Indaver N.V. Poldervlietweg 5 2030 Antwerpen België Datum 1 juli

> Retouradres Postbus 24062
3502 MB Utrecht
Indaver N.V.
Poldervlietweg 5
2030 Antwerpen
België
Inspectie Leefomgeving en
Transport
ILT/Risicovolle Stoffen en
Producten/EVOA
Graadt van Roggenweg 500
UTRECHT
Postbus 24062
3502 MB UTRECHT
Nederland
www.ilent.nl/evoa
T 088 489 00 00
F 070 456 20 98
E-mail [email protected]
Bijlage(n)
Datum
Nummer
1 juli 2014
BE001004091
Betreft
Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van
afvalstoffen
De procedure
Van OVAM gevestigd in België is op basis van Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de
overbrenging van afvalstoffen op 26 mei 2014 een kennisgeving ontvangen van Indaver N.V. om
afvalstoffen binnen Nederlands grondgebied te brengen.
De kennisgeving is na ontvangst volledig bevonden en op 4 juni 2014 is de ontvangstbevestiging
aan de kennisgever gestuurd met afschrift aan de andere betrokken autoriteiten.
Herkomst en verwerking
De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van GFT-afval afkomstig uit de inzameling
bij huishoudens in Vlaanderen.
Bij Indaver Compost B.V. worden de afvalstoffen gecomposteerd. Het residu wordt verbrand.
Toetsing
De afvalstoffen worden bij de ontvanger ingezet in een proces dat primair is gericht op het
terugwinnen/recyclen van organische fracties uit de afvalstoffen. De verwerking wordt ingedeeld
als een handeling van nuttige toepassing als bedoeld onder R3 in Bijlage II van Richtlijn
2008/98/EG. Op het kennisgevingsdocument is de juiste indeling van de overbrenging
aangegeven.
Op grond van sectorplan 6 van het LAP is overbrenging voor (voorlopige) nuttige toepassing van
deze afvalstoffen toegestaan. De afvalstoffen worden gedeeltelijk nuttig toegepast in de vorm van
materiaalhergebruik en de restfractie wordt verbrand. De mate van nuttige toepassing wordt
getoetst aan hoofdstuk 12 van het LAP en deze is voldoende om de overbrenging te
rechtvaardigen.
Pagina 1 van 4
Inspectie Leefomgeving en
Transport
Kennisgevingsnummer
BE001004091
De aanvraag is voorgelegd aan het bevoegd gezag met de vraag of op de door de kennisgever
opgegeven locatie sprake is van een vergunde inrichting met voldoende capaciteit voor de
ontvangst, opslag of verwerking van de over te brengen afvalstoffen en of deze vergunning
toereikend is voor deze handeling(en). Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat voor de
inrichting een toereikende vergunning aanwezig is met voldoende capaciteit.
Gelet op Verordening (EG)1013/2006 en getoetst aan het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021
wordt als volgt besloten:
BESLUIT - DECISION - ENTSCHEIDUNG
I.
Geen bezwaar te maken tegen het voornemen van Indaver N.V. om op basis van kennisgeving
BE001004091 afvalstoffen over te brengen van België naar Nederland:
Not to lodge an objection to the intention of Indaver N.V. as described in the notification with
reference BE001004091 to ship waste from Belgium to the Netherlands:
Keine Einwände zu erheben gegen die von Indaver N.V. auf Grund von Notifizierung
BE001004091 geplante Verbringung von Abfällen aus Belgien in die Niederlande für:
[1]*
Kennisgever
Notifier
Notifizierender
Indaver N.V.
Poldervlietweg 5
2030 Antwerpen
België
[9]*
Producent afvalstoffen
Waste generator-producer
Abfallerzeuger
Indaver N.V. Site Grimbergen
Westvaartdijk 111
1850 Grimbergen
België
[2]*
Ontvanger
Consignee
Empfänger
Indaver Compost B.V.
Polenweg 1
4455 SX Nieuwdorp
Nederland
[10]*
Verwerkingslocatie
Disposal/ Recovery facility
Beseitigungs/ Verwertungsanlage
Vooraf goedgekeurde inrichting
Pre-consented recovery facility
Verwertungsanlage mit Vorabzustimmung
Overbrengingsperiode
Period of time for shipments
Zeitraum für Transporte
Totaal geplande hoeveelheid
Total intended quantity
Vorgesehene Gesamtmenge
Aantal transporten
Total intended number of shipments
Vorgesehene Zahl der Verbringungen
Zie ontvanger
[3c]
[6]*
[5]*
[4]*
Nee
1 oktober 2014 tot en met
30 september 2015
15.000 ton
700
Pagina 2 van 4
Inspectie Leefomgeving en
Transport
Kennisgevingsnummer
BE001004091
[14]*
Identificatie van de afvalstof
Waste identification
Abfallidentifizierung
Bazelcode: Y46
OESO/OECD code: Niet ingedeeld
Eural/EWC/ EAK code: 20 01 08
[12]*
Benaming afvalstoffen
Designation of the waste
Bezeichnung des Abfalls
Samenstelling van de afvalstoffen
Composition of the waste
Zusammensetzung des Abfalls
GFT-afval
- GFT
- Niet composteerbaar afval
98%
1%
(zoals glas, steen, keramiek, rubber en zand)
- Kunststoffen
[8]*
[15]*
[11]*
*
Vervoerswijze
Means of transport
Transportart
Grensovergang NL
Border crossing NL
Grenzübergang NL
Handeling
Operation
Verfahren
1%
R
Woensdrecht (A4) - Zandvliet (A12)
R3
nummer correspondeert met vak op kennisgevingsdocument / number corresponds with block on notificationdocument /
Nummer korrespondiert mit Fach auf dem Notifizierungsbogen
II.
