Persdossier

Persdossier
Dessel, 26/09/2014
Actieplan voor veilig beheer
vaten met gelvorming
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
NIRAS
Kunstlaan 14
1210 Brussel
www.niras.be
Belgoprocess
Gravenstraat 73
2480 Dessel
www.belgoprocess.be
Inhoud
1
Gelvorming in vaten in tussentijdse opslag
3
1.1
Inspectieprogramma
3
1.2
Operationele veiligheid van de tussentijdse opslag
4
1.3
Wetenschappelijk onderzoeksprogramma
4
1.4
Onafhankelijk internationaal expertpanel
4
2
Actieplan op korte, middellange en lange termijn
5
2.1
Korte termijn: veiligheid in de opslaggebouwen is verzekerd
5
3
Middellange termijn: nieuw opslaggebouw vergemakkelijkt inspecties
6
4
Lange termijn: gelvaten beantwoorden momenteel niet aan
voorwaarden voor berging
6
5
Bijlage
7
5.1
Wie is wie?
7
5.2
Radioactief afval
7
5.2.1 Wat is radioactief afval?
7
5.2.2 Waar komt radioactief afval vandaan?
8
5.3
8
Het beheer van radioactief afval
5.3.1 Het beheersysteem van NIRAS
8
5.3.2 De verwerking van radioactief afval
9
5.3.3 Tussentijdse opslag
10
Actieplan voor veilig beheer vaten met gelvorming – Persdossier 26 september 2014
2/10
1
Gelvorming in vaten in tussentijdse opslag
In het voorjaar van 2013 stelde Belgoprocess bij een routinecontrole in
een opslaggebouw voor laagactief afval een zeer beperkte gelvormige
uitloop vast bij vijf vaten. Bij een systematische inspectie, waarbij vaten
van hetzelfde type onder gecontroleerde omstandigheden werden
geopend, vond men gelvorming boven op de betonmatrix waarin het afval
wordt ingesloten. Bel V, het technische filiaal van het FANC, werd
onmiddellijk op de hoogte gebracht en bevestigt dat er op geen enkel
moment een veiligheidsrisico was voor de medewerkers of de omgeving.
1.1 Inspectieprogramma
Om de situatie in kaart te brengen werd in juni 2013 een intensief inspectie- en
controleprogramma opgestart. Uit de resultaten bleek dat de gelvorming vooral
voorkomt bij vaten met concentraatafval die verwerkt zijn in de kerncentrale van
Doel. Ook bij de vaten met harsen, die verwerkt zijn in de kerncentrale van Doel,
werd gelvorming waargenomen. In die vaten bleef de gelvorming echter steeds
beperkt tot sporen van gel.
Tabel 1. Overzicht van de resultaten van het controleprogramma dat NIRAS en
Belgoprocess uitvoerden tussen juni 2013 en december 2013 op vaten met
gelvorming
Aantal
productiereeksen
Aantal vaten
Aanwezigheid van gel
Groep
Totaal
Geïnspecteerd
Totaal
Geïnspecteerd
Geen
gel
Gelspots
Veel gel
Vaten met concentraatafval* kerncentrale Doel
65
55
7370
139
20
82
37
Vaten met harsen** kerncentrale Doel
25
9
1570
19
12
7
0
Vaten met filters*** kerncentrale Doel
29
3
829
3
0
0
Vaten met concentraatafval kerncentrale Tihange
77
5
3779
6
0
0
Actieplan voor veilig beheer vaten met gelvorming – Persdossier 26 september 2014
3
6
3/10
* Concentraten zijn laagradioactieve, vloeibare afvalstoffen, die ontstaan bij de exploitatie van
een kerncentrale en die vervolgens worden ingedampt. Er ontstaat dan een soort slib, dat
gemengd wordt met beton en een betonnen blok vormt in het vat.
