Download

Cijfers en trends UWV
november 2014
raming
550
2012
2013
2014
2014
totaal
totaal
totaal
jul
aug
sept
okt
nov
49,5
WW - ontslagwerkloosheid
450
350
nieuwe uitkeringen
502
613
622
57,4
42,1
40,9
55,2
beëindigde uitkeringen
432
516
603
51,1
48,7
51,4
55,7
43,7
aantal uitkeringen
340
438
456
437,0
430,4
419,9
419,4
425,2
12-maandsgemiddelde
303
394
439
432,1
434,7
436,3
437,3
437,8
aantal personen
323
413
430
407,3
401,0
391,2
390,6
395,3
nieuwe uitkeringen
1,3
1,9
2,8
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
beëindigde uitkeringen
0,8
1,2
1,7
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
aantal uitkeringen
1,2
1,9
3,0
2,5
2,6
2,6
2,6
2,7
12-maandsgemiddelde
0,9
1,6
2,5
2,1
2,2
2,3
2,3
2,4
nieuwe uitkeringen
7
8
8
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7
beëindigde uitkeringen
3
4
5
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
aantal uitkeringen
43
51
62
57,7
58,3
59,0
59,9
60,7
12-maandsgemiddelde
40
47
57
53,0
53,8
54,6
55,5
56,3
27
29
29
2,2
2,2
2,7
2,6
2,4
7
8
9
0,8
0,7
0,8
0,8
0,7
aantal uitkeringen
119
135
148
142,2
143,4
144,8
146,1
147,2
12-maandsgemiddelde
111
128
142
136,5
137,6
138,8
139,9
141,0
0,1
250
2011
2012
2013
2014
4,5
IOW
3,0
1,5
0,0
2011
2012
2013
2014
75
IVA
50
25
0
2011
2012
2013
2014
180
WGA
nieuwe uitkeringen
beëindigde uitkeringen
120
60
0
2011
2012
2013
2014
600
WAO
nieuwe uitkeringen
500
2
1
1
0,1
0,1
0,1
0,1
40
35
30
2,9
2,7
3,0
2,8
2,6
aantal uitkeringen
406
373
344
356,1
353,5
350,6
347,8
345,3
12-maandsgemiddelde
422
389
358
370,2
367,7
365,1
362,6
360,1
beëindigde uitkeringen
400
alle aantallen x 1.000
300
2011
2012
aantal uitkeringen
2013
2014
raming
het betreft grotendeels voorlopige cijfers
cijfers bijgewerkt t/m 22-12-2014
Cijfers en trends UWV
november 2014
raming
2012
2013
2014
2014
totaal
totaal
totaal
jul
aug
sept
okt
nov
40
WAZ
30
20
nieuwe uitkeringen
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
beëindigde uitkeringen
4
3
3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
aantal uitkeringen
23
20
17
18,2
17,9
17,7
17,5
17,3
12-maandsgemiddelde
24
21
18
19,3
19,1
18,9
18,7
18,5
1,4
10
2011
2012
2013
2014
280
Wajong - oude en nieuwe Wajong
nieuwe uitkeringen
15
18
18
1,5
1,3
1,5
1,5
5
6
6
0,6
0,4
0,5
0,5
0,5
aantal uitkeringen
226
239
251
245,6
246,5
247,5
248,5
249,4
12-maandsgemiddelde
222
233
245
240,2
241,2
242,2
243,2
244,1
4,2
4,9
4,9
4,6
beëindigde uitkeringen
240
200
160
2011
2012
2013
2014
900
Arbeidsongeschiktheidswetten - totaal
nieuwe uitkeringen
beëindigde uitkeringen
850
52
56
57
4,5
59
56
52
5,0
4,4
5,0
4,7
4,5
aantal uitkeringen
817
818
822
819,8
819,6
819,6
819,8
819,9
12-maandsgemiddelde
819
818
820
819,2
819,4
819,7
819,8
820,0
aantal personen
808
809
813
811,7
811,6
811,6
811,9
812,0
ziekmeldingen
456
429
24,9
20,2
28,5
29,6
26,0
toekenningen
260
211
16,3
15,3
13,5
17,1
26,1
beëindigingen
347
269
22,1
18,7
23,8
24,8
21,7
aantal uitkeringen (gem.)
