54K0736001 - La Chambre des représentants de Belgique

DOC 54
0736/001
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
0736/001
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
23 december 2014
23 décembre 2014
GEDACHTEWISSELING
ÉCHANGE DE VUES
Evaluatie van de Belgische deelname aan de
internationale coalitie tegen Islamitische Staat
(IS)
Évaluation de la participation belge
à la coalition internationale contre
l’État islamique (EI)
VERSLAG
RAPPORT
NAMENS DE VERENIGDE COMMISSIES
VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN
EN DE LANDSVERDEDIGING
UITGEBRACHT DOOR
DE HEREN Philippe BLANCHART EN
PETER BUYSROGGE
FAIT AU NOM DES COMMISSIONS RÉUNIES
DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET
DE LA DÉFENSE NATIONALE
PAR
MM. Philippe BLANCHART ET
Peter BUYSROGGE
Pages
INHOUD
Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister
en minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele
Instellingen ............................................................
II. Inleidende uiteenzetting door de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken .........................
III. Betogen van de leden............................................
IV. Antwoorden van de vice-eersteminister en minister
van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast
met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
V. Antwoorden van de minister van Defensie, belast
met Ambtenarenzaken ..........................................
VI. Replieken ...............................................................
BIJLAGEN ...................................................................
Blz.
SOMMAIRE
I.
I.
3
9
10
17
20
22
22
Exposé introductif du vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères et européennes,
chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales ................................................................
II. Exposé introductif du ministre de la Défense, chargé
de la Fonction publique .........................................
III. Interventions des membres ...................................
IV. Réponses du vice-premier ministre et ministre des
Affaires étrangères et européennes, chargé de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales ......
V. Réponses du ministre de la Défense, chargé de la
Fonction publique ..................................................
VI. Répliques...............................................................
ANNEXES ...................................................................
3
9
10
17
20
22
22
1124
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
0736/001
Commissie voor de Buitenlandse betrekkingen / Commission des Relations extérieures
Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport
Voorzitter/Président: Dirk Van der Maelen
A. — Vaste leden / Titulaires:
B. — Plaatsvervangers / Suppléants:
N-VA
Karolien Grosemans, Johan Klaps, Koen Metsu, Yoleen Van Camp,
Brecht Vermeulen
Nawal Ben Hamou, Frédéric Daerden, Sébastian Pirlot, Özlem Özen
MR
Rita Bellens, An Capoen, Peter De Roover, Peter
Luykx
Philippe Blanchart, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle
Grovonius
Kattrin Jadin, Richard Miller, Françoise Schepmans
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
Sarah Claerhout, Els Van Hoof
Nele Lijnen, Tim Vandenput
Dirk Van der Maelen
Wouter De Vriendt
Georges Dallemagne
PS
Denis Ducarme, Jean-Jacques Flahaux, Philippe Goffin, Benoît
Piedboeuf
Leen Dierick, Raf Terwingen, Veli Yüksel
Patricia Ceysens, Patrick Dewael, Dirk Van Mechelen
Maya Detiège, Fatma Pehlivan
Benoit Hellings, Evita Willaert
Francis Delpérée, Vanessa Matz
C. — Niet-stemgerechtigd lid / Membre sans voix délibérative:
FDF
Véronique Caprasse
Commissie voor de Landsverdediging / Commission de la Défense nationale
Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport
Voorzitter/Président: Karolien Grosemans
A. — Vaste leden / Titulaires:
B. — Plaatsvervangers / Suppléants:
N-VA
Rita Gantois, Peter Luykx, Wouter Raskin, Kristien Van Vaerenbergh,
Jan Vercammen
Philippe Blanchart, Gwenaëlle Grovonius, Alain Mathot, Özlem Özen
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Renate
Hufkens, Johan Klaps
Julie Fernandez Fernandez, Sébastian Pirlot, Eric
Thiébaut
Denis Ducarme, Damien Thiéry, Sophie Wilmès
Wouter Beke, Veli Yüksel
Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput
Alain Top
Benoit Hellings
Georges Dallemagne
N-VA
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
VB
PTB-GO!
FDF
PP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, Benoît Friart
Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer
Nele Lijnen, Ine Somers, Luk Van Biesen
David Geerts, Dirk Van der Maelen
Wouter De Vriendt, Evita Willaert
Francis Delpérée, Vanessa Matz
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Parti Socialiste
Mouvement Réformateur
Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vlaamse liberalen en democraten
socialistische partij anders
Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
centre démocrate Humaniste
Vlaams Belang
Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture
Fédéralistes Démocrates Francophones
Parti Populaire
Abréviations dans la numérotation des publications:
Afkortingen bij de nummering van de publicaties:
DOC 54 0000/000:
e
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
Parlementair document van de 54 zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
Voorlopige versie van het Integraal Verslag
Beknopt Verslag
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag
en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken
(met de bijlagen)
DOC 54 0000/000:
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
PLEN:
COM:
MOT:
Plenum
Commissievergadering
Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)
PLEN:
COM:
MOT:
Document parlementaire de la 54e législature, suivi
du n° de base et du n° consécutif
Questions et Réponses écrites
Version Provisoire du Compte Rendu intégral
Compte Rendu Analytique
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le
compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu
analytique traduit des interventions (avec les annexes)
Séance plénière
Réunion de commission
Motions déposées en conclusion d’interpellations
(papier beige)
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : [email protected]
Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : [email protected]
De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
3
DAMES EN HEREN,
MESDAMES, MESSIEURS,
Uw commissies zijn op woensdag 19 november 2014
bijeengekomen teneinde de Belgische deelname aan
de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS)1
te evalueren.
Vos commissions se sont réunies le mercredi
19 novembre 2014 afin d’évaluer la participation belge
à la coalition internationale contre l’État islamique (EI)1.
I. — INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE
VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN
BUITENLANDSE ZAKEN EN EUROPESE ZAKEN,
BELAST MET BELIRIS EN DE FEDERALE
CULTURELE INSTELLINGEN
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICEPREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES,
CHARGÉ DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS
CULTURELLES FÉDÉRALES
De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en
minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken,
belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,
benadrukt dat de situatie in Irak niet los kan worden
gezien van wat zich elders in de regio, en meer bepaald
in Syrië, afspeelt. De gebeurtenissen hebben duidelijk
aangetoond wat de gevolgen zijn van het Syrische
conflict voor Irak (en andersom). De hele regio heeft te
lijden onder die twee conflicten.
M. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères et européennes, chargé de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales, souligne
que la solution en Irak ne peut être dissociée de ce qui
se passe ailleurs dans la région, notamment en Syrie.
L’impact du conflit syrien sur l’Irak (et inversement) a été
amplement démontré par les événements. L’ensemble
de la région est fragilisée par ces deux conflits.
1. Situatie van ISIL in Irak en Syrië
1. Situation de l’EIIL en Irak et en Syrie
De positie van ISIL lijkt nu meer defensief te zijn,
dankzij o.m. de luchtaanvallen. De strategische plaats
Baiji werd door het Iraakse leger heroverd. De militaire
situatie blijft echter verontrustend: ISIL blijft sterk en
controleert nog altijd de sinds begin 2014 veroverde
soennitische gebieden maar is niet meer in staat nietsoennitische gebieden te veroveren.
L’EIIL semble à présent davantage sur la défensive,
grâce notamment aux attaques aériennes. La ville stratégique de Baïji a été reconquise par l’armée irakienne.
La situation militaire reste toutefois préoccupante: l’EIIL
reste fort et contrôle toujours les territoires sunnites
conquis depuis début 2014, même s’il n’est pas capable
de conquérir des territoires non sunnites.
De toestand in de door ISIL gedomineerde gebieden
is moeilijk inschatbaar omdat er geen toegang toe is.
Tal van stammen van Irak blijven ISIL blijkbaar steunen. Overigens schoot het salafisme wortel en daalde
de invloed van stammenleiders op de jongeren. ISIL
heeft tal van inkomsten (verkoop van olie, innen van
bepaalde taksen, ontvoeringen, enz.). Het is moeilijk
deze inkomsten te evalueren maar verschillende studies
spreken van ongeveer 2,9 miljard USD op jaarbasis.
De resoluties 2170 en 2178 van de VN-veiligheidsraad
bieden een dwingend juridisch kader met betrekking tot
met name een verbod op financiële steun aan ISIL. Het
is nu belangrijk die resoluties uit te voeren.
La situation dans les territoires dominés par l’EIIL
est difficile à évaluer en raison de leur inaccessibilité.
Il semble toutefois qu’un grand nombre de tribus irakiennes continuent à soutenir l’EIIL. De plus, le salafisme s’est implanté et l’emprise des chefs de tribus sur
les jeunes a diminué. L’EIIL dispose de nombreuses
sources de revenus (vente de pétrole, perception de
certaines taxes, enlèvements, etc.). Il est difficile d’évaluer ces revenus, mais différentes études évoquent des
rentrées annuelles d’environ 2,9 milliards de dollars.
Les résolutions 2170 et 2178 du Conseil de sécurité des
Nations Unies offrent un cadre juridique contraignant
qui interdit notamment tout soutien financier à l’EIIL. Il
importe à présent de mettre ces résolutions en œuvre.
De gevechten in Kobani en sommige andere steden
blijven voortduren zonder dat één van de strijdende
partijen een definitieve slag krijgt toegebracht. Dankzij
de steun van de peshmerga uit Irak en de aanvallen van
de internationale coalitie lijken de Koerden een kleine
Les combats à Kobané et dans certaines autres villes
se poursuivent sans que l’une des factions combattantes
puisse porter à l’autre un coup décisif. Grâce à l’appui
des peshmergas irakiens et aux attaques de la coalition
internationale, les Kurdes semblent avoir légèrement
1
1
Ook aangegeven met het letterwoord ISIL (Islamitsche Staat in
Irak en de Levant) of het acroniem Daesh.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
Aussi désigné par le sigle EIIL (état islamique en Irak et au Levant)
ou l’acronyme Daesh.
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
4
DOC 54
0736/001
vooruitgang te hebben geboekt door het afsluiten van
een aanvoerroute, maar het gaat zeer moeizaam. De
situatie in Aleppo vraagt meer internationale aandacht
want de stad dreigt volledig omsingeld te worden door
door de troepen van het Assad-regime, dat aanhoudende luchtaanvallen uitvoert, alsook door de strijders
van ISIL. De val van Aleppo (tweede stad en economisch
centrum van Syrië) zou, zowel symbolisch als strategisch, een enorme slag betekenen voor de gematigde
oppositie.
progressé, notamment en coupant une voie d’accès,
mais ils progressent très péniblement. La situation à
Alep demande une plus grande attention de la part de
la communauté internationale, car la ville risque d’être
complètement encerclée par les troupes d’Assad, qui
mènent des attaques aériennes incessantes, ainsi que
par les combattants de l’EIIL. La chute d’Alep (deuxième
ville et centre économique de la Syrie) serait un coup
terrible, tant symboliquement que stratégiquement, pour
l’opposition modérée.
De door ISIL gepleegde gruweldaden staan centraal
in de internationale aandacht. De Commission of Inquiry
(COI) van de VN-mensenrechtenraad heeft bevestigd
dat ISIL zich schuldig maakt aan wijdverspreide mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid. De COI geeft een lange lijst van misdaden tegen
Koerden, Yezidi’s en anderen, met als triest dieptepunt
kruisigingen, onthoofdingen en massale executies. Er
wordt vooral gewezen op problemen t.a.v. minderheden, vrouwen en kinderen en m.b.t. seksueel geweld.
Amnesty International heeft melding gemaakt van twee
massa-executies.
Les atrocités commises par l’EIIL sont au centre de
l’attention internationale. La Commission d’enquête
créée au sein du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies a confirmé que l’EIIL se rend coupable
de nombreuses violations des droits de l’homme et de
crimes contre l’humanité. Cette commission énumère
toute une série de crimes commis à l’encontre de
Kurdes, de yézidis et d’autres populations, dont les
plus tragiques sont les crucifixions, les décapitations
et les exécutions massives. Sont surtout pointés les
problèmes que rencontrent les minorités, les femmes
et les enfants, ainsi que les actes de violence sexuelle.
Amnesty International a fait état de deux exécutions
massives.
Het Rode Kruis betreurt de mix van militaire capaciteit, intellectuele input en radicalisme bij ISIL en de
miskenning van het internationaal humanitair recht.
De UNESCO (United Nations Educational, Scientifi c
and Cultural Organization) is bezorgd over het vernielen van cultureel erfgoed. Het OCHA (Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs) spreekt van 1,8
miljoen in eigen land ontheemden (internally displaced
persons of IDP’s), een aantal dat nog kan stijgen, met
eventueel een vluchtelingenprobleem van lange duur.
De helft van de IDP’s bevindt zich in Koerdistan, waar
het moeilijk wordt hen op te vangen. De noden zijn
enorm op het vlak van voedsel, onderdak, water, sanitaire voorzieningen en gezondheid, zeker nu de winter
voor de deur staat. Tot nu toe werd 630 miljoen USD aan
steun toegezegd (waaronder een gift ter waarde van 500
miljoen USD van Saoedi-Arabië) terwijl geschat wordt
dat circa 2 miljard USD nodig zal zijn tegen eind 2015.
Intussen blijft Bagdad lijden onder aanslagen, vooral in
Sjiietische buurten.
La Croix-Rouge déplore le mélange de capacité
militaire et intellectuelle et de radicalisme présent au
sein de l’EIIL. Elle regrette par ailleurs le non-respect du droit international humanitaire. L’UNESCO
(United Nations Educational, Scientifi c and Cultural
Organization) se dit préoccupée par les destructions du
patrimoine culturel. L’OCHA (Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs) cite le chiffre de 1,8 million de
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
(internally displaced persons ou IDP), qui risque encore
d’augmenter, avec un risque de pérennisation de la
situation de ces réfugiés. La moitié des IDP se trouvent
au Kurdistan, qui commence à éprouver des difficultés
à les accueillir. Les besoins en termes de nourriture,
de logement, d’eau, d’installations sanitaires et de
santé sont considérables, d’autant que l’hiver approche.
Jusqu’à présent, une aide de 630 millions de dollars
US (dont 500 millions donnés par l’Arabie saoudite) a
été promise, alors qu’on estime à 2 milliards de dollars
US environ le montant qui sera nécessaire d’ici 2015.
Entre-temps, Bagdad est toujours la cible d’attentats,
qui touchent surtout les quartiers chiites.
