Bijsluiter PDF - CBG-MEB

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Paroxetine 20 mg tablet GSK
filmomhulde tabletten
paroxetine (als hydrochloride hemihydraat)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Paroxetine 20 mg tablet GSK en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS PAROXETINE 20 MG TABLET GSK EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Paroxetine 20 mg tablet GSK kan worden gebruikt bij de behandeling van volwassenen met ernstige
neerslachtigheid (depressiviteit) en/of angststoornissen. De angststoornissen die met Paroxetine 20 mg
tablet GSK behandeld kunnen worden, zijn: obsessieve-compulsieve stoornis (terugkerende
dwangmatige gedachten met ongecontroleerd gedrag), paniekstoornis (paniekaanvallen, waaronder
aanvallen veroorzaakt door agorafobie, de angst voor open ruimtes), sociale angststoornis (angst voor of
vermijden van sociale situaties), post traumatische stressstoornis (angst veroorzaakt door een
schokkende ervaring) en gegeneraliseerde angststoornis (zich in het algemeen angstig of nerveus
voelen).
Deze aandoeningen kunnen veroorzaakt worden door een tekort aan de lichaamseigen stof serotonine
(ook wel 5-hydroxytryptamine genoemd) in bepaalde zenuwcellen van de hersenen.
Paroxetine 20 mg tablet GSK behoort tot een groep geneesmiddelen die selectieve serotonine
heropnameremmers (in het Engels afgekort met SSRI) wordt genoemd. Iedereen heeft de lichaamseigen
stof serotonine in de hersenen. Mensen die depressief of angstig zijn, hebben lagere hoeveelheden
serotonine dan andere mensen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe Paroxetine 20 mg tablet GSK en
andere SSRI’s werken, maar ze kunnen helpen bij het verhogen van het serotonineniveau in de
hersenen. Het op de juiste wijze behandelen van een depressie of angststoornis is belangrijk om u te
helpen
beter
te
worden.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U gebruik geneesmiddelen genaamd monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers, waaronder
moclobemide en methylthioninechloride (methyleenblauw)), of u hebt een van deze
geneesmiddelen op enig moment in de afgelopen twee weken gebruikt. Uw arts zal u adviseren hoe
blz. 1
-
u moet beginnen met het innemen van Paroxetine 20 mg tablet GSK, nadat u met het gebruik van
de MAO-remmers bent gestopt.
U gebruikt het antipsychoticum (middel tegen psychose, ernstige geestesziekte) thioridazine of
het antipsychoticum pimozide.
U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer een van deze omstandigheden op u van toepassing is, vertel dit dan aan uw arts maar neem
nog geen Paroxetine 20 mg tablet GSK in.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als u:
-
-
andere geneesmiddelen gebruikt (zie rubriek Gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK in
combinatie met andere geneesmiddelen in deze bijsluiter)
tamoxifen gebruikt om borstkanker te behandelen; Paroxetine 20 mg tablet GSK kan ervoor zorgen
dat tamoxifen minder effectief is, dus uw arts kan u een ander antidepressivum voorschrijven
problemen heeft met nieren, lever of hart
epilepsie heeft of in het verleden epileptische aanvallen (insulten) heeft gehad
eerder een manie heeft gehad (een geestestoestand waarbij u in een uitgelaten stemming verkeert,
lijdt aan zelfoverschatting, ongeremd en overactief bent)
elektro-convulsie therapie (ECT) ondergaat (ECT = elektroshockbehandeling zoals die bij enkele
psychiatrische aandoeningen wordt toegepast)
in het verleden een verhoogd risico op bloedingen heeft gehad of als u geneesmiddelen gebruikt
die een verhoogd risico op bloedingen geven (dit zijn onder meer bloedverdunners zoals warfarine,
antipsychotica zoals fenothiazinen of clozapine, tricyclische antidepressiva, pijnstillende en
ontstekingsremmende middelen genaamd non-steroïdale en anti-inflammatoire geneesmiddelen of
NSAID’s zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, celecoxib, etodolac, diclofenac, meloxicam)
