Geen contracteerplicht voor zorgverzekeraar Menzis

Rechter: aanbestedingsprocedure verplicht niet tot afsluiten contract
Geen contracteerplicht voor
zorgverzekeraar Menzis
Volgens de rechter hoefde Menzis geen overeenkomst farmaceutische
zorg 2014 te sluiten met een apotheek, die dat vorderde in kort geding.
De zorgverzekeraar had op zijn website een stop in het
inkoopbeleid gepubliceerd.
et
m
n
eke
| Pharm weekbl 14 november 2014;149– 46
Auteurs Catelijne Bach
en Dagmar Nuijten
30% van de
patiënten
van deze
apotheek is
verzekerd bij
Menzis
Wat speelde er?
––––––––––
De apotheek is in december 2013 toege­
treden tot de Nederlandse Farmaceutische
Zorggroep (nfz). 30% van de patiënten van
deze apotheek is verzekerd bij Menzis.
nfz heeft Menzis in november 2013 een
lijst gestuurd met haar onderaannemers.
Aan­gezien de apotheek op dat moment
nog niet was toegetreden tot nfz, stond
de apotheek niet op deze lijst genoemd.
Menzis en nfz hadden afgesproken dat
nieuwe apotheken alleen worden toegela­
ten met toestemming van Menzis. Menzis
had aangegeven daarvoor in beginsel geen
toestemming te geven, tenzij een aanvraag
betrekking heeft op een apotheek in een
gebied waar Menzis te weinig zorg heeft
ingekocht.
Menzis heeft het verzoek van nfz om de
apotheek toe te laten, afgewezen. Ook heeft
Menzis de apotheek zelf later nog bericht dat
zij geen contract kreeg. De zorgverzekeraar
verwees de apotheek in dit verband naar zijn
website, waarop staat vermeld dat Menzis
kan besluiten geen contract met een apo­
theek te sluiten als hij in de betreffende regio
voldoende zorg heeft ingekocht en daarmee
aan de zorgplicht heeft voldaan. Menzis gaf
aan dat hij inmiddels inderdaad voldoende
zorg had ingekocht.
Wat vond de apotheek?
––––––––––
k
30
t
be
h
re c
De apotheek vorderde in kort geding een
contract met Menzis. Zij voerde daartoe het
volgende aan.
Menzis zou bij de contractering conform het
aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht
objectief, transparant en non-discriminatoir
moeten handelen en bovendien de toeganke­
lijkheid van de zorg moeten waarborgen.
Uit het inkoopbeleid van Menzis kan worden
afgeleid dat een apotheek een overeenkomst
krijgt, als de apotheek aan alle eisen van
Menzis voldoet. Hieruit zou niet blijken dat
Menzis een overeenkomst kan weigeren als hij
voldoende zorg heeft ingekocht. Verder heeft
Menzis met twee andere apotheken uit de
regio recent wel een overeenkomst gesloten.
Ten slotte zou Menzis onrechtmatig hande­
len jegens de apotheek. Doordat de zorgver­
zekeraar geen contract sluit, zal een grote
groep patiënten geen zorg van deze apotheek
afnemen, omdat de vergoeding voor nietgecontracteerde zorg lager is.
En Menzis?
––––––––––
Menzis heeft betwist dat het aanbestedings­
recht van toepassing zou zijn. Als dit al van
toepassing zou zijn, dan zou Menzis op
grond daarvan niet verplicht zijn tot contrac­
tering.
Verder gaf Menzis aan wel op objectieve,
transparante en non-discriminatoire wijze te
hebben gehandeld, onder meer door op de
website te vermelden dat hij geen zorg meer
k e k e n
M E T
R E C H T
B E K E K E N
m e t
r e
Foto Menzis
Een lagere vergoeding bij niet
Wat vond de rechter?
––––––––––
De rechter heeft geoordeeld dat een aan­
bestedingsprocedure inderdaad niet zonder
meer verplicht tot contracteren. Het houden
van een aanbestedingsprocedure zou geen
contracteerplicht in het leven roepen.
De inkoopprocedure van Menzis wijkt
verder zozeer af van een aanbestedingspro­
cedure, dat de beginselen van het aanbeste­
dingsrecht niet van toepassing zijn: Menzis
nodigt partijen niet uit om een aanbod te
doen, maar is zelf degene die apotheken een
aanbod doet.
Ook is het niet aannemelijk dat Menzis zich
niet zou hebben gehouden aan de beginselen
van het mededingingsrecht. De zorgverzeke­
raar heeft objectief, transparant en non-dis­
criminatoir gehandeld. Menzis heeft gehan­
deld conform de afspraken die hij heeft ge­
maakt met nfz. Daarnaast heeft hij richting
de apotheek gehandeld conform het beleid,
zoals gepubliceerd op de Menzis-website.
Verder heeft Menzis niet een onderscheid
gemaakt met de andere twee apotheken, die
wel een contract hebben gekregen.
Deze apotheken hadden al in november
2013, ruim voor de aanvraag van de apo­
theek en ook voordat Menzis in april 2014
zijn beleid publiceerde op de website, een
contract gevraagd.
Bovendien kan niet worden aangenomen
dat Menzis de toegankelijkheid van de
zorg negatief beïnvloedt. Menzis zou in de
betreffende regio voldoende zorg hebben
ingekocht. Daar komt bij dat de weigering
enkel en alleen betrekking heeft op het
lopende jaar. Bij een tijdig verzoek komt een
apotheek die aan de eisen voldoet komend
jaar voor een contract in aanmerking.
Tenslotte kan ook de lagere vergoeding bij
niet-gecontracteerde zorg geen argument zijn
om Menzis tot contractering te verplichten.
De rechter wijst de vordering van de apo­
theek dan ook af.
En nu?
––––––––––
De rechter heeft de afwijzing van de vor­
dering onder meer gebaseerd op het feit dat
Menzis de stop in zijn inkoopbeleid had
gepubliceerd op zijn website. Het is dus zaak
voor apotheken om dit soort communicatie
goed in de gaten te houden.
De stelling van de apotheek dat niet-contrac­
tering afdoet aan de vrijheid van de patiënt
om zelf een zorgaanbieder te kiezen, is van
de hand gewezen. Het is jammer dat de
rechter hierbij geen nadere motivering heeft
opgenomen.
Catelijne Bach en Dagmar Nuijten zijn advocaten bij
Van Iersel Luchtman Advocaten. Catelijne Bach is tevens
zorgmakelaar.
de rechter geen argument om
Menzis tot contractering te
verplichten.
De begin­
selen van het
aanbestedingsrecht
zijn hier
niet van
toepassing
31
| Pharm weekbl 14 november 2014;149– 46
zou inkopen als hij voldoende zorg heeft in­
gekocht in de betreffende regio.
gecontracteerde zorg is volgens