Download de volledige tekst van deze communiqué

Beste,
U vindt hieronder een mededeling van de minister van werk, Monica De Coninck, over de
modernisering van de opdracht van de externe preventiediensten. De heroriëntering van de
preventiediensten voorziet een aangepaste, transparante en eenvoudige financiering. Deze
zal niet langer gebaseerd zijn op het al dan niet onderworpen zijn van een werknemer aan
het periodiek medisch toezicht, maar wel aan de risico’s in een bepaalde sector. Vandaag
betaalt de onderneming 120€ jaarlijks voor elke aan het medisch onderzoek onderworpen
werknemer (en een verlaagd bedrag voor driejaarlijks of vijfjaarlijks onderworpenen) en 17€
voor een werknemer die niet onderworpen is. Het standaardtarief zal na de aanpassing 87 €
bedragen voor ondernemingen met relatief hoger risico en 52€ voor ondernemingen met
minder risico’s. Voor ondernemingen tot 5 werknemers zijn lagere bedragen voorzien. Een
aantal maatregelen en in het bijzonder ook de hervorming van de financiering treden pas in
werking op 1 januari 2016 en niet op 1 januari 2015. Dat geeft niet alleen de nodige
aanpassingstijd maar laat ook ruimte voor eventuele bijschaving en verdere bespreking
tussen de sociale partners.
Integraal welzijn op het werk : Eenvoud en maatwerk in de opdrachten van de externe
preventiediensten.
Ons land heeft een sterk uitgebouwd systeem van interne en externe preventiediensten die de
werkgever moeten bijstaan in het verzekeren van het welzijn van de werknemers.
Vandaag zijn beroepsrisico's én de remediëring herleid tot bepaalde categorieën en functies.
Het huidige systeem van classificatie dateert van 1965: werknemers met een in de wetgeving
welomschreven risico, zoals lood of benzeen of lawaai moesten periodiek medisch onderzocht
worden, en andere dus niet. De evolutie op het terrein leert dat de vraag naar
arbeidsgeneeskundige ondersteuning steeds meer te maken heeft met werkgebonden
problemen die niet direct verband houden met die welomschreven risico’s. Het nieuwe en
eenvoudige systeem laat soepelheid én maatwerk toe en verruimt de rol van de externe
preventiedienst. Zo sluit het welzijnsbeleid van een onderneming meer aan bij de
arbeidsrealiteit anno 2014.
Nieuwe uitdagingen
Burn out is een reëel ( nieuw) beroepsrisico waarmee werknemers in grote en kleine
ondernemingen kampen. Het gevoel van het werk niet meer aan te kunnen is ook een
arbeidsrisico waar preventief kan op ingegrepen worden.
Het mentaal en fysiek afhaken kan voorkomen worden door concreet in te spelen op de relatie
werk- werknemer.
De herinschakeling van langdurig zieken of de aanpak van ziekteverzuim die uit
arbeidsomstandigheden voorkomt is niet met één raadpleging opgelost.
Preventief optreden en nieuwe risico's opsporen is een uitdaging en vraagt maatwerk. In de
nieuwe regeling worden sommige periodieke medische onderzoeken afgeschaft( zoals werken
met een beeldscherm), en vervangen door een risico onderzoek, waar passend welzijnsbeleid
kan uit groeien.
Werknemers met problemen zullen die in alle discretie kunnen bespreken met de
arbeidsgeneesheer. Minder verplichte periodieke onderzoeken moet meer ruimte geven voor
de schaarser wordende arbeidsgeneesheren om zich met spontane raadplegingen en
herinschakelingsonderzoeken bezig te houden, die een grotere meerwaarde hebben.
Vandaag worden de preventiediensten feitelijk betaald om zich bijna uitsluitend met bepaalde
–aan medisch toezicht onderworpen- personen in de onderneming bezig te houden. De
heroriëntering van de preventiediensten voorziet een aangepaste, transparante en eenvoudige
financiering. Deze zal niet langer gebaseerd zijn op het al dan niet onderworpen zijn van een
werknemer aan het periodiek medisch toezicht, maar wel aan de risico’s in een bepaalde
sector. Voor elke persoon in de onderneming betaalt de werkgever eenzelfde basisbedrag.
Ook heel wat dienstverlening gerelateerd aan de 'moderne beroepsrisico's' zal automatisch
verzekerd zijn. Spontane raadplegingen en herinschakelingsonderzoeken zullen niet extra
gefactureerd worden. Ook de eerste contactnamen met de adviseur in psychosociale
aangelegenheden en de deelname aan de algemene risicoanalyse zitten in het standaardtarief
vervat.
Timing
Voor de hervorming van de financiering wordt ruim de tijd gegeven aan de externe
preventiediensten en de betrokken ondernemingen om zich aan te passen aan de nieuwe
situatie: tot 1 januari 2016. Enkele maatregelen zullen onmiddellijk na publicatie: de
werknemers zullen zich voor een spontane raadpleging of een herinschakelingsonderzoek
direct en discreet bij de arbeidsgeneesheer kunnen aanbieden.
De werkgever kan ook de arbeidsgeneesheer vragen om een tussenkomst wanneer hij van
oordeel is dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft die mogelijk met het werk te maken
hebben, of het werk bemoeilijken.
Het nieuwe en eenvoudige systeem laat soepelheid en maatwerk toe. Hierdoor kan een
onderneming eigen accenten leggen en in overleg bepalen welke dienstverlening prioritair is.
Maatwerk zal immers steeds meer de plaats moeten innemen van routinepraktijken. Voor de
vele preventieadviseurs zal dit een stimulans zijn om hun taken met nog meer motivatie op te
nemen. Voor de werkgever is dit een concreet aanbod in het streven naar het integrale welzijn
van alle werknemers.
