.896
6.632
11.773
8.925
8.441
8.329
8.326
10.564
13.424
Totale uitgaven (in 1.000€)
Koksijde
Totale uitgaven
Laatste update : 8-dec-14
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
54.275
52.304
54.261
67.456
71.921
75.637
61.126
66.363
79.483
81.353
23
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Uitgaven (in euro per inwoner) Koksijde
Bron: ABB
Leeswijzer: uit jaarrekeningen - uitgaven
Exploitatie-uitgaven (in euro per inwoner)
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen
692
717
745
806
840
916
944
960
990
1.040
Toegestane
werkingssubsidies
376
372
344
370
386
397
438
454
462
451
Overige exploitatieuitgaven
511
527
570
627
635
639
678
649
683
730
1.579
1.617
1.660
1.803
1.861
1.953
2.060
2.064
2.135
2.220
Totaal
Investeringsuitgaven (in euro per inwoner)
Koksijde
2003
Eigen investeringen
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
600
600
755
1.079
1.169
382
594
840
805
1
4
5
60
1
1
1
0
162
41
813
604
605
815
1.080
1.170
383
595
1.002
846
Toegestane
investeringssubsidies
Totaal
2004
813
Gemiddelde 2007-2012
Eigen investeringen
811
Toegestane
investeringssubsidies
35
Totaal
846
Andere uitgaven (in euro per inwoner)
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aflossing financiële
schulden
249
272
315
344
387
384
378
379
423
445
Overige transacties
6
10
0
210
30
8
7
2
58
161
255
282
315
554
417
392
385
381
481
606
Totaal
Totale uitgaven (in euro per inwoner)
Koksijde
2003
Totale uitgaven (in euro
per inwoner)
Laatste update : 8-dec-14
2.648
2004
2.503
2005
2.580
24
2006
3.172
2007
3.358
2008
3.516
2009
2.829
2010
3.040
2011
3.618
2012
3.672
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Uitgaven (in euro per inwoner) BELFIUS-indeling
Bron: ABB
Leeswijzer: uit jaarrekeningen - uitgaven
Exploitatie-uitgaven (in euro per inwoner)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen
580
604
626
661
688
717
734
760
777
816
Toegestane
werkingssubsidies
434
401
411
437
452
475
501
517
533
562
Overige exploitatieuitgaven
430
464
470
463
496
511
500
487
495
518
1.445
1.469
1.508
1.561
1.635
1.703
1.735
1.763
1.805
1.896
Totaal
Investeringsuitgaven (in euro per inwoner)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
Eigen investeringen
Toegestane
investeringssubsidies
Totaal
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
422
418
605
705
504
477
497
594
726
462
10
18
11
40
60
-4
21
-27
26
20
432
437
616
744
565
472
517
566
752
482
Gemiddelde
2007-2012
Eigen investeringen
544
Toegestane
investeringssubsidies
16
Totaal
559
Andere uitgaven (in euro per inwoner)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
Aflossing financiële
schulden
257
Overige transacties
Totaal
2004
2005
272
318
2006
383
2007
2008
235
304
2009
276
2010
241
2011
276
2012
230
4
2
209
64
8
16
78
28
13
158
261
274
527
447
243
320
354
269
289
388
Totale uitgaven (in euro per inwoner)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
Totale uitgaven (in euro
per inwoner)
Laatste update : 8-dec-14
2.138
2004
2.179
2005
2.651
25
2006
2.753
2007
2.443
2008
2.496
2009
2.607
2010
2.599
2011
2.846
2012
2.766
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Uitgaven (in euro per inwoner) Vlaams Gewest
Bron: ABB
Leeswijzer: uit jaarrekeningen - uitgaven
Exploitatie-uitgaven (in euro per inwoner)
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen
448
462
469
491
520
533
556
554
550
573
Toegestane
werkingssubsidies
291
299
307
323
335
347
368
379
397
411
Overige exploitatieuitgaven
254
254
262
265
269
280
288
291
295
303
Totaal
994
1.015
1.038
1.079
1.123
1.161
1.213
1.224
1.242
1.287
Investeringsuitgaven (in euro per inwoner)
Vlaams Gewest
2003
Eigen investeringen
Toegestane
investeringssubsidies
Totaal
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
173
189
253
320
211
213
292
277
330
266
63
20
22
24
29
30
30
39
36
34
236
209
274
344
240
243
322
317
366
300
Gemiddelde
2007-2012
Eigen investeringen
265
Toegestane
investeringssubsidies
33
Totaal
298
Andere uitgaven (in euro per inwoner)
Vlaams Gewest
2003
Aflossing financiële
schulden
304
Overige transacties
Totaal
2004
109
2005
160
2006
130
2007
110
2008
124
2009
100
2010
96
2011
106
2012
105
6
15
23
24
19
17
29
33
13
26
309
125
183
154
129
141
129
129
119
131
Totale uitgaven (in euro per inwoner)
Vlaams Gewest
2003
Totale uitgaven (in euro
per inwoner)
Laatste update : 8-dec-14
1.538
2004
1.349
2005
1.495
26
2006
1.577
2007
1.493
2008
1.545
2009
1.664
2010
1.671
2011
1.727
2012
1.717
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeente
Financiële schuld
Bron : ABB
Leeswijzer : op basis van de rekeningendatabank - financiële schuld
Financiële schuld (in 1.000€)
Koksijde
2003
Financiële schuld
2004
81.057
2005
85.956
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
114.900
112.435
110.783
107.378
115.230
117.473
122.534
2009
2010
2011
2012
91.246
Financiële schuld (per inwoner in €)
Koksijde
2003
Schuld per
inwoner
2004
2005
2006
2007
2008
3.954
4.113
4.338
5.402
5.249
5.149
4.969
5.278
5.347
5.531
73,2
76,1
80,3
100,0
97,2
95,3
92,0
97,7
99,0
102,4
Groei (2006=100)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
Schuld per
inwoner
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.390
2.377
2.463
2.808
2.882
2.643
2.507
2.464
2.435
2.383
85,1
84,6
87,7
100,0
102,6
94,1
89,3
87,7
86,7
84,9
Groei (2006=100)
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Schuld per
inwoner
1.282
1.275
1.260
1.266
1.274
1.152
1.147
1.185
1.210
1.245
Groei (2006=100)
101,3
100,7
99,5
100,0
100,6
91,0
90,6
93,6
95,6
98,4
Financiële schuld (per inwoner in €)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2003
2004
Laatste update : 8-dec-14
2005
2006
2007
2008
27
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeente
Budgettair resultaat
Bron: ABB
Leeswijzer: Budgettair resultaat en AFM
Budgettair resultaat (in 1.000 €)
Koksijde
Op basis van de rekeningen
2003
2004
2005
2006
Exploitatiesaldo (1)
11.593
11.836
10.328
13.342
10.415
10.717
7.337
9.703
7.865
8.193
Saldo investerings- en andere
verichtingen (2)
-5.178
-6.843
-1.621
3.849
-21.309
-23.994
-1.232
-10.352
-18.676
-16.676
Budgettair resultaat boekjaar
(3=2+1)
6.415
4.993
8.707
17.191
-10.895
-13.276
6.105
-650
-10.811
-8.483
Gecumuleerd budgettair
resultaat vorig boekjaar (4)
6.075
14.143
18.548
28.926
43.685
35.004
12.884
26.271
26.689
16.004
12.490
19.137
27.255
46.117
32.790
21.728
18.988
25.621
15.878
7.521
Gecumuleerd budgettair
resultaat (3+4)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Koksijde
Op basis van de
meerjarenplannen
2014
2015
-849
Budgettair resultaat boekjaar
2016
44
-22
2017
2018
36
2019
-4
17
Budgettair resultaat per inwoner (in €)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
1.000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
2003
2004
Laatste update : 8-dec-14
2005
2006
2007
2008
28
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeente
Budgettair resultaat (in euro per inwoner)
Bron: ABB
Leeswijzer: Budgettair resultaat en AFM
Budgettair resultaat (in euro per inwoner)
Koksijde
Op basis van de rekeningen
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
566
566
491
627
486
498
340
444
358
370
-253
-327
-77
181
-995
-1.115
-57
-474
-850
-753
Budgettair resultaat boekjaar (3=2+1)
313
239
414
808
-509
-617
283
-30
-492
-383
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig
boekjaar (4)
296
677
882
1.360
2.040
1.627
596
1.203
1.215
722
Gecumuleerd budgettair resultaat (3+4)
609
916
1.296
2.168
1.531
1.010
879
1.174
723
340
Exploitatiesaldo (1)
Saldo investerings- en andere verichtingen (2)
Op basis van de meerjarenplannen
Budgettair resultaat boekjaar
Koksijde
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-38
2
-1
2
0
1
Op basis van de rekeningen
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
384
380
469
410
334
419
361
555
325
289
-165
-199
-101
-390
-396
-437
-376
-433
-334
-410
Budgettair resultaat boekjaar (3=2+1)
219
181
369
21
-62
-18
-15
122
-9
-121
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig
boekjaar (4)
642
799
872
1.292
1.296
1.285
1.173
1.179
1.226
1.123
Gecumuleerd budgettair resultaat (3+4)
861
980
1.241
1.313
1.234
1.267
1.158
1.302
1.217
1.002
Exploitatiesaldo (1)
Saldo investerings- en andere verichtingen (2)
Op basis van de meerjarenplannen
Budgettair resultaat boekjaar
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-342
-157
-77
-45
-41
19
Op basis van de rekeningen
Exploitatiesaldo (1)
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
225
185
267
257
234
206
235
219
179
123
-127
-110
-135
-241
-180
-182
-196
-182
-168
-221
Budgettair resultaat boekjaar (3=2+1)
99
75
132
16
54
24
39
37
11
-98
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig
boekjaar (4)
322
395
408
519
550
542
607
575
589
586
Gecumuleerd budgettair resultaat (3+4)
420
470
540
536
604
566
646
612
600
488
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-124
-45
-25
-8
3
13
Saldo investerings- en andere verichtingen (2)
Op basis van de meerjarenplannen
Budgettair resultaat boekjaar
Laatste update : 8-dec-14
Vlaams Gewest
29
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeente
Autofinancieringsmarge (AFM)
Bron: ABB
Leeswijzer: Budgettair resultaat en AFM
Autofinancieringsmarge (in 1.000€)
Koksijde
2003
Financieel draagvlak (1)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
15.182
15.556
14.278
17.670
15.376
15.688
12.058
14.359
12.642
12.894
Netto periodieke
leningsuitgaven (2)
8.616
9.314
10.471
11.285
13.070
12.961
12.679
12.738
13.876
14.333
Autofinancieringsmarge
(1-2)
6.566
6.243
3.807
6.386
2.306
2.727
-622
1.620
-1.234
-1.439
Koksijde
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Financieel draagvlak (1)
13.798
14.182
15.022
15.036
15.834
16.428
Netto periodieke
leningsuitgaven (2)
17.140
17.073
17.385
17.471
16.752
16.034
Autofinancieringsmarge
(1-2)
-3.342
-2.891
-2.363
-2.435
-918
393
Autofinancieringsmarge per inwoner (in €)
400
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
2003
2004
Laatste update : 8-dec-14
2005
2006
2007
2008
30
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeente
Autofinancieringsmarge (AFM) (in euro per inwoner)
Bron: ABB
Leeswijzer: Budgettair resultaat en AFM
Autofinancieringsmarge (in euro per inwoner)
Koksijde
Op basis van de rekeningen
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Financieel draagvlak (1)
741
744
679
831
718
729
558
658
575
582
Netto periodieke leningsuitgaven
(2)
420
446
498
531
610
602
587
583
632
647
Autofinancieringsmarge (1-2)
320
299
181
300
108
127
-29
74
-56
-65
Op basis van de
meerjarenplannen
Koksijde
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Financieel draagvlak (1)
621
638
676
676
712
739
Netto periodieke leningsuitgaven
(2)
771
768
782
786
754
721
-150
-130
-106
-110
-41
18
Autofinancieringsmarge (1-2)
Op basis van de rekeningen
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Financieel draagvlak (1)
487
485
579
520
459
550
477
657
421
383
Netto periodieke leningsuitgaven
(2)
256
273
283
289
332
333
303
282
276
276
Autofinancieringsmarge (1-2)
231
213
296
230
127
217
173
375
146
107
Op basis van de
meerjarenplannen
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Financieel draagvlak (1)
331
342
353
356
365
380
Netto periodieke leningsuitgaven
(2)
284
285
284
289
293
284
48
58
69
68
72
95
Autofinancieringsmarge (1-2)
Op basis van de rekeningen
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Financieel draagvlak (1)
285
243
322
312
291
263
286
266
223
169
Netto periodieke leningsuitgaven
(2)
154
156
153
153
158
152
137
134
137
141
Autofinancieringsmarge (1-2)
131
87
169
159
133
112
149
131
87
29
Op basis van de
meerjarenplannen
Vlaams Gewest
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Financieel draagvlak (1)
164
166
176
186
194
203
Netto periodieke leningsuitgaven
(2)
149
157
163
171
177
171
15
9
12
15
17
32
Autofinancieringsmarge (1-2)
Laatste update : 8-dec-14
31
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Evolutie van personeelsaantallen in de gemeente (in koppen per 1000 inw)
Bron: RSZPPO, bewerking ABB
Leeswijzer: personeel
Koksijde
2008
2009
23,5
Aantal koppen per 1.000
inwoners
2010
23,8
2011
20,2
2012
21,6
23,3
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2008
2009
17,8
Aantal kopppen per 1.000
inwoners
2010
17,7
2011
15,6
2012
17,3
17,9
Vlaams Gewest
2008
2009
11,1
Aantal koppen per 1.000
inwoners
2010
11,2
2011
11,1
2012
11,0
11,2
Evolutie van personeelsaantallen in de gemeente (in koppen per 1000 inw)
26,0
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
2008
Laatste update : 18-nov-14
2009
2010
32
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Personeelsaantallen in de gemeente (in koppen naar statuut)
Bron: RSZPPO, bewerking ABB
Leeswijzer: toestand 2de kwartaal 2012 - personeel
Aantal personeelsleden in koppen
Koksijde
2012
mannen
deeltijds
voltijds
vrouwen
22
64
86
gesco
41
45
86
vastbenoemd
12
16
28
totaal
75
125
200
contractueel
42
45
87
103
32
135
63
32
95
gesco
vastbenoemd
totaal
totaal
208
109
317
283
234
517
Koksijde
Aantal koppen per 1.000
inwoners naar geslacht
2012
mannen
deeltijds
voltijds
vrouwen
totaal
contractueel
2,0
5,7
3,9
gesco
3,8
4,0
3,9
vastbenoemd
1,1
1,4
1,3
totaal
6,9
11,1
9,0
contractueel
3,9
4,0
3,9
gesco
9,5
2,8
6,1
vastbenoemd
totaal
totaal
5,8
2,8
4,3
19,1
9,7
14,3
26,0
20,7
23,3
Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime
mannen
vrouwen
100%
34%
80%
Man-vrouwverhouding naargelang het statuut
mannen
vrouwen
100%
35%
80%
62%
39%
63%
60%
60%
40%
40%
66%
20%
totaal
contractueel
65%
20%
38%
0%
61%
37%
0%
deeltijds
Laatste update : 18-nov-14
voltijds
contractueel
33
gesco
vastbenoemd
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in koppen)
Bron: RSZPPO, bewerking ABB
Leeswijzer: toestand 2de kwartaal 2012 - personeel
Aantal personeelsleden in
koppen
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2012
mannen
deeltijds
vrouwen
113
262
375
gesco
113
199
312
72
141
213
totaal
298
602
900
contractueel
351
193
544
gesco
394
145
539
vastbenoemd
voltijds
vastbenoemd
totaal
totaal
471
151
622
1.216
489
1.705
1.514
1.091
2.605
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Aantal koppen per 1.000
inwoners naar geslacht
2012
mannen
deeltijds
voltijds
totaal
contractueel
