download brochure

S EGME NT
De dag van de
medezeggenschap
Utrecht vrijdag 10 oktober 2014
Congres De dag van de medezeggenschap
Utrecht, vrijdag 10 oktober 2014
De positie van de gemeente
in het openbaar bestuur kent
woelige tijden. Misschien
heeft u ook het gevoel, dat de
Opening en welkom
Willem Haarsma
Dagvoorzitter (consultant – partner Gearing
Consultancy Advies, voorheen gemeentesecretaris/
algemeen directeur gemeente Eemsmond)
ontwikkelingen harder gaan
dan ooit tevoren. De politieke
tijdgeest staat voor het streven naar een kleinere
efficiënte overheid: de terugtredende overheid.
We gaan van ‘bepalen, betalen en uitvoeren’
naar ‘regisseren en faciliteren’. En dat alles moet
op grotere schaal met minder personeel. Maar
het takenpakket breidt wel uit; dat wringt. Het
sterkste voorbeeld is natuurlijk de ontwikkeling
op het sociaal domein. Al deze ontwikkelingen
gaan gepaard met een andere kijk op wat
van medewerkers mag worden verwacht.
Dit vertaalt zich in andere rollen en andere
competentieprofielen. Van een goed werkgever
mag worden verwacht dat deze overgang goed
wordt begeleid en wordt gefaciliteerd. Scholing
en ontwikkeling van bekwaamheden zijn hierbij
een vereiste. Aan u als Medezeggenschapsraad
de opgave hier constructief advies bij te geven
en te waken over de rechtspositionele belangen.
Dit congres helpt u daarbij. Wij bieden u
inzicht in de ontwikkelingen, de consequenties
voor de medewerkers en de rol van de
Medezeggenschapsraad.
Het succes en de uitdaging van
medezeggenschap
Rienk Goodijk
(senior adviseur GITP en hoogleraar Governance in
de publieke sector aan TIAS)
Veranderingen voltrekken zich steeds sneller,
ook binnen gemeenten. De OR wordt daarbij
uitgedaagd om in het krachtenveld van diverse
partijen een eigen actieve rol te spelen, die verder gaat dan een
advies uitbrengen op het moment dat ‘de zaak rond is’. Het vraagt
van de OR een pro-actieve houding, een groei in strategisch inzicht
‘om het spel te kunnen spelen’, eigen kennisopbouw, een projectmatige aanpak, stevige verbindingen (en coalities) met stakeholders
en voldoende kunnen ‘meebewegen’ met de veranderingen.
Bovendien zal de OR aan uitstraling moeten werken en successen
laten zien, wil hij nog aantrekkelijk blijven voor nieuwe generaties.
Is de OR daartoe bereid en in staat, en onder welke condities dan?
Landelijke ontwikkelingen rond
medezeggenschap in de gemeente
Patrick Fey
(bestuurslid CNV Publieke Zaak)
Het tempo waarin de veranderingen plaats
vinden en de hoeveelheid partijen die daarbij
een rol spelen vragen van de OR veel flexibiliteit. De OR kan hierin een positieve rol
spelen, omdat hij de dagelijkse praktijk van het werk en het omgaan
met de burgers goed kent. Daardoor kan hij oplossingen aandragen
en beoordelen of deze in de praktijk werken. Hij kan de gevolgen
van de voorgenomen maatregelen voor de werkvloer en de burgers
zien en beoordelen. Binnen de kaders van de WOR zijn er mogelijkheden om snel te schakelen en te experimenteren met nieuwe
medezeggenschapsstructuren. Daarbij vergroot samenwerking met
de vakbonden de kracht van de OR.
Met vriendelijke groet,
Nico van Dijk
Bezuinigen op personeel en
reorganiseren in de gemeente
Jeroen Goudt
directeur Segment Opleidingen
(16 jaar wethouder geweest in Enschede en 3 jaar
burgemeester geweest van Hof Van Twente)
Gemeenten moeten gemiddeld 15% op hun
personeelbestand inkrimpen. Gemeentesecretarissen en directies staan met hun rug
tegen de muur en moeten maatregelen nemen. Herplaatsing in de
markt is lastig, omdat er aanbod is uit meerdere gemeenten.
Als er incidenteel geld is kan dit ingezet worden bij de afvloeiing
van oudere medewerkers. Medewerkers die blijven kunnen
geconfronteerd worden met reorganisaties en een verhoogde
werkdruk. Daarnaast heeft een nieuwe visie op de burgers en de
relatie met de overheid grote gevolgen voor de werkwijze van de
gemeentelijke medewerkers. Welke taken kan de gemeente afstoten?
Heeft de gemeente duidelijk zicht op haar kerntaken? Is hierover
gesproken en zijn er conclusies getrokken? De OR heeft de taak en
de bevoegdheid om bij al deze beleidsbeslissingen mee te denken,
te adviseren en al of niet in te stemmen met voorgenomen besluiten.
De OR kan het verschil maken!
gemeente dan komen te staan? Vaak hebben medewerkers een
terugkeer-garantie en zijn er ook andere juridische regelingen. Op
wiens belangen richt de OR zich in een dergelijke situatie? Op de
medewerkers die geoutsourced worden of juist op de
medewerkers van de achterblijvende organisatie?
