Eliquis, INN-apixaban

BIJLAGE I
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
1
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Eliquis 2,5 mg filmomhulde tabletten
2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Elke filmomhulde tablet bevat 2,5 mg apixaban.
Hulpstoffen met bekend effect:
Elke 2,5 mg filmomhulde tablet bevat 51,43 mg lactose (zie rubriek 4.4).
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
3.
FARMACEUTISCHE VORM
Filmomhulde tablet (tablet)
Gele, ronde tabletten met de inscriptie 893 aan de ene zijde en 2½ aan de andere zijde.
4.
KLINISCHE GEGEVENS
4.1
Therapeutische indicaties
Preventie van veneuze trombo-embolische voorvallen (VTE) bij volwassen patiënten die een electieve
heup- of knievervangingsoperatie hebben ondergaan.
Preventie van beroerte en systemische embolie bij volwassen patiënten met niet-valvulair
atriumfibrilleren (nvAF), met een of meer risicofactoren, zoals een eerdere beroerte of transiënte
ischemische aanval (TIA); leeftijd ≥ 75 jaar; hypertensie; diabetes mellitus; symptomatisch hartfalen
(NYHA klasse ≥ II).
Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE) en preventie van
herhaalde DVT en PE bij volwassenen (zie rubriek 4.4 voor hemodynamisch instabiele PE patiënten).
4.2
Dosering en wijze van toediening
Dosering
Preventie van VTE (VTEp): electieve heup- of knievervangingsoperatie
De aanbevolen dosis Eliquis is tweemaal daags 2,5 mg, oraal in te nemen. De aanvangsdosis dient
12 tot 24 uur na de operatie te worden ingenomen.
Artsen kunnen de mogelijke voordelen van eerdere antistolling voor VTE profylaxe en het
postoperatieve bloedingsrisico in overweging nemen bij het besluit inzake toediening binnen dit
tijdsinterval.
Bij patiënten die een heupvervangingsoperatie ondergaan
De aanbevolen duur van de behandeling is 32 tot 38 dagen.
2
Bij patiënten die een knievervangingsoperatie ondergaan
De aanbevolen duur van de behandeling is 10 tot 14 dagen.
Preventie van beroerte en systemische embolie bij volwassen patiënten met niet-valvulair
atriumfibrilleren (nvAF)
De aanbevolen dosis van Eliquis is tweemaal daags 5 mg oraal.
Dosisverlaging
De aanbevolen dosis van Eliquis is tweemaal daags 2,5 mg oraal bij patiënten met nvAF en minstens
twee van de volgende eigenschappen: leeftijd ≥ 80 jaar, lichaamsgewicht ≤ 60 kg, of serumcreatinine
≥ 1,5 mg/dl (133 micromol/l).
De behandeling dient over een langere termijn te worden voortgezet.
Behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt)
De aanbevolen dosis van Eliquis voor de behandeling van acute DVT en behandeling van PE is
tweemaal daags 10 mg oraal genomen gedurende de eerste 7 dagen, gevolgd door tweemaal daags 5
mg oraal genomen. Zoals volgens de beschikbare medische richtlijnen dient een korte behandelduur
(minstens 3 maanden) gebaseerd te zijn op transciënte risicofactoren (bijvoorbeeld operatie, trauma,
immobilisatie).
De aanbevolen dosis van Eliquis voor de preventie van herhaalde DVT en PE is tweemaal daags 2,5
mg oraal genomen. Als preventie van herhaalde DVT is geïndiceerd, dient met tweemaal daags 2,5 mg
te worden gestart na het afronden van de 6 maanden behandeling met Eliquis 5 mg tweemaal daags of
met een andere anticoagulans, zoals weergegeven in tabel 1 hieronder (zie ook rubriek 5.1).
Tabel 1:
Doseringsschema
Behandeling van DVT of PE
Preventie van herhaalde DVT
en/of PE na afronden van 6
maanden behandeling van DVT of
PE
10 mg tweemaal daags gedurende de
eerste 7 dagen
gevolgd door 5 mg tweemaal daags
2,5 mg tweemaal daags
Maximale dagelijkse
dosering
20 mg
10 mg
5 mg
De duur van de totale behandeling dient per individu te worden bepaald na zorgvuldig afwegen van
het behandelvoordeel tegen het risico op bloedingen (zie rubriek 4.4).
Gemiste dosis
Als een dosis wordt gemist, dient de patiënt Eliquis onmiddellijk in te nemen en daarna door te gaan
met inname tweemaal daags zoals daarvoor.
Overstappen
Overstappen van parenterale antistollingsmiddelen naar Eliquis (en vice versa) is mogelijk bij de
eerstvolgende geplande dosis (zie rubriek 4.5). Deze middelen dienen niet gelijktijdig te worden
toegediend.
Overstappen van behandeling met een vitamine K-antagonist (VKA) naar Eliquis
Bij het omzetten van patiënten die behandeld worden met een vitamine K-antagonist (VKA) naar
Eliquis, stop dan met warfarine of andere VKA-behandeling en start met Eliquis wanneer de
internationale genormaliseerde ratio (INR) < 2,0.
3
Overstappen van behandeling met Eliquis naar een VKA
Bij het omzetten van patiënten die behandeld worden met Eliquis naar behandeling met een VKA, ga
dan door met het toedienen van Eliquis gedurende minstens 2 dagen na het starten van de behandeling
met een VKA. Bepaal de INR twee dagen na de gelijktijdige toediening van Eliquis en VKA en vóór
de eerstvolgende geplande dosis Eliquis. Ga door met het gelijktijdig toedienen van Eliquis en VKA
tot de INR ≥ 2,0.
Patiënten met nierinsufficiëntie
Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met lichte of matige nierinsufficiëntie (zie rubriek 5.2).
Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15-29 ml/min) zijn de volgende
aanbevelingen van toepassing (zie rubriek 4.4 en 5.2):
- voor de preventie van VTE bij electieve knie- of heupvervangingsoperatie (VTEp), voor de
behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt), dient
apixaban met voorzichtigheid te worden gebruikt;
- voor de preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met NVAF dienen patiënten met
ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15-29 ml/min) de lagere dosis apixaban 2,5 mg tweemaal
daags te krijgen.
Patiënten met serumcreatinine ≥ 1.5 mg/dl (133 micromol/l, in combinatie met een leeftijd ≥ 80 jaar of
een lichaamsgewicht ≤ 60 kg, dienen ook de lagere dosis apixaban 2,5 mg tweemaal daags te krijgen.
Omdat er geen klinische ervaring is bij patiënten met een creatinineklaring < 15 ml/min of bij
patiënten die dialyse ondergaan, wordt apixaban niet aangeraden bij deze patiënten (zie rubriek 4.4 en
5.2).
Patiënten met leverinsufficiëntie
Eliquis is gecontra-indiceerd bij patiënten met leverziekte die gepaard gaat met coagulopathie en een
klinisch relevant bloedingsrisico (zie rubriek 4.3).
Het middel wordt niet aangeraden bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (zie rubrieken 4.4 en
5.2).
Het middel kan met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met milde of matige
leverinsufficiëntie (Child Pugh A of B). Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met milde of
matige leverinsufficiëntie (zie rubrieken 4.4 en 5.2).
Patiënten met verhoogde leverenzymen (ALAT/ASAT >2 x ULN) of totaal bilirubine ≥1,5 x ULN
werden uit de klinische onderzoeken uitgesloten. Daarom moet Eliquis met voorzichtigheid worden
gebruikt bij deze patiënten (zie rubrieken 4.4 en 5.2). Voordat de behandeling met Eliquis wordt
gestart, dient een leverfunctietest te worden uitgevoerd
Lichaamsgewicht
VTEp en VTEt - Er is geen dosisaanpassing nodig (zie rubrieken 4.4 en 5.2).
NvAF - Er is geen dosisaanpassing nodig, behalve als aan de criteria voor dosisverlaging wordt
voldaan (zie Dosisverlaging aan het begin van rubriek 4.2).
Geslacht
Er is geen dosisaanpassing nodig (zie rubriek 5.2)
Ouderen
VTEp en VTEt- Er is geen dosisaanpassing nodig (zie rubrieken 4.4 en 5.2)
NvAF - Er is geen dosisaanpassing nodig, behalve als aan de criteria voor dosisverlaging wordt
voldaan (zie Dosisverlaging aan het begin van rubriek 4.2).
Cardioversie (nvAF)
Patiënten kunnen apixaban blijven gebruiken tijdens cardioversie.
4
Pediatrische patiënten
De veiligheid en werkzaamheid van Eliquis bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn niet
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Wijze van toediening
Oraal gebruik.
Eliquis moet worden doorgeslikt met water, met of zonder voedsel.
4.3
Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde
hulpstoffen.
Actieve klinisch significante bloedingen.
Leverziekte die gepaard gaat met coagulopathie en een klinisch relevant bloedingsrisico (zie
rubriek 5.2).
Laesie of aandoening indien beschouwd als een verhoogde risicofactor voor ernstige bloedingen.
Hieronder kunnen huidige of recente gastro-intestinale ulceratie, aanwezigheid van maligne
neoplasmata met een hoog risico op bloedingen, recent letsel aan hersenen of ruggenmerg,
recente operatie aan hersenen, ruggenmerg of ogen, recente intracraniale bloeding,
aanwezigheid van of verdenking van oesofageale varices, arterioveneuze malformaties,
vasculaire aneurysma's of ernstige vasculaire afwijkingen in de hersenen of in het ruggenmerg
vallen.
Gelijktijdige behandeling met andere antistollingsmiddelen, zoals ongefractioneerde heparine,
laag moleculair gewicht heparine (enoxaparine, dalteparine etc.), heparinederivaten
(fondaparinux etc.), orale antistollingsmiddelen (warfarine, rivaroxaban, dabigatran etc.),
behalve in het specifieke geval van veranderen van anticoagulans (zie rubriek 4.2) of indien
ongefractioneerde heparine wordt gegeven in doses die nodig zijn om een centraal veneuze of
arteriële katheter open te houden (zie rubriek 4.5).