vrouwen
totaal
contractueel
1,6
3,5
2,6
gesco
1,6
2,7
2,1
vastbenoemd
1,0
1,9
1,5
totaal
4,2
8,0
6,2
contractueel
5,0
2,6
3,7
gesco
5,6
1,9
3,7
vastbenoemd
totaal
totaal
6,6
2,0
4,3
17,2
6,5
11,7
21,4
14,6
17,9
Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime
mannen
vrouwen
100%
Man-vrouwverhouding naargelang het statuut
mannen
vrouwen
100%
32%
80%
80%
51%
45%
66%
60%
77%
60%
40%
40%
68%
49%
20%
20%
55%
34%
23%
0%
0%
deeltijds
Laatste update : 18-nov-14
voltijds
contractueel
34
gesco
vastbenoemd
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
Gemeenten
Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in koppen)
Bron: RSZPPO, bewerking ABB
Leeswijzer: toestand 2de kwartaal 2012 - personeel
alle Vlaamse gemeenten
Aantal personeelsleden in
koppen
2012
mannen
deeltijds
voltijds
vrouwen
2.485
10.265
12.750
gesco
2.229
7.253
9.482
vastbenoemd
2.977
6.731
9.708
totaal
7.691
24.249
31.940
contractueel
5.909
4.679
10.588
gesco
7.381
2.669
10.050
13.374
5.471
18.845
vastbenoemd
totaal
totaal
26.664
12.819
39.483
34.355
37.068
71.423
Aantal koppen per 1.000
inwoners naar geslacht
alle Vlaamse gemeenten
2012
mannen
deeltijds
voltijds
totaal
contractueel
vrouwen
totaal
contractueel
0,8
3,2
2,0
gesco
0,7
2,3
1,5
vastbenoemd
0,9
2,1
1,5
totaal
2,5
7,5
5,0
contractueel
1,9
1,5
1,7
gesco
2,4
0,8
1,6
vastbenoemd
4,3
1,7
3,0
totaal
totaal
8,5
4,0
6,2
11,0
11,5
11,2
Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime
mannen
vrouwen
100%
32%
80%
Man-vrouwverhouding naargelang het statuut
mannen
vrouwen
100%
80%
51%
43%
64%
60%
76%
60%
40%
40%
68%
49%
20%
20%
57%
36%
24%
0%
0%
deeltijds
Laatste update : 18-nov-14
voltijds
contractueel
35
gesco
vastbenoemd
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
OCMW
Totale middelen OCMW uit het Gemeentefonds en uit de gemeentelijke bijdrage aan
het OCMW
Totale middelen uit het OCMW = definitief door het OCMW ontvangen aandeel uit het
Gemeentefonds (op basis van de ministeriële verdelingsbesluiten) + gemeentelijke bijdrage aan het
OCMW (op basis van de gemeentelijke jaarrekening)
Bron: ABB
Leeswijzer : financiën
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totale middelen
aan het OCMW (in
€1000)
2.287
2.311
1.642
1.884
2.015
1.890
1.985
2.084
2.104
2.202
Totale middelen
aan het OCMW per
inwoner (in €)
112
111
78
89
94
88
92
95
96
99
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totale middelen
aan het OCMW (in
€1000)
17.914
16.934
15.307
16.957
18.529
19.292
20.689
20.878
22.079
23.403
Totale middelen
aan het OCMW per
inwoner (in €)
132
123
111
122
132
136
145
145
152
161
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totale middelen
aan het OCMW (in
€1000)
706.011
699.660
721.502
716.032
743.803
788.157
841.086
880.235
916.022
940.281
Totale middelen
aan het OCMW per
inwoner (in €)
118
116
119
118
122
128
135
141
145
148
Totale middelen aan het OCMW (in euro per inwoner)
180
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
160
140
120
100
80
60
2003
2004
Laatste update : 18-nov-14
2005
2006
2007
2008
36
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
OCMW
Financiën - Schuldevolutie
Financiële schuld OCMW (in 1000€)
Bron: ABB
Leeswijzer: financiën
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Koksijde
2003
2004
2.012
2005
1.920
2006
1.758
2007
2.482
2008
2.296
2009
2.103
2010
1.909
4.448
2011
4.158
2012
3.783
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
19.311
2005
18.238
2006
20.091
2007
25.418
2008
25.629
2009
24.141
2010
33.423
35.969
2011
35.155
2012
33.290
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
877.753
1.023.468
1.071.870
1.082.837
1.195.680
1.221.306
1.293.151
1.505.070
1.690.914
1.794.794
Financiële schuld OCMW (in euro per inwoner)
Koksijde
2003
2004
98
2005
92
2006
84
2007
117
2008
107
2009
98
2010
88
204
2011
2012
189
171
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
142
2004
2005
133
2006
145
2007
182
2008
182
2009
171
2010
234
250
2011
2012
243
229
Vlaams Gewest
2003
146
2004
2005
170
2006
177
2007
178
2008
195
2009
198
2010
208
241
2011
2012
268
323
Financiële schuld OCMW (in euro per inwoner)
360
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
320
280
240
200
160
120
80
40
2003
2004
Laatste update : 18-nov-14
2005
2006
2007
2008
37
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
OCMW
Personeelsaantallen in OCMW (in koppen naar statuut)
Bron: RSZPPO, bewerking ABB
Leeswijzer: toestand 2de kwartaal 2012 - personeel
Koksijde
Aantal personeelsleden in
koppen
2012
mannen
deeltijds
vrouwen
contractueel
totaal
1
57
58
7
7
1
64
65
10
33
43
1
1
9
11
gesco
vastbenoemd
totaal
voltijds
contractueel
gesco
2
vastbenoemd
totaal
totaal
12
43
55
13
107
120
Aantal koppen per 1.000
inwoners naar geslacht
Koksijde
2012
mannen
deeltijds
vrouwen
totaal
0,1
contractueel
5,1
2,6
gesco
0,6
0,3
totaal
0,1
5,7
2,9
contractueel
0,9
2,9
1,9
0,1
0,0
0,8
0,5
vastbenoemd
voltijds
gesco
0,2
vastbenoemd
totaal
totaal
1,1
3,8
2,5
1,2
9,5
5,4
Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime
mannen
vrouwen
100%
80%
Man-vrouwverhouding naargelang het statuut
mannen
vrouwen
100%
80%
78%
60%
60%
89%
98%
89%
100%
40%
40%
20%
20%
22%
0%
2%
deeltijds
Laatste update : 18-nov-14
11%
11%
0%
voltijds
contractueel
38
gesco
vastbenoemd
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
OCMW
Personeelsaantallen in BELFIUS-indeling (in koppen)
Bron: RSZPPO, bewerking ABB
Leeswijzer: toestand 2de kwartaal 2012 - personeel
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Aantal personeelsleden in
koppen
2012
mannen
deeltijds
vrouwen
contractueel
gesco
312
329
7
102
109
6
110
116
totaal
30
524
554
contractueel
90
224
314
gesco
13
33
46
vastbenoemd
37
95
132
vastbenoemd
voltijds
totaal
totaal
Aantal koppen per 1.000
inwoners naar geslacht
140
352
492
170
876
1.046
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2012
mannen
deeltijds
voltijds
totaal
17
vrouwen
totaal
contractueel
0,2
4,2
2,3
gesco
0,1
1,4
0,7
vastbenoemd
0,1
1,5
0,8
totaal
0,4
7,0
3,8
contractueel
1,3
3,0
2,2
gesco
0,2
0,4
0,3
vastbenoemd
0,5
1,3
0,9
totaal
totaal
2,0
4,7
3,4
2,4
11,7
7,2
Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime
mannen
vrouwen
100%
80%
Man-vrouwverhouding naargelang het statuut
mannen
vrouwen
100%
80%
72%
60%
60%
40%
83%
83%
87%
17%
13%
17%
contractueel
gesco
vastbenoemd
95%
40%
20%
20%
28%
0%
5%
deeltijds
Laatste update : 18-nov-14
0%
voltijds
39
Profielschets Gemeente Koksijde
B. Bestuurskracht
OCMW
Personeelsaantallen in alle Vlaamse gemeenten (in koppen)
Bron: RSZPPO, bewerking ABB
Leeswijzer : toestand 2de kwartaal 2012 - personeel
alle Vlaamse gemeenten
Aantal personeelsleden in
koppen
2012
mannen
deeltijds
vrouwen
844
15.897
16.741
gesco
315
6.297
6.612
578
7.782
8.360
totaal
1.737
29.976
31.713
contractueel
4.515
8.423
12.938
527
1.435
1.962
2.241
4.204
6.445
vastbenoemd
voltijds
gesco
vastbenoemd
totaal
totaal
7.283
14.062
21.345
9.020
44.038
53.058
Aantal koppen per 1.000
inwoners naar geslacht
alle Vlaamse gemeenten
2012
mannen
deeltijds
voltijds
totaal
contractueel
vrouwen
totaal
contractueel
0,3
4,9
2,6
gesco
0,1
2,0
1,0
vastbenoemd
0,2
2,4
1,3
totaal
0,6
9,3
5,0
contractueel
1,4
2,6
2,0
gesco
0,2
0,4
0,3
vastbenoemd
0,7
1,3
1,0
totaal
totaal
2,3
4,4
3,4
2,9
13,7
8,4
Man-vrouwverhouding naargelang het prestatieregime
mannen
vrouwen
100%
80%
Man-vrouwverhouding naargelang het statuut
mannen
vrouwen
100%
80%
66%
60%
60%
82%
95%
40%
81%
40%
20%
20%
34%
18%
0%
90%
5%
deeltijds
Laatste update : 18-nov-14
19%
10%
0%
voltijds
contractueel
40
gesco
vastbenoemd
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Grondgebied
Bevolkingsdichtheid
Bron: Kadaster en ADS, bewerking SVR
Leeswijzer: Bevolking
Koksijde
2004
Totale bevolking
Totale oppervlakte
in ha
Bevolkingsdichtheid
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20.896
21.033
21.269
21.419
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
22.286
22.228
4.396
4.396
4.396
4.396
4.396
4.396
4.396
4.396
4.396
4.396
4.396
475
478
484
487
489
492
497
500
504
507
506
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Totale bevolking
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
137.354
138.327
139.306
140.573
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
146.402
146.642
30.362
30.362
30.362
30.362
30.362
30.362
30.362
30.362
30.362
30.362
30.362
452
456
459
463
466
470
473
477
480
482
483
Totale oppervlakte
in ha
Bevolkingsdichtheid
Vlaams Gewest
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totale bevolking
6.016.024 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.251.983 6.306.638 6.350.765 6.381.859 6.410.705
Totale oppervlakte
in ha
1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225
445
Bevolkingsdichtheid
447
450
452
456
459
462
466
470
472
474
Bevolkingsdichtheid per km²
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
510
500
490
480
470
460
450
440
2004
2005
Laatste update : 18-nov-14
2006
2007
2008
2009
2010
41
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Grondgebied
Evolutie bebouwde percelen (opp in ha)
Bron: Kadaster, bewerking SVR
Leeswijzer: Bodemgebruik
Koksijde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totaal
bebouwde
oppervlakte
844
848
852
857
883
889
896
898
903
906
909
Groei
(2004=100)
101,7
102,1
102,6
103,2
106,4
107,1
107,9
108,2
108,8
109,1
109,4
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totaal
bebouwde
oppervlakte
4.263
4.279
4.310
4.352
4.417
4.442
4.485
4.510
4.543
4.575
4.609
Groei
(2004=100)
101,1
101,5
102,3
103,2
104,8
105,4
106,4
107,0
107,8
108,5
109,3
Vlaams Gewest
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totaal
bebouwde
oppervlakte
231.527
233.676
236.174
238.571
241.214
243.767
246.207
248.228
250.393
252.594
254.604
Groei
(2004=100)
102,2
103,1
104,2
105,3
106,4
107,6
108,6
109,5
110,5
111,5
112,4
Evolutie bebouwde oppervlakte
114
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
112
110
108
106
104
102
100
2004
2005
2006
Laatste update : 18-nov-14
2007
2008
2009
42
2010
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Wonen
Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond (per m² in €)
Bron: ADS
Leeswijzer: Vastgoedprijzen
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gemiddelde verkoopprijs
bouwgrond per m²
151,3
150,8
259,2
274,5
257,9
250,4
266,3
319,9
390,5
446,6
616,2
Groei (2003=100)
100,0
99,7
171,3
181,4
170,4
165,5
176,0
211,5
258,1
295,2
407,3
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gemiddelde verkoopprijs
bouwgrond per m²
132,0
144,5
232,1
295,3
252,2
319,3
313,1
378,4
467,5
495,7
523,8
Groei (2003=100)
100,0
109,4
175,7
223,6
191,0
241,8
237,1
286,6
354,1
375,4
396,7
Vlaams Gewest
2003
Gemiddelde verkoopprijs
bouwgrond per m²
Groei (2003=100)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
86,7
94,4
110,8
120,3
129,1
137,0
147,6
155,7
156,4
165,6
170,6
100,0
108,8
127,7
138,7
148,8
157,9
170,1
179,5
180,4
191,0
196,7
Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond (per m² in €)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
700
600
500
400
300
200
100
0
2003
2004
2005
Laatste update : 18-nov-14
2006
2007
2008
43
2009
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Wonen
Evolutie verkoopprijs van woongelegenheden (in €)
Bron: ADS
Leeswijzer: Vastgoedprijzen
Koksijde
2003
gewone
woonhuizen
Gemiddelde
verkoopprijs
Groei
(2003=100)
villa's,
bungalows en
landhuizen
appartementen,
flats en studio's
Gemiddelde
verkoopprijs
Groei
(2003=100)
Gemiddelde
verkoopprijs
Groei
(2003=100)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
118.984 125.202 172.033 237.018 206.120 226.211 245.173 190.870 244.736 229.411 254.696
100,0
105,2
144,6
199,2
173,2
190,1
206,1
160,4
205,7
192,8
214,1
259.802 297.682 328.128 335.787 387.450 371.088 373.982 385.948 394.780 429.151 399.681
100,0
114,6
126,3
129,2
149,1
142,8
143,9
148,6
152,0
165,2
153,8
132.333 150.338 182.122 211.383 213.869 225.537 236.833 248.488 254.188 251.137 252.024
100,0
113,6
137,6
159,7
161,6
170,4
179,0
187,8
192,1
189,8
190,4
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
gewone
woonhuizen
Gemiddelde
verkoopprijs
Groei
(2003=100)
villa's,
bungalows en
landhuizen
appartementen,
flats en studio's
Gemiddelde
verkoopprijs
Groei
(2003=100)
Gemiddelde
verkoopprijs
Groei
(2003=100)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
111.012 121.150 158.428 193.953 206.005 224.249 207.674 216.936 230.182 226.258 229.006
100,0
109,1
142,7
174,7
185,6
202,0
187,1
195,4
207,3
203,8
206,3
425.684 452.184 424.052 513.315 596.164 597.102 512.814 566.255 614.654 561.500 593.496
100,0
106,2
99,6
120,6
140,0
140,3
120,5
133,0
144,4
131,9
139,4
132.626 157.702 176.842 200.814 221.570 235.913 240.397 260.121 270.225 269.828 268.278
100,0
118,9
133,3
151,4
167,1
177,9
181,3
196,1
203,7
203,5
202,3
Vlaams Gewest
2003
gewone
woonhuizen
Gemiddelde
verkoopprijs
Groei
(2003=100)
villa's,
bungalows en
landhuizen
appartementen,
flats en studio's
Gemiddelde
verkoopprijs
Groei
(2003=100)
Gemiddelde
verkoopprijs
Groei
(2003=100)
Laatste update : 18-nov-14
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
103.271 109.719 139.643 157.350 172.142 181.926 183.988 192.445 201.043 207.823 212.238
100,0
106,2
135,2
152,4
166,7
176,2
178,2
186,3
194,7
201,2
205,5
281.708 298.610 280.591 302.466 326.953 335.888 320.885 341.290 351.688 353.280 354.002
100,0
106,0
99,6
107,4
116,1
119,2
113,9
121,2
124,8
125,4
125,7
110.964 128.187 142.945 159.833 171.394 177.707 182.434 195.243 200.151 206.343 210.577
100,0
115,5
128,8
44
144,0
154,5
160,1
164,4
176,0
180,4
186,0
189,8
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Wonen
Leegstandsregister
Bron: Agentschap Wonen Vlaanderen
Leeswijzer: Woningkwaliteit
Koksijde
2012 2013
Het aantal woningen en gebouwen (panden) dat op het leegstandsregister staat
1
22
Wonen
Ongeschikt en onbewoonbaarverklaring
Bron: Agentschap Wonen Vlaanderen
Leeswijzer: Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
Aantal panden die ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard zijn
Aantal panden die in het technisch verslag of ongeschikt, of onbewoonbaar, of ongeschikt en onbewoonbaar werden
verklaard. Deze beoordeling wordt door de gewestelijk ambtenaar aan de burgemeester doorgegeven als advies.
