Untitled - Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort
RAADSVOORSTEL
Portefeuillehouder
: Burgemeester en Wethouders
: Gemeenteraad
: Wethouder J.C. Buijtelaar
B&W-vergadering
De Ronde
Agenda Het Besluit
Vastgesteld besluit
: 04-02-2014
: : 25-02-2014
:
Van
Aan
Reg.nr.
Datum
Agendapunt
: 4597586
: 28 januari 2014
:
TITEL
Voorstel tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:
- Verordening leges 2014-1;
- Verordening begraaf- en crematierechten 2014-1.
BESLISPUNTEN
Vast te stellen de Verordeningen leges 2014-1 en de Verordening begraaf- en crematierechten 2014-1.
Met deze vaststelling worden tevens de Verordeningen leges 2014 en de Verordening begraaf- en
crematierechten 2014 ingetrokken.
AANLEIDING
In de wijziging van de Paspoortwet (Kamerstukken 30440 (R1990) wordt de geldigheidsduur van de
reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 18 jaar en ouder verlengd
tot 10 jaar. Ook is daarin de nieuwe grondslag voor de legesheffing opgenomen; die is niet langer
artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, Gemeentewet, maar artikel 7 in samenhang met artikel 2,
tweede lid, van de Paspoortwet. De Nederlandse identiteitskaart is voortaan geen reisdocument meer
(hoewel daarmee wel als document voor grensoverschrijding binnen de Europese Unie en een aantal
andere landen kan worden gereisd).
In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan ook nieuwe maximumtarieven gelden, die zijn
aangekondigd in een brief van de Minister van BZK van 10 januari 2014 aan de voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Door de wijziging van de leges voor reisdocumenten en de NIK wordt tevens van de gelegenheid
gebruik gemaakt een aantal andere wijzigingen/reparaties door te voeren in de tarieventabel. De
wijzigingen worden later in dit voorstel besproken.
De aanleiding voor de wijziging van de Verordening begraaf- en crematierechten is gelegen in de
productuitbreiding van Rusthof.
BEOOGD EFFECT
Het kunnen blijven heffen van leges voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.
Gemeente Amersfoort
raadsvoorstel 4597586 pagina 2
ARGUMENTEN
Leges voor paspoorten en NIK (titel 1, hoofdstuk 2 tarieventabel)
Als gevolg van de wijziging van de Paspoortwet is het niet meer mogelijk op grond van de oude
bepalingen in de verordening voor het verstrekken van paspoorten en identiteitskaarten leges te heffen.
De legesverordening moet daartoe worden gewijzigd:
- omdat er een andere wettelijke grondslag voor de leges geldt;
- omdat de formulering van het belastbaar feit wijzigt;
- omdat de formulering van de belastingplicht wijzigt;
- omdat nieuwe maximumtarieven gelden.
De minister van BZK heeft aangegeven dat de wijzigingen op 9 maart 2014 in werking treden.
Officiële bekendmaking in het Staatsblad moet nog plaatsvinden. Mocht om welke reden dan ook de
inwerkingtreding van de Paspoortwet opschorten, dan is door een overgangsbepaling in de
Verordening leges voorzien in een latere inwerkingtreding van de Verordening leges 2014-1.
Leges Archief Eemland (titel 1, hoofdstuk 10 tarieventabel)
Als gevolg van de verhuizing van het Archief Eemland naar het Eemhuis zijn de kopieertarieven
afgestemd (verlaging) op de elders in het Eemhuis geldende tarieven voor het maken van kopieën. Het
tarief bedraagt € 0,10 per kopie, ongeacht het formaat of de kleur.
Leges bestemmingsplannen (titel 2, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7 tarieventabel)
De aanleiding voor het voorstel voor aanpassing van de legestabel is tweeledig:
1. Naar verwachting wijzigt in de loop van 2014 de Bor, waardoor er meer mogelijk is met een
buitenplanse afwijking, waar nu nog een projectbesluit voor nodig is.
2. Tot 2012 waren nog leges opgenomen voor uitwerkings-, wijzigings- en bestemmingsplannen.
Met ingang van 2013 zijn deze uit de legesverordening geschrapt. Er is echter behoefte om deze
leges weer terug op te nemen in de legestabel.
Ad 1. Als de wijziging van de Bor in werking treedt, is het mogelijk om gebruikswijzigingen van meer
dan 1500 m² en/of met toevoeging van woningen via een buitenplanse afwijking mogelijk te maken.
Tot nu toe was hiervoor een projectbesluit nodig. Voor de activiteit buitenplanse afwijking is minder
tijdsbesteding nodig, waardoor de door te berekenen kosten ook lager worden: van € 8.800,- per
aanvraag naar € 5.040,- per aanvraag.
Ad 2. Door het ontbreken van de kosten voor uitwerkings-, wijzigings- en bestemmingsplannen zijn de
bedragen die opgenomen worden in overeenkomsten (zie 2.7.5 tarieventabel) niet transparant. Nu
wordt hiervoor teruggegrepen op de legestabel van 2012-1. Het is transparanter om deze kosten weer
op te nemen in de legestabel. Bovendien is er niet altijd een wettelijke verplichting voor een
exploitatieplan/overeenkomst.
Leges Europese dienstenrichtlijn (titel 3 tarieventabel)
De diverse verwijzingen naar artikelen uit de Apv zijn aangepast aan de nummering van de nieuwe
Apv.
Begraaf- en crematierechten
Op Rusthof is sprake van uitbreiding van de mogelijkheden tot het plaatsen van urnen. De
tarieventabel is hierop aangepast.
Gemeente Amersfoort
raadsvoorstel 4597586 pagina 3
KANTTEKENINGEN
Geen.
FINANCIËN
Voorstellen zoals hierboven omschreven zijn noodzakelijk om de in de begroting opgenomen
bedragen te realiseren.
VERVOLG
Publicatie van de verordeningen op de wettelijk voorgeschreven wijze alsmede publicatie in
Stadsberichten en in de databank van Overheid.nl.