diabetes heeft
een zoutarm dieet volgt
lijdt aan glaucoom (verhoogde oogboldruk)
zwanger bent of van plan bent zwanger te worden (zie rubriek:” Zwangerschap, borstvoeding en
vruchtbaarheid” in deze bijsluiter)
jonger bent dan 18 jaar ( zie rubriek:” Kinderen en jongeren tot 18 jaar” in deze bijsluiter)
Als een van het bovenstaande op u van toepassing is, en u heeft dit nog niet besproken met uw arts, ga
dan terug naar uw arts en bespreek of u Paroxetine 20 mg tablet GSK mag gebruiken.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Paroxetine 20 mg tablet GSK mag niet worden gebruikt door kinderen en adolescenten jonger
dan 18 jaar. Ook hebben patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogd risico op bijwerkingen zoals
zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag
en woede) als zij behandeld worden met Paroxetine 20 mg tablet GSK. Als uw arts Paroxetine 20 mg
tablet GSK aan u (of uw kind) heeft voorgeschreven en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht
contact op te nemen met uw arts. Indien zich bij u (of uw kind) één van de hiervoor beschreven
symptomen ontwikkelt of verslechtert bij inname van Paroxetine 20 mg tablet GSK, dan wordt u
verzocht uw arts te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Paroxetine 20 mg tablet GSK
over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.
In onderzoeken waarin personen onder de 18 jaar Paroxetine 20 mg tablet GSK kregen, trad bij minder
dan 1 op de 10 kinderen/adolescenten op: een toename in zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen,
het zichzelf opzettelijk letsel toebrengen, vijandig gedrag, agressief of onvriendelijk gedrag, gebrek aan
eetlust, trillen, abnormaal zweten, hyperactiviteit (te veel energie hebben), opwinding (agitatie),
blz. 2
emotionele verandering (waaronder huilen en stemmingswisseling) en ongewone blauwe plekken of
bloedingen (zoals bloedneuzen). Deze onderzoeken toonden bovendien aan dat dezelfde symptomen
konden worden waargenomen bij kinderen en adolescenten die suikerpillen (placebo) gebruikten in
plaats van Paroxetine 20 mg tablet GSK, hoewel het bij hen minder vaak werd waargenomen.
Enkele patiënten in deze studies bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar kregen
ontwenningsverschijnselen als ze stopten met het gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK. Deze
effecten waren over het algemeen gelijk aan de effecten, die werden waargenomen bij volwassenen die
stopten met het gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK (zie rubriek 3, Hoe gebruikt u dit middel?,
verderop in deze bijsluiter). Bovendien hadden patiënten jonger dan 18 jaar ook vaak (bij minder dan 1
op de 10 kinderen), maagpijn, zenuwachtigheid en emotionele verandering (waaronder huilen,
stemmingswisseling, poging tot zelfbeschadiging, zelfmoordgedachten of zelfmoordpogingen).
Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornissen
Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen, kunt u soms gedachten hebben over
zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst antidepressiva
gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer
2 weken of soms langer, om te gaan werken.
U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:
- als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
- als u een jonge volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico
aangetoond op zelfmoordgedrag bij volwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychiatrische
aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.
Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op
met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Het kan helpen als u een familielid of vriend vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een
angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat
uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw
gedrag.