Koksijde
1999
Aantal panden
ongeschikt en/of
onbewoonbaar
verklaard
2000
2
2001
0
2002
0
2003
3
2004
0
2005
0
2006
2
2007
1
2008
5
2009
12
50
Aantal panden opgenomen in de inventaris
Aantal panden die uiteindelijk in de inventaris (ongeschikt/onbewoonbaar) worden opgenomen na het besluit van de
burgemeester.
Koksijde
1999
Aantal panden in
de inventaris
2000
0
Laatste update : 18-nov-14
2001
0
2002
0
2003
0
45
2004
0
2005
0
2006
5
2007
1
2008
6
2009
0
8
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Wonen Bouwvergunningen - Nieuwbouw
Bron: ADS
Leeswijzer: Bouwvergunningen
Koksijde
2005
residentieel Bewoonbare aantal
oppervlakte
Groei (2005=100)
(m²)
Flats
aantal
Groei (2005=100)
Gebouw
Gebouwen
met 1
Woning
aantal
Woning
aantal
Groei (2005=100)
Groei (2005=100)
nietGebouw
residentieel
Volume
(m³)
aantal
Groei (2005=100)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
28.887
32.940
38.715
30.955
46.015
35.988
35.719
21.286
100,0
67,2
76,6
90,1
72,0
107,0
83,7
83,1
49,5
576
371
433
352
308
361
266
411
163
100,0
64,4
75,2
61,1
53,5
62,7
46,2
71,4
28,3
95
82
76
99
114
112
176
102
145
100,0
86,3
80,0
104,2
120,0
117,9
185,3
107,4
152,6
43
43
43
68
82
85
151
62
124
100,0
100,0
100,0
158,1
190,7
197,7
351,2
144,2
288,4
619
414
476
420
390
446
417
473
287
100,0
66,9
76,9
67,9
63,0
72,1
67,4
76,4
46,4
7
5
8
5
6
12
8
4
8
100,0
71,4
114,3
71,4
85,7
171,4
114,3
57,1
114,3
34.930
13.285
37.497
16.220
14.626
35.252
18.158
34.764
27.630
100,0
38,0
107,3
46,4
41,9
100,9
52,0
99,5
79,1
aantal
Groei (2005=100)
2007
42.988
aantal
Groei (2005=100)
2006
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
residentieel Bewoonbare aantal
oppervlakte
Groei (2005=100)
(m²)
Flats
Gebouw
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
306.894
248.889
236.037
289.415
216.074
239.251
158.081
190.249
188.040
100,0
81,1
76,9
94,3
70,4
78,0
51,5
62,0
61,3
aantal
3.135
2.777
2.781
2.908
1.990
2.148
1.558
1.629
1.583
Groei (2005=100)
100,0
88,6
88,7
92,8
63,5
68,5
49,7
52,0
50,5
aantal
1.014
680
709
976
634
597
530
589
639
Groei (2005=100)
100,0
67,1
69,9
96,3
62,5
58,9
52,3
58,1
63,0
759
435
458
755
469
450
377
445
507
Gebouwen
met 1
Woning
aantal
Groei (2005=100)
100,0
57,3
60,3
99,5
61,8
59,3
49,7
58,6
66,8
Woning
aantal
3.894
3.212
3.239
3.663
2.459
2.598
1.935
2.074
2.090
Groei (2005=100)
100,0
82,5
83,2
94,1
63,1
66,7
49,7
53,3
53,7
59
46
57
66
57
61
92
64
78
100,0
78,0
96,6
111,9
96,6
103,4
155,9
108,5
132,2
238.875
154.328
303.242
506.728
232.499
260.020
494.363
396.799
402.406
100,0
64,6
126,9
212,1
97,3
108,9
207,0
166,1
168,5
nietGebouw
residentieel
Volume
(m³)
aantal
Groei (2005=100)
aantal
Groei (2005=100)
Vlaams Gewest
residentieel Bewoonbare aantal
oppervlakte
Groei (2005=100)
(m²)
Flats
aantal
Groei (2005=100)
Gebouw
aantal
Groei (2005=100)
Gebouwen
met 1
Woning
aantal
Woning
aantal
nietGebouw
residentieel
Volume
(m³)
Laatste update : 18-nov-14
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4.420.917
4.391.324
3.826.946
3.727.145
3.346.147
3.704.276
3.275.976
3.559.895
3.661.684
100,0
99,3
86,6
84,3
75,7
83,8
74,1
80,5
82,8
22.795
24.944
20.761
19.294
15.707
17.966
16.046
18.595
20.620
100,0
109,4
91,1
84,6
68,9
78,8
70,4
81,6
90,5
22.072
20.506
18.326
18.186
16.475
18.775
16.018
17.197
16.968
100,0
92,9
83,0
82,4
74,6
85,1
72,6
77,9
76,9
19.212
17.454
15.684
15.839
14.544
16.739
14.208
15.209
14.988
100,0
90,8
81,6
82,4
75,7
87,1
74,0
79,2
78,0
42.007
42.398
36.445
35.133
30.251
34.705
30.254
33.804
35.608
Groei (2005=100)
100,0
100,9
86,8
83,6
72,0
82,6
72,0
80,5
84,8
aantal
3.274
3.462
3.593
3.824
3.562
3.839
3.668
3.599
3.458
100,0
105,7
109,7
116,8
108,8
117,3
112,0
109,9
105,6
Groei (2005=100)
Groei (2005=100)
aantal
Groei (2005=100)
31.539.150 32.790.167 43.603.334 40.659.463 37.759.417 36.378.504 35.979.702 37.121.211 32.313.678
100,0
104,0
46
138,3
128,9
119,7
115,3
114,1
117,7
102,5
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Wonen
Bouwvergunningen - Renovatie
Bron: ADS
Leeswijzer: Bouwvergunningen
Koksijde
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
130
115
118
110
128
117
108
99
81
Groei (2005=100)
100,0
88,5
90,8
84,6
98,5
90,0
83,1
76,2
62,3
nietGebouw aantal
residentieel
Groei (2005=100)
27
30
15
11
12
16
12
11
17
100,0
111,1
55,6
40,7
44,4
59,3
44,4
40,7
63,0
residentieel Gebouw aantal
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
427
388
392
432
455
432
447
438
437
Groei (2005=100)
100,0
90,9
91,8
101,2
106,6
101,2
104,7
102,6
102,3
nietGebouw aantal
residentieel
Groei (2005=100)
91
99
92
92
79
80
86
66
79
100,0
108,8
101,1
101,1
86,8
87,9
94,5
72,5
86,8
residentieel Gebouw aantal
Vlaams Gewest
residentieel Gebouw aantal
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
18.036
18.019
17.559
17.889
17.216
18.054
16.298
15.842
16.291
Groei (2005=100)
100,0
99,9
97,4
99,2
95,5
100,1
90,4
87,8
90,3
nietGebouw aantal
residentieel
Groei (2005=100)
4.234
4.265
4.194
3.959
3.556
3.457
3.420
3.241
3.198
100,0
100,7
99,1
93,5
84,0
81,6
80,8
76,5
75,5
Evolutie bouwvergunningen van residentiële gebouwen voor renovatie (Groei 2005=100)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
2005
2006
Laatste update : 18-nov-14
2007
2008
2009
47
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Wonen
Sociale huur: woonhuizen, appartementen en duplexen
Bron: VMSW
Leeswijzer: Patrimonium Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
233
233
233
233
233
233
233
239
239
239
238
57
57
105
105
105
105
105
107
107
107
107
Totaal aantal sociale
woningen
290
290
338
338
338
338
338
346
346
346
345
Aantal sociale woningen
t.o.v. aantal private
huishoudens
3,1
3,0
3,4
3,3
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
Aantal huurwoonhuizen
Aantal
huurappartementen
Aantal duplexen
Aantal sociale woningen:
aard onbekend
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
Aantal huurwoonhuizen
Aantal
huurappartementen
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.530
1.568
1.597
1.619
1.620
1.657
1.718
1.731
1.659
1.650
1.647
566
604
663
673
696
635
727
728
718
732
753
23
24
Aantal duplexen
Aantal sociale woningen:
aard onbekend
Totaal aantal sociale
woningen
Aantal sociale woningen
t.o.v. aantal private
huishoudens
2.096
2.172
2.260
2.292
2.316
2.292
2.445
2.459
2.377
2.405
2.424
3,3
3,4
3,5
3,5
3,5
3,4
3,6
3,5
3,4
3,4
3,4
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal huurwoonhuizen
67.252
67.699
67.812
68.189
68.465
69.847
70.153
69.444
69.076
69.303
69.484
Aantal
huurappartementen
66.125
67.391
68.393
69.416
70.016
71.102
72.185
73.004
71.337
73.347
74.003
443
3.750
4.391
4.591
Aantal duplexen
Aantal sociale woningen:
aard onbekend
Totaal aantal sociale
woningen
Aantal sociale woningen
t.o.v. aantal private
huishoudens
Laatste update : 18-nov-14
133.377 135.090 136.205 137.605 138.481 140.949 142.338 142.891 144.163 147.041 148.078
5,4
5,4
5,4
5,4
48
5,4
5,5
5,5
5,4
5,4
5,5
5,5
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Wonen
Woningen aangeboden via sociale verhuurkantoren
Bron: VMSW
Leeswijzer: Woningen Sociale Verhuurkantoren
Koksijde
2007
Sociale
verhuurkantoren verhuurd
Aantal
Sociale
verhuurkantoren leegstand
Aantal
Sociale
verhuurkantoren renovatie
Aantal
Groei (2007=100)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
28
34
34
37
40
46
48
100,0
121,4
121,4
132,1
142,9
164,3
171,4
0
2
3
4
1
0
0
0
5
1
7
10
3
1
Groei (2007=100)
Groei (2007=100)
Totaal
Groei (2007=100)
28
41
38
48
51
49
49
100,0
146,4
135,7
171,4
182,1
175,0
175,0
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2007
Sociale
verhuurkantoren verhuurd
Aantal
Sociale
verhuurkantoren leegstand
Aantal
Sociale
verhuurkantoren renovatie
Aantal
Groei (2007=100)
Groei (2007=100)
Groei (2007=100)
2009
2010
2011
2012
2013
205
241
256
270
307
333
391
100,0
117,6
124,9
131,7
149,8
162,4
190,7
4
7
15
5
3
10
14
100,0
175,0
375,0
125,0
75,0
250,0
350,0
1
8
14
16
23
10
18
100,0
800,0
1.400,0
1.600,0
2.300,0
1.000,0
1.800,0
210
256
285
291
333
353
423
100,0
121,9
135,7
138,6
158,6
168,1
201,4
Totaal
Groei (2007=100)
2008
Vlaams Gewest
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sociale
Aantal
verhuurkantoren
Groei (2007=100)
- verhuurd
3.723
4.163
4.702
5.133
5.550
6.211
6.794
100,0
111,8
126,3
137,9
149,1
166,8
182,6
Sociale
Aantal
verhuurkantoren
Groei (2007=100)
- leegstand
82
120
106
72
98
110
140
100,0
146,3
129,3
87,8
119,5
134,1
170,7
Sociale
Aantal
verhuurkantoren
Groei (2007=100)
- renovatie
63
81
105
91
103
80
91
100,0
128,6
166,7
144,4
163,5
127,0
144,4
Totaal
3.868
4.364
4.913
5.296
5.751
6.401
7.025
Groei (2007=100)
100,0
112,8
127,0
136,9
148,7
165,5
181,7
Laatste update : 18-nov-14
49
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Energie
Gemiddeld kengetal van de energieprestatiecertificaten (EPC) voor bestaande
residentiële gebouwen
Bron: VEA
Leeswijzer: Energieprestatiecertificaten residentiële gebouwen
Koksijde
2009
Gemiddeld EPC (kWh/m²) bestaande residentiële gebouwen
372,94
2010
2011
364,83
2012
353,47
345,71
2013
392,54
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2009
Gemiddeld EPC (kWh/m²) bestaande residentiële gebouwen
328,40
2010
2011
326,35
2012
332,89
320,03
2013
340,20
Vlaams Gewest
2009
Gemiddeld EPC (kWh/m²) bestaande residentiële gebouwen
405,47
2010
2011
393,13
2012
408,03
398,11
2013
413,85
Gemiddeld E-peil van nieuwbouw woningen
Bron: VEA
Leeswijzer: E-peil nieuwbouw woningen
Koksijde
Periode 2006-2013
85,43
Gemiddeld E-peil nieuwbouw woningen
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Periode 2006-2013
85,36
Gemiddeld E-peil nieuwbouw woningen
Vlaams Gewest
Periode 2006-2013
77,67
Gemiddeld E-peil nieuwbouw woningen
Laatste update : 18-nov-14
50
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Groene stroom
Geïnstalleerd vermogen per technologie dat in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten
Bron: VREG
Leeswijzer: Geïnstalleerd vermogen per gemeente
Koksijde
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Geïnstalleerd vermogen (kW) Biogas
0
0
0
0
0
0
0
Geïnstalleerd vermogen (kW) Biomassa
0
0
0
0
0
0
0
Geïnstalleerd vermogen (kW) Waterkracht
0
0
0
0
0
0
0
Geïnstalleerd vermogen (kW) Windenergie
0
0
0
0
0
0
0
Geïnstalleerd vermogen (kW) Zonne-energie
46
181
1.062
1.495
2.552
3.432
3.525
Totaal
46
181
1.062
1.495
2.552
3.432
3.525
Gemiddelde van de Belfius-indeling
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Geïnstalleerd vermogen (kW) Biogas
0
0
0
0
0
0
0
0
Geïnstalleerd vermogen (kW) Biomassa
0
0
0
0
0
0
0
0
Geïnstalleerd vermogen (kW) Waterkracht
0
0
0
0
0
0
0
0
Geïnstalleerd vermogen (kW) Windenergie
223
295
295
295
295
295
295
295
9
198
268
847
1.348
2.317
2.848
2.948
232
492
563
1.142
1.643
2.612
3.143
3.242
Geïnstalleerd vermogen (kW) Zonne-energie
Totaal
Vlaams Gewest
Geïnstalleerd vermogen (kW) Biogas
Geïnstalleerd vermogen (kW) Biomassa
Geïnstalleerd vermogen (kW) Waterkracht
2007
2008
2010
2011
2012
2013
46.729
57.463
70.483
87.837
100.882
111.347
127.748
138.140
499.171 533.354 543.412
Geïnstalleerd vermogen (kW) Zonne-energie
2009
595.540
563.934
651.954
660.718
665.128
972
972
980
995
995
1.115
128.944 149.244 173.267
231.767
264.924
345.438
370.138
440.199
541.940
895.995 1.683.534 2.001.860 2.126.599
963
Geïnstalleerd vermogen (kW) Windenergie
3.627
968
22.069
89.100
679.434 763.098 877.234 1.426.450 1.914.735 2.802.032 3.165.869 3.301.593
Totaal
Laatste update : 18-nov-14
2006
51
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Milieu - riolering
Huidige zuiveringsgraad
Bron: VMM
Leeswijzer: Riolering
Koksijde
2012
2013
92,48
Huidige
zuiveringsgraad
94,86
Vlaams Gewest
2000
Huidige
zuiveringsgraad
52,00
2001
56,60
Laatste update : 18-nov-14
2002
59,50
2003
61,70
2004
63,00
2005
64,40
52
2006
66,60
2007
70,40
2008
73,30
2009
2010
2011
76,91
2012
78,65
2013
80,00
Profielschets Gemeente Koksijde
C. Grondgebonden kenmerken en voorzieningen
Milieu - bodemverontreiniging
Oppervlakte te saneren grond t.o.v. de totale oppervlakte (in %)
Bron: OVAM
Leeswijzer: bodemverontreiniging
Koksijde
2003
Opp te saneren
grond t.o.v totale
opp
0,02
2004
0,02
2005
0,08
2006
0,08
2007
2008
0,08
2009
0,07
2010
0,02
2011
0,02
0,02
2012
2013
0,16
0,80
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
Opp te saneren
grond t.o.v totale
opp
0,17
2004
0,21
2005
0,20
2006
0,17
2007
2008
0,18
2009
0,10
2010
0,10
2011
0,10
0,07
2012
2013
0,12
0,20
Vlaams Gewest
2003
Opp te saneren
grond t.o.v totale
opp
0,66
2004
0,69
2005
0,75
2006
0,81
2007
0,83
2008
0,83
2009
2010
0,82
2011
0,82
0,82
2012
2013
1,15
1,02
Oppervlakte te saneren grond t.o.v totale opp (in %)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2003
2004
2005
Laatste update : 18-nov-14
2006
2007
2008
53
2009
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
D. Economische kerncijfers
Ondernemingen
BTW-plichtige Natuurlijke Personen (= zelfstandigen)
Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR
Leeswijzer: ondernemingen
Koksijde
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BTW-plichtige Natuurlijke Personen
1.072
1.040
987
973
992
959
991
966
956
929
929
905
924
Starters BTW-plichtige Natuurlijke
Personen (= zelfstandigen)
58
56
51
54
51
53
70
76
51
52
48
69
57
Stopzettingen BTW-plichtige
Natuurlijke Personen (=
zelfstandigen)
86
89
50
44
70
56
79
61
73
65
77
68
85
884
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BTW-plichtige Natuurlijke Personen
6.747
6.592
6.339
6.297
6.199
6.163
6.289
6.178
6.150
6.130
6.065
6.108
6.095
Starters BTW-plichtige Natuurlijke
Personen (= zelfstandigen)
318
287
350
307
362
432
380
431
416
386
410
423
397
Stopzettingen BTW-plichtige
Natuurlijke Personen (=
zelfstandigen)
457
461
337
282
390
358
483
425
453
464
451
472
491
5.939
Groei (2000=100)
Koksijde
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BTW-plichtige Natuurlijke Personen
100,0
97,0
92,1
90,8
92,5
89,5
92,4
90,1
89,2
86,7
86,7
84,4
86,2
Starters BTW-plichtige Natuurlijke
Personen (= zelfstandigen)
100,0
96,6
87,9
93,1
87,9
91,4
120,7
131,0
87,9
89,7
82,8
119,0
98,3
Stopzettingen BTW-plichtige
Natuurlijke Personen (=
zelfstandigen)
100,0
103,5
58,1
51,2
81,4
65,1
91,9
70,9
84,9
75,6
89,5
79,1
98,8
82,5
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BTW-plichtige Natuurlijke Personen
100,0
97,7
94,0
93,3
91,9
91,3
93,2
91,6
91,2
90,9
89,9
90,5
90,3
Starters BTW-plichtige Natuurlijke
Personen (= zelfstandigen)
100,0
90,3
110,1
96,5
113,8
135,8
119,5
135,5
130,8
121,4
128,9
133,0
124,8
Stopzettingen BTW-plichtige
Natuurlijke Personen (=
zelfstandigen)
100,0
100,9
73,7
61,7
85,3
78,3
105,7
93,0
99,1
101,5
98,7
103,3
107,4
Laatste update : 19-nov-14
54
88,0
Profielschets Gemeente Koksijde
D. Economische kerncijfers
Ondernemingen
BTW-plichtige Rechtspersonen
Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR
Leeswijzer: ondernemingen
Koksijde
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
598
617
656
674
714
741
792
836
856
891
916
946
954
Startende BTW-plichtige
Rechtspersonen (in de aard van
handelsondernemingen)
26
31
21
38
36
45
50
39
44
42
49
43
48
Stopzettingen BTW-plichtige
Rechtspersonen (in de aard van
handelsondernemingen)
11
5
11
6
15
12
12
9
8
6
18
16
22
BTW-plichtige Rechtspersonen (in
de aard van handelsondernemingen)
978
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4.099
4.275
4.374
4.511
4.747
4.925
5.154
5.368
5.637
5.850
6.064
6.284
6.489
Startende BTW-plichtige
Rechtspersonen (in de aard van
handelsondernemingen)
198
180
181
193
237
282
308
352
315
310
342
357
254
Stopzettingen BTW-plichtige
Rechtspersonen (in de aard van
handelsondernemingen)
62
53
68
42
82
85
60
63
66
74
106
119
139
BTW-plichtige Rechtspersonen (in
de aard van handelsondernemingen)
6.574
Groei (2000=100)
Koksijde
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BTW-plichtige Rechtspersonen (in
de aard van handelsondernemingen)
100,0
103,2
109,7
112,7
119,4
123,9
132,4
139,8
143,1
149,0
153,2
158,2
159,5
Startende BTW-plichtige
Rechtspersonen (in de aard van
handelsondernemingen)
100,0
119,2
80,8
146,2
138,5
173,1
192,3
150,0
169,2
161,5
188,5
165,4
184,6
Stopzettingen BTW-plichtige
Rechtspersonen (in de aard van
handelsondernemingen)
100,0
45,5
100,0
54,5
136,4
109,1
109,1
81,8
72,7
54,5
163,6
145,5
200,0
163,5
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BTW-plichtige Rechtspersonen (in
de aard van handelsondernemingen)
100,0
104,3
106,7
110,1
115,8
120,2
125,7
131,0
137,5
142,7
147,9
153,3
158,3
Startende BTW-plichtige
Rechtspersonen (in de aard van
handelsondernemingen)
100,0
90,9
91,4
97,5
119,7
142,4
155,6
177,8
159,1
156,6
172,7
180,3
128,3
Stopzettingen BTW-plichtige
Rechtspersonen (in de aard van
handelsondernemingen)
100,0
85,5
109,7
67,7
132,3
137,1
96,8
101,6
106,5
119,4
171,0
191,9
224,2
Laatste update : 19-nov-14
55
160,4
Profielschets Gemeente Koksijde
D. Economische kerncijfers
Ondernemingen
BTW-plichtige ondernemingen = Natuurlijke Personen + Rechtspersonen (SVR-definitie)
Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR
Leeswijzer: ondernemingen
Koksijde
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.670
1.657
1.643
1.647
1.706
1.700
1.783
1.802
1.812
1.820
1.845
1.851
1.878
1.862
Startende ondernemingen (SVRdefinitie)
84
87
72
92
87
98
120
115
95
94
97
112
105
Stopzettingen ondernemingen (SVRdefinitie)
97
94
61
50
85
68
91
70
81
71
95
84
107
2000
2001
2002
2003
2004
2009
2010
2011
2012
Aantal BTW-plichtige
ondernemingen per 1 januari (SVRdefinitie)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Aantal BTW-plichtige
ondernemingen per 1 januari (SVRdefinitie)
2005
2006
2007
2008
2013
10.846 10.867 10.713 10.808 10.946 11.088 11.443 11.546 11.787 11.980 12.129 12.392 12.584 12.513
Startende ondernemingen (SVRdefinitie)
516
467
531
500
599
714
688
783
731
696
752
780
651
Stopzettingen ondernemingen (SVRdefinitie)
519
514
405
324
472
443
543
488
519
538
557
591
630
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal BTW-plichtige
ondernemingen per 1 januari (SVRdefinitie)
100,0
99,2
98,4
98,6
102,2
101,8
106,8
107,9
108,5
109,0
110,5
110,8
112,5
111,5
Startende ondernemingen (SVRdefinitie)
100,0
103,6
85,7
109,5
103,6
116,7
142,9
136,9
113,1
111,9
115,5
133,3
125,0
Stopzettingen ondernemingen (SVRdefinitie)
100,0
96,9
62,9
51,5
87,6
70,1
93,8
72,2
83,5
73,2
97,9
86,6
110,3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal BTW-plichtige
ondernemingen per 1 januari (SVRdefinitie)
100,0
100,2
98,8
99,6
100,9
102,2
105,5
106,5
108,7
110,5
111,8
114,3
116,0
115,4
Startende ondernemingen (SVRdefinitie)
100,0
90,5
102,9
96,9
116,1
138,4
133,3
151,7
141,7
134,9
145,7
151,2
126,2
Stopzettingen ondernemingen (SVRdefinitie)
100,0
99,0
78,0
62,4
90,9
85,4
104,6
94,0
100,0
103,7
107,3
113,9
121,4
Groei (2000=100)
Koksijde
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Laatste update : 19-nov-14
56
Profielschets Gemeente Koksijde
D. Economische kerncijfers
Ondernemingen
Oprichtingsratio = (opgerichte ondernemingen/actieve ondernemingen)*100
Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR
Leeswijzer: ondernemingen
Koksijde
2000
Oprichtingsratio
5,0
2001
2002
5,3
2003
4,4
2004
5,6
2005
5,1
2006
5,8
2007
6,7
6,4
2008
5,2
2009
2010
5,2
2011
5,3
2012
6,1
5,6
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2000
Oprichtingsratio
4,8
2001
2002
4,3
2003
5,0
2004
4,6
2005
5,5
2006
6,4
2007
6,0
6,8
2008
6,2
2009
2010
5,8
2011
6,2
2012
6,3
5,2
Vlaams Gewest
2000
Oprichtingsratio
5,3
2001
2002
5,2
2003
5,1
2004
4,8
2005
5,9
2006
6,7
7,3
2007
7,8
2008
7,5
2009
2010
6,8
2011
7,2
2012
7,2
6,4
Oprichtingsratio
8
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
2000
2001
2002
Laatste update : 19-nov-14
2003
2004
2005
2006
2007
2008
57
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente
D. Economische kerncijfers
Ondernemingen
Uittredingsratio = (verdwenen ondernemingen/actieve ondernemingen)*100
Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR
Leeswijzer: ondernemingen
Koksijde
2000
Uittredingsratio
5,8
2001
5,7
2002
2003
3,7
2004
3,0
2005
5,0
2006
4,0
2007
5,1
3,9
2008
2009
4,5
3,9
2010
2011
5,1
2012
4,5
5,7
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2000
Uittredingsratio
4,8
2001
4,7
2002
2003
3,8
2004
3,0
2005
4,3
2006
4,0
2007
4,7
4,2
2008
2009
4,4
4,5
2010
2011
4,6
2012
4,8
5,0
Vlaams Gewest
2000
Uittredingsratio
4,8
2001
4,8
2002
2003
3,7
2004
3,5
2005
4,3
2006
3,7
4,8
2007
4,6
2008
2009
4,8
4,8
2010
2011
4,8
2012
4,8
4,3
Uittredingsratio
6
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
5,6
5,2
4,8
4,4
4
3,6
3,2
2,8
2000
2001
2002
Laatste update : 19-nov-14
2003
2004
2005
2006
58
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
D. Economische kerncijfers
Ondernemingen
Nettogroeiratio = ((opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve
ondernemingen) * 100
Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR
Leeswijzer: ondernemingen
Koksijde
2000
2001
-0,8
Nettogroei
-0,4
2002
0,7
2003
2,6
2004
0,1
2005
1,8
2006
2007
1,6
2008
2,5
2009
0,8
1,3
2010
0,1
2011
2012
1,5
-0,1
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2000
2001
0,0
Nettogroei
-0,4
2002
1,2
2003
1,6
2004
1,2
2005
2,4
2006
2007
1,3
2008
2,6
2009
1,8
1,3
2010
1,6
2011
2012
1,5
0,2
Vlaams Gewest
2000
2001
0,6
Nettogroei
0,4
2002
1,3
2003
1,3
2004
1,6
2005
2,9
2006
2007
2,5
2008
3,1
2009
2,6
2,1
2010
2,4
2011
2012
2,4
2,1
Nettogroeiratio
3,5
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
2000
2001
2002
Laatste update : 19-nov-14
2003
2004
2005
2006
59
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
D. Economische kerncijfers
Werkgelegenheid
Jobratio (= aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar))
Bron : SWSE - bewerking SVR-DWH
Leeswijzer:aantal jobs - bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)
Koksijde
2006
Aantal jobs
Bevolking op beroepsactieve
leeftijd (20-64 jaar)
Jobratio
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7.395
7.486
7.473
7.494
7.572
7.642
7.496
12.342
12.406
12.398
12.354
12.305
12.225
12.102
59,9
60,3
60,3
60,7
61,5
62,5
61,9
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aantal jobs
45.787
46.284
46.900
47.057
47.552
48.036
47.806
Bevolking op beroepsactieve
leeftijd (20-64 jaar)
80.699
81.200
81.497
81.649
81.794
81.700
81.342
56,7
57,0
57,5
57,6
58,1
58,8
58,8
Jobratio
Vlaams Gewest
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aantal jobs
2.626.984
2.684.216
2.732.729
2.740.392
2.765.018
2.791.336
2.804.971
Bevolking op beroepsactieve
leeftijd (20-64 jaar)
3.660.988
3.687.470
3.712.095
3.731.782
3.754.899
3.776.244
3.787.979
71,8
72,8
73,6
73,4
73,6
73,9
74,0
Jobratio
Jobratio
76,0
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
74,0
72,0
70,0
68,0
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0
2006
2007
Laatste update : 19-nov-14
2008
2009
60
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
D. Economische kerncijfers
Werkgelegenheid
Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) = (werkenden/bevolking)*100
Bron: SWSE - bewerking SVR-DWH
Leeswijzer: werkzaamheidsgraad - werkenden - bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mannen
72,0
71,6
71,5
70,4
71,3
70,6
69,7
70,1
70,6
70,6
Vrouwen
54,4
55,3
55,8
55,4
56,4
57,2
56,9
57,5
57,4
58,1
Totaal
63,2
63,4
63,6
62,9
63,8
63,9
63,3
63,8
64,0
64,3
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mannen
73,9
73,7
73,3
72,3
72,9
73,3
72,2
72,0
72,0
71,8
Vrouwen
55,5
56,6
57,6
57,6
58,5
59,8
59,7
60,4
60,8
61,5
Totaal
64,7
65,2
65,4
65,0
65,7
66,6
66,0
66,2
66,4
66,6
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mannen
77,0
77,1
77,2
77,1
77,7
78,0
76,8
76,5
76,6
76,2
Vrouwen
60,3
61,2
61,9
63,1
64,1
65,4
65,7
66,1
66,5
66,7
Totaal
68,8
69,3
69,6
70,2
71,0
71,8
71,3
71,3
71,6
71,5
Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) - Totaal
72,0
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
70,0
68,0
66,0
64,0
62,0
60,0
2003
2004
Laatste update : 19-nov-14
2005
2006
2007
2008
61
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
D. Economische kerncijfers
Werkgelegenheid
Werkloosheidsgraad naar leeftijd
Bron: VDAB Studiedienst (Arvastat)
Leeswijzer: werkloosheidsgraad VDAB
Koksijde
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14,9
15,6
17,6
15,7
13,6
11,1
11,0
14,5
16,5
13,6
14,3
16,7
25 tot 50 jaar
6,0
6,4
6,8
6,1
5,6
4,5
4,4
4,9
4,7
5,1
5,2
5,7
>= 50 jaar
4,3
5,3
6,6
7,9
8,4
7,4
6,6
6,3
6,3
6,2
5,9
6,0
Totaal
6,5
7,0
7,8
7,4
7,1
6,0
5,6
6,2
6,2
6,1
6,2
6,7
< 25 jaar
Vlaams Gewest
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
16,9
18,2
18,4
18,0
15,2
11,9
11,3
15,5
15,6
14,2
14,2
17,7
25 tot 50 jaar
6,4
7,0
7,4
7,3
6,4
5,1
4,6
5,7
5,8
5,3
5,3
6,3
>= 50 jaar
3,2
3,9
5,7
7,7
8,4
7,8
7,4
7,6
7,7
7,3
7,3
6,9
Totaal
7,0
7,7
8,3
8,5
7,8
6,4
5,9
7,1
7,2
6,6
6,6
7,5
< 25 jaar
Evolutie werkloosheidsgraad - totaal
Gemeente
Vlaams Gewest
8,8
8,4
8,0
7,6
7,2
6,8
6,4
6,0
5,6
5,2
2002
2003
2004
Laatste update : 19-nov-14
2005
2006
2007
2008
62
2009
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
D.Economische kerncijfers
Werkgelegenheid
Aandeel langdurige werklozen = (aantal langdurig (1 jaar en meer) NWWZ/totaal aantal NWWZ)*100
Bron: VDAB Studiedienst (Arvastat)
Leeswijzer: niet-werkende werkzoekende (NWWZ) naar leeftijd niet-werkende werkzoekende (NWWZ) naar
duur
Koksijde
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal aantal langdurig NWWZ
158
186
208
235
273
251
209
206
217
222
222
232
Totaal aantal NWWZ
510
557
626
622
612
510
483
534
537
522
528
571
Aandeel langdurig NWWZ, in %
31%
33%
33%
38%
45%
49%
43%
39%
40%
43%
42%
41%
Bij jaargemiddelden bij indeling naar verschillende categorieën worden de cijfers achter de komma niet weergegeven. Afwijkingen met de werkelijke
totalen zijn mogelijk.
