Collegebesluit met bijlagen

Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Financiering GEM Waalsprong
Programma / Programmanummer
BW-nummer
Grondbeleid / 1032
Portefeuillehouder
B. Jeene
Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
Van de GEM Waalsprong C.V. is een verzoek ontvangen tot tijdelijke
ophoging van het bestaande kredietplafond van € 300.000.000 naar €
320.000.000.
Dit voorstel past binnen de GREX GEM Waalsprong, zoals verwerkt in
het VGP december 2013 en dat is vastgesteld door de Raad in januari
2014.
OB10, Lucien Koridon, 2768
Datum ambtelijk voorstel
28 februari 2014
Registratienummer
14.0002690
Ter besluitvorming door het college
Instemmen met:
1. Het verhogen van het kredietplafond van € 300 miljoen naar €
320 miljoen voor tot ultimo 2014.
Steller
2. De volmacht van de portefeuillewethouder Financiën voor het
verstrekken van financiering aan de GEM Waalsprong CV uit te
breiden naar € 320 miljoen tot ultimo 2014.
Paraaf
akkoord
Datum
Paraaf
akkoord
Datum
 Alleen ter besluitvorming door het College
Besluit B&W d.d. 11 maart 2014 nummer: 3.1
 Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.
Bestuursagenda
Gemeentesecretaris
Portefeuillehouder
Financiering GEM WS.docx
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
Van de GEM Waalsprong C.V. is een financieringsverzoek ontvangen voor het tijdelijk
verhogen van het kredietplafond van € 300 miljoen naar € 320 miljoen tot ultimo 2015. Het
kredietplafond is via het vastgestelde ‘Kader financieringsvoorstellen GEM’ bepaald op € 300
miljoen (Collegebesluit 12 juni 2012).
Echter op basis van de opeenvolgende GREX-en GEM Waalsprong 2013 en 2014
(respectievelijk vastgesteld in juni 2013, en januari 2014) is de noodzaak duidelijk geworden
van een (tijdelijke) ophoging. Deze noodzaak is inhoudelijk ingegeven door de teruglevering
van gronden (en kosten) ter waarde van ca. € 13 miljoen aan de GEM Waalsprong en het
bouwrijp maken van plandelen om de ontvlechtingsafspraken te realiseren.
Het verzoek van de GEM Waalsprong is voorzien van een liquiditeitsraming tot en met 2018.
Deze raming is getoetst op consistentie met de vastgestelde GREX GEM Waalsprong,
opgenomen in het VGP, die in januari 2014 door de raad is vastgesteld.
2
Juridische aspecten
Artikel 160-e/169-4 Gemeentewet, Financieringsstatuut gemeente Nijmegen,
Vaststellingsovereenkomst, Kader financieringsvoorstellen GEM en beleidskader
gemeentegaranties/verstrekkingen.
3
Doelstelling
Vaststellen voorstel kredietplafond € 320 miljoen per medio maart 2014 voor GEM
Waalsprong C.V. voor de periode tot ultimo 2014.
4
Argumenten
De inhoudelijke onderbouwing van de tijdelijke ophoging van het kredietplafond is gelegen in
de uitvoering van de GREX 2014, waarin de overname van gemeentekavels is opgenomen.
Bovendien wordt in 2014 gestart met het bouwrijp maken van Groot Oosterhout Zuid (de
Grote Boel). Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken met de voormalige
aandeelhouders.
Eerder is aan de GEM Waalsprong Beheer BV nadrukkelijk meegeven om een maximale
inspanning te plegen om het kredietniveau te beperken. Bij de GEM Waalsprong Beheer BV
heeft een reductie van de bureaukosten plaatsgevonden, zijn de laatste noodzakelijke
verwervingen gefaseerd, worden kleinere plandelen bouwrijp gemaakt en is een deel van de
realisatie van de geluidsschermen langs het spoor gepland op een later tijdstip.
De tijdelijke ophoging van het kredietplafond wordt – in afwijking van het verzoek van de GEM
Waalsprong - beperkt tot ultimo 2014. Hiermee wordt ook mede invulling gegeven aan de
eerder geformuleerde voorwaarde, dat de GEM Waalsprong een maximale inspanning moet
leveren om het financieringsniveau te beperken tot € 300 miljoen.
Dit verzoek tot verhoging van het kredietplafond is getoetst aan het beleidskader
gemeentegaranties- verstrekking én het “Kader financieringsvoorstellen GEM”. De
belangrijkste elementen worden hieronder benoemd:
• De noodzaak en duur van de hogere financieringsbehoefte is voldoende onderbouwd én
getoetst.
• De betaalbaarheid van rente- en aflossing door de GEM is verzekerd door de
toekomstige grondopbrengsten in overeenstemming met de GREX GEM zoals verwerkt
in het VGP december 2014 én de liquiditeitsprognose.
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
•
De gebruikelijk te stellen zekerheden of andere voorwaarden conform het beleidskader
zijn in dit geval slechts beperkt van toepassing. Door de ontvlechting van de GEM
Waalsprong medio 2013 via een vaststellingsovereenkomst 2013 is Nijmegen enig
aandeelhouder. En derhalve is zekerheid te vinden in het feit dat de gronden in bezit zijn
van de gemeente Nijmegen. Overigens is als voorwaarde gesteld dat de gemeente elk
kwartaal een bijgestelde meerjarige liquiditeitsprognose krijgt.
Bovendien wordt de voorwaarde gesteld, dat ieder concreet leningenverzoek (passend
binnen het vastgestelde kredietplafond) is onderbouwd met een actuele liquiditeitsprognose.
5
Klimaat
Het voorstel heeft geen gevolgen voor het klimaatbeleid van de gemeente Nijmegen.
6
Financiën
Het voorstel heeft geen consequenties voor de financiële positie van de gemeente. De
financieringspositie van de GEM groeit tijdelijk. Financiering vindt plaats tegen dezelfde
voorwaarden waarvoor de gemeente zelf ook geld beschikbaar krijgt.
7
Communicatie
Deze paragraaf is niet van toepassing bij dit voorstel.
8
Uitvoering en evaluatie
De portefeuillehouder Financiën is gemandateerd voor de uitvoering van de financiering.
9
Risico
Het voorstel heeft geen directe consequenties voor de risicopositie van de gemeente. De
tijdelijke verhoging van het kredietplafond is een uitvoering van de reeds vastgestelde GREX.