Belangrijke bijwerkingen die bij Paroxetine 20 mg tablet GSK zijn waargenomen
Sommige patiënten die Paroxetine 20 mg tablet GSK gebruiken, kunnen acathisie ontwikkelen, een
aandoening die gekenmerkt wordt door een innerlijk gevoel van rusteloosheid en bewegingsdrang,
zoals niet kunnen stilzitten of stilstaan. Andere patiënten kunnen het zogenaamd
serotoninesyndroom ontwikkelen, waarbij zich enkele of alle van de volgende symptomen kunnen
voordoen: verwarring, rusteloosheid, zweten, trillen, rillen, hallucinaties (vreemde beelden of geluiden),
plotselinge spiersamentrekkingen of een versnelde hartslag. Wanneer u een van deze symptomen
herkent, waarschuw dan onmiddellijk uw behandelend arts. Voor meer informatie over deze of
andere bijwerkingen van Paroxetine 20 mg tablet GSK, zie rubriek 4 in deze bijsluiter Mogelijke
bijwerkingen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Sommige geneesmiddelen kunnen de manier waarop Paroxetine 20 mg tablet GSK werkt beïnvloeden,
of kunnen ervoor zorgen dat er eerder bijwerkingen optreden. Paroxetine 20 mg tablet GSK kan ook de
werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden, waaronder:
geneesmiddelen
genaamd
monoamineoxidaseremmers
(MAO-remmers,
waaronder
moclobemide en methylthioninechloride (methyleenblauw)). Zie ook rubriek Wanneer mag u dit
middel niet gebruiken?, elders in de bijsluiter
thiodazine of pimozide, dit zijn antipsychotica - zie ook rubriek Wanneer mag u dit middel niet
gebruiken?, elders in deze bijsluiter
blz. 3
-
-
acetylsalicylzuur, ibuprofen of andere geneesmiddelen genaamd NSAID’s (niet-steroïdale antiinflammatoire geneesmiddelen) zoals celecoxib, etodolac, diclofenac en meloxicam, gebruikt
tegen pijn en ontsteking
tramadol en pethidine, pijnstillers
geneesmiddelen genaamd triptanen, zoals sumatriptan, gebruikt om migraine te behandelen
andere antidepressiva waaronder andere SSRI’s en tricyclische antidepressiva zoals
clomipramine, nortriptyline en desipramine
een voedingssupplement genaamd tryptofaan
geneesmiddelen zoals lithium, risperidon, fenothiazinen, clozapine (genaamd antipsychotica)
gebruikt om sommige psychiatrische aandoeningen te behandelen
fentanyl, dat gebruikt wordt voor anesthesie (verdoving) of voor de behandeling van chronische
pijn
de combinatie van fosamprenavir en ritonavir, die wordt gebruikt om Humaan
Immunodeficiëntie Virus Infecties (HIV-infecties) te behandelen
sint-janskruid, een kruidenmiddel voor de behandeling van depressie
fenobarbital, fenytoïne, natriumvalproaat of carbamazepine, gebruikt om insulten of epilepsie te
behandelen
atomoxetine, dat wordt gebruikt voor de behandeling van ADHD, (attention deficit
hyperactivity disorder, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit)
procyclidine, gebruikt om tremor te verlichten, in het bijzonder bij de ziekte van Parkinson
warfarine of andere geneesmiddelen genaamd anticoagulantia die het bloed verdunnen
propafenon, flecaïnide en geneesmiddelen gebruikt om een onregelmatige hartslag te
behandelen
metoprolol, een bètablokker die gebruikt wordt om hoge bloeddruk en hartproblemen te
behandelen
rifampicine, wordt gebruikt om tuberculose (TB) en lepra te behandelen
linezolid, een antibioticum (geneesmiddel om infecties te behandelen)
tamoxifen, gebruikt om borstkanker te behandelen
Als u momenteel geneesmiddelen van deze lijst gebruikt of ze onlangs gebruikt heeft of ze zult
gaan gebruiken, en u hebt dit nog niet met uw arts besproken, neem dan contact op met uw arts en
vraag hem wat u moet doen. Het kan zijn dat de dosering aangepast moet worden of dat u andere
geneesmiddelen voorgeschreven krijgt.