** Harsen, voluit ‘ionenuitwisselaarsharsen’, worden gebruikt in de primaire koelkring van de
kerncentrale. Ze halen de onzuiverheden uit het primaire koelwater. Dat betekent dat bepaalde
radioactieve stoffen uit het koelwater worden vastgehouden door de harsen. Als de harsen
verzadigd zijn en dus geen onzuiverheden meer kunnen binden, worden ze verwijderd uit de
koelkring. De harsen zijn radioactief en worden geconditioneerd in een betonmatrix voor
verder beheer.
*** Filters worden gebruikt in een kerncentrale om het water uit de primaire kring te filteren.
Zodra de filters verzadigd zijn met radioactieve deeltjes, moeten ze vervangen worden. De
oude verzadigde exemplaren worden verwerkt.
Het inspectieprogramma werd in 2014 voortgezet en concentreerde zich op de
meest aangetaste campagnes van vaten met concentraatafval. In een eerste stap
werden 235 vaten uit de stapel gehaald. Door de stapeling van de vaten in het
opslaggebouw moesten er ongeveer 1000 vaten verplaatst worden. Die vaten
werden bijkomend visueel geïnspecteerd. In september 2014, de meest actuele
stand van zaken, zijn er 130 vaten uit de stapel verwijderd. Daarvan zijn er 18
vaten met een gelvormige uitloop.
1.2 Operationele veiligheid van de tussentijdse opslag
De veilige tussentijdse opslag van de vaten met gelvorming was en is op elk
moment gegarandeerd en wordt verder nauwgezet opgevolgd. Daarvoor werden de
nodige maatregelen genomen, zoals uitgebreide controlerondes, een continue
monitoring van de lucht in de opslaggebouwen en bijkomende wrijfproeven. Die
verscherpte controles worden onverminderd voortgezet.
1.3 Wetenschappelijk onderzoeksprogramma
Om de veiligheid ook op lange termijn te blijven garanderen heeft NIRAS een
wetenschappelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat voert ze uit in nauwe
samenwerking met de betrokken partijen, maar ook met meerdere externe
partners.
Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek en van de eerste resultaten van
het onderzoek uit 2013 is gebleken dat de gelvorming het gevolg is van een alkalisilicareactie (ASR), die plaatsvindt in het beton dat het radioactieve afval
inkapselt. Die alkali-silicareactie is een chemische reactie tussen enerzijds de
alkaliën in het concentraatafval en anderzijds reactief silicium dat aanwezig is in de
componenten van het beton. Beton is samengesteld uit het bindmiddel cement en
uit granulaten zoals zand en grind. Bij de alkali-silicareactie ontstaat een gelachtige
substantie, zoals die bij sommige vaten is aangetroffen aan de bovenkant van de
betonmatrix.
1.4 Onafhankelijk internationaal expertpanel
De resultaten van het onderzoeksprogramma werden op vraag van NIRAS
bestudeerd door een onafhankelijk expertpanel waarin zowel internationale
academici, zusteragentschappen voor het beheer van radioactief afval als
onderzoekscentra zetelen. De experts hebben de methodologische aanpak van
NIRAS en de voorlopige conclusies van het onderzoeksprogramma kritisch
geëvalueerd. Daarnaast deden ze suggesties voor de verdere werkwijze.
Actieplan voor veilig beheer vaten met gelvorming – Persdossier 26 september 2014
4/10
In de zomer van 2014 rondden de experts hun onderzoek af met het rapport Expert
Panel Report on Gel observed in drums of low-level waste KCD. Het bevat enkele
concrete besluiten en aanbevelingen.
Het panel onderschrijft de hypothese dat de gel ontstond door een alkalisilicareactie. Daarnaast onderschrijven de experts de aanpak van NIRAS om
systematisch de mogelijkheid te onderzoeken dat ASR zou voorkomen in andere
bestaande immobilisatieprocedés die gebruikmaken van beton en/of cement. Het
expertverslag stemt ook in met de manier waarop NIRAS toekomstige
immobilisatieprocedés met beton en/of cement ontwikkelt, waarbij ASR wordt
uitgesloten. Bovendien adviseren de experts verdere, specifieke tests, die inzicht
moeten creëren in het mogelijke voorkomen van ASR. Het expertpanel benadrukt
dat bijkomende onderzoeken wegens hun complexiteit de nodige tijd in beslag
zullen nemen.
