lees meer - CSB Amsterdam

Geachte ouders,
Vanaf volgend cursusjaar 2015-2016 zal het vak Rekenen meetellen voor de slaag-/
zakregeling van het Eindexamen. Bovendien zal volgens de laatste stand van zaken dit vak
een onderdeel worden van de kernvakregel, waarin de leerlingen van Havo 5 en Vwo 6
maximaal één vijf mogen hebben voor de combinatie-vakken Rekenen, Wiskunde, Engels
en Nederlands. In Mavo 4 zijn als kernvakken vastgesteld: Rekenen en Nederlands; hierbij
mag maar één vijf worden behaald.
Mocht uw zoon/dochter dit jaar eindexamen doen, dan krijgt hij/zij wel Rekenen en zal het
cijfer op de cijferlijst worden afgedrukt, echter zonder dat dit consequenties heeft voor
slagen of zakken. Wij dringen er wel op aan dat uw kind een behoorlijk resultaat moet
boeken voor dit vak, omdat de vervolgopleidingen dit cijfer mee zullen laten wegen bij
hun keuze uw kind aan te nemen.
In deze brief willen wij u verder informeren over hoe wij onze leerlingen voorbereiden op
het rekenexamen en welke rol u als ouder daarin kunt spelen. Daarnaast wordt u
geïnformeerd over belangrijke data en bij wie u terecht kunt in het geval er problemen
optreden.
Vooruitlopend op de ontwikkelingen en ter voorbereiding op het rekenexamen, heeft de
CSB jaren geleden besloten over te gaan tot de aanschaf van de online leermethode “Got
It” van Thieme Meulenhoff. Dit programma lijkt qua lay-out en manier van vraagstellen
veel op de rekentoets van het CITO.
Voor de eindexamenklassen Havo 5 en Vwo 6 is het eindniveau Rekenen vastgesteld op
het zogenaamde 3F niveau, en voor Mavo 4 op niveau 2F. Voor de brugklassen wordt
gestart op niveau 1F.
Met het programma Got It worden na het maken van een instaptoets van het vereiste
niveau, de rekenvaardigheden in de vier rekendomeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten &
Meetkunde en Verbanden, vastgesteld. Met behulp van een score, uitgedrukt in een
zogenaamde kenniskaart, wordt daarna onderwijs op maat gegeven en wordt uw kind daar
waar nodig begeleid door uitlegvideo’s, met als doel uiteindelijk een 100% score te halen
voor de rekendomeinen. De rekenvaardigheden worden op weg naar dit doel met dit
programma voortdurend getest en onderhouden.
De eerste klassen zijn door middel van een gestandaardiseerde toets reeds in september
getest. Enkele leerlingen zijn niet op niveau; deze leerlingen volgen op donderdag het 7e
uur een steunles onder leiding van mevrouw Hamel.
Eind januari/begin februari krijgen alle brugklassers rekenles. Dit lesuur wordt opgenomen
in het rooster.
Na de herfstvakantie zijn de brugklassers wel ingelogd in het programma Got It. Zij
kunnen, eventueel met de hulp van ouders, vast aan de slag met rekenen.
Voor de eindexamenklassen is er vanaf het begin van dit schooljaar, gedurende een half
jaar, één uur rekenen per week ingeroosterd, onder begeleiding van een rekendocent.
Voor alle andere klassen (behalve de 2e klassen, die dit jaar vrijgesteld zijn van Rekenen)
zal na de herfstvakantie met Got It worden gestart. De mentor kan studielessen gebruiken
om in het computerlokaal met de klas met dit programma te gaan werken.
Wij adviseren uw kind ook thuis en tijdens tussenuren met Got It te blijven oefenen. Wij
vragen u uw kind hierin te begeleiden. Als leidraad hebben wij vastgesteld:



Bij een score van de instaptoets < 60%: minimaal drie uur per week oefenen.
Bij een score 60-75% van de instaptoets: minimaal twee uur per week
oefenen.
Bij een score > 75% van de instaptoets: minimaal anderhalf uur per week
oefenen.
Met de inloggegevens, die bekend zijn bij uw kind, kunt u op de site www.Got It.nl altijd
zien hoeveel uw kind oefent en welke vorderingen hij/zij maakt. Op deze site is een demo
te zien met uitleg van de werking van het programma.
Een veelgemaakte opmerking is, dat ondanks alle oefeningen die gemaakt worden, het
percentage van de rekendomeinen niet omhoog gaat.
Het programma is zo gemaakt, dat pas na het bereiken van fase 4 in een rekendomein, er
automatisch een nieuwe toets wordt klaargezet. Pas als deze met een voldoende resultaat
wordt afgesloten, zal het percentage stijgen. Uw kind is hiervan op de hoogte gesteld
tijdens de instructie van de rekendocenten.
De rekenleraren, de heer P. Oosterling, mevrouw L. Möhringer en mevrouw V. Hamel,
kunnen in het systeem te allen tijde resultaten en vorderingen op de voet volgen.
Bij vragen over de werking van het programma kunt u een email naar één van deze
personen sturen.
Bij storing van het programma kunt u ook direct contact opnemen met Thieme Meulenhoff,
door op hun site op contact te klikken.
Belangrijke data in overzicht:
Data
Week 43/44/2014
Do 5 maart en
Vr 6 maart 2015
Activiteit
Start rekenen met Got It:
B1, M3, H3, H4, V3, V4 en V5
Rekenexamen CITO M4
Week 12/2015
Rekenexamen CITO H5/V6
Cursusjaar 2015-2016
Rekenexamen CITO voor alle
eindexamenklassen
Met vriendelijke groet,
De rekendocenten,
P. Oosterling
L. Möhringer
V. Hamel
Amsterdam, november 2014
Opmerking
Dit cursusjaar zijn de 2e klassen
vrijgesteld van rekenen
Resultaat op cijferlijst diploma
zonder consequenties voor
slagen/zakken
Resultaat op cijferlijst diploma
zonder consequenties voor
slagen/zakken
Telt mee voor slagen/zakken.
Onderdeel van de Kernvakregel.