Vertel het uw arts of apotheker als u momenteel andere geneesmiddelen gebruikt of ze onlangs
gebruikt heeft, ook geneesmiddelen die u zonder recept hebt verkregen.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Wanneer u Paroxetine 20 mg tablet GSK gebruikt, moet u het gebruik van alcohol vermijden. Alcohol
kan uw symptomen of bijwerkingen verergeren. Als u Paroxetine 20 mg tablet GSK ’s morgens in
combinatie met voedsel inneemt, reduceert dit de kans op misselijkheid.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Vertel uw arts zo spoedig mogelijk indien u zwanger bent, vermoedt zwanger te zijn of wanneer u
wenst zwanger te worden. Bij baby’s waarvan de moeders Paroxetine 20 mg tablet GSK gedurende de
eerste paar maanden van de zwangerschap namen, zijn er gevallen gemeld van een verhoogd risico op
aangeboren afwijkingen, in het bijzonder van het hart. Ongeveer 1 op 100 baby’s wordt geboren met
een afwijking van het hart in de gehele populatie. Dit steeg tot 2 op de 100 baby’s bij moeders die met
Paroxetine 20 mg tablet GSK behandeld werden. U kunt in overleg met uw arts beslissen dat het beter
voor u is om over te stappen op een andere behandeling of om geleidelijk te stoppen met het gebruik
van Paroxetine 20 mg tablet GSK terwijl u zwanger bent. Het kan echter zijn, afhankelijk van uw
omstandigheden, dat uw arts voorstelt dat het beter voor u is om Paroxetine 20 mg tablet GSK te blijven
gebruiken.
blz. 4
Zorg dat uw verloskundige of arts weet dat u Paroxetine 20 mg tablet GSK gebruikt. Bij gebruik
tijdens de zwangerschap, vooral laat in de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen zoals Paroxetine 20
mg tablet GSK het risico op een ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt
persistente pulmonale hypertensie van de pasgeborenen (PPHN) genoemd. Bij PPHN is de bloeddruk in
de bloedvaten tussen het hart en de longen te hoog. Als u Paroxetine 20 mg tablet GSK gebruikt
gedurende de laatste 3 maanden van uw zwangerschap kan uw baby ook nog andere verschijnselen
hebben. Deze verschijnselen beginnen gewoonlijk tijdens de eerste 24 uur na de geboorte. Deze
verschijnselen zijn onder meer:
 ademhalingsproblemen
 een blauw aangelopen huid of het te heet of te koud hebben
 blauwe lippen
 overgeven of niet goed gevoed kunnen worden
 heel erg moe zijn, niet kunnen slapen of veel huilen
 stijve of slappe spieren
 trillingen, rillen of epileptische aanvallen (insulten)
 overdreven reflexen
Als uw baby een van deze symptomen heeft na de geboorte of u maakt zich zorgen over de gezondheid
van uw baby, neem dan contact op met uw arts of verloskundige. Zij zullen u kunnen adviseren.
Paroxetine 20 mg tablet GSK kan in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht komen.
Als u Paroxetine 20 mg tablet GSK gebruikt, moet u eerst met uw arts overleggen voordat u begint met
borstvoeding. Samen met uw arts kunt u beslissen dat u borstvoeding kunt geven tijdens het gebruik van
Paroxetine 20 mg tablet GSK.
Van paroxetine is in onderzoeken bij dieren aangetoond dat het de spermakwaliteit verlaagt.
Theoretisch gezien kan dit de vruchtbaarheid beïnvloeden, maar tot nu toe is er nog geen effect op de
vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Mogelijke bijwerkingen van Paroxetine 20 mg tablet GSK zijn onder andere duizeligheid, verwardheid,
slaperigheid of wazig zien. Als u deze bijwerkingen ervaart, rijd dan geen auto en bedien geen
machines.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Het kan zijn dat u meer dan één tablet, of maar een halve tablet moet innemen. In de onderstaande tabel
ziet u hoeveel tabletten u moet innemen.