2. Politieke situatie in Irak
2. Situation politique en Irak
De politieke situatie in Irak klaarde op 8 september
2014 op met de installatie van de regering Abadi. Eind
oktober 2014 waren alle ministeriële posten ingevuld.
Het is primordiaal dat deze regering naar inclusiviteit
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
La situation politique en Irak s’est éclaircie le
8 septembre 2014 avec l’installation du gouvernement
Abadi. Tous les postes ministériels étaient occupés dès
la fin octobre 2014. Il est primordial que ce gouvernement
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
5
streeft. Er zijn positieve tekenen. De eerste minister,
de heer Haider al-Abadi, lijkt de juiste figuur te zijn; hij
hanteert verzoenende taal en heeft de steun van de
sjiietische religieuze leiders. Decentralisatie lijkt mogelijk. Een recente overeenkomst rond de Koerdische
olie-export betekent een belangrijke stap voorwaarts in
de relatie tussen de Iraakse overheid en de Koerden:
deze overeenkomst houdt in dat Bagdad achterstallige
salarissen van de autonome regering van Koerdistan
(KRG) betaalt en de Koerden een substantieel deel
van hun olieopbrengst via de centrale autoriteiten
gaan verhandelen. De overeenkomst is echter slechts
voor oktober en november 2014 gesloten en er zal dus
moeten worden voor gezorgd dat er ook een definitieve
overeenkomst wordt gesloten. Dit zijn belangrijke stappen, maar veel meer zal moeten worden gedaan. De
sectaire breuk blijft echter groot.
3. Politieke toestand in Syrië
s’efforce d’être inclusif. On observe des signes positifs.
Le premier ministre, M. Haider al-Abadi, semble être la
personne indiquée; il prône la conciliation et bénéficie du
soutien des dirigeants religieux chiites. La décentralisation paraît possible. La conclusion récente d’un accord
relatif à l’exportation du pétrole kurde constitue un pas
important dans les relations entre l’autorité irakienne et
les Kurdes: aux termes de cet accord, Bagdad s’engage
à payer les arriérés de salaires du gouvernement
autonome du Kurdistan (GRK), tandis que les Kurdes
négocieront une part substantielle de leur production
pétrolière par l’intermédiaire des autorités centrales. Cet
accord ne porte toutefois que sur les mois d’octobre et
de novembre 2014. Il faudra donc également veiller à
ce qu’un accord définitif soit signé. Il s’agit d’avancées
importantes, mais il reste encore beaucoup à faire. La
fracture sectaire reste profonde.
3. Situation politique en Syrie
Door de toestand in Irak en de spanningen in andere
regio’s van de wereld is het vraagstuk Syrië in de media
naar de achtergrond verdwenen. De situatie in Syrië blijft
echter een hoofdbekommering van de internationale
gemeenschap nu de humanitaire toestand daar verslechtert en de burgerbevolking almaar meer in het nauw
wordt gedreven, geprangd tussen de gruwel van ISIL,
enerzijds, en het grove geweld van haar eigen regering,
anderzijds. De strijders blijven tactieken gebruiken die
rechtstreeks gericht zijn op de burgerbevolking of op
civiele infrastructuur. Nog altijd slaan bevolkingsgroepen
op de vlucht, binnen Syrië zelf of naar de buurlanden,
onder meer naar Turkije.
La situation en Irak et les tensions dans d’autres
régions du monde ont fait passé la problématique de
la Syrie à l’arrière-plan des médias. La situation reste
cependant au cœur des préoccupations internationales
alors que la situation humanitaire ne cesse d’empirer
et que, de plus en plus, la population civile se retrouve
coincée entre les atrocités commises par l’EIIL et les violences graves commises par son propre gouvernement.
Les combattants continuent d’employer des tactiques
qui visent directement les civils ou des infrastructures
civiles. Les déplacements de populations se poursuivent
en Syrie ou vers des pays voisins, notamment la Turquie.
De minister blijft de situatie op de voet volgen om te
zien hoe de Belgische regering kan bijdragen aan de
internationale inspanningen om de zaken in Syrië een
gunstige wending te geven, zoals de initiatieven van
de heer Staffan de Mistura, de bijzonder gezant van
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor
Syrië, die een freeze zone-strategie beoogt voor Aleppo,
symboolstad bij uitstek. Het plan van de heer de Mistura
is geen vredesplan, maar een plan voor beperkte actie
dat misschien opnieuw een meer positieve dynamiek
tussen de partijen op gang kan brengen en het pad kan
effenen voor een breder politiek initiatief. Humanitaire
hulp raakt nog altijd moeilijk ter plaatse.
Le ministre continue à suivre de près la situation afin
de voir comment le gouvernement belge peut soutenir
les efforts internationaux pour faire évoluer positivement les choses en Syrie, notamment les initiatives
de M. Staffan de Mistura, envoyé spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour la Syrie, qui entend
développer une stratégie de “freeze zone” à Alep, une
ville hautement symbolique. Le plan de M. de Mistura
n’est pas un plan de paix, mais un plan d’action limité
qui permettra peut-être de relancer une dynamique plus
positive entre les parties et donner lieu à une initiative
politique plus large. L’accès humanitaire reste difficile.
Sinds twee jaar ijvert de minister sterk om de demilitarisatie van de scholen en de ziekenhuizen te bewerkstelligen. De regering zal haar optreden aanpassen
naargelang de evolutie in het veld.
Depuis deux ans, le ministre s’est fort engagé pour
favoriser la démilitarisation des écoles et des hôpitaux.
Le gouvernement adaptera son action en fonction de
l’évolution sur le terrain.
Ook de toestand in de buurlanden, in het bijzonder
Libanon en Jordanië, wordt verder in het oog gehouden
La situation des pays voisins, le Liban et la Jordanie en
particulier, continue également à faire l’objet d’attention,
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
6
DOC 54
omdat de bevolkingsverplaatsingen voortgaan. De minister zal begin 2015 naar de regio gaan.
4. Internationale evolutie
0736/001
alors que les déplacements de populations continuent.
Le ministre se rendra dans la région début 2015.
4. Evolution internationale
Na de Conferentie van Parijs op 15 september 2014 en
vervolgens de vergadering van de VN-Veiligheidsraad
in New York op 19 september 2014 is de internationale
mobilisatie om Irak te steunen en ISIL te bestrijden
nog nooit zo groot geweest. Liefst zestig landen of
organisaties hebben zich aangesloten bij de coalitie
die onder Amerikaanse leiding tot stand is gekomen.
Heel wat Arabische landen maken er deel van uit en
dragen concreet bij tot de inspanningen, hetzij militair,
hetzij financieel of anders. Een en ander onderstreept
de eenheid van de internationale gemeenschap om
het barbaars geweld te bestrijden. De strategie spitst
zich toe op verscheidene pijlers: de militaire strategie,
de buitenlandse strijders, de financiering van ISIL, de
humanitaire crisis en het verzet tegen de door die beweging gevoerde propaganda. Hoewel de strategie in
hoofdzaak gericht is op de bedreiging die ISIL vormt,
beoogt zij op termijn tevens Irak en Syrië te stabiliseren
en de landen in de regio sterker te maken.
Après la Conférence de Paris le 15 septembre 2014,
puis la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU à New
York le 19 septembre 2014, la mobilisation internationale
pour soutenir l’Irak et lutter contre l’EIIL a été sans précédent. Pas moins de soixante pays ou organisations
se sont ralliés à la coalition qui s’est formée, sous leadership américain. De nombreux pays arabes en font
partie et contribuent concrètement aux efforts, que ce
soit par des moyens militaires, financiers ou autres.
Cela souligne l’unité de la communauté internationale
pour lutter contre la barbarie. La stratégie se concentre
sur différents axes: la stratégie militaire, la question des
combattants étrangers, le financement de l’EIIL, la crise
humanitaire et l’opposition à la propagande menée par
ce groupe. Elle se concentre en priorité sur la menace
que forme l’EIIL mais vise également, à terme, à stabiliser l’Irak, renforcer les pays de la région et stabiliser
la Syrie.
Overigens heeft de VN-Veiligheidsraad een dwingende resolutie (Resolutie 2178) aangenomen over het
gewelddadig extremisme en de radicalisering, waardoor
elke steun aan ISIL kan worden bestraft.
Le Conseil de sécurité a par ailleurs adopté une résolution contraignante (résolution 2178) sur l’extrémisme
violent et la radicalisation qui permet de sanctionner
tout soutien à l’EIIL.
Ook de Europese Unie (EU) heeft zich over het
vraagstuk gebogen en heeft de daden van ISIL uitdrukkelijk veroordeeld tijdens de Raad Buitenlandse Zaken
van 20 oktober 2014. De EU heeft het militair optreden
gesteund en heeft gewezen op de noodzaak van een
alomvattende benadering voor Irak die de onderliggende
oorzaken van de instabiliteit aanpakt; voorts voorziet zij
in humanitaire hulp om Irak en de buurlanden te steunen.
Overigens heeft zij met betrekking tot de buitenlandse
strijders een strategie uitgewerkt die niet alleen toegespitst is op de interne maar ook op de externe aspecten
van het vraagstuk. Bovendien blijft zij sterk inzetten op
humanitaire hulp.
L’Union européenne (UE) s’est également penchée
sur la question et a condamné clairement, lors du
Conseil Affaires étrangères du 20 octobre 2014, les
actions de l’EIIL. Elle a soutenu l’action militaire et
souligné le besoin d’une approche globale pour l’Irak
qui s’attaque aux causes sous-jacentes de l’instabilité
et soutiennent le pays et les pays voisins avec de l’aide
humanitaire. Elle a par ailleurs défini une stratégie
concernant les combattants étrangers qui se concentre
non seulement sur les aspects internes mais également
sur les aspects externes de la question. Elle continue
en outre à apporter une aide humanitaire substantielle.
Over het specifieke vraagstuk van de financiering van
ISIL hebben al tal van internationale vergaderingen met
deskundigen plaatsgehad in Bahrein en Washington.
La question spécifique du financement de l’EIIL a fait
l’objet de plusieurs réunions internationales d’experts,
au Bahreïn et à Washington.
5. Belgisch optreden
5. Action belge
De minister onderstreept dat de militaire strategie niet
de ambitie heeft álle problemen van Irak of Syrië op te
lossen. Zij is gericht op het meest urgente probleem: de
onstuitbare opmars van een terroristische organisatie
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
Le ministre souligne que la stratégie militaire n’a pas
pour ambition de régler l’ensemble des problèmes de
l’Irak ou de la Syrie. Elle s’attaque au problème le plus
urgent, la montée en puissance d’une organisation
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
7
die een bedreiging vormt voor Irak en Syrië, maar ook
voor de hele wereld, België incluis.
terroriste qui représente une menace pour l’Irak et la
Syrie mais aussi pour le monde entier, y compris la
Belgique.
Een ander aspect van het Belgische engagement
heeft betrekking op de buitenlandse strijders. Van meet
af aan is België bijzonder actief geweest om zijn partners
op te roepen tot samenwerking op dit vlak. Dat engagement is vertolkt geweest op VN-niveau, maar ook ter
plaatse in de regio en op Europees en nationaal vlak.
De regering wil blijven meewerken aan de bevordering
van de internationale samenwerking, de uitwisseling van
informatie, vooral op Europees niveau, en de bilaterale
samenwerking, zowel bij de FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
als bij de andere betrokken departementen. Ten slotte
heeft de minister een informele interdepartementale
taskforce opgericht over de financiering van ISIL zodat
de informatie kan worden gedeeld, de verschillende
betrokken departementen kunnen worden bewustgemaakt en zowel nationale als internationale krijtlijnen
voor actie kunnen worden uitgetekend. Zo heeft hij
geregeld sommige partners erop geattendeerd concreet
actie te ondernemen om de financieringsbronnen van
ISIL droog te leggen, langs bilaterale dan wel Europese
weg. In dat opzicht biedt Resolutie 2178 een belangrijk
internationaal referentiekader.
Un autre aspect de l’engagement belge concerne
les combattants étrangers. La Belgique a été particulièrement active, dès le départ, pour mobiliser ses
partenaires en vue de coopérer sur cette question. Cet
engagement s’est traduit au niveau onusien, régional,
européen et national. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour favoriser la coopération internationale, l’échange d’informations, en particulier au
niveau européen, et la coopération bilatérale, que ce
soit au niveau du SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement ou des
autres départements concernés. Enfin, le ministre a mis
sur pied une task force interdépartementale informelle
sur la question du financement de l’EIIL afin de partager
les informations, sensibiliser les différents départements
concernés à la question et définir des lignes d’actions,
au niveau national et international. Il a ainsi régulièrement attiré l’attention de certains partenaires pour qu’ils
agissent concrètement afin d’assécher les financements
de l’EIIL, utilisant pour cela la voie bilatérale ou européenne. La résolution 2178 offre un cadre international
de référence important dans ce contexte.
Naast de strategie voor de aanpak van ISIL werkt
de regering actief aan de andere onderdelen van de
totaalstrategie, die verder wordt verfijnd. In het raam
van de Raad Buitenlandse Zaken heeft België inhoudelijk meegewerkt en steun verleend aan een door het
Verenigd Koninkrijk voorgesteld reflectiedocument dat
een raamwerk uittekent van een alomvattende EUstrategie met betrekking tot ISIL.
Outre la stratégie de lutte contre l’EIIL, le gouvernement travaille activement aux autres composantes de la
stratégie globale, qui continue à s’affiner. Dans le cadre
du Conseil Affaires étrangères, la Belgique a enrichi
et co-sponsorisé un document de réflexion initié par
le Royaume-Uni qui esquisse le cadre d’une stratégie
complète de l’UE concernant l’EIIL.
België heeft overigens met succes bij Europa de
noodzaak bepleit van een alomvattende strategie, die
niet alleen het ISIL-vraagstuk, maar ook Irak en Syrië
omvat. Ons land zal in de komende weken zeer actief
meewerken aan het uitstippelen van die strategie, die
op de volgende vergadering van de Raad Buitenlandse
Zaken moet worden aangenomen.
La Belgique a par ailleurs avec succès insisté au
niveau européen sur la nécessité d’une stratégie globale qui inclue non seulement la question de l’EIIL mais
aussi l’Irak et la Syrie. Elle participera très activement
à la définition de cette stratégie dans les semaines qui
viennent, celle-ci devant être adoptée lors du prochain
Conseil Affaires étrangères.