100
96
92
93,4
94,9
92,8
92,5
92,5
-zwangere vrouwen
17
17
16
15,9
16,1
16,1
16,1
16,3
-flex - uitzendkrachten
10
7
5
5,4
5,3
4,9
4,7
4,5
-flex - EDV plus overig
32
31
29
31,3
31,4
30,3
29,8
29,3
-zieke WW-ers
800
750
2011
2012
2013
2014
ZW
150
100
naar vangnetgroep:
50
0
2011
2012
2013
2014
29
30
32
31,7
32,7
32,2
32,5
32,9
-no risk polis
8
7
8
7,5
7,7
7,7
7,7
7,8
-overig
3
3
2
1,6
1,7
1,6
1,6
1,6
90
WAZO - zwangerschapsuitkeringen werknemers
60
toekenningen
134
133
10,8
10,9
10,7
10,4
17,0
beëindigde uitkeringen
135
133
11,2
11,1
11,6
11,8
11,3
42
40
40,3
40,5
40,2
40,2
40,6
aantal uitkeringen (gem.)
40
30
alle aantallen x 1.000
0
2011
2012
aantal uitkeringen
2013
2014
het betreft grotendeels voorlopige cijfers
raming
cijfers bijgewerkt t/m 22-12-2014
Cijfers en trends UWV
november 2014
Toelichting bij de cijfers
WW
In het gepresenteerde WW-volume zijn de faillissementsuitkeringen niet opgenomen (dit betreft namelijk overgenomen
betalingsverplichtingen van de werkgever, die waar mogelijk verhaald worden).
De cijfers over het jaar 2011 zijn inclusief deeltijd-WW om aan te sluiten bij de eerdere publicaties van 'Cijfers en trends UWV'. De
deeltijd-WW liep medio 2011 af.
WAO en WAZ
Het aantal WAO’ers daalt steeds verder door de invoering van de WIA. Ook bij de WAZ blijft het aantal uitkeringen dalen door het
beëindigen van de toegang tot de WAZ.
Wel is er nog sprake van instroom van oude rechten bij zowel de WAO als de WAZ.
Wajong
Per 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong ingegaan.
De cijfers voor de oude Wajong en nieuwe Wajong zijn bij elkaar opgeteld.
ZW
Het gemiddeld aantal lopende uitkeringen vertoont schommelingen die veelal administratieve oorzaken hebben. Dit kan een
vertekend beeld geven, daarom wordt alleen het gemiddelde over 12 maanden gepresenteerd.
Voor cijfers vanaf 2014 worden in alle interne en externe rapportages uniforme definities gebruikt voor de vangnetgroepen. Als
gevolg treedt een kleine trendbreuk op vanaf januari 2014 voor het gemiddeld aantal uitkeringen naar vangnetgroep.
WAZO
De aantallen zijn exclusief de ZEZ-uitkeringen aan zelfstandigen.
Bij de WAZO vindt de betaling van de uitkeringen elke 4 weken plaats. Het aantal uitkeringen is het gemiddelde van de laatste 12
maanden, doorgaans de som van 13 betalingen gedeeld door 12. Het kan voorkomen dat in een aaneengesloten periode van 12
maanden niet 13 maar 14 of 12 betalingen plaatsvinden. Dan vertoont de grafiek een kleine piek dan wel een klein dal. Zo trad een
kleine piek op in september 2012 en trad een klein dal op in september en oktober 2013.
Vanaf de janari 2014 publicatie worden de toekenningen getoond in plaats van de meldingen. Alle bijbehorende cijfers zijn met
terugwerkende kracht aangepast.
Ramingen 2014
De ramingen zijn afkomstig uit de laatste financiële nota.
Toelichting algemeen
Teleenheden
Nieuwe en beëindigde uitkeringen worden in een periode geteld (hier een maand of een jaar). Nieuwe uitkeringen worden in
principe geteld in de maand dat deze voor het eerst tot uitbetaling komen. Uitzondering is de WW, daar betreft het de maand
waarin de beslissing genomen is. Beëindigde uitkeringen worden geteld in de maand dat de beëindiging wordt geregistreerd. Het
aantal uitkeringen wordt telkens aan het eind van een periode geteld.
Bij de WW is het aantal personen met een uitkering lager dan het aantal uitkeringen. Dit komt doordat personen meerdere WWrechten naast elkaar kunnen hebben.
Bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan er samenloop bestaan tussen WAO, WAZ en/of Wajong. Het aantal personen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering is dus lager dan de som van deze uitkeringen.
Het 12-maandsgemiddelde wordt berekend door het gemiddelde te nemen van het aantal lopende uitkeringen van de laatste 12
maanden.
Bij de ZW staat het aantal ziekmeldingen weergegeven in plaats van het aantal nieuwe uitkeringen. Een ziekmelding hoeft niet te
leiden tot een ZW-uitkering. Is sprake van herstel binnen de wachtdagen dan wordt geen ZW-uitkering toegekend. In dat geval
wordt wel een beëindiging geteld.