BETROKKEN PARTIJEN
Burgers en bedrijven in Amersfoort.
Burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris,
de burgemeester,
Bijlagen
- ontwerp-raadsbesluit
- de ‘Verordening leges 2014-1’ (nrs. 4590822 en 4591667)
- de ‘Verordening begraaf- en crematierechten 2014-1’ (nrs. 4598277 en 4598260)
Gemeente Amersfoort
RAADSBESLUIT
Reg.nr .4597586
De raad van de gemeente Amersfoort;
op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014, sector CM/BEL/HI
(nr.4597586);
b e s l u i t:
de volgende verordening vast te stellen:
 de ‘Verordening leges 2014-1’;
 de ‘Verordening begraaf- en crematierechten 2014-1’.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2014
de griffier
de voorzitter
Verordening
Reg.nr. 4590822
De raad van de gemeente Amersfoort;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2014, sector CM/BEL/HI
(nr. 4);
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef
en onderdeel b, van de Gemeentewet, alsmede gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de
Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de
Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart
(Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A);
b e s l u i t:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening leges 2014-1
Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart
of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele
dag wordt aangemerkt;
b.
'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c.
'maand': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de
volgende kalendermaand;
d.
'jaar': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende
kalenderjaar;
e.
'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument,
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.
Artikel 4 Tarieven
1.
De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel.
2.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 5 Wijze van heffing
De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.
Artikel 6 Tijdstip van betaling
De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:
a.
mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b.
schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in
geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
Artikel 7 Teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst
wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig
een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen
bepaling.
Artikel 8 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a.
stukken, in hun persoonlijk belang benodigd door personen die door een verklaring,
afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van
hun onvermogen doen blijken;
b.
attestaties de vita, strekkende tot betaling van pensioenen opgebouwd in Nederland, de
Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten
laste van een publiekrechtelijk lichaam;
c.
vergunningen tot het houden van collecten;
d.
vergunningen als bedoeld onder 5.13 van de Apv, indien het een spandoek betreft,
aangebracht voor een charitatief of daarmee gelijk te stellen doel;
e.
diensten waarvan de kosten zijn of worden verhaald op grond van afdeling 6.4 van de
Wet op de ruimtelijke ordening (wet van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 566, met alle
nadien vastgestelde wijzingen);
f.
het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanlegvergunning voor het kappen
van bomen in beschermd stadsgebied.
Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel wijzigen van de
verordening en de bijbehorende tarieventabel, alsmede tot het wijzigen van tarieven die
voortvloeien uit een hogere regeling.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en invordering van leges.
Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1.
De Verordening leges 2014 van 10 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Deze verordening treedt in werking op de in het derde lid genoemde datum van ingang van
de heffing.
3.
De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de
artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het
voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status
van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in
werking treden.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening leges 2014-1".
Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2014.
de griffier,
PUBLICATIEDATUM:
de voorzitter,
1
TARIEVENTABEL ALS BEDOELD IN ART. 4 VAN DE VERORDENING LEGES 2014-1
DocsOpen registratienummer 4591667
INDELING
Titel 1
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Algemene leges
Burgerlijke stand
Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
Rijbewijzen
Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Kiezersregister
Wet bescherming persoonsgegevens
Bestuursstukken
Vastgoedinformatie
Overige publiekszaken
Archief Eemland
Huisvestingswet
Leegstandswet
Gereserveerd
Gereserveerd
Gereserveerd
Wet op de Kansspelen
Gereserveerd
Telecommunicatie en overige kabels en leidingen
Verkeer en vervoer
Diversen
Titel 2
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
1
2
3
4
5
6
7
Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning
Begripsomschrijving
Voorlopig ontwerpplan
Omgevingsvergunning
Vermindering
Teruggaaf
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Overig
Titel 3
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dienstverlening vallend onder de europese dienstenrichtlijn
Drank- en horecawet
Horeca-exloitatievergunning
Organiseren van evenementen of markten
Prostitutiebrdrijven en coffeeshops
Brandveiligheid
Ontheffing stookverbod
Splitsings-, onttrekkings en samenvoegingsvergunning
Overige vergunningen
Kinderopvang
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
Titel 1 Algemene leges
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk c.q. registratie partnerschap
1.1.1
in het stadhuis op:
1.1.1.1
maandag tussen 16.00 en 17.00 uur, conform art. 4 Wet rechten burgerlijke stand, zonder ceremonie
en uitsluitend in aanwezigheid van getuigen
1.1.1.2
maandag op tijden en voorwaarden anders dan genoemd onder 1.1.1.1
1.1.1.3
dinsdag tot en met vrijdag
1.1.1.4
op zaterdag tussen 10.00 en16.00 uur
1.1.1.5
Het tarief bedraagt ter zake van een eenvoudige huwelijksplechtigheid
op de daarvoor bestemde tijdstippen
1.1.1.6
Het tarief bedraagt ter zake van een huwelijk c.q. registratie partnerschap of omzetting met
plechtigheid op een andere locatie dan in het stadhuis, indien die locatie ingevolge titel 4, Boek 1,
van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand reeds als huis der gemeente is
aangewezen
1.1.1.6.1
op werkdagen van 18.00-7.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen
1.1.1.6.2
op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur
1.1.1.7
Het tarief bedraagt ter zake van een huwelijk c.q. registratie partnerschap of omzetting met
plechtigheid op een andere locatie dan in het stadhuis, indien die locatie nog niet ingevolge titel 4,
Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand voor bepaalde tijd als huis der
gemeente is aangewezen
1.1.1.7.1
op werkdagen van 18.00-7.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen
1.1.1.7.2
op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur
1.1.2
Het tarief bedraagt ter zake van het standaard omzetten van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk
1.1.3
Het tarief voor het gebruik maken van een gemeentelijke bode als getuige bij een huwelijk
1.1.4
Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:
1.1.4.1
een trouwboekje
1.1.4.2
een trouwboekje luxe
1.1.4.2.1
kalligraferen trouwboekje
1.1.5
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten
van een abonnement van een jaar op het verstrekken van lijsten waarop zijn vermeld:
1.1.5.1
Alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, ondertrouwde
en getrouwde paren, voor een periode van een jaar
1.1.6
Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag doen van nasporingen in de registers
van de Burgerlijke stand, voor elk daaraan besteed kwartier
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.2.1.1
tot het verstrekken van een nationaal paspoort:
1.2.1.1.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
1.2.1.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
1.2.1.2
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal
paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):
1.2.1.2.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
1.2.1.2.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
1.2.1.3
tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de
Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort):
1.2.1.3.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
1.2.1.3.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
1.2.1.4
tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
1.2.1.5
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart:
1.2.1.5.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
1.2.1.5.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
1.2.1.6
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 genoemde documenten, de in die
onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van
1.2.2
Het tarief bedraagt voor het thuisbezorgen van documenten als bedoeld in 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5
1.2.2.1
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 to 12.00 uur
1.2.2.2
Het tarief onder 1.2.2 wordt bij gecombineerde levering per adres maximaal twee keer geheven.