4.4
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Bloedingsrisico
Zoals bij andere antistollingsmiddelen dienen patiënten die Eliquis gebruiken nauwlettend te worden
gecontroleerd op tekenen van bloedingen. Het wordt aangeraden het middel met voorzichtigheid te
gebruiken bij aandoeningen met een verhoogd risico op bloeding. Toediening van Eliquis dient te
worden stopgezet als ernstige bloeding optreedt (zie rubrieken 4.8 en 4.9).
Hoewel bij behandeling met apixaban routinematige monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk
is, kan een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor-Xa-assay nuttig zijn in uitzonderlijke situaties
waarin informatie over blootstelling aan apixaban kan helpen bij het nemen van geïnformeerde
klinische beslissingen, bijv. in geval van overdosering en noodchirurgie (zie rubriek 5.1).
Interacties met andere geneesmiddelen die de hemostase beïnvloeden
Als gevolg van een verhoogd bloedingsrisico is gelijktijdige behandeling met andere
antistollingsmiddelen gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3).
Het gelijktijdig gebruik van Eliquis met plaatjesaggregatieremmers, verhoogt het risico op bloedingen
(zie rubriek 4.5).
Voorzichtigheid moet worden betracht als patiënten gelijktijdig behandeld worden met NSAID’s,
waaronder acetylsalicylzuur.
Na een operatie wordt het gelijktijdige gebruik van plaatjesaggregatieremmers en Eliquis niet
aanbevolen (zie rubriek 4.5).
5
Bij patiënten met atriumfibrilleren en aandoeningen waarbij antistollingsbehandeling met een of meer
middelen nodig is, dient een nauwkeurige afweging plaats te vinden van de potentiële voordelen tegen
de potentiële risico's voordat deze behandeling gecombineerd wordt met Eliquis.
In een klinisch onderzoek met patiënten met atriumfibrilleren, zorgde gelijktijdig gebruik van
acetylsalicylzuur voor een toename van ernstig bloedingsrisico bij apixaban van 1,8% per jaar naar
3,4% per jaar en bij warfarine van 2,7% per jaar naar 4,6% per jaar. In dit klinische onderzoek was er
beperkt (2,1%) gelijktijdig gebruik van duale antistollingsbehandeling.
In een klinisch onderzoek bij hoog-risico patiënten na acuut coronair syndroom (ACS) gekenmerkt
door meerdere cardiale en niet-cardiale comorbiditeiten, die acetylsalicylzuur of de combinatie
acetylsalicylzuur en clopidogrel kregen, werd er voor apixaban een significante toename gemeld in het
risico op ernstige bloedingen geclassificeerd volgens ISTH (International Society on Thrombosis and
Haemostasis) (5,13% per jaar) vergeleken met placebo (2,04%) per jaar.
Gebruik van trombolytica voor de behandeling van acute ischemische beroerte
Er is zeer beperkte ervaring met het gebruik van trombolytica voor de behandeling van herseninfarct
bij patiënten die apixaban krijgen.
Patiënten met een prothetische hartklep
De veiligheid en werkzaamheid van Eliquis zijn niet onderzocht bij patiënten met een prothetische
hartklep, met of zonder atriumfibrilleren. Het gebruik van Eliquis wordt daarom niet aanbevolen onder
deze omstandigheden.
Operaties en invasieve procedures
Behandeling met Eliquis dient minstens 48 uur gestaakt te worden voorafgaand aan een electieve
operatie of invasieve procedures met een matig of hoog bloedingsrisico. Hieronder vallen ook
interventies waarvoor de kans op klinisch significante bloedingen niet kan worden uitgesloten of
waarvoor het bloedingsrisico onacceptabel zou zijn.
Behandeling met Eliquis dient minstens 24 uur voor een electieve operatie of invasieve procedures
met een laag bloedingsrisico te worden gestaakt. Hieronder vallen ook interventies waarvan verwacht
wordt dat eventueel optredende bloedingen minimaal, op niet-kritische plaats of eenvoudig onder
controle te brengen zullen zijn.
Indien een operatie of invasieve procedures niet uitgesteld kunnen worden, dient de nodige
voorzichtigheid te worden betracht, waarbij rekening gehouden moet worden met een verhoogd
bloedingsrisico. Dit bloedingsrisico dient te worden afgewogen tegen de urgentie van interventie (zie
rubriek 4.2 voor cardioversie).
Behandeling met apixaban dient zo snel mogelijk opnieuw te worden gestart na de invasieve
procedure of operatieve interventie, maar alleen als de klinische situatie dit toestaat en een adequate
hemostase bereikt is (voor cardioversie, zie rubriek 4.2).
Tijdelijke onderbreking
Het tijdelijk onderbreken van de behandeling met antistollingsmiddelen, waaronder Eliquis, in
verband met actieve bloedingen, electieve operaties of invasieve procedures zorgt voor een verhoogd
risico op trombose. Onderbrekingen van de behandeling dienen te worden vermeden en als de
antistollingsbehandeling met Eliquis tijdelijk moet worden gestaakt ongeacht de reden, moet de
behandeling zo snel mogelijk weer worden opgestart.
Spinale/epidurale anesthesie of punctie
Wanneer neuraxiale anesthesie (spinale/epidurale anesthesie) of spinale/epidurale punctie wordt
toegepast, lopen patiënten die ter preventie van trombo-embolische complicaties met antitrombotica
worden behandeld, het risico op een epiduraal of spinaal hematoom dat kan resulteren in langdurige of
permanente paralyse. Het risico op deze voorvallen kan toenemen door postoperatief gebruik van
epidurale verblijfskatheters of het gelijktijdige gebruik van geneesmiddelen die van invloed zijn op de
6
hemostase. Epidurale of intrathecale verblijfskatheters moeten ten minste 5 uur vóór de eerste dosis
Eliquis worden verwijderd. Het risico kan ook worden verhoogd door traumatische of herhaalde
epidurale of spinale punctie. Patiënten moeten frequent worden gecontroleerd op klachten en
verschijnselen van neurologische functiestoornissen (bijv. gevoelloosheid of zwakte van de benen,
darm- of blaasdysfunctie). Als neurologische problemen worden opgemerkt, is dringend diagnose en
behandeling noodzakelijk. Voorafgaand aan neuraxiale interventie dient de arts het mogelijke voordeel
tegen het risico af te wegen bij met antistollingsmiddelen behandelde patiënten of bij patiënten die
voor tromboseprofylaxe met antistollingsmiddelen moeten worden behandeld.
Er is geen klinische ervaring met het gebruik van apixaban met epidurale of intrathecale
verblijfskatheters. Indien de noodzaak daartoe bestaat en op basis van de farmacokinetische
kenmerken van apixaban dient tussen de laatste dosis apixaban en de verwijdering van de katheter een
tijdsinterval van 20–30 uur (d.w.z. 2 x de halfwaardetijd) te verstrijken en ten minste een dosis dient
voor de verwijdering van de katheter overgeslagen te worden. De volgende dosis apixaban mag ten
minste 5 uur na de verwijdering van de katheter gegeven worden. Zoals met alle nieuwe
antistollingsmiddelen is de ervaring met neuraxiale blokkade beperkt en daarom wordt uiterste
voorzichtigheid aangeraden bij het gebruik van apixaban bij een neuraxiale blokkade.
Hemodynamische instabiele PE-patiënten of patiënten die trombolyse of pulmonale embolectomie
behoeven
Eliquis wordt niet aanbevolen als een alternatief voor ongefractioneerde heparines bij patiënten met
pulmonaire embolie die hemodynamisch instabiel zijn of die trombolyse of pulmonale embolectomie
ondergaan, omdat de veiligheid en werkzaamheid van apixaban niet zijn vastgesteld in deze klinische
situaties.
Patiënten met actieve kanker
De werkzaamheid en veiligheid van apixaban in de behandeling van DVT, behandeling van PE en de
preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt) bij patiënten met actieve kanker zijn niet vastgesteld.
Nierinsufficiëntie:
Beperkte klinische gegevens bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15 –
29 ml/min) toont aan dat apixabanplasmaconcentraties zijn verhoogd bij deze patiënten en dit kan
leiden tot een verhoogd bloedingsrisico. Voor de preventie van VTE bij electieve knie- of
heupvervangingsoperatie (VTEp), voor de behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie
van herhaalde DVT en PE (VTEt), dient apixaban met voorzichtigheid te worden gebruikt bij
patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15-29 ml/min) (zie rubriek 4.2 en 5.2).
Voor de preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met NVAF dienen patiënten met
ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15-29 ml/min) en patiënten met serumcreatinine ≥ 1.5
mg/dl (133 micromol/l), in combinatie met een leeftijd ≥ 80 jaar of een lichaamsgewicht ≤ 60 kg, ook
de lagere dosis apixaban 2,5 mg tweemaal daags te krijgen (zie rubriek 4.2).
Omdat er geen klinische ervaring is bij patiënten met een creatinineklaring < 15 ml/min of bij
patiënten die dialyse ondergaan, wordt apixaban niet aangeraden bij deze patiënten (zie rubrieken 4.2
en 5.2).
Oudere patiënten
Een hogere leeftijd kan gepaard gaan met een verhoogd bloedingsrisico (zie rubriek 5.2).
Ook is voorzichtigheid vereist bij de gelijktijdige toediening van Eliquis met acetylsalicylzuur bij
oudere patiënten vanwege een mogelijk hoger bloedingsrisico.
Lichaamsgewicht
Een laag lichaamsgewicht (< 60 kg) kan het risico op bloedingen doen toenemen (zie rubriek 5.2).
7
Leverinsufficiëntie:
Eliquis is gecontra-indiceerd bij patiënten met leverziekte die gepaard gaat met coagulopathie en een
klinisch relevant bloedingsrisico (zie rubriek 4.3).
Het middel wordt niet aangeraden bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (zie rubriek 5.2).
Het dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met lichte of matige leverinsufficiëntie
(Child Pugh A of B) (zie rubrieken 4.2 en 5.2).
Patiënten met verhoogde leverenzymen ALAT/ASAT >2 x ULN of totaal bilirubine ≥1,5 x ULN
werden uit de klinische onderzoeken uitgesloten. Daarom moet Eliquis met voorzichtigheid worden
gebruikt bij deze patiënten (zie rubriek 5.2). Voordat de behandeling met Eliquis wordt gestart, dient
een leverfunctietest te worden uitgevoerd.
Interactie met remmers van zowel cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) als P-glycoproteïne (P-gp)
Het gebruik van Eliquis wordt niet aangeraden bij patiënten die gelijktijdig systemisch worden
behandeld met sterke remmers van zowel CYP3A4 als P-gp, zoals azole antimycotica (bijv.
ketoconazol, itraconazol, voriconazol en posaconazol) en hiv-proteaseremmers (bijv. ritonavir). Deze
geneesmiddelen kunnen de blootstelling aan apixaban verhogen met een factor 2 (zie rubriek 4.5), of
groter bij de aanwezigheid van bijkomende factoren die de blootstelling aan apixaban verhogen (bijv.
ernstige nierinsufficiëntie).
Interactie met inductoren van zowel CYP3A4 als P-gp
Het gelijktijdige gebruik van Eliquis met sterke CYP3A4- en P-gp-inductoren (bijv. rifampicine,
fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital of sint-janskruid) kan leiden tot een afname van ~50% in
blootstelling aan apixaban. In een klinische studie bij patiënten met atriumfibrilleren werd een
verminderde werkzaamheid en een verhoogd bloedingsrisico gezien wanneer apixaban gelijktijdig
toegediend werd met sterke inductoren van zowel CYP3A4 als P-gp ten opzichte van het gebruik van
apixaban alleen.
Bij patiënten die gelijktijdige systemische behandeling met sterke inductoren van zowel CYP3A4 als
P-gp krijgen, zijn de volgende aanbevelingen van toepassing (zie rubriek 4.5):
- voor de preventie van VTE bij electieve heup of knievervangingsoperatie, voor de preventie van
beroerte en systemische embolie bij patiënten met NVAF en voor de preventie van herhaalde DVT en
PE dient apixaban met voorzichtigheid te worden gebruikt;
- voor de behandeling van DVT en PE dient apixaban niet te worden gebruikt omdat de werkzaamheid
verminderd kan zijn.
Heupfractuuroperatie
De werkzaamheid en veiligheid van apixaban is niet onderzocht in klinische onderzoeken bij patiënten
die een heupfractuuroperatie ondergingen. Derhalve wordt het middel niet aangeraden bij deze
patiënten.
Laboratoriumparameters
Zoals verwacht worden stollingstests (bijv. PT, INR en aPTT) beïnvloed door het
werkingsmechanisme van apixaban. De veranderingen die worden waargenomen in deze stollingstests
bij de verwachte therapeutische dosis zijn gering en kunnen sterk variëren (zie rubriek 5.1).
Informatie over hulpstoffen
Eliquis bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke problemen met galactose-intolerantie, Lapplactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.
8
4.5
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Remmers van CYP3A4 en P-gp
Gelijktijdige toediening van apixaban met ketoconazol (400 mg eenmaal daags), een sterke remmer
van zowel CYP3A4 als P-gp, leidde tot een 2-voudige verhoging van de gemiddelde AUC van
apixaban en een 1,6-voudige verhoging van de gemiddelde Cmax van apixaban.
Het gebruik van Eliquis wordt niet aangeraden bij patiënten die tegelijk systemisch worden behandeld
met sterke remmers van zowel CYP3A4 als P-gp, zoals azole antimycotica (bijv. ketoconazol,
itraconazol, voriconazol en posaconazol) en hiv-protease remmers (bijv. ritonavir) (zie rubriek 4.4).
Van werkzame bestanddelen die niet worden beschouwd als sterke remmers van zowel CYP3A4 als Pgp, (bijv. diltiazem, naproxen, amiodaron, verapamil, kinedine), wordt verwacht dat ze de
plasmaconcentraties van apixaban in mindere mate verhogen. Zo leidde bijvoorbeeld het als een
matige CYP3A4- en een zwakke P-gp-remmer beschouwde diltiazem (360 mg eenmaal daags) tot een
1,4-voudige toename van de gemiddelde AUC en een 1,3-voudige toename van de Cmax van apixaban.
Naproxen (500 mg, eenmalige dosis) een remmer van P-gp, maar geen remmer van CYP3A4, leidde
tot een 1,5-voudige en 1,6-voudige toename van respectievelijk de gemiddelde AUC en de gemiddelde
Cmax, van apixaban. Er is geen dosisaanpassing voor apixaban nodig bij gelijktijdige toediening met
minder krachtige remmers van CYP3A4 en/of P-gp.
Inductoren van CYP3A4 en P-gp
Gelijktijdige toediening van apixaban met rifampicine, een sterke inductor van zowel CYP3A4 als Pgp, leidde tot een afname van ongeveer 54% en 42% in respectievelijk de gemiddelde AUC en de
gemiddelde Cmax van apixaban. Het gelijktijdige gebruik van apixaban met andere sterke CYP3A4- en
P-gp-inductoren (bijv. fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital of sint-janskruid) kan ook leiden tot
verlaagde plasmaconcentraties van apixaban. Er is geen dosisaanpassing voor apixaban nodig tijdens
gelijktijdige behandeling met dergelijke middelen. Bij patiënten die gelijktijdig systemisch behandeld
worden met sterke inductoren van zowel CYP3A4 als P-gp dient apixaban echter met voorzichtigheid
te worden toegediend voor de preventie van van VTE in electieve heup- of knievervangingsoperatie,
de preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met NVAF en voor de preventie van
herhaalde DVT en PE
Apixaban wordt niet aanbevolen voor de behandeling van DVT en PE bij patiënten die gelijktijdige
systemische behandeling met sterke inductoren van zowel CYP3A4 en P-gp krijgen, omdat de
werkzaamheid verminderd kan zijn (zie rubriek 4.4).
Antistollingsmiddelen, plaatjesaggregatieremmers en NSAID’s
Vanwege een verhoogd bloedingsrisico is gelijktijdige behandeling met andere anticoagulantia
gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3).
Na gecombineerde toediening van enoxaparine (enkele dosis van 40 mg) met apixaban (enkele dosis
van 5 mg) werd een additief effect op de anti-Factor Xa-werking waargenomen.
Farmacokinetische of farmacodynamische interacties waren niet evident wanneer apixaban gelijktijdig
werd toegediend met eenmaal daags 325 mg acetylsalicylzuur.
Gelijktijdige toediening van apixaban met clopidogrel (75 mg eenmaal daags) of met de combinatie
van clopidogrel 75 mg en acetylsalicylzuur 162 mg eenmaal daags, of met prasugrel (60 mg gevolgd
door 10 mg eenmaal daags) in Fase-1-studies resulteerde niet in een relevante toename van de
‘template’ bloedingstijd, of verdere remming van plaatjesaggregatie in vergelijking met toediening van
de plaatjesaggregatieremmers zonder apixaban. Stijgingen in stollingstesten (PT, INR en PTT) waren
in overeenstemming met het effect van apixaban alleen.
Naproxen (500 mg), een remmer van P-gp, leidde tot een 1,5-voudige en 1,6-voudige toename van
respectievelijk de gemiddelde AUC en de gemiddelde Cmax, van apixaban. Voor apixaban werden
overeenkomstige toenames waargenomen in stollingstests. Er werden geen veranderingen
9
waargenomen in het effect van naproxen op door arachidonzuur geïnduceerde plaatjesaggregatie en er
werd geen klinisch relevante verlenging van de bloedingstijd waargenomen na gelijktijdige toediening
van apixaban en naproxen.
Ondanks deze bevindingen kunnen er individuen zijn met een meer uitgesproken farmacodynamische
respons wanneer plaatjesaggregatieremmers gelijktijdig worden toegediend met apixaban. Eliquis
dient met voorzichtigheid te worden gebruikt als het gelijktijdig met NSAID’s (waaronder
acetylsalicylzuur) wordt toegediend, aangezien deze geneesmiddelen doorgaans het bloedingsrisico
verhogen. In een klinisch onderzoek bij patiënten met acuut coronair syndroom is een significante
toename van bloedingsrisico gemeld bij de combinatie van apixaban, acetylsalicylzuur en clopidogrel
(zie rubriek 4.4).
Gelijktijdige toediening van Eliquis wordt niet aangeraden met middelen die met ernstige bloedingen
worden geassocieerd zoals: trombolytische middelen, GPIIb/IIIa-receptorantagonisten,
thiënopyridinen (bijv. clopidogrel), dipyridamol, dextran en sulfinpyrazon.
Andere gelijktijdige therapieën
Er werden geen klinisch significante farmacokinetische of farmacodynamische interacties
waargenomen wanneer apixaban gelijktijdig met atenolol of famotidine werd toegediend. Gelijktijdige
toediening van 10 mg apixaban met 100 mg atenolol had geen klinisch relevant effect op de
farmacokinetiek van apixaban. Na toediening van de twee geneesmiddelen samen waren de
gemiddelde AUC en Cmax van apixaban 15% en 18% lager dan bij toediening alleen. Toediening van
10 mg apixaban met 40 mg famotidine had geen effect op de AUC of Cmax van apixaban.
Effect van apixaban op andere geneesmiddelen
In vitro-studies met apixaban lieten geen remmend effect zien op de activiteit van CYP1A2, CYP2A6,
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 of CYP3A4 (IC50 > 45 M) en een zwak remmend effect op
de activiteit van CYP2C19 (IC50 > 20 M) bij concentraties die significant hoger zijn dan de
maximale plasmaconcentraties die zijn waargenomen bij patiënten. Apixaban had geen inducerend
effect op CYP1A2, CYP2B6, CYP3A4/5 bij een concentratie tot 20 M. Daarom wordt niet verwacht
dat apixaban de metabolische klaring verandert van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen die
worden gemetaboliseerd door deze enzymen. Apixaban is geen belangrijke remmer van P-gp.
