dienst secretariaat Aan de leden van de - Stad Sint

dienst secretariaat
contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker
e-mail: [email protected]
tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82
Aan de leden van de gemeenteraad
uw bericht van
uw kenmerk
ons kenmerk
S1SEC/0100/01
datum
23-09-2014
aanvullende agenda gemeenteraad vrijdag 26 september 2014
Mevrouw
Mijnheer
Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat op verzoek van
raadsleden Patric Gorrebeeck, Lieve Van Daele, Frans Wymeersch, Ine Somers, Marc Heynderickx en Mia
Mortier de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 september 2014 wordt aangevuld als
volgt:
Openbare zitting
16ter. Verdere aanpak van de fietsdiefstallen in onze stad.
(op verzoek van raadslid Patric Gorrebeeck)
16quater. Verschil van opvatting betreffende wooncultuur geeft dikwijls aanleiding tot blijvende irritatie
en spanningen. Preventieve aanpak kan dit misschien vermijden.
(op verzoek van raadslid Patric Gorrebeeck)
16quinquies. Tussentijds afbreken en heropbouwen van tent ‘Sint in de Piste’.
(op verzoek van raadslid Lieve Van Daele)
16sexies. Open brief van horeca.
(op verzoek van raadslid Frans Wymeersch)
16septies. Organisatie donderdagse markt samen met evenementen op Grote Markt Sint-Niklaas, in het
bijzonder tijdens Sint in de Piste en Winter in de Stad.
(op verzoek van raadslid Ine Somers)
16octies. Stroomtekort deze winter?
(op verzoek van raadslid Frans Wymeersch)
16novies. Participatie raadsleden - problematiek recreatiepark De Ster.
(op verzoek van raadslid Marc Heynderickx)
16decies. Geen labels gft.
(op verzoek van raadslid Frans Wymeersch)
16undecies. Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: samenstelling: wijziging.
(op verzoek van raadslid Mia Mortier)
Hoogachtend
Johan Verhulst
stadssecretaris
Gemeenteraad
Bondige toelichting
26 september 2014
uw bericht van
uw kenmerk
ons kenmerk
S1SEC/0100/01
datum
23-09-2014
openbare zitting
16ter. Verdere aanpak van de fietsdiefstallen in onze stad
Volgende tekst werd door raadslid Patric Gorrebeeck als bondige toelichting verstrekt:
De fietsdiefstallen blijven een sociale gesel in onze stad. De politie doet al het mogelijke om deze aan te
pakken. In het verleden heeft zij al verschillende initiatieven genomen. De cijfers werden met de jaren verlaagd maar de politie geeft ook toe dat deze cijfers niet meer met de werkelijkheid overeenstemmen daar
heel wat gedupeerden geen aangifte meer doen van hun gestolen fiets, wetende dat deze toch niet meer
teruggevonden wordt. Zij schikken zich in hun lot. In het verleden heb ik zelf ook enkele voorstellen op de
gemeenteraad aangebracht.
Een goede fiets kost heel wat geld en bij diefstal kunnen gezinnen financieel hard getroffen worden. Er
wordt bij diefstal meestal een nieuwe fiets aangekocht en deze komen meestal opnieuw in het vizier om
gestolen te worden. Daarom is het de plicht van de stad alle middelen aan te wenden om diefstallen te
vermijden en indien dit toch het geval is het opsporen ervan te vergemakkelijken.
Vandaag vernemen wij dat bpost een bijzonder initiatief neemt. Zij biedt het systeem van CycloSafe aan.
Dit systeem werkt aan de hand van een radiogestuurde computerchip die bijna onzichtbaar kan worden
aangebracht in of op het frame van een fiets. De CycloSafe-chip zal te koop zijn in het postkantoor of via
de website van bpost. 20.000 postbodes worden hierdoor ingeschakeld om de gestolen fietsen te zoeken.
Op hun smartphone wordt scanapparatuur geïnstalleerd die hen toelaat gestolen fietsen tijdens hun brievenronde te vinden. Bij vinding worden de gegevens doorgegeven aan de lokale politie.
De kostprijs ervan is nog niet bekend maar wordt binnenkort gecommuniceerd.
Omdat dit wederom een efficiënte maatregel is, stel ik aan het stadsbestuur de volgende vragen:
a. Kan de stad dit systeem van bpost als efficiënte maatregel aanvaarden en promoten bij de bevolking?
b. Kan de stad de kostprijs ervan voor de burger ten laste nemen hetzij geheel of gedeeltelijk?
c. Kan het Fietspunt ingeschakeld worden bij het verstrekken van dienstverlening in de vorm van het
plaatsen van deze chip, aanvullend op het graveren van het rijksregisternummer?
d. Het betreft een werkelijke nood bij de bevolking en om dit betaalbaar te maken, kunnen er zo nodig
elders middelen bespaard of gevonden worden?