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,
vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
1.3.2
bij een spoedlevering wordt het tarief onder 1.3.1 verhoogd met
1
€
€
€
€
0,00
410,00
410,00
512,50
€
150,00
€
€
512,50
410,00
€
€
615,00
512,50
€
€
50,00
26,00
€
€
€
18,00
28,00
12,00
€
300,00
€
26,00
€
€
66,96
51,05
€
€
66,96
51,05
€
€
€
66,96
51,05
51,05
€
€
52,95
28,36
€
47,07
€
4,95
€
€
38,48
34,10
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer
gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen
moet worden geraadpleegd.
1.4.2
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.2.1
tot het verstrekken van gegevens aan de balie, per verstrekking
1.4.2.2
tot het verstrekken van gegevens via een overschijving en/of via het e-loket, per verstrekking
1.4.2.3
tot het schriftelijk verstrekken gegevens, per verstrekking
1.4.3
Vervallen
1.4.4
Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,
voor ieder daaraan besteed kwartier
1.4.5
Voor de aanvraag tot het op geautomatiseerde wijze verkrijgen van een selectie,
bestaat het tarief uit:
1.4.5.1
Controleren van de aanvraag
1.4.5.2
Maken van een standaardselectie (1 uur)
De onder 1.4.5.1 en 1.4.5.2 genoemde tarieven worden vermeerderd met de daadwerkelijke kosten voor:
1.4.5.3
printkosten, drukwerk en/of verzendkosten, en
1.4.5.4
benadering van de geselecteerde personen door de afd. burgerzaken, per geselecteerde, en
1.4.5.5
de verwerking van het antwoord van de geselecteerde, door de afd. burgerzaken
€
€
€
12,50
5,00
13,50
€
26,00
€
€
250,00
104,00
€
9,50
€
€
€
€
0,24
4,91
24,45
4,91
€
€
1,28
24,94
€
4,91
€
€
€
€
13,50
13,50
13,50
13,50
€
€
0,20
280,00
€
0,16
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.8.1.1
een kadastraal uittreksel, per inlichting
1.8.1.2
een uittreksel kadastrale kaart, per pagina A3 of A4 formaat
1.8.1.3
een computerprint uit de basiskaart èn kadastrale kaart, per pagina A4 formaat
1.8.1.4
een kopie van het WKPB-besluit
€
€
€
€
6,00
6,00
7,50
6,00
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.9.1.1
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
1.9.1.2
tot het verkrijgen van een attestatie de vita
€
€
30,05
12,50
1.9.1.3
1.9.1.3.1
1.9.1.3.2
1.9.1.3.3
1.9.1.4
1.9.1.5
€
€
€
€
€
12,50
5,00
13,50
12,50
22,30
Hoofdstuk 5 Kiezersregister
1.5.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld
in artikel D4 van de Kieswet
Hoofdstuk 6 Wet bescherming persoonsgegevens
1.6.1
Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht
als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
1.6.1.1
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
1.6.1.1.1
ten hoogste 100 pagina's, per pagina
met een maximum per bericht van
1.6.1.1.2
meer dan 100 pagina's
1.6.1.1.3
bij verstrekking anders dan op papier
1.6.2
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk
toegankelijke gegevensverwerking, voor elke daaraan bestede minuut, gedeelten van een
minuut voor een geheel berekend
tot een maximum van
1.6.4
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1 en 1.6.2 meerdere
vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.