Bij hieronder beschreven studies die werden uitgevoerd met gezonde proefpersonen bracht apixaban
geen relevante verandering in de farmacokinetiek van digoxine, naproxen of atenolol teweeg.
Digoxine: Gelijktijdige toediening van apixaban (20 mg eenmaal daags) en digoxine (0,25 mg eenmaal
daags), een P-gp-substraat, had geen invloed op de AUC of Cmax van digoxine. Daarom heeft apixaban
geen remmend effect op door P-gp gemedieerd substraattransport.
Naproxen: Gelijktijdige toediening van een eenmalige dosis apixaban (10 mg) en naproxen (500 mg),
een veel gebruikte NSAID, had geen enkel effect op de AUC of Cmax van naproxen.
Atenolol: Gelijktijdige toediening van een eenmalige dosis apixaban (10 mg) en atenolol (100 mg),
een veel gebruikte bètablokker, veranderde de farmacokinetiek van atenolol niet.
Actieve kool
Het toedienen van actieve kool vermindert de blootstelling aan apixaban (zie rubriek 4.9).
4.6
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van apixaban bij zwangere vrouwen. Dierstudies
wijzen niet op directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot reproductieve toxiciteit.
Apixaban wordt niet aangeraden tijdens zwangerschap.
10
Borstvoeding
Het is onbekend of apixaban of metabolieten daarvan bij de mens in de moedermelk worden
uitgescheiden. Uit over dieren beschikbare gegevens blijkt dat apixaban in de melk wordt
uitgescheiden. Bij rattenmelk werd een hoge ratio melk/moederplasma (Cmax circa 8, AUC circa 30)
vastgesteld, mogelijk vanwege actief transport in de melk. Een risico voor pasgeborenen en
zuigelingen kan niet worden uitgesloten.
Er moet worden besloten om met de borstvoeding te stoppen of om de behandeling met apixaban stop
te zetten/niet te starten.
Vruchtbaarheid
Studies met dieren die apixaban kregen toegediend, hebben geen effect op de vruchtbaarheid
uitgewezen (zie rubriek 5.3).
4.7
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Eliquis heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines
te bedienen.
4.8
Bijwerkingen
Samenvatting van het veiligheidsprofiel
De veiligheid van apixaban is onderzocht in 7 klinische fase III studies bij meer dan 21.000 patiënten;
meer dan 5000 patiënten in VTEp-studies, meer dan 11.000 patiënten in nvAF-studies en meer dan
4000 patiënten in de VTE-behandel (VTEt)-studies, gedurende een gemiddelde totale blootstelling van
respectievelijk 20 dagen, 1,7 jaar en 221 dagen (zie rubriek 5.1).
Vaak voorkomende bijwerkingen waren bloedingen, contusie, epistaxis en hematoom (zie tabel 2 voor
het bijwerkingenprofiel en frequenties per indicatie).
In de VTEp-studies ondervond in totaal 11% van de patiënten die waren behandeld met tweemaal
daags 2,5 mg apixaban bijwerkingen. De totale incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan
bloedingen bij apixaban was 10% in de apixaban- vs. enoxaparine-studies.
In de nvAF-studies was de totale incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan bloedingen met apixaban
24,3% in de apixaban- vs. warfarinestudie en 9,6% in de apixaban- vs. aspirinestudie. In de studie naar
apixaban vs. warfarine was de incidentie van ernstige gastro-intestinale bloedingen geclassificeerd
volgens ISTH (inclusief bovenste gastro-intestinale, onderste gastro-intestinale en rectale bloedingen)
met apixaban 0,76% per jaar. De incidentie van ernstige intraoculaire bloedingen met apixaban
geclassificeerd volgens ISTH was 0,18% per jaar.
In de VTEt-studies was de totale incidentie van bijwerkingen die waren gerelateerd aan bloedingen
15,6% in de apixaban- vs. enoxaparine/warfarinestudie en 13,3% in de apixaban- vs. placebostudie
(zie rubriek 5.1).
Lijst van bijwerkingen in tabelvorm
Tabel 2 geeft de bijwerkingen ingedeeld op basis van de Systeem/orgaanklassen en frequenties
gebruikmakend van de volgende indeling: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000,
<1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare
gegevens niet worden bepaald) voor respectievelijk VTEp, nvAF en VTEt.
11
Tabel 2
Systeem/orgaanklasse
Preventie van
VTE bij
volwassen
patiënten die een
electieve heup- of
knievervangingsoperatie hebben
ondergaan
(VTEp)
Preventie van
beroerte en
systemische embolie
bij volwassen
patiënten met
nvAF, met één of
meerdere
risicofactoren
(nvAF)
Behandeling
van DVT en
PE en
preventie van
herhaalde
DVT en PE
(VTEt)
Anemie
Trombocytopenie
Immuunsysteemaandoeningen
Vaak
Soms
-
-
Overgevoeligheid, allergisch oedeem en
anafylaxie
Zenuwstelselaandoeningen
Zelden
Soms
-
Soms
Zelden
Zelden
Vaak
Soms
Vaak
-
Vaak
-
Soms
-
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Bloeding van de hersenen
Oogaandoeningen
Ooghemorragie (waaronder
conjunctivale hemorragie)
Bloedvataandoeningen
Bloeding, hematoom
Vaak
Hypotensie (waaronder hypotensie
Soms
a.g.v. een verrichting)
Intra-abdominale bloeding
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Epistaxis
Hemoptysis
Bloeding in het ademhalingsstelsel
Maagdarmstelselaandoeningen
Soms
Zelden
-
Vaak
Soms
Zelden
Vaak
Soms
Zelden
Nausea
Gastro-intestinale bloeding
Hemorroïdale bloeding, mondbloeding
Bloederige feces
Rectale bloeding, bloedend tandvlees
Retroperitoneale bloeding
Lever- en galaandoeningen
Vaak
Soms
Soms
Zelden
-
Vaak
Soms
Soms
Soms
Zelden
Vaak
Soms
Soms
-
Transaminasen verhoogd, verhoogd
aspartaataminotransferase, verhoogd
gamma-glutamyltransferase, afwijkende
leverfunctietest, verhoogd
bloedalkalinefosfatase, verhoogd
bilirubine in bloed
Huid en onderhuidaandoeningen
Soms
-
-
-
Soms
-
Zelden
-
Huiduitslag
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Spierbloeding
Nier- en urinewegaandoeningen
Hematurie
Soms
12
Vaak
Vaak
Systeem/orgaanklasse
Preventie van
VTE bij
volwassen
patiënten die een
electieve heup- of
knievervangingsoperatie hebben
ondergaan
(VTEp)
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Preventie van
beroerte en
systemische embolie
bij volwassen
patiënten met
nvAF, met één of
meerdere
risicofactoren
(nvAF)
Behandeling
van DVT en
PE en
preventie van
herhaalde
DVT en PE
(VTEt)
Abnormale vaginale bloedingen,
urogenitale bloeding
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Soms
Soms
Bloeding op de toedieningsplaats
Onderzoeken
-
Soms
-
Occult bloed positief
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
-
Soms
Soms
Kneuzing
Vaak
Vaak
Vaak
Postprocedurele bloeding (waaronder
postprocedureel hematoom,
wondbloeding, hematoom op
punctieplaats van bloedvat en bloeding
op de katheterplaats), wondsecretie,
bloeding op de plaats van een incisie
(waaronder hematoom op incisieplaats),
operatieve bloeding
Traumatische hemorragie,
postprocedurele bloeding, bloeding op
de incisieplaats
Soms
-
-
Soms
Soms
-
Het gebruik van Eliquis kan gepaard gaan met een verhoogd risico op occulte of met het blote oog
zichtbare bloedingen vanuit een weefsel of orgaan, wat kan resulteren in posthemorragische anemie.
De tekenen, symptomen en ernst zullen variëren afhankelijk van de locatie en graad of omvang van de
bloeding (zie rubrieken 4.4 en 5.1).
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen
te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.
4.9
Overdosering
Er is geen antidotum voor Eliquis. Overdosering van apixaban kan resulteren in een hoger risico op
bloedingen. Bij bloedingscomplicaties dient de behandeling te worden stopgezet en moet de oorzaak
van het bloeden worden achterhaald. Het starten van een passende behandeling, bijv. chirurgische
hemostase of de transfusie van vers bevroren plasma moet worden overwogen.
Bij gecontroleerde klinische onderzoeken had oraal toegediende apixaban bij gezonde proefpersonen
in doses tot 50 mg per dag gedurende 3 tot 7 dagen (25 mg tweemaal daags (bid) gedurende 7 dagen of
50 mg eenmaal daags (QD) gedurende 3 dagen) [10 keer de dagelijkse maximale voor de mens
aanbevolen dosis] geen klinisch relevante negatieve effecten.
13
Bij gezonde vrijwilligers leidde het toedienen van geactiveerde kool 2 en 6 uur na het innemen van
een 20mg-dosis van apixaban tot een afname in de gemiddelde AUC van apixaban met respectievelijk
50% en 27% en dit had geen invloed op Cmax. De gemiddelde halfwaardetijd van apixaban
verminderde van 13,4 uur wanneer apixaban alleen werd toegediend naar respectievelijk 5,3 en 4,9 uur
wanneer geactiveerde kool werd toegediend 2 en 6 uur na apixaban. Het toedienen van geactiveerde
kool kan dus helpen bij het behandelen van een overdosering met apixaban of een onopzettelijke
inname van apixaban.
Als levensbedreigende bloedingen niet via de bovenstaande maatregelen onder controle kunnen
worden gebracht, kan toediening van recombinantfactor VIIa worden overwogen. Er is echter op dit
moment geen ervaring met het gebruik van recombinantfactor VIIa bij personen die apixaban krijgen.
Herdosering van recombinantfactor VIIa kan worden overwogen en moet worden getitreerd
afhankelijk van het verminderen van de bloeding.
Afhankelijk van lokale beschikbaarheid, dient het raadplegen van een stollingsexpert te worden
overwogen in geval van ernstige bloedingen.
Hemodialyse verminderde de apixaban-AUC met 14% bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie
(end-stage renal disease, ESRD), indien een enkelvoudige dosis van apixaban 5 mg oraal werd
gegeven. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat hemodialyse een effectief middel is om een overdosis
van apixaban te behandelen.
5.
FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
5.1
Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische categorie: directe factor Xa-remmer, ATC-code: B01AF02
Werkingsmechanisme
Apixaban is een krachtige, orale, reversibele, directe en zeer selectieve actieve remmer van factor Xa.
Het heeft geen antitrombine-III nodig om antitrombotische activiteit te vertonen. Apixaban remt vrije
en stolselgebonden factor Xa, en protrombinaseactiviteit. Apixaban heeft geen directe effecten op
plaatjesaggregatie, maar remt indirect de plaatjesaggregatie die wordt geïnduceerd door trombine.
Door factor Xa te remmen, voorkomt apixaban trombinevorming en trombusontwikkeling.
Preklinische studies naar apixaban in diermodellen hebben antitrombotische werkzaamheid
aangetoond bij de preventie van arteriële en veneuze trombose bij doses die de hemostase in stand
hielden.
Farmacodynamische effecten
De farmacodynamische effecten van apixaban zijn een afspiegeling van het werkingsmechanisme
(FXa-remming). Als gevolg van FXa-remming verlengt apixaban stollingstests zoals protrombinetijd
(PT), INR en geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT). De veranderingen die bij deze
stollingstests bij de verwachte therapeutische dosis worden waargenomen zijn gering en variëren sterk.
Ze worden niet aanbevolen om de farmacodynamische effecten van apixaban te beoordelen.
Apixaban vertoont ook anti-FXa-activiteit zoals duidelijk blijkt uit afname van de factor-Xaenzymactiviteit bij meerdere commerciële anti-FXa tests, hoewel de resultaten verschilde per test.
Gegevens van klinische onderzoeken zijn alleen beschikbaar voor het Rotachrom Heparine
chromogeen-assay. De anti-FXa-activiteit vertoont een sterk direct lineair verband met de
plasmaconcentratie van apixaban en bereikt maximale waarden op het moment dat de
plasmaconcentratie van apixaban maximaal is. Het verband tussen de plasmaconcentratie van
apixaban en de anti-FXa-activiteit is ongeveer lineair over een breed dosisbereik van apixaban.
Tabel 3 hieronder laat de voorspelde steady-state blootstelling en anti-factor-Xa-activiteit zien voor
iedere indicatie. Bij patiënten die apixaban gebruiken voor de preventie van VTE na een heup- of
knievervangingsoperatie, laten de resultaten een minder dan 1,6-voudige fluctuatie in piek-dalniveaus
14
zien. Bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren die apixaban gebruiken voor de preventie van
beroerte en systemische embolie, laten de resultaten een minder dan 1,7-voudige fluctuatie in piekdalniveaus zien. Bij patiënten die apixaban gebruiken voor de behandeling van DVT en PE of voor de
preventie van herhaalde DVT en PE laten de resultaten een minder dan 2,2-voudige fluctuatie in piekdalniveaus zien.
Tabel 3: Voorspelde steady-state blootstelling en anti-Xa-activiteit van apixaban
Apix.
Cmax (ng/ml)
Apix.
Cmin (ng/ml)
Apix. anti-Xaactiviteit, max.
(IE/ml)
Apix. anti-Xaactiviteit, min.
(IE/ml)
Mediaan [5e, 95e percentiel]
Preventie van VTE: na electieve heup- of knievervangingsoperatie
2,5 mg BID
77 [41, 146]
51 [23, 109]
1.3 [0,67, 2,4]
0.84 [0,37, 1,8]
Preventie van beroerte en systemische embolie: nvAF
2,5 mg BID*
123 [69, 221]
79 [34, 162]
1,8 [1,0, 3,3]
1,2 [0,51, 2,4]
5 mg BID
171 [91, 321]
103 [41, 230]
2,6 [1,4, 4,8]
1,5 [0,61, 3,4]
Behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt)
2,5 mg BID
67 [30, 153]
32 [11, 90]
1,0 [0,46, 2,5]
0,49 [0,17, 1,4]
5 mg BID
132 [59, 302]
63 [22, 177]
2,1 [0,91, 5,2]
1,0 [0,33, 2,9]
10 mg BID
251 [111, 572]
120 [41, 335]
4,2 [1,8, 10,8]
1,9 [0,64, 5,8]
* Populatie met aangepaste dosis is gebaseerd op 2 of 3 criteria voor dosisverlaging in de
ARISTOTLE studie.
Hoewel behandeling met apixaban geen standaard blootstellingscontrole vereist, kan een gekalibreerde
kwantitatieve anti-factor-Xa-assay nuttig zijn in uitzonderlijke situaties waarin kennis over
blootstelling aan apixaban kan helpen om geïnformeerde klinische beslissingen te nemen, bijv.
overdosering en noodchirurgie.
Klinische werkzaamheid en veiligheid
Preventie van VTE (VTEp): electieve heup- of knievervangingsoperatie
Het klinische apixaban-programma werd opgezet om de werkzaamheid en veiligheid van apixaban aan
te tonen bij de preventie van VTE bij een breed scala aan volwassen patiënten die een electieve heupof knievervangingsoperatie ondergaan. In totaal werden 8.464 patiënten gerandomiseerd bij twee
toonaangevende, dubbelblinde, multinationale studies, waarbij apixaban 2,5 mg oraal tweemaal daags
(4.236 patiënten) werd vergeleken met enoxaparine 40 mg eenmaal daags (4.228 patiënten). Tot deze
totale groep behoorden 1.262 patiënten (618 in de apixaban-groep) van 75 jaar of ouder, 1.004
patiënten (499 in de apixaban-groep) met een laag lichaamsgewicht (≤ 60 kg), 1.495 patiënten (743 in
de apixaban-groep) met BMI ≥ 33 kg/m2, en 415 patiënten (203 in de apixaban-groep) met matige
nierinsufficiëntie.
Aan de ADVANCE-3-studie werd deelgenomen door 5.407 patiënten die een electieve
heupvervangingsoperatie ondergingen, en aan de ADVANCE-2-studie werd deelgenomen door 3.057
patiënten die een electieve knievervangingsoperatie ondergingen. Proefpersonen kregen oraal
tweemaal daags (po bid) 2,5 mg apixaban of enoxaparine subcutaan eenmaal daags (sc od) 40 mg
toegediend. De eerste dosis apixaban werd 12 tot 24 uur na de operatie gegeven, terwijl met
enoxaparine 9 tot 15 uur vóór de operatie werd begonnen. Zowel apixaban als enoxaparine werden in
de ADVANCE-3-studie gedurende 32-38 dagen en in de ADVANCE-2-studie gedurende 10-14 dagen
gegeven.
15
Op basis van de medische voorgeschiedenis van de patiënten in de onderzochte populatie van
ADVANCE-3 en ADVANCE-2 (8.464 patiënten) had 46% hypertensie, 10% hyperlipidemie, 9%
diabetes en 8% een kransslagaderziekte.
Apixaban bleek statistisch superieur aan enoxoparine bij zowel electieve heup- als
knievervangingschirurgie (zie tabel 4), betreffende het reduceren van het primaire eindpunt, een
samenstelling van Alle VTE/dood (ongeacht oorzaak), als ook het eindpunt Ernstige VTE, een
samenstelling van proximale DVT, niet-fatale PE, en VTE-gerelateerd overlijden.
Tabel 4: Werkzaamheidsresultaten van toonaangevende fase-III-studies
Studie
ADVANCE-3 (heup)
ADVANCE-2 (knie)
Onderzoeksbehandeling
Apixaban
Enoxaparin
pApixaban
Enoxaparin
pDosering
2,5 mg po
e
waard
2,5 mg po
e
waard
Duur van de behandeling
bid
40 mg sc
e
bid
40 mg sc
e
35 ± 3 d
od
12 ± 2 d
od
35 ± 3 d
12 ± 2 d
Totale VTE/overlijden (alle oorzaken)
Aantal
27/1.949
74/1.917
147/976
243/997
voorvallen/proefperson
en
1,39%
3,86%
15,06%
24,37%
<0,000
<0,000
Frequentie van
1
1
voorvallen
Relatief risico
0,36
0,62
95% CI
(0,22, 0,54)
(0.51, 0,74)
Ernstige VTE
Aantal
10/2.199
25/2.195
13/1.195
26/1.199
voorvallen/proefperson
en
0,45%
1,14%
1,09%
2,17%
Frequentie van
0,0107
0,0373
voorvallen
Relatief risico
0,40
0,50
95% CI
(0,15, 0,80)
(0,26, 0,97)
De veiligheidseindpunten Ernstige bloedingen, de samenstelling van ernstige en klinisch relevante
niet-ernstige (KRNE) bloedingen, en Alle bloedingen liet vergelijkbare cijfers zien voor patiënten
behandeld met 2,5 mg apixaban en patiënten behandeld met 40 mg enoxaparine (zie tabel 5). Alle
bloedingscriteria betroffen bloedingen op de operatieplaats.
Tabel 5: Bloedingsresultaten van toonaangevende fase-III-studies*
ADVANCE-3
ADVANCE-2
Apixaban
Enoxaparine
Apixaban
Enoxaparine
2,5 mg po bid 40 mg sc od
2,5 mg po bid
40 mg sc od
35 ± 3 d
35 ± 3 d
12 ± 2 d
12 ± 2 d
Alle
n = 2.673
n = 2.659
n = 1.501
n = 1.508
behandelden
Behandelingsperiode 1
Ernstig
22 (0,8%)
18 (0,7%)
9 (0,6%)
14 (0,9%)
Fataal
0
0
0
0
Ernstig + KRNE
129 (4,8%)
134 (5,0%)
53 (3,5%)
72 (4,8%)
Alle bloedingen
313 (11,7%)
334 (12,6%)
104 (6,9%)
126 (8,4%)
Behandelingsperiode na de operatie 2
Ernstig
9 (0,3%)
11 (0,4%)
4 (0,3%)
9 (0,6%)
Fataal
0
0
0
0
Ernstig + KRNE
96 (3,6%)
115 (4,3%)
41 (2,7%)
56 (3,7%)
Alle bloedingen
261 (9,8%)
293 (11,0%)
89 (5,9%)
103 (6,8%)
* Alle bloedingscriteria omvatten bloedingen op de operatieplaats.
16
1
2
Omvat voorvallen die optraden na eerste dosis enoxaparine (vóór de operatie)
Omvat voorvallen die optraden na eerste dosis apixaban (na de operatie)
De totale incidentie van de bijwerkingen van bloedingen, anemie en afwijkende transaminasen (bijv.
alanine-aminotransferase spiegels) waren in aantallen lager bij patiënten behandeld werden met
apixaban in vergelijking tot enoxaparine, in de fase II en fase III studies bij electieve heup- en
knievervangingsoperaties.
In de studie met knievervangingschirurgie gedurende de geplande behandelingsperiode werden in de
apixabanarm 4 gevallen van PE tegenover geen enkel geval in de enoxaparinarm gediagnosticeerd. Er
kan geen verklaring worden gegeven voor dit grotere aantal van PE.
Preventie van beroerte en systemische embolie bij volwassen patiënten met niet-valvulair
atriumfibrilleren (nvAF)
Een totaal van 23.799 patiënten werd gerandomiseerd in het klinische programma (ARISTOTLE:
apixaban versus warfarine, AVERROES: apixaban versus acetylsalicylzuur) waaronder
11.927 gerandomiseerd naar apixaban. Het programma was ontworpen om de werkzaamheid en
veiligheid aan te tonen van apixaban voor de preventie van beroerte en systemische embolie bij
patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (nvAF) en een of meer additionele risicofactoren, zoals:





voorafgaande beroerte of TIA (transiënte ischemische aanval)
leeftijd ≥ 75 jaar
hypertensie
diabetes mellitus
symptomatisch hartfalen (NYHA klasse ≥ II)
ARISTOTLE-STUDIE
In de ARISTOTLE-studie werden in totaal 18.201 patiënten gerandomiseerd naar dubbelblinde
bebandeling met apixaban 5 mg tweemaal daags (of 2,5 mg tweemaal daags bij specifieke patiënten
[4,7%], zie rubriek 4.2) of warfarine (beoogde INR-bereik 2,0-3,0). Patiënten werden blootgesteld aan
het onderzoeksgeneesmiddel gedurende gemiddeld 20 maanden.
De gemiddelde leeftijd was 69,1 jaar, de gemiddelde CHADS2-score was 2,1, en 18,9 % van de
patiënten had eerder een beroerte of TIA gehad.
Apixaban bereikte in de studie statistisch significante superioriteit voor het primaire eindpunt van
preventie van beroerte (hemorragisch of ischemisch) en systemische embolie (zie tabel 6), vergeleken
met warfarine.
Tabel 6: Werkzaamheidsresultaten bij patiënten met atriumfibrilleren in de ARISTOTLE-studie
apixaban warfarine
hazard ratio
N=9120
N=9081
(95% CI)
p-waarde
n (%/jr)
n (%/jr)
Beroerte of systemische embolie
212 (1,27) 265 (1,60) 0,79 (0,66; 0,95)
0,0114
Beroerte
Ischemisch of niet-gespecificeerd 162 (0,97) 175 (1,05) 0,92 (0,74; 1,13)
Hemorragisch
40 (0,24) 78 (0,47) 0,51 (0,35; 0,75)
Systemische embolie
15 (0,09) 17 (0,10) 0,87 (0,44; 1,75)
Voor patiënten die gerandomiseerd waren naar warfarine, was het mediane percentage van tijd binnen
het therapeutische bereik (TTR) (INR 2–3) 66%.
Apixaban liet een afname zien in beroerte en systemische embolie vergeleken met warfarine tussen de
verschillende niveaus van centrum-TTR; binnen het hoogste kwartiel van TTR per centrum, was de
hazard ratio voor apixaban vs. warfarine 0,73 (95% CI, 0,38; 1,40).
17
Belangrijke secundaire eindpunten van ernstige bloedingen en overlijden ongeacht de oorzaak werden
getest in een vooraf gespecificeerde hiërarchische teststrategie om de totale type 1-fout in de studie te
controleren. Statistisch significante superioriteit werd ook bereikt in de belangrijkste secundaire
eindpunten van zowel ernstige bloedingen en overlijden ongeacht de oorzaak (zie tabel 7). Bij betere
controle van de INR verminderden de waargenomen voordelen van apixaban vergeleken met
warfarine met betrekking tot het effect op overlijden ongeacht de oorzaak.
Tabel 7: Secundaire eindpunten voor patiënten met atriumfibrilleren in de ARISTOTLE-studie
Uitkomsten bloedingen
Ernstig*
Fataal
Intracraniaal
Ernstig +
KRNE
Alle
Andere eindpunten
Overlijden
ongeacht de
oorzaak
Myocardinfarct
apixaban
N = 9088
n (%/jaar)
warfarine
N = 9052
n (%/jaar)
hazard ratio
(95% CI)
p-waarde
327 (2,13)
10 (0,06)
52 (0,33)
613 (4,07)
462 (309)
37 (0,24)
122 (0,80)
877 (6,01)
0,69 (0,60; 0,80)
< 0,0001
0,68 (0,61; 0,75)
< 0,0001
2356 (18,1)
3060 (25,8)
0,71 (0,68; 0,75)
< 0,0001
603 (3,52)
669 (3,94)
0,89 (0,80; 1,00)
0,0465
90 (0,53)
102 (0,61)
0,88 (0,66; 1,17)
*Ernstige bloeding zoals gedefinieerd volgens de criteria van de International Society on Thrombosis
and Haemostasis (ISTH).
Het totale percentage van staken van de behandeling als gevolg van bijwerkingen was 1,8% voor
apixaban en 2,6% voor warfarine in de ARISTOTLE-studie.
De werkzaamheidsresultaten voor vooraf gespecificeerde subgroepen, waaronder CHADS2-score,
leeftijd, lichaamsgewicht, geslacht, status van nierfunctie, eerdere beroerte of TIA en diabetes waren
consistent met de primaire werkzaamheidsresultaten voor de totale populatie die werd onderzocht in
de studie.
De incidentie van volgens ISTH-criteria ernstige gastro-intestinale bloedingen (waaronder bovenste
gastro-intestinale, lagere gastro-intestinale en rectale bloedingen) was 0,76%/jaar met apixaban en
0,86%/jaar met warfarine.
De resultaten voor ernstige bloedingen bij vooraf gespecificeerde subgroepen waaronder CHADS2score, leeftijd, lichaamsgewicht, geslacht, status van nierfunctie, eerdere beroerte of TIA en diabetes
waren consistent met de resultaten voor de totale populatie die in de studie werd onderzocht.
AVERROES-STUDIE
In de AVERROES-studie werden in totaal 5.598 patiënten voor wie behandeling met VKA volgens
onderzoekers niet geschikt leek, gerandomiseerd naar behandeling met apixaban 5 mg tweemaal daags
(of 2,5 mg tweemaal daags bij specifieke patiënten [6,4%], zie rubriek 4.2) of acetylsalicylzuur.
Acetylsalicylzuur werd gegeven als eenmaaldaagse dosis van 81 mg (64%), 162 (26,9%), 243 (2,1%)
of 324 mg (6,6%) afhankelijk van het oordeel van de onderzoeker. Patiënten werden blootgesteld aan
het onderzoeksgeneesmiddel voor een gemiddelde van 14 maanden. De gemiddelde leeftijd was 69,9
jaar, de gemiddelde CHADS2-score was 2,0 en 13,6% van de patiënten had eerder een beroerte of TIA
gehad.
Veelvoorkomende redenen waarom VKA-behandeling niet geschikt was in de AVERROES-studie,
waren o.a. het mogelijk/waarschijnlijk niet kunnen bereiken van INR’s bij de benodigde intervallen
18
(42,6%), patiënten die behandeling met VKA weigerden (37,4%), een CHADS2-score van 1 en artsen
die behandeling met VKA niet aanraadden (21,3%), patiënten die zich mogelijk niet aan de instructies
voor behandeling met een VKA konden houden (15,0%) en (verwachte) problemen met het opnemen
van contact met patiënten in geval van urgente dosisaanpassingen (11,7%).
De AVERROES-studie werd eerder beëindigd op basis van een aanbeveling van de onafhankelijke
Commissie voor gegevenscontrole (Data Monitoring Commitee) als gevolg van duidelijk bewijs van
vermindering van beroertes en systemische embolie met een acceptabel veiligheidsprofiel.
Het totale percentage van staken van de behandeling als gevolg van bijwerkingen was 1,5% voor
apixaban en 1,3% voor acetylsalicylzuur in de AVERROES-studie.
In de studie bereikte apixaban statistisch significante superioriteit in het primaire eindpunt van
preventie van beroerte (hemorragisch, ischemisch of niet nader gespecificeerd) of systemische embolie
(zie tabel 8) vergeleken met acetylsalicylzuur.
Tabel 8: Belangrijkste werkzaamheidsresultaten bij patiënten met atriumfibrilleren in de AVERROESstudie
Beroerte of systemische
embolie*
Beroerte
Ischemisch of niet
nader gespecificeerd
Hemorragisch
Systemische embolie
Beroerte, systemische
embolie, myocardinfarct of
vasculaire doodsoorzaak*†
Myocardinfarct
Vasculaire doodsoorzaak
Overlijden ongeacht de
oorzaak†
apixaban
N = 2807
n (%/jaar)
51 (1,62)
acetylsalicylzuur
N = 2791
n (%/jaar)
113 (3,63)
0,45 (0,32; 0,62)
43 (1,37)
97 (3,11)
0,44 (0,31; 0,63)
6 (0,19)
2 (0,06)
132 (4,21)
9 (0,28)
13 (0,41)
197 (6,35)
0,67 (0,24; 1,88)
0,15 (0,03; 0,68)
0,66 (0,53; 0,83)
0,003
24 (0,76)
84 (2,65)
111 (3,51)
28 (0,89)
96 (3,03)
140 (4,42)
0,86 (0,50; 1,48)
0,87 (0,65; 1,17)
0,79 (0,62; 1,02)
0,068
hazard ratio
(95% CI)
pwaarde
< 0,0001
* Beoordeeld door middel van sequentiële teststrategie ontworpen om de totale type I-fout in de studie te controleren
† Secundair eindpunt.
Er was geen statistisch significant verschil in de incidentie van ernstige bloedingen tussen apixaban en
acetylsalicylzuur (zie tabel 9).
Tabel 9: Bloedingen bij patiënten met atriumfibrilleren in de AVERROES-studie
apixaban
acetylsalicylzuu
hazard ratio
N = 2798
r
(95%CI)
n (%/jaar
N = 2780
n (%/jaar)
Ernstig*
45 (1,41)
29 (0,92)
1,54 (0,96; 2,45)
fataal, n
5 (0,16)
5 (0,16)
intracraniaal, n
11 (0,34)
11 (0,35)
Ernstig + KRNE
140 (4,46)
101 (3,24)
1,38 (1,07; 1,78)
Alle
325 (10,85)
250 (8,32)
1,30 (1,10; 1,53)
pwaarde
0,0716
0,0144
0,0017
*Ernstige bloeding zoals gedefinieerd volgens criteria van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).
19
Behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt)
Het klinische onderzoeksprogramma (AMPLIFY: apixaban versus enoxaparine/warfarine, AMPLIFYEXT: apixaban versus placebo) was ontworpen om de werkzaamheid en veiligheid te onderzoeken van
apixaban bij de behandeling van DVT en/of PE (AMPLIFY) en verlengde behandeling voor de
preventie van herhaalde DVT en/of PE na 6 tot 12 maanden van behandeling met een anticoagulans
voor DVT en/of PE (AMPLIFY_EXT). Beide studies waren gerandomiseerde, parallel-groepen,
dubbelblinde, multinationale studies bij patiënten met symptomatische proximale DVT of
symptomatische PE. Alle belangrijke veiligheids- en werkzaamheidseindpunten waren vastgesteld
door een onafhankelijk geblindeerd comité.
AMPLIFY STUDIE
In de AMPLIFY-studie werden in totaal 5.395 patiënten gerandomiseerd naar behandeling met
apixaban 10 mg tweemaal daags oraal genomen gedurende 7 dagen, gevolgd door apixaban 5 mg
tweemaal daags oraal genomen gedurende 6 maanden, ofwel met enoxaparine 1 mg/kg tweemaal
daags subcutaan gegeven, gedurende minstens 5 dagen (tot INR  2) en warfarine (target INR bereik
2,0-3,0) oraal genomen gedurende 6 maanden.
De gemiddelde leeftijd was 56,9 jaar en 89,8% van de gerandomiseerde patiënten hadden VTEaandoeningen zonder aanwijsbare oorzaak.
Voor patiënten die gerandomiseerd waren naar warfarine was het gemiddelde percentage van tijd
binnen het therapeutische bereik (TTR) (INR 2,0-3,0) 60,9. Apixaban liet een afname zien in
herhaalde symptomatische VTE of VTE-gerelateerde overlijdens tussen de verschillende niveaus van
centrum-TTR; binnen het hoogste kwartiel van TTR per centrum, was het relatieve risico voor
apixaban vs. enoxaparine/warfarine 0,79 (95% BI, 0,39, 1,61).
In het onderzoek liet apixaban zien dat het non-inferieur is aan enoxaparine/warfarine in het
gecombineerde primaire eindpunt van vastgestelde herhaalde symptomatische VTE (niet-fatale DVT
of niet-fatale PE) of VTE-gerelateerd overlijden (zie tabel 10).
Tabel 10: Werkzaamheidsresultatenin de AMPLIFY studie
Apixaban
Enoxaparine/warfa
rine
N=2609
N=2635
n (%)
n (%)
VTE of VTEgerelateerd overlijden
Relatief risico
(95% BI)
59 (2,3)
71 (2,7)
0,84 (0,60, 1,18)*
DVT
20 (0,7)
33 (1,2)
PE
27 (1,0)
23 (0,9)
VTE-gerelateerd
overlijden
12 (0,4)
15 (0,6)
VTE of overlijden
met alle oorzaken
84 (3,2)
104 (4,0)
0,82 (0,61, 1,08)
VTE or CVgerelateerd overlijden
61 (2,3)
77 (2,9)
0,80 (0,57, 1,11)
VTE, VTEgerelateerd
overlijden, of ernstige
bloeding
73 (2,8)
118 (4,5)
0,62 (0,47, 0,83)
* Non-inferieur vergeleken met enoxaparine/warfarine (p-waarde <0,0001)
De werkzaamheid van apixaban bij initiële behandeling van VTE was consistent tussen patiënten die
behandeld waren voor een PE [relatief risico 0,9; 95% BI (0,5, 1,6)] of DVT [relatief risico 0,8; 95%
20
BI (0,5, 1,30]. Werkzaamheid tussen subgroepen, waaronder leeftijd, geslacht, body mass index (BMI),
nierfunctie, erst van PE, plaats van DVT thrombus en voorafgaande parenteraal heparinegebruik was
meestal consistent.
Het primaire veiligheidseindpunt was ernstige bloeding. In de studie was apixaban statistisch superieur
aan enoxaparine/warfarine in het primaire eindpunt [relatieve risico 0,31, 95%
betrouwbaarheidsinterval (0,17, 0,55), p-waarde <0.0001] (zie tabel 11).
Tabel 11: Bloedingsresultatenin the AMPLIFY studie
Apixaban
Enoxaparine/
N=2676
warfarine
n (%)
N=2689
n (%)
Relatief risico
(95% BI)
Ernstig
15 (0,6)
49 (1,8)
0,31 (0,17, 0,55)
Ernstig + Klinisch
relevant, niet ernstig
(CRNM)
115 (4,3)
261 (9,7)
0,44 (0,36, 0,55)
Niet-ernstig
313 (11,7)
505 (18,8)
0,62 (0,54, 0,70)
Alle
402 (15,0)
676 (25,1)
0,59 (0,53, 0,66)
De vastgestelde ernstige bloedingen en CRNM-bloedingen naar iedere anatomische plaats waren over
het algemeen lager in de apixabangroep vergeleken met de enoxaparine/warfarinegroep. Vastgestelde
ISTH ernstige gastro-intestinale bloedingen traden op bij 6 (0,2%) van de met apixaban behandelde
patiënten en 17 (0,6%) van de met enoxaparine/warfarine behandelde patiënten.
AMPLIFY-EXT STUDIE
In de AMPLIFY-EXT-studie werden in totaal 2.482 patiënten gerandomiseerd naar behandeling met
apixaban 2,5 mg tweemaal daags oraal genomen, apixaban 5 mg tweemaal daags oraal genomen, of
placebo gedurende 12 maanden na afronden van 6 tot 12 maanden van initiële behandeling met
anticoagulantia. Van deze patiënten deden er 836 (33,7%) mee aan de AMPLIFY-studie voorafgaand
aan deelname aan de AMPLIFY-EXT-studie.
De gemiddelde leeftijd was 56,7 jaar en 91,7% van de gerandomiseerde patiënten hadden VTE
aandoeningen zonder aanwijsbare oorzaak.
In de studie waren beide doseringen van apixaban statistisch superieur aan placebo in het primaire
eindpunt van symptomatische, herhaalde VTE (niet-fatale DVT of niet-fatale PE) of overlijden met
alle oorzaken (zie tabel 12).
21
Tabel 12: Werkzaamheidsresultaten in the AMPLIFY-EXT-studie
Apixaban
Apixaban
2,5 mg
(N=840)
5,0 mg
(N=813)
Placebo
(N=829)
Relatief risico (95% CI)
Apix 2,5 mg
vs. placebo
Apix 5,0 mg
vs. placebo
0,24
(0,15, 0,40)¥
0,19
(0,11, 0,33)¥
n (%)
Herhaalde
VTE of
overlijden met
alle oorzaken
19 (2,3)
14 (1,7)
77 (9,3)
DVT*
6 (0,7)
7 (0,9)
53 (6,4)
*
7 (0,8)
4 (0,5)
13 (1,6)
6 (0,7)
3 (0,4)
11 (1,3)
Herhaalde
VTE of VTE
gerelateerd
overlijden
14 (1,7)
14 (1,7)
73 (8,8)
0,19
(0,11, 0,33)
0,20
(0,11, 0,34)
Herhaalde
VTE of CVgerelateerd
overlijden
14 (1,7)
14 (1,7)
76 (9,2)
0,18
(0,10, 0,32)
0,19
(0,11, 0,33)
Niet-fatale
DVT†
6 (0,7)
8 (1,0)
53 (6,4)
0,11
(0,05, 0,26)
0,15
(0,07, 0,32)
Niet-fatale
PE†
8 (1,0)
4 (0,5)
15 (1,8)
0,51
(0,22, 1,21)
0,27
(0,09, 0,80)
VTEgerelateerd
overlijden
2 (0,2)
3 (0,4)
7 (0,8)
0,28
(0,06, 1,37)
0,45
(0,12, 1,71)
PE
Overlijden
met alle
oorzaken
¥
p-waarde <0.0001
Voor patiënten met meer dan één bijwerking die bijdraagt aan het samengestelde eindpunt werd alleen de eerste bijwerking
gemeld (bijv. als een patiënt eerst een DVT en daarna een PE had, werd alleen de DVT gemeld)
†
Individuele patiënten kunnen meer dan één bijwerking hebben en in beide classificaties vertegenwoordigd zijn
*
De werkzaamheid van apixaban voor de preventie van herhaalde VTE was consistent tussen de
subgroepen, waaronder leeftijd, geslacht, BMI en nierfunctie.
Het primaire veiligheidseindpunt was ernstige bloeding tijdens de behandelperiode. In de studie was
de incidentie van ernstige bloedingen voor beide apixabandoseringen niet statistisch verschillend van
placebo. Er was geen statistisch significant verschil in de incidentie van ernstige + CRNM, nieternstige en alle bloedingen tussen de apixaban 2,5 mg tweemaal daags en placebo behandelgroepen
(zie tabel 13).
22
Table 13: Bloedingsresultaten in de AMPLIFY-EXT-studie
Apixaban
Apixaban
Placebo
2,5 mg
(N=840)
5,0 mg
(N=813)
(N=829)
Relatieve risico (95% CI)
Apix 2,5 mg
vs. Placebo
Apix 5,0 mg
vs. Placebo
n (%)
Ernstige
2 (0,2)
1 (0,1)
4 (0,5)
0,49
(0,09, 2,64)
0,25
(0,03, 2,24)
Ernstige+
CRNM
27 (3,2)
35 (4,3)
22 (2,7)
1,20
(0,69, 2,10)
1,62
(0,96, 2,73)
Niet-ernstige
75 (8,9)
98 (12,1)
58 (7,0)
1,26
(0,91, 1,75)
1,70
(1,25, 2,31)
Alle
94 (11,2)
121 (14,9)
74 (9,0)
1,24
(0,93, 1,65)
1,65
(1,26, 2,16)
Vastgestelde ISTH ernstige gastro-intestinale bloedingen traden op in 1 (0,1%) van de met apixaban
behandelde patiënten bij de 5 mg tweemaal dagelijkse dosis, in geen van de patiënten bij de 2,5 mg
tweemaal dagelijkse dosis en in 1 (0,1%) van de met placebo behandelde patiënten.
Pediatrische patiënten
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de
fabrikant om de resultaten in te dienen van onderzoek met Eliquis in een of meerdere subgroepen van
pediatrische patiënten met veneuze en arteriële embolie en trombose (zie rubriek 4.2 voor informatie
over pediatrisch gebruik).
5.2
Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie
De absolute biologische beschikbaarheid van apixaban is ongeveer 50% voor doses tot 10 mg.
Apixaban wordt snel geabsorbeerd en maximale concentraties (Cmax) komen 3 tot 4 uur na
tabletinname voor. Inname met voedsel heeft geen effect op de AUC of Cmax van apixaban bij de
10 mg dosis. Apixaban kan al dan niet met voedsel worden ingenomen
Apixaban vertoont een lineaire farmacokinetiek met dosisproportionele toenames in blootstelling voor
orale doses tot 10 mg. Bij doses  25 mg vertoont apixaban dissolutiebeperkte absorptie met
verminderde biologische beschikbaarheid. De blootstellingsparameters van apixaban vertonen een lage
tot matige variabiliteit wat tot uiting komt in een within-subject en inter-subject variabiliteit van
respectievelijk ~20% CV en ~30% CV.
Distributie
De plasma-eiwitbinding bij mensen is ongeveer 87%. Het distributievolume (Vss) is ongeveer 21 liter.
Biotransformatie en eliminatie
Apixaban heeft meerdere eliminatieroutes. Van de bij mensen toegediende dosis apixaban werd
ongeveer 25% teruggevonden als metabolieten, waarbij het merendeel werd teruggevonden in de feces.
Ongeveer 27% van de totale klaring van apixaban is terug te voeren op renale excretie. In klinische en
niet-klinische studies werden aanvullende bijdragen van respectievelijk biliaire en directe intestinale
excretie waargenomen.
Apixaban heeft een totale klaring van ongeveer 3,3 l/uur en een halfwaardetijd van ongeveer 12 uur.
Biotransformatie vindt voornamelijk plaats via O-demethylering en hydroxylering bij het 3oxopiperidinyl-gedeelte. Apixaban wordt voornamelijk gemetaboliseerd via CYP3A4/5, met geringe
23
bijdragen van CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 en 2J2. In menselijk plasma is onveranderd apixaban het
belangrijkste geneesmiddelgerelateerde bestanddeel, zonder actieve circulerende metabolieten.
Apixaban is een substraat van transporteiwitten, P-gp en borstkankerresistentieproteïne (BCRP).
Nierinsufficiëntie
Een verminderde nierfunctie had geen invloed op de maximale concentratie van apixaban. Een
toename van de blootstelling aan apixaban correleerde met een afname van de nierfunctie (dit werd
vastgesteld via meting van de creatinineklaring). Bij personen met lichte (creatinineklaring 51 –
80 ml/min), matige (creatinineklaring 30 – 50 ml/min) en ernstige (creatinineklaring 15 – 29 ml/min)
nierinsufficiëntie waren de plasmaconcentraties (AUC) van apixaban respectievelijk 16, 29 en 44%
verhoogd vergeleken met personen met een normale creatinineklaring. Nierinsufficiëntie had geen
duidelijk effect op het verband tussen de plasmaconcentratie van apixaban en de anti-FXa-activiteit.
Bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie (ESRD) was de AUC van apixaban in vergelijking met
patiënten met een normale nierfunctie met 36% verhoogd wanneer een enkelvoudige dosis van
apixaban 5 mg was toegediend direct na hemodialyse. Hemodialyse, gestart twee uur na toediening
van een enkelvoudige dosis van apixaban 5 mg, verminderde de apixaban-AUC met 14% bij deze
ESRD-patiënten. Dit kwam overeen met een apixabanklaring van 18 ml/min. Daarom lijkt het
onwaarschijnlijjk dat hemodialyse een effectief middel is om een overdosis van apixaban te
behandelen.
Leverinsufficiëntie
In een studie waarbij 8 proefpersonen met lichte leverinsufficiëntie, Child Pugh A score 5 (n = 6) en
score 6 (n = 2), en 8 proefpersonen met matige leverinsufficiëntie, Child Pugh B score 7 (n = 6) en
score 8 (n = 2), gezonde controlepersonen, waren de farmacokinetiek en farmacodynamiek van een
eenmalige dosis apixaban van 5 mg niet veranderd bij proefpersonen met leverinsufficiëntie. De
veranderingen in anti-factor-Xa-activiteit en INR waren vergelijkbaar bij proefpersonen met lichte tot
matige leverinsufficiëntie en gezonde proefpersonen.
Ouderen
Oudere patiënten (boven 65 jaar) hadden hogere plasmaconcentraties dan jongere patiënten, met
gemiddelde AUC-waarden die ongeveer 32% hoger waren en zonder verschil in Cmax.
Geslacht
De blootstelling aan apixaban was ongeveer 18% hoger bij vrouwen dan bij mannen.
Etnische afkomst en ras
De resultaten van fase-1-studies gaven geen waarneembaar verschil in de farmacokinetiek van
apixaban te zien tussen blanke, Aziatische en negroïde/Afro-Amerikaanse proefpersonen. De
bevindingen van een populatie-farmacokinetische analyse bij patiënten die apixaban kregen, kwamen
in het algemeen overeen met de fase-1-resultaten.
Lichaamsgewicht
In vergelijking met apixabanblootstelling bij proefpersonen met een lichaamsgewicht van 65 tot 85 kg,
ging een lichaamsgewicht van > 120 kg gepaard met een ongeveer 30% lagere blootstelling en een
lichaamsgewicht van < 50 kg gepaard met een ongeveer 30% hogere blootstelling.
Verband tussen farmacokinetiek/farmacodynamiek
Het farmacokinetisch/farmacodynamisch verband tussen de plasmaconcentratie van apixaban en
verschillende farmacodynamische eindpunten (anti-FXa-activiteit, INR, PT, aPTT) is beoordeeld na
toediening van een breed scala aan doses (0,5 – 50 mg). Het verband tussen de plasmaconcentratie van
apixaban en de anti-factor-Xa-activiteit kon het best worden beschreven met een lineair model. Het
farmacokinetische/farmacodynamische verband dat werd waargenomen bij patiënten kwam overeen
met dat wat werd vastgesteld bij gezonde proefpersonen.
24
5.3
Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Gegevens uit conventioneel preklinisch onderzoek naar veiligheid, toxiciteit bij herhaalde doseringen,
genotoxiciteit, carcinogeen potentieel, vruchtbaarheid en embryofoetale ontwikkeling en juveniele
toxiciteit hebben geen nadelige gevolgen voor de mens aan het licht gebracht.
De ernstigere effecten waargenomen in het onderzoek naar herhaalde doseringen waren gerelateerd
aan de farmacodynamische effect van apixaban op bloedstolling parameters. In de toxiciteit
onderzoeken werd weinig tot geen toename van bloeding waargenomen. Dit zou echter te wijten
kunnen zijn aan een lagere gevoeligheid van de niet-klinische proefdieren in vergelijking tot mensen.
Dit resultaat dient met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden bij de extrapolatie naar mensen.
6.
FARMACEUTISCHE GEGEVENS
6.1
Lijst van hulpstoffen
Tabletkern:
Watervrije lactose
Microkristallijne cellulose (E460)
Natriumcroscarmellose
Natriumlaurylsulfaat
Magnesiumstearaat (E470b)
Filmomhulling:
Lactosemonohydraat
Hypromellose (E464)
Titaniumdioxide (E171)
Triacetine (E1518)
IJzeroxide geel (E172)
6.2
Gevallen van onverenigbaarheid
Niet van toepassing.
6.3
Houdbaarheid
3 jaar
6.4
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
6.5
Aard en inhoud van de verpakking
Alu-PVC/PVDC-blisterverpakkingen. Dozen van 10, 20, 60, 168 en 200 filmomhulde tabletten.
Geperforeerde Alu-PVC/PVDC-blisterverpakkingen met eenheidsdoses van 60 x 1 en 100 x 1
filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
6.6
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen
Geen bijzondere vereisten.
25
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.
7.
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH
Verenigd Koninkrijk
8.
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
EU/1/11/691/001
EU/1/11/691/002
EU/1/11/691/003
EU/1/11/691/004
EU/1/11/691/005
EU/1/11/691/013
EU/1/11/691/015
9.
DATUM EERSTE VERGUNNING VERLENING /VERLENGING VAN DE
VERGUNNING
Datum van eerste verlening van de vergunning: 18 mei 2011
10.
DATUM VAN DE HERZIENING VAN DE TEKST
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
26
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Eliquis 5 mg filmomhulde tabletten
2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg apixaban.
Hulpstoffen met bekend effect:
Elke 5 mg filmomhulde tablet bevat 102,86 mg lactose (zie rubriek 4.4).
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
3.
FARMACEUTISCHE VORM
Filmomhulde tablet (tablet)
Roze, ovale tablet met inscriptie 894 aan de ene zijde en 5 aan de andere zijde.
4.
KLINISCHE GEGEVENS
4.1
Therapeutische indicaties
Preventie van beroerte en systemische embolie bij volwassen patiënten met niet-valvulair
atriumfibrilleren (nvAF) met een of meer risicofactoren zoals een eerdere beroerte of transiënte
ischemische aanval (TIA); leeftijd ≥ 75 jaar; hypertensie; diabetes mellitus; symptomatisch hartfalen
(NYHA klasse ≥ II).
Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE) en preventie van
herhaalde DVT en PE bij volwassenen (zie rubriek 4.4 voor hemodynamisch instabiele PE patiënten).
4.2
Dosering en wijze van toediening
Dosering
Preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren
(nvAF).
De aanbevolen dosis van Eliquis is tweemaal daags 5 mg oraal.
Dosisverlaging
De aanbevolen dosis van Eliquis is tweemaal daags 2,5 mg oraal bij patiënten met nvAF en minstens
twee van de volgende eigenschappen: leeftijd ≥ 80 jaar, lichaamsgewicht ≤ 60 kg, of serumcreatinine
≥ 1,5 mg/dl (133 micromol/l).
De behandeling dient over een langere termijn te worden voortgezet.
Behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt)
De aanbevolen dosis van Eliquis voor de behandeling van acute DVT en behandeling van PE is
tweemaal daags 10 mg oraal genomen gedurende de eerste 7 dagen, gevolgd door tweemaal daags 5
27
mg oraal genomen. Zoals volgens de beschikbare medische richtlijnen dient een korte behandelduur
(minstens 3 maanden) gebaseerd te zijn op transciënte risicofactoren (bijvoorbeeld operatie, trauma,
immobilisatie).
De aanbevolen dosis van Eliquis voor de preventie van herhaalde DVT en PE is tweemaal daags 2,5
mg oraal genomen. Als preventie van herhaalde DVT is geïndiceerd, dient met tweemaal daags 2,5 mg
te worden gestart na het afronden van de 6 maanden behandeling met Eliquis 5 mg tweemaal daags of
met een andere anticoagulans, zoals weergegeven in tabel 1 hieronder (zie ook rubriek 5.1).
Tabel 1:
Doseringsschema
Behandeling van DVT of PE
Preventie van herhaalde DVT
en/of PE na afronden van 6
maanden behandeling van DVT of
PE
10 mg tweemaal daags gedurende de
eerste 7 dagen
gevolgd door 5 mg tweemaal daags
2,5 mg tweemaal daags
Maximale dagelijkse
dosering
20 mg
10 mg
5 mg
De duur van de totale behandeling dient per individu te worden bepaald na zorgvuldig afwegen van
het behandelvoordeel tegen het risico op bloedingen (zie rubriek 4.4).
Gemiste dosis
Als een dosis wordt gemist, dient de patiënt Eliquis onmiddellijk in te nemen en daarna door te gaan
met inname tweemaal daags zoals daarvoor.
Overstappen
Overstappen van parenterale antistollingsmiddelen naar Eliquis (en vice versa) is mogelijk bij de
volgende geplande dosis (zie rubriek 4.5). Deze middelen dienen niet gelijktijdig te worden
toegediend.
Overstappen van behandeling met een vitamine K-antagonist (VKA) naar Eliquis
Bij het omzetten van patiënten die behandeld worden met een vitamine K-antagonist (VKA) naar
Eliquis, stop dan met warfarine of andere VKA-behandeling en start met Eliquis wanneer de INR
(internationale genormaliseerde ratio) kleiner dan 2,0 is.
Overstappen van behandeling met Eliquis naar een VKA
Bij het omzetten van patiënten die behandeld worden met Eliquis naar behandeling met een VKA, ga
dan door met het toedienen van Eliquis gedurende minstens 2 dagen na het starten van de behandeling
met een VKA. Bepaal de INR twee dagen na de gelijktijdige toediening van Eliquis en VKA en vóór
de eerstvolgende geplande dosis Eliquis. Ga door met het gelijktijdig toedienen van Eliquis en VKA
tot de INR ≥ 2,0.
Patiënten met nierinsufficiëntie
Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met lichte of matige nierinsufficiëntie (zie rubriek 5.2).
Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15-29 ml/min) zijn de volgende
aanbevelingen van toepassing (zie rubriek 4.4 en 5.2):
- voor de preventie van VTE bij electieve knie- of heupvervangingsoperatie (VTEp), voor de
behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt), dient
apixaban met voorzichtigheid te worden gebruikt;
- voor de preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met NVAF dienen patiënten met
ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15-29 ml/min) de lagere dosis apixaban 2,5 mg tweemaal
daags te krijgen.
28
Patiënten met serumcreatinine ≥ 1.5 mg/dl (133 micromol/l, in combinatie met een leeftijd ≥ 80 jaar of
een lichaamsgewicht ≤ 60 kg, dienen ook de lagere dosis apixaban 2,5 mg tweemaal daags te krijgen.
Omdat er geen klinische ervaring is bij patiënten met een creatinineklaring < 15 ml/min of bij
patiënten die dialyse ondergaan, wordt apixaban niet aangeraden bij deze patiënten (zie rubriek 4.4 en
5.2).
Patiënten met leverinsufficiëntie
Eliquis is gecontra-indiceerd bij patiënten met leverziekte die gepaard gaat met coagulopathie en een
klinisch relevant bloedingsrisico (zie rubriek 4.3).
Het middel wordt niet aangeraden bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (zie rubrieken 4.4 en
5.2).
Het middel kan met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met milde of matige
leverinsufficiëntie (Child Pugh A of B). Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met milde of
matige leverinsufficiëntie (zie rubrieken 4.4 en 5.2).
Patiënten met verhoogde leverenzymen (ALAT/ASAT >2 x ULN) of totaal bilirubine ≥1,5 x ULN
werden uit de klinische onderzoeken uitgesloten. Daarom moet Eliquis met voorzichtigheid worden
gebruikt bij deze patiënten (zie rubrieken 4.4 en 5.2). Voordat de behandeling met Eliquis wordt
gestart, dient een leverfunctietest te worden uitgevoerd.
Lichaamsgewicht
VTEt - Er is geen dosisaanpassing nodig (zie rubrieken 4.4 en 5.2).
NvAF - Er is geen dosisaanpassing nodig, behalve als aan de criteria voor dosisverlaging wordt
voldaan (zie Dosisverlaging aan het begin van rubriek 4.2).
Geslacht
Er is geen dosisaanpassing nodig (zie rubriek 5.2)
Ouderen
VTEt - Er is geen dosisaanpassing nodig (zie rubrieken 4.4 en 5.2).
NvAF - Er is geen dosisaanpassing nodig, behalve als aan de criteria voor dosisverlaging wordt
voldaan (zie Dosisverlaging aan het begin van rubriek 4.2).
Cardioversie (nvAF)
Patiënten kunnen apixaban blijven gebruiken tijdens cardioversie.
Pediatrische patiënten
De veiligheid en werkzaamheid van Eliquis bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn niet
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Wijze van toediening
Oraal gebruik.
Eliquis moet worden doorgeslikt met water, met of zonder voedsel.
4.3
Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in rubriek 6.1 vermelde
hulpstoffen.
Actieve klinisch significante bloedingen.
Leverziekte die gepaard gaat met coagulopathie en een klinisch relevant bloedingsrisico (zie
rubriek 5.2)
Laesie of aandoening indien beschouwd als een verhoogde risicofactor voor ernstige bloedingen.
Hieronder kunnen huidige of recente gastro-intestinale ulceratie, aanwezigheid van maligne
neoplasmata met een hoog risico op bloedingen, recent letsel aan hersenen of ruggenmerg,