Alle tijdens de procedure overgelegde documenten maken onderdeel uit van dit besluit.
All documents submitted during the notification procedure are part of this decision.
Alle während des Verfahrens eingereichten Dokumente sind Bestandteil dieser Genehmigung.
III.
Het kennisgevingsdocument, voorzien van een stempel, ondertekening en datum, en het
vervoersdocument zijn als bijlagen bij deze beschikking gevoegd.
The notification document, completed with a stamp, signature and date, and the movement
document are submitted with this decision.
Der Genehmigung sind das unterschriebene Notifizierungsformular, versehen mit Stempel und
Datum, und das Begleitformular beigefügt.
IV.
De beschikking bevat belangrijke milieu-informatie. Daarom wordt ingevolge artikel 8 van de Wet
openbaarheid van bestuur en artikel 19.1a van de Wet milieubeheer de beschikking twee weken
na de datum van dagtekening van dit besluit op www.ilent.nl/evoa gepubliceerd.
The decision contains important information regarding environmental issues. Two weeks after
date of signature of this decision and in consequence of article 8 of the Wet openbaarheid van
bestuur and article 19.1a of the Wet milieubeheer this decision will be published on
www.ilent.nl/evoa.
Die Genehmigung umfasst wichtige umweltbezogene Informationen. Gemäss Artikel 8 des Wet
openbaarheid van bestuur und Artikel 19.1a des Wet milieubeheer wird die Genehmigung darum
zwei Wochen nach der Unterzeichnung des Beschlusses auf www.ilent.nl/evoa veröffentlicht.
Pagina 3 van 4
Inspectie Leefomgeving en
Transport
Kennisgevingsnummer
BE001004091
V.
Alle transportmeldingen dienen te worden verstuurd naar faxnummer +31 (0)88 602 9051 of
dienen te worden gemeld middels de elektronische meldapplicatie.
Movement documents can either be sent to fax number +31 (0)88 602 9051 or can be submitted
using the electronic data interchange system.
Alle Versandformulare müssen an die Faxnummer +31 (0)88 602 9051 gesendet oder mittels des
elektronischen Datenübermittlungssystems gemeldet werden.
VI.
Deze toestemming heeft mede betrekking op een wijziging betreffende het transport als bedoeld
in artikel 17 van de Verordening, voorzover deze door Inspectie Leefomgeving en Transport is
bevestigd.
This agreement also concerns to a change in the shipment as referred in Article 17 of the
Regulation where the change has been confirmed by the Human Environment and Transport
Inspectorate.
Diese Genehmigung bezieht sich auf eine Änderung der Verbringung nach der Zustimmung, laut
Artikel 17 der Verordnung, soweit diese Änderung durch die Inspectie Leefomgeving en Transport
bestätigt worden ist.
Utrecht, 1 juli 2014
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze:
Bezwaar
Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan gedurende zes weken na de verzenddatum
van dit besluit bezwaar aantekenen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport , afdeling Juridische Zaken,
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, onder vermelding van “bezwaar – EVOA ” op de enveloppe en op het
bezwaarschrift. Deze termijn van zes weken gaat in op de dag ná de dag van verzending van dit besluit. U
vindt de dagtekening boven aan het besluit.
Notice of objection
If you disagree with this decision, you may lodge an objection within six weeks of the date of dispatch of this
decision with Inspectie Leefomgeving en Transport , afdeling Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den
Haag, Nederland. Please mark the envelope and the notice of objection with the words ‘notice of objection EVOA’. This period of six weeks starts on the day after the day this decision was sent. You will find the date at
the top of the decision.
Beschwerde
Es kann sein, dass Sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind. Sie können dann im Zeitraum von
sechs Wochen nach dem Datum des Versands dieser Entscheidung Einspruch einlegen bei Inspectie
Leefomgeving en Transport , afdeling Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, Nederland, unter
Angabe „Einspruch – EVOA “ auf dem Briefumschlag und auf dem Einspruchsschreiben. Der Termin von sechs
Wochen beginnt einen Tag nach Versand der Entscheidung. Sie finden das Datum im Briefkopf der
Entscheidung.
Pagina 4 van 4