2
Actieplan op korte, middellange en lange termijn
Op basis van de resultaten van het voorafgaande onderzoek hebben NIRAS
en Belgoprocess een actieplan opgesteld. Daarbij hebben ze aandacht voor
de besluiten en aanbevelingen in het expertverslag. Het actieplan
formuleert concrete actiepunten die de veiligheid waarborgen, en dat op
korte, middellange en lange termijn. NIRAS gaat bovendien verder met het
screenen
van
alle
huidige
verwerkingsprocedés.
Ook
haar
afvalacceptatiesysteem gaat NIRAS doorlichten. Er vindt zowel een interne
beoordeling plaats als een internationale benchmarking.
2.1 Korte termijn: veiligheid in de opslaggebouwen is verzekerd
NIRAS en Belgoprocess garanderen op elk moment de veiligheid van
medewerkers, omwonenden en omgeving. Die veiligheidsvisie vertaalt zich
in continue opvolging van de operationele veiligheid en een doorgedreven
inspectieproces.
Operationele veiligheid
Belgoprocess voert regelmatig inspectierondes uit en controleert de luchtwaarden
met luchtmonitoring. Daarnaast worden er wrijfproeven uitgevoerd. Alle
waarnemingen van die operationele maatregelen bevestigen tot op vandaag dat de
veiligheid van de tussentijdse opslag gegarandeerd is en blijft.
Inspectieproces
Het
huidige
inspectieproces
inspectiemethodes:
is
in
hoofdzaak
gebaseerd
-
inspectierondgangen;
-
visualisaties met een camera;
-
individuele inspecties van vaten die uit de stapel genomen worden.
op
drie
5/10
Systematische inspectierondgangen in de opslaggebouwen zorgen voor een
robuuste, algemene controle van de gestapelde vaten. Visuele inspecties met een
camera geven een betrouwbare kijk op de uitwendige toestand ervan. Daarnaast
worden vaten uit de stapel genomen om ze individueel te inspecteren. De inspectie
van die vaten wordt progressief voortgezet.
Belgoprocess onderzoekt ook alternatieve methodes om individuele vaten te
inspecteren. Zo voerde het bedrijf in samenwerking met NIRAS tests met RXscanning uit in een proefopstelling. Met die meetmethode krijgt men een beeld van
de gellaag aan het oppervlak van het afval in de vaten zonder het vat hoeven te
openen. De mogelijkheid bestaat om de proefopstelling te automatiseren en op die
manier het inspectieproces van de vaten op termijn optimaler te organiseren - van
op afstand en sneller). Op die manier wordt het mogelijk om vaten met gelvorming
in de tijd op te volgen zonder ze te openen. Een haalbaarheidsstudie naar
geautomatiseerde RX-scanning wordt opgezet voor alle betrokken campagnes.
3
Middellange termijn: nieuw opslaggebouw vergemakkelijkt
inspecties
Op middellange termijn achten NIRAS en Belgoprocess het noodzakelijk
om een nieuw opslaggebouw op te trekken, waarin alle vaten met
mogelijke
gelvorming
zullen
worden
ondergebracht.
NIRAS
en
Belgoprocess zullen dat gebouw oprichten op site 1 in Dessel.
Momenteel is het enkel mogelijk om vaten te inspecteren na omslachtige
manipulatie. In het nieuwe opslaggebouw is er plaats voor alle vaten die mogelijk
gelvorming vertonen. Hun aantal kan volgens NIRAS oplopen tot 10.000. Omdat
manipulatie van de vaten veel eenvoudiger wordt, vergemakkelijkt NIRAS met die
logistieke oplossing de inspectie van de vaten en de opvolging ervan in de tijd.