29

4.4
recente operatie aan hersenen, ruggenmerg of ogen, recente intracraniale bloeding,
aanwezigheid van of verdenking van oesofageale varices, arterioveneuze malformaties,
vasculaire aneurysma's of ernstige vasculaire afwijkingen in de hersenen of in het ruggenmerg
vallen.
Gelijktijdige behandeling met andere antistollingsmiddelen, zoals ongefractioneerde heparines,
laag moleculair gewicht heparines (enoxaparine, dalteparine etc.), heparine derivaten
(fondaparinux etc.), orale antistollingsmiddelen (warfarine, rivaroxaban, dabigatran etc.),
behalve in het specifieke geval van veranderen van anticoagulans (zie rubriek 4.2) of indien
ongefractioneerde heparine wordt gegeven in doses die nodig zijn om een centraal veneuze of
arteriële katheter open te houden (zie rubriek 4.5).
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Bloedingsrisico
Zoals bij andere antistollingsmiddelen dienen patiënten die Eliquis gebruiken nauwlettend te worden
gecontroleerd op tekenen van bloedingen. Het wordt aangeraden het middel met voorzichtigheid te
gebruiken bij aandoeningen met een verhoogd risico op bloeding. Toediening van Eliquis dient te
worden stopgezet als ernstige bloeding optreedt (zie rubrieken 4.8 en 4.9).
Hoewel bij behandeling met apixaban routinematige monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk
is, kan een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor-Xa-assay nuttig zijn in uitzonderlijke situaties
waarin informatie over blootstelling aan apixaban kan helpen bij het nemen van geïnformeerde
klinische beslissingen, bijv. in geval van overdosering en noodchirurgie (zie rubriek 5.1).
Interacties met andere geneesmiddelen die de hemostase beïnvloeden
Als gevolg van een verhoogd bloedingsrisico is gelijktijdige behandeling met andere
antistollingsmiddelen gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3).
Het gelijktijdig gebruik van Eliquis met plaatjesaggregatieremmers, verhoogt het risico op bloedingen
(zie rubriek 4.5).
Voorzichtigheid moet worden betracht als patiënten gelijktijdig behandeld worden met NSAID’s,
waaronder acetylsalicylzuur.
Na een operatie wordt het gelijktijdig gebruik van plaatjesaggregatieremmers en Eliquis niet
aanbevolen (zie rubriek 4.5).
Bij patiënten met atriumfibrilleren en aandoeningen waarbij antistollingsbehandeling met een of meer
middelen nodig is, dient een nauwkeurige afweging plaats te vinden van de potentiële voordelen tegen
de potentiële risico's voordat deze behandeling gecombineerd wordt met Eliquis.
In een klinisch onderzoek met patiënten met atriumfibrilleren, zorgde gelijktijdig gebruik van
acetylsalicylzuur voor een toename van ernstig bloedingsrisico bij apixaban van 1,8% per jaar naar
3,4% per jaar en bij warfarine van 2,7% per jaar naar 4,6% per jaar. In dit klinische onderzoek was er
beperkt (2,1%) gelijktijdig gebruik van duale antistollingsbehandeling.
In een klinisch onderzoek bij hoog-risico patiënten na acuut coronair syndroom (ACS) gekenmerkt
door meerdere cardiale en niet-cardiale comorbiditeiten, die acetylsalicylzuur of de combinatie
acetylsalicylzuur en clopidogrel kregen, werd er voor apixaban een significante toename gemeld in het
risico op ernstige bloedingen geclassificeerd volgens ISTH (International Society on Thrombosis and
Haemostasis) (5,13% per jaar) vergeleken met placebo (2,04%) per jaar.
Gebruik van trombolytica voor de behandeling van acute ischemische beroerte
Er is zeer beperkte ervaring met het gebruik van trombolytica voor de behandeling van herseninfarct
bij patiënten die apixaban krijgen.
30
Patiënten met een prothetische hartklep
De veiligheid en werkzaamheid van Eliquis zijn niet onderzocht bij patiënten met een prothetische
hartklep, met of zonder atriumfibrilleren. Het gebruik van Eliquis wordt daarom niet aanbevolen onder
deze omstandigheden.
Operaties en invasieve procedures
Behandeling met Eliquis dient minstens 48 uur gestaakt te worden voorafgaand aan een electieve
operatie of invasieve procedures met een matig of hoog bloedingsrisico. Hieronder vallen ook
interventies waarvoor de kans op klinisch significante bloedingen niet kan worden uitgesloten of
waarvoor het bloedingsrisico onacceptabel zou zijn.
Behandeling met Eliquis dient minstens 24 uur voor een electieve operatie of invasieve procedures
met een laag bloedingsrisico te worden gestaakt. Hieronder vallen ook interventies waarvan verwacht
wordt dat eventueel optredende bloedingen minimaal, op niet-kritische plaats en eenvoudig te
controleren zullen zijn.
Indien een operatie of invasieve procedures niet uitgesteld kunnen worden, dient de nodige
voorzichtigheid te worden betracht, waarbij rekening gehouden moet worden met een verhoogd
bloedingsrisico. Dit bloedingsrisico dient te worden afgewogen tegen de urgentie van interventie.
Behandeling met apixaban dient zo snel mogelijk opnieuw te worden gestart na de invasieve
procedure of operatieve interventie, maar alleen als de klinische situatie dit toestaat en een adequate
hemostase bereikt is (zie rubriek 4.2 voor cardioversie).
Tijdelijke onderbreking
Het tijdelijk onderbreken van de behandeling met antistollingsmiddelen, waaronder Eliquis, in
verband met actieve bloedingen, electieve operaties of invasieve procedures zorgt voor een verhoogd
risico op trombose. Onderbrekingen van de behandeling dienen te worden vermeden en als de
antistollingsbehandeling met Eliquis tijdelijk moet worden gestaakt ongeacht de reden, moet de
behandeling zo snel mogelijk weer worden opgestart.
Hemodynamische instabiele PE-patiënten of patiënten die trombolyse of pulmonale embolectomie
behoeven
Eliquis wordt niet aanbevolen als een alternatief voor ongefractioneerde heparines bij patiënten met
pulmonaire embolie die hemodynamisch instabiel zijn of die trombolyse of pulmonale embolectomie
ondergaan, omdat de veiligheid en werkzaamheid van apixaban niet zijn vastgesteld in deze klinische
situaties.
Patiënten met actieve kanker
De werkzaamheid en veiligheid van apixaban in de behandeling van DVT, behandeling van PE en de
preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt) bij patiënten met actieve kanker zijn niet vastgesteld.
Nierinsufficiëntie:
Beperkte klinische gegevens bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15 –
29 ml/min) toont aan dat apixabanplasmaconcentraties zijn verhoogd bij deze patiënten en dit kan
leiden tot een verhoogd bloedingsrisico. Voor de preventie van VTE bij electieve knie- of
heupvervangingsoperatie (VTEp), voor de behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie
van herhaalde DVT en PE (VTEt), dient apixaban met voorzichtigheid te worden gebruikt bij
patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15-29 ml/min) (zie rubriek 4.2 en 5.2).
Voor de preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met NVAF dienen patiënten met
ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15-29 ml/min) en patiënten met serumcreatinine ≥ 1.5
mg/dl (133 micromol/l), in combinatie met een leeftijd ≥ 80 jaar of een lichaamsgewicht ≤ 60 kg, ook
de lagere dosis apixaban 2,5 mg tweemaal daags te krijgen (zie rubriek 4.2).
31
Omdat er geen klinische ervaring is bij patiënten met een creatinineklaring < 15 ml/min of bij
patiënten die dialyse ondergaan, wordt apixaban niet aangeraden bij deze patiënten (zie rubrieken 4.2
en 5.2).
Oudere patiënten
Een hogere leeftijd kan gepaard gaan met een verhoogd bloedingsrisico (zie rubriek 5.2).
Ook is voorzichtigheid vereist bij de gelijktijdige toediening van Eliquis met acetylsalicylzuur bij
oudere patiënten vanwege een mogelijk hoger bloedingsrisico.
Lichaamsgewicht
Een laag lichaamsgewicht (< 60 kg) kan leiden tot een verhoogd bloedingsrisico (zie rubriek 5.2).
Leverinsufficiëntie:
Eliquis is gecontra-indiceerd bij patiënten met leverziekte die gepaard gaat met coagulopathie en een
klinisch relevant bloedingsrisico (zie rubriek 4.3).
Het middel wordt niet aangeraden bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (zie rubriek 5.2).
Het dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met lichte of matige leverinsufficiëntie
(Child Pugh A of B) (zie rubrieken 4.2 en 5.2).
Patiënten met verhoogde leverenzymen ALAT/ASAT >2 x ULN of totaal bilirubine ≥1,5 x ULN
werden uit de klinische onderzoeken uitgesloten. Daarom moet Eliquis met voorzichtigheid worden
gebruikt bij deze patiënten (zie rubriek 5.2). Voordat de behandeling met Eliquis wordt gestart, dient
een leverfunctietest te worden uitgevoerd.
Interactie met remmers van zowel cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) als P-glycoproteïne (P-gp)
Het gebruik van Eliquis wordt niet aangeraden bij patiënten die gelijktijdig systemisch worden
behandeld met sterke remmers van zowel CYP3A4 als P-gp, zoals azole antimycotica (bijv.
ketoconazol, itraconazol, voriconazol en posaconazol) en hiv-proteaseremmers (bijv. ritonavir). Deze
geneesmiddelen kunnen de blootstelling aan apixaban verhogen met een factor 2 (zie rubriek 4.5) of
groter bij de aanwezigheid van bijkomende factoren die de blootstelling aan apixaban verhogen (bijv.
ernstige nierinsufficiëntie).
Interactie met inductoren van zowel CYP3A4 als P-gp
Het gelijktijdige gebruik van Eliquis met sterke CYP3A4- en P-gp-inductoren (bijv. rifampicine,
fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital of sint-janskruid) kan leiden tot een afname van ~50% in
blootstelling aan apixaban. In een klinische studie bij patiënten met atriumfibrilleren werd een
verminderde werkzaamheid en een verhoogd bloedingsrisico gezien wanneer apixaban gelijktijdig
toegediend werd met sterke inductoren van zowel CYP3A4 als P-gp ten opzichte van het gebruik van
apixaban alleen.
Bij patiënten die gelijktijdige systemische behandeling met sterke inductoren van zowel CYP3A4 als
P-gp krijgen, zijn de volgende aanbevelingen van toepassing (zie rubriek 4.5):
- voor de preventie van VTE bij electieve heup of knievervangingsoperatie, voor de preventie van
beroerte en systemische embolie bij patiënten met NVAF en voor de preventie van herhaalde DVT en
PE dient apixaban met voorzichtigheid te worden gebruikt;
- voor de behandeling van DVT en PE dient apixaban niet te worden gebruikt omdat de werkzaamheid
verminderd kan zijn.
Laboratoriumparameters
Zoals verwacht worden stollingstests (bijv. PT, INR en aPTT) beïnvloed door het
werkingsmechanisme van apixaban. De veranderingen die worden waargenomen in deze stollingstests
bij de verwachte therapeutische dosis zijn gering en kunnen sterk variëren (zie rubriek 5.1).
32
Informatie over hulpstoffen
Eliquis bevat lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke problemen met galactose-intolerantie, Lapplactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.
4.5
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Remmers van CYP3A4 en P-gp
Gelijktijdige toediening van apixaban met ketoconazol (400 mg eenmaal daags), een sterke remmer
van zowel CYP3A4 als P-gp, leidde tot een 2-voudige verhoging van de gemiddelde AUC van
apixaban en een 1,6-voudige verhoging van de gemiddelde Cmax van apixaban.
Het gebruik van Eliquis wordt niet aangeraden bij patiënten die tegelijk systemisch worden behandeld
met sterke remmers van zowel CYP3A4 als P-gp, zoals azole antimycotica (bijv. ketoconazol,
itraconazol, voriconazol en posaconazol) en hiv-protease remmers (bijv. ritonavir) (zie rubriek 4.4).
Van werkzame bestanddelen die niet worden beschouwd als sterke remmers van zowel CYP3A4 als Pgp, (bijv. diltiazem, naproxen, amiodaron, verapamil, kinedine), wordt verwacht dat ze de
plasmaconcentraties van apixaban in mindere mate verhogen. Zo leidde bijvoorbeeld het als een
matige CYP3A4- en een zwakke P-gp-remmer beschouwde diltiazem (360 mg eenmaal daags) tot een
1,4-voudige toename van de gemiddelde AUC en een 1,3-voudige toename van de Cmax van apixaban.
Naproxen (500 mg, eenmalige dosis) een remmer van P-gp, maar geen remmer van CYP3A4, leidde
tot een 1,5-voudige en 1,6-voudige toename van respectievelijk de gemiddelde AUC en de gemiddelde
Cmax, van apixaban. Er is geen dosisaanpassing voor apixaban nodig bij gelijktijdige toediening met
minder krachtige remmers van CYP3A4 en/of P-gp.
Inductoren van CYP3A4 en P-gp
Gelijktijdige toediening van apixaban met rifampicine, een sterke inductor van zowel CYP3A4 als Pgp, leidde tot een afname van ongeveer 54% en 42% in respectievelijk de gemiddelde AUC en de
gemiddelde Cmax van apixaban. Het gelijktijdige gebruik van apixaban met andere sterke CYP3A4- en
P-gp-inductoren (bijv. fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital of sint-janskruid) kan ook leiden tot
verlaagde plasmaconcentraties van apixaban. Er is geen dosisaanpassing voor apixaban nodig tijdens
gelijktijdige behandeling met dergelijke middelen. Bij patiënten die gelijktijdig systemisch behandeld
worden met sterke inductoren van zowel CYP3A4 als P-gp dient apixaban echter met voorzichtigheid
te worden toegediend voor de preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met nvAF
en voor de preventie van herhaalde DVT en PE. Apixaban wordt niet aanbevolen voor de behandeling
van DVT en PE bij patiënten die gelijktijdig systemisch behandeld worden met sterke inductoren van
CYP3A4 en P-gp omdat de werkzaamheid vermiderd kan zijn (zie rubriek 4.4).
Antistollingsmiddelen, plaatjesaggregatieremmers en NSAID’s
Vanwege een verhoogd bloedingsrisico, is gelijktijdige behandeling met andere anticoagulantia
gecontra-indiceerd (zie rubriek 4.3).
Na gecombineerde toediening van enoxaparine (enkele dosis van 40 mg) met apixaban (enkele dosis
van 5 mg) werd een additief effect op de anti-Factor Xa-werking waargenomen.
Farmacokinetische of farmacodynamische interacties waren niet evident wanneer apixaban gelijktijdig
werd toegediend met eenmaal daags 325 mg acetylsalicylzuur.
Gelijktijdige toediening van apixaban met clopidogrel (75 mg eenmaal daags) of met de combinatie
van clopidogrel 75 mg en acetylsalicylzuur 162 mg eenmaal daags, of met prasugrel (60 mg gevolgd
door 10 mg eenmaal daags) in Fase-1-studies resulteerde niet in een relevante toename van de
‘template’ bloedingstijd, of verdere remming van plaatjesaggregatie in vergelijking met toediening van
de plaatjesaggregatieremmers zonder apixaban. Stijgingen in stollingstesten (PT, INR en PTT) waren
in overeenstemming met het effect van apixaban alleen.
Naproxen (500 mg), een remmer van P-gp, leidde tot een 1,5-voudige en 1,6-voudige toename van
respectievelijk de gemiddelde AUC en de gemiddelde Cmax, van apixaban. Voor apixaban werden
33
overeenkomstige toenames waargenomen in stollingstests. Er werden geen veranderingen
waargenomen in het effect van naproxen op door arachidonzuur geïnduceerde plaatjesaggregatie en er
werd geen klinisch relevante verlenging van de bloedingstijd waargenomen na gelijktijdige toediening
van apixaban en naproxen.
Ondanks deze bevindingen kunnen er individuen zijn met een meer uitgesproken farmacodynamische
respons wanneer plaatjesaggregatieremmers gelijktijdig worden toegediend met apixaban. Eliquis
dient met voorzichtigheid te worden gebruikt als het gelijktijdig met NSAID’s (waaronder
acetylsalicylzuur) wordt toegediend, aangezien deze geneesmiddelen doorgaans het bloedingsrisico
verhogen. In een klinisch onderzoek bij patiënten met acuut coronair syndroom is een significante
toename van bloedingsrisico gemeld bij de combinatie van apixaban, acetylsalicylzuur en clopidogrel
(zie rubriek 4.4).
Gelijktijdige toediening van Eliquis wordt niet aangeraden met middelen die met ernstige bloedingen
worden geassocieerd zoals: trombolytische middelen, GPIIb/IIIa-receptorantagonisten,
thiënopyridinen (bijv. clopidogrel), dipyridamole, dextran en sulfinpyrazon.
Andere gelijktijdige therapieën
Er werden geen klinisch significante farmacokinetische of farmacodynamische interacties
waargenomen wanneer apixaban gelijktijdig met atenolol of famotidine werd toegediend. Gelijktijdige
toediening van 10 mg apixaban met 100 mg atenolol had geen klinisch relevant effect op de
farmacokinetiek van apixaban. Na toediening van de twee geneesmiddelen samen waren de
gemiddelde AUC en Cmax van apixaban 15% en 18% lager dan bij toediening alleen. Toediening van
10 mg apixaban met 40 mg famotidine had geen effect op de AUC of Cmax van apixaban.
Effect van apixaban op andere geneesmiddelen
In vitro-studies met apixaban lieten geen remmend effect zien op de activiteit van CYP1A2, CYP2A6,
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 of CYP3A4 (IC50 > 45 M) en een zwak remmend effect op
de activiteit van CYP2C19 (IC50 > 20 M) bij concentraties die significant hoger zijn dan de
maximale plasmaconcentraties die zijn waargenomen bij patiënten. Apixaban had geen inducerend
effect op CYP1A2, CYP2B6, CYP3A4/5 bij een concentratie tot 20 M. Daarom wordt niet verwacht
dat apixaban de metabolische klaring verandert van gelijktijdig toegediende geneesmiddelen die
worden gemetaboliseerd door deze enzymen. Apixaban is geen belangrijke remmer van P-gp.
Bij hieronder beschreven studies die werden uitgevoerd met gezonde proefpersonen bracht apixaban
geen relevante verandering in de farmacokinetiek van digoxine, naproxen of atenolol teweeg.
Digoxine: Gelijktijdige toediening van apixaban (20 mg eenmaal daags) en digoxine (0,25 mg eenmaal
daags), een P-gp-substraat, had geen invloed op de AUC of Cmax van digoxine. Daarom heeft apixaban
geen remmend effect op door P-gp gemedieerd substraattransport.
Naproxen: Gelijktijdige toediening van een eenmalige dosis apixaban (10 mg) en naproxen (500 mg),
een veel gebruikte NSAID, had geen enkel effect op de AUC of Cmax van naproxen.
Atenolol: Gelijktijdige toediening van een eenmalige dosis apixaban (10 mg) en atenolol (100 mg),
een veel gebruikte bètablokker, veranderde de farmacokinetiek van atenolol niet.
Actieve kool
Het toedienen van actieve kool vermindert de blootstelling aan apixaban (zie rubriek 4.9).
4.6
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van apixaban bij zwangere vrouwen. Dierstudies
wijzen niet op directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot reproductieve toxiciteit.
Apixaban wordt niet aangeraden tijdens zwangerschap.
34
Borstvoeding
Het is onbekend of apixaban of metabolieten daarvan bij de mens in de moedermelk worden
uitgescheiden. Uit over dieren beschikbare gegevens blijkt dat apixaban in de melk wordt
uitgescheiden. Bij rattenmelk werd een hoge ratio melk/moederplasma (Cmax circa 8, AUC circa 30)
vastgesteld, mogelijk vanwege actief transport in de melk. Een risico voor pasgeborenen en
zuigelingen kan niet worden uitgesloten.
Er moet worden besloten om met de borstvoeding te stoppen of om de behandeling met apixaban stop
te zetten/niet te starten.
Vruchtbaarheid
Studies met dieren die apixaban kregen toegediend, hebben geen effect op de vruchtbaarheid
uitgewezen (zie rubriek 5.3).
4.7
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Eliquis heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines
te bedienen.
4.8
Bijwerkingen
Samenvatting van het veiligheidsprofiel
De veiligheid van apixaban is onderzocht in 4 klinische fase III studies bij meer dan 15.000 patiënten;
meer dan 11.000 patiënten in nvAF-studies en meer dan 4000 patiënten in de VTE-behandel (VTEt)studies, gedurende een gemiddelde totale blootstelling van respectievelijk 1,7 jaar en 221 dagen (zie
rubriek 5.1).
Vaak voorkomende bijwerkingen waren bloedingen, contusie, epistaxis en hematoom (zie tabel 2 voor
het bijwerkingenprofiel en frequenties per indicatie).
In de nvAF studies was de totale incidentie van bijwerkingen die waren gerelateerd aan bloedingen
met apixaban 24,3% in de apixaban- vs. warfarinestudie en 9,6% in de apixaban- vs. aspirinestudie. In
de studie naar apixaban vs. warfarine was de incidentie van ernstige gastro-intestinale bloedingen
geclassificeerd volgens ISTH (inclusief bovenste gastro-intestinale, onderste gastro-intestinale en
rectale bloedingen) met apixaban 0,76% per jaar. De incidentie van ernstige intraoculaire bloedingen
met apixaban geclassificeerd volgens ISTH was 0,18% per jaar.
In de VTEt-studies was de totale incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan bloedingen 15,6% in de
apixaban- vs. enoxaparine/warfarinestudie en 13,3% in de apixaban- vs. placebostudie (zie rubriek
5.1).
Lijst van bijwerkingen in tabelvorm
Tabel 2 geeft de bijwerkingen ingedeeld op basis van de Systeem/orgaanklassen en frequenties
gebruikmakend van de volgende indeling: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000,
<1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare
gegevens niet worden bepaald) voor respectievelijk nvAF en VTEt.
35
Tabel 2
Systeem/orgaanklasse
Preventie van beroerte en
systemische embolie bij volwassen
patiënten met nvAF, met één of
meerdere risicofactoren (nvAF)
Behandeling
van DVT en PE
en preventie
van herhaalde
DVT en PE
(VTEt)
Overgevoeligheid, allergisch oedeem en
anafylaxie
Zenuwstelselaandoeningen
Soms
-
Bloeding van de hersenen
Oogaandoeningen
Soms
Zelden
Ooghemorragie (waaronder
conjunctivale hemorragie)
Vaak
Soms
Bloeding, hematoom
Vaak
Intra-abdominale bloeding
Soms
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Vaak
-
Immuunsysteemaandoeningen
Bloedvataandoeningen
Epistaxis
Hemoptysis
Bloeding in het ademhalingsstelsel
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak
Soms
Zelden
Vaak
Soms
Zelden
Nausea
Gastro-intestinale bloeding
Hemorroïdale bloeding, mondbloeding
Bloederige feces
Rectale bloeding, bloedend tandvlees
Retroperitoneale bloeding
Huid en onderhuidaandoeningen
Vaak
Soms
Soms
Soms
Zelden
Vaak
Soms
Soms
-
Huiduitslag
Soms
-
Hematurie
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Vaak
Vaak
Abnormale vaginale bloedingen,
urogenitale bloeding
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Soms
Soms
Bloeding op de toedieningsplaats
Onderzoeken
Soms
-
Occult bloed positief
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
Soms
Soms
Kneuzing
Vaak
Vaak
Traumatische hemorragie,
postprocedurele bloeding, bloeding op
de incisieplaats
Soms
Soms
Nier- en urinewegaandoeningen
Het gebruik van Eliquis gepaard gaan met een verhoogd risico op occulte of met het blote oog
zichtbare bloedingen vanuit een weefsel of orgaan, wat kan resulteren in posthemorragische anemie.
36
De tekenen, symptomen en ernst zullen variëren afhankelijk van de locatie en graad of omvang van de
bloeding (zie rubrieken 4.4 en 5.1).
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen
te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.
4.9
Overdosering
Er is geen antidotum voor Eliquis. Overdosering van apixaban kan resulteren in een hoger risico op
bloedingen. Bij bloedingscomplicaties dient de behandeling te worden stopgezet en moet de oorzaak
van het bloeden worden achterhaald. Het starten van een passende behandeling, bijv. chirurgische
hemostase of de transfusie van vers bevroren plasma moet worden overwogen.
Bij gecontroleerde klinische onderzoeken had oraal toegediende apixaban bij gezonde proefpersonen
in doses tot 50 mg per dag gedurende 3 tot 7 dagen (25 mg tweemaal daags (bid) gedurende 7 dagen of
50 mg eenmaal daags (QD) gedurende 3 dagen) geen klinisch relevante negatieve effecten.
Bij gezonde vrijwilligers leidde het toedienen van geactiveerde kool 2 en 6 uur na het innemen van
een 20 mg dosis van apixaban tot een afname in de gemiddelde AUC van apixaban met respectievelijk
50% en 27% en dit had geen invloed op Cmax. De gemiddelde halfwaardetijd van apixaban
verminderde van 13,4 uur wanneer apixaban alleen werd toegediend naar respectievelijk 5,3 en 4,9 uur
wanneer geactiveerde kool werd toegediend 2 en 6 uur na apixaban. Het toedienen van geactiveerde
kool kan dus helpen bij het behandelen van een overdosering met apixaban of een onopzettelijke
inname van apixaban.
Als levensbedreigende bloedingen niet via de bovenstaande maatregelen onder controle kunnen
worden gebracht, kan toediening van recombinantfactor VIIa worden overwogen. Er is echter op dit
moment geen ervaring met het gebruik van recombinantfactor VIIa bij personen die apixaban krijgen.
Herdosering van recombinantfactor VIIa kan worden overwogen en moet worden getitreerd
afhankelijk van het verminderen van de bloeding.
Afhankelijk van lokale beschikbaarheid, dient het raadplegen van een stollingsexpert te worden
overwogen in geval van ernstige bloedingen.
Hemodialyse verminderde de apixaban-AUC met 14% bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie,
(end-stage renal disease, ESRD), indien een enkelvoudige dosis van apixaban 5 mg oraal werd
gegeven. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat hemodialyse een effectief middel is om een overdosis
van apixaban te behandelen.
5.
FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
5.1
Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische categorie: directe factor Xa-remmer, ATC-code: B01AF02
Werkingsmechanisme
Apixaban is een krachtige, orale, reversibele, directe en zeer selectieve actieve remmer van factor Xa.
Het heeft geen antitrombine-III nodig om antitrombotische activiteit te vertonen. Apixaban remt vrije
en stolselgebonden factor Xa, en protrombinaseactiviteit. Apixaban heeft geen directe effecten op
plaatjesaggregatie, maar remt indirect de plaatjesaggregatie die wordt geïnduceerd door trombine.
Door factor Xa te remmen, voorkomt apixaban trombinevorming en trombusontwikkeling.
Preklinische studies naar apixaban in diermodellen hebben antitrombotische werkzaamheid
37
aangetoond bij de preventie van arteriële en veneuze trombose bij doses die de hemostase in stand
hielden.
Farmacodynamische effecten
De farmacodynamische effecten van apixaban zijn een afspiegeling van het werkingsmechanisme
(FXa-remming). Als gevolg van FXa-remming verlengt apixaban stollingstests zoals protrombinetijd
(PT), INR en geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT). De veranderingen die bij deze
stollingstests bij de verwachte therapeutische dosis worden waargenomen zijn gering en variëren sterk.
Ze worden niet aanbevolen om de farmacodynamische effecten van apixaban te beoordelen.
Apixaban vertoont ook anti-FXa-activiteit zoals duidelijk blijkt uit afname van de factor-Xaenzymactiviteit bij meerdere commerciële anti-FXa tests, hoewel de resultaten verschilde per test.
Gegevens van klinische onderzoeken zijn alleen beschikbaar voor het Rotachrom Heparine
chromogeen-assay. De anti-FXa-activiteit vertoont een sterk direct lineair verband met de
plasmaconcentratie van apixaban en bereikt maximale waarden op het moment dat de
plasmaconcentratie van apixaban maximaal is. Het verband tussen de plasmaconcentratie van
apixaban en de anti-FXa-activiteit is ongeveer lineair over een breed dosisbereik van apixaban.
Tabel 3 hieronder laat de voorspelde steady-state blootstelling en anti-factor-Xa-activiteit zien voor
iedere indicatie. Bij patiënten die apixaban gebruiken voor de preventie van VTE na een heup- of
knievervangingsoperatie, laten de resultaten een minder dan 1,6-voudige fluctuatie in piek-dalniveaus
zien. Bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren die apixaban gebruiken voor de preventie van
beroerte en systemische embolie laten de resultaten een minder dan 1,7-voudige fluctuatie in piekdalniveaus zien. Bij patiënten die apixaban gebruiken voor de behandeling van DVT en PE of voor de
preventie van herhaalde DVT en PE laten de resultaten een minder dan 2,2-voudige fluctuatie in piekdalniveaus zien.
Tabel 3: Voorspelde apixaban steady-state blootstelling en anti-Xa-activiteit van apixaban
Apix.
Cmax (ng/ml)
Apix.
Cmin (ng/ml)
Apix. anti-Xaactiviteit max
(IE/ml)
Apix. anti-Xaactiviteit min
(IE/ml)
Mediaan [5e, 95e percentiel]
Preventie van beroerte en systemische embolie: nvAF
2,5 mg BID*
123 [69, 221]
79 [34, 162]
1,8 [1,0, 3,3]
1,2 [0,51, 2,4]
5 mg BID
171 [91, 321]
103 [41, 230]
2,6 [1,4, 4,8]
1,5 [0,61, 3,4]
Behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt)
2,5 mg BID
67 [30, 153]
32 [11, 90]
1,0 [0,46, 2,5]
0,49 [0,17, 1,4]
5 mg BID
132 [59, 302]
63 [22, 177]
2,1 [0,91, 5,2]
1,0 [0,33, 2,9]
10 mg BID
251 [111, 572]
120 [41, 335]
4,2 [1,8, 10,8]
1,9 [0,64, 5,8]
* Populatie met aangepaste dosis is gebaseerd op 2 of 3 criteria voor dosisverlaging van de ARISTOTLE studie.
Hoewel behandeling met apixaban geen standaard blootstellingscontrole vereist, een gekalibreerde
kwantitatieve anti-factor-Xa-assay nuttig zijn in uitzonderlijke situaties waarin kennis over
blootstelling aan apixaban kan helpen om geïnformeerde klinische beslissingen te nemen, bijv.
overdosering en noodchirurgie.
38
Klinische werkzaamheid en veiligheid
Preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren
(nvAF)
Een totaal van 23.799 patiënten waren gerandomiseerd in het klinische programma (ARISTOTLE:
apixaban versus warfarine, AVERROES: apixaban versus acetylsalicylzuur) waaronder 11.927
gerandomiseerd naar apixaban. Het programma was ontworpen om de werkzaamheid en veiligheid
aan te tonen van apixaban voor de preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met
niet-valvulair atriumfibrilleren (nvAF) en een of meer additionele risicofactoren, zoals:





