CHEMISCH WEEKBLAD. 159 de fabrikanten om witte, dus

CHEMISCH WEEKBLAD.
de fabrikanten om witte, dus ongeverfde lucifers in
te voeren, tot dusverre gefaald hebben.
Na het bad worden de houtjes door een trechter in
de droogketels geblazen. Deze droogketels, die aan
de binnenzijde van schoepen voorzien zijn, liggen
eenigszins schuin, en wel zoo, dat de voorzijde hooger ligt clan de achterzijde. De houtjes, welke aan de
voorzijde in de ketels worden gebracht, worden door
d_e draaiende beweging van de ketels, op de schoepen
mee omhoog genomen, maar boven gekomen vallen
ze weer omlaag. Door de ketels wordt heete lucht
geblazen, welke aan de achterzijde van de ketels weer
verdwijnt. Wanneer de houtjes uit den eersten ketel
komen, zijn ze half droog en ondergaan ze in een
tweed en ketel hetzelf de proces, om clan geheel gedroogd naar de poetsketels geblazen te worden. In
deze ketels worden de houtjes stofvrij gemaakt en
van de vezels ontdaan: ze schaven zich zelf geheel
glad. Uit de poetsketels vallen de houtjes op een
schudbak, die de goede houtjes separeert van de
slechte, d. z. de gebroken en gebogen houtjes.
Nu moet eerst regelmaat gebracht worden in de
ordelooze massa houtjes, teneinde ze verder machinaal te kunnen behandelen. Daartoe komen zij in een
tweeden schudbak, welke verdeeld is in afdeelingen ,
die zoo breed zijn als een lucifer Jang is. Deze bak
schudt de houtjes zoo lang heen en weer, totdat ze
allen regelmatig naast en op elkander in rijen liggen.
Daarna worden de houtjes in kleine bakjes gelegd
voor de inlegmachine. Deze machine schuift de
houtjes zoodanig tusschen latjes in een raam, dat de
stokjes evenwijdig naar buiten steken. Nadat nu de
houtjes in gesmolten paraffine gedompeld zijn, teneinde de lucif ers na de ontbranding gemakkelijker te
kunnen laten doorbranden , komen ze in de z.g. dopmachine, alwaar zij van den kop voorzien worden.
Hiermede is de fabricage van de lucifer.s besproken
en komt thans de belangrijke nevenfabticage aan de
beurt, n.l. het vervaardigen der doosjes, het vullen
der doosjes en het inpakken.
.
De in den aanvang beschreven machine voor het
vervaardigen van de houtjes kan ook dienst doen
voor het vervaardigen der spanen voor de doosjes, in
welk geval clan alleen de stam dunner afgeschild
wordt en. de banden voorzien worden· van insnijdingen om de spanen gemakkelijker tot doozen te
kunnen vormen. Voor de doosjes zijn twee machines
benoodigd, n.l. een, welke uitsfoitend de laadjes en
een, welke alleen de hulzen maakt. De laadjes en
hulzen worden nu in een machine gebracht, die eerstens de laadjes in de hulzen schuift en vervolgens
het doosje van een etiket voorziet. Het vullen der
doosjes geschiedt eveneens machinaal; alleen de
buitengewone formaten, zooals b .v. de z.g. huishouddoozen worden met de hand gevuld. Om een denk ..
beeld te geven hoe snel dit vullen met de hand gaat,
zij medegedeeld, dat een meisje in staat is om per
dag circa 6000 doosjes te vullen. Na de vulling worden de doosjes van het aanstrijksel voorzien, hetwelk
door ronde borstels op de kanten gestreken wordt.
Hierna loopen de doosjes tusschen verwarmde buizen
door om zoodoende te drogen, waarna zij naar de
pakmachines getransporteerd worden. W anneer de
doosjes nu geheel klaar zijn, worden ze wederom in
een zeer vernuftige machine bij I 0 doosjes tegelijk
verpakt en van etiketten voorzien. De aldus verkregen
pakjes worden nu verzameld, tot een groot pak ge-
159
vormd en zijn clan voor de verzending gereed.
Onze korte beschrijving der lucifersfabricage moge
besloten worden met enkele cijfers, betrekking heb-·
bende op de Vereenigde Hollandsche Lucifersfabrieken te Eindhoven, alwaar de Molen-lucifers gefabriceerd worden. Het complex gebouwen beslaat eene
oppervlakte van circa 10.000 M 2 • De dagelijksche
productie bedraagt 500.000 gevulde doosjes, dat is
dagelijks circa 30 millioen lucifers . Teneinde eenig
idee te kunnen vormen van de hoeveelheden grondstoffen, welke in dit bedrijf benoodigd zijn, diene, dat
elken dag o. m. gebruikt wordt circa 150.000 Meter
blauw en wit bandpapier, dat is per jaar circa 15
millioen Meter bandpapier om de doosjes te beplakken , waarvoor noodig is circa 50 .000 kilo plakmeel.