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal aantal langdurig NWWZ
1.433
1.637
1.854
2.050
2.275
1.839
1.551
1.714
1.883
1.793
1.701
1.800
Totaal aantal NWWZ
4.337
4.626
4.971
5.238
4.988
4.025
3.881
4.473
4.472
4.179
4.204
4.565
33%
35%
37%
39%
46%
46%
40%
38%
42%
43%
40%
39%
2002
2003
2004
65.578
77.229
92.762 101.317 104.049
Aandeel langdurig NWWZ, in %
Vlaams Gewest
Totaal aantal langdurig
NWWZ
Totaal aantal NWWZ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
84.120
71.682
79.002
89.735
85.533
86.207
92.618
187.022 207.805 225.634 235.344 216.762 180.396 168.890 202.808 208.243 195.007 204.437 221.901
Aandeel langdurig NWWZ,
in %
35%
37%
41%
43%
48%
47%
42%
39%
43%
44%
42%
42%
Evolutie aandeel langdurig werklozen - totaal
52%
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
48%
44%
40%
36%
32%
28%
2002
2003
2004
Laatste update : 19-nov-14
2005
2006
2007
2008
63
2009
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
D.Economische kerncijfers
Economie
Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in €)
Bron: RSZ, INR, ADS, eigen verwerking
Leeswijzer: Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in €)
Koksijde
Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in €)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20.000
21.223
22.266
22.421
21.897
22.046
22.860
22.819
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in €)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
18.037
18.932
19.739
20.123
19.576
19.993
20.723
20.901
Vlaams Gewest
Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in €)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
25.619
26.884
28.286
28.905
28.074
28.925
29.991
30.313
Evolutie bruto toegevoegde waarde per inwoner (in €)
32.000
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
2005
2006
Laatste update : 19-nov-14
2007
2008
2009
64
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
D.Economische kerncijfers
Economie
Bruto toegevoegde waarde per werkende (in €)
Bron: RSZ, INR, ADS, eigen verwerking
Leeswijzer: Bruto toegevoegde waarde per werkende (in €)
Koksijde
Bruto toegevoegde waarde per werkende (in €)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
59.670
64.651
67.662
68.829
67.623
68.467
70.339
71.366
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Bruto toegevoegde waarde per werkende (in €)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
58.024
61.354
64.058
64.950
64.013
65.479
67.287
68.348
Vlaams Gewest
Bruto toegevoegde waarde per werkende (in €)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
63.195
65.620
68.350
69.079
67.789
70.039
72.313
73.329
Evolutie bruto toegevoegde waarde per werkende (in €)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
74.000
72.000
70.000
68.000
66.000
64.000
62.000
60.000
58.000
56.000
2005
2006
Laatste update : 19-nov-14
2007
2008
2009
65
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Onderwijs
Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. kleuterpopulatie
(2,5 - 5-jarigen) volgens vestigingsplaats
Bron: Departement Onderwijs
Leeswijzer: onderwijs
Koksijde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal lln. kleuters
511
496
465
469
458
474
493
489
497
484
500
Aantal kleuters
tussen 2,5 en 5
jaar
499
471
470
465
456
446
462
458
479
456
438
102,4
105,3
98,9
100,9
100,4
106,3
106,7
106,8
103,8
106,1
114,2
Aandeel lln.
kleuters t.o.v.
kleuterpopulatie
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal lln. kleuters
3.846
3.816
3.628
3.597
3.548
3.622
3.669
3.775
3.729
3.778
3.819
Aantal kleuters
tussen 2,5 en 5
jaar
3.836
3.771
3.682
3.597
3.517
3.549
3.621
3.730
3.684
3.696
3.627
Aandeel lln.
kleuters t.o.v.
kleuterpopulatie
100,3
101,2
98,5
100,0
100,9
102,1
101,3
101,2
101,2
102,2
105,3
Vlaams Gewest
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal lln. kleuters
226.196
224.087
223.447
224.011
228.180
233.931
240.701
247.671
252.661
255.752
258.723
Aantal kleuters
tussen 2,5 en 5
jaar
221.797
219.103
218.243
218.832
222.943
228.787
235.504
242.072
247.196
250.217
252.816
102,0
102,3
102,4
102,4
102,3
102,2
102,2
102,3
102,2
102,2
102,3
Aandeel lln.
kleuters t.o.v.
kleuterpopulatie
Aandeel lln. kleuters t.o.v. kleuterpopulatie (2,5 - 5-jarigen)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
2004
2005
2006
Laatste update: 19-nov-14
2007
2008
2009
66
2010
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Onderwijs
Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon lager onderwijs t.o.v. 6 - 11-jarigen via
vestigingsplaats
Bron: Departement onderwijs
Leeswijzer: onderwijs
Koksijde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal leerlingen
lager onderwijs
1.178
1.140
1.117
1.094
1.009
1.004
983
958
955
952
970
Aantal kinderen
tussen 6 en 11 jaar
1.089
1.030
999
958
887
869
844
831
833
859
856
Aandeel leerlingen
t.o.v. 6 - 11jarigen
108,2
110,7
111,8
114,2
113,8
115,5
116,5
115,3
114,6
110,8
113,3
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal leerlingen
lager onderwijs
7.722
7.496
7.260
7.061
6.831
6.599
6.385
6.205
6.218
6.207
6.383
Aantal kinderen
tussen 6 en 11 jaar
7.984
7.713
7.445
7.277
7.079
6.857
6.678
6.500
6.434
6.478
6.493
Aandeel leerlingen
t.o.v. 6 - 11jarigen
96,7
97,2
97,5
97,0
96,5
96,2
95,6
95,5
96,6
95,8
98,3
Vlaams Gewest
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal leerlingen
lager onderwijs
413.493
407.489
402.160
400.093
397.608
395.149
393.223
395.108
399.741
404.773
411.560
Aantal kinderen
tussen 6 en 11 jaar
409.596
403.527
399.202
397.916
396.050
393.675
391.904
394.685
398.579
403.208
410.506
Aandeel leerlingen
t.o.v. 6 - 11jarigen
101,0
101,0
100,7
100,5
100,4
100,4
100,3
100,1
100,3
100,4
100,3
Aandeel leerlingen t.o.v. 6 - 11-jarigen
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
120
116
112
108
104
100
96
92
2004
2005
2006
Laatste update: 19-nov-14
2007
2008
2009
67
2010
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Onderwijs
Schoolse vertraging in het gewoon lager onderwijs volgens vestigingsplaats
Bron : Departement Onderwijs
Leeswijzer: onderwijs
Het "methode-onderwijs" komt niet in de cijfers voor (=Dalton-, leef-, Jenaplan-, Freinet-, Steiner- en
Montessorischolen, alsook instellingen voor spelend leren en ervaringsgericht onderwijs).
Koksijde
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal lln met schoolse vertraging - jongens
58
65
58
63
59
51
Aantal lln met schoolse vertraging - meisjes
43
46
42
42
34
32
Aantal lln met schoolse vertraging - totaal
101
111
100
105
93
83
Aandeel schoolse vertraging - jongens
15,0
17,1
15,9
17,2
15,9
13,2
Aandeel schoolse vertraging - meisjes
11,7
12,8
11,6
12,2
9,6
9,2
Aandeel schoolse vertraging - totaal
13,4
15,0
13,7
14,8
12,8
11,3
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal lln met schoolse vertraging - jongens
625
640
605
605
597
568
Aantal lln met schoolse vertraging - meisjes
483
496
480
473
439
444
1.108
1.136
1.085
1.078
1.036
1.012
Aandeel schoolse vertraging - jongens
19,7
21,1
20,6
20,5
20,1
18,8
Aandeel schoolse vertraging - meisjes
15,8
16,6
16,4
16,2
15,1
15,2
Aandeel schoolse vertraging - totaal
17,8
18,9
18,5
18,4
17,6
17,1
Aantal lln met schoolse vertraging - totaal
Vlaams Gewest
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal lln met schoolse vertraging - jongens
28.928
29.046
29.062
29.093
28.240
27.320
Aantal lln met schoolse vertraging - meisjes
25.942
25.974
26.448
26.488
25.565
24.683
Aantal lln met schoolse vertraging - totaal
54.870
55.020
55.510
55.581
53.805
52.003
Aandeel schoolse vertraging - jongens
16,1
16,3
16,2
16,0
15,4
14,6
Aandeel schoolse vertraging - meisjes
14,5
14,6
14,9
14,8
14,1
13,4
Aandeel schoolse vertraging - totaal
15,3
15,5
15,5
15,4
14,7
14,0
Laatste update: 19-nov-14
68
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Onderwijs
Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs t.o.v. 12 - 17-jarigen
volgens vestigingsplaats (inclusief deeltijds onderwijs)
Bron: Departement onderwijs
Leeswijzer: onderwijs
Koksijde
2004
Aantal kinderen tussen 12
en 17 jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
598
524
548
551
648
679
703
727
713
687
626
1.282
1.320
1.313
1.260
1.244
1.174
1.150
1.074
1.041
1.019
962
46,6
39,7
41,7
43,7
52,1
57,8
61,1
67,7
68,5
67,4
65,1
Aantal leerlingen
secundair onderwijs
Aandeel leerlingen t.o.v.
12 - 17-jarigen
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal leerlingen
secundair onderwijs
4.677
4.769
4.649
4.563
4.501
4.496
4.581
4.503
4.340
4.275
4.106
Aantal kinderen tussen 12
en 17 jaar
8.513
8.616
8.745
8.665
8.563
8.391
8.241
8.027
7.779
7.611
7.453
54,9
55,4
53,2
52,7
52,6
53,6
55,6
56,1
55,8
56,2
55,1
Aandeel leerlingen t.o.v.
12 - 17-jarigen
Vlaams Gewest
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal leerlingen
secundair onderwijs
438.721
446.312
451.009
450.975
450.168
448.421
442.741
438.878
435.313
434.056
432.914
Aantal kinderen tussen 12
en 17 jaar
423.634
429.176
433.495
433.243
432.147
428.380
424.092
419.440
415.423
414.093
411.747
103,6
104,0
104,0
104,1
104,2
104,7
104,4
104,6
104,8
104,8
105,1
Aandeel leerlingen t.o.v.