voorafgaande beroerte of TIA (transiënte ischemische aanval)
leeftijd ≥ 75 jaar
hypertensie
diabetes mellitus
symptomatisch hartfalen (NYHA klasse ≥ II)
ARISTOTLE-STUDIE
In de ARISTOTLE-studie werden in totaal 18.201 patiënten gerandomiseerd naar dubbelblinde
behandeling met apixaban 5 mg tweemaal daags (of 2,5 mg tweemaal daags bij specifieke patiënten
[4,7%], zie rubriek 4.2) of warfarine (beoogde INR-bereik 2,0-3,0), patiënten werden blootgesteld aan
het onderzoeksgeneesmiddel gedurende gemiddeld 20 maanden. De gemiddelde leeftijd was 69,1 jaar,
de gemiddelde CHADS2-score was 2,1 en 18,9 % van de patiënten had eerder een beroerte of TIA
gehad.
Apixaban bereikte in de studie statistisch significante superioriteit voor het primaire eindpunt van
preventie van beroerte (hemorragisch of ischemisch) en systemische embolie (zie tabel 4), vergeleken
met warfarine.
Tabel 4: Werkzaamheidsresultaten bij patiënten met atriumfibrilleren in de ARISTOTLE-studie
apixaban warfarine
hazard ratio
N=9120
N=9081
(95% CI)
p-waarde
n (%/jr)
n (%/jr)
Beroerte of systemische embolie
212 (1,27) 265 (1,60) 0,79 (0,66, 0,95)
0,0114
Beroerte
Ischemisch of niet-gespecificeerd 162 (0,97) 175 (1,05) 0,92 (0,74, 1,13)
Hemorragisch
40 (0,24) 78 (0,47) 0,51 (0,35, 0,75)
Systemische embolie
15 (0,09) 17 (0,10) 0,87 (0,44, 1,75)
Voor patiënten die gerandomiseerd waren naar warfarine, was het mediane percentage van tijd binnen
het therapeutische bereik (TTR) (INR 2-3) 66%.
Apixaban liet een afname zien in beroerte en systemische embolie vergeleken met warfarine tussen de
verschillende niveaus van centrum-TTR; binnen het hoogste kwartiel van TTR per centrum, was de
hazard ratio voor apixaban vs. warfarine 0,73 (95% CI, 0,38; 1,40).
Belangrijke secundaire eindpunten van ernstige bloedingen en overlijden ongeacht de oorzaak werden
getest in een vooraf gespecificeerde hiërarchische teststrategie om de totale type 1-fout in de studie te
controleren. Statistisch significante superioriteit werd ook bereikt in de belangrijkste secundaire
eindpunten van zowel ernstige bloedingen en overlijden ongeacht de oorzaak (zie tabel 5). Bij betere
controle van de INR verminderden de waargenomen voordelen van apixaban vergeleken met
warfarine met betrekking tot het effect op overlijden ongeacht de oorzaak.
39
Tabel 5: Secundaire eindpunten voor patiënten met atriumfibrilleren in de ARISTOTLE-studie
apixaban
warfarine
hazard ratio
p-waarde
N = 9088
N = 9052
(95% CI)
n (%/jaar)
n (%/jaar)
Uitkomsten bloedingen
Ernstig*
327 (2,13)
462 (309)
0,69 (0,60, 0,80)
< 0,0001
Fataal
10 (0,06)
37 (0,24)
Intracraniaal
52 (0,33)
122 (0,80)
Ernstig +
613 (4,07)
877 (6,01)
0,68 (0,61, 0,75)
< 0,0001
KRNE†
Alle
2356 (18,1)
3060 (25,8)
0,71 (0,68, 0,75)
< 0,0001
Andere eindpunten
Overlijden
603 (3,52)
669 (3,94)
0,89 (0,80, 1,00)
0,0465
ongeacht de
oorzaak
Myocard infarct
90 (0,53)
102 (0,61)
0,88 (0,66, 1,17)
*Ernstige bloeding zoals gedefinieerd volgens de criteria van de International Society on Thrombosis and Haemostasis
(ISTH).
†Klinisch Relevant Niet Ernstig
Het totale percentage van staken van de behandeling als gevolg van bijwerkingen was 1,8% voor
apixaban en 2,6% voor warfarine in de ARISTOTLE-studie.
De werkzaamheidsresultaten voor vooraf gespecificeerde subgroepen, waaronder CHADS2-score,
leeftijd, lichaamsgewicht, geslacht, status van nierfunctie, eerdere beroerte of TIA en diabetes waren
consistent met de primaire werkzaamheidsresultaten voor de totale populatie die werd onderzocht in
de studie.
De incidentie van volgens ISTH-criteria ernstige gastro-intestinale bloedingen (waaronder bovenste
gastro-intestinale, lagere gastro-intestinale en rectale bloedingen) was 0,76%/jaar met apixaban en
0,86%/jaar met warfarine.
De resultaten voor ernstige bloedingen van vooraf gespecificeerde subgroepen waaronder CHADS2score, leeftijd, lichaamsgewicht, geslacht, status van nierfunctie, eerdere beroerte of TIA en diabetes
waren consistent met de resultaten voor de totale populatie die in de studie werd onderzocht.
AVERROES-STUDIE
In de AVERROES-studie werden in totaal 5.598 patiënten waarbij behandeling met VKA niet
geschikt leek volgens onderzoekers, gerandomiseerd naar behandeling met apixaban 5 mg tweemaal
daags (of 2,5 mg tweemaal daags bij specifieke patiënten [6,4%], zie rubriek 4.2) of acetylsalicylzuur.
Acetylsalicylzuur werd gegeven als eenmaaldaagse dosis van 81 mg (64%), 162 (26,9%), 243 (2,1%)
of 324 mg (6,6%) afhankelijk van het oordeel van de onderzoeker. Patiënten werden blootgesteld aan
het onderzoeksgeneesmiddel voor een gemiddelde van 14 maanden. De gemiddelde leeftijd was
69,9 jaar, de gemiddelde CHADS2-score was 2,0, en 13,6% van de patiënten had eerder een beroerte
of TIA gehad.
Veelvoorkomende redenen dat VKA-behandeling niet geschikt was in de AVERROES-studie, waren
o.a. het mogelijk/waarschijnlijk niet kunnen bereiken van INR’s bij de benodigde intervallen (42,6%),
patiënten die behandeling met VKA weigeren (37,4%), een CHADS2 score van 1 en artsen die
behandeling met VKA niet aanraadden (21,3%), patiënten die zich mogelijk niet aan de instructies
voor behandeling met een VKA konden houden (15,0%) en (verwachte) problemen met het opnemen
van contact met patiënten in geval van urgente dosisaanpassingen (11,7%).
De AVERROES-studie werd eerder beëindigd op basis van een aanbeveling van de onafhankelijke
Commissie voor gegevenscontrole (Data Monitoring Commitee) als gevolg van duidelijk bewijs van
vermindering van beroerte en systemische embolie met een acceptabel veiligheidsprofiel.
40
Het totale percentage van staken van de behandeling als gevolg van bijwerkingen was 1,5% voor
apixaban en 1,3% voor acetylsalicylzuur in de AVERROES-studie.
In de studie bereikte apixaban statistisch significante superioriteit in het primaire eindpunt van
preventie van beroerte (hemorragisch, ischemisch of niet nader gespecificeerd) of systemische embolie
(zie tabel 6) vergeleken met acetylsalicylzuur.
Tabel 6: Belangrijkste werkzaamheidsresultaten bij patiënten met atriumfibrilleren in de AVERROES
studie
apixaban
acetylsalicylzuur
hazard ratio
N = 2807
N = 2791
(95% CI)
pn (%/jaar)
n (%/jaar)
waarde
Beroerte of systemische
51 (1,62)
113 (3,63)
0,45 (0,32; 0,62) < 0,0001
embolie*
Beroerte
Ischemisch of niet
43 (1,37)
97 (3,11)
0,44 (0,31; 0,63)
nader gespecificeerd
Hemorragisch
6 (0,19)
9 (0,28)
0,67 (0,24; 1,88)
Systemische embolie
2 (0,06)
13 (0,41)
0,15 (0,03; 0,68)
Beroerte, systemische
132 (4,21)
197 (6,35)
0,66 (0,53; 0,83)
0,003
embolie, myocardinfarct of
vasculaire doodsoorzaak*†
Myocard infarct
24 (0,76)
28 (0,89)
0,86 (0,50; 1,48)
Vasculaire doodsoorzaak
84 (2,65)
96 (3,03)
0,87 (0,65; 1,17)
Overlijden ongeacht de
111 (3,51)
140 (4,42)
0,79 (0,62; 1,02)
0,068
oorzaak †
* Beoordeeld door middel van sequentiële teststrategie ontworpen om de totale type I-fout in de studie te controleren
† Secundair eindpunt.
Er was geen statistisch significant verschil in de incidentie van ernstige bloedingen tussen apixaban en
acetylsalicylzuur (zie tabel 7).
Tabel 7: Bloedingen bij patiënten met atriumfibrilleren in de AVERROES-studie
apixaban
acetylsalicylzuu
hazard ratio
N = 2798
r
(95%CI)
n (%/jaar
N = 2780
n (%/jaar)
Ernstig*
45 (1,41)
29 (0,92)
1,54 (0,96; 2,45)
fataal, n
5 (0,16)
5 (0,16)
intracraniaal, n
11 (0,34)
11 (0,35)
Ernstig + KRNE†
140 (4,46)
101 (3,24)
1,38 (1,07; 1,78)
Alle
325 (10,85)
250 (8,32)
1,30 (1,10; 1,53)
pwaarde
0,0716
0,0144
0,0017
*Ernstige bloeding zoals gedefinieerd volgens criteria van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).
†Klinisch Relevant Niet Ernstig
Behandeling van DVT, behandeling van PE en preventie van herhaalde DVT en PE (VTEt)
Het klinische onderzoeksprogramma (AMPLIFY: apixaban versus enoxaparine/warfarine, AMPLIFYEXT: apixaban versus placebo) was ontworpen om de werkzaamheid en veiligheid te onderzoeken van
apixaban bij de behandeling van DVT en/of PE (AMPLIFY) en verlengde behandeling voor de
preventie van herhaalde DVT en/of PE na 6 tot 12 maanden van behandeling met een anticoagulans
voor DVT en/of PE (AMPLIFY_EXT). Beide studies waren gerandomiseerde, parallel-groepen,
dubbelblinde, multinationale studies bij patiënten met symptomatische proximale DVT of
symptomatische PE. Alle belangrijke veiligheids- en werkzaamheidseindpunten waren vastgesteld
door een onafhankelijk geblindeerd comité.
41
AMPLIFY STUDIE
In de AMPLIFY-studie werden in totaal 5.395 patiënten gerandomiseerd naar behandeling met
apixaban 10 mg tweemaal daags oraal genomen gedurende 7 dagen, gevolgd door apixaban 5 mg
tweemaal daags oraal genomen gedurende 6 maanden, ofwel met enoxaparine 1 mg/kg tweemaal
daags subcutaan gegeven, gedurende minstens 5 dagen (tot INR  2) en warfarine (target INR bereik
2,0-3,0) oraal genomen gedurende 6 maanden.
De gemiddelde leeftijd was 56,9 jaar en 89,8% van de gerandomiseerde patiënten hadden VTEaandoeningen zonder aanwijsbare oorzaak.
Voor patiënten die gerandomiseerd waren naar warfarine was het gemiddelde percentage van tijd
binnen het therapeutische bereik (TTR) (INR 2,0-3,0) 60,9. Apixaban liet een afname zien in
herhaalde symptomatische VTE of VTE-gerelateerde overlijdens tussen de verschillende niveaus van
centrum-TTR; binnen het hoogste kwartiel van TTR per centrum, was het relatieve risico voor
apixaban vs. enoxaparine/warfarine 0,79 (95% BI, 0,39, 1,61).
In het onderzoek liet apixaban zien dat het non-inferieur is aan enoxaparine/warfarine in het
gecombineerde primaire eindpunt van vastgestelde herhaalde symptomatische VTE (niet-fatale DVT
of niet-fatale PE) of VTE-gerelateerd overlijden (zie tabel 8).
Tabel 8: Werkzaamheidsresultatenin de AMPLIFY studie
Apixaban
Enoxaparine/warfa
rine
N=2609
N=2635
n (%)
n (%)
VTE of VTEgerelateerd overlijden
Relatief risico
(95% BI)
59 (2,3)
71 (2,7)
0,84 (0,60, 1,18)*
DVT
20 (0,7)
33 (1,2)
PE
27 (1,0)
23 (0,9)
VTE-gerelateerd
overlijden
12 (0,4)
15 (0,6)
VTE of overlijden
met alle oorzaken
84 (3,2)
104 (4,0)
0,82 (0,61, 1,08)
VTE or CVgerelateerd overlijden
61 (2,3)
77 (2,9)
0,80 (0,57, 1,11)
VTE, VTEgerelateerd
overlijden, of ernstige
bloeding
73 (2,8)
118 (4,5)
0,62 (0,47, 0,83)
* Non-inferieur vergeleken met enoxaparine/warfarine (p-waarde <0,0001)
De werkzaamheid van apixaban bij initiële behandeling van VTE was consistent tussen patiënten die
behandeld waren voor een PE [relatief risico 0,9; 95% BI (0,5, 1,6)] of DVT [relatief risico 0,8; 95%
BI (0,5, 1,30]. Werkzaamheid tussen subgroepen, waaronder leeftijd, geslacht, body mass index (BMI),
nierfunctie, erst van PE, plaats van DVT thrombus en voorafgaande parenteraal heparinegebruik was
meestal consistent.
Het primaire veiligheidseindpunt was ernstige bloeding. In de studie was apixaban statistisch superieur
aan enoxaparine/warfarine in het primaire eindpunt [relatieve risico 0,31, 95%
betrouwbaarheidsinterval (0,17, 0,55), p-waarde <0,0001] (zie tabel 9).
42
Tabel 9: Bloedingsresultatenin the AMPLIFY studie
Apixaban
Enoxaparine/
N=2676
warfarine
n (%)
N=2689
n (%)
Relatief risico
(95% BI)
Ernstig
15 (0,6)
49 (1,8)
0,31 (0,17, 0,55)
Ernstig + Klinisch
relevant, niet ernstig
(CRNM)
115 (4,3)
261 (9,7)
0,44 (0,36, 0,55)
Niet-ernstig
313 (11,7)
505 (18,8)
0,62 (0,54, 0,70)
Alle
402 (15,0)
676 (25,1)
0,59 (0,53, 0,66)
De vastgestelde ernstige bloedingen en CRNM-bloedingen naar iedere anatomische plaats waren over
het algemeen lager in de apixabangroep vergeleken met de enoxaparine/warfarinegroep. Vastgestelde
ISTH ernstige gastro-intestinale bloedingen traden op bij 6 (0,2%) van de met apixaban behandelde
patiënten en 17 (0,6%) van de met enoxaparine/warfarine behandelde patiënten.
AMPLIFY-EXT STUDIE
In de AMPLIFY-EXT-studie werden in totaal 2.482 patiënten gerandomiseerd naar behandeling met
apixaban 2,5 mg tweemaal daags oraal genomen, apixaban 5 mg tweemaal daags oraal genomen, of
placebo gedurende 12 maanden na afronden van 6 tot 12 maanden van initiële behandeling met
anticoagulantia. Van deze patiënten deden er 836 (33,7%) mee aan de AMPLIFY-studie voorafgaand
aan deelname aan de AMPLIFY-EXT-studie. De gemiddelde leeftijd was 56,7 jaar en 91,7% van de
gerandomiseerde patiënten hadden VTE aandoeningen zonder aanwijsbare oorzaak.
In de studie waren beide doseringen van apixaban statistisch superieur aan placebo in het primaire
eindpunt van symptomatische, herhaalde VTE (niet-fatale DVT of niet-fatale PE) of overlijden met
alle oorzaken (zie tabel 10).
Tabel 10: Werkzaamheidsresultaten in the AMPLIFY-EXT-studie
Apixaban
Apixaban
Placebo
2,5 mg
(N=840)
5,0 mg
(N=813)
(N=829)
Relatief risico (95% CI)
Apix 2,5 mg
vs. placebo
Apix 5,0 mg
vs. placebo
0,24
(0,15, 0,40)¥
0,19
(0,11, 0,33)¥
0,19
(0,11, 0,33)
0,20
(0,11, 0,34)
n (%)
Herhaalde
VTE of
overlijden met
alle oorzaken
19 (2,3)
14 (1,7)
77 (9,3)
DVT*
6 (0,7)
7 (0,9)
53 (6,4)
*
7 (0,8)
4 (0,5)
13 (1,6)
6 (0,7)
3 (0,4)
11 (1,3)
14 (1,7)
14 (1,7)
73 (8,8)
PE
Overlijden
met alle
oorzaken
Herhaalde
VTE of VTE
gerelateerd
overlijden
43
Apixaban
Apixaban
Placebo
2,5 mg
(N=840)
5,0 mg
(N=813)
(N=829)
Herhaalde
VTE of CVgerelateerd
overlijden
14 (1,7)
14 (1,7)
Niet-fatale
DVT†
6 (0,7)
Niet-fatale
PE†
VTEgerelateerd
overlijden
Relatief risico (95% CI)
Apix 2,5 mg
vs. placebo
Apix 5,0 mg
vs. placebo
76 (9,2)
0,18
(0,10, 0,32)
0,19
(0,11, 0,33)
8 (1,0)
53 (6,4)
0,11
(0,05, 0,26)
0,15
(0,07, 0,32)
8 (1,0)
4 (0,5)
15 (1,8)
0,51
(0,22, 1,21)
0,27
(0,09, 0,80)
2 (0,2)
3 (0,4)
7 (0,8)
0,28
(0,06, 1,37)
0,45
(0,12, 1,71)
¥
p-waarde <0.0001
Voor patiënten met meer dan één bijwerking die bijdraagt aan het samengestelde eindpunt, werd alleen de eerste bijwerking
gemeld (bijv. als een patiënt eerst een DVT en daarna een PE had, werd alleen de DVT gemeld)
†
Individuele patiënten kunnen meer dan één bijwerking hebben en in beide classificaties vertegenwoordigd zijn
*
De werkzaamheid van apixaban voor de preventie van herhaalde VTE was consistent tussen de
subgroepen, waaronder leeftijd, geslacht, BMI en nierfunctie.
Het primaire veiligheidseindpunt was ernstige bloeding tijdens de behandelperiode. In de studie was
de incidentie van ernstige bloedingen voor beide apixabandoseringen niet statistisch verschillend van
placebo. Er was geen statistisch significant verschil in de incidentie van ernstige + CRNM, nieternstige en alle bloedingen tussen de apixaban 2,5 mg tweemaal daags en placebo behandelgroepen
(zie tabel 11).
Tabel 11: Bloedingsresultaten in de AMPLIFY-EXT studie
Apixaban
Apixaban
Placebo
2,5 mg
(N=840)
5,0 mg
(N=813)
(N=829)
Relatieve risico (95% CI)
Apix 2,5 mg
vs. Placebo
Apix 5,0 mg
vs. Placebo
n (%)
Ernstige
2 (0,2)
1 (0,1)
4 (0,5)
0,49
(0,09, 2,64)
0,25
(0,03, 2,24)
Ernstige+
CRNM
27 (3,2)
35 (4,3)
22 (2,7)
1,20
(0,69, 2,10)
1,62
(0,96, 2,73)
Niet-ernstige
75 (8,9)
98 (12,1)
58 (7,0)
1,26
(0,91, 1,75)
1,70
(1,25, 2,31)
Alle
94 (11,2)
121 (14,9)
74 (9,0)
1,24
(0,93, 1,65)
1,65
(1,26, 2,16)
Vastgestelde ISTH ernstige gastro-intestinale bloedingen traden op in 1 (0,1%) van de met apixaban
behandelde patiënten bij de 5 mg tweemaal dagelijkse dosis, in geen van de patiënten bij de 2,5 mg
tweemaal dagelijkse dosis en in 1 (0,1%) van de met placebo behandelde patiënten.
44
Pediatrische patiënten
Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de fabrikant
om de resultaten in te dienen van onderzoek met Eliquis in een of meerdere subgroepen van
pediatrische patiënten bij veneuze en arteriële embolie en trombose (zie rubriek 4.2 voor informatie
over pediatrisch gebruik).
5.2
Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie
De absolute biologische beschikbaarheid van apixaban is ongeveer 50% voor doses tot 10 mg.
Apixaban wordt snel geabsorbeerd en maximale concentraties (Cmax) komen 3 tot 4 uur na
tabletinname voor. Inname met voedsel heeft geen effect op de AUC of Cmax van apixaban bij de
10 mg dosis. Apixaban kan al dan niet met voedsel worden ingenomen.
Apixaban vertoont een lineaire farmacokinetiek met dosisproportionele toenames in blootstelling voor
orale doses tot 10 mg. Bij doses  25 mg vertoont apixaban dissolutiebeperkte absorptie met
verminderde biologische beschikbaarheid. De blootstellingsparameters van apixaban vertonen een lage
tot matige variabiliteit wat tot uiting komt in een within-subject en inter-subject variabiliteit van
respectievelijk ~20% CV en ~30% CV.
Distributie
De plasma-eiwitbinding bij mensen is ongeveer 87%. Het distributievolume (Vss) is ongeveer 21 liter.
Biotransformatie en eliminatie
Apixaban heeft meerdere eliminatieroutes. Van de bij mensen toegediende dosis apixaban werd
ongeveer 25% teruggevonden als metabolieten, waarbij het merendeel werd teruggevonden in de feces.
Ongeveer 27% van de totale klaring van apixaban is terug te voeren op renale excretie. In klinische en
niet-klinische studies werden aanvullende bijdragen van respectievelijk biliaire en directe intestinale
excretie waargenomen.
Apixaban heeft een totale klaring van ongeveer 3,3 l/uur en een halfwaardetijd van ongeveer 12 uur.
Biotransformatie vindt voornamelijk plaats via O-demethylering en hydroxylering bij het 3oxopiperidinyl-gedeelte. Apixaban wordt voornamelijk gemetaboliseerd via CYP3A4/5, met geringe
bijdragen van CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 en 2J2. In menselijk plasma is onveranderd apixaban het
belangrijkste geneesmiddelgerelateerde bestanddeel, zonder actieve circulerende metabolieten.
Apixaban is een substraat van transporteiwitten, P-gp en borstkankerresistentieproteïne (BCRP).
Nierinsufficiëntie
Een verminderde nierfunctie had geen invloed op de maximale concentratie van apixaban. Een
toename van de blootstelling aan apixaban correleerde met een afname van de nierfunctie (dit werd
vastgesteld via meting van de creatinineklaring). Bij personen met lichte (creatinineklaring 51 –
80 ml/min), matige (creatinineklaring 30 – 50 ml/min) en ernstige (creatinineklaring 15 – 29 ml/min)
nierinsufficiëntie waren de plasmaconcentraties (AUC) van apixaban respectievelijk 16, 29 en 44%
verhoogd vergeleken met personen met een normale creatinineklaring. Nierinsufficiëntie had geen
duidelijk effect op het verband tussen de plasmaconcentratie van apixaban en de anti-FXa-activiteit.
Bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie (ESRD) was de AUC van apixaban in vergelijking met
patiënten met een normale nierfuntie met 36% verhoogd wanneer een enkelvoudige dosis van
apixaban 5 mg was toegediend direct na hemodialyse. Hemodialyse, gestart twee uur na toediening
van een enkelvoudige dosis van apixaban 5 mg, verminderde de apixaban-AUC met 14% bij deze
ESRD-patiënten. Dit kwam overeen met een apixabanklaring van 18 ml/min. Daarom lijkt het
onwaarschijnlijjk dat hemodialyse een effectief middel is om een overdosis van apixaban te
behandelen.
45
Leverinsufficiëntie
In een studie waarbij 8 proefpersonen met lichte leverinsufficiëntie, Child Pugh A score 5 (n = 6) en
score 6 (n = 2), en 8 proefpersonen met matige leverinsufficiëntie, Child Pugh B score 7 (n = 6) en
score 8 (n = 2), gezonde controlepersonen, waren de farmacokinetiek en farmacodynamiek van een
eenmalige dosis apixaban van 5 mg niet veranderd bij proefpersonen met leverinsufficiëntie. De
veranderingen in anti-factor-Xa-activiteit en INR waren vergelijkbaar bij proefpersonen met lichte tot
matige leverinsufficiëntie en gezonde proefpersonen.
Ouderen
Oudere patiënten (boven 65 jaar) hadden hogere plasmaconcentraties dan jongere patiënten, met
gemiddelde AUC-waarden die ongeveer 32% hoger waren en zonder verschil in Cmax.
Geslacht
De blootstelling aan apixaban was ongeveer 18% hoger bij vrouwen dan bij mannen.
Etnische afkomst en ras
De resultaten van fase-1-studies gaven geen waarneembaar verschil in de farmacokinetiek van
apixaban te zien tussen blanke, Aziatische en negroïde/Afro-Amerikaanse proefpersonen. De
bevindingen van een populatie-farmacokinetische analyse bij patiënten die apixaban kregen, kwamen
in het algemeen overeen met de fase-1-resultaten.
Lichaamsgewicht
In vergelijking met apixabanblootstelling bij proefpersonen met een lichaamsgewicht van 65 tot 85 kg,
ging een lichaamsgewicht van > 120 kg gepaard met een ongeveer 30% lagere blootstelling en een
lichaamsgewicht van < 50 kg gepaard met een ongeveer 30% hogere blootstelling.
Verband tussen farmacokinetiek/farmacodynamiek
Het farmacokinetisch/farmacodynamisch verband tussen de plasmaconcentratie van apixaban en
verschillende farmacodynamische eindpunten (anti-FXa-activiteit, INR, PT, aPTT) is beoordeeld na
toediening van een breed scala aan doses (0,5 – 50 mg). Het verband tussen de plasmaconcentratie van
apixaban en de anti-factor-Xa-activiteit kon het best worden beschreven met een lineair model. Het
farmacokinetische/farmacodynamische verband dat bij patiënten werd waargenomen, kwam overeen
met dat wat werd vastgesteld bij gezonde proefpersonen.
5.3
Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Gegevens uit conventioneel preklinisch onderzoek naar veiligheid, toxiciteit bij herhaalde doseringen,
genotoxiciteit, carcinogeen potentieel, vruchtbaarheid en embryofoetale ontwikkeling en juveniele
toxiciteit hebben geen nadelige gevolgen voor de mens aan het licht gebracht.
De ernstigere effecten waargenomen in het onderzoek naar herhaalde doseringen waren gerelateerd
aan de farmacodynamische effect van apixaban op bloedstolling parameters. In de toxiciteit
onderzoeken werd weinig tot geen toename van bloeding waargenomen. Dit zou echter te wijten
kunnen zijn aan een lagere gevoeligheid van de niet-klinische proefdieren in vergelijking tot mensen.
Dit resultaat dient met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden bij de extrapolatie naar mensen.
6.
FARMACEUTISCHE GEGEVENS
6.1
Lijst van hulpstoffen
Tabletkern:
Watervrije lactose
Microkristallijne cellulose (E460)
Natriumcroscarmellose
Natriumlaurylsulfaat
Magnesiumstearaat (E470b)
46
Filmomhulling:
Lactosemonohydraat
Hypromellose (E464)
Titaniumdioxide (E171)
Triacetine (E1518)
Rood ijzeroxide (E172)
6.2
Gevallen van onverenigbaarheid
Niet van toepassing.
6.3
Houdbaarheid
3 jaar
6.4
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
6.5
Aard en inhoud van de verpakking
Alu-PVC/PVDC-blisterverpakkingen. Dozen van 14, 20, 28, 56, 60, 168 en 200 filmomhulde tabletten.
Geperforeerde Alu-PVC/PVDC-blisterverpakkingen met eenheidsdoses van 100 x 1 filmomhulde
tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
6.6
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen
Geen bijzondere vereisten.
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.
7.
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH
Verenigd Koninkrijk
8.
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
EU/1/11/691/006
EU/1/11/691/007
EU/1/11/691/008
EU/1/11/691/009
EU/1/11/691/010
EU/1/11/691/011
EU/1/11/691/012
EU/1/11/691/014
47
9.
DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE
VERGUNNING
Datum van eerste verlening van de vergunning: 18 mei 2011
10.
DATUM VAN DE HERZIENING VAN DE TEKST
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
48
BIJLAGE II
A.
FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE
B.
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN
VAN LEVERING EN GEBRUIK
C.
ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN MOETEN WORDEN NAGEKOMEN
D.
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET
BETREKKING TOT EEN VEILIG EN DOELTREFFEND
GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL
49
A.
FABRIKANTEN VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE
Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
Bristol-Myers Squibb S.r.l.
Loc. Fontana del Ceraso
03012 Anagni (FR)
Italië
B.
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING EN
GEBRUIK
Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel.