Dosering
10 mg
20 mg
30 mg
40 mg
Aantal tabletten dat moet worden ingenomen
één wit-tot-rozewitte tablet of
een halve witte tablet
één witte tablet of
twee wit-tot-rozewitte tabletten
één blauwe tablet of
anderhalve witte tablet of
één witte tablet + één wit-tot-rozewitte tablet of
drie wit-tot-rozewitte tabletten
twee witte tabletten of
één blauwe tablet + één wit-tot-rozewitte tablet
blz. 5
50 mg
60 mg
of vier wit-tot-rozewitte tabletten
één blauwe tablet + één witte tablet of
tweeëneenhalve witte tablet of
twee witte tabletten + één wit-tot-rozewitte
tablet of
vijf wit-tot-rozewitte tabletten
twee blauwe tabletten of
drie witte tabletten of
zes wit-tot-rozewitte tabletten
De gebruikelijke dosering voor verschillende toestanden staat in de onderstaande tabel:
Startdosering
Ernstige neerslachtigheid (depressie)
Obsessief-compulsieve stoornis
Paniekstoornis
Sociale angststoornis
Posttraumatische stressstoornis
Gegeneraliseerde angststoornis
20 mg
20 mg
10 mg
20 mg
20 mg
20 mg
Aanbevolen
dagelijkse
dosering
20 mg
40 mg
40 mg
20 mg
20 mg
20 mg
Maximale
dagelijkse
dosering
50 mg
60 mg
60 mg
50 mg
50 mg
50 mg
Uw arts zal u adviseren over de dosering die u moet gebruiken als u voor het eerst Paroxetine 20
mg tablet GSK gaat gebruiken. De meeste mensen beginnen zich na een paar weken beter te voelen.
Als u zich na deze periode niet beter begint te voelen, neem dan contact op met uw arts, die u zal
adviseren. Hij of zij kan besluiten de dosering geleidelijk te verhogen met 10 mg per keer, tot de
maximale dagelijkse dosering.
Neem de tabletten ’s morgens in met wat voedsel.
Slik de tabletten door met een slok water.
Kauw niet op de tabletten.
Uw arts zal met u bespreken hoe lang u dit geneesmiddel moet blijven innemen. Dit kan gedurende
enige maanden zijn, maar het kan ook langer zijn.
Gebruik bij ouderen
De maximale dosering voor personen boven de 65 jaar is 40 mg per dag.
Patiënten met een lever- of nierziekte
Als u problemen hebt met uw lever of als u een ernstige nierziekte hebt, kan uw arts besluiten dat u een
lagere dosering Paroxetine 20 mg tablet GSK moet gebruiken dan normaal.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Neem nooit meer tabletten in dan uw arts u heeft voorgeschreven. Wanneer u (of iemand anders) te
veel Paroxetine 20 mg tablet GSK tabletten heeft ingenomen, neem dan direct contact op met uw arts of
het ziekenhuis. Laat hen de verpakking van dit geneesmiddel zien.
Iemand die een overdosering Paroxetine 20 mg tablet GSK heeft ingenomen, kan een van de
symptomen krijgen, die in rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen staan opgesomd, of kan een van de
volgende symptomen krijgen: koorts, oncontroleerbare aanspanning van de spieren.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
blz. 6
Neem uw geneesmiddel elke dag op dezelfde tijd in.
Als u vergeten bent een dosering te nemen en u herinnert zich dit voordat u naar bed gaat, neem
de dosering dan direct in. Neem de volgende dag de dosering op de normale tijd in.
Als u het zich ’s nachts of de volgende dag herinnert, sla dan de gemiste dosering over. Het kan zijn
dat u ontwenningsverschijnselen ervaart, maar deze verdwijnen weer als u de volgende dosering op de
normale tijd inneemt.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Wat u moet doen als u zich niet beter voelt
Paroxetine 20 mg tablet GSK zal uw symptomen niet direct verlichten - alle antidepressiva hebben
de tijd nodig om te gaan werken. Sommige mensen beginnen zich binnen een paar weken al beter te
voelen, maar voor anderen kan dit iets langer duren. Sommige mensen die antidepressiva gebruiken,
voelen zich eerst slechter voor ze zich beter gaan voelen. Als u zich na een aantal weken niet beter
begint te voelen, ga dan terug naar uw arts, die u hierin zal adviseren. Een paar weken nadat u met de
behandeling begonnen bent, moet u opnieuw naar uw arts gaan. Vertel het uw arts als u zich niet beter
begint te voelen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop nooit zelf met het gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK tot uw arts u dit voorstelt.