En nu tenslotte nog eene opmerking. lndiea ieder
Nederlander doordrongen was van het feit, dat het
in het belang der gemeenschap is, indien het N ederlandsch fabrikaat verkozen wordt boven dat van
buitenlandschen oorsprong, zouden bovengenoemd c
cijfers beduidend grooter kunnen zijn. Steunt daarom
het Nederlandsch fabrikaat, het is Uw eigen belang .
Eindhoven, Mei 1928.
666.1(492)
GLASFABRIEK .. LEERDAM ", LEERDAM .
De werkzaamheid der Glasfabriek .. Leerdam" om ..
vat de vervaardiging van .,witglas " in den uitgebreidsten zin, alsmede van een aantal speciale producten, gelegen op het terrein der industrieele nijverheidskunst.
De fabriek bestaat thans vijftig jaar en ontwikkelde
zich van een klein, zoogenaamd .. hand" -bedrij f tot
een modern-gecompliceerde, voor een belangrijk deel
machinale industrie. Anders gezegd: van een ouderwetsch ,,bazenbedrijf" groeide ze langzamerhand uit
tot een wetenschappelijk-geleide onderneming.
In de eerste vijf-en-twintig jaar van haar bestaan
werkte de fabriek uitsluitend met de vanouds bekende
Boetius-ovens en produceerde de verschillende artikelen, die ook thans nog gemaakt worden, .. met den
mond geblazen". Hieronder ressorteeren: het glas
voor tafelgebruik of tafelglas, dus glazen op voet,
karaffen, bekers e. d. (niet te verwarren met het Duitsche .. Tafelglas", d. i. vlakglas, waarmede een oudMinister zich onlangs in de vingers sneed). witte
flesschen , verpakkings- en huishoudglas ( vleeschpotten, schoencremepotjes, jamglazen, enz.), alsook
bet glas voor etalage-doeleinden. In 1905 werd met
het machinaal (half automatisch) bedrijf begonnen
en konden de verschillende artikelen voor verpakking
en inmaak worden geperst en derhalve in veel grooter
hoeveelheid en goedkooper worden vervaardigd. Voor
dit geperste glas ·vormt o. a. de Engelsche markt een
niet onbelangrijk afzetgebied. - Wat de ovens betreft, ging men meer en meer over tot het recuperatief
systeem en het werken met kleine eenheden.
In den oorlogstijd kreeg de fabviek de gelegenheid
een voor haar geheel nieuw artikel te gaan maken.
Door een uitvoerverbod uit Duitschland kwam er
gebrek aan electrische ballons en men slaagde erin,
deze van goede kwaliteit te vervaardigen, aanvankelijk met een productie van 25.000 per dag , die later
tot 80.000 per dag steeg. Dit aantal kon slechts ge-
460
CHEMISCH WEEKBLAD.
durende enkele jaren gehandhaafd blijven, <loch tot
den huidigen dag vervaardigt .. Leerdam" in meerdere
of mindere hoeveelheid, naar gelang van omstandigheden dit artikel.
De vooral sinds den oorlog uitermate verscherpte
concurrentie, ( valuta-concurrentie), de tariefmuren,
die al hooger om ons land warden opgetrokken, het
ontstaan eener glasindustrie in landen, waar die vroeger niet bestond (b.v. Engeland), en andere omstandigheden dwongen de fabriek tot de moderniseering
en systematiseering, waarop hierboven reeds werd
gedoeld, tot het zoeken van nieuwe afzetgebieden in
de plaats van oude, die waren verloren gegaan, tot
het almeer verbeteren der kwaliteit van het product
zelve en tot het vinden van nieuwe artikelen .
Als zoodanig behoort in de eerste plaats te warden
genoemd het kunstnijverheidsglas, waardoor .. Leerdam" in de laatste jaren zulk een groote bekendheid
heeft verkregen en dat men kan karakteriseeren als
het kunstzinnig massaproduct, verkregen uit een zeer
nauwe samenwerkip.g van 1ndustrieel. kunstenaar en
glasmaker. De architect K. P. C. de Bazel (f 1923)
was een der eerste medewerkende ontwerpers van
Leerdam. Op verzoek van den heer Cochius trad hij
als .. haanbreker" op en wist door zijn strenge, maar
niettemin goed-gefundeerde eischen de techniek zeer
vooruit te brengen en den grondslag te leggen voor
een eigen, N ederlandsche glaskunstnijverheid. Latere
me!dewerkers vain Leerdam, die alien meer of minder
naam maakten door hun ontwerpen, zijn: C. de Lorm,
Chris Lanooy, Dr. H . P. Berlage, Chris Lebeau, Jaap
Gidding en laS>t not least A . D . Copier.
Als ee111 voor haar geheel nieuw artikel. ook wat
betreft de samenstelldng, kwam .. Leerdam" in 1921
uit met het .. Graniver", een ondoorzichtig tegelpro ·
duct in verschillende kleuren, effen en fraai-gestroomd, en geschikt voor de bekleeding van vloeren
en wanden ( alsook schoorsteenmantels), het vervaardigen van tableaux en van verschillende holle voorwerpen. Dit vond reeds in velerlei openbare en
particuliere gebouwen toepassing en wordt al meer
door architecten gevraagd. Een bizondere toepassing
ervan is nog het mozaiekwerk, waartoe het zich bij
uitstek leent, daar het gemakkelijk stukgehakt kan
warden en in een zeer groote verscheidenheid van
kleuren en tinten 1is te maken. (Bijvoorbeeld: vloeren
in het nieuwe stoomschip van de Maatschappij .. Nederlaind", de .. Christiaan Huygens", onder architectuur van C. A. Lion Cachet) .