C.
ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN DE
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN MOETEN WORDEN
NAGEKOMEN

Periodieke veiligheidsverslagen (PSUR’s)
De vergunninghouder dient voor dit geneesmiddel periodieke veiligheidsverslagen in, overeenkomstig
de vereisten zoals uiteengezet in de lijst van uniale referentiedata en indieningsfrequenties voor
periodieke veiligheidsverslagen (EURD-lijst), waarin voorzien wordt in artikel 107 quater, onder punt
7 van Richtlijn 2001/83/EG. Deze lijst is gepubliceerd op het Europese webportaal voor
geneesmiddelen.
D.
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN
DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL

Risk Management Plan (RMP- risicobeheerplan)
De vergunninghouder voert de noodzakelijke onderzoeken en maatregelen uit ten behoeve van de
geneesmiddelenbewaking, zoals uitgewerkt in het overeengekomen RMP en weergegeven in module
1.8.2 van de handelsvergunning, en in eventuele daaropvolgende overeengekomen RMP-updates.
Een RMP-update wordt ingediend:


op verzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau;
steeds wanneer het risicomanagementsysteem gewijzigd wordt, met name als gevolg van het
beschikbaar komen van nieuwe informatie die kan leiden tot een belangrijke wijziging van de
bestaande verhouding tussen de voordelen en risico’s of nadat een belangrijke mijlpaal (voor
geneesmiddelenbewaking of voor beperking van de risico’s tot een minimum) is bereikt.
Mocht het tijdstip van indiening van een periodiek veiligheidsverslag en indiening van de RMP-update
samenvallen, dan kunnen beide gelijktijdig worden ingediend.

Extra risicobeperkende maatregelen
De vergunninghouder zal voorafgaand aan lancering voorlichtingsmateriaal verstrekken, gericht aan
alle artsen van wie wordt verwacht dat zij Eliquis voorschrijven/gebruiken. Belangrijke
veiligheidswaarschuwingen voor alle indicaties moeten worden opgenomen in het
voorlichtingsmateriaal.
50
Het voorlichtingsmateriaal is gericht op het vergroten van het bewustzijn over het mogelijke
bloedingsrisico tijdens de behandeling met Eliquis en het verstrekken van advies over hoe dat risico te
beheersen.
Voorafgaand aan de distributie van het voorlichtingsmateriaal in het rechtsgebied van de nationaal
bevoegde autoriteit in elke lidstaat, dient de vergunninghouder overeenstemming te bereiken met deze
autoriteit voor wat betreft de inhoud en de vorm van het voorlichtingsmateriaal en een
communicatieplan.
Het voorlichtingsmateriaal voor artsen dient te bevatten:



De samenvatting van de productkenmerken
Een gids voor de voorschrijver
Een waarschuwingskaart voor de patiënt
De gids voor de voorschrijver dient de volgende belangrijke veiligheidsberichten te bevatten:













Details over populaties die mogelijk een hoger risico op bloeden hebben
Aanbevolen doseringen en aanbevelingen voor dosering voor de verschillende indicaties
Aanbevelingen voor aanpassing van de dosis bij risicogroepen, waaronder patiënten met nier- of
leverfunctiestoornissen
Richtlijnen met betrekking tot de overstap van of naar Eliquis-behandeling
Richtlijnen met betrekking tot een operatie of invasieve procedure, en tijdelijke stopzetting
Behandeling van situaties met overdosering en bloedingen
Het gebruik van stollingstesten en de interpretatie hiervan
Dat alle patiënten moeten worden voorzien van een waarschuwingskaart voor patiënten en
dat zij geadviseerd moeten worden over:
klachten of verschijnselen van bloedingen en wanneer een zorgverlener te raadplegen.
het belang van therapietrouw
de noodzaak om de waarschuwingskaart voor patiënten altijd bij zich te dragen
de noodzaak om zorgverleners te informeren dat ze Eliquis innemen wanneer ze een operatie of
invasieve interventie moeten ondergaan.
De waarschuwingskaart voor patiënten dient de volgende belangrijke veiligheidsberichten te bevatten:




Klachten of verschijnselen van bloedingen en wanneer een zorgverlener te raadplegen.
Het belang van therapietrouw
De noodzaak om de waarschuwingskaart voor patiënten altijd met zich mee te dragen
De noodzaak om zorgverleners te informeren dat ze Eliquis nemen wanneer ze een operatie of
invasieve interventie dienen te ondergaan.
51
BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER
52
A. ETIKETTERING
53
GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
DOOS 2,5 mg
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Eliquis 2,5 mg filmomhulde tabletten
Apixaban
2.
GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)
Iedere filmomhulde tablet bevat 2,5 mg apixaban.
3.
LIJST VAN HULPSTOFFEN
Bevat lactose. Meer informatie vindt u in de bijsluiter.
4.
FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD
10 filmomhulde tabletten
20 filmomhulde tabletten
60 filmomhulde tabletten
60 x 1 filmomhulde tabletten
100 x 1 filmomhulde tabletten
168 filmomhulde tabletten
200 filmomhulde tabletten
5.
WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Voor oraal gebruik.
6.
EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
7.
ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG
8.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
EXP
9.
BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING
54
10.
BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)
11.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH
Verenigd Koninkrijk
12.
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
EU/1/11/691/001
EU/1/11/691/002
EU/1/11/691/003
EU/1/11/691/004
EU/1/11/691/005
EU/1/11/691/013
EU/1/11/691/015
13.
BATCHNUMMER
Batch
14.
ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
15.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
16.
INFORMATIE IN BRAILLE
Eliquis 2,5 mg
55
GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN
WORDEN VERMELD
BLISTERVERPAKKINGEN 2,5 mg
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Eliquis 2,5 mg tabletten
apixaban
2.
NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
3.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
EXP
4.
BATCHNUMMER
Batch
5.
OVERIGE
56
GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN
WORDEN VERMELD
BLISTERVERPAKKINGEN 2,5 mg (Symbool)
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Eliquis 2,5 mg tabletten
apixaban
2.
NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
3.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
EXP
4.
BATCHNUMMER
Batch
5.
OVERIGE
zon als symbool
maan als symbool
57
GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
DOOS 5 mg
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Eliquis 5 mg filmomhulde tabletten
Apixaban
2.
GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)
Iedere filmomhulde tablet bevat 5 mg apixaban.
3.
LIJST VAN HULPSTOFFEN
Bevat lactose. Meer informatie vindt u in de bijsluiter.
4.
FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD
14 filmomhulde tabletten
20 filmomhulde tabletten
28 filmomhulde tabletten
56 filmomhulde tabletten
60 filmomhulde tabletten
100 x 1 filmomhulde tabletten
168 filmomhulde tabletten
200 filmomhulde tabletten
5.
WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Voor oraal gebruik.
6.
EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
7.
ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG
8.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
EXP
9.
BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING
58
10.
BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)
11.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH
Verenigd Koninkrijk
12.
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
EU/1/11/691/006
EU/1/11/691/007
EU/1/11/691/008
EU/1/11/691/009
EU/1/11/691/010
EU/1/11/691/011
EU/1/11/691/012
EU/1/11/691/014
13.
BATCHNUMMER
Batch
14.
ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING
Geneesmiddel op medisch voorschrift
15.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
16.
INFORMATIE IN BRAILLE
Eliquis 5 mg
59
GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN
WORDEN VERMELD
BLISTERVERPAKKINGEN 5 mg
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Eliquis 5 mg tabletten
apixaban
2.
NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
3.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
EXP
4.
BATCHNUMMER
Batch
5.
OVERIGE
60
GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN
WORDEN VERMELD
BLISTERVERPAKKINGEN 5mg (Symbool)
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Eliquis 5 mg tabletten
apixaban
2.
NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
3.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
EXP
4.
BATCHNUMMER
Batch
5.
OVERIGE
zon als symbool
maan als symbool
61
GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN
WORDEN VERMELD
BLISTERVERPAKKINGEN 5mg (Dag en nacht symbool)
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Eliquis 5 mg tabletten
apixaban
2.
NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
3.
UITERSTE GEBRUIKSDATUM
EXP
4.
BATCHNUMMER
Batch
5.
OVERIGE
Dag 1 zon als symbool
Dag 1 maan als symbool
Dag 2 zon als symbool
Dag 2 maan als symbool
Dag 3zon als symbool
Dag 3 maan als symbool
Dag 4 zon als symbool
Dag 4 maan als symbool
Dag 5 zon als symbool
Dag 5 maan als symbool
Dag 6 zon als symbool
Dag 6 maan als symbool
Dag 7 zon als symbool
Dag 7 maan als symbool
62
WAARSCHUWINGSKAART VOOR DE PATIËNT
Eliquis® (apixaban)
Waarschuwingskaart voor de patiënt
Het is belangrijk dat u deze kaart altijd bij u draagt
Laat deze kaart zien aan uw apotheker, uw tandarts en alle andere medische zorgverleners waar
u onder behandeling bent.
Ik ben onder behandeling voor antistolling middels Eliquis® (apixaban) ter preventie van
bloedstolsels
Gelieve dit gedeelte in te vullen of vraag uw arts dit te doen
Naam:
Geboortedatum:
Indicatie:
Dosering : mg tweemaal daags
Naam van arts:
Telefoonnummer van arts:
Informatie voor de PATIËNTEN






Gebruik Eliquis ® altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u een dosis
heeft gemist, neem deze dan zodra u eraan denkt en houdt u daarna weer aan uw gebruikelijke
doseerschema.
Stop niet met het innemen van Eliquis ® zonder overleg met uw arts, omdat u risico loopt op een
beroerte of andere problemen als gevolg van het ontstaan van een bloedstolsel.
Eliquis ® helpt uw bloed dunner te maken. Dit kan echter zorgen voor een verhoging van het
risico op bloedingen.
Tekenen en signalen van bloedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: blauwe plekken of bloedingen
onder de huid, donkergekleurde ontlasting (bloed in de ontlasting), bloed in de urine, bloedneus,
duizeligheid, vermoeidheid, bleek zien, zwakte, plotselinge ernstige hoofdpijn, ophoesten van
bloed of braken van bloed.
Als u last heeft van bloedingen die niet vanzelf stoppen, zoek dan onmiddellijk medische hulp
Als u een operatie moet ondergaan, vertel uw behandelend arts dan dat u Eliquis®gebruikt.
Informatie voor MEDISCHE ZORGVERLENERS



Eliquis® (apixaban) is een orale anticoagulant die werkt door directe selectieve remming van
factor Xa.
Eliquis ® kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van ernstige bloedingen moet de
behandeling met Eliquis ® direct gestaakt worden.
Bij de behandeling met Eliquis® is routinematige monitoring van de blootstelling niet
noodzakelijk. Een gekalibreerde kwanitatieve anti-factor-Xa-assay kan in uitzonderlijke
situaties nuttig zijn, zoals in geval van overdosis en noodchirugie (protrombinetijd (PT
internationale genormaliseerde ratio ( INR) en een en geactiveerde partiële tromboplastinetijd
(PTT) stollingstest worden niet aanbevolen) zie de Samenvatting van Productkenmerken.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Patiënten en beroepsbeoefenaren in
de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale
meldsysteem.
63
B. BIJSLUITER
64
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Eliquis 2,5 mg filmomhulde tabletten
apixaban
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle
bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wat is Eliquis en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Eliquis en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Eliquis bevat de werkzame stof apixaban en behoort tot een groep geneesmiddelen die
antistollingsmiddelen (anticoagulantia) worden genoemd. Dit geneesmiddel helpt om de vorming van
bloedstolsels te voorkomen door Factor Xa te blokkeren, dat een belangrijk onderdeel is van de
bloedstolling.
Eliquis wordt bij volwassenen gebruikt:

om de vorming van bloedstolsels (diepveneuze trombose) te voorkomen na het vervangen van
een heup of knie. Na een operatie aan de heup of knie loopt u mogelijk een hoger risico op het
ontstaan van bloedstolsels in de aderen van uw benen. Hierdoor kunnen uw benen opzwellen,
met of zonder pijn. Als een bloedstolsel van uw been naar uw longen beweegt kan het daar de
bloedtoevoer blokkeren, wat zorgt voor ademnood, met of zonder borstkaspijn. Deze toestand
(longembolie) kan levensbedreigend zijn en moet er onmiddellijk medische hulp gezocht
worden.

om de vorming van bloedstolsels te voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige
hartslag (atriumfibrilleren) en minstens één andere risicofactor. Bloedstolsels kunnen loskomen
en meegevoerd worden naar de hersenen en zo leiden tot een beroerte. Ook kunnen de stolsels
meegevoerd worden naar andere organen en de normale bloedtoevoer naar die organen
blokkeren (ook wel systemische embolie genoemd). Een beroerte kan levensbedreigend zijn en
vereist onmiddellijke medische hulp.

om bloedstolsels in de aderen van uw benen (diepveneuze trombose) en de bloedvaten van uw
longen (longembolie) te behandelen en om het opnieuw optreden van bloedstolsels in de
bloedvaten van uw armen en/of longen te voorkomen.
65
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?





U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U bloedt hevig.
U heeft een ziekte in een orgaan die zorgt voor een stijging van het risico op ernstige
bloedingen (zoals een actieve of recente zweer in uw maag of darmen, recente
hersenbloeding).
U heeft een leverziekte die leidt tot een verhoogd risico op bloedingen (hepatische
coagulopathie).
U neemt geneesmiddelen in die de vorming van bloedstolsels voorkomen (bijv. warfarine,
rivaroxaban, dabigatran of heparine), behalve als u verandert van antistollingsbehandeling of als
u een veneuze of arteriële katheter heeft en heparine via deze lijn toegediend krijgt om de lijn
open te houden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u
last heeft van één van de onderstaande punten:

een verhoogd risico op bloedingen, zoals:

bloedingstoornissen, waaronder aandoeningen die leiden tot verminderde activiteit van
de bloedplaatjes

zeer hoge bloeddruk die niet onder controle is door medische behandeling

leeftijd hoger dan 75 jaar

lichaamsgewicht van 60 kg of minder



een ernstige nierziekte of als u dialyseert
een leverprobleem of leverproblemen in het verleden
Eliquis zal voorzichtig worden gebruikt bij patiënten tekenen van afwijkende werking van de
lever.
u een buisje (katheter) in uw rug of een injectie in uw wervelkolom heeft gehad (voor
verdoving of vermindering van pijn), uw arts zal u vertellen om Eliquis in te nemen 5 uur of
langer na het verwijderen van de katheter
een kunsthartklep heeft
als uw arts heeft bepaald dat uw bloeddruk instabiel is of er een andere behandeling of
chirurgische ingreep gepland staat om het bloedstolsel uit uw longen te verwijderen.



Als u een operatie moet ondergaan of een andere ingreep die kan leiden tot een bloeding, kan uw arts u
vragen om voor een korte tijd te stoppen met het nemen van dit geneesmiddel. Als u er niet zeker van
bent of een ingreep kan leiden tot een bloeding, vraag het dan aan uw arts.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Eliquis wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.
66
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Eliquis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Sommige geneesmiddelen kunnen de effecten van Eliquis versterken en sommige kunnen deze
verzwakken. Uw arts zal beslissen of u met Eliquis dient te worden behandeld wanneer u deze
geneesmiddelen gebruikt en hoe nauwlettend u moet worden gecontroleerd.
De volgende geneesmiddelen kunnen de effecten van Eliquis versterken en de kans op ongewenste
bloedingen verhogen:





sommige geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (bijv. ketoconazol, enz.)
sommige antivirale geneesmiddelen tegen hiv / aids (bijv. ritonavir)
andere geneesmiddelen die worden gebruikt om bloedstolling te verminderen (bijv.
enoxaparine, enz.)
ontstekingsremmende of pijnbestrijdende geneesmiddelen (bijv. aspirine of naproxen). In
het bijzonder als u ouder bent dan 75 jaar én aspirine neemt, heeft u misschien een verhoogd
risico op bloedingen.
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartproblemen (bijv. diltiazem)
De volgende geneesmiddelen kunnen het vermogen van Eliquis verminderen om de vorming van
bloedstolsels te helpen voorkomen:



geneesmiddelen ter voorkoming van epilepsie of insulten (bijv. fenytoïne, enz.)
sint-janskruid (een kruidensupplement dat wordt gebruikt tegen depressie)
geneesmiddelen voor het behandelen van tuberculose of andere infecties (bijv. rifampine)
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts, apotheker, of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is niet bekend welk effect Eliquis heeft op zwangerschap en het ongeboren kind. Gebruik Eliquis
niet als u zwanger bent. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u zwanger wordt terwijl u
Eliquis gebruikt.
Het is niet bekend of Eliquis overgaat in de moedermelk. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige
om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt terwijl u borstvoeding geeft. Hij of zij zal u dan
adviseren om te stoppen met de borstvoeding of om op te houden/niet te beginnen met het innemen
van Eliquis.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Eliquis heeft niet aangetoond dat het de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
verminderd.
Eliquis bevat lactose (een soort suiker)
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet goed verdraagt, neem dan contact op met
hem/haar voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
67
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Dosis
Slik de tablet door met wat water. Eliquis kan met of zonder voedsel ingenomen worden.
Gebruik Eliquis zoals aanbevolen voor het volgende:
Om de vorming van bloedstolsels te voorkomen na een operatie voor het vervangen van een heup of
knie.
De aanbevolen dosering is één tablet Eliquis 2,5 mg tweemaal per dag.
Bijvoorbeeld één 's ochtends en één 's avonds. Probeer de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in
te nemen voor het beste behandelresultaat.
U moet de eerste tablet 12 tot 24 uur na uw operatie innemen.
Als u een heupvervangende operatie heeft ondergaan, zult u meestal u de tabletten gedurende 32 tot
38 dagen gebruiken.
Als u een knievervangende operatie heeft ondergaan, zult u meestal de tabletten 10 tot 14 dagen
gebruiken.
Om de vorming van bloedstolsels te voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige
hartslag en minstens één andere risicofactor
De aanbevolen dosering is één tablet Eliquis 5 mg tweemaal per dag.
De aanbevolen dosering is één tablet Eliquis 2,5 mg tweemaal per dag, als:


u een ernstig verminderde nierfunctie heeft
u aan twee of meer van de volgende beschrijvingen voldoet:

uw bloedtesten laten een slechte nierfunctie zien (waarde van serumcreatine is 1,5 mg/dl
(133 micromol/l) of hoger)

u bent 80 jaar of ouder

u weegt 60 kg of minder
De aanbevolen dosis is één tablet tweemaal daags, bijvoorbeeld één 's ochtends en één 's avonds.
Probeer de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen voor het beste behandelresultaat. Uw
arts zal bepalen hoe lang u behandeld moet worden.
Om bloedstolsels in de aderen van uw benen en bloedstolsels in de bloedvaten van uw longen te
behandelen
De aanbevolen dosis is twee tabletten Eliquis 5 mg tweemaal daags voor de eerste 7 dagen,
bijvoorbeeld twee tabletten 's ochtends en twee 's avonds.
Na 7 dagen is de aanbevolen dosis één tablet Eliquis 5mg tweemaal daags, bijvoorbeeld één 's
ochtends en één 's avonds. Probeer de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen voor het
beste behandelresultaat.
Om het opnieuw optreden van bloedstolsels te voorkomen na het afronden van 6 maanden van
behandeling
De aanbevolen dosis is één tablet Eliquis 2,5 mg tweemaal daags, bijvoorbeeld één tablet 's ochtends
en één 's avonds. Probeer de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen voor het beste
behandelresultaat.
68
Uw arts zal bepalen hoe lang u behandeld moet worden.
Uw arts kan uw antistollingsbehandeling als volgt aanpassen:

Overstap van behandeling met Eliquis naar behandeling met antistollingsmiddelen
Stop met het innemen van Eliquis. Start met het innemen van de antistollingsmiddelen (bijv.
heparine) op het moment dat u anders uw volgende tablet zou hebben ingenomen.