16quater. Verschil van opvatting betreffende wooncultuur geeft dikwijls aanleiding tot blijvende irritatie en spanningen. Preventieve aanpak kan dit misschien vermijden
Volgende tekst werd door raadslid Patric Gorrebeeck als bondige toelichting verstrekt:
De laatste jaren word ik regelmatig geconfronteerd met spanningen tussen buren omwille van verschil in
opvatting betreffende wooncultuur. Mensen die niet vertrouwd zijn met onze wooncultuur hebben andere
gewoonten die aanleiding kunnen geven tot wrevel, spanningen en irritaties. De wijkagent en de politie
worden dan dikwijls uitgenodigd om het geschil op te lossen. Zij trachten dit zo menselijk mogelijk te benaderen om een oplossing te bereiken maar slagen daar niet altijd in. Zij ervaren ook dikwijls een gevoel
van onmacht. De bouwmaatschappij, het sociaal verhuurkantoor, het OCMW die deze mensen op hun
wachtlijst hebben (of als cliënt) of die zij eventueel recent aan een woning hebben geholpen, kunnen hier
een belangrijke rol spelen door een preventieve aanpak te institutionaliseren. Zij kunnen hen uitnodigen
tot het volgen van een introductiecursus over onze wooncultuur met aandacht voor: lawaaibeheersing, onwetendheid over eventueel bestaand reglement, onderhoud van de voor- en achtertuin, het houden van
dieren, netheid, afval, samenleven in een flatgebouw, wijken, buurtwerking, e.a. Dit kan georganiseerd
worden door ervaren instellingen zoals zij die instaan voor inburgeringscursus, maatschappelijke oriëntatie,
Vokans, e.a.
Als deze preventieve aanpak mettertijd zou lukken, kan dit ten goede komen van henzelf, de buurtbewoners, de globale buurt, het samenleven, deelname aan buurtleven, politie, instellingen, e.a.
16quinquies. Tussentijds afbreken en heropbouwen van tent ‘Sint in de Piste’
Volgende tekst werd door raadslid Lieve Van Daele als bondige toelichting verstrekt:
Sint in de Piste is een jaarlijks terugkerend evenement dat is uitgegroeid tot een topper voor onze stad.
Het is een evenement dat door groot en klein tot ver buiten de stadsgrenzen gewaardeerd wordt. Het ligt
op het kruispunt van jeugd, cultuur, toerisme en evenementen en zou dus op een groot draagvlak moeten
kunnen rekenen binnen het college.
De donderdagse markt is verweven met onze stad. Het is één van haar sterke troeven op handelsvlak.
De keuze voor de Grote Markt als evenementenplein zorgt ervoor dat de belangen van de donderdagse
markt regelmatig botsen met de belangen van de organisatie van evenementen. Dit is geen nieuw gegeven en het is absoluut niet in het belang van marktkramers en organisatoren dat het bestuur er niet in
slaagt tijdig overleg te organiseren, afspraken te maken en knopen door te hakken die alle partijen de
zekerheid geven waarop ze recht hebben.
Onze fractie vraagt dat het college een oplijsting maakt van alle terugkerende evenementen en - in tijdig
overleg met alle betrokkenen - knopen doorhakt die zekerheid bieden aan marktkramers en organisatoren
voor de lopende bestuursperiode.
16sexies. Open brief van horeca
Volgende tekst werd door raadslid Frans Wymeersch als bondige toelichting verstrekt:
We kregen inzage in een open brief van de horeca, meer bepaald de horeca op en rond de Grote Markt.
Hun bezorgdheid gaat over het evenement ' Sint in de Piste'. Ze formuleren hun bedenkingen en hebben
een aantal suggesties die volgens ons interessant genoeg zijn om te bestuderen en zelfs te volgen.
Hoe is het college hiermee omgegaan en welke gevolgen worden er al dan niet aan gegeven?
16septies. Organisatie donderdagse markt samen met evenementen op Grote Markt SintNiklaas, in het bijzonder tijdens Sint in de Piste en Winter in de Stad
Volgende tekst werd door raadslid Ine Somers als bondige toelichting verstrekt:
Hoe staat het stadsbestuur tegenover een alternatieve markt (bij evenementen) en hoe is dat in overeenkomst met de wensen van horeca enerzijds en marktkramers anderzijds?
16octies. Stroomtekort deze winter?
Volgende tekst werd door raadslid Frans Wymeersch als bondige toelichting verstrekt:
Al sinds half augustus worden we overstelpt met mediaberichten dat als gevolg van het uitvallen van
enkele productie-eenheden en de stijgende vraag naar elektriciteit, deze winter onze stroombevoorrading
in het gedrang zou kunnen komen. Ondertussen is uitgepakt met een afschakelplan. Steden en gemeenten
kregen de opdracht zich voor te bereiden op een eventuele afschakeling en om noodplannen uit te werken. We zijn benieuwd naar de inspanningen en de stappen die het stadsbestuur in deze al heeft genomen.
