Besluitenlijst 18-02-2014 - Gemeente Borger

Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 18-02-2014 (nr. 08).
Aanwezig:
M.L.J. Out, burgemeester; J.J. Bruintjes, wethouder; W.C. Luchjenbroers, wethouder; J.F.A. Alberts, wethouder;
P. Post, secretaris.
OPENBAAR
Nr.
Afd.
Onderwerp
Besluit
1
SECR
Overzicht openbare conform besluiten B&W
week 07-2014.
Kennis genomen van het overzicht.
2
BESTUUR
Inhuren architect voor onderbrengen
dorpshuis in De Zweng te Exloo.
Opdracht verlenen aan S. Helder.
3
VSO
Beslissing op het bezwaar van de heer
a. Het bezwaar ontvankelijk verklaren voor zover gericht tegen het
J.H.A.M. Muijsers en mevrouw G.M.M.
besluit van 3 juli 2013 (kenmerk: 13.15311/zaak-1788) tot
Muijsers-Geurts gericht tegen de
buiten behandeling stellen van de aanvraag om een
buitenbehandelingstelling van een aanvraag om
omgevingsvergunning voor het verbouwen van de
een omgevingsvergunning.
recreatiewoning.
b. Het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren voor zover gericht
tegen het besluit van 3 juli 2013 (kenmerk: 13.15311/zaak-1788)
tot buiten behandeling stellen van de sloopmelding.
c. Het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren voor zover gericht
tegen de beheersverordening dan wel een bepaling hieruit dan
wel enig voorbereidingsbesluit dan wel een bepaling daaruit.
d. Het bezwaar ongegrond verklaren voor zover gericht tegen het
besluit van 3 juli 2013 (kenmerk: 13.15311/zaak-1788) tot
buiten behandeling stellen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor het verbouwen van de
recreatiewoning.
e. Het bestreden besluit van 3 juli 2013 tot buiten behandeling
stellen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
verbouwen van de recreatiewoning niet herroepen met dien
verstande dat in de heroverweging in de beslissing op bezwaar
de motivering van dit niet-herroepen besluit moet worden
aangemerkt als volgt aangepast:
- Het besluit tot het buiten behandeling stellen ziet niet op de
sloopmelding.
- Het niet aanleveren van een sloopmelding en een
asbestinventarisatierapport, zoals genoemd in de brief van
21 mei 2013 (kenmerk: 13.11840/zaak-1788), vormen geen
redenen om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor
het verbouwen van de recreatiewoning bij besluit van
3 juli 2013 buiten behandeling te stellen.
f. De besluiten onder a t/m. e hiervoor genoemd aan
bezwaarmakers en hun raadsman kenbaar maken door middel
van de concept-brieven en daarbij het verslag van de hoorzitting
en het advies van de bezwaarschriftencommissie te voegen.
4
OW
Meervoudig onderhandse aanbesteding
opwaarderen De Koel te Borger.
a. Schildersbedrijf Jalving het werk gunnen.
b. Kiezen voor de Drentse versie van het gedicht van
Gerard Nijenhuis.
c. De kosten dekken uit de onderschrijding van sloop
Grollemanschool.
d. Het resterende bedrag van € 19.000,00 terugstorten in de
reserve Kern en Kader.