De minister heeft op 6 oktober 2014 een gedachtewisseling over de Irak-crisis met generaal John R.
Allen, bijzonder gezant van president Obama voor de
anti-ISIS-coalitie, aangegrepen om te beklemtonen hoe
belangrijk hij het vindt dat de Iraakse regering op alle
niveaus een inclusief beleid voert. De minister zal niet
nalaten die kwestie naar voren te schuiven in al zijn
contacten, zowel met zijn Iraakse gesprekspartners als
met de coalitiepartners.
Le 6 octobre 2014, un échange de vues sur la crise
irakienne avec le général John R. Allen, émissaire
spécial du président Obama pour la coalition contre
l’EIIL, a permis au ministre de souligner l’importance
qu’il accorde à l’inclusivité de la politique qui doit être
menée — à tous les niveaux — par le gouvernement
irakien. Cette question continuera à être mise en avant
par le ministre dans tous ses contacts, que ce soit avec
ses interlocuteurs irakiens ou avec les partenaires de
la coalition.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
8
DOC 54
0736/001
Het wegnemen van de regionale spanningen is tevens
belangrijk om de toestand te stabiliseren, zowel in Irak
als in Syrië. In die context is de schuchtere vooruitgang
ten aanzien van Iran wel positief, maar onvoldoende.
De minister hoopt dat binnenkort een belangrijke stap
zal worden gezet in het dossier van het Iraans nucleair
programma; vervolgens zou Iran een positieve rol in de
regio kunnen worden toebedeeld.
L’apaisement des tensions régionales est également
important pour stabiliser la situation tant en Irak qu’en
Syrie. Dans ce contexte, les progrès timides vis-à-vis de
l’Iran sont positifs mais insuffisants. Le ministre espère
qu’une étape importante sera prochainement franchie
dans le dossier du programme nucléaire iranien, ce
qui permettrait ensuite d’engager l’Iran à jouer un rôle
régional positif.
Tot slot is de humanitaire steun zeer belangrijk om
Irak te steunen. België heeft 2 miljoen euro gestort aan
het OCHA en heeft C-130’s ter beschikking gesteld om
twaalf ton ingezamelde hulpgoederen ter plaatse te
brengen. Sinds het begin van de Syrië-crisis in 2012
heeft de regering Syrië en de landen van de door de
crisis getroffen regio gesteund met ongeveer 20 miljoen
euro (waarvan 9 miljoen euro in 2014). Voorts steunt
ons land de verhoogde inspanningen van de EU om
de vluchtelingen uit Syrië en Irak op te vangen. De
Europese middelen worden niet alleen voor humanitaire
steun gebruikt, maar ook, via het Stabiliteitsinstrument,
voor specifieke projecten, meer bepaald voor de integratie van en voor onderwijs voor de vluchtelingen.
Enfin, le soutien humanitaire est très important pour
soutenir l’Irak. La Belgique a versé un montant de
2 millions d’euros à l’OCHA pour l’Irak et fourni des
C130 pour acheminer douze tonnes d’aide collectées.
Depuis le début de la crise en Syrie en 2012, le gouvernement a soutenu la Syrie et les pays de la région
affectés par la crise à hauteur d’environ 20 millions
d’euros (dont 9 millions d’euros en 2014). La Belgique
soutient par ailleurs les efforts accrus de l’UE pour
soutenir les réfugiés de Syrie et d’Irak. Les fonds
européens sont utilisés pour le soutien humanitaire
mais aussi, via l’Instrument de stabilité (IdS), pour des
projets spécifiques pour l’intégration ou l’enseignement
des réfugiés notamment.
6. De minderheden
6. Les minorités
Tot slot wijst de minister met aandrang op het specifieke vraagstuk van de minderheden in Irak, in het
bijzonder de christenen en de jezidi. De wreedheden
van ISIS jegens die minderheden (afpersing, ontvoeringen, slavenhandel, enzovoort) zijn onvoorstelbaar.
Ons land heeft tijdens bilaterale ontmoetingen en op
internationale fora aangegeven geschokt te zijn door
de achteruitgang van de mensenrechten sinds ISIL met
de aanvallen is gestart en heeft zijn diepe bezorgdheid
geuit over de onzekere situatie waarin de etnische
en de religieuze minderheden verkeren. België heeft
de Iraakse regering aanbevolen mevrouw Rita Izsák,
Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties voor de
minderhedenkwesties, uit te nodigen voor een bezoek
aan het land om de toestand te onderzoeken, alsook
om toezicht te houden op de acties en het haatdiscours
ten aanzien van de etnische en de religieuze minderheden, de vereiste maatregelen te nemen om die tegen
te gaan en de daders voor het gerecht te brengen,
overeenkomstig de internationale rechtsnormen. België
heeft de Iraakse regering tevens aanbevolen het Statuut
van Rome inzake het Internationaal Strafhof, alsook de
Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten
van het Internationaal Strafhof te ratificeren.
Enfin, le ministre souhaite souligner la problématique spécifique des minorités d’Irak, en particulier des
chrétiens et des yézidis. Les atrocités commises par
l’EIIL contre ces minorités (extorsions, enlèvements,
esclavage, …) sont inimaginables. Lors de rencontres
bilatérales et au sein des fora internationaux, la Belgique
s’est déclarée choquée par la détérioration de la
situation des droits de l’homme depuis les attaques
commises par l’EIIL et a exprimé sa profonde préoccupation concernant la situation précaire des minorités
ethniques et religieuses. Elle a recommandé au gouvernement irakien d’inviter Mme Rita Izsák, Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les questions relatives
aux minorités, à visiter le pays en vue d’examiner la
situation et de surveiller les actions et les discours de
haine à l’encontre des groupes ethniques et religieux,
de prendre les mesures nécessaires pour les combattre
et de traduire les responsables devant la justice, en
conformité avec les normes juridiques internationales.
La Belgique a également recommandé au gouvernement irakien de ratifier le Statut de Rome sur la Cour
pénale internationale et l’Accord sur les privilèges et
immunités de la Cour.
De wreedheden jegens de minderheden sterken
de regering in haar vastberadenheid om op te treden.
ISIL moet worden bestreden, opdat de Irakezen in de
Les atrocités commises à l’encontre des minorités
renforcent la détermination du gouvernement à agir.
L’EIIL doit être combattu pour que, dans le futur, les
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
9
toekomst al hun rechten kunnen uitoefenen, ongeacht
de bevolkingsgroep waartoe zij behoren.
Irakiens puissent jouir de tous leurs droits, quel que soit
le groupe auquel ils appartiennent.
Het welslagen van de strategie zal van veel factoren
afhangen. Dit is een moeilijke taak die veel tijd en inzet
zal vergen van alle deelnemende partijen, bovenal van
de betrokken landen. Niets doen is echter geen optie, temeer daar de uitlopers van het conflict de EU, en dus ook
België, rechtstreeks treffen - in dit verband wordt verwezen naar de aanslag op het Joods Museum van België.
België wil momenteel een aantal buitenlandse strijders
identificeren die uit ons land afkomstig zijn en die ginds
wreedheden begaan. De genomen maatregelen beogen
niet alleen de betrokken landen te stabiliseren, maar
ook dramatische gevolgen voor de Belgische burgers
te voorkomen. Deze strijd tegen de radicalisering zal
generaties lang moeten worden gevoerd.
Le succès de la stratégie dépendra de nombreux
facteurs. La tâche sera ardue et demandera du temps
et de l’engagement de la part de toutes les parties
engagées, en premier lieu les pays concernés. Mais
ne rien faire n’est pas une option, d’autant plus que les
ramifications du conflit touchent directement l’UE et
donc aussi la Belgique, qui a été directement frappée
par un attentat au Musée juif de Belgique. Notre pays
cherche actuellement à identifier un certain nombre
de combattants étrangers issus de notre pays, qui se
rendent coupables d’actes de barbarie sur le terrain. Les
mesures prises visent à stabiliser les pays concernés
mais aussi à éviter des répercussions dramatiques pour
les citoyens belges. Ce travail de lutte contre la radicalisation portera sur plusieurs générations.
II. — INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE
MINISTER VAN DEFENSIE, BELAST MET
AMBTENARENZAKEN
II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE
DE LA DÉFENSE, CHARGÉ DE LA
FONCTION PUBLIQUE
De heer Steven Vandeput, minister van Defensie,
belast met Ambtenarenzaken, heeft weinig nieuws
te melden in vergelijking met de jongste vergadering
van de verenigde commissies van 24 oktober 2014
(DOC 54 0613/001). Hij herhaalt dat ons land deelneemt
aan het plan van de internationale coalitie, dat vier opeenvolgende fases omvat:
M. Steven Vandeput, ministre de la Défense, chargé
de la Fonction publique, a peu d’éléments nouveaux
à communiquer par rapport à la dernière réunion des
commissions réunies le 24 octobre 2014 (DOC 54
0613/001). Il répète que la Belgique s’inscrit dans le
plan de la coalition internationale, qui comprend quatre
phases séquentielles:
— in een eerste fase moet de opmars van Daesh
worden gestopt en moeten de posities op het terrein
dus worden gestabiliseerd;
— une première phase prévoit l’arrêt de l’avancée de
Daesh et donc la stabilisation des positions sur le terrain;
— in een tweede fase moeten de Iraakse strijdkrachten opnieuw initiatieven nemen om het tegenoffensief
tegen Daesh te voeren;
— la deuxième phase prévoit la reprise d’initiatives
par les forces irakiennes dans le but de mener des
contre-offensives contre Daesh;
— in de derde fase zouden de Iraakse strijdkrachten
Daesh moeten kunnen verslaan, door alle strijders uit
te schakelen;
— lors de la troisième phase, les forces irakiennes
devraient venir à bout de Daesh en neutralisant les
combattants dans leur intégralité;
— in de laatste fase ten slotte moet een stevige
Iraakse Staat verrijzen die beschikt over gestructureerde
en efficiënte strijdkrachten die kunnen bijdragen tot de
stabiliteit van de regio.
— enfin, la dernière phase doit voir l’émergence
d’un État irakien solide qui disposera alors de forces de
sécurité structurées et efficaces, à même de contribuer
à la stabilité de la région.
De aanvallen gaan door, in samenwerking met alle
internationale-coalitiepartners. Voor de technische details verwijst de minister naar de bijzondere commissie
belast met de opvolging van de buitenlandse missies.
Les attaques aériennes se poursuivent, en collaboration avec l’ensemble des partenaires de la coalition
internationale. Pour les détails techniques, le ministre
renvoie à la commission spéciale chargée du suivi des
missions à l’étranger.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
10
DOC 54
0736/001
Een evaluatie van de Belgische deelname aan de
internationale coalitie zal midden december 2014 beschikbaar zijn. Zij zal onder meer handelen over de
doeltreffendheid van de aanvallen en de kosten van
de operatie.
Une évaluation de la participation belge à la coalition
internationale sera disponible vers la mi-décembre 2014.
Elle aura entre autres pour objet l’efficacité des frappes
et le coût de l’opération.
Op 7 november 2014 heeft de Ministerraad de verlenging van de aanwezigheid van het detachement F-16’s
bevestigd tot en met 31 december 2014. De brutokosten
van die verlenging bedragen 10,671 miljoen euro. De
nettokosten worden geraamd op 6,997 miljoen euro.
Le 7 novembre 2014, le Conseil des ministres a
confirmé la prolongation de la présence du détachement de F-16 jusqu’au 31 décembre 2014. Le coût brut
de cette prolongation s’élève à 10, 671 millions d’euros.
Le coût net est évalué à 6,997 millions d’euros.
De komende weken zal de minister de Ministerraad
voorstellen de opdracht van het detachement F-16’s
te verlengen tot 30 juni 2015. Hij zal een volledig dossier over de voor 2015 geplande militaire operaties
voorstellen.
Dans les semaines à venir, le ministre proposera
au Conseil des ministres de prolonger la mission du
détachement de F-16 jusqu’au 30 juin 2015. Il présentera un dossier complet relatif aux opérations militaires
prévues en 2015.
De campagne zal lang duren. De oplossing zal zowel
diplomatiek als militair zijn.
La campagne sera longue. La solution sera à la fois
diplomatique et militaire.
III. — BETOGEN VAN DE LEDEN
III. — INTERVENTIONS DES MEMBRES
De heer Peter Buysrogge (N-VA) vindt het te vroeg
om aan te geven dat de internationale coalitie op de goede weg is. Militair kon de vooruitgang van ISIL worden
gestopt. Dat is een eerste stap, maar het is voorbarig om
van een echte overwinning op die strijders te spreken.
M. Peter Buysrogge (N-VA) considère qu’il est trop
tôt pour affirmer que la coalition internationale est sur la
bonne voie. Sur le plan militaire, les avancées de l’EIIL
ont pu être stoppées. Il s’agit d’un premier pas mais il
est prématuré d’annoncer une réelle victoire sur ces
combattants.
De politieke en militaire aspecten zijn nauw met elkaar
verbonden. België is maar een kleine speler in het geheel van de internationale coalitie en de NAVO, maar de
spreker vraagt dat de regering haar inspanningen op die
twee gebieden zou voortzetten. Hij kijkt met ongeduld
uit naar de eerste evaluatie van onze deelname aan de
coalitie midden december 2014.
Les aspects politique et militaire sont directement
liés. La Belgique n’est qu’un modeste acteur dans
l’ensemble des membres de la coalition internationale et
de l’OTAN mais l’orateur demande au gouvernement de
poursuivre son action sur ces deux plans. Il attend avec
impatience la première évaluation de la participation de
notre pays à la coalition à la mi-décembre 2014.
De heer Stéphane Crusnière (PS) betreurt dat de
parlementsleden uit de pers moeten vernemen hoe
het precies staat met het engagement van België in
Irak, in plaats van via de bijzondere commissie belast
met de opvolging van de buitenlandse missies, zoals
dat tijdens de vorige regeerperiode het geval was. Zo
heeft het Parlement eerst vernomen dat de Belgische
operaties tot 31 december 2014 werden verlengd met
het detachement van zes F-16’s en 120 man logistiek
personeel, maar vervolgens in de beleidsnota van de
minister ontdekt dat “België in 2015 zijn deelname aan
Operation Desert Falcon (ODF) in Irak [zal] voortzetten
tijdens de eerste zes maanden van het jaar. Indien een
verlenging zich zou opdringen, zullen de noodzakelijke
middelen die niet ingeschreven staan in het budget van
Defensie, vrijgemaakt moeten worden via een reservefonds (interdepartementale provisie)” (DOC 54 0020/24).