Overstap van behandeling met antistollingsmiddelen naar behandeling met Eliquis
Stop met het innemen van de antistollingsmiddelen. Start met de behandeling met Eliquis op het
moment dat u de volgende dosis van het antistollingsmiddel zou innemen en ga dan normaal
verder met de behandeling.

Overstap van behandeling met antistollingsmiddelen die vitamine K-antagonisten bevatten (bijv.
warfarine) naar behandeling met Eliquis
Stop met het innemen van het middel dat een vitamine K-antagonist bevat. Uw arts moet
bloedmetingen uitvoeren en zal u vertellen wanneer u kunt starten met het innemen van Eliquis.

Overstap van behandeling met Eliquis naar behandeling met antistollingsmiddelen die vitamine
K-antagonisten bevatten (bijv. warfarine)
Als u arts u vertelt dat u moet starten met het innemen van het geneesmiddel dat een vitamine
K-antagonist bevat, ga dan minstens 2 dagen door met het innemen van Eliquis nadat u uw
eerste dosis heeft ingenomen van het antistollingsmiddel dat een vitamine K-antagonist bevat.
Uw arts moet bloedmetingen uitvoeren en zal u vertellen wanneer u kunt stoppen met het
innemen van Eliquis.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u meer dan de voorgeschreven dosis Eliquis heeft
ingenomen. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee, ook als er geen tabletten meer over zijn.
Als u meer Eliquis heeft ingenomen dan wordt aanbevolen, kunt u een verhoogde kans op bloedingen
hebben. Als bloedingen optreden, kan een operatie of bloedtransfusie nodig zijn.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de tablet in zodra u eraan denkt en:

neem de volgende Eliquis -tablet op het gebruikelijke tijdstip in

ga daarna door op de normale manier.
Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u twijfelt wat u moet doen of als u meer dan
één dosis heeft gemist.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop niet met het innemen van Eliquis zonder eerst met uw arts te praten. Het risico op het ontstaan
van een bloedstolsel kan namelijk hoger zijn als u te vroeg stopt met de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
69
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Eliquis kan gegeven worden voor twee verschillende aandoeningen. De bekende bijwerkingen en hoe
vaak deze voorkomen voor ieder van deze medische aandoeningen kunnen verschillen en zijn
hieronder apart weergegeven.
Voor beide aandoeningen is de meest voorkomende bijwerking van Eliquis het optreden van
bloedingen. Deze bloedingen kunnen levensbedreigend zijn en onmiddellijke medische hulp vereisen.
De volgende bijwerkingen zijn bekend als u Eliquis neemt om de vorming van bloedstolsels te
voorkomen na een operatie voor het vervangen van een heup of knie.
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers)



Bloedarmoede die vermoeidheid of bleekheid kan veroorzaken
Bloedingen waaronder:

bloed in de urine (kleurt de urine roze of rood)

blauwe plekken en zwellingen

vaginale bloedingen
Misselijkheid
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers)




Verlaagd aantal bloedplaatjes in uw bloed (kan de stolling beïnvloeden)
Bloedingen waaronder:

bloedingen die optreden na uw operatie, waaronder blauwe plekken en zwellingen, bloed
of vocht dat uit de operatiewond/-incisie komt (wondafscheiding)

bloedingen in uw maag, darmen of bloed in de ontlasting

bloed aangetroffen in de urine

neusbloedingen
Lage bloeddruk waardoor u zich flauw kunt voelen of een versnelde hartslag kunt krijgen
Bloedtests waaruit blijkt dat sprake is van:

een abnormale leverfunctie

een verhoogde concentratie van sommige leverenzymen

een verhoogde concentratie bilirubine, een afbraakproduct van rode bloedcellen wat gele
verkleuring van de huid en de ogen kan veroorzaken).
Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 1000 gebruikers)

Allergische reacties (overgevoeligheid) die kunnen leiden tot: opzwellen van het gezicht, de
lippen, de mond, de tong en/of keel en ademhalingsmoeilijkheden. Neem onmiddellijk contact
op met uw arts als u één van deze symptomen waarneemt.

Bloedingen:

in een spier

in uw ogen

uit uw tandvlees en bloed in uw speeksel wanneer u hoest

uit uw rectum
De volgende bijwerkingen zijn bekend als u Eliquis neemt om de vorming van bloedstolsels te
voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige hartslag en minstens één andere
risicofactor.
70
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers)
Bloedingen waaronder:

in uw ogen

in uw maag, darmen of donker/zwart bloed in uw ontlasting

bloed dat bij laboratoriumonderzoek in de urine wordt aangetoond

uit uw neus

uit uw tandvlees

kneuzing en zwelling
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:

in uw hersenen of wervelkolom

in uw mond, of bloed in uw speeksel wanneer u hoest

in uw buik, rectum of uit uw vagina

helderrood bloed in uw ontlasting

bloeding die optreedt na een operatie, waaronder kneuzingen en zwellingen, bloed of vocht dat
lekt uit de operatiewond/snee (wondvocht) of de injectieplaats

Allergische reacties (overgevoeligheid) die kunnen leiden tot zwelling van het gezicht, de lippen,
mond, tong en/of keel en moeite met ademhalen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts
als u last krijgt van één van de volgende symptomen.
Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 1000 gebruikers)


bloeding in uw longen of keel
bloedingen in de ruimte achter uw buikholte
De volgende bijwerkingen zijn bekend als u Eliquis gebruikt om optreden of het opnieuw optreden van
bloedstolsels in de aderen van uw benen en bloedstolsels in de aderen van uw longen te behandelen of
te voorkomen.
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:

uit uw neus

uit uw tandvlees

in uw urine (die de urine roze of rood doet kleuren)

kneuzing en zwelling

in uw maag, darmen en rectum
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:

in uw ogen

in uw mond of spuug als u hoest

donker/zwart bloed in uw ontlasting

in de baarmoeder of uit de vagina

testen die bloed in de ontlasting of urine aantonen

blauwe plek en zwelling van een wond of injectieplaats
Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 1000 gebruikers)

abnormale neiging om spontaan te bloeden, vermindering van rode bloedcellen als gevolg van
bloedingen
71
Bloedingen, waaronder:


bloeding in uw hersenen
in uw buikholte, longen of in het weefsel rond uw hart
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen
te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand
is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is apixaban. Elke tablet bevat 2,5 mg apixaban.
De andere stoffen in dit middel zijn:


Tabletkern: watervrije lactose, microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose,
natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat (E470b).
Filmomhulling: lactosemonohydraat, hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), triacetine,
ijzeroxide geel (E172).
Hoe ziet Eliquis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De filmomhulde tabletten zijn geel, rond en voorzien van ‘893’ aan de ene zijde en ‘2½’ aan de andere
zijde.


De tabletten worden geleverd in doordrukstrips in doosjes van 10, 20, 60, 168 en 200
filmomhulde tabletten.
Er zijn ook doordrukstrips met eenheidsdoses in doosjes met 60 x 1 en 100 x 1 filmomhulde
tabletten verkrijgbaar voor gebruik in ziekenhuizen.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Patiëntenwaarschuwingskaart: hoe om te gaan met de informatie
In de verpakking van Eliquis vindt u samen met de bijsluiter een waarschuwingskaart. Uw arts kan u
ook een soortgelijke kaart geven.
72
Deze waarschuwingskaart bevat nuttige informatie voor u en kan artsen er op wijzen dat u Eliquis
gebruikt. U moet deze kaart altijd bij u dragen.
1.
Neem de kaart
2.
Scheur de versie in uw taal eraf (dit kan langs de perforatierandjes)
3.
Vul de volgende rubrieken in of vraag uw arts om dit te doen.:
-
4.
Naam:
Geboortedatum:
Indicatie:
Dosis : ........mg tweemaal daags
Naam van de arts:
Telefoonnummer van de arts:
Vouw de kaart en draag deze altijd bij u.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant
Bristol-Myers Squibb S.r.l
Loc. Fontana del Ceraso
03012 Anagni (FR)
Italië
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11
Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000
България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333
Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11
Česká republika
Bristol-Myers Squibb spol s r.o.
Tel: + 420 221 016 111
Magyarország
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi
Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700
Danmark
Bristol-Myers Squibb
Tlf: + 45 45 93 05 06
Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.
Tel: + 356 21 22 01 74
73
Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA
Tel: + 49 89 121 42-0
Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V.
Tel: + 31 (0)30 300 2222
Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328
Norge
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd
Tlf: + 47 67 55 53 50
Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
Τηλ: + 30 210 6074300
Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH
Tel: + 43 1 60 14 30
España
Bristol-Myers Squibb, S.A.
Tel: + 34 91 456 53 00
Polska
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 5796666
France
Bristol-Myers Squibb SARL
Tél: + 33 (0)810 410 500
Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,
S.A.
Tel: + 351 21 440 70 00
Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777
România
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi
Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00
Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd
Tel: + 353 (1 800) 749 749
Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: + 386 (0) 1 52 11 400
Ísland
Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000
Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: +421-2-3355 5500
Italia
Bristol-Myers Squibb S.r.l.
Tel: + 39 06 50 39 61
Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230
Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E
Τηλ: + 357 800 92666
Sverige
Bristol-Myers Squibb AB
Tel: + 46 8 704 71 00
Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: +371 670 35 775
United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd
Tel: + 44 (0800) 731 1736
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
74
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Eliquis 5 mg filmomhulde tabletten
apixaban
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle
bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Wat is Eliquis en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Wat is Eliquis en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Eliquis bevat de werkzame stof apixaban en behoort tot een groep geneesmiddelen die
antistollingsmiddelen (anticoagulantia) worden genoemd. Dit geneesmiddel helpt om de vorming van
bloedstolsels te voorkomen door Factor Xa te blokkeren, dat een belangrijk onderdeel is van de
bloedstolling.
Eliquis wordt bij volwassenen gebruikt:
- om de vorming van bloedstolsels te voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige
hartslag (atriumfibrilleren) en minstens één andere risicofactor. Bloedstolsels kunnen loskomen en
meegevoerd worden naar de hersenen en zo leiden tot een beroerte. Ook kunnen de stolsels
meegevoerd worden naar andere organen en de normale bloedtoevoer naar die organen blokkeren (ook
wel systemische embolie genoemd). Een beroerte kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke
medische hulp.
- om bloedstolsels in de aderen van uw benen (diepveneuze trombose) en de bloedvaten van uw
longen (longembolie) te behandelen en om het opnieuw optreden van bloedstolsels in de bloedvaten
van uw armen en/of longen te voorkomen.
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?


U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U bloedt hevig.
75



U heeft een ziekte in een orgaan die zorgt voor een stijging van het risico op ernstige bloedingen
(zoals een actieve of recente zweer in uw maag of darmen, recente hersenbloeding).
U heeft een leverziekte die leidt tot een verhoogd risico op bloedingen (hepatische
coagulopathie).
U neemt geneesmiddelen in die de vorming van bloedstolsels voorkomen (bijv. warfarine,
rivaroxaban, dabigatran of heparine), behalve wanneer u verandert van antistollingsbehandeling
of als u een veneuze of arteriële katheter heeft en heparine via deze lijn toegediend krijgt om de
lijn open te houden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u
last heeft van één van de onderstaande punten:

een verhoogd risico op bloedingen, zoals:

bloedingstoornissen, waaronder aandoeningen die leiden tot verminderde activiteit van
de bloedplaatjes

zeer hoge bloeddruk die niet onder controle is door medische behandeling

leeftijd hoger dan 75 jaar

lichaamsgewicht van 60 kg of minder



een ernstige nierziekte of als u dialyseert
een leverprobleem of leverproblemen in het verleden
Eliquis zal voorzichtig worden gebruikt bij patiënten tekenen van afwijkende werking van de
lever
een kunsthartklep heeft
als uw arts heeft bepaald dat uw bloeddruk instabiel is of er een andere behandeling of
chirurgische ingreep gepland staat om het bloedstolsel uit uw longen te verwijderen.


Als u een operatie moet ondergaan of een andere ingreep die kan leiden tot een bloeding, kan uw arts u
vragen om voor een korte tijd te stoppen met het nemen van dit geneesmiddel. Als u er niet zeker van
bent of een ingreep kan leiden tot een bloeding, vraag het dan aan uw arts.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Eliquis wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Eliquis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Sommige geneesmiddelen kunnen de effecten van Eliquis versterken en sommige kunnen deze
verzwakken. Uw arts zal beslissen of u met Eliquis dient te worden behandeld wanneer u deze
geneesmiddelen gebruikt en hoe nauwlettend u moet worden gecontroleerd.
De volgende geneesmiddelen kunnen de effecten van Eliquis versterken en de kans op ongewenste
bloedingen verhogen:



sommige geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (bijv. ketoconazol, enz.)
sommige antivirale geneesmiddelen tegen hiv / aids (bijv. ritonavir)
andere geneesmiddelen die worden gebruikt om bloedstolling te verminderen (bijv.
enoxaparine, enz.)
76


ontstekingsremmende of pijnbestrijdende geneesmiddelen (bijv. aspirine of naproxen). In
het bijzonder als u ouder bent dan 75 jaar én aspirine neemt, heeft u misschien een verhoogd
risico op bloedingen.
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartproblemen (bijv. diltiazem)
De volgende geneesmiddelen kunnen het vermogen van Eliquis verminderen om de vorming van
bloedstolsels te helpen voorkomen:



geneesmiddelen ter voorkoming van epilepsie of insulten (bijv. fenytoïne, enz.)
sint-janskruid (een kruidensupplement dat wordt gebruikt tegen depressie)
geneesmiddelen voor het behandelen van tuberculose of andere infecties (bijv. rifampine)
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts, apotheker, of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is niet bekend welk effect Eliquis heeft op zwangerschap en het ongeboren kind. Gebruik Eliquis
niet als u zwanger bent. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u zwanger wordt terwijl u
Eliquis gebruikt.
Het is niet bekend of Eliquis overgaat in de moedermelk. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige
om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt terwijl u borstvoeding geeft. Hij of zij zal u dan
adviseren om te stoppen met de borstvoeding of om op te houden/niet te beginnen met het innemen
van Eliquis.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Eliquis heeft niet aangetoond dat het de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
verminderd.
Eliquis bevat lactose (een soort suiker).
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet goed verdraagt, neem dan contact op met
hem/haar voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosis
Om de vorming van bloedstolsels te voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige
hartslag en minstens één andere risicofactor
De aanbevolen dosering is één tablet Eliquis 5 mg tweemaal per dag.
77
De aanbevolen dosering is één tablet Eliquis 2,5 mg tweemaal per dag, als:


u een ernstig verminderde nierfunctie heeft
u aan twee of meer van de volgende beschrijvingen voldoet:

uw bloedtesten laten een slechte nierfunctie zien (waarde van serumcreatine is 1,5 mg/dl
(133 micromol/l) of hoger

u bent 80 jaar of ouder

u weegt 60 kg of minder
De aanbevolen dosis is één tablet tweemaal daags, bijvoorbeeld één 's ochtends en één 's avonds.
Probeer de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen voor het beste behandelresultaat.
Slik de tablet door terwijl u water drinkt.
Uw arts zal bepalen hoe lang u behandeld moet worden.
Om bloedstolsels in de aderen van uw benen en bloedstolsels in de bloedvaten van uw longen te
behandelen.
De aanbevolen dosis is twee tabletten Eliquis 5 mg tweemaal daags voor de eerste 7 dagen,
bijvoorbeeld twee tabletten 's ochtends en twee 's avonds.
Na 7 dagen is de aanbevolen dosis één tablet Eliquis 5mg tweemaal daags, bijvoorbeeld één 's
ochtends en één 's avonds. Probeer de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen voor het
beste behandelresultaat.
Om het opnieuw optreden van bloedstolsels te voorkomen na het afronden van 6 maanden van
behandeling
De aanbevolen dosis is één tablet Eliquis 2,5 mg tweemaal daags, bijvoorbeeld één tablet 's ochtends
en één 's avonds. Probeer de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen voor het beste
behandelresultaat.
Uw arts zal bepalen hoe lang u behandeld moet worden.
Uw arts kan uw antistollingsbehandeling als volgt aanpassen:

Overstap van behandeling met Eliquis naar behandeling met antistollingsmiddelen
Stop met het innemen van Eliquis. Start met het innemen van de antistollingsmiddelen (bijv.
heparine) op het moment dat u anders uw volgende tablet zou hebben ingenomen.

Overstap van behandeling met antistollingsmiddelen naar behandeling met Eliquis
Stop met het innemen van de antistollingsmiddelen. Start met de behandeling met Eliquis op het
moment dat u de volgende dosis van het antistollingsmiddel zou innemen en ga dan normaal
verder met de behandeling.

Overstap van behandeling met antistollingsmiddelen die vitamine K-antagonisten bevatten (bijv.
warfarine) naar behandeling met Eliquis
Stop met het innemen van het middel dat een vitamine K-antagonist bevat. Uw arts moet
bloedmetingen uitvoeren en zal u vertellen wanneer u kunt starten met het innemen van Eliquis.

Overstap van behandeling met Eliquis naar behandeling met antistollingsmiddelen die vitamine
K-antagonisten bevatten (bijv. warfarine)
Als u arts u vertelt dat u moet starten met het innemen van het geneesmiddel dat een vitamine
K-antagonist bevat, ga dan minstens 2 dagen door met het innemen van Eliquis nadat u uw
eerste dosis heeft ingenomen van het antistollingsmiddel dat een vitamine K-antagonist bevat.
Uw arts moet bloedmetingen uitvoeren en zal u vertellen wanneer u kunt stoppen met het
innemen van Eliquis.
78
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u meer dan de voorgeschreven dosis Eliquis heeft
ingenomen. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee, ook als er geen tabletten meer over zijn.
Als u meer Eliquis heeft ingenomen dan wordt aanbevolen, kunt u een verhoogde kans op bloedingen
hebben. Als bloedingen optreden, kan een operatie of bloedtransfusie nodig zijn.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de tablet in zodra u eraan denkt en:


neem de volgende Eliquis-tablet op het gebruikelijke tijdstip in
ga daarna door op de normale manier.
Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u twijfelt wat u moet doen of als u meer dan
één dosis heeft gemist.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Stop niet met het innemen van Eliquis zonder eerst met uw arts te praten. Het risico op het ontstaan
van een bloedstolsel kan namelijk hoger zijn als u te vroeg stopt met de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De meest voorkomende bijwerking van Eliquis is het optreden van bloedingen. Deze bloedingen
kunnen levensbedreigend zijn en onmiddellijke medische hulp vereisen.
De volgende bijwerkingen zijn bekend als u Eliquis neemt om de vorming van bloedstolsels te
voorkomen in het hart van patiënten met een onregelmatige hartslag en minstens één andere
risicofactor.
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:






in uw ogen
in uw maag, darmen of donker/zwart bloed in uw ontlasting
bloed dat bij laboratoriumonderzoek in de urine wordt aangetoond
uit uw neus
uit uw tandvlees
kneuzing en zwelling
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:



in uw hersenen of wervelkolom
in uw mond, of bloed in uw speeksel wanneer u hoest
in uw buik, rectum of uit uw vagina
79


helderrood bloed in uw ontlasting
bloeding die optreedt na een operatie, waaronder kneuzingen en zwellingen, bloed of vocht dat
lekt uit de operatiewond/snee (wondvocht) of de injectieplaats

Allergische reacties (overgevoeligheid) die kunnen leiden tot: zwelling van het gezicht, de
lippen, mond, tong en/of keel en moeite met ademhalen. Neem contact op met uw arts als u
last krijgt van één van de volgende symptomen.
Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 1000 gebruikers)


bloeding in uw longen of keel
bloedingen in de ruimte achter uw buikholte
De volgende bijwerkingen zijn bekend als u Eliquis gebruikt om optreden of het opnieuw optreden van
bloedstolsels in de aderen van uw benen en bloedstolsels in de aderen van uw longen te behandelen of
te voorkomen.
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:





uit uw neus
uit uw tandvlees
in uw urine (die de urine roze of rood doet kleuren)
kneuzing en zwelling
in uw maag, darmen en rectum
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers)
Bloedingen, waaronder:







in uw ogen
in uw mond of spuug als u hoest
donker/zwart bloed in uw ontlasting
kneuzing en zwelling
in de baarmoeder of uit de vagina
testen die bloed in de ontlasting of urine aantonen
blauwe plek en zwelling van een wond of injectieplaats
Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 1000 gebruikers)

abnormale neiging om spontaan te bloeden, vermindering van rode bloedcellen als gevolg van
bloedingen
Bloedingen, waaronder:


bloeding in uw hersenen
in uw buikholte, longen of in het weefsel rond uw hart
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen
te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
80
5.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik en van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
blisterverpakking en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand
is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is apixaban. Elke tablet bevat 5 mg apixaban.
De andere stoffen in dit middel zijn:


Tabletkern: watervrije lactose, microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose,
natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat (E470b).
Filmomhulling: lactosemonohydraat, hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171),
triacetine, rood ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Eliquis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De filmomhulde tabletten zijn roze, ovaal en voorzien van ‘894’ aan de ene zijde en ‘5’ aan de andere
zijde.


De tabletten zijn verpakt in blisters in doosjes van 14, 20, 28, 56, 60, 168 en 200 filmomhulde
tabletten.
Doordrukstrips in met eenheidsdoses in doosjes van 100 x 1 filmomhulde tabletten voor
aflevering in ziekenhuizen zijn ook beschikbaar.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Patiëntenwaarschuwingskaart: hoe om te gaan met de informatie
In de verpakking van Eliquis vindt u samen met de bijsluiter een waarschuwingskaart,. Uw arts kan u
ook een soortgelijke kaart geven.
Deze waarschuwingskaart bevat nuttige informatie voor u en kan artsen er op wijzen dat u Eliquis
gebruikt. U moet deze kaart altijd bij u dragen.
1.
Neem de kaart
2.
Scheur de versie in uw taal eraf (dit kan langs de perforatierandjes)
81
3.
Vul de volgende rubrieken in of vraag uw arts om dit te doen.:
-
4.
Naam:
Geboortedatum:
Indicatie:
Dosis : ........mg tweemaal daags
Naam van de arts:
Telefoonnummer van de arts:
Vouw de kaart en draag deze altijd bij u.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1DH
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant
Bristol-Myers Squibb S.r.l
Loc. Fontana del Ceraso
03012 Anagni (FR)
Italië
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11
Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000
България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333
Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11
Česká republika
Bristol-Myers Squibb spol s r.o
Tel: + 420 221 016 111
Magyarország
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi
Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700
Danmark
Bristol-Myers Squibb
Tlf: + 45 45 93 05 06
Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.
Tel: + 356 21 22 01 74
Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA
Tel: + 49 89 121 42-0
Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V.
Tel: + 31 (0)30 300 2222
Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328
Norge
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd
Tlf: + 47 67 55 53 50
82
Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
Τηλ: + 30 210 6074300
Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH
Tel: + 43 1 60 14 30
España
Bristol-Myers Squibb, S.A.
Tel: + 34 91 456 53 00
Polska
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 5796666
France
Bristol-Myers Squibb SARL
Tél: + 33 (0)810 410 500
Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,
S.A.
Tel: + 351 21 440 70 00
Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777
România
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi
Kft. Tel: + 40 (0)21 272 16 00
Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd
Tel: + 353 (1 800) 749 749
Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: + 386 (0) 1 52 11 400
Ísland
Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000
Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: +421-2-3355 5500
Italia
Bristol-Myers Squibb S.r.l
Tel: + 39 06 50 39 61
Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230
Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E
Τηλ: + 357 800 92666
Sverige
Bristol-Myers Squibb AB
Tel: + 46 8 704 71 00
Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: +371 670 35 775
United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd
Tel: + 44 (0800) 731 1736
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
83