12 - 17-jarigen
Aandeel leerlingen t.o.v. 12 - 17-jarigen
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
110
100
90
80
70
60
50
40
30
2004
2005
2006
Laatste update: 19-nov-14
2007
2008
2009
69
2010
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Onderwijs
Schoolse vertraging in het gewoon secundair onderwijs volgens vestigingsplaats
Bron : Departement Onderwijs
Leeswijzer: onderwijs
Koksijde
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal ln met schoolse vertraging - jongens
126
129
125
122
141
144
146
149
155
143
111
Aantal lln met schoolse vertraging - meisjes
29
32
28
30
46
51
58
51
50
48
44
155
161
153
152
187
195
204
200
205
191
155
Aandeel lln met schoolse vertraging - jongens
45,5
46,4
45,8
43,9
43,1
43,1
41,1
41,4
43,8
43,6
40,4
Aandeel lln met schoolse vertraging - meisjes
38,7
37,6
31,5
32,3
37,1
40,2
41,1
33,1
31,6
31,2
33,8
Aandeel lln met schoolse vertraging - totaal
44,0
44,4
42,3
41,0
41,5
42,3
41,1
38,9
40,0
39,6
38,3
Aantal lln met schoolse vertraging - totaal
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal lln met schoolse vertraging - jongens
661
680
633
641
646
612
619
621
608
576
538
Aantal lln met schoolse vertraging - meisjes
527
520
467
467
444
449
490
494
464
472
480
1.188
1.200
1.100
1.108
1.090
1.061
1.109
1.115
1.072
1.048
1.018
Aandeel lln met schoolse vertraging - jongens
32,0
32,6
31,6
32,9
33,4
31,7
31,7
32,6
33,1
31,7
31,7
Aandeel lln met schoolse vertraging - meisjes
25,0
24,0
22,2
22,5
21,9
23,2
24,5
25,2
24,6
25,5
26,8
Aandeel lln met schooolse vertraging - totaal
28,4
28,2
26,8
27,5
27,5
27,4
28,1
28,8
28,8
28,6
29,2
Aantal lln met schoolse vertraging - totaal
Vlaams Gewest
Aantal lln met schoolse vertraging - jongens
Aantal lln met schoolse vertraging - meisjes
Aantal lln met schoolse vertraging - totaal
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
66.367
66.304
66.402
66.803
67.287
66.836
66.071
64.796
63.329
62.399
62.144
46.080
46.750
47.290
48.094
48.975
49.823
49.866
49.435
48.947
48.294
48.022
112.447 113.054 113.692 114.897 116.262 116.659 115.937 114.231 112.276 110.693 110.166
Aandeel lln met schoolse vertraging - jongens
32,8
32,3
32,1
32,3
32,6
32,6
32,6
32,4
32,1
31,8
31,8
Aandeel lln met schoolse vertraging - meisjes
23,8
23,8
23,8
24,2
24,7
25,2
25,4
25,5
25,5
25,2
25,2
Aandeel lln met schoolse vertraging - totaal
28,4
28,1
28,0
28,3
28,7
29,0
29,1
29,0
28,8
28,6
28,5
Laatste update: 19-nov-14
70
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Cultuur, jeugd en sport
Aantal leners bibliotheek t.o.v. de totale bevolking (in %)
Bron: Bios (Bibliotheek informatie- en opvolgingssysteem)
Leeswijzer: bibliotheken
Koksijde
2006
Aantal leners bibliotheek
Totale bevolking
Aantal leners bibliotheek
t.o.v. de totale bevolking
(in %)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6.878
9.214
6.645
6.416
7.240
6.327
6.120
6.010
21.269
21.419
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
22.286
32,3
43,0
30,9
29,7
33,2
28,8
27,6
27,0
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2006
Aantal leners bibliotheek
Totale bevolking
Aantal leners bibliotheek
t.o.v. de totale bevolking
(in %)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
41.689
45.726
40.907
39.753
41.765
39.120
38.246
38.909
139.306
140.573
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
146.402
29,9
32,5
28,9
27,9
29,1
27,0
26,3
26,6
Vlaams Gewest
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal leners bibliotheek
1.568.963
1.568.701
1.550.432
1.543.553
1.528.311
1.501.821
1.491.325
1.467.881
Totale bevolking
6.078.600
6.117.440
6.161.600
6.208.877
6.251.983
6.306.638
6.350.765
6.381.859
25,8
25,6
25,2
24,9
24,4
23,8
23,5
23,0
Aantal leners bibliotheek
t.o.v. de totale bevolking
(in %)
Aantal leners t.o.v. de totale bevolking (in %)
45
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2006
2007
Laatste update: 19-nov-14
2008
2009
2010
71
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Cultuur, jeugd en sport
Aantal leners jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder de 15 jaar (in %)
Bron: Bios (Bibliotheek informatie- en opvolgingssysteem)
Leeswijzer: bibliotheken
Koksijde
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal leners bibliotheek
1.681
2.056
1.855
1.686
1.639
1.562
1.634
1.457
Aantal jongeren onder de 15 jaar
2.464
2.370
2.234
2.158
2.147
2.102
2.093
2.081
68,2
86,8
83,0
78,1
76,3
74,3
78,1
70,0
Aantal leners jonger dan 15 jaar
t.o.v. totaal aantal jongeren onder de
15 jaar (in %)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal leners bibliotheek
10.587
12.892
12.191
12.055
12.473
9.731
9.512
9.326
Aantal jongeren onder de 15 jaar
18.093
17.748
17.236
16.926
16.799
16.683
16.385
16.228
58,5
72,6
70,7
71,2
74,2
58,3
58,1
57,5
Aantal leners jonger dan 15 jaar
t.o.v. totaal aantal jongeren onder de
15 jaar (in %)
Vlaams Gewest
2006
2007
2008
Aantal leners bibliotheek
514.443
514.291
512.101
508.269
494.674
487.479
489.250
488.912
Aantal jongeren onder de 15 jaar
994.767
993.807
993.663
1.000.325
1.008.113
1.019.238
1.027.383
1.032.207
51,7
51,7
51,5
50,8
49,1
47,8
47,6
47,4
Aantal leners jonger dan 15 jaar
t.o.v. totaal aantal jongeren onder de
15 jaar (in %)
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal leners jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder de 15 jaar (in %)
100
Gemeente
Belfius
Vlaams Gewest
80
60
40
20
0
2006
2007
Laatste update: 19-nov-14
2008
2009
2010
72
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Cultuur, jeugd en sport
Het aantal sportclubs die aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad per 1.000
inwoners op 6/2013 en 2/2014
Bron: Bloso
Leeswijzer: Het aantal sportclubs die aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad
Koksijde
2013
Aantal sportclubs die aangesloten zijn bij de
gemeentelijke sportraad
Totale bevolking
Het aantal sportclubs die aangesloten zijn bij
de gemeentelijke sportraad per 1.000
inwoners
2014
60
60
22.153
22.286
2,7
2,7
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2013
Aantal sportclubs die aangesloten zijn bij de
gemeentelijke sportraad
Totale bevolking
Het aantal sportclubs die aangesloten zijn bij
de gemeentelijke sportraad per 1.000
inwoners
2014
402
400
145.631
146.402
2,8
2,7
Vlaams Gewest
2013
Aantal sportclubs die aangesloten zijn bij de
gemeentelijke sportraad
Totale bevolking
Het aantal sportclubs die aangesloten zijn bij
de gemeentelijke sportraad per 1.000
inwoners
Laatste update: 19-nov-14
73
2014
9.663
10.301
6.350.765
6.381.859
1,5
1,6
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Cultuur, jeugd en sport
Sportclubs die gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur per 1.000
inwoners op 6/2013 en 2/2014
Bron: Bloso
Leeswijzer: Sportclubs die gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur
Koksijde
2013
2014
Sportclubs die gebruik maken van de
gemeentelijke sportinfrastructuur
Sportclubs die gebruik maken van de
gemeentelijke sportinfrastructuur per 1.000
inwoners
75
74
3,4
3,3
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2013
2014
Sportclubs die gebruik maken van de
gemeentelijke sportinfrastructuur
578
575
Sportclubs die gebruik maken van de
gemeentelijke sportinfrastructuur per 1.000
inwoners
4,0
3,9
Vlaams Gewest
2013
Sportclubs die gebruik maken van de
gemeentelijke sportinfrastructuur
2014
24.025
25.956
3,8
4,1
Sportclubs die gebruik maken van de
gemeentelijke sportinfrastructuur per 1.000
inwoners
Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente per 1.000 inwoners
Bron: Bloso
Koksijde
2014
Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente
77
Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente per 1.000 inwoners
3,5
BELFIUS.Kustgemeenten
(Cluster V16)
2014
Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente
528
Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente per 1.000 inwoners
3,6
Vlaams Gewest
2014
Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente
20.233
Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente per 1.000 inwoners
Laatste update: 19-nov-14
74
3,2
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Cultuur, jeugd en sport
Het aantal jeugdwerkinfrastructuren per 1.000 jongeren
Bron: Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw
Leeswijzer: Het aantal jeugdwerkinfrastructuren per 1.000 jongeren
Koksijde
2010
Aantal Jeugdwerkinfrastructuren
24
Jongeren tussen 0 en 24 jaar
4.235
Het aantal jeugdwerkinfrastructuren per 1.000
jongeren
5,7
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2010
Aantal Jeugdwerkinfrastructuren
188
Jongeren tussen 0 en 24 jaar
27.074
Het aantal jeugdwerkinfrastructuren per 1.000
jongeren
6,9
Vlaams Gewest
2010
Aantal Jeugdwerkinfrastructuren
6.564
Jongeren tussen 0 en 24 jaar
1.622.846
Het aantal jeugdwerkinfrastructuren per 1.000
jongeren
Laatste update: 19-nov-14
4,0
75
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Cultuur, jeugd en sport
Het aantal jeugdwerkinitiatieven per 1000 jongeren
Bron: Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw
Leeswijzer: Het aantal jeugdwerkinitiatieven per 1000 jongeren
Koksijde
2010
Aantal jeugdwerkinitiatieven
15
Jongeren tussen 0 en 24 jaar
8.470
1,77
Het aantal jeugdwerkinitiatieven per 1.000 jongeren
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2010
Aantal jeugdwerkinitiatieven
108
Jongeren tussen 0 en 24 jaar
54.148
1,99
Het aantal jeugdwerkinitiatieven per 1.000 jongeren
Vlaams Gewest
2010
Aantal jeugdwerkinitiatieven
5.801
Jongeren tussen 0 en 24 jaar
3.245.692
1,79
Het aantal jeugdwerkinitiatieven per 1.000 jongeren
Laatste update: 19-nov-14
76
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Cultuur, jeugd en sport
Vrijetijdsaanbod naar type per 10.000 inwoners
Bron : CultuurNet Vlaanderen, UiTdatabank
Leeswijzer: vrijetijdsaanbod
Koksijde
2010
2011
2012
2013
Cursussen en
voordrachten
7
13
8
24
Evenementen
(circus, festival,
…)
3
8
5
7
Expo
10
13
12
10
Film
82
71
63
70
Muziek
11
13
11
15
Theater -of
dansvoorstelling
14
16
17
17
Andere
12
10
25
30
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2010
2011
2012
2013
Cursussen en
voordrachten
9
18
27
42
Evenementen
(circus, festival,
…)
8
14
19
20
Expo
9
9
18
12
Film
29
29
29
33
Muziek
10
13
19
25
5
8
12
16
21
31
50
68
Theater -of
dansvoorstelling
Andere
Vlaams Gewest
2010
Cursussen en
voordrachten
2011
2012
2013
29
33
40
47
Evenementen
(circus, festival,
…)
8
11
14
15
Expo
7
8
10
9
Film
14
15
15
18
Muziek
14
16
18
18
8
11
12
14
17
26
35
41
Theater -of
dansvoorstelling
Andere
Laatste update: 19-nov-14
77
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Cultuur, jeugd en sport
Vrijetijdsaanbod per 10.000 inwoners
Bron: CultuurNet Vlaanderen, UiTdatabank
Leeswijzer: vrijetijdsaanbod
Vrijetijdsaanbod per 10.000 inwoners
240
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
200
160
120
217
143
140
91
163
143
139
121
40
174
173
80
120
97
0
2010
2011
2012
2013
Vrijetijdsaanbod naar type per 10.000 inwoners (2013)
80
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
70
60
50
40
30
20
10
0
Cursussen en
voordrachten
Evenementen
(circus, festival,
…)
Laatste update: 19-nov-14
Expo
Film
78
Muziek
Theater -of
dansvoorstelling
Andere
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Gemiddeld inkomen per inwoner (in €)
Bron: ADS
Leeswijzer: Gemiddeld inkomen per inwoner (in €)
Koksijde
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
360,900
387,572
408,457
435,027
455,767
458,615
482,703
Totale bevolking
21.269
21.419
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
Gemiddeld inkomen per
inwoner (in €)
16.968
18.095
18.985
20.133
20.876
20.876
21.790
Netto belastbaar inkomen
(x 1 miljoen)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Netto belastbaar inkomen
(x 1 miljoen)
Totale bevolking
Gemiddeld inkomen per
inwoner (in €)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2.094,239
2.223,003
2.319,479
2.459,775
2.534,031
2.604,987
2.705,586
139.306
140.573
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
15.033
15.814
16.388
17.250
17.636
17.972
18.578
Vlaams Gewest
2005
Netto belastbaar inkomen
(* 1 miljoen)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
87.782,097
91.662,615
95.819,595
100.576,997
103.191,442
104.680,991
108.888,022
6.078.600
6.117.440
6.161.600
6.208.877
6.251.983
6.306.638
6.350.765
14.441
14.984
15.551
16.199
16.505
16.599
17.146
Totale bevolking
Gemiddeld inkomen per
inwoner (in €)
Gemiddeld inkomen per inwoner (in €)
22.000
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
21.000
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
2005
2006
Laatste update: 19-nov-14
2007
2008
79
2009
2010
2011
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Gemiddeld inkomen per aangifte (in €)
Bron : ADS
Leeswijzer: Gemiddeld inkomen per aangifte (in €)
Koksijde
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Netto belastbaar inkomen (x 1
miljoen)
360,900
387,572
408,457
435,027
455,767
458,615
482,703
Totaal aantal aangiften (zonder
nulaangiften)
12.797
13.075
13.284
13.439
13.645
13.812
13.816
Gemiddeld inkomen per aangifte
(in €)
28.202
29.642
30.748
32.371
33.402
33.204
34.938
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2.094,239
2.223,003
2.319,479
2.459,775
2.534,031
2.604,987
2.705,586
Totaal aantal aangiften (zonder
nulaangiften)
84.650
86.749
88.236
89.384
90.297
91.556
91.365
Gemiddeld inkomen per aangifte
(in €)
24.740
25.626
26.287
27.519
28.063
28.452
29.613
Netto belastbaar inkomen (x 1
miljoen)
Vlaams Gewest
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Netto belastbaar inkomen (x 1
miljoen)
87.782,097
91.662,615
95.819,595
100.576,997
103.191,442
104.680,991
108.888,022
Totaal aantal aangiften (zonder
nulaangiften)
3.427.842
3.500.376
3.553.290
3.589.172
3.591.381
3.621.888
3.622.583
25.609
26.187
26.966
28.022
28.733
28.902
30.058
Gemiddeld inkomen per aangifte
(in €)
Gemiddeld inkomen per aangifte (in €)
35.000
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
33.000
31.000
29.000
27.000
25.000
23.000
21.000
19.000
2005
Laatste update: 19-nov-14
2006
2007
2008
80
2009
2010
2011
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Kansarmoede-index (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2)
Bron : Kind en Gezin
Leeswijzer: Kansarmoede-index
Koksijde
2003
2004
4,4
2005
3,2
2006
2,7
2007
2,7
2008
3,7
2009
4,7
2010
6,3
7,1
2011
7,0
2012
2013
6,1
9,9
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
8,2
2005
7,1
2006
6,3
6,1
2007
2008
7,0
2009
7,6
2010
9,1
10,2
2011
12,5
2012
13,7
2013
14,6
Vlaams Gewest
2003
2004
6,4
2005
6,4
2006
6,5
6,9
2007
2008
7,4
2009
7,9
2010
8,2
8,6
2011
9,7
2012
10,5
2013
11,2
Kansarmoede-index (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2)
16
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
14
12
10
8
6
4
2
0
2003
2004
2005
Laatste update: 19-nov-14
2006
2007
2008
81
2009
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-2,5 jarigen (in
%)
Bron: Kind en Gezin
Leeswijzer: kinderopvang
Koksijde
2009
Totaal aantal opvangplaatsen
(capaciteit)
Totaal aantal kinderopvangplaatsen
(capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-2,5
jarigen (in %)
2010
2011
2012
2013
176
173
173
161
161
55,5
56,1
56,0
54,9
52,3
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2009
Totaal aantal opvangplaatsen
(capaciteit)
Totaal aantal kinderopvangplaatsen
(capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-2,5
jarigen (in %)
2010
2011
2012
2013
1.191
1.235
1.291
1.257
1.235
45,8
47,6
50,2
49,6
49,8
Vlaams Gewest
2009
Totaal aantal opvangplaatsen
(capaciteit)
Totaal aantal kinderopvangplaatsen
(capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-2,5
jarigen (in %)
2010
2011
2012
2013
73.215
76.798
79.550
81.495
82.821
42,7
44,2
45,2
46,2
47,3
Totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-2,5 jarigen (in %)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
2009
Laatste update: 19-nov-14
2010
2011
82
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke
Integratie of Maatschappelijke Hulp naar leeftijd van 18 t.e.m. 64 jaar per 1.000 inwoners van 18
t.e.m. 64 jaar
Bron: POD Maatschappelijke Integratie
Leeswijzer: leefloontrekkenden
Koksijde
2002
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-64)
Aantal 18-64 jarigen
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-64)
per 1.000 inwoners
(18-64)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
146
124
106
97
100
84
62
53
50
58
53
48
12.153
12.302
12.524
12.567
12.709
12.837
12.880
12.801
12.789
12.753
12.619
12.423
12,0
10,1
8,4
7,7
7,9
6,5
4,8
4,1
3,9
4,5
4,2
3,9
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2002
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-64)
Aantal 18-64 jarigen
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-64)
per 1.000 inwoners
(18-64)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
981
911
848
815
790
719
563
592
611
605
620
589
81.098
81.630
82.262
82.614
83.072
83.917
84.303
84.533
84.664
84.973
84.529
84.099
12,1
11,2
10,3
9,9
9,5
8,6
6,7
7,0
7,2
7,1
7,3
7,0
Vlaams Gewest
2002
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-64)
Aantal 18-64 jarigen
43.462
2003
43.174
2004
2005
40.609
2006
37.830
35.689
2007
32.780
2008
2009
28.837
31.179
2010
33.952
2011
32.747
2012
30.740
2013
29.675
3.739.063 3.748.512 3.753.371 3.763.607 3.784.739 3.814.864 3.844.615 3.870.100 3.891.512 3.921.171 3.933.324 3.938.104
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-64)
per 1.000 inwoners
(18-64)
11,6
11,5
10,8
10,1
9,4
8,6
7,5
8,1
8,7
8,4
7,8
7,5
Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie of
Maatschappelijke Hulp naar leeftijd van 18 t.e.m. 64 jaar per 1.000 inwoners van 18 t.e.m. 64 jaar
14
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
12
10
8
6
4
2
2002
Laatste update: 19-nov-14
2003
2004
2005
2006
2007
83
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op
Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp naar leeftijd per 1.000 inwoners
van 18 t.e.m. 24 jaar
Bron: POD Maatschappelijke Integratie
Leeswijzer: leefloontrekkenden
Koksijde
2002
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-24)
Aantal 18-24 jarigen
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
39
26
24
17
20
19
15
12
15
15
9
11
1.553
1.512
1.491
1.453
1.437
1.458
1.435
1.452
1.471
1.559
1.539
1.512
25,0
17,3
16,0
11,8
13,9
13,2
10,5
8,3
10,1
9,4
6,0
7,1
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-24)
per 1.000 inwoners
(18-24)
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2002
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-24)
Aantal 18-24 jarigen
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
214
205
192
169
186
191
146
157
162
158
159
148
9.780
9.683
9.715
9.691
9.626
9.736
9.701
9.782
9.886
10.168
10.310
10.319
21,9
21,1
19,8
17,4
19,3
19,6
15,1
16,0
16,4
15,5
15,5
14,4
2009
2010
2011
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-24)
per 1.000 inwoners
(18-24)
Vlaams Gewest
2002
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-24)
2003
9.558
Aantal 18-24 jarigen
2004
9.494
2005
9.065
2006
8.811
2007
8.716
8.260
2008
7.481
8.512
9.062
2012
8.583
2013
8.298
8.545
512.703 511.115 506.804 503.254 500.769 499.818 501.380 507.851 515.457 525.090 530.239 531.025
Aantal (equivalent)
leefloontrekkers (18-24)
per 1.000 inwoners
(18-24)
18,6
18,6
17,9
17,5
17,4
16,5
14,9
16,8
17,6
16,3
15,6
16,1
Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie of
Maatschappelijke Hulp naar leeftijd per 1.000 inwoners van 18 t.e.m. 24 jaar
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
28
24
20
16
12
8
4
2002
2003
2004
Laatste update: 19-nov-14
2005
2006
2007
2008
84
2009
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering per
1.000 inwoners
Bron: KSZ
Leeswijzer: aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming
Koksijde
2008
Aantal personen met een verhoogde
tegemoetkoming
Totale bevolking
Aantal personen met een verhoogde
tegemoetkoming in de
ziekteverzekering per 1.000 inwoners
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2.721
2.633
2.640
2.784
2.817
2.907
2.818
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
22.286
22.228
126,5
121,9
120,9
126,7
127,2
130,4
126,8
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2008
Aantal personen met een verhoogde
tegemoetkoming
Totale bevolking
Aantal personen met een verhoogde
tegemoetkoming in de
ziekteverzekering per 1.000 inwoners
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20.203
19.130
19.296
20.365
20.740
21.371
21.028
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
146.402
146.642
142,7
134,2
134,3
140,5
142,4
146,0
143,4
Vlaams Gewest
2008
Aantal personen met een verhoogde
tegemoetkoming
Totale bevolking
Aantal personen met een verhoogde
tegemoetkoming in de
ziekteverzekering per 1.000 inwoners
2009
2010
2011
2012
2013
2014
763.183
735.338
751.667
800.692
831.587
849.853
832.238
6.161.600
6.208.877
6.251.983
6.306.638
6.350.765
6.381.859
6.410.705
123,9
118,4
120,2
127,0
130,9
133,2
129,8
Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering per 1.000 inwoners
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
148
144
140
136
132
128
124
120
116
2008
2009
Laatste update: 19-nov-14
2010
2011
85
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) / gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
per 1.000 inwoners van 65 jaar en ouder
Bron: Rijksdienst voor pensioenen
Leeswijzer: IGO en GIB
Koksijde
2003
Aantal IGO-gerechtigheden
Aantal IGO-gerechtigheden per
1.000 inwoners van 65+
Aantal GIB-gerechtigheden
Aantal GIB-gerechtigheden per
1.000 inwoners van 65+
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
184
189
188
201
207
237
273
293
297
310
335
36,9
36,6
35,5
36,9
37,2
41,5
45,5
46,7
45,4
45,0
46,4
48
42
38
28
22
18
16
12
12
12
9
9,6
8,1
7,2
5,1
4,0
3,2
2,7
1,9
1,8
1,7
1,2
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
Aantal IGO-gerechtigden
Aantal IGO-gerechtigheden per
1.000 inwoners van 65+
Aantal GIB-gerechtigden
Aantal GIB-gerechtigheden per
1.000 inwoners van 65+
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.497
1.499
1.462
1.514
1.566
1.817
2.026
2.135
2.266
2.334
2.414
48,1
46,6
44,2
44,8
45,4
51,2
55,3
56,4
57,9
57,4
57,4
422
394
354
299
260
224
195
162
143
125
112
13,5
12,2
10,7
8,8
7,5
6,3
5,3
4,3
3,7
3,1
2,7
Vlaams Gewest
Aantal IGO-gerechtigheden
Aantal IGO-gerechtigheden per
1.000 inwoners van 65+
Aantal GIB-gerechtigheden
Aantal GIB-gerechtigheden per
1.000 inwoners van 65+
Laatste update: 19-nov-14
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
42.970
41.927
40.297
40.571
40.846
44.754
48.016
48.636
50.552
51.893
53.684
41,3
39,7
37,5
37,4
37,5
40,7
43,0
42,8
43,8
44,0
44,7
16.307
14.641
12.929
10.365
9.382
8.433
7.391
6.442
5.679
5.009
4.412
15,7
13,9
12,0
9,6
8,6
7,7
6,6
5,7
4,9
4,2
3,7
86
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Het aantal personen met een achterstand op hun leningen per 1.000 inwoners van 18
jaar en ouder
Bron: Nationale Bank van België
Leeswijzer: Geregistreerde personen met betalingsachterstand
Koksijde
Aantal personen met een achterstand op hun leningen per 1.000 inwoners van
18 jaar en ouder
2012
2013
21,7
21,4
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
Aantal personen met een achterstand op hun leningen per 1.000 inwoners van
18 jaar en ouder
2012
2013
29,8
29,9
Vlaams Gewest
Aantal personen met een achterstand op hun leningen per 1.000 inwoners van
18 jaar en ouder
Laatste update: 19-nov-14
87
2012
2013
25,0
25,5
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Energiearmoede
Elektriciteit
Bron: VREG
Leeswijzer: Energiearmoede Energiearmoede - definities elektriciteit
Koksijde
2011
Totale aantal geplaatste ingeschakelde
budgetmeters op 31/12/20NN
(momentopname)
Aantal huishoudelijke toegangspunten dat in
de loop van 20NN werd afgesloten (exclusief
afsluitingen ingevolge verhuis) na advies LAC
Aantal huishoudelijke elektriciteitafnemers
aangesloten op het distributienet op
31/12/20NN
2012
2013
106
102
106
0
1
2
19.387
19.148
19.204
Koksijde
2011
Totaal aantal geplaatste ingeschakelde
(actieve) budgetmeters t.o.v. aantal
aansluitingen (in %)
2012
2013
0,55
0,53
0,55
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2011
Totale aantal geplaatste ingeschakelde
budgetmeters op 31/12/20NN
(momentopname)
Aantal huishoudelijke toegangspunten dat in
de loop van 20NN werd afgesloten (exclusief
afsluitingen ingevolge verhuis) na advies LAC
Aantal huishoudelijke elektriciteitafnemers
aangesloten op het distributienet op
31/12/20NN
2012
2013
1.006
1.005
1.004
23
23
27
110.777
112.239
113.257
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2011
Totaal aantal geplaatste ingeschakelde
(actieve) budgetmeters t.o.v. aantal
aansluitingen (in %)
2012
2013
0,91
0,90
0,89
Vlaams Gewest
2011
Totale aantal geplaatste ingeschakelde
budgetmeters op 31/12/20NN
(momentopname)
Aantal huishoudelijke toegangspunten dat in
de loop van 20NN werd afgesloten (exclusief
afsluitingen ingevolge verhuis) na advies LAC
Aantal huishoudelijke elektriciteitafnemers
aangesloten op het distributienet op
31/12/20NN
2012
2013
43.999
44.039
42.891
1.169
981
1.150
2.679.850
2.690.160
2.700.948
Vlaams Gewest
2011
Totaal aantal geplaatste ingeschakelde
(actieve) budgetmeters t.o.v. aantal
aansluitingen (in %)
Laatste update: 19-nov-14
2012
1,64
88
2013
1,64
1,59
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Energiearmoede
Aardgas
Bron: VREG
Leeswijzer: Energiearmoede Energiearmoede - definities aardgas
Koksijde
2011
Totale aantal geplaatste ingeschakelde
(actieve) budgetmeters op 31/12/20NN
(momentopname)
Aantal huishoudelijke toegangspunten dat in
de loop van 20NN werd afgesloten (exclusief
afsluitingen ingevolge verhuis) na advies LAC
Aantal huishoudelijke aardgasafnemers
aangesloten op het distributienet op
31/12/20NN
2012
2013
64
69
71
3
1
1
10.726
10.721
10.830
Koksijde
2011
Totaal aantal geplaatste ingeschakelde
(actieve) budgetmeters t.o.v. aantal
aansluitingen (in %)
2012
2013
0,60
0,64
0,66
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2011
Totale aantal geplaatste ingeschakelde
(actieve) budgetmeters op 31/12/20NN
(momentopname)
Aantal huishoudelijke toegangspunten dat in
de loop van 20NN werd afgesloten (exclusief
afsluitingen ingevolge verhuis) na advies LAC
Aantal huishoudelijke aardgasafnemers
aangesloten op het distributienet op
31/12/20NN
2012
2013
578
631
649
56
61
49
62.147
63.264
64.417
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2011
Totaal aantal geplaatste ingeschakelde
(actieve) budgetmeters t.o.v. aantal
aansluitingen (in %)
2012
2013
0,93
1,00
1,01
Vlaams Gewest
2011
Totale aantal geplaatste ingeschakelde
(actieve) budgetmeters op 31/12/20NN
(momentopname)
Aantal huishoudelijke toegangspunten dat in
de loop van 20NN werd afgesloten (exclusief
afsluitingen ingevolge verhuis) na advies LAC
Aantal huishoudelijke aardgasafnemers
aangesloten op het distributienet op
31/12/20NN
2012
2013
24.220
27.232
27.554
1.865
1.809
1.695
1.646.060
1.682.636
1.719.426
Vlaams Gewest
2011
Totaal aantal geplaatste ingeschakelde
(actieve) budgetmeters t.o.v. aantal
aansluitingen (in %)
Laatste update: 19-nov-14
2012
1,47
89
2013
1,62
1,60
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Inburgering en integratie
Instroom van meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep (in %)
Bron: ABB
Leeswijzer: Instroom meerderjarige nieuwkomers
Opmerking: 2013 (onvolledige cijfers)- Instroom meerderjarige nieuwkomers van 1/1/2013-25/10/2013
Koksijde
2010
2013
5
6
5
5
7,5
12,2
11,9
12,5
Aantal nieuwkomers
32
24
20
22
47,8
49,0
47,6
55,0
28
19
14
10
41,8
38,8
33,3
25,0
% t.o.v. totaal aantal
nieuwkomers
Derdelander Aantal nieuwkomers
% t.o.v. totaal aantal
nieuwkomers
Onbepaald
2012
% t.o.v. totaal aantal
nieuwkomers
Nederlander Aantal nieuwkomers
EU+ zonder
NL
2011
Aantal nieuwkomers
% t.o.v. totaal aantal
nieuwkomers
Totaal aantal nieuwkomers
% t.o.v. totaal aantal nieuwkomers
% t.o.v. totaal
aantal
nieuwkomers
2
0,0
3
3
3,0
0,0
7,1
7,5
67
49
42
40
100,0
100,0
100,0
100,0
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2010
2011
2012
2013
9,9
10,5
8,8
11,3
EU+ zonder NL
46,6
55,8
62,3
59,8
Derdelander
43,2
33,4
27,1
25,7
Nederlander
Onbepaald
Totaal
% t.o.v. totaal
aantal
nieuwkomers
0,3
0,3
1,8
3,2
100,0
100,0
100,0
100,0
Vlaams Gewest
2010
2011
2012
2013
Nederlander
14,7
13,9
13,8
14,8
EU+ zonder NL
35,7
41,1
46,3
48,8
Derdelander
47,9
44,3
38,4
34,0
1,7
0,8
1,5
2,5
100,0
100,0
100,0
100,0
Onbepaald
Totaal
Laatste update : 19-nov-14
90
Profielschets Gemeente
E. Levensomstandigheden
Inburgering en integratie
Aantal inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald (in %)
Bron: ABB
Leeswijzer: Aantal inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald
Opmerking: 2013 (onvolledige cijfers)- Aantal personen met een inburgeringsattest behaald tussen 1/1/2013 en
30/11/2013
Koksijde
2010
Nederlander Aantal inburgeraars dat een
inburgerinsattest heeft behaald
% t.o.v. totaal aantal attest
behaalders
EU+ zonder
NL
Aantal inburgeraars dat een
inburgerinsattest heeft behaald
% t.o.v. totaal aantal attest
behaalders
Derdelander Aantal inburgeraars dat een
inburgerinsattest heeft behaald
% t.o.v. totaal aantal attest
behaalders
Onbepaald
Aantal inburgeraars dat een
inburgerinsattest heeft behaald
% t.o.v. totaal aantal attest
behaalders
Totaal aantal inburgeraars dat een
inburgerinsattest heeft behaald
% t.o.v. totaal aantal attest behaalders
% t.o.v. totaal aantal attest
behaalders
2011
2012
2013
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1
0
0,0
0,0
10,0
0,0
10
21
9
17
100,0
100,0
90,0
85,0
0
0
0
3
0,0
0,0
0,0
15,0
10
21
10
20
100,0
100,0
100,0
100,0
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2010
Nederlander
2011
0,0
2012
0,0
2013
0,0
0,0
EU+ zonder NL
10,9
7,1
5,0
15,2
Derdelander
88,0
90,8
91,4
75,8
Onbepaald
Totaal
% t.o.v. totaal aantal attest
behaalders
Nederlander
1,1
2,2
3,6
9,1
100,0
100,0
100,0
100,0
Vlaams Gewest
2010
2011
2012
2013
0,3
0,3
0,3
0,4
EU+ zonder NL
15,8
14,1
15,4
21,4
Derdelander
79,0
82,2
81,4
72,6
4,9
3,5
2,9
5,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Onbepaald
Totaal
Laatste update : 19-nov-14
91
Profielschets Gemeente
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Aantal plaatsen en realisatiegraad van de residentiële ouderenzorg
Bron: VAZG
Leeswijzer: Woonzorgcentra Groepen van assistentiewoningen
Koksijde
2010
Groepen Van
Aantal erkende plaatsen
Assistentiewoningen
Programmatiecijfers
Realisatiegraad
Woonzorgcentra
Aantal erkende plaatsen
Programmatiecijfers
Realisatiegraad
2011
2012
2013
2014
79
79
79
79
79
148
177
182
187
192
53,4
44,6
43,4
42,2
41,1
30
30
120
120
120
326
383
400
419
434
9,2
7,8
30,0
28,6
27,6
Residentiële zorg - Aantal erkende plaatsen
109
109
199
199
199
Residentiële zorg - Programmatiecijfers
474
560
582
606
626
Residentiële zorg - Realisatiegraad
23,0
19,5
34,2
32,8
31,8
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2010
Groepen Van
Aantal erkende plaatsen
Assistentiewoningen
Programmatiecijfers
Realisatiegraad
Woonzorgcentra
2011
2012
2013
2014
535
535
583
583
633
907
1.038
1.061
1.086
1.109
59,0
51,5
54,9
53,7
57,1