Als u stopt met het gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK, zal uw arts uw helpen de dosering
geleidelijk te reduceren in een aantal weken of maanden - dit zou moeten helpen de kans op
ontwenningsverschijnselen te reduceren. Een van de manieren om dit te doen is om geleidelijk de
dosering Paroxetine 20 mg tablet GSK die u gebruikt met 10 mg per week te verlagen. De meeste
mensen vinden dat de symptomen die ze ervaren bij het stoppen van het gebruik van Paroxetine 20 mg
tablet GSK mild zijn en uit zichzelf verdwijnen binnen twee weken. Bij sommige mensen kunnen deze
symptomen ernstiger zijn, of langer duren.
Als u ontwenningsverschijnselen ervaart als u het gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK afbouwt,
kan uw arts besluiten dat u langzamer moet afbouwen. Als u ernstige ontwenningsverschijnselen krijgt
als u stopt met het gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK, overleg dit dan met uw arts. Hij of zij kan
u vragen het geneesmiddel weer te gaan gebruiken en het gebruik langzamer af te bouwen.
Als u ontwenningsverschijnselen heeft, kunt u toch stoppen met het gebruik van Paroxetine 20 mg
tablet GSK.
Mogelijke bijwerkingen als u stopt met de behandeling
Uit studies is gebleken dat 3 op de 10 patiënten een of meerdere symptomen waarnemen als ze stoppen
met het gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK. Sommige ontwenningsverschijnselen bij het stoppen
komen vaker voor dan andere.
blz. 7
Bijwerkingen die vaak voorkomen, die kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 mensen:
zich duizelig, instabiel of niet in balans voelen
spelden- en naaldenprikgevoel, brandend gevoel en (minder vaak) elektrische schoksensaties,
waaronder in het hoofd. Een zoemend, sissend, fluitend, rinkelend of ander aanhoudend geluid in
de oren (tinnitus)
slaapstoornissen (intense dromen, nachtmerries, onvermogen te slapen)
gevoel van angst
hoofdpijn
Bijwerkingen die soms voorkomen, die kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 mensen:
misselijk gevoel (misselijkheid)
zweten (inclusief nachtelijk zweten)
zich rusteloos of geagiteerd voelen
tremor (trillerigheid)
verward gevoel of verwardheid (gedesoriënteerd)
diarree (zachte ontlasting)
zich emotioneel of geïrriteerd voelen
stoornis bij het zien (visuele stoornis)
flutterende (zeer snelle vibraties, trilling) of kloppende hartslag (hartkloppingen)
Neem alstublieft contact op met uw arts als u zich zorgen maakt over de
ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. Deze komen voornamelijk voor in de eerste paar weken van de behandeling met
Paroxetine 20 mg tablet GSK.
Wanneer bij u een van de onderstaande bijwerkingen optreedt, raadpleeg dan uw arts.
Het kan nodig zijn dat u direct naar een ziekenhuis moet gaan.
Bijwerkingen die soms voorkomen bij hoogstens 1 op de 100 personen die Paroxetine 20 mg tablet
GSK gebruiken:
Als u blauwe plekken of ongewone bloedingen krijgt, of als u bloed opgeeft of bloed in de
ontlasting heeft, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Als u niet kunt urineren, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het
ziekenhuis.
Bijwerkingen die zelden voorkomen, bij hoogstens 1 op de 1.000 personen die Paroxetine 20 mg
tablet GSK gebruiken:
Als u stuipen (toevallen) heeft, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar een
ziekenhuis.