4
Lange termijn: gelvaten beantwoorden momenteel niet aan
voorwaarden voor berging
Vaten die mogelijk gelvorming vertonen, beantwoorden momenteel niet
aan de voorwaarden om geborgen te worden in de oppervlakteberging die
NIRAS in Dessel voorbereidt. Voor het uiteindelijke langetermijnbeheer
houdt NIRAS alle opties open. Ze start een onderzoeksprogramma op om
het afval te behandelen met het oog op een stabiel eindproducte dat
overeenstemt met de vereisten voor een veilig beheer op lange termijn.
Het onderzoek zal zich in een eerste fase toespitsen op de verschijnselen die geleid
hebben tot de alkali-silica-reactie. Vervolgens concentreert het zich op de
verschillende mogelijkheden voor het langetermijnbeheer van de vaten die
gelvorming vertonen. Omdat de geplande studies bijzonder complex zijn, zal dit de
nodige tijd vergen.
6/10
5
Bijlage
5.1 Wie is wie?
NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, is
sinds 1980 verantwoordelijk voor het beheer van al het radioactieve afval in België.
Naast het opstellen van een veilig beheersysteem voor die radioactieve stoffen
staat NIRAS ook in voor:
het inventariseren van alle radioactieve stoffen op Belgisch grondgebied en
van de verschillende producenten van radioactief afval;
de coördinatie van de werkzaamheden voor de ontmanteling van stilgelegde
nucleaire installaties;
het beheer van de verrijkte splijtstoffen.
Met de oprichting van NIRAS wilde de federale regering de bevolking en het milieu
doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s van radioactief afval.
Belgoprocess werd in 1984 opgericht en is sinds 1986 een dochteronderneming
van NIRAS. Belgoprocess staat in voor de verwerking van de radioactieve
afvalstoffen die in België worden geproduceerd en die niet door de producenten zelf
worden verwerkt. Belgoprocess zorgt ook voor de tussentijdse opslag van
geconditioneerd afval in afwachting van berging. Ten slotte saneert en ontmantelt
Belgoprocess stilgelegde nucleaire installaties.
Het FANC reikt de vergunningen uit voor nucleaire installaties, houdt toezicht op
die installaties en vaardigt regels uit inzake stralingsbescherming, op basis van
internationale aanbevelingen en Europese richtlijnen.
Bel V is een filiaal van het FANC dat de reglementaire controles uitvoert in
nucleaire installaties in België. Het treedt op als technische deskundige, onder meer
bij de veiligheidsanalyses van nucleaire projecten.
5.2 Radioactief afval
5.2.1.
Wat is radioactief afval?
Radioactief afval is afval dat voortkomt uit activiteiten waarbij radioactieve stoffen
gebruikt worden. Dat afval lijkt meestal sterk op gewoon huishoudelijk of
industrieel afval, zoals beschermingskledij, gereedschappen, leidingen … Het
verschil is dat radioactief afval stoffen bevat die ioniserende stralen uitzenden.
Radioactieve stralen kunnen energierijk zijn: ze kunnen veranderingen aanbrengen
in de materie waarin ze doordringen. Daardoor kunnen ze levende weefsels
beschadigen en een gevaar betekenen voor de gezondheid en het milieu. Zolang de
radioactiviteit in het afval niet door natuurlijk verval gedaald is tot het natuurlijke
achtergrondniveau, moet er nauwlettend voor gezorgd worden dat de straling geen
schade kan toebrengen aan mens en milieu. Het afval moet daarom zorgvuldig
worden beheerd.
7/10
5.2.2.
Waar komt radioactief afval vandaan?
De eigenschappen van radioactiviteit en kernenergie worden in tal van
toepassingen gebruikt. Bij elk van die activiteiten blijft radioactief afval over. De
belangrijkste toepassingen zijn:
Productie van elektriciteit via kernenergie. Het grootste deel van het
radioactieve afval ontstaat in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van
elektriciteit via kernenergie. Dat gebeurt bij de exploitatie van de kerncentrales van
Doel en Tihange, de fabricage van kernbrandstoffen, het onderzoek naar
kernenergie en toepassingen van radioactiviteit, onder meer in het Studiecentrum
voor Kernenergie (SCK•CEN) in Mol. Dat afval bestaat naast de verbruikte splijtstof
onder meer uit filters, vloeibaar afval, harsen en beschermingskledij.