Aantal erkende plaatsen
1.512
1.534
1.632
1.652
1.756
Programmatiecijfers
2.203
2.434
2.529
2.632
2.722
68,6
63,0
64,5
62,8
64,5
Residentiële zorg - Aantal erkende plaatsen
Realisatiegraad
2.047
2.069
2.215
2.235
2.389
Residentiële zorg - Programmatiecijfers
3.110
3.472
3.590
3.718
3.831
65,8
59,6
61,7
60,1
62,4
Residentiële zorg - Realisatiegraad
Vlaams Gewest
2010
Groepen Van
Aantal erkende plaatsen
Assistentiewoningen
Programmatiecijfers
2012
2013
2014
14.958
15.645
16.664
17.997
29.891
30.517
30.996
31.523
32.047
Realisatiegraad
Woonzorgcentra
2011
14.401
48,2
49,0
50,5
52,9
56,2
Aantal erkende plaatsen
66.437
67.282
68.667
69.902
71.611
Programmatiecijfers
74.387
76.470
79.042
81.456
83.633
89,3
88,0
86,9
85,8
85,6
80.838
82.240
84.312
86.566
89.608
104.278
106.987
110.038
112.979
115.680
77,5
76,9
76,6
76,6
77,5
Realisatiegraad
Residentiële zorg - Aantal erkende plaatsen
Residentiële zorg - Programmatiecijfers
Residentiële zorg - Realisatiegraad
Laatste update: 19-nov-14
92
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Aantal plaatsen in de residentiële ouderenzorg per 1.000 65-plussers
Bron: VAZG
Leeswijzer: Woonzorgcentra Groepen van assistentiewoningen
Koksijde
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal erkende plaatsen - groepen van
assistentiewoningen
79
79
79
79
79
Aantal erkende plaatsen - woonzorgcentra
30
30
120
120
120
6.279
6.543
6.888
7.221
7.521
17,4
16,7
28,9
27,6
26,5
Aantal 65-plussers
Aantal plaatsen per 1.000 65-plussers
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2010
2011
Aantal erkende plaatsen - woonzorgcentra
Aantal 65-plussers
Aantal plaatsen per 1.000 65-plussers
2012
2013
2014
535
535
583
583
633
1.512
1.534
1.632
1.652
1.756
37.888
39.145
40.669
42.040
43.411
54,0
52,9
54,5
53,2
55,0
Aantal erkende plaatsen - groepen van
assistentiewoningen
Vlaams Gewest
2010
2011
2012
2013
2014
Aantal erkende plaatsen - woonzorgcentra
66.437
67.282
68.667
69.902
71.611
Aantal erkende plaatsen - groepen van
assistentiewoningen
14.401
14.958
15.645
16.664
17.997
1.135.045
1.153.348
1.179.812
1.200.965
1.222.353
71,2
71,3
71,5
72,1
73,3
Aantal 65-plussers
Aantal plaatsen per 1.000 65-plussers
Aantal plaatsen in de residentiële ouderenzorg per 1.000 65-plussers
80
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
70
60
50
40
30
20
10
2010
Laatste update: 19-nov-14
2011
2012
93
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Aantal plaatsen en realisatiegraad van de semi-residentiële ouderenzorg
Bron: VAZG
Leeswijzer: Centra voor kortverblijf Dagverzorgingscentra
Koksijde
2011
Centra Voor
Kortverblijf
Aantal erkende plaatsen
Programmatiecijfers
Realisatiegraad
Dagverzorgingscentra Aantal erkende plaatsen
Programmatiecijfers
Realisatiegraad
semi-residentiële zorg - Aantal erkende plaatsen
semi-residentiële zorg - Programmatiecijfers
semi-residentiële zorg - Realisatiegraad
2012
2013
2014
0
0
6
6
12
13
13
14
0,0
0,0
46,2
42,9
0
0
12
13
0,0
0,0
0
0
6
6
24
26
13
14
0,0
0,0
46,2
42,9
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2011
Centra Voor
Kortverblijf
2012
2013
2014
Aantal erkende plaatsen
29
35
42
58
Programmatiecijfers
78
79
83
86
37,2
44,3
50,6
67,4
45
45
78
79
57,7
57,0
74
80
42
58
Realisatiegraad
Dagverzorgingscentra Aantal erkende plaatsen
Programmatiecijfers
Realisatiegraad
semi-residentiële zorg - Aantal erkende plaatsen
semi-residentiële zorg - Programmatiecijfers
156
158
83
86
semi-residentiële zorg - Realisatiegraad
47,4
50,6
50,6
67,4
Vlaams Gewest
2011
Centra Voor
Kortverblijf
2012
2013
2014
Aantal erkende plaatsen
1.271
1.450
1.640
1.815
Programmatiecijfers
2.484
2.567
2.615
2.665
62,7
68,1
Realisatiegraad
51,2
56,5
1.700
1.812
2.484
2.535
68,4
71,5
semi-residentiële zorg - Aantal erkende plaatsen
2.971
3.262
1.640
1.815
semi-residentiële zorg - Programmatiecijfers
4.968
5.102
2.615
2.665
59,8
63,9
62,7
68,1
Dagverzorgingscentra Aantal erkende plaatsen
Programmatiecijfers
Realisatiegraad
semi-residentiële zorg - Realisatiegraad
Laatste update: 19-nov-14
94
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Welzijn en armoede
Aantal gerechtigden mantel & thuiszorg per 1.000 65-plussers
Bron: VAZG
Leeswijzer: zorgverzekering
Koksijde
2003
Aantal gerechtigden mantel &
thuiszorg (65-plussers)
65-plussers
Aantal gerechtigden mantel &
thuiszorg per 1.000 65-plussers
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
176
187
182
221
232
274
328
366
364
423
4.992
5.170
5.298
5.442
5.559
5.713
6.000
6.279
6.543
6.888
35,3
36,2
34,4
40,6
41,7
48,0
54,7
58,3
55,6
61,4
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
Aantal gerechtigden mantel &
thuiszorg (65-plussers)
65-plussers
Aantal gerechtigden mantel &
thuiszorg per 1.000 65-plussers
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.187
1.203
1.282
1.518
1.722
1.963
2.091
2.255
2.364
2.545
31.147
32.169
33.048
33.812
34.523
35.498
36.667
37.888
39.145
40.669
38,1
37,4
38,8
44,9
49,9
55,3
57,0
59,5
60,4
62,6
Vlaams Gewest
2003
2004
61.360
Aantal gerechtigden mantel &
thuiszorg (65-plussers)
2005
62.868
2006
67.841
2007
75.823
2008
81.785
87.394
2009
95.063
2010
2011
2012
101.607
106.442
109.889
1.040.554 1.056.974 1.073.880 1.084.246 1.089.307 1.100.194 1.116.407 1.135.045 1.153.348 1.179.812
65-plussers
59,0
Aantal gerechtigden mantel &
thuiszorg per 1.000 65-plussers
59,5
63,2
69,9
75,1
79,4
85,2
89,5
92,3
93,1
Evolutie aantal gerechtigden mantel & thuiszorg per 1.000 65-plussers
100
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
90
80
70
60
50
40
30
2003
2004
Laatste update: 19-nov-14
2005
2006
2007
2008
95
2009
2010
2011
2012
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Veiligheid
Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners
Bron: Directie van de operationele politionele informatie
Leeswijzer: criminaliteit
Koksijde
2005
Geregistreerde diefstallen
en afpersingen
Totale bevolking
Aantal geregistreerde
diefstallen en afpersingen
per 1.000 inwoners
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
736
774
648
636
632
539
661
645
605
21.033
21.269
21.419
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
22.286
35,0
36,4
30,3
29,6
29,2
24,7
30,1
29,1
27,1
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2005
Geregistreerde diefstallen
en afpersingen
Totale bevolking
Aantal geregistreerde
diefstallen en afpersingen
per 1.000 inwoners
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6.284
6.177
5.677
5.793
5.857
5.521
5.939
5.707
5.294
138.327
139.306
140.573
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
146.402
45,4
44,3
40,4
40,9
41,1
38,4
41,0
39,2
36,2
Vlaams Gewest
Geregistreerde diefstallen
en afpersingen
Totale bevolking
Aantal geregistreerde
diefstallen en afpersingen
per 1.000 inwoners
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
192.430
196.187
192.128
192.651
196.430
196.838
208.183
210.392
199.085
6.043.161
6.078.600
6.117.440
6.161.600
6.208.877
6.251.983
6.306.638
6.350.765
6.381.859
31,8
32,3
31,4
31,3
31,6
31,5
33,0
33,1
31,2
Aantal diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners
48
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
44
40
36
32
28
24
20
2005
2006
Laatste update: 19-nov-14
2007
2008
2009
96
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Veiligheid
Aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit per 1.000 inwoners
Bron: Directie van de operationele politionele informatie
Leeswijzer: criminaliteit
Koksijde
2005
Geregistreerde misdrijven
tegen de lichamelijke
integriteit
Totale bevolking
Misdrijven per 1.000
inwoners
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
104
129
129
104
138
125
112
129
156
21.033
21.269
21.419
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
22.286
4,9
6,1
6,0
4,8
6,4
5,7
5,1
5,8
7,0
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2005
Geregistreerde misdrijven
tegen de lichamelijke
integriteit
Totale bevolking
Misdrijven per 1.000
inwoners
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.135
1.230
1.283
1.302
1.258
1.308
1.333
1.305
1.224
138.327
139.306
140.573
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
146.402
8,2
8,8
9,1
9,2
8,8
9,1
9,2
9,0
8,4
Vlaams Gewest
2005
Geregistreerde misdrijven
tegen de lichamelijke
integriteit
Totale bevolking
Misdrijven per 1.000
inwoners
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
36.999
38.355
40.717
42.074
43.031
42.892
43.167
40.301
37.662
6.043.161
6.078.600
6.117.440
6.161.600
6.208.877
6.251.983
6.306.638
6.350.765
6.381.859
6,1
6,3
6,7
6,8
6,9
6,9
6,8
6,3
5,9
Aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit per 1.000 inwoners
9,5
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
2005
2006
Laatste update: 19-nov-14
2007
2008
2009
97
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Veiligheid
Aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners
Bron : Directie van de operationele politionele informatie
Leeswijzer: criminaliteit
Koksijde
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Misdrijven tegen
eigendom
345
383
358
365
333
313
317
303
252
Totale bevolking
21.033
21.269
21.419
21.515
21.608
21.832
21.968
22.153
22.286
16,4
18,0
16,7
17,0
15,4
14,3
14,4
13,7
11,3
Misdrijven tegen
eigendom per 1.000
inwoners
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Misdrijven tegen
eigendom
1.965
2.689
2.646
2.510
2.400
2.371
2.639
2.225
1.952
Totale bevolking
138.327
139.306
140.573
141.537
142.596
143.684
144.950
145.631
146.402
14,2
19,3
18,8
17,7
16,8
16,5
18,2
15,3
13,3
Misdrijven tegen
eigendom per 1.000
inwoners
Vlaams Gewest
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Misdrijven tegen
eigendom
55.400
60.619
62.808
64.935
64.740
63.626
64.580
58.078
51.568
Totale bevolking
6.043.161
6.078.600
6.117.440
6.161.600
6.208.877
6.251.983
6.306.638
6.350.765
6.381.859
9,2
10,0
10,3
10,5
10,4
10,2
10,2
9,1
8,1
Misdrijven tegen
eigendom per 1.000
inwoners
Aantal misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners
20,0
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
2005
2006
Laatste update: 19-nov-14
2007
2008
2009
98
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Mobiliteit
Aantal verkeersongevallen
Bron: ADS
Leeswijzer: verkeersongevallen
Koksijde
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal ongevallen
224
163
115
116
127
113
112
112
101
96
87
Groei (2003=100)
100,0
72,8
51,3
51,8
56,7
50,4
50,0
50,0
45,1
42,9
38,8
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal ongevallen
1.132
1.027
872
895
986
796
836
803
830
797
687
Groei (2003=100)
100,0
90,7
77,0
79,1
87,1
70,3
73,9
70,9
73,3
70,4
60,7
Vlaams Gewest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal ongevallen
32.843
31.527
31.456
31.585
31.929
31.330
30.014
29.120
31.825
28.081
26.164
Groei (2003=100)
100,0
96,0
95,8
96,2
97,2
95,4
91,4
88,7
96,9
85,5
79,7
Evolutie verkeersongevallen (2003=100)
110
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
100
90
80
70
60
50
40
30
2003
2004
2005
Laatste update: 19-nov-14
2006
2007
2008
99
2009
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Mobiliteit
Aantal verkeersongevallen met fietsers
Bron: ADS
Leeswijzer: ongevallen met fietsers
Koksijde
2005
Aantal
verkeersongevallen
met fietsers
Groei (2005=100)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
38
40
36
40
27
26
23
30
26
100,0
105,3
94,7
105,3
71,1
68,4
60,5
78,9
68,4
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2005
Aantal
verkeersongevallen
met fietsers
Groei (2005=100)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
240
244
282
241
220
213
243
266
229
100,0
101,7
117,5
100,4
91,7
88,8
101,2
110,8
95,4
Vlaams Gewest
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal
verkeersongevallen
met fietsers
7.052
6.965
7.137
7.238
7.060
6.821
7.730
7.449
7.117
Groei (2005=100)
100,0
98,8
101,2
102,6
100,1
96,7
109,6
105,6
100,9
Evolutie ongevallen met fietsers (2005=100)
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
120
110
100
90
80
70
60
50
2005
2006
Laatste update: 19-nov-14
2007
2008
2009
100
2010
2011
2012
2013
Profielschets Gemeente Koksijde
E. Levensomstandigheden
Mobiliteit
Aantal personenwagens per 1.000 inwoners
Bron: ADS
Leeswijzer: wagenpark
Koksijde
2004
492
personenwagens/1.000 inwoners
2005
2006
498
2007
499
2008
505
510
2009
2010
516
521
2011
526
2012
2013
528
2014
536
543
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16)
2004
439
personenwagens/1.000 inwoners
2005
2006
443
2007
448
2008
453
458
2009
2010
460
466
2011
473
2012
2013
476
2014
482
487
Vlaams Gewest
2004
481
personenwagens/1.000 inwoners
2005
2006
484
2007
488
2008
491
495
2009
497
2010
500
2011
511
2012
2013
511
2014
514
518
Aantal personenwagens per 1.000 inwoners
560
Gemeente
Belfius-indeling
Vlaams Gewest
540
520
500
480
460
440
420
2004
2005
2006
Laatste update: 19-nov-14
2007
2008
2009
101
2010
2011
2012
2013
2014
Profielschets Gemeente Koksijde
Belfius-indeling
Overzicht Belfius indeling gemeenten (Pdf)
Overzichtskaart Belfius indeling gemeenten (Pdf)
Methodologische verduidelijking Belfius-indeling (Pdf)
Lokale Statistieken - overzicht gebiedsindelingen
BELFIUS.Kustgemeenten (Cluster V16) Blankenberge
Bredene
De Haan
De Panne
Knokke-Heist
Koksijde
Middelkerke
Nieuwpoort
Laatste update: 19-nov-14
102
Profielschets Gemeente Koksijde
Lijst afkortingen en linken
ABB
http://binnenland.vlaanderen.be
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
ADS
Algemene Directie Statistiek (Federale Overheidsdienst Economie) http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei
BBC
Beleids- en Beheerscyclus
http://binnenland.vlaanderen.be/bbc
Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling,
http://www.bloso.be
de Sport en de Openluchtrecreatie
Bibliotheek Informatie- en Opvolgingssysteem
http://www.bibliotheekstatistieken.be
BLOSO
BIOS
BIVV
Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid
http://bivv.be/nl
Corve
Coördinatiecel Vlaams E-government
Kadaster
Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D)
KSZ
Kruispuntbank Sociale Zekerheid
http://www.corve.be/
http://www.fiscus.fgov.be/interfakrednl/Taken/
overzicht.htm
http://www.ksz-bcss.fgov.be
OVAM
PODMaatschappelijke
Integratie
RSVZ
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
http://www.ovam.be
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
http://www.mi-is.be
SWSE
Rijksdienst Sociale Verzekering Zelfstandigen
http://www.rsvz.be
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke
http://www.rszppo.fgov.be/
overheidsdiensten
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/
Studiedienst Vlaamse Regering
default.aspx
Steunpunt Werk & Sociale Economie
http://www.steunpuntwse.be
VAZG
Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid
http://www.zorg-en-gezondheid.be
VEA
Vlaams Energieagentschap
VKBO
Vlaamse Kruispuntbank Ondernemingen
RSZPPO
SVR
VMM
Vlaams Milieumaatschappij
http://www.energiesparen.be/
http://www.corve.be/producten/magda-diensten/
ondernemingsgegevens/index.php
http://www.vmm.be
VMSW
Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen
http://www.vmsw.be
VREG
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
http://www.vreg.be
Colofon
BI ontwikkelaars: Georneth Santos en Lieven Van der Elst
Eindredactie: Dirk Moons en Patrick De Klerck
Medewerkers: Ann Carton, Ann De Saedeleer, Bart Van Dooren, Dirk Festraets, Dirk Smets, Edith
Lodewijckx, Edwin Pelfrene, Erik Roebben, Greta Sienap, Guy De Smet, Guy Pauwels, Hilde Vanmechelen,
Jan Leroy, Jo Noppe, Katie Heyse, Michaël Goethals, Myriam Vanweddingen, Petra Desmedt, Pieter De
Maesschalck en Veerle Beyst.
Laatste update: 19-nov-14
103
Profielschets Gemeente Koksijde