1.6.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel
40 van de Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.7.1.1
een afschrift van de gemeentebegroting
1.7.1.2
een afschrift van de begroting van een sector
1.7.1.3
een afschrift van de gemeenterekening
1.7.1.4
een afschrift van de rekening van een sector
1.7.2
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.7.2.1
tot het verstrekken van:
1.7.2.1.1
een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina
1.7.2.1.2
op de raadsbundel
1.7.3
Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.7.3.1
Een afschrift van een verordening, per pagina
tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn:
aan de balie, per verstrekking
via een overschrijving en/of via het e-loket, per verstrekking
schriftelijk, per verstrekking
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
tot het verkrijgen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid
2
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
Hoofdstuk 10 Archief Eemland
1.10.1
Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag doen van nasporingen in de in het
archief Eemland berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed
kwartier, gedeelten van een kwartier voor een geheel berekend
1.10.2
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
1.10.2.1
een (foto)kopie van een in het archief Eemland berustend stuk, op A3 of A4 formaat
1.10.2.2
een gewaarmerkt afschrift uit een in het archief Eemland berustend stuk
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
1.11.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.11.1.1
tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
Huisvestingswet
1.11.1.2
tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte
aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de
Huisvestingswet
1.11.1.3
tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere
woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet
1.11.1.4
tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in
onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de
Huisvestingswet
Hoofdstuk 12 Leegstandswet
1.12.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.12.1.1
tot het verkrijgen van een vergunning voor tijdelijke verhuur als bedoeld in de Leegstandswet
€
17,15
€
€
0,10
17,15
€
25,75
€
150,00
€
150,00
€
150,00
€
75,00
€
€
€
110,00
210,00
50,00
€
850,00
€
€
335,00
530,00
€
99,00
€
177,00
Hoofdstuk 13 Gereserveerd
Hoofdstuk 14 Gereserveerd
Hoofdstuk 15 Gereserveerd
Hoofdstuk 16 Wet op de kansspelen
1.16.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een periode van vier jaar ingevolge artikel 30b van
de Wet op de kansspelen:
1.16.1.1
voor één speelautomaat
1.16.1.2
voor twee speelautomaten
1.16.1.3
voor iedere extra speelautomaat
1.16.2
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een speelautomatenhalvergunning
1.16.3
Voor de in 1.16.1 en 1.16.2 genoemde legesbedragen wordt in geval van het niet-gebruik maken of in
geval van het tussentijds beeindigen van het gebruik van de (aanwezigheids-)vergunning
geen restitutie verleend
Hoofdstuk 17 Gereserveerd
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen
1.18.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met
het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag
voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, voor tracés:
1.18.1.1
tot 20 meter
1.18.1.2
van 20 tot 100 meter
1.18.2
Voor tracés van 100 meter of meer wordt het in 1.18.1.2 genoemde tarief voor elke 100 meter
verhoogd met
1.18.3
Het onder 1.18.1 genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole, kast of daarmee gelijk te stellen
(ander) distributiepunt verhoogd met
1.18.4
Het onder 1.18.1 genoemde tarief wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld
1.18.4.1
indien onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt;
1.18.4.2
indien, gezien de omvang van de werkzaamheden, wijk- en/of stadsbrede communicatie
plaatsvindt.
1.18.5
Indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis
is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
3
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
1.19.1
Het tarief bedraagt ter zake van:
1.19.1.1
Gehandicaptenparkeerkaart (GPK):
1.19.1.1.1 aanvraag GPK als bedoeld in art. 26 BABW
1.19.1.1.2 uitgifte GPK
1.19.1.1.3 uitgifte van een duplicaat GPK, als bedoeld in art. 26 BABW, ingeval van vermissing, diefstal of
onleesbaar raken
1.19.1.2
Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) als bedoeld in art. 26 RVV 1990:
1.19.1.2.1 aanvraag en aanleg GPP
1.19.1.2.2 wijzigen kenteken GPP
1.19.1.2.7 Verhuizing GPP binnen één jaar na aanleg:
1.19.1.2.7. aanvraag GPP, inclusief parkeeronderzoek
1.19.1.2.7. Overig
1.19.1.3
wijzigen kenteken op vergunning
1.19.1.4
uitgifte duplicaat parkeervergunning of flexpas ingeval van vermissing of diefstal
1.19.1.5
uitgifte ontheffing als bedoeld in RVV 1990, artikel 87
1.19.1.6
uitgifte van een hulpmiddel als bedoeld in art. 4, lid 3 van de Verordening ontheffingen kernwinkelgebied
2012
Hoofdstuk 20 Diversen
1.20.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.20.1.1
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
1.20.1.2
afschriften, scans, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel
of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
1.20.1.2.1 per pagina
1.20.1.3
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 en
1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:
voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 100 dm² te
boven gaat:
1.20.2
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van gegevens omtrent de bodemkwaliteit van een locatie, voor zover het niet een
aanvraag in het kader van een bouwvergunning dan wel een omgevingsvergunning betreft
1.20.3
Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
4
€
€
23,55
23,55
€
23,55
€
€
294,45
58,90
€
471,15
€
€
€
8,00
20,10
56,50
€
20,25
€
4,40
€
0,25
€
5,47
€
0,05
€
75,00
€
75,00
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
Titel 2
Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1
Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren
werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.
Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in
deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die door een derde in het economisch verkeer zou moeten
worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betreking heeft.
2.1.1.2
Bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren
werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in
normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in
deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die door een derde in het economisch verkeer zou moeten
worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betreking heeft.
2.1.1.3
Onder Wabo wordt verstaan: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2.1.2
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens
de Wabo bedoeld.
2.1.3
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op
activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als
in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
Hoofdstuk 2 Voorlopig ontwerpplan (vop)
2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
2.2.1
om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de
Wabo vergunbaar is 0,15 % over de bouwkosten, zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag
zouden zijn vastgesteld, met een minimum van
en een maximum van
vermeerderd met het tarief:
2.2.2
tot beoordeling op hoofdlijnen (haalbaarheidstoets), van een bouwinitiatief, dat in strijd is met het
bestemmingsplan
€
€
220,00
1.500,00
€
1.500,00
€
220,00
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:
de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in
dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere
grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.1.4
2.3.1.1.5
2.3.1.1.6
2.3.2
2.3.2.1
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.3.1
2.3.3.4
2.3.3.4.1
Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2,95% over de bouwkosten tot € 25.000,00, vermeerderd met
2,85% over de bouwkosten van € 25.000 tot € 50.000,00, vermeerderd met
2,75% over de bouwkosten van € 50.000,00 tot € 200.000,00, vermeerderd met
2,70% over de bouwkosten van € 200.000,00 tot € 2.500.000,00, vermeerderd met
2,60% over de bouwkosten van € 2.500.000,00 tot € 10.000.000,00, vermeerderd met
2,30% over de bouwsom vanaf € 10.000.000,00 met een minimum van:
Na start bouw of ten behoeve van legalisatie van een bouwwerk ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.
Aanlegactiviteiten of veranderen van wegen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering
brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of
artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel
2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
150%
€
220,00
€
220,00
Niet verder in behandeling nemen
Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet volledig is en niet verder in behandeling wordt
genomen, bedraagt het tarief
€
220,00
Vergunningvrij bouwen
Indien na het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning of een voorlopig
ontwerpplan blijkt dat deze valt binnen de categorie vergunningvrij bouwen, bedraagt het tarief
€
220,00
5
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
2.3.4
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.2.1
2.3.4.2.2
2.3.4.2.3
2.3.4.2.4
2.3.24.2.5
2.3.4.2.6
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.5
2.3.5.1
2.3.5.1.1
2.3.5.1.2
2.3.5.1.3
2.3.5.2.