De geneeskunde, het wetenschappelijke onderzoek, de landbouw en de
industrie. Een klein deel van het radioactieve afval ontstaat bij het gebruik van
radioactieve stoffen in de vorm van radio-isotopen in de geneeskunde, het
wetenschappelijke onderzoek, de landbouw en de industrie. In de geneeskunde
worden radio-isotopen gebruikt om ziekten op te sporen of voor het bestralen van
kankers. In het wetenschappelijke onderzoek worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor
het traceren van bepaalde fysiologische processen. In de landbouw wordt
ioniserende straling benut om voedsel en zaaigoed beter en langer te kunnen
bewaren en insectenplagen uit te roeien. In de industrie kan men met radioisotopen bijvoorbeeld lasnaden controleren, maar ook de dikte van papier of
metaalplaten voor auto’s meten.
Ontmanteling van nucleaire installaties. Bij de ontmanteling van nucleaire
installaties die niet meer gebruikt worden, ontstaat ook radioactief afval. Bij
ontmanteling worden de bedrijfsgebouwen en het machinepark volledig vrijgemaakt
van radioactieve besmetting. Elke vierkante centimeter besmet beton van de vloer,
de muren en het plafond wordt afgeschraapt. De volledig ontsmette gebouwen
kunnen nadien gebruikt worden voor andere doeleinden of gewoon worden
afgebroken. Ook de materialen en uitrustingen kunnen gerecycleerd worden of als
gewoon industrieel afval worden afgevoerd. Wat overblijft, is radioactief afval.
5.3 Het beheer van radioactief afval
De belangrijkste doelstelling bij het beheer van radioactief afval bestaat
erin mens en milieu te beschermen tegen de mogelijke schadelijke
gevolgen van de radioactieve straling. Dat is noodzakelijk zolang de
radioactiviteit in het afval een gezondheidsrisico inhoudt.
5.3.1.
Het beheersysteem van NIRAS
Het afvalbeheersysteem van NIRAS zorgt voor een veilig en effectief beheer van
radioactief afval. Het beheer begint van zodra het afval ontstaat in de installaties
die radioactieve materialen en stoffen gebruiken, en eindigt bij het beheer ervan op
lange termijn. Het afvalbeheersysteem dat NIRAS heeft ontwikkeld, bestaat uit vijf
stappen:
8/10
Stap 1: het afval beperken, sorteren en identificeren. De producenten van
radioactief afval moeten hun afvalproductie zoveel mogelijk beperken, onder meer
door te recycleren en te recupereren. Het geproduceerde afval moet gesorteerd
worden met vermelding van de inhoud.
Stap 2-3: het afvalvolume reduceren, stabiliseren en insluiten. Het doel van
de verwerking is het afvalvolume te verkleinen en het afval in te sluiten in vaten.
Het resultaat is een vast, stabiel product dat veilig opgeslagen kan worden.
Stap 4: het afval tussentijds opslaan. De vaten met het verwerkte afval worden
tussentijds opgeslagen in aangepaste gebouwen, die de straling afschermen van
mens en milieu.
Stap 5: het beheer op lange termijn. Het beheer op lange termijn omvat de
voorbereiding en de uitvoering van definitieve oplossingen om, op passieve wijze,
de bescherming van mens en milieu op lange termijn te garanderen. De veiligheid
berust op het isoleren van het afval van mens en milieu, zolang de radioactiviteit
nog niet voldoende is afgezwakt.
Voor het beheer op lange termijn van laag- en middelactief kortlevend afval koos
de Belgische regering voor oppervlakteberging in Dessel. Voor het hoogradioactieve
en/of langlevende afval is nog geen beslissing genomen.