M. Stéphane Crusnière (PS) regrette que les parlementaires apprennent par la presse ce qu’il en est de
l’engagement de la Belgique en Irak plutôt que par le
biais de la commission spéciale de suivi des missions
à l’étranger, comme tel était le cas lors de la précédente
législature. C’est ainsi que le Parlement a appris d’abord
que les opérations belges étaient prolongées jusqu’au
31 décembre 2014 avec le détachement de six F-16 et
de 120 membres de personnel logistique, pour ensuite
découvrir dans la note d’orientation politique du ministre
que “la Belgique poursuivra en 2015 sa contribution à
l’opération (…) en Irak pour les six premiers mois de
l’année. En cas de nécessité de prolongation, les budgets nécessaires, non-inscrits au budget de la Défense,
devront être dégagés via un fonds de réserve (provision
interdépartementale)” (DOC 54 0020/24). A ce stade,
il semble donc que le gouvernement a décidé de cette
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
11
In dit stadium lijkt het er dus op dat de regering beslist
heeft die missie uit te voeren zonder er de budgettaire
gevolgen van te definiëren, noch de gevolgen op operationeel, geografisch en menselijk vlak. Het is immers niet
duidelijk of het gaat om een verlenging van de Belgische
deelname onder dezelfde voorwaarden, met name wat
het geografisch toepassingsgebied ervan betreft.
mission sans en définir ni l’impact budgétaire ni les
conséquences sur les plans opérationnel, géographique
et humain. Il n’est en effet pas clair s’il s’agit d’une
prolongation de la participation belge dans les mêmes
conditions, notamment en ce qui concerne le champ
d’application géographique de celle-ci.
De spreker wijst er vervolgens op dat zijn fractie de
resolutie betreffende de toestand in Irak en de deelneming van België aan de internationale coalitie tegen IS
(DOC 54 0305/004) heeft gesteund in het erin vervatte
kader, namelijk:
M. Crusnière souligne ensuite que son groupe a
soutenu la résolution sur la situation en Irak et la participation de la Belgique à la coalition internationale
contre l’EI (DOC 54 0305/004) dans le cadre qui y était
fixé, à savoir:
— volledige eerbiediging van het internationaal en
humanitair recht;
— strikte beperking van het interventiegebied tot Irak;
— le respect total du droit international et humanitaire;
— geen grondtroepen;
— geen uitsluitend militaire oplossing;
— gewaarborgde en geregelde parlementaire
betrokkenheid.
— le périmètre d ’intervention strictement limité à l’Irak;
— l’absence de troupes au sol;
— le fait de ne pas se limiter à une solution exclusivement militaire;
— une implication parlementaire garantie et régulière.
Bijna twee maanden na de Belgische interventie
is nog geen enkele evaluatie ervan aan de Kamer
voorgesteld en men weet niet of deze operatie voor de
regering een prioriteit op lange termijn is dan wel of de
andere dimensies van de “3D”-aanpak (diplomacy and
development) dan het militaire aspect zijn uitgewerkt.
Près de deux mois après l’intervention belge, aucune
évaluation de celle-ci n’a encore été présentée à la
Chambre et l’on ne sait pas si cette opération constitue
une priorité à long terme pour le gouvernement ou si les
autres dimensions de l’approche “3D” que l’aspect militaire (diplomatie et développement) ont été développées.
De spreker stelt zich vervolgens vragen over de
budgettaire gevolgen van een dergelijke operatie in het
kader van de vermindering met 1,5 miljard euro van de
kredieten die aan Defensie worden toegekend. Gaat
België oorlog voeren op krediet? Gaat België om het
belangrijkste en prioritaire optreden van Defensie, en zo
ja, met welke strategische visie, als men rekening houdt
met de eenzijdige terugtrekking van België in Libanon?
De spreker maakt zich ook zorgen over de veiligheid
van de militairen, want de Chef Defensie is van oordeel
dat één op vijf compagnies niet in staat zal zijn om te
trainen zoals gepland, net als één piloot op vijf en één
vijfde van de schepen.
M. Crusnière s’interroge ensuite sur les conséquences budgétaires d’une telle opération dans le
contexte de réduction de 1,5 milliard d’euros des crédits
alloués à la Défense nationale. La Belgique va-t-elle
faire la guerre à crédit? S’agit-il de l’intervention principale et prioritaire de la Défense et, si oui, avec quelle
vision stratégique, compte tenu du retrait unilatéral de
la Belgique au Liban? L’orateur s’inquiète par ailleurs
de la sécurité des militaires alors que le Chef de la
Défense estime qu’une compagnie sur cinq ne sera pas
en mesure de s’entraîner comme prévu, tout comme un
pilote sur cinq et un cinquième des navires.
Hij beklemtoont vervolgens dat die operatie niet mag
verworden tot een eindeloze hachelijke situatie. De
Belgische actie was er in de eerste plaats immers op
gericht in te spelen op een noodsituatie en de regering
moet nu beslissen of deze operatie deel uitmaakt van een
bredere strategie, waaronder ook een uitstapstrategie.
Als voorts aan België opdrachten inzake de opleiding
van Iraakse en/of Koerdische troepen zouden worden
voorgesteld, zal men keuzes moeten maken. Een land
van onze omvang moet niet alle taken op zich nemen,
zelfs niet in naam van de internationale solidariteit.
L’orateur souligne ensuite que cette opération ne peut
se transformer en un bourbier sans fin. L’action belge
visait en effet initialement à répondre à une situation
d’urgence et le gouvernement devrait maintenant décider si cette opération s’inscrit dans une stratégie plus
globale, comprenant également une stratégie de sortie.
Par ailleurs, si des missions de formation des forces
irakiennes et/ou kurdes devaient être proposées à la
Belgique, il faudrait opérer des choix. Il ne revient pas
à un pays de notre taille d’assumer toutes les tâches,
même au nom de la solidarité internationale.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
12
DOC 54
0736/001
De heer Crusnière pleit er tot slot voor dat in overleg
met de parlementsleden een ernstige evaluatie van de
operatie wordt uitgevoerd, teneinde de opvolging van
de politieke (en niet alleen militaire) keuzes te waarborgen en van de weerslag ervan ook voor de veiligheid
van België.
M. Crusnière plaide enfin pour qu’une évaluation
sérieuse de l’opération soit menée en concertation
avec les parlementaires afin d’assurer le suivi des
orientations politiques (et non uniquement militaires) de
ce conflit et de ses impacts également pour la sécurité
de la Belgique. De heer Benoit Friart (MR) onderstreept dat het belangrijk is de financiële middelen van IS te blokkeren
en vraagt of de ministers weten via welke circuits de
inkomsten van IS uit olie passeren.
M. Benoit Friart (MR) souligne l’importance de
couper les ressources financières de l’EI et demande
si les ministres ont connaissance des circuits par lesquels passent les revenus générés par le pétrole dont
profite l’EI.
De heer Veli Yüksel (CD&V) verwijst naar de verschillende initiatieven die de minister van Buitenlandse
Zaken in zijn uiteenzetting heeft opgesomd. Hij vraagt
de minister welke concrete standpunten België op deze
verschillende domeinen inneemt.
M. Veli Yüksel (CD&V) renvoie aux différentes initiatives énumérées par le ministre des Affaires étrangères
dans son exposé. Il demande au ministre quelles positions concrètes la Belgique adopte dans ces différents
domaines.
In verband met de toestand van de minderheden in
Irak en Syrië en de voorstellen terzake van de speciale
VN-gezant, wenst de spreker ook te vernemen welke
stappen België in dat kader zal zetten. Hij verheugt zich
dat de minister de positie van Iran in gunstige zin zal
trachten te beïnvloeden via de onderhandelingen over
het dossier van het Iraans kernprogramma. Wat de humanitaire bijstand betreft, zegt de minister niets over de
rol van landen als Saoedi-Arabië en Qatar die nochtans
een factor van cruciaal belang zijn. Welke positie nemen
beide landen in? Dezelfde vraag geldt ook voor Turkije.
Over welke informatie beschikt de minister over diegenen die via Turkije naar het conflictgebied trekken om
daar te gaan vechten (probleem van de radicalisering)?
In Irak vormt de uitbetaling van de ambtenarenlonen
in Iraaks Koerdistan een essentieel onderdeel van het
herstel van de stabiliteit. Wanneer zal daartoe concreet
worden overgegaan?
L’intervenant souhaite aussi savoir quelles démarches
la Belgique entreprendra concernant la situation des minorités en Irak et en Syrie et les propositions de l’envoyé
spécial des Nations Unies à cet égard. Il se réjouit que le
ministre s’efforcera d’influencer favorablement la position de l’Iran par le biais des négociations sur le dossier
du programme nucléaire iranien. En ce qui concerne
l’aide humanitaire, le ministre est muet sur le rôle de
pays tels que l’Arabie saoudite et le Qatar, qui représente pourtant un facteur crucial. Quelle est la position
de ces deux pays? La même question se pose pour la
Turquie. De quelles informations le ministre dispose-t-il
au sujet des personnes qui transitent par la Turquie pour
aller combattre dans les zones de conflit (problème de
la radicalisation)? En Irak, le paiement des salaires aux
fonctionnaires du Kurdistan irakien constitue un élément
essentiel du rétablissement de la stabilité. Quand ce
paiement interviendra-t-il concrètement?
De spreker vraagt daarnaast de minister van Defensie
om toelichting bij een recente vergadering in Florida van
de stafchefs van de landen die aan de internationale
coalitie tegen Islamitische staat (IS) deelnemen. Heeft
België op dit ogenblik een formele vraag ontvangen om
grondtroepen te sturen?
L’intervenant demande par ailleurs au ministre de
la Défense des informations sur une récente réunion,
en Floride, des chefs d’État des pays participant à la
coalition internationale contre l’État islamique (EI). À
ce jour, la Belgique a-t-elle reçu une demande formelle
pour envoyer des troupes au sol?
De heer Yüksel vraagt beide ministers ten slotte om
regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de
evolutie op het terrein vanuit politiek, diplomatiek en
militair oogpunt.
M. Yüksel demande enfin aux deux ministres d’informer régulièrement la commission sur l’évolution sur
le terrain, d’un point de vue politique, diplomatique et
militaire.
De heer Alain Top (sp.a.) stelt vast dat de beslissing
over de verlenging van de missie van de F-16’s tijdens
de eerste zes maanden van 2015 formeel nog niet werd
getroffen en nog aan de ministerraad dient te worden
voorgelegd.
M. Alain Top (sp.a.) constate que la décision relative
à la prolongation de la mission des F-16 pour le premier
semestre de 2015 n’a pas encore été prise formellement et qu’elle doit encore être soumise au Conseil
des ministres.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
13
De spreker verwijst vervolgens naar de groep van
landen die deelnemen aan de coalitie en vraagt of er
in die groep een evolutie te merken is: is er extra inzet
van middelen (vliegtuigen, grondtroepen), is er overleg
met andere potentiële deelnemende landen uit de regio,
waaruit bestaat de inbreng van de andere deelnemende
landen, worden er afspraken gemaakt om elkaar eventueel af te lossen?
L’orateur évoque ensuite le groupe des pays qui
participent à la coalition et demande si une évolution
s’y fait sentir. Davantage de moyens sont-ils engagés
(avions, troupes au sol)? Une concertation est-elle
organisée avec d’autres pays de la région qui pourraient
rejoindre la coalition? Quel est l’apport des autres pays
participants? Des accords sont-ils conclus pour passer
éventuellement le relais?
De toestand ter plaatse is nog helemaal niet stabiel.
In dit licht is het belangrijk te vernemen hoe de toestand is van het Iraakse leger. Over welke capaciteiten
beschikt het?
La situation sur place n’est toujours pas stabilisée.
Dans ce contexte, il est important de connaître la
situation de l’armée irakienne. De quelles capacités
dispose-t-elle?
Ten slotte vraagt de spreker om precisering bij de
financiële kosten van een verlenging van de missie in
2015. Zal het in 2015 om dezelfde capaciteit gaan die
België ter beschikking stelt of een lagere?
Enfin, l’intervenant demande des précisions concernant les coûts financiers d’une prolongation de la
mission en 2015. La Belgique mettra-t-elle une même
capacité à disposition ou une capacité inférieure?
Klopt het dat de kredieten daartoe niet volledig ten
laste van sectie 16 (ministerie van Landsverdediging)
van de algemene uitgavenbegroting komen maar ook,
ten belope van 18 miljoen euro, ten laste van de interdepartementale provisie. Zullen deze bedragen volstaan?
Werden er in de schoot van de regering hieromtrent
afspraken gemaakt?
Est-il exact que les crédits nécessaires ne seront pas
intégralement supportés par la section 16 du budget
général des dépenses (ministère de la Défense), mais
seront également imputés, à concurrence de 18 millions d’euros, sur la provision interdépartementale. Ces
montants seront-ils suffisants? Des accords ont-ils été
conclus à ce sujet au sein du gouvernement?
De heer Benoit Hellings (Ecolo-Groen) legt uit dat
de internationale coalitie momenteel probeert IS in
de meest geïsoleerde zones te treffen om het aantal
nevenslachtoffers te beperken. Die strategie heeft
paradoxaal genoeg tot gevolg dat de soennitische strijders van IS zich terugplooien op de steden Ramadi en
Fallujah, waar ze moeilijk onder de bevolking opspoorbaar zijn, terwijl de buitenlandse strijders naar Syrië
vluchten. Die zich verplaatsende strijders dreigen dan
ook nog meer burgerslachtoffers te veroorzaken.
M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) explique que la
coalition internationale tente aujourd’hui de toucher l’EI
dans les zones les plus isolées afin de limiter le nombre
de victimes collatérales. Cette stratégie a paradoxalement pour effet de faire se replier les combattants
sunnites de l’EI vers les villes de Ramadi et Fallujah,
où ils sont difficilement repérables parmi la population
tandis que les combattants étrangers fuient vers la Syrie.
Ces mouvements de combattants risquent dès lors de
causer davantage de victimes civiles.
Voorst onderstreept de spreker dat op 13 november
2014 een akkoord werd gesloten tussen de Iraakse
regering en de regering van Iraaks Koerdistan over de
verdeling van de aardolie-inkomsten. Hoe zou kunnen
worden overwogen ook de soennitische minderheid
van die financiële middelen te laten profiteren, daar het
bekend is dat onder meer het minderhedenvraagstuk
aan de bron ligt van het huidige conflict?
