brief Wijkvereniging Van Stolkpark aan fracties 2014

Wijkvereniging 'Van Stolkpark'
Postbus 87783, 2508 DD Scheveningen
[email protected] www.vanstolkpark.nl
Aan de fractie van … in de Haagse Gemeenteraad
Scheveningen, 16 mei 2014
Geachte Raadsleden,
In de eerste plaats willen wij u, vanuit onze wijk, van harte feliciteren met uw (her)verkiezing tot raadslid. U
bent hier uiteraard ook welkom om deze (weer eens) met eigen ogen te aanschouwen. Graag uw aandacht
voor een korte toelichting vanuit het bestuur van de Wijkvereniging, over wat goed gaat, en wat beter zou
kunnen.
Beschrijving van de wijk
Het Van Stolkpark is een fraaie villawijk, in de 19e eeuw opgericht volgens plannen van de landschapsarchitect
Zocher, omringd door de Scheveningse Bosjes. De wijk is een beschermd stadsgezicht met name vanwege het
parkachtige, groene karakter. De natuur loopt door tussen de huizen, in een van de tuinen nestelt een bosuil,
eekhoorns komen regelmatig op bezoek.
In de wijk staan twee verzorgingshuizen, twee middelbare scholen, een internationale organisatie, een
hotel, kantoren en ambassades. Behalve villa’s zijn er ook enkele kleine flatgebouwen. 20 procent van de
bewoners (voornamelijk ouderen) wonen in 1-2 kamer woningen. Er is ook een toenemend aantal kinderen,
dat actief meedoet in een jaarlijks buurtfeest.
Wat goed gaat en vooral moet worden voortgezet
1. Bevorderen woonfunctie
De Wijkvereniging Van Stolkpark is één van de oudste wijkverenigingen van de stad. Destijds opgericht om de
fraaie villa’s te behouden en de woonfunctie te bevorderen. En met succes. Twintig van de voormalige
kantoren en scholen zijn weer bewoond, en door de nieuwe bewoners met zorg gerestaureerd. Ook het oude
kantoor van de Centraal Plan Bureau wordt binnenkort omgezet in appartementen.
2. Handhaving beheersverordening
Essentieel daarbij is de een conserverende beheersverordening. De wijkvereniging was betrokken bij de
totstandkoming daarvan. Handhaving van de regels van de beheersverordening is van belang. Dit betreft
vooral de woonfunctie en overmatige verharding van tuinen.
3. Behoud Scheveningse Bosjes
De Scheveningse Bosjes maken deel uit van de wijk. Als wijkvereniging hebben we ons, ook samen met andere
Scheveningse bewonersorganisaties, steeds ingezet voor het behoud van dit gebied. Vele bezoekers, ook
internationale komen dagelijks genieten van dit fraaie groengebied. Onlangs is een aantal paden hersteld en is
het straatmeubilair vervangen.
4. Stadsdeelkantoor, onderhoud in de wijk
De wijkvereniging heeft goed contact met het Stadsdeelkantoor. Er wordt regelmatig gewerkt aan onderhoud
van stoepen en wegen. Belangrijk is bloemen, bollen, bloeiende struiken en bomen te behouden/nieuw te
planten.
5. Steun van de gemeente voor buurtfeest en communicatie
De wijkvereniging ontvangt steun van de gemeente voor haar activiteiten, o.a. het buurtfeest en
communicatie. Twee maal per jaar komt het wijkblad De Van StolkparkKoerier uit. Tussendoor communiceren
wij met de bewoners via onze website en (e-mail) nieuwsbrieven. Deze communicatie met en tussen bewoners
en gemeente is van essentieel belang voor participatie, sociale cohesie en het organiseren van activiteiten.
Onze ervaring is dat je alleen met schriftelijke communicatie iedereen bereikt.
Wat beter zou kunnen
1. Er zijn nog steeds enkele leegstaande kantoren die ook tot woning(en) kunnen worden getransformeerd.
Daarvoor graag steun van de gemeente.
2. Oplossing vinden voor de parkeeroverlast in overeenstemming met wensen vanuit de wijk
Tijdens kantooruren staan op de 19e eeuwse smalle wegen van de wijk aan beide zijden veel auto’s
geparkeerd, ook op stoepen en hoeken. Dit is niet veilig voor de vele fietsers en ouderen. Het probleem wordt
veroorzaakt door enerzijds forenzen, maar ook langparkeerders uit andere wijken die graag gratis parkeren.
Uit enquêtes blijkt dat een meerderheid van de wijk voorstander is van betaald parkeren, overdag, maar niet
van ma-zo tot 24 uur zoals in de rest van Scheveningen.
Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor bewoners van de wijk. Daarom zou ook aan eigenaars met
eigen opritten voor een tweede auto desgewenst een vergunning moeten worden gegeven.
Op dit ogenblik worden tellingen verricht. Graag gaan wij door met overleg met de wethouder zodra
de resultaten bekend zijn, om een goede oplossing te vinden.
3. Onderzoeken mogelijkheden verbeteren verkeersveiligheid en tegengaan sluipverkeer
Het gaat hier vooral om de Gerbrandyweg, de Van Stolkweg en de Haringkade.
We vragen om weer zoals voorheen zout te strooien op de toegangswegen van scholen en verzorgingshuis bij
gladheid.
4. Verbeteringen in de Scheveningse Bosjes
• Herstel paden in de Scheveningse Bosjes:
Een aantal paden is in slechte staat. Er zijn veel gaten in het karakteristieke schelpenasfalt. Geen
bezwaar als op een aantal paden het asfalt wordt vervangen. Wel behoud van het historische
padenpatroon.
• Onderzoek verbeteren oversteekbaarheid Teldersweg.
• Onderhoud bos: Daarbij denken wij vooral aan het verwijderen van esdoorns rond de oude eiken en
dennen, en bramen en brandnetels langs de randen en de open vlaktes. Stapsgewijze, geleidelijke
aanpak, per zone van het groengebied.
Wij hopen dat u bovenstaande overwegingen wilt meenemen in uw beleid en besluiten de komende vier jaar.
Nogmaals, we hopen dat u zelf ook een keer in deze wijk onze gast wilt zijn en met ons van gedachten wilt
wisselen.
Met vriendelijke groet,
Caroline de Jong, voorzitter
070 3584200, [email protected]
Jacoba den Drijver, vice-voorzitter en secretaris