2.3.5.2.1
2.3.5.2.2
2.3.5.2.3
2.3.5.2.4
2.3.5.2.5
2.3.5.2.6
2.3.5.2.7
2.3.5.2.8
2.3.5.2.9
2.3.5.3
2.3.5.3.1
2.3.5.3.2
2.3.5.4
2.3.5.4.1
2.3.5.4.2
2.3.5.4.3
Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder c, van de Wabo, en al dan niet sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,
van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
voor bouwen met een bouwsom van niet meer dan € 50.000
voor bouwen met een bouwsom van meer dan € 50.000, maar niet meer dan € 2.500.000
voor bouwen met een bouwsom van meer dan € 2.500.000
voor het wijzigen van gebruik (m.u.v. gebruik naar wonen) tot 250 m2 bvo
voor het wijzigen van gebruik (m.u.v. gebruik naar wonen) van 250 bvo of meer, maar niet meer dan 1.500
m2 bvo
voor het wijzigen van gebruik naar wonen en/of voor het wijzigen van gebruik boven 1.500 m2 bvo
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
indien de bouwkosten niet meer dan € 100.000,00 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 100.000,00 maar niet meer dan € 1.000.000,00 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000,00 maar niet meer dan € 10.000.000,00 bedragen
indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000,00 bedragen
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Gebouwen of inrichtingen met een woonfunctie
Gevangenissen
Woningen niet-zelfstandige en niet-zelfredzame bewoners
Bejaardenoorden
Gebouwen of inrichtingen met een logiesfunctie
Hotel met een oppervlakte
tot en met 600 m²
van meer dan 600 m²
Pension/nachtverblijf met een oppervlakte
tot en met 600 m²
van meer dan 600 m²
Dagverblijf met een oppervlakte
tot en met 600 m²
van meer dan 600 m²
Gebouwen of inrichtingen met een onderwijsfunctie
Onderwijsinstellingen (leerlingen jonger dan 12 jaar)
Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Gezondheidszorg-gebouwen/inrichtingen
Klinieken (poli-, psychiatrische.), met nachtverblijf
Ziekenhuizen
Verpleeghuizen
2.3.6
2.3.6.1
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een
beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de
Erfgoedverordening van de gemeente Amersfoort aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale
verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
2.3.6.2
2.3.6.2.1
voor het wijzigen van een monument:
0,75% van het met inachtneming van het bepaalde onder 2.1.1 vastgestelde bedrag aan bouwkosten en dergelijke,
met een minimum van:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een
beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een
bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening van de gemeente Amersfoort
aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van
die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het
tarief:voor het slopen van een bouwwerk in een bescherm stads- of dorpsgezicht:
2.3.6.3
2.3.6.3.1
2.3.6.3.2
2.3.6.3.3
tot en met 25 m3 sloopafval
van 26 m3 tot en met 100 m3 sloopafval
meer dan 100 m3 sloopafval
6
€
370,00
€
€
€
€
710,00
1.250,00
2.500,00
710,00
€
€
1.250,00
5.040,00
€
€
€
€
€
8.800,00
13.200,00
22.000,00
44.000,00
1.250,00
€
€
€
4.030,00
1.270,00
3.920,00
€
€
3.570,00
3.670,00
€
€
2.420,00
3.670,00
€
€
1.270,00
2.420,00
€
€
1.390,00
1.270,00
€
€
€
3.670,00
12.210,00
6.220,00
€
220,00
€
€
185,00
385,00
€
585,00
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
2.3.7
vervallen
2.3.8
Vervallen
2.3.9
2.3.9.1
Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1988
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied
die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten,
als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1988 bedraagt het tarief:
2.3.9.2
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere
handelingen met gevolgen voor habitat en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:
2.3.10
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel
75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:
2.3.11
Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of
handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
2.3.11.1
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op
de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.11.2
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van
de Wabo, bedraagt het tarief:
als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende
vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de
activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:
2.3.11.3
2.3.11.4
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.
2.3.12
Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5,
eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste
fase betrekking heeft;
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede
fase betrekking heeft.
2.3.12.1
2.3.12.2
2.3.13
2.3.13.1
2.3.13.2
2.3.13.3
2.3.14
2.3.14.1
Beoordeling bodemrapport
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
ter verkrijging van historische onderzoeksgegevens in het kader van een aanvrage om een omgevingsvergunning ter
uitvoering van een onderzoek conform de norm NVN 5740, uitgave 1991
om beoordeling respectievelijk goedkeuring van de onderzoeksopzet conform de norm
NVN 5740, uitgave 1991, in het kader van een bouwvergunning € 1,50 per m²
bebouwingsoppervlak, tot een maximum van
ter verkrijging van een beoordeling respectievelijk goed- of afkeuring van het bodemonderzoeksrapport conform de norm NVN 5740, uitgave 1991, in het kader van een
bouwvergunning € 3,00 per m² bebouwingsoppervlak tot een maximum van
Advies
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere
instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend
uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
7
€
220,00
€
220,00
€
220,00
€
220,00
€
220,00
€
220,00
€
250,00
€
500,00
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde
2.3.14.2
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.
2.3.15
2.3.15.1
Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
wet en/of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
2.3.15.2
2.3.15.3
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld
2.3.15.4
indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.
2.3.16
2.3.16.1
Ontheffing kapverbod
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing op een kapverbod
€
680,00
€
175,00
Hoofdstuk 4 Vermindering
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om voorlopig ontwerpplan als
2.4.1
bedoeld in 2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het voorlopig
ontwerpplan geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de
omgevingsvergunning als bedoeld in 2.3.