Ook op de vervaardiging van glas-in-lood (Vitrica)
legt Leerdam zich den laaitsten tijd toe. Hiertoe warden benut speciaal vervaardigde glasschijven, waarbij
de .. Unica" -techniek is toegepast. ( Unica zijn .,Einzelstilcke'', onder d?delijk toezicht van den kunstenaar door den meester-glasblazer gemaakte voorwerpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
ingeving van het oogenblik en de uiteenloopendste technieken). Dit .. Vitrica" heeft een geheel
ander karakter clan het gewone glas-in-lood of gebrandsohilderde glas en past zich door zijn kleur,
lichtwerking en uitvoering , zeer aan bij het moderne
milieu.
Tenslotte zij hier nog vermeld, dat .. Leerdam" is
begonnen met de studie der lichttechniek. Op de
Utrechtsche Voorjaarsbeurs konden hiervan reeds
enkele resulitaten warden getoond, waarvan als voornaamste te noemen is de huiskamerlamp, gecon-
strueerd volgens de vinding van prof. Dr. L. S.
Ornstein en Dr. W. J. D. van Dijck, en aesthetisch
verzorgd door den ontwerper Copier. Bij deze lamp
is rekening gehouden met alle eischen, die men aan
een goede lichtverdeeling stellen kan. Zij geeft uitstekende tafelverlichting, zonder verblinding. Verde::
een bijzonder aangename algemeene verlichting. Het
nutt<ige effect van het uitgezonden licht bedraagt
+ 85 %. Als een der belaingrijkste principes, hij de
uitvoering gebrnikt, kunnen wij noemen dat der gerichte diffusie, terwijl nog mag warden opgemerkt,
dat de psychische werking der lamp ongemeen ru stgevend is. Het ligt in de bedoeling van .. Leerdam"
krachtdadig door te gaan -met de bestudeering van
allerlei vraagstukken op het gebied der lichttechniek,
teneinde verschillende aesthetische lichtornamenten
op de markt te brengen. Hiertoe werd onder meer
ook de medewerking verkregen van den bekenden
lichttechniker Frits Lensvelt.
Leerdam, Mei 1928.
666(072)( 492)
SCHEIKUNDIGE ONDERZOEKINGEN IN
HET KERAMISCH LABORATORIUM.
In opdracht van den heer F . Regout, Directeur der
Riikskleischool te Gouda , voldoe ik gaarne aan den
wensch van de redactie van het Chemisch W eekblad
om naar aanleiding van het jubileum der Nederlandsche Chemische Vereeniging het een en ander te vertellen van de werkzaamheden, verrkht in het laboratorium der Rijkskleischool. De Klei-industrie maakt
feitelijk geen dee! uit van de chemische industrie. Toch ·
zijn de relatie' s tusschen scheikunde en keramische
industrie in_ de laatste jaren zoo nauw geworden, dat
het niet misplaatst is, in dit jubileum-nummer ook
enkele woorden te zeggen over de rol der scheikunde
in deze industrie. Het is natuurlijk niet mogelijk, hier
een volledig overzicht te geven over dit geheele gebied. Men kan alleen enkele vraagstukken er uit
grijpen en ook deze meer aanduiden clan bespreken.
Met de systematische scheikundige behandeling
van keramische vraagstukken is een aanvang gemaakt
in de laatste 30 jaren van de l 9e eeuw door Herm.
Seger. Beter zou men eigenlijk zeggen: met de natuurwetenschappelijke behandeling ; want dikwijls bewegen zich de onderzoekingen in onze in dustrie op het
grensgebied tusschen scheikunde en physica of op het
gebied der natuurkunde zelf.
De stof, waarmede elk keramisch bedrijf het meest
te maken heeft, is de klei, en de eigenschap van klei,
die ook aan de leken het meest bekend is, is zijn
vormbaarheid, zijn plasticitei,t. Het spreekt vanzelf ,
dat degene , die zich met de studie der keramische
grondstoffen bezig houdt, in de eerste plaats dit verschijnsel tracht te begrijpen. Verklaringen daarvan
hebben clan ook allerminst ontbroken. Het is hier niet
de plaats de ontwikkeling van dit probleem kritisch
te volgen. Het zal den buitenstaander misschien verbazen, te hooren , dat dit schijnbaar fundamenteele
vraagstuk tot heden toe grootendeels onopgelost gebleven is. Men heeft erkend, dat het begrip .. plas,t iciteit" een komplex begrip is, en dat een verklaring
alleen gevonden kan warden door onderzoekingen, die
naar verschillende richtingen uitgaan. In het begin