L’orateur souligne également qu’un accord sur
la répartition des revenus du pétrole a été conclu le
13 novembre 2014 entre le gouvernement irakien et le
gouvernement du Kurdistan irakien. Comment pourrait-on envisager d’également faire profiter la minorité
sunnite du pays de ces ressources financières puisque
l’on sait qu’une des causes du conflit actuel réside dans
la problématique des minorités?
Vervolgens beklemtoont de heer Hellings dat voor
rekening van de Iraakse regering optredende privémilities volgens een rapport van Amnesty International van
14 oktober 2014 wreedheden hadden begaan tegenover
de soennitische burgerbevolking2. Brengt België dat
M. Hellings souligne ensuite qu’un rapport d’Amnesty
International du 14 octobre 2014 a établi que des exactions sur la population civile sunnite avaient été commises par des milices privées agissant pour le compte
du gouvernement irakien2. La Belgique aborde-t-elle
2
2
Zie het rapport “Absolute impunity. Militia rule in Iraq”, dat
beschikbaar is op het volgende internetadres: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/015/2014/en/17cbb7ef-7ca44b5a-963e-661f256fddb0/mde140152014en.pdf.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
Le rapport “Absolute impunity. Militia rule in Iraq” est disponible
à l’adresse suivante: http://www.amnesty.org/en/library/asset/
MDE14/015/2014/en/17cbb7ef-7ca4-4b5a-963e-661f256fddb0/
mde140152014en.pdf.
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
14
DOC 54
0736/001
vraagstuk ter sprake bij zijn bilaterale en/of multilaterale
contacten met Irak?
cette question dans ses contacts bilatéraux et/ou multilatéraux avec l’Irak?
Tevens wenst de spreker te vernemen of België
van plan is om, bovenop zijn humanitaire bijdrage,
andere maatregelen te nemen, naar het voorbeeld van
Nederland, dat een diplomatiek vertegenwoordiger in
Bagdad heeft gehandhaafd en dat een bedrag van 1,5
miljoen US dollar heeft vrijgemaakt ter ondersteuning
van de Iraakse politie en justitie. Welke bijdrage is België
overigens voornemens te leveren bij de Conferentie
van Berlijn?
L’orateur aimerait également savoir si la Belgique a
l’intention de prendre des mesures autres que sa contribution humanitaire, suivant ainsi l’exemple des PaysBas qui ont maintenu un représentant diplomatique à
Bagdad et ont débloqué un montant d’1,5 million de
dollars US pour soutenir la police et la justice irakiennes.
Quelle contribution la Belgique a-t-elle par ailleurs prévu
d’apporter à la Conférence de Berlin?
Tot slot herinnert de spreker eraan dat het belangrijk
is dat geen enkele Europese Staat IS financiert via
zijn aardoliebevoorrading. Hij benadrukt dat de Raad
Buitenlandse Zaken van 20 oktober 2014 trouwens heeft
beslist de sancties tegen het Syrische bewind in verband
met de verkoop van vliegtuigbrandstof te verruimen,
ondanks heftige tegenstand van de Italiaanse regering.
Enfin, l’orateur rappelle l’importance qu’aucun État
européen ne finance l’EI par le biais de son approvisionnement en pétrole. Il souligne que le Conseil Affaires
étrangères du 20 octobre 2014 a par ailleurs décidé
d’étendre les sanctions à l’égard du régime syrien à la
vente de carburants pour l’aviation, malgré une forte
opposition du gouvernement italien.
De heer Peter De Roover (N-VA) verwijst naar de
rol van Turkije en meer in het bijzonder naar de strijd
om de stad Kobani op de Turks-Syrische grens, waar
zich thans ware drama’s aan het afspelen zijn. Dit valt
niet binnen het actieveld van het Belgisch leger, maar
wel van de internationale coalitie als dusdanig die een
bredere actieradius bezit. Niettegenstaande de zware
weerstand van de Koerdische bevolking is het risico
dat de stad zal vallen reëel. Turkije aarzelt om ten volle
mee te strijden in de internationale coalitie tegen IS en
stelt zijn vliegvelden nog steeds niet beschikbaar voor
Amerikaanse toestellen. Enkel een 150-tal gewapende
Peshmerga-strijders mochten over Turks grondgebied
naar Kobani trekken. Wat is de positie van de federale
regering tegenover de Turkse houding?
M. Peter De Roover (N-VA) renvoie au rôle de la
Turquie, en particulier à la bataille pour la ville de Kobane
à la frontière turco-syrienne, qui est actuellement le
théâtre de véritables drames. Cela ne relève pas du
domaine d’action de l’armée belge, mais de celui, plus
vaste, de la coalition internationale en tant que telle. En
dépit de la forte résistance de la population kurde, le
risque d’une chute de la ville est réel. La Turquie hésite
à s’engager pleinement aux côtés de la coalition internationale contre l’EI et ne met toujours pas ses aéroports
à la disposition des appareils américains. Seuls quelque
150 combattants Peshmerga armés ont pu se rendre
à Kobane en passant par le territoire turc. Comment le
gouvernement fédéral juge-t-il l’attitude de la Turquie?
Het humanitaire aspect vergt de grootste aandacht.
Terwijl de Belgische militaire tussenkomst duidelijk afgebakend en beperkt is tot Irak, zou men op humanitair
vlak minder strikt dienen te zijn. Welke zijn de plannen
van de regering om noodhulp te sturen naar de SyrischIraakse grens ter ondersteuning van de lokale bevolking
en binnen welke termijn?
L’aspect humanitaire requiert la plus grande attention.
Alors que l’intervention militaire belge est clairement
définie et limitée à l’Irak, il s’agirait d’être moins strict
sur le plan humanitaire. Quels sont les projets du gouvernement concernant l’envoi de secours à la frontière
turco-syrienne afin de venir en aide à la population locale
et quel en est le calendrier?
Ondertussen duiken in de media geruchten op dat
IS in haar strijd tegen het regime van president Bashar
al-Assad en tegen de meer gematigde oppositie, met
de Syrische zusterorganisatie van Al Quaeda, Jabhat
al-Nnusra, een pact zou hebben gesloten. Het samengaan van beide groepen zou de toestand op het terrein
zeer in het nadeel van de gematigde oppositie en de
Koerdische strijders kunnen doen overhellen. Kan de
minister bevestigen dat er zulk een samenwerking is of
niet? Indien deze vraag positief wordt beantwoord, heeft
het dan gevolgen voor het Belgisch optreden tegen IS
Dans l’intervalle, la presse se fait l’écho de rumeurs
selon lesquelles l’EI aurait conclu un pacte avec l’organisation sœur d’Al Qaïda en Syrie, Jabhat al-Nnusra,
dans sa lutte contre le régime du président Bashar alAssad et contre l’opposition modérée. L’union de ces
deux groupes pourrait faire basculer la situation sur le
terrain au net désavantage de l’opposition modérée et
des combattants kurdes. Le ministre peut-il confirmer
ou non l’existence d’une telle collaboration? Dans
l’affirmative, cela a-t-il des conséquences pour l’intervention belge contre l’EI en Irak? Quelles en sont les
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
15
in Irak? Wat zijn de gevolgen voor het beleid van de
Westerse landen t.a.v. Syrië?
conséquences pour la politique des pays occidentaux
à l’égard de la Syrie?
De heer Richard Miller (MR) beklemtoont dat Turkije,
dat in het Iraakse conflict humanitair zeer actief is geweest, zich militair kennelijk terughoudender opstelt.
Het ziet er overigens naar uit dat IS-strijders de TurksSyrische grens hebben kunnen oversteken. Gezien de
geostrategische rol van Turkije in de regio en omdat
Turkije een historische NAVO-bondgenoot is, pleit de
spreker ervoor bijzondere aandacht te hebben voor de
specifieke situatie van dat land.
M. Richard Miller (MR) souligne que la Turquie, qui a
été fort active en matière humanitaire dans le cadre du
conflit irakien, semble avoir une attitude plus réservée
sur le plan militaire. Il semblerait par ailleurs que des
combattants de l’EI aient pu franchir la frontière turcosyrienne. Compte tenu de son rôle géostratégique dans
la région et du fait que la Turquie est un allié historique
de l’OTAN, l’orateur plaide pour que l’on accorde une
attention particulière à la situation spécifique de ce pays.
Vervolgens wenst het lid te vernemen of de regering
van plan is bijkomende humanitaire stappen te ondernemen om de minderheden in de regio ter hulp te komen.
Le membre souhaiterait ensuite savoir si le gouvernement a l’intention de mener des actions supplémentaires sur le plan humanitaire afin de venir en aide aux
minorités de la région.
Ten slotte herinnert de heer Miller aan zijn mondelinge
vraag over de bezorgdheid van de UNESCO omtrent
het bestaan van een georganiseerde kunstsluikhandel, waarvan de opbrengst naar verluidt dient om IS te
financieren (CRIV 54 COM 022, blz. 13).
M. Miller rappelle enfin sa question orale relative aux
inquiétudes de l’UNESCO par rapport à l’existence d’un
trafic organisé d’œuvres d’art, dont les bénéfices serviraient au financement de l’EI (CRIV 54 COM 022, p. 13).
De heer Dirk Van der Maelen (sp.a) vraagt de regering
om een overzicht te verstrekken van alle humanitaire
hulp die zij aan Syrië en Irak biedt tot einde 2014. Is
het juist dat sommige van die middelen zullen afnemen
in de toekomst? Wat beoogt de regering in 2015 aan
humanitaire hulp te geven?
M. Dirk Van der Maelen (sp.a) demande au gouvernement de fournir une vue globale de l’aide humanitaire
qu’il octroie à la Syrie et à l’Irak jusque fin 2014. Est-il
exact que certains de ces moyens seront réduits à l’avenir? Quel montant le gouvernement prévoit-il d’accorder
à l’aide humanitaire en 2015?
De minister geeft aan dat in Europa over een strategiewissel zou worden nagedacht. De heer Van der
Maelen denkt dat daar inderdaad grote nood aan is.
De internationale coalitie tegen Islamitische staat is
uitgegaan van het standpunt dat Irak eerst moest worden aangepakt alvorens in Syrië op te treden. Volgens
specialisten in internationale betrekkingen zou het
Westen veel meer zijn aandacht dienen te richten op
Syrië. Doordat de tegenstanders van president Bashar
al-Assad, zoals het vrije Syrische leger zijn verzwakt,
wint het Assad-regime terug aan terrein. Men moet
vermijden dat de gematigde oppositie helemaal van de
kaart zou worden geveegd omdat zij een steunpunt kan
zijn waarrond een nieuw regime zou kunnen worden
opgebouwd. Is de regering het eens met het standpunt
dat er een wijziging van strategie moet komen?
Le ministre indique que l’Europe réfléchirait à un
changement de stratégie. M. Van der Maelen estime
qu’un tel changement s’impose effectivement. La coalition internationale contre l’État islamique a considéré
qu’il fallait d’abord régler les problèmes en Irak avant
d’agir en Syrie. Selon des spécialistes des relations
internationales, l’Occident devrait plutôt concentrer son
attention sur la Syrie. Le régime du président Bacher
al-Assad regagne du terrain suit à l’affaibilissement de
ses adversaires, tels que l’Armée syrienne libre. De ce
fait, le régime d’Assad regagne du terrain. Il convient
d’éviter que l’opposition modérée ne soit totalement
rayée de la carte, parce qu’elle pourrait servir de point
d’appui pour l’installation d’un nouveau régime. Le
gouvernement souscrit-il à la thèse selon laquelle un
changement de stratégie s’impose?
Volgens bepaalde media zou die ommekeer in de
gedachten in de VS reeds bezig zijn. Als gevolg hiervan
zou de VS bereid zijn een zwaar diplomatiek offensief
op te starten tegen het regime van president Bashar
al-Assad en zijn bondgenoten waarbij restanten van
zijn regime bewaard zouden kunnen blijven met het
oog op de sluiting van plaatselijke bestanden met de
gematigde oppositie en de Koerden. Volgens de heer
Selon certains médias, ce revirement de stratégie
serait déjà en cours aux États-Unis. Les États-Unis
seraient dès lors disposés à lancer une lourde offensive
diplomatique contre le régime du président Bachar elAssad et ses alliés, tout en prévoyant la possibilité de
maintenir des restes de son régime afin de conclure des
trêves locales avec l’opposition modérée et les Kurdes.
Selon M. Van der Maelen, la force de résistance de
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
16
DOC 54
0736/001
Van der Maelen is de sterkte van de positie van Assad
van in het begin verkeerd ingeschat geweest.
Bachar el-Assad a été mal évaluée dès le départ.
VN-gezant voor de Syrische crisis, Staffan de Mistura
werkt aan een strategie gericht op de bevriezing van de
frontlijnen door middel van lokale wapenstilstanden die
nadien zouden moeten worden uitgebreid. De spreker
apprecieert dat de minister verklaart achter het standpunt van de heer de Mistura te staan. Kan de minister
nu reeds inschatten hoe de situatie op Europees vlak is?
Zal men de Amerikaanse strategie volgen of de aanpak
van de humanitaire catastrofe prioriteit geven?
L’envoyé spécial des Nations Unies pour la crise
syrienne, M. Staffan de Mistura élabore une stratégie
axée sur le gel des lignes de front par le biais de cessez-le-feu locaux qui devraient être étendus par la suite.
L’intervenant se réjouit que le ministre se rallie à la position de M. de Mistura. Le ministre peut-il déjà évaluer
quelle sera la position adoptée au niveau européen?
Suivra-t-on la stratégie américaine ou donnera-t-on
la priorité à la gestion de la catastrophe humanitaire?
Ten slotte refereert de spreker naar een artikel op de
website van Global.Post (zie bijlage 2 van dit verslag).
Hij vraagt aan de minister van Defensie om de taken op
te lijsten die de verschillende landen van de coalitie op
zich nemen. Volgens de heer Van der Maelen nemen
er dertien landen van de Europese Unie deel aan de
coalitie maar slechts vijf daarvan nemen effectief deel
aan de bombardementen. Is het niet aangewezen dat
ook in Europa een burden sharing voor deze operatie
zou worden afgesproken? Voor België vertegenwoordigt
deze missie immers een zware last, zeker in het licht van
de recente budgettaire restricties. Het kan niet dat dit
voor lange duur en over verschillende jaren zou blijven
aanhouden. De regering moet er bij haar Europese collega’s op aandringen dat zij ook een deel van de lasten
zouden opnemen.