Als u zich rusteloos voelt en als u niet kunt stilzitten of stilstaan, kan het zijn dat u lijdt aan
zogenaamd acathisia. Het verhogen van uw dosering Paroxetine 20 mg tablet GSK kan deze
gevoelens verergeren. Als u zich zo voelt, neem dan contact op met uw arts.
blz. 8
-
Als u zich moe, zwak of verward voelt en u hebt pijnlijke, stijve of ongecoördineerde
spieren, dan kan dat komen doordat u een natriumtekort hebt in uw bloed. Als u deze symptomen
ervaart, neem dan contact op met uw arts.
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen, bij hoogstens 1 op de 10.000 personen die Paroxetine 20
mg tablet GSK gebruiken:
Allergische reacties op Paroxetine 20 mg tablet GSK
Als u een rode en bobbelige huiduitslag krijgt, zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen,
mond of tong, jeuk krijgt of als u moeilijkheden krijgt met ademhalen of slikken, neem dan
direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
Als u enkele of alle van de hierna vermelde symptomen hebt, kunt u een zogenaamd
serotoninesyndroom hebben. De symptomen zijn onder meer: zich verward voelen (verward
zijn), zich rusteloos voelen, zweten, trillen, rillen, hallucineren (vreemde beelden of geluiden),
plotselinge samentrekkingen van de spieren of een snelle hartslag. Als u zich zo voelt, neem dan
contact op met uw arts.
Acuut glaucoom
Als uw ogen pijnlijk worden en uw zicht wordt wazig, neem dan contact op met uw arts.
Bijwerkingen waarvan onbekend is hoe vaak ze voorkomen
Sommige mensen hebben gedachten gehad om zichzelf te beschadigen of zelfmoord te plegen terwijl ze
Paroxetine 20 mg tablet GSK namen of vlak na het stoppen met Paroxetine 20 mg tablet GSK (zie
rubriek 2 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?).
Andere mogelijke bijwerkingen tijdens de behandeling
Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen, bij meer dan 1 op de 10 personen die Paroxetine 20 mg
tablet GSK gebruiken:
misselijkheid. De kans dat dit optreedt is kleiner als u Paroxetine 20 mg tablet GSK ’s morgens
inneemt met voedsel
veranderingen in het seksuele functioneren, zoals het uitblijven van een orgasme en bij mannen
abnormale erectie en ejaculatie
Bijwerkingen die vaak voorkomen bij hoogstens 1 op de 10 personen die Paroxetine 20 mg tablet
GSK gebruiken:
toename van de cholesterolspiegels in het bloed
gebrekkige eetlust
slapeloosheid of slaperigheid
abnormale dromen (inclusief nachtmerries)
duizelig of trillerig gevoel (tremoren)
hoofdpijn
concentratieproblemen
geagiteerd zijn
ongewoon gevoel van zwakte
wazig zicht
geeuwen, droge mond
diarree of verstopping (obstipatie)
overgeven
gewichtstoename
zweten
Bijwerkingen die soms voorkomen bij minder dan 1 op de 100 personen die Paroxetine 20 mg
tablet GSK gebruiken:
gevoel van duizeligheid of zwakte als u plotseling opstaat (dit wordt veroorzaakt door een
verlaging van de bloeddruk)
blz. 9
-
een snellere hartslag dan normaal
gebrek aan beweging, stijfheid, trillen of abnormale bewegingen in de mond en van de tong
verwijde pupillen
huiduitslag
jeuk
verwardheid
hallucinaties (vreemde beelden of geluiden)
niet kunnen urineren (urineretentie) of een ongecontroleerd, onvrijwillig urineren (urine
incontinentie)
Bijwerkingen die zelden voorkomen bij hoogstens 1 op de 1.000 personen die Paroxetine 20 mg
tablet GSK gebruiken:
abnormale productie van melk bij mannen en vrouwen
een langzame hartslag
effecten op de lever die zichtbaar worden via bloedtests van uw leverfunctie
paniekaanvallen
overactief gedrag of gedachten (manie)
gevoel van loslating van uzelf (depersonalisatie)
angstgevoel
een onbedwingbare drang om de benen te bewegen (Restless Legs Syndrome)
pijn in de gewrichten of spieren
toename van een hormoon genaamd prolactine in het bloed
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen bij hoogstens 1 op de 10.000 personen die Paroxetine 20
mg tablet GSK gebruiken:
huiduitslag, die kan leiden tot het ontstaan van blaren, en die eruit ziet als kleine schietschijven (in
het midden een donker punt omringd door een lichter gebied met een ring om de rand), dit wordt
erythema multiforme genoemd
een wijdverspreide uitslag met blaren en vervellende huid, in het bijzonder rond de mond, neus,
ogen en genitaliën (Stevens-Johnson syndroom)
een wijdverspreide uitslag met blaren en vervellende huid op bijna het gehele lichaam (toxisch
epidermale necrolyse)
leverproblemen, te merken aan een gele verkleuring van de huid of het oogwit
syndroom van inadequate uitscheiding van antidiuretisch hormoon (Syndrome of Inappropriate
AntiDiuretic Hormone production - SIADH), een toestand waarin het lichaam een overvloed aan
water ontwikkelt in combinatie met een afgenomen zoutconcentratie (natrium), als gevolg van
onjuiste chemische signalen. Patiënten met SIADH kunnen ernstig ziek worden, of kunnen
helemaal geen symptomen hebben
vasthouden van vocht of water waardoor zwelling van armen of benen kan optreden
gevoeligheid voor zonlicht
aanhoudende erectie van de penis die niet wil verdwijnen
verlaagd aantal bloedplaatjes
Sommige mensen ontwikkelen bij het gebruik van Paroxetine 20 mg tablet GSK een zoemend, sissend,
fluitend, rinkelend of ander aanhoudend geluid in de oren (tinnitus).
Een hogere kans op botbreuken is gezien bij patiënten die dit soort geneesmiddelen gebruiken.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden,
kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
blz. 10
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje
en op de doordrukstrip na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om het tegen licht te beschermen.
Indien u halve tabletten gebruikt, bewaar ze dan zorgvuldig in de verpakking.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
20 mg filmomhulde tablet
De werkzame stof in dit middel is paroxetine (20 mg), als hydrochloride hemihydraat.
De andere stoffen in dit middel zijn
20 mg filmomhulde tablet
in de tabletkern: calciumdiwaterstoffosfaatdihydraat (E341), magnesiumstearaat (E470b) en
natriumzetmeelglycollaat (Type A).
in de filmomhulling: hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400 en polysorbaat 80
(E433).
Hoe ziet Paroxetine 20 mg tablet GSK eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
20 mg filmomhulde tablet
Paroxetine 20 mg tablet GSK filmomhulde tablet is wit en ovaal. Aan één kant staat de tekst 20 en op
de andere zijde een breukstreep. Elke verpakking Paroxetine 20 mg tablet GSK bevat doordrukstrips
met 4, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 250 of 500 tabletten.
Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.
In het register ingeschreven onder RVG:
Paroxetine 20 mg tablet GSK RVG 30172
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
In Nederland wordt Paroxetine 20 mg tablet GSK op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist
030 6938100
[email protected]
Fabrikant:
S.C. Europharm S.A.
2 Panselelor St
Brasov
blz. 11
County of Brasov, 500419, Roemenië
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Vergunning nummer 569/01, 20 mg filmomhulde tabletten
Duitsland
Paroxetin GSK 20mg Filmtabletten
Frankrijk
Paroxétine RPG
Nederland
Paroxetine 20 mg tablet GSK
Oostenrijk
Paroxetin Allen 20mg - Filmtabletten
Portugal
Paroxetina ILF
U vindt het misschien nuttig om contact op te nemen met een zelfhelpgroep of een patiëntenorganisatie
om meer over uw toestand te weten te komen. Uw arts kan u hierover informatie verschaffen.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2014
blz. 12