Meer info : [email protected]
0474870845
Cher Monsieur, chère Madame,
Vous trouverez ci-dessous une communication de la ministre de l’Emploi, Monica De
Coninck, concernant la modernisation de la mission des services externes de prévention. La
réorientation des services de prévention prévoit un financement adapté, transparent et
simple . Celui-ci ne sera plus basé sur le fait qu’un travailleur soit soumis ou non au contrôle
médical périodique, mais bien aux risques dans un certain secteur. Aujourd’hui, l’entreprise
paye 120€ chaque année pour chaque travailleur soumis à l’examen médical (et un montant
réduit pour les assujettis triennaux et quinquennaux) et 17€ pour un travailleur qui n’est pas
assujetti. Le tarif standard s’élèvera, après l’adaptation, à 87 € pour les entreprises
comportant des risques relativement élevés et à 52€ pour les entreprises comportant moins
de risques. En ce qui concerne les entreprises comptant jusqu’à 5 travailleurs, des montants
inférieurs sont prévus. Une série de mesures et en particulier aussi la réforme du
financement n’entreront en vigueur que le 1 janvier 2016 et non pas le 1 janvier 2015. Ceci
laisse non seulement le temps d’adaptation nécessaire mais aussi la place à d’éventuels
ajustements et discussions supplémentaires entre les partenaires sociaux.
Bien-être intégral au travail: Simplicité et travail sur mesure dans les missions des services
externes de prévention.
Notre pays dispose d’un système de services de prévention externes fortement élaboré qui doit
aider les employeurs à garantir le bien-être des travailleurs.
Aujourd’hui, les risques professionnels et la remédiation sont réduits à certaines catégories et
fonctions.
Le système actuel de classification date de 1965: les travailleurs confrontés à un risque bien
défini dans la législation, tel que le plomb ou le benzène ou le bruit ont dû subir un examen
médical périodique, et donc les autres pas. L’évolution dans le domaine nous apprend que la
demande de soutien de la part des médecins du travail est de plus en plus liée à des problèmes
se rapportant au travail qui n’ont pas directement trait à ces risques bien définis.
Le nouveau système simplifié permet une certaine flexibilité et un travail sur mesure et étend
le rôle du service externe de prévention. Ainsi, la politique en matière de bien-être d’une
entreprise correspond plus à la réalité du travail de l’an 2014.
Nouveaux défis
Le burn out est un (nouveau) risque professionnel réel auquel sont confrontés les travailleurs
dans les petites et grandes entreprises. Le sentiment de ne plus savoir faire face au travail est
aussi un risque professionnel par rapport auquel on peut intervenir de façon préventive.
Le décrochage mental et physique peut être évité en se concentrant sur la relation travailtravailleur.
La réinsertion des malades de longue durée ou la gestion de l’absentéisme qui découle des
conditions de travail ne se résout pas en une seule consultation.
L’intervention préventive et la détection des nouveaux risques est un défi qui demande un
travail sur mesure.
Dans le nouveau régime, certains examens médicaux périodiques sont supprimés (comme par
exemple travailler avec un écran), et remplacés par une analyse des risques, d’où peut
découler une politique adaptée en matière de bien-être.
Les travailleurs qui ont des problèmes pourront discuter en toute discrétion avec le médecin
du travail. Moins d’examens médicaux obligatoires doivent pouvoir permettre aux médecins
du travail (qui sont de plus en plus rares) de se concentrer sur les consultations spontanées et
les examens de réinsertion, qui ont une plus grande plus-value.
Aujourd’hui, les services de prévention sont payés pour s’occuper quasi exclusivement de
certaines personnes de l’entreprise qui sont soumises à un contrôle médical. La réorientation
des services de prévention prévoit un financement adapté, simple et transparent. Celui-ci ne
sera plus basé sur le fait qu’un travailleur soit soumis ou non au contrôle médical périodique,
mais bien aux risques inhérents à un certain secteur. L’employeur paye le même montant de
base pour toutes les personnes de l’entreprise. De nombreux services liés aux 'risques
professionnels modernes' seront assurés automatiquement. Les consultations spontanées et les
examens de réinsertion ne seront pas facturés en supplément. Les premières prises de contact
avec le conseiller en matières psychosociales et la participation à l’analyse générale des
risques sont comprises dans le tarif de base.
Timing
En ce qui concerne la réforme du financement, les services de prévention externes et les
entreprises concernées se voient accorder beaucoup de temps pour s’adapter à la nouvelle
situation: jusqu’au 1er janvier 2016. Quelques mesures entreront immédiatement en vigueur
après publication: les travailleurs pourront se présenter directement et discrètement pour une
consutlation spontanée ou un examen de réinsertion auprès du médecin du travail.
L’employeur peut aussi demander au médecin du travail d’intervenir lorsqu’il est d’avis que
le travailleur a des problèmes de santé qui sont probablement dus au travail, ou qui entravent
celui-ci.
Le nouveau système simple permet une certaine souplesse et un travail sur mesure. Grâce à
celui-ci, les entreprises peuvent placer leurs propres accents et déterminer en concertation
quels sont les services qui sont prioritaires. Le travail sur mesure devra en effet de plus en
plus prendre la place des pratiques de routine.
Cela incitera de nombreux conseillers en prévention à exercer leurs tâches avec encore plus de
motivation. Pour l’employeur, il s’agit d’une offre concrète dans la poursuite du bien-être
intégral de tous les travailleurs.
Plus d’infos : [email protected]
0474870845