Enfin, se référant à un article publié sur le site Global.
Post (voir annexe 2 du présent rapport), l’intervenant
demande au ministre de la Défense de répertorier les
missions prises en charge par les différents pays qui
forment la coalition. Selon M. Van der Maelen, treize
pays de l’Union européenne font partie de la coalition,
mais seuls cinq participent effectivement aux bombardements. Ne se recommande-t-il pas de convenir, en
Europe également, d’un burden sharing pour cette
opération? Pour la Belgique, cette mission représente,
en effet, une lourde charge, a fortiori au regard des
restrictions budgétaires récentes. Il est impensable
que cette situation perdure, voire s’éternise pendant
plusieurs années. Le gouvernement doit insister auprès
de ses collègues européens pour qu’ils assument également une partie des charges.
Mevrouw Véronique Caprasse (FDF) onderstreept
dat bijna 300 000 Iraakse christenen gedwongen werden te vluchten voor de vervolgingen door IS. Volgens
Amnesty International voert IS een etnische zuivering
door 3. In die context vraagt het Steuncomité voor
Oosterse Christenen dat België die mensen hulp biedt
en dat de betrokkenen een opleiding krijgen om te leren
met wapens om te gaan.
Mme Véronique Caprasse (FDF) souligne que près
de 300 000 chrétiens d’Irak ont dû fuir suite aux persécutions dont ils sont victimes de la part de l’EI, qui
procèderait à un nettoyage ethnique selon Amnesty
International3. Dans ce contexte, le Comité belge de
soutien aux chrétiens d’Orient demande que la Belgique
apporte une protection à ces personnes et qu’une formation au maniement des armes leur soit dispensée.
De spreekster vraagt welke hulp België de oosterse christenen biedt. Worden synergievormen ontwikkeld tussen de vice-eersteminister en minister van
Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met
Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en diens
collega’s in de regering, teneinde een samenhangend
asielbeleid uit te bouwen en in een sanctieregeling te
voorzien voor de Belgen die IS steunen? Zijn voorts
Europese sancties gepland tegen personen of organisaties die IS financieel steunen?
L’oratrice demande quelle aide est apportée par la
Belgique aux chrétiens d’Orient. Des synergies sontelles développées entre le vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé
de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et
ses autres collègues du gouvernement afin de mettre
en place une politique d’asile cohérente et de prévoir
un mécanisme de sanctions pour les Belges qui soutiennent l’EI? Des sanctions européennes sont-elles
par ailleurs prévues à l’encontre des personnes ou
organisations qui soutiennent financièrement l’EI?
3
3
Het rapport “Iraq: Ethnic cleansing on historic scale: the Islamic
State’s systematic targeting of minorities in northern Iraq” is
beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.amnesty.
org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/b3a0980f-ee7a-4554b1ce-108e0a496440/mde140112014en.pdf.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
Le rapport “Iraq: Ethnic cleansing on historic scale: the Islamic
State’s systematic targeting of minorities in northern Iraq” est
disponible à l’adresse suivante: http://www.amnesty.org/en/
library/asset/MDE14/011/2014/en/b3a0980f-ee7a-4554-b1ce108e0a496440/mde140112014en.pdf.
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
17
IV. — ANTWOORDEN VAN DE VICEEERSTEMINISTER EN MINISTER VAN
BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN EUROPESE
ZAKEN, BELAST MET BELIRIS EN DE FEDERALE
CULTURELE INSTELLINGEN
1. Turkije
IV. — RÉPONSES DU VICE-PREMIER MINISTRE
ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET
EUROPÉENNES, CHARGÉ DE BELIRIS
ET DES INSTITUTIONS
CULTURELLES FÉDÉRALES
1. Turquie
België heeft ermee ingestemd om in de dialoog met
Turkije over het buitenlands beleid in het algemeen en in
het bijzonder over de crisis in Syrië en de strijd tegen IS,
de druk op te voeren. Die dialoog loopt op het hoogste
niveau en wordt actief opgevolgd. In het kader daarvan
heeft de Coördinator van de EU voor terrorismebestrijding, de heer Gilles de Kerckhove, recent contact gehad
met de Turkse regering in Ankara. Tijdens de volgende
bilaterale gesprekken zal de minister deze onderwerpen
opnieuw aankaarten bij zijn Turkse gesprekspartners.
Overleg met de ministers van Binnenlandse Zaken,
Justitie en Buitenlandse Zaken van beide landen wordt
nagestreefd.
La Belgique a accepté d’augmenter la pression dans
le cadre du dialogue entamé avec la Turquie sur la politique étrangère, en général, et la crise en Syrie et la lutte
contre l’EI, en particulier. Ce dialogue est mené au plus
haut niveau et est activement suivi. Dans ce cadre, le
coordinateur de l’UE pour la lutte contre le terrorisme,
M. Gilles de Kerckhove, s’est entretenu récemment
avec le gouvernement turc à Ankara. Au cours des prochaines rencontres bilatérales, le ministre réabordera
ces thématiques auprès de ses interlocuteurs turcs.
Une concertation est recherchée avec les ministres de
l’Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères des
deux pays.
Turkije stelt inderdaad zijn luchtmachtbases ter beschikking van de coalitie tegen IS, weze het momenteel
enkel voor logistieke steun en humanitaire acties. In
dat verband onderstreept de minister dat Turkije zich
bijzonder genereus heeft getoond wat de opvang van
vluchtelingen betreft. Ook via bilaterale weg, via de EU
en de VN-agentschappen wordt opvanghulp geboden
voor het grensgebied tussen Turkije en Syrië. Een uit
de stad Kobani afkomstige vluchtelingenstroom van
ruim 180 000 personen werd door Turkije opgevangen
bovenop de 1,4 miljoen vluchtelingen uit Syrië die
reeds eerder opvang kregen. Bovendien geeft Turkije
heel veel informatie door wat de buitenlandse strijders
betreft. Inzake de financiering van IS door middel van
olie-inkomsten wordt wel een zekere druk op Turkije
uitgeoefend om dit tegen te gaan.
La Turquie a bel et bien mis ses bases aériennes à
la disposition de la coalition contre l’EI, même si cette
mise à disposition ne couvre, pour l’instant, que l’aide
logistique et les actions humanitaires. À cet égard, le
ministre souligne que la Turquie s’est montrée particulièrement généreuse en ce qui concerne l’accueil des
réfugiés. Une aide à l’accueil est également dispensée
par le biais de la voie bilatérale, de l’Union européenne
et des agences onusiennes pour la région frontalière
entre la Turquie et la Syrie. La Turquie a accueilli un
afflux de plus de 180 000 réfugiés venus de la ville de
Kobané, alors qu’elle avait déjà accueilli 1,4 million de
réfugiés de Syrie. En outre, la Turquie communique
une foule de renseignements en ce qui concerne les
combattants étrangers. Quant au financement de l’EI
par les revenus du pétrole, une certaine pression est
exercée sur la Turquie pour enrayer ce phénomène.
2. Financiering IS
2. Financement de l’EI
Voor de problematiek van de financiering van IS stipt
de minister aan dat er intern een taskforce is opgericht
om dit op te volgen. Het komt er vooral op aan te onderzoeken welke de kanalen zijn die kunnen worden
drooggelegd. Veel zaken kunnen op internationaal niveau worden overeengekomen maar het is vooral op het
terrein dat moet worden opgetreden omdat het uiteraard
om clandestiene transacties gaat. Zo is bijvoorbeeld de
verkoop van geroofde kunstpatrimoniumstukken een
belangrijke inkomstenbron voor IS.
En ce qui concerne la problématique du financement
de l’EI, le ministre indique qu’une task force a été mise
en place en interne dans le but de suivre ce dossier. Sa
mission principale est d’étudier quels sont les canaux
qui peuvent être asséchés. Beaucoup de choses
peuvent être convenues au niveau international mais
c’est surtout sur le terrain qu’il convient d’agir, dès lors
qu’il s’agit bien évidemment de transactions clandestines. Ainsi, la vente de pièces du patrimoine artistique
volées est une source importante de revenus pour l’EI.
Daarnaast zijn er ook nog de inkomsten uit olie, inbeslagnames, losgelden, afpersing, e.d. De internationale
gemeenschap tracht de financiering van IS op al deze
Le pétrole, les confiscations, les rançons, les extorsions, etc. sont d’autres sources de revenus pour l’EI.
La communauté internationale s’efforce de lutter contre
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
18
DOC 54
domeinen tegen te gaan. Wat echter niet kan worden
bevestigd is dat sommige Europese landen onrechtstreeks olie van IS zouden hebben aangekocht.
3. Saoedi-Arabië en Qatar
4. Iran
S’agissant de l’Arabie saoudite et du Qatar, le ministre a déjà indiqué les montants que le premier pays
consacre à l’aide humanitaire. Cela n’empêche pas de
mener le débat sur la relation que des États peuvent
entretenir avec des groupes impliqués dans des conflits
armés. Ce fut le cas en Afghanistan mais également
dans d’autres parties du monde. Selon le ministre, il
n’est actuellement plus question de financement de l’EI
par des États. Les pays précités font partie intégrante
de la coalition internationale. Il y a en permanence des
contacts avec ces deux pays pour leur demander de
participer activement à la lutte contre l’EI, également
en ce qui concerne le financement. Il ne faut pas non
plus perdre de vue qu’outre les États, il existe une série
de fondations, de groupes, etc. dans ces pays qui pourraient financer l’EI.
4. Iran
De minister preciseert dat het zeer belangrijk is om
goede contacten te onderhouden met Iran en het zoveel mogelijk te betrekken bij onderhandelingen, niettegenstaande de houding van Saoedi-Arabië en Qatar
tegenover dit land. Zonder Iran is een oplossing voor
de conflicten in die regio quasi onmogelijk. De onderhandelingen in Wenen over het Iraans kernprogramma
kunnen misschien zorgen voor een positieve stimulans.
5. Toenadering tussen IS en Jabhat al-Nusra
6. Minderheden
Les informations faisant état d’un rapprochement
entre l’EI et le front al-Nusra ne sont pas neuves.
Jusqu’ici, le ministre n’en a pas encore reçu confirmation et il n’est apparemment pas question d’un accord
général. Des pactes peuvent bien évidemment être
conclus au niveau local. Cela a toujours été, pour le gouvernement belge, la principale raison pour ne pas livrer
d’armes. Il y a en effet une trop grande incertitude sur
l’identité du groupe qui en disposera en fin de compte.
6. Minorités
Men moet erkennen dat de christelijke minderheid
slachtoffer is van het geweld in de regio, maar in aantallen zijn het vooral moslimslachtoffers die te betreuren
zijn. De kern van de strijd wordt immers gevormd door
een interne tegenstelling onder moslims.
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
Le ministre précise qu’il est très important d’entretenir
de bons contacts avec l’Iran et de l’associer au maximum aux négociations, indépendamment de l’attitude
de l’Arabie saoudite et du Qatar vis-à-vis de ce pays.
Sans l’Iran, une solution aux conflits qui ravagent cette
région est quasi impossible. Les négociations à Vienne
sur le programme nucléaire iranien peuvent peut-être
se révéler un incitant positif.
5. Rapprochement entre l’EI et Jabhat al-Nusra
Berichten over toenadering tussen IS en het al-Nusra
front zijn niet nieuw. Tot nu toe heeft de minister daar
nog geen bevestiging van en blijkbaar is er toch geen
sprake van een algemeen akkoord. Uiteraard kunnen
op lokaal vlak wel pacten worden gesloten. Dit is steeds
de belangrijkste reden geweest voor de Belgische
regering om geen wapens te leveren. De onzekerheid
is immers te groot over welke groep die uiteindelijk in
handen zal krijgen.
2e
le financement de l’EI dans tous ces domaines. Il n’est
toutefois pas possible de confirmer que certains pays
européens ont, par une voie détournée, acheté du
pétrole à l’EI.
3. Arabie saoudite et Qatar
Wat Saoedi-Arabië en Qatar betreft heeft de minister
reeds aangegeven welke bedragen dit eerste land spendeert aan humanitaire hulp. Dit verhindert niet dat het
debat wordt gevoerd over de relatie die staten kunnen
hebben met groepen die betrokken zijn in gewapende
conflicten. Het was het geval in Afghanistan maar ook
nog in andere delen van de wereld. Volgens de minister
is er thans geen sprake meer van financiering van IS
door staten. Voornoemde landen maken deel uit van
de internationale coalitie. Steeds wordt beide landen
bij contacten gevraagd om actief deel te nemen aan de
strijd tegen IS, ook wat de financiering betreft. Men mag
ook niet vergeten dat er naast de staten ook nog tal van
stichtingen, groepen e.d. in die landen bestaan die wel
voor financiering zouden kunnen zorgen.
KAMER
0736/001
2014
Force est de reconnaître que la minorité chrétienne
est victime de violences dans la région, mais arithmétiquement, le plus grand nombre de victimes se compte
dans les rangs musulmans. Le nœud du conflit est en
effet une opposition interne entre musulmans.
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
19
De strijd van de internationale coalitie is de eerste
en de belangrijkste actie om een halt toe te roepen
aan de IS-opmars. Op het terrein wordt evenwel ook
getracht lokaal de vluchtelingen op te vangen. Ook op
Europees en Belgisch grondgebied wordt een grotere
opvangmogelijkheid nagestreefd. Wanneer de stabiliteit
op het terrein en op het politieke vlak op een dag terug
haar intrede zal doen, zullen een aantal gemeenschappen waarschijnlijk terug kunnen keren. Maar het is thans
onmogelijk te voorspellen wanneer dit precies in de
toekomst zal plaatshebben.
7. Humanitaire hulp
7. Aide humanitaire
De lijst van de verschillende acties van de departementen van Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking is opgenomen als bijlage
bij dit verslag.
8. Syrië
9. Roof kunstvoorwerpen
10. Belgisch engagement in Irak
En ce qui concerne le vol d’objets d’art, la Belgique
s’efforce d’agir par voie bilatérale ou multilatérale.
Mais ce sont les stratégies développées au niveau de
l’Union européenne ou des Nations Unies qui sont les
plus efficaces.