Ook bij arbeidspools voor onderlinge uitwisseling van personeel
spelen soortgelijke vragen waarover de OR zich zal moeten
buigen.
Workshop 3 – De OR als
onderhandelaar en goed
samenwerkend team
Frank Dijkstra
(directeur Dijkstra Consult; voormalig
4 workshops
sectormanager Arbeidsvoorziening)
U kunt twee van de vier workshops volgen.
Workshop 1 – OR en gevolgen van
rijksontwikkelingen voor de
gemeentebegroting
Peter Ramautarsing
(directeur Intermezzo Advies, voorheen hoofd
concernstaf gemeente Emmen)
Cijfers zijn de neerslag van beleid. Het beleid
wordt steeds complexer doordat steeds meer
partijen betrokken zijn. Voor de OR is het dus zaak de cijfers goed te
analyseren en te interpreteren. Welke keuzen liggen ten grondslag
aan de gemeentebegroting? Hoe worden bijvoorbeeld de gevolgen
van rijksontwikkelingen verwerkt? De OR doet er goed aan betrokken
te zijn op het moment dat de begroting wordt opgesteld. Op dat
moment worden er immers keuzes gemaakt, die verstrekkende
gevolgen hebben voor de organisatie en het personeel. Een
belangrijk thema is bijvoorbeeld ‘de aanbestedingen’. Voor de
medewerkers van de gemeente heeft het grote gevolgen wanneer
werk wordt uitbesteed dat voor die tijd door gemeentelijke
medewerkers uitgevoerd wordt. Hoe gaat de OR in dit beleidsproces
invloed uitoefenen?
Workshop 2 – De OR en personele
gevolgen van uitbesteding en
regionale samenwerking
Wim de Jong
(adviseur en onderzoeker Beleid en Bedrijfsvoering
bij Kennispunt Twente)
Een onderdeel van de gemeente wordt
ondergebracht bij een centrumgemeente of bij
de regio-organisatie, het wordt verzelfstandigd of zelfs geprivatiseerd. Voor een OR is het dan van belang na te gaan wat het
langetermijnperspectief is. Hoe zijn de startvoorwaarden voor deze
nieuwe organisatie? Is die reëel in staat gezond te (gaan) functioneren? Wat zijn mogelijke faalfactoren? Wat zijn de terugvalopties
als het fout loopt? Voor welke onaangename verrassingen kan de
Het is nodig dat de OR de spelregels
volgens de WOR kent, maar daarna begint
het pas goed: Welke stijl wil de OR hanteren in zijn spel, in
overleg en onderhandelingen? Wat is het meest effectief? Wil de
OR vooral afwachten en controleren? Wil de OR initiatieven nemen
en voorstellen doen? Gaat de OR onderhandelen om de belangen
van de medewerkers zeker te stellen? Of varieert de OR zijn stijl al
naar gelang de beleidsonderwerpen die aan de orde komen? Dat
is een uitdaging, want de OR-leden komen uit verschillende
afdelingen, hebben uiteenlopende achtergronden en leren elkaar
vaak pas door het OR-lidmaatschap beter kennen.
Workshop 4 – De OR en
de drie decentralisaties
Leonie Bandell
(afdelingshoofd Welzijn en Educatie,
gemeente Capelle aan den IJssel)
Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2015
verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, werk
en inkomen en zorg aan langdurig zieken en
ouderen (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo). Een deel van deze
taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de
Rijksoverheid. In de volksmond heet dit ‘de drie decentralisaties’
(3D) of transities. Van alle kanten klinkt het geluid dat gemeenten
daar op dat moment niet klaar voor zijn. Dit najaar gaan
gemeenten wel hard aan de slag om zich voor te bereiden op
deze drie decentralisaties. Voor de OR is het zaak dus juist nu
intensief betrokken te zijn bij de keuzes die in deze periode
worden gemaakt.
Tijdsschema
Kosten
09.45 uur Opening en welkom
Willem Haarsma
U betaalt e 175,- per persoon.
Komt u met meer dan 5 personen, dan betaalt
u e 125,- per persoon.
Vanaf 10 of meer deelnemers per gemeente bedragen de kosten e 100,- per persoon.
10.00 uur Het succes en de uitdaging
van medezeggenschap
Rienk Goodijk
10.50 uur Landelijke ontwikkelingen rond medezeggenschap in de gemeente Patrick Fey
Aanmelden
Schrijf u vóór 1 oktober 2014 in via www.segment.nl.
11.30 uur Pauze
11.45 uur Bezuinigen op personeel en
reorganiseren in de gemeente
Jeroen Goudt
12.30 uur Lunch
13.30 uur Eerste workshopronde, keuze uit:
Workshop 1
OR en gevolgen van rijksontwikkelingen voor de gemeentebegroting
Peter Ramautarsing
Workshop 2
De OR en personele gevolgen van uitbesteding en regionale samenwerking
Wim de Jong
14.30 uur Pauze
14.45 uur Tweede workshopronde, keuze uit:
Workshop 3
De OR als onderhandelaar en
goed samenwerkend team
Frank Dijkstra
Workshop 4
De OR en de drie decentralisaties
Leonie Bandell
15.45 uur Plenaire afsluiting met borrel.
S EGMENT
E-mail [email protected]
Telefoon 033 - 434 50 80
Website www.segment.nl