WW
De Werkloosheidswet (WW) geeft een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. De aantallen zijn
exclusief werkloosheid als gevolg van faillissementen, werktijdverkorting en weersomstandigheden (bijvoorbeeld het zogenoemde
vorstverlet). Het aantal uitkeringen WW heeft dus alleen betrekking op ontslagwerkloosheid en is exclusief de bijstandsuitkeringen
voor werkloosheid. Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4- en 5-weekse maanden. In 2013 zijn de 5-weekse maanden
januari, mei, augustus en oktober. In 2014 zijn dit de maanden januari, mei, juli en oktober.
IOW
De inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) is een uitkering die moet waarborgen dat ouderen na afloop van hun WW- of
WGA-uitkering een minimumuitkering ontvangen. De wet is in werking getreden per 1 december 2009. De IOW-uitkering is
maximaal 70 procent van het minimumloon en staat los van het inkomen van de partner en van vermogen.
Cijfers en trends UWV
november 2014
Toelichting algemeen (vervolg)
IVA en WGA
De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet werknemers van een uitkering in geval zij arbeidsongeschikt
raken. De wet is in werking getreden per 29 december 2005 en is van toepassing op personen die op of na deze datum voor het
eerst een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend krijgen. Er is een wachttijd van 104 weken. Het betreft dus mensen die ziek
geworden zijn vanaf 1 januari 2004. De WIA kent twee soorten uitkeringen, de IVA en de WGA.
De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam
arbeidsongeschikten. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk
arbeidsongeschikten en niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikten.
WAO
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) verzekert werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid van een
uitkering. Alleen personen die vóór 1 januari 2004 ziek geworden zijn kunnen nog beroep doen op de WAO. Degenen die vanaf
2004 ziek geworden zijn kunnen een beroep doen op de WIA.
WAZ
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeur-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten. Op 1
augustus 2004 is de Wet Einde Toegang Verzekering WAZ ingegaan. Na deze datum kan er geen (eerste) recht op een WAZuitkering meer ontstaan.
Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) verstrekt in geval van arbeidsongeschiktheid uitkeringen
aan degenen die vóór hun 17e levensjaar of als student arbeidsongeschikt zijn geworden. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong
ingegaan, jongeren met een langdurige ziekte of handicap krijgen intensief begeleiding naar werk. Wajongers die geen
mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt of die nog druk bezig zijn werk te vinden, ontvangen een (aanvullende) uitkering.
Arbeidsongeschiktheidswetten - totaal
De som van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen IVA, WGA, WAO, WAZ en Wajong.
ZW
Voor zieke werknemers is de werkgever verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte loon door te betalen. Alleen de
zogeheten vangnetgroepen komen in aanmerking voor een uitkering vanuit de Ziektewet (ZW). Het gemiddeld aantal uitkeringen is
het aantal uitgekeerde dagen gedeeld door het aantal werkdagen in de periode. Als die periode een jaar is, dan is het gemiddeld
aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan het aantal uitkeringsjaren.
Voor cijfers vanaf 2014 worden in alle interne en externe rapportages uniforme definities gebruikt voor de vangnetgroepen. Als
gevolg treedt een kleine trendbreuk op vanaf januari 2014 voor het gemiddeld aantal uitkeringen naar vangnetgroep.
De zes nieuwe (clusters van) vangnetgroepen zijn:
- zwangere vrouwen: ziek als gevolg van zwangerschap vóór het WAZO-zwangerschapsverlof, danwel aansluitend aan het verlof.
- flex - uitzendkrachten.
- flex - EDV plus overig: EDV staat voor de einde dienstverbanders (tijdelijke arbeidscontracten) en binnen flex - overig zitten de
overige flexwerkers (bijzondere dienstverbanden en ex-verzekerden).
- zieke WW-ers: degenen met recht op een WW-uitkering (langer dan 13 weken ziek).
- no risk polis: arbeidsgehandicapten waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft.
- overig: vrijwillig verzekerden en overig (orgaandonaties en codes onbekend).
WAZO
De WAZO bundelt een aantal verlofregelingen voor werknemers en zelfstandigen. Voor een tweetal uitkeringen doet UWV de
uitvoering. Het gaat hierbij om zwangerschaps- en bevallingsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. De rest voert de werkgever uit.
Alleen de cijfers rond zwangerschaps- en bevallingsverlof van werknemers zijn in deze publicatie weergegeven.