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten waarvoor leges
2.4.2
verschuldigd zijn, bestaat aanspraak op vermindering van die leges, met uitzondering van het legesdeel in verband
met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14
5%
De vermindering bedraagt bij 5 of meer activiteiten
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
2.5.1.1
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3, 2.3.7 en 2.3.9, intrekt, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
2.5.1.1.1
indien de aanvraag wordt ingetrokken
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;
met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:
2.5.2
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:
als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,
aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3, 2.3.7 en 2.3.9 intrekt op aanvraag van de
vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend
binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf
bedraagt:
2.5.3
2.5.3.1
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges
met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:
als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg- of
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De
teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges
met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij
de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.
Geen teruggaaf van leges advies of verklaring van geen bezwaar:
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.
75%
€
220,00
50%
€
220,00
50%
€
220,00
Hoofdstuk 6 Ondergeschikte wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.6.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als
gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project (zonder toetsing welstand,
constructie en bestemmingsplan):
€
220,00
Hoofdstuk 7 Overig
2.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover
daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen
€
210,00
2.5.3.2
2.5.4
8
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
Ontheffingen Wet geluidhinder
2.7.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing hogere
grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, los van het onder 2.3.1
verschuldigde bedrag:
2.7.2.1
voor een bouwplan
verhoogd met
per woning of ander geluidsgevoelig object met een maximum van
2.7.2.2
voor reconstructies van wegen
verhoogd met
met een maximum van
Bestemmingsplannen
2.7.3
Het tarief bedraagt voor het op verzoek opstellen van een:
2.7.3.1
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro of uitwerking van een bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 3.6 lid 1, aanhef en onder b van de Wro, bij een investering nodig voor de uitvoering van:
2.7.3.1.1
niet meer dan € 100.000,00
2.7.3.1.2
meer dan € 100.000,00 maar niet meer dan € 1.000.000,00
2.7.3.1.3
meer dan € 1.000.000,00 maar niet meer dan € 10.000.000,00
2.7.3.1.4
meer dan € 10.000.000,00 bedragen
2.7.3.2
wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1, aanhef en onder a van de Wro
bij een investering nodig voor de uitvoering van:
2.7.3.2.1
niet meer dan € 100.000,00
2.7.3.2.2
meer dan € 100.000,00 maar niet meer dan € 1.000.000,00
2.7.3.2.3
meer dan € 1.000.000,00 maar niet meer dan € 10.000.000,00
2.7.3.2.4
meer dan € 10.000.000,00 bedragen
2.7.4
indien een verzoek voor een wijziging van het bestemmingsplan wordt meegenomen in een integrale
herziening van een bestemmingsplan bedraagt het tarief 50% van het bepaalde in 2.7.3
2.7.5
Het bepaalde in 2.7.3 vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoeding
op grond van een privaatrechtelijke regeling is verschuldigd dan wel voor zover deze vergoeding
op een andere wijze (grondexploitatie/gemeentelijke exploitatieverordening) wordt voldaan.
9
€
€
€
€
€
€
2.675,00
27,00
12.600,00
2.465,00
27,00
4.765,00
€
€
€
€
15.750,00
26.250,00
34.125,00
42.000,00
€
€
€
€
8.800,00
13.200,00
22.000,00
44.000,00
TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2014-1
docs reg.nr. 4591667
Behoort bij verordening leges 2014-1, reg.nr. 4590822
Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet
3.1.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:
3.1.1.1
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid,
van de Drank- en Horecawet
3.1.1.2
een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoel in artikel 35, eerste lid,
van de Drank- en Horecawet
3.1.1.3
een melding als bedoeld in art. 30 van de Drank- en Horecawet welke leidt tot het verstrekken
van een gewijzigde vergunning
3.1.1.4
een wijziging van de leidinggevende in de vergunning Drank- en Horecawet, per leidinggevende
€
850,00
€
210,00
€
€
210,00
210,00
€
€
425,00
850,00
€
210,00
€
150,00
€
€
€
210,00
25,00
75,00
€
€
200,00
500,00
€
€
€
850,00
425,00
210,00
€
€
850,00
210,00
Hoofdstuk 5 Brandveiliheid
3.5.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning
met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting die niet bedoeld is voor gebruik langer dan 30 dagen, als
bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening
€
210,00
Hoofdstuk 6 Ontheffing stookverbod
3.6.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 lid 3 van de Apv
€
35,00
Hoofdstuk 7 Splitsings-, onttrekkings- en samenvoegingsvergunning woonruimte
3.7.1
tot het verkrijgen van een splitsings-, ontrekkings- of samenvoegingsvergunning als bedoeld in
artikel 33 van de Huisvestingswet, bij een aantal van:
maximaal 4 eenheden
van 5 t/m 10 eenheden
meer dan 10 eenheden
€
€
€
210,00
300,00
450,00
Hoofdstuk 8 Overige vergunningen
3.8.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
€
75,00
Hoofdstuk 9 Kinderopvang
3.9.1
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie van
3.9.1.1
gastouderopvang
3.9.1.2
kindcentra
€
€
383,41
515,41
Hoofdstuk 2 Horeca-exploitatievergunning
3.2.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene
plaatselijke verordening:
3.2.1.1
voor inrichtingen waarvoor tevens ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet
vergunning is verleend
3.2.1.2
voor inrichtingen die niet vallen onder de Drank- en Horecawet
3.2.2
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen
van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene
plaatselijke verordening, al dan niet in combinatie met een aanvraag voor de uitoefening van een
horecabedrijf/slijtersbedrijf als bedoeld in art. 3 van de Drank- en Horecawet, voor een bestaande
inrichting, waarbij alleen de leidinggevende wijzigt
3.2.3
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een terrasvergunning als bedoel in art. 2.10 D van de Apv
Hoofdstuk 3 Organiseren van evenementen of markten
3.3.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 5 afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening,
voor zover het niet gemeentegrond betreft:
3.3.1.1
indien voor onbepaalde tijd
3.3.1.2
indien incidenteel
3.3.2
Voor een administratieve wijziging van de vergunning als bedoeld onder 3.3.1, bedraagt het tarief
3.3.3
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de Apv voor een evenement:
3.3.3.1
met een laag risico
3.3.3.2
met een verhoogd of hoog risico
Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven en coffeeshops
3.4.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
3.4.1.1
het exploiteren van een seksinrichting (art. 3.4 Apv)
3.4.1.2
het exploiteren van een escortbedrijf (art. 3.4 Apv)
3.4.1.3
het wijzigen van de leidinggevende van de seksinrichting of het escortbedrijf (art. 3.15 Apv)
3.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:
3.4.2.1
een gedoogverklaring op grond van het gemeentelijk Coffeeshopbeleid
3.4.2.2
het wijzigen van de leidinggevende van de Coffeeshop, per leidinggevende
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 februari 2014.