10. L’engagement de la Belgique en Irak
Het belangrijkste Belgische engagement is uiteraard het militaire door het sturen van een F-16 detachement. Dit is al heel wat in vergelijking met andere
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
La Haute Représentante de l’Union pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité , Mme Frederica
Mogherini, appuyée en cela par la Belgique, s’efforce
de dégager un accord sur la situation sur le terrain, plus
particulièrement dans la ville d’Alep. Peut-être, dans un
futur proche, sera-t-il possible de conclure un accord sur
la gestion de la ville, même s’il n’est pas encore question
d’un cessez-le-feu général pour autant. Le régime de
Bachar al-Assad contrôle une grande partie de la ville;
l’autre partie est aux mains de l’opposition. La Belgique
pourrait peut-être prendre part à une opération d’aide
humanitaire en offrant, par exemple, une aide médicale.
Il est essentiel à cet égard d’avoir des contacts, tant
bilatéraux que multilatéraux, avec la Russie et l’Iran afin
de s’assurer des pressions nécessaires sur les deux
camps. Le ministre est convaincu qu’une approche pasà-pas est la seule issue menant à un gouvernement de
transition sans le président Bachar Al-Assad.
9. Vol d’objets d’art
Inzake de roof van kunstvoorwerpen tracht België
via bilaterale of multilaterale weg actie te ondernemen.
Maar het is vooral door middel van strategieën op niveau van de Europese Unie of de VN dat efficiënt kan
worden opgetreden.
2e
La liste des différentes actions des départements des
Affaires étrangères, de la Défense et de la Coopération
au développement figure en annexe du présent rapport.
8. Syrie
De Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, mevrouw
Federica Mogherini, hierin gesteund door België,
streeft ernaar een akkoord tot stand te brengen over
de toestand op het terrein meer in het bijzonder in de
stad Aleppo. Misschien is in de nabije toekomst een
overeenkomst mogelijk over het bestuur van de stad
alhoewel er daarom nog geen sprake is van een algemeen staakt-het-vuren. Het Assad-regime heeft een
groot deel van de stad in handen; het overige deel is
in handen van de oppositie. België zou misschien deel
kunnen nemen aan een humanitaire hulpoperatie door
bijvoorbeeld medische hulp te bieden. Essentieel in dit
verband is dat er contacten zijn, zowel bilaterale als via
internationale organisaties, met Rusland en Iran om zich
te verzekeren van de nodige druk op beide kampen.
De minister is ervan overtuigd dat de stap-voor-stap
benadering de enige uitweg is in de richting van een
transitieregering zonder president Bashar al-Assad.
KAMER
L’intervention de la coalition internationale est la
première et aussi la principale action visant à stopper
la marche en avant de l’EI. Sur le terrain, des efforts
sont toutefois également consentis pour accueillir les
réfugiés au niveau local. On tente également d’accroître
les capacités d’accueil sur les territoires européen et
belge. Lorsque la stabilité sera revenue sur le terrain
et sur le plan politique, un certain nombre de communautés pourront probablement rentrer chez elles. Mais
il est aujourd’hui impossible de prévoir à quel moment
précis cela aura lieu.
2014
Le principal engagement de la Belgique se situe
bien entendu sur le plan militaire, avec l’envoi d’un
détachement de F-16, ce qui constitue déjà une aide
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
20
DOC 54
0736/001
landen. Daarnaast is er ook nog het humanitaire en het
diplomatieke.
très appréciable par rapport à ce que font d’autres pays.
La Belgique s’est également engagée sur les plans
humanitaire et diplomatique.
11. Lijst van deelnemende landen aan de internationale coalitie
11. Liste des pays participant à la coalition
internationale
De lijst van deelnemende landen aan de internationale coalitie tegen Islamitische staat (IS) is als bijlage
gevoegd bij het verslag van de gedachtewisseling
over de verlenging van de Belgische deelneming aan
de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS)
(DOC 54 0613/001) die op 24 oktober 2014 werd gehouden voor de verenigde commissies voor de Buitenlandse
betrekkingen en de Landsverdediging.
La liste des pays participant à la coalition internationale mise en place contre l’État islamique (EI) est jointe
en annexe du rapport de l’échange de vues relatif à
la prolongation de la participation belge à la coalition
internationale contre l’État islamique (EI) (DOC 54
0613/001), qui a eu lieu le 24 octobre 2014 devant les
commissions réunies des Relations extérieures et de
la Défense nationale.
12. Buitenlandse strijd ers / strijd teg en
radicalisering
12. Combattants étrangers / lutte contre la
radicalisation
Om dit probleem op te volgen werd intern een taskforce opgericht waarin overleg tussen alle betrokken
partijen plaatsvindt. Er dient echter wel rekening mee
te worden gehouden dat het federaal parket bevoegd
is voor eventuele vervolgingen. Een aantal teruggekeerde strijders werd gearresteerd en opgesloten.
Indien zou bevestigd worden dat onder de beulen van
de IS-gevangenen er Belgen zouden zijn, zal vervolging
worden ingesteld zonder hun terugkeer af te wachten.
Er kan geen straffeloosheid worden geduld op dit vlak.
Une task force permettant la concertation entre l’ensemble des parties concernées a été créée en interne
pour assurer le suivi de cette problématique. Il convient
toutefois de tenir compte du fait que le Parquet fédéral
est compétent pour engager des poursuites éventuelles.
Un certain nombre de combattants revenus en Belgique
ont été arrêtés et emprisonnés. S’il s’avère que des
Belges se trouvent parmi les bourreaux qui assassinent
les prisonniers de l’EI, des poursuites seront entamées
à leur égard sans attendre leur retour. Il ne peut pas y
avoir d’impunité dans ce domaine.
De problematiek van de radicalisering van sommige
jongeren rechtvaardigt op zich alleen al de deelname
van België aan de internationale coalitie. Dit fenomeen
stemt tot nadenken en het lijkt waarschijnlijk dat de
inspanning om de radicalisering in te dijken zeer lang
zal moeten worden volgehouden.
La question de la radicalisation de certains jeunes
justifie déjà, à elle seule, la participation de la Belgique
à la coalition internationale. Ce phénomène donne à
réfléchir et il est probable qu’il faudra encore poursuivre
très longtemps les efforts mis en place pour endiguer
la radicalisation.
V. — ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN
DEFENSIE, BELAST MET AMBTENARENZAKEN
V. — RÉPONSES DU MINISTRE DE LA DÉFENSE,
CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE
De minister geeft aan dat hij alles in het werk stelt
om de Kamer regelmatig te informeren over de evolutie
van de situatie. Wat de kosten van de operatie betreft,
merkt hij op dat de politieke fracties die nu in de oppositie zitten, zich in de loop van de afgelopen vijfentwintig
jaar niet bekommerden om de begrotingssituatie van
ons land.
Le ministre indique qu’il met tout en œuvre pour
informer régulièrement la Chambre de l’évolution de
la situation. Pour ce qui est du coût de l’opération, il
observe que des groupes politiques qui se trouvent
aujourd’hui dans l’opposition, ne se sont pas inquiétés
de la situation budgétaire de notre pays au cours de ces
vingt-cinq dernières années.
België heeft een permanente vertegenwoordiger
in het US Central Command (US CENTCOM), het
Amerikaanse commando dat in Tampa (Florida) is gevestigd. Ons land heeft tot nu toe geen enkele concrete
vraag gekregen om grondtroepen te sturen.
La Belgique a un représentant permanent à l’US
Central Command (US CENTCOM), le commandement
américain, situé à Tampa (Floride). Notre pays n’a reçu
à ce jour aucune demande concrète concernant l’envoi
de troupes au sol.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
21
Wat de lijst van landen betreft die deelnemen aan
de internationale coalitie, verwijst de minister naar de
bijlage bij het verslag van de vergadering van 24 oktober
2014 (DOC 54 0613/001, blz. 25).
Pour ce qui est de la liste des pays participant
à la coalition internationale, le ministre renvoie à
l’annexe du rapport de la réunion du 24 octobre 2014 (DOC 54 0613/001, p. 25).
De minister is ervan overtuigd dat de opdracht van de
F-16’s in 2015 moet worden verlengd. Van in het begin
was het duidelijk dat die opdracht veel langer zou duren
dan de oorspronkelijke periode van één maand, waarmee de Kamer had ingestemd. De opdracht, gepland
in het kader van die verlenging, is helemaal in overeenstemming met de door de Kamer aangenomen resolutie
van 26 september 2014 betreffende de toestand in Irak
en de deelneming van België aan de internationale
coalitie tegen IS (DOC 54 0305/004).
Le ministre se dit convaincu que la mission des
F-16 doit être prolongée en 2015. Depuis le départ, il
était évident que cette mission serait bien plus longue
que la première période d’un mois consentie par la
Chambre. La mission prévue dans le cadre de cette
prolongation est totalement conforme à la résolution
adoptée par la Chambre le 26 septembre 2014 sur la
situation en Irak et la participation de la Belgique à la
coalition internationale contre l’EI (DOC 54 0305/004).
De geplande kredieten voor het begrotingsjaar 2015
houden rekening met een opdracht van zes maanden
in Irak. Die middelen zijn berekend op basis van een
gemiddelde aanwending van de militaire en menselijke
middelen. Indien de opdracht langer zou duren dan
die datum, zal in nieuwe begrotingsmiddelen moeten
worden voorzien. Een dergelijke beslissing zal door de
Ministerraad worden genomen.
Les crédits prévus pour l ’année budgétaire
2015 tiennent compte d’une mission de six mois en
Irak. Ces moyens sont calculés sur la base d’une utilisation moyenne des moyens militaires et humains. Si
la mission devait se prolonger au-delà de cette date,
de nouveaux moyens budgétaires devront être trouvés.
Toute décision de cette nature sera prise par le Conseil
des ministres.
Daesh is een terroristische groepering die uit kleine
groepen bestaat die zich verplaatsen naargelang van
de militaire activiteiten van onder meer de internationale
coalitie. Zo verschansen zij zich soms in bewoonde gebieden. Hun verplaatsingen moeten dus minutieus en
continu worden gevolgd om te kunnen toeslaan op een
moment dat de collaterale schade minimaal is.
Daesh est un groupement terroriste, composé de
petits groupes qui se déplacent en fonction des actions
militaires menées entre autres par la coalition internationale. Ainsi, ils se retranchent parfois dans des zones
habitées. Il convient donc d’observer leurs déplacements avec minutie et de manière continue de manière
à pouvoir frapper lorsque les dommages collatéraux
sont minimaux.
De minister wijst er trouwens op dat het niet de taak
van België is een oordeel te vellen over de actie van de
andere leden van de coalitie. Hij staat helemaal achter
het mechanisme van de burden sharing.
Le ministre indique par ailleurs qu’il n’appartient pas à
la Belgique de porter un jugement sur l’action des autres
membres de la coalition. Il se dit totalement favorable
au mécanisme de burden sharing.
De internationale coalitie in Irak is een ad-hoccoalitie
die dus niet intervenieert onder de vlag van de Verenigde
Naties, de NAVO of de Europese Unie. Elke deelnemer
bepaalt bijgevolg hoe zijn deelname eruitziet. In dat
kader zal de minister de Ministerraad een voorstel voor
de eerste zes maanden van 2015 voorleggen. Dat belet
uiteraard niet om na te denken over de manier waarop
de samenwerking en de lastenverdeling tussen de verschillende betrokken staten kan worden verbeterd. De
minister verwijst in dat opzicht ook naar de besprekingen
over de gevechtsgroepen (Battle Groups) op het niveau
van de Europese Unie.
La coalition internationale en Irak est une coalition
ad hoc qui n’intervient donc pas sous l’égide des
Nations Unies, de l’OTAN ou de l’Union européenne.
Chaque participant décide donc de la forme que prend
sa participation. Dans ce cadre, le ministre soumettra
une proposition au Conseil des ministres pour les six
premiers mois de 2015. Ceci n’empêche évidemment
pas de mener une réflexion sur la manière dont il
est possible d’améliorer la coopération et le partage
des charges entre les différents États concernés. Le
ministre renvoie à cet égard également au débat sur
les groupements tactiques (Battle Groups) au niveau
de l’Union européenne.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
22
DOC 54
0736/001
VI. — REPLIEKEN
VI. — RÉPLIQUES
De heer Stéphane Crusnière (PS) is verbaasd dat
de regering heeft beslist om de opdracht van de F-16’s
te verlengen tot 31 december 2014 en dat de minister
van Defensie van plan is om een nieuwe aanvraag voor
een verlenging van zes maanden in 2015 in te dienen,
nog vóór een eerste evaluatie wordt gemaakt van de
Belgische deelname aan de internationale coalitie. Wat
is de meerwaarde van ons land in die coalitie?
M. Stéphane Crusnière (PS) s’étonne que le gouvernement ait décidé de prolonger la mission des
F-16 jusqu’au 31 décembre 2014 et que le ministre de
la Défense s’apprête à déposer une nouvelle demande
de prolongation pour une période de six mois en 2015
avant même d’avoir procédé à une première évaluation
de la participation belge à la coalition internationale.
Quelle est la plus-value apportée par notre pays dans
cette coalition?
Het lid herhaalt zijn verzoek om de opdracht, ongeacht de duur, strikt binnen de beperkingen te laten
verlopen die worden opgelegd door de resolutie van de
Kamer (DOC 54 0305/004).
Le membre réitère sa demande que la mission,
quelle que soit sa durée, respecte strictement les
limites imposées par la résolution de la Chambre
(DOC 54 0305/004).
De heer Benoît Friart (MR) stelt vast dat de militaire
acties zonder gevolg zullen blijven zolang de financieringsbronnen van Daesh en de kanalen waarlangs de
olieleveringen verlopen, niet zijn geïdentificeerd.
M. Benoît Friart (MR) constate que les actions militaires resteront sans effet tant que les sources de financement de Daesh et les canaux par lesquels transitent
les livraisons de pétrole n’auront pas été identifiés.
De rapporteurs,
De voorzitter,
Philippe BLANCHART
Peter BUYSROGGE
Les rapporteurs,
Dirk
VAN der MAELEN
Le président,
Philippe BLANCHART
Peter BUYSROGGE
Dirk
VAN der MAELEN
BIJLAGEN
ANNEXES
1. Bijdragen van België in Syrië 2012-2014 (document
verstrekt door de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele
Instellingen, 20 november 2014).
1. Contributions de la Belgique en Syrie entre 2012 et
2014 (document fourni par M. Didier Reynders, vicepremier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, chargé de Beliris et des Institutions
culturelles fédérales, 20 novembre 2014).
