en verkeersverbod op verschillende straten rond de Oudenberg

Provincie Oost-Vlaanderen
Stad Geraardsbergen
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
Zitting van 26/05/2014
Aanwezig:
Guido De Padt , burgemeester
Fernand Van Trimpont, Martine Duwyn, Ann Panis, Kristin Vangeyte, Véronique Fontaine,
Veerle Mertens, David Larmuseau , schepenen
Veerle Alaert , secretaris
Afwezig:
Erwin Franceus , schepen
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement voor de organisatie van Red
Bull Sprint Up op de Muur op 7 juni 2014.
Het College,
Overwegende dat het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is om tijdens de organisatie
‘Red Bul Sprint Up’ op zaterdag 07 juni 2014, tijdelijk parkeer- en verkeersverbod in te
voeren in bepaalde straten van Geraardsbergen;
Gelet op de toelatingsaanvraag van de heer Jacob Vanluchene, Rekkemstraat 58 te 8930
Lauwe om in bepaalde straten tijdelijk parkeer- en verkeersverbod op te leggen;
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is een tijdelijk verkeersreglement vast te
stellen om te voldoen aan de eisen van het verkeer;
Gelet op de wet betreffende de Politie op het Wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, gewijzigd bij wet van 20 juli 2005 en het Koninklijk
Besluit van 22 maart 2006 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding;
Gelet op het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer (Koninklijk Besluit 1
december 1975);
Gelet op het Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de signalisatie van werken
en hindernissen op de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, met latere wijzigingen, waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;
Gelet op de artikelen 119 en 134 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet,
BESLUIT:
Artikel 1:
Tot het tijdelijk invoeren van parkeer- en verkeersverbod in de
Oudenbergstraat (enkel laatste 50 meter voor de trappen) op vrijdag 06 juni
2014 vanaf 14 uur
Tot het tijdelijk invoeren van parkeer- en verkeersverbod in de
Oudenbergstraat vanaf de Pachtersstraat op zaterdag 07 juni 2014 vanaf 08
uur tot zondag 08 juni 2014 om 02.00 uur
Tot het tijdelijk invoeren van verkeersverbod vanaf de Klein Frankrijkstraat op
zaterdag 07 juni 2014 vanaf 12 uur (met verkeersbord)
Tot het tijdelijk invoeren van parkeer- en verkeersverbod in de Driepikkel +
volledige parking op zaterdag 07 juni 2014 vanaf 08 uur tot zondag 08 juni
2014 om 02.00 uur.
Tot het tijdelijk invoeren van parkeerverbod op parking Driepikkel op vrijdag 06
juni 2014 voor parkeren van 2 grote vrachtwagens.
Artikel 2:
Deze tijdelijke verkeerssituatie zal gesignaleerd worden door middel van
verkeersborden E1.
Artikel 3:
De aanvrager, de heer Jacob Vanluchene zal de omwonenden hiervan minstens
vier dagen vooraf verwittigen via een brief waarin de volgende gegevens staan:
naam, adres en telefoonnummer van de persoon die het openbaar domein
inneemt, datum en uur dat het openbaar domein zal ingenomen worden,
precieze bepaling van de plaats die ingenomen wordt, schetsen van een
eventuele veranderde verkeerssituatie. De aanvrager moet een kopie van deze
brief + de opsomming van straten of huisnummers waar deze brief afgeleverd
werd minstens acht dagen vooraf sturen naar: Administratief Centrum, dienst
verkeer, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.
Artikel 4:
Een afschrift van die reglementen en politieverordeningen wordt dadelijk
toegezonden aan de Griffie en Politierechtbank Oudenaarde, de Korpschef van
de lokale politie Geraardsbergen – Lierde, de aanvrager en het technisch
departement.
Aldus vastgesteld in de hierboven vermelde zitting,
namens het College van Burgemeester en Schepenen:
de secretaris,
de burgemeester,
get. Veerle Alaert
get. Guido De Padt
Voor eensluidend uittreksel:
de secretaris,
de burgemeester,
Veerle Alaert
Guido De Padt