de griffier,
de voorzitter,
PUBLICATIEDATUM
10
Verordening
Reg.nr. 4598277
De raad van de gemeente Amersfoort;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2014, sector CM/BEL/HI
(nr. 4597586);
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening begraaf- en crematierechten 2014-1
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a.
begraafplaats: de begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterweg;
b.
crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen;
c.
eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, ten aanzien waarvan voor een
bepaalde tijd het recht is verkregen om daarin te doen begraven;
d.
eigen urnengraf: een ruimte ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het recht is
verkregen om aldaar een urn te doen plaatsen;
e.
algemeen graf: elke andere ruimte;
f.
een kindergraf: een graf, ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het recht is
verkregen om daarin een kind tot de leeftijd van twaalf jaar te doen begraven;
g.
urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot
het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;
h.
asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
i.
urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
j.
verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid,
dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om
as te doen verstrooien;
k.
een jaar: een kalenderjaar;
l.
indien in de verordening, danwel de tarieventabel gesproken wordt van een lijk, wordt
daaronder mede verstaan de overblijfselen van een lijk.
Artikel 2 Aard van de heffing
Onder de naam begraaf- en crematierechten worden op basis van deze verordening rechten
geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en voor het gebruik van het
crematorium en door of vanwege de gemeente verleende diensten.
Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de
dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.
De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel.
2.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 5 Wijze van heffing
De rechten als bedoeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deeluitmakende
tarieventabel worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving,
waaronder mede wordt verstaan een nota of andere schriftuur.
Artikel 6 Belastingjaar
1.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan
het kalenderjaar.
2.
Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdeel H onder 3, van de tarieventabel is
het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
De onderhoudsrechten als bedoeld in onderdeel H, van de tarieventabel zijn
verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de
belastingplicht.
2.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten
bedoeld in onderdeel G, onder 1 en 2, van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na
aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.
3.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak
op ontheffing voor de rechten als bedoeld in onderdeel H, onder 1 en 2, van de
tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten
als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden
overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder dan € 10,00 bedraagt.
4.
Andere rechten dan die bedoeld in de voorgaande leden zijn verschuldigd bij aanvang
van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen werken of
inrichtingen.
Artikel 8 Termijn van betaling
De rechten moeten worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van de schriftelijke
kennisgeving.
Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de rechten.
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De "Verordening begraaf- en crematierechten 2014" van 12 november 2013, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het derde lid genoemde datum
van ingang van de heffing.
3.
De datum van ingang van de heffing is 10 maart 2014.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening begraaf- en
crematierechten 2014-1"
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 februari 2014.
de griffier,
PUBLICATIEDATUM:
de voorzitter,
VERORDENING BEGRAAF- EN CREMATIERECHTEN TARIEVENTABEL 2014-1
Behoort bij verordening 4598277
TARIEVENTABEL VERORDENING BEGRAAF- EN CREMATIERECHTEN 2014-1
Docs 4598260
A.
VERKRIJGEN VAN HET UITSLUITEND RECHT TOT HET BEGRAVEN IN EEN BEPAALD
GRAF EN TOT HET BIJZETTEN VAN ASBUSSEN IN EEN EIGEN URNENRUIMTE
1.
Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht op een bepaald graf voor de tijd van ten hoogste
25 jaar, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop de begraafplaats gesloten wordt verklaard, wordt geheven:
a.
indien het graf is gelegen:
a.1.1 aan een pad op de velden A t/m X en de velden 25 t/m 29
a.1.1.1 aan een pad op volgorde, voor een particulier graf voor de duur van 10 jaar
a.1.2 aan een pad voor een op veld A gelegen urnengraf (voor 6 urnen)
a.2
aan een pad op de velden I t/m XXIIA
a.3
in het bos op de velden 25A t/m 31A en V en W
a.4
in het bos op de begraafplaats I t/m XXIIA, zijnde een keldergraf
a.4.1 voor twee personen
a.4.2 voor vier personen
b.
voor een kindergraf (zandgraf)
c.
voor een kindergraf (keldergraf)
2.
Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om asbussen te doen bijzetten in een eigen
urnenruimte op veld 30 inclusief een eerste bijzetting voor een periode van
a
voor een periode van 25 jaar
b.
voor een periode van 20 jaar
c.
voor een periode van 15 jaar
d.
voor een periode van 10 jaar
3.
Voor het verlengen van de termijn, bedoeld in het eerste lid, met 10 jaar, indien het graf is gelegen:
a.
aan een pad op de velden A-X en de velden 25 t/m 29
b.
aan een pad op de velden I-XXIIA
c.
in het bos 25A t/m 31A en V en W
d.
in het bos I-XXIIA
3.1
Voor het verlengen van de termijn, bedoeld in het eerste lid, met 5 jaar, indien het graf is gelegen:
a.
aan een pad op de velden A-X en de velden 25 t/m 29
b.
aan een pad op de velden I-XXIIA
c.
in het bos 25A t/m 31A en V en W
d.
in het bos I-XXIIA
4.
Voor het verlengen van de termijn, bedoeld in het tweede lid, met 10 jaar
5.
Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om voor de tijd van 5 jaar, doch uiterlijk tot
het tijdstip waarop de begraafplaats gesloten wordt verklaard, een asbus te doen bijzetten
a.
in een eigen urnennis in de urnenmuur op veld 29 en 32
b.
in een eigen kinderurnennis op veld 31
6.
Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om een urn te doen bijzetten in een tulpennis
a.
voor een periode van 3 jaar
b.
voor een periode van 5 jaar
c.
voor een periode van 10 jaar
6.
Voor het plaatsen van een sierurn in de urnentuin voor een periode van 5 jaar op afdeling 32 en 33
7.
Aankoop kindergraf voor de duur van 10 jaar
B.
C.
1.
a.
b.
€
€
€
€
€
1.466,00
586,00
1.466,00
1.762,00
3.602,00
€
€
€
€
5.942,00
7.734,00
882,00
1.500,00
€
€
€
€
1.719,00
1.375,00
1.031,00
688,00
€
€
€
€
638,00
747,00
1.491,00
1.491,00
€
€
€
€
€
339,00
397,00
770,00
770,00
741,00
€
€
529,00
288,00
€
€
€
€
€
398,00
670,00
1.340,00
288,00
398,00
INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN GRAVEN OF URNENRUIMTEN
Voor het inschrijven en overboeken van graven, bijzettingen in graven, in urnennissen,
in urnentuinen, andere asbestemmingen, alsmede andere wijzigingen in het daartoe
bestemde register ter gemeentesecretarie, voor iedere boeking, overschrijving of wijziging
€
46,00
AANBRENGEN VAN GEDENKTEKENEN OF ANDERE VOORWERPEN OP URNENRUIMTEN
Voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het aanbrengen van gedenktekenen of andere
voorwerpen voor het plaatsen van een urn, indien deze niet is aangekocht via de
afdeling Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort:
op een gedenkzuil, voor een periode van 10 jaar, incl. de plaatsing
voor monumenten op graven waarvan het grafrecht is uitgegeven voor 1 januari 2005
€
€
198,00
133,00
Pagina 1 van 4
VERORDENING BEGRAAF- EN CREMATIERECHTEN TARIEVENTABEL 2014-1
D.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
2.
3.
4.
a.
b.
5.
a.
E.
1.
2.
3.
4.
a.
b.
F.
1.
2.
3.
a.
b.
c.
4.
a.
b.
5.
a.
6.
a.
b.
7.
8.
(HER)BEGRAVEN VAN OVERLEDENEN
Voor het (her)begraven van overledenen van ma t/m vrijdag tussen 8.00 en 15.15 uur of tijdens
de uren die het college van burgemeester en wethouders ingevolge de bepalingen tot
regeling van het gebruik en beheer van de algemene begraafplaatsen in afwijking daarvan
tijdelijk mochten hebben vastgesteld, in:
een eigen graf, geen grafkelder zijnde, gelegen aan een pad
een eigen graf, geen grafkelder zijnde, willekeurig gelegen in het bos
een grafkelder
een algemeen graf (inclusief kosten vergunning monument)
in het in het eerste lid genoemde recht is begrepen gebruik van de aula en condoleanceruimte
en het wegbrengen van de overledene naar het graf, gedurende 120 minuten,
gebruik van de muziekinstallatie en opname van de plechtigheid op cd en dvd;
De aanvangstijd voor de eerste plechtigheid is 9.15 uur
Verlenging van de begrafenisplechtigheid vanuit aula 1/koffiekamer 1 per blok van 30 minuten
De onder D1.a genoemde plechtigheid zonder gebruik van ruimte en gedurende 60 minuten
De onder D1.b genoemde plechtigheid zonder gebruik van de ruimte en gedurende 60 minuten
De onder D1.c genoemde plechtigheid zonder gebruik van ruimte en gedurende 60 minuten
De onder D1.d genoemde plechtigheid zonder gebruik van ruimte en gedurende 60 minuten
Indien de begrafenisstoet meer dan 10 minuten na het vastgestelde tijdstip op de
begraafplaats aankomt, wordt het volgens het eerste lid geheven recht voor elk tijdsverschil
van vijf minuten, waarmee deze tien minuten worden overschreden, verhoogd met
Voor het begraven van een lijk van een kind, jonger dan 1 jaar, bedraagt het recht een
vierde, en dat van een kind van 1 jaar of ouder, doch jonger dan 12 jaar, de helft van de
volgens de voorgaande leden geheven rechten.
Voor het begraven tijdens andere dagen en uren dan bedoeld in het eerste lid, worden de
volgens de voorgaande leden berekende rechten:
50% verhoogd indien de aanvangstijd van de plechtigheid ligt
op zaterdag tussen 8 en 12 uur en op werkdagen (ma-vr) na 15.15 uur.
75% verhoogd op zaterdag indien de aanvangstijd van de plechtigheid ligt op of na 12 uur.
Voor het gebruik van orgelbespeling bedraagt het recht
met organist
OPGRAVEN, RUIMEN EN SCHUDDEN VAN OVERLEDENEN
Het op aanvraag van een rechthebbende van een particulier graf opgraven, ruimen of schudden
van een overledene anders dan op rechterlijk gezag en na de wettelijke grafrusttermijn
Het op aanvraag van een belanghebbende van een algemeen graf opgraven, ruimen of schudden
van een overledene anders dan op rechterlijk gezag en na de wettelijke grafrusttermijn
Voor het opgraven van een overledene, anders dan op rechterlijk gezag en binnen de wettelijke
grafrusttermijn worden de werkelijke kosten van derden in rekening gebracht.
Voor het opgraven tijdens andere dagen en uren dan bedoeld in het eerste lid, worden de
volgens de voorgaande leden berekende rechten:
50% verhoogd indien de aanvangstijd van de plechtigheid ligt
op zaterdag tussen 8 en 12 uur en op werkdagen (ma-vr) na 15.00 uur.
75% verhoogd op zaterdag indien de aanvangstijd van de plechtigheid ligt op of na 12 uur.
BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN VERSTROOIEN VAN AS NA CREMATIE
Voor het bijzetten van een asbus in een eigen graf of een tweede of derde asbus in een
eigen urnenruimte,of een plaatsing van een urn in de urnenmuur of in