Vragen:
- Het stadsbestuur weet welke cabines zouden afgekoppeld worden in geval van schaarste. Over hoeveel
straten gaat het? Op welke manier zal hierover met de bewoners worden gecommuniceerd?
- Beschikt het college over een analyse van risicostraten?
- Beschikt het college over een lijst van prioritaire gebruikers? Hiermee bedoelen we diensten en bedrijven
die niet lang zonder stroom kunnen of mogen zitten?
- Wordt het nodige gedaan opdat kan gegarandeerd worden dat die prioritaire gebruikers zeer snel weer
stroom krijgen?
- Hoe zal de stad omgaan met louter decoratieve verlichting?
- Dreigt er een probleem met alarminstallaties?
- Wordt in afgeschakelde delen van de stad verhoogd toezicht voorzien? Zo ja, welke kosten brengt dit
met zich mee? Zo neen, waarom niet?
- Welke bedrijven beschikken over een noodgenerator en welke niet?
- Zijn er bedrijven welke niet over een eigen stroomvoorziening beschikken, waarbij een veiligheids- of
milieurisico dreigt?
- Hoe zullen die bedrijven tijdig over een afschakeling worden geïnformeerd en hoe gaat de stad ingrijpen
in geval van calamiteiten als gevolg van de afschakeling van deze bedrijven?
16novies. Participatie raadsleden - problematiek recreatiepark De Ster
Volgende tekst werd door raadslid Marc Heynderickx als bondige toelichting verstrekt:
Bij belangrijke informatie omtrent dossiers waarin de gemeenteraad bevoegd is, is het vanzelfsprekend
geworden dat die informatie via een mail of ander communicatiemiddel wordt doorgegeven aan de raadsleden. De opschortende voorwaarde die de provincie heeft toegevoegd aan de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2014 is daar een voorbeeld van.
- Is het college of de voorzitter van de raad bereid nieuwe werkmethoden in verband met participatie/informatie van raadsleden te overwegen?
- Wat zijn de gevolgen van deze opschortende voorwaarde voor onze beslissing en voor de begroting
2015?
16decies. Geen labels gft
Volgende tekst werd door raadslid Frans Wymeersch als bondige toelichting verstrekt:
We moeten vaststellen dat er geen labels ter beschikking zijn voor de gft-containers van 120 liter.
Men deelt mij mee dat deze reeds enkele weken uitgeput zijn en dat de fout hiervoor bij MI-WA zou liggen. Graag hadden we van de bevoegde schepen hierover duidelijkheid.
- Klopt dit?
- Hoe kan dit gebeuren?
- Indien dit nog gebeurt, wat zijn de mogelijkheden voor de gebruikers?
16undecies.
Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: samenstelling: wijziging
Raadslid Mia Mortier diende op 20 september 2014 voor de fractie SOS 2012 een voordrachtakte in voor
de wijziging van de samenstelling van volgende gemeenteraadscommissies:
- gemeenteraadscommissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: raadslid Mia Mortier als effectief lid en raadslid Ali Salhi als plaatsvervangend lid;
- gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging,
seniorenbeleid en evenementen: raadslid Ali Salhi als effectief lid en raadslid Mia Mortier als plaatsvervangend lid;
- gemeenteraadscommissie voor personeel, interne organisatie en sport: raadslid Ali Salhi als effectief lid
en raadslid Mia Mortier als plaatsvervangend lid;
- gemeenteraadscommissie voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken:
raadslid Ali Salhi als effectief lid en raadslid Mia Mortier als plaatsvervangend lid;
- gemeenteraadscommissie voor cultuur, toerisme en landbouw: raadslid Mia Mortier als effectief lid en
raadslid Ali Salhi als plaatsvervangend lid;
-
gemeenteraadscommissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: raadslid Ali
Salhi als effectief lid en raadslid Mia Mortier als plaatsvervangend lid;
gemeenteraadscommissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en participatie: raadslid Mia Mortier als effectief lid en raadslid Ali Salhi als plaatsvervangend lid;
gemeenteraadscommissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: raadslid Mia Mortier als effectief lid en
raadslid Ali Salhi als plaatsvervangend lid;
gemeenteraadscommissie voor mobiliteit, economie en werk: raadslid Mia Mortier als effectief lid en
raadslid Ali Salhi als plaatsvervangend lid;
gemeenteraadscommissie voor financiën: raadslid Ali Salhi als effectief lid en raadslid Mia Mortier als
plaatsvervangend lid.