Het cAt-project in Dessel
Het cAt-project is het geïntegreerde project voor oppervlakteberging van het
Belgische categorie A-afval, dat is laag- en middelactief kortlevend afval.
Oppervlakteberging is een duurzame langetermijnoplossing. Het afval wordt hierbij
op passieve wijze ingesloten en afgezonderd van mens en milieu. Dat gebeurt tot
zolang het afval door natuurlijk verval het grootste deel van zijn radioactiviteit
heeft verloren. Zo wordt de veiligheid van mens en omgeving op elk moment
gegarandeerd, zonder dat toekomstige generaties zich actief om het afval moeten
bekommeren.
Uniek aan het cAt-project is hoe het technische concept van afvalberging hand in
hand gaat met een breed maatschappelijk project voor de regio. Die benadering
moet resulteren in een bergingsinstallatie die veilig en betrouwbaar is én gedragen
wordt door de omgeving.
5.3.2.
De verwerking van radioactief afval
Afvalproducenten kunnen voor verschillende afvalfracties beslissen of ze zelf hun
radioactieve afval verwerken, of dat ze het overbrengen naar Belgoprocess in
Dessel om het daar te laten verwerken. Als de producenten het afval zelf verwerken, moet het toegepaste verwerkingsprocedé – net zoals bij Belgoprocess –
eerst door NIRAS erkend worden.
Bij de verwerking van radioactief afval wordt het volume gereduceerd en het afval
gestabiliseerd en ingesloten.
9/10
Het volume reduceren. Belgoprocess heeft specifieke installaties en
technologieën om het volume van verschillende soorten radioactief afval te
verkleinen.
Vast brandbaar afval wordt tot as herleid in een industriële verbrander. De as die
de radioactieve deeltjes bevat wordt in een stalen vat gestort dat samengedrukt
wordt door een pers (2000 ton). De vrijgekomen rookgassen worden gefilterd en na
controle geloosd via een schoorsteen. Vast niet-brandbaar, maar wel persbaar afval
wordt verzameld in een stalen vat en dan samengedrukt door een pers (2000 ton).
Het product van die bewerking is een schijf.
Het volume van vloeibaar radioactief afval kan op twee manieren worden
gereduceerd: via een chemische behandeling (vervlokking) of door thermische
behandeling (indamping). Het resultaat is een radioactief slib. Bepaalde vormen
van vloeibaar afval kunnen ook verbrand worden.
Ingekapselde radioactieve bronnen afkomstig van ontmantelingsacties worden
gereduceerd in volume door de niet-radioactieve delen te scheiden van de
radioactieve delen.
Het afval stabiliseren en insluiten. Het afval dat het resultaat is van de
volumereductie, wordt vastgezet en ingesloten in een vat of container. Zo wordt
een vast, stabiel geheel gevormd. Dat noemt men conditioneren. Door
conditionering voorkomt men dat de radio-isotopen zich verspreiden in de
omgeving. Elk vat met verwerkt afval krijgt een identificatie, zodat men de inhoud
en oorsprong van het afval steeds kan nagaan. De volledige verwerking en
conditionering gebeuren altijd op een manier die veilig is voor werknemers en
omgeving.
5.3.3.
Tussentijdse opslag
Nadat het radioactieve afval op de juiste manier verwerkt is – bij Belgoprocess of
bij de producent zelf – wordt het tijdelijk opgeslagen in de speciaal hiervoor
ontworpen opslaggebouwen bij Belgoprocess in Dessel. Het afval wacht hier tot het
geborgen kan worden en wordt zolang veilig opgeslagen. De aangepaste
opslaggebouwen schermen de straling van het afval af naar buiten toe.
Belgoprocess
beschikt
over
specifieke
opslaggebouwen
voor
laagactief
geconditioneerd afval, middelactief geconditioneerd afval, hoogactief verglaasd
afval en alfahoudend afval. Het stapelen van de vaten gebeurt met rolbruggen, die
vanuit een afgeschermde controlekamer bestuurd worden. Dat systeem beschermt
de werknemers bij het stapelen van de vaten of containers.
10/10