2. Artikel “Here are all the countries battling ISIS”,
Global Post, 21 oktober 2014.
2. Article “Here are all the countries battling ISIS”,
Global Post, 21 octobre 2014.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
Code
3013886
Dienst
S3.1
Organisatie
AFAD - Suriye
Yardim Hesabi
Regio
Turkije
Benaming
Financiering van
prefab scholen in de
Syrische
vluchtelingenkampen in Turkije
Buitenlandse Zaken (uitgezonderd DGD-budget)
Stortingen
500 000 EUR
CHAMBRE
Totaal: 500 000 EUR
Duur
2012
Dienst
Organisatie
Regio
Benaming
Stortingen
Duur
Preventie, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire actie/Humanitaire projecten – 14 54 52 35.60.83
D2.1
ICRC
Syrië
Steun aan
1 000 000 EUR
04/05/2012 activiteiten van het
03/05/2013 (12
ICRC in Syrië
maanden)
D2.1
BRK
Syrië
Humanitaire hulp
600 000 EUR
06/06/2012 voor ontheemde
05/05/2013 (12
Syriërs in Syrië en
maanden)
in Libanon
D2.1
UNRWA
Palestijnse
Cash bijdrage voor
399 381 EUR
01/07/2012 Gebieden
de meest kwetsbare
31/12/2012 (6
Palestijnse
maanden)
vluchtelingen in
Syrië
Totaal: 1 999 381 EUR
Conflictpreventie/preventieve diplomatie:
NH/2012/06
3013622
NH/2012/05
3013508
NH/2012/04
3013491
Code
Humanitaire hulp:
DGD
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp
Projecten vastgelegd in 2012: 2 659 381 EUR
Bijdragen van België in Syrië
2012-2014
DOC 54
0736/001
23
BIJLAGE 1 — ANNEXE 1
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
NH/2013/28
3014868
NH/2013/27
3014869
NH/2013/01
3013812
Code
Syrië
Benaming
Provincie Limburg:
noodhulp voor SOS
Kinderdorpen in
Damascus en
Aleppo
Noodsituatie Syrië
Projecten vastgelegd in 2013: 13 324 898 EUR
Ngo Rode KruisVlaanderen
Internationaal RKVI
Regio
Syrië
150 000 EUR
Stortingen
10 000 EUR
(12
(12
(6
Totaal: 160 000 EUR
2012
Duur
2012
Dienst
Organisatie
Regio
Benaming
Stortingen
Duur
Preventie, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire actie/Humanitaire projecten – 14 54 52 35.60.83
D2.1
UNHCR
Jordanië (Za'atri)
Het waarborgen van
1 000 000 EUR
15/01/2013
veilige levens30/06/2013
omstandigheden
maanden)
voor de Syrische
vluchtelingen in het
Za'atri-kamp in
Jordanië
D2.1
Oxfam
Jordanië
Humanitaire
752 148 EUR
01/11/2013
respons en bijstand
31/10/2014
voor personen die in
maanden)
Jordanië getroffen
worden door de
Syrische crisis
D2.1
Caritas
Libanon
Noodhulp voor de
533 750 EUR
01/12/2013
uiterst kwetsbare
30/11/2014
bevolkingsgroepen
maanden)
Humanitaire hulp:
Vlaams Gewest en
Vlaamse
Gemeenschap
3014425
Organisatie
Ngo SOS
Kinderdorpen België
DGD
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp
Dienst
Vlaams Gewest en
Vlaamse
Gemeenschap
Code
3014062
Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap:
Andere officiële bronnen
24
DOC 54
0736/001
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
Dienst
S3.1
Organisatie
AFAD - Suriye
Yardim Hesabi
Code
3015226
Dienst
Vlaams Gewest en
Organisatie
Oxfam
Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap:
Code
/
Conflictpreventie/preventieve diplomatie:
Benaming
Two fast medical
support units
Regio
Syrië
Benaming
Humanitaire hulp
Andere officiële bronnen
Regio
Turkije
Buitenlandse Zaken (uitgezonderd DGD-budget)
Stortingen
20 000 EUR
Stortingen
344 000 EUR
Duur
2013
Totaal: 344 000 EUR
Duur
2013
die in Libanon
getroffen worden
door de Syrische
crisis
NH/2013/29
D2.1
UNRWA
Syrië
Emergency
1 350 000 EUR
01/12/2013 3014882
Assistance and
31/05/2014 (6
Advocacy for
maanden)
Palestine Refugees
in and from Syria
Uitgaven van allerlei aard met betrekking tot voedselhulp en voedselzekerheid op korte termijn/Humanitaire fondsen 14 54 52 35.60.82
AA/2013/01
D2.1
WFP
Syrië
Voedselhulp - WFP 1 000 000 EUR
01/01/2013 3013772
EMOP 200339 Syrië
30/06/2013 (6
maanden)
AA/2013/14
D2.1
WFP
Syrië
Voedselhulp voor de
2 000 000 EUR
01/07/2013 3014807
personen die te
31/12/2013 (6
lijden hebben onder
maanden)
de onlusten in Syrië
AA/2013/17
D2.1
UNICEF
Syrië
Steun voor
1 800 000 EUR
01/09/2013 3014771
voedselhulp31/08/2014 (12
operaties in Syrië
maanden)
Vrijwillige meerjarige bijdragen aan humanitaire internationale organisaties en aan flexibele humanitaire fondsen/Bijdragen tot de algemene middelen van de
humanitaire internationale organisaties 14 54 52 35.40.81
MU/2013/01
D2.1
OCHA
Syrië
ERF Syria
4 500 000 EUR
01/02/2013 3013799
31/12/2013 (12
maanden)
Totaal: 12 935 898 EUR
DOC 54
0736/001
25
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
Caritas
CHAMBRE
1
25 000 EUR
Totaal: 45 000 EUR
2013
Dienst
S3.1
Organisatie
AMEL
Regio
Libanon
Benaming
Kwetsbare
bevolking in de
Bekavallei en ZuidLibanon:
Gezondheid voor
allen zonder
onderscheid
Buitenlandse Zaken (uitgezonderd DGD-budget)
Stortingen
499 409 EUR
Totaal: 499 409 EUR
Duur
2014
Dienst
Organisatie
Regio
Benaming
Stortingen
Duur
Preventie, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire actie/Humanitaire projecten – 14 54 52 35.60.83
D2.1
UNICEF
Syrië (Hassakeh Support to Child
3 500 000 EUR
01/03/2014 Hama – Damascus)
Survival
28/02/2015 (12
Intervention in Syria
maanden)
Totaal: 3 500 000 EUR
DGD
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp
Nog niet alle gegevens zijn beschikbaar op ODA.be.
Code
/
Syrië
van de provincie
Vlaams-Brabant
voor vluchtelingen
Humanitaire hulp
van de provincie
Vlaams-Brabant
voor vluchtelingen
Projecten vastgelegd in 2014: 3 999 409 EUR (voorlopig overzicht)1
Vlaams Gewest en
Vlaamse
Gemeenschap
Conflictpreventie/preventieve diplomatie:
NH/2014/01
3015164
Code
Humanitaire hulp:
3015227
Vlaamse
Gemeenschap
26
DOC 54
0736/001
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
Code
3013886
Service
S3.1
Organisation
AFAD - Suriye
Yardim Hesabi
Région
Turquie
Titre
Financement
d'écoles
préfabriquées dans
les camps de
réfugiés syriens en
Turquie
Affaires Etrangères (hors budget DGD)
Versements
500.000 EUR
CHAMBRE
Total : 500.000 EUR
Durée
2012
Service
Organisation
Région
Titre
Versements
Durée
Prévention, aide d’urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire/Projets humanitaires – 14 54 52 35.60.83
D2.1
CICR
Syrie
Soutien aux
1.000.000 EUR
04/05/2012 activités du CICR en
03/05/2013 (12
Syrie
mois)
D2.1
CRB
Syrie
Aide humanitaire
600.000 EUR
06/06/2012 pour les déplacés
05/05/2013 (12
syriens en Syrie et
mois)
au Liban
D2.1
UNRWA
Territoires
Contributions cash
399.381 EUR
01/07/2012 palestiniens
aux plus vulnérables
31/12/2012 (6
parmi les réfugiés
mois)
Palestiniens en
Syrie
Total : 1.999.381 EUR
Prévention de conflits/diplomatie préventive :
NH/2012/06
3013622
NH/2012/05
3013508
NH/2012/04
3013491
Code
Aide humanitaire :
DGD
La Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire
Projets engagés en 2012 : 2.659.381 EUR
Contributions de la Belgique en Syrie
2012-2014
DOC 54
0736/001
27
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
NH/2013/28
3014868
NH/2013/27
3014869
NH/2013/01
3013812
Code
Syrie
Titre
Province de
Limbourg: aide
d'urgence pour SOS
Kinderdorpen à
Damascus et Aleppo
Situation d’urgence
Syrie
Projets engagés en 2013 : 13.324.898 EUR
ONG Rode KruisVlaanderen
Internationaal RKVI
Région
Syrie
150.000 EUR
Versements
10.000 EUR
(12
(12
(6
Total : 160.000 EUR
2012
Durée
2012
Service
Organisation
Région
Titre
Versements
Durée
Prévention, aide d’urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire/Projets humanitaires – 14 54 52 35.60.83
D2.1
UNHCR
Jordanie (Za'atri)
L'apport des
1.000.000 EUR
15/01/2013
conditions de vie
30/06/2013
sécurisées pour les
mois)
réfugiés Syriens
dans le camp Za'atri
en Jordanie
D2.1
Oxfam
Jordanie
Réponse
752.148 EUR
01/11/2013
humanitaire et
31/10/2014
assistance aux
mois)
personnes touchées
par la crise syrienne
en Jordanie
D2.1
Caritas
Liban
Aide d'urgence pour
533.750 EUR
01/12/2013
les populations
30/11/2014
extrêmement
mois)
Aide humanitaire :
Région et
Communauté
flamandes
3014425
Organisation
ONG SOS Villages
d'Enfants Belgique
DGD
La Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire
Service
Région et
Communauté
flamandes
Code
3014062
Région et Communauté flamandes :
Autres sources officielles
28
DOC 54
0736/001
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
Service
S3.1
Code
3015226
Service
Région et
Région et Communauté flamandes :
Code
/
Organisation
Oxfam
Organisation
AFAD - Suriye
Yardim Hesabi
Prévention de conflits/diplomatie préventive :
Titre
Two fast medical
support units
Région
Syrie
Titre
Aide humanitaire de
Autres sources officielles
Région
Turquie
Affaires Etrangères (hors budget DGD)
Versements
20.000 EUR
Versements
344.000 EUR
Durée
2013
Total : 344.000 EUR
Durée
2013
vulnérables
touchées par la
crise syrienne au
Liban
NH/2013/29
D2.1
UNRWA
Syrie
Emergency
1.350.000 EUR
01/12/2013 3014882
Assistance and
31/05/2014 (6
Advocacy for
mois)
Palestine Refugees
in and from Syria
Dépenses de toute nature relatives à l’aide alimentaire et à la sécurité alimentaire à court terme/Fonds humanitaires 14 54 52 35.60.82
AA/2013/01
D2.1
PAM
Syrie
Aide alimentaire 1.000.000 EUR
01/01/2013 3013772
PAM - EMOP 200339
30/06/2013 (6
Syrie
mois)
AA/2013/14
D2.1
PAM
Syrie
Aide alimentaire aux 2.000.000 EUR
01/07/2013 3014807
personnes affectées
31/12/2013 (6
par les troubles en
mois)
Syrie
AA/2013/17
D2.1
UNICEF
Syrie
Support pour des
1.800.000 EUR
01/09/2013 3014771
interventions
31/08/2014 (12
nutritives en Syrie
mois)
Contributions volontaires pluriannuelles aux organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires flexibles/Contributions aux moyens généraux
des organisations humanitaires internationales 14 54 52 35.40.81
MU/2013/01
D2.1
OCHA
Syrie
ERF Syria
4.500.000 EUR
01/02/2013 3013799
31/12/2013 (12
mois)
Total : 12.935.898 EUR
DOC 54
0736/001
29
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
1
25.000 EUR
Total : 45.000 EUR
2013
Service
S3.1
Organisation
AMEL
Région
Liban
Titre
Populations
vulnérables de la
Bekaa et du Sud
Liban : Santé pour
tous sans
discrimination
Affaires Etrangères (hors budget DGD)
Versements
499.409 EUR
Total : 499.409 EUR
Durée
2014
Service
Organisation
Région
Titre
Versements
Durée
Prévention, aide d’urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire/Projets humanitaires – 14 54 52 35.60.83
D2.1
UNICEF
Syrie (Hassakeh Support to Child
3.500.000 EUR
01/03/2014 Hama – Damas)
Survival
28/02/2015 (12
Intervention in Syria
mois)
Total : 3.500.000 EUR
Les données ne sont pas encore toutes disponibles sur ODA.be.
Code
/
Syrie
Projets engagés en 2014 : 3.999.409 EUR (récapitulatif provisoire)1
Caritas
la province VlaamsBrabant pour
victimes
Aide humanitaire de
la province VlaamsBrabant pour
victimes
DGD
La Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire
Région et
Communauté
flamandes
Prévention de conflits/diplomatie préventive :
NH/2014/01
3015164
Code
Aide humanitaire :
3015227
Communauté
flamandes
30
DOC 54
0736/001
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0736/001
31
BIJLAGE 2 — ANNEXE 2
Here Are All The Countries Battling ISIS
Simran Khosla, GlobalPost
•
Oct. 21, 2014, 9:32 AM
The State Department lists 60 allies who’ve joined the US-led coalition combating the Islamic State
(IS, also known as ISIS or ISIL). Each nation has a different role: some are assisting by sending
humanitarian aid, while others are sending fighter jets and ammunition. Currently, 23 nations are
involved in the military intervention in Iraq and Syria targeting IS.
The chart below lays out who’s doing what among those countries — conducting airstrikes in Iraq or
in Syria, supplying military equipment to non-IS forces, or providing military advisors and training to
ground troops.
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
32
0736/001
Simran Khosla/GlobalPost
This article originally appeared at GlobalPost.
Copyright 2014. Follow GlobalPost on Twitter.
DOC 54
KAMER
2e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2014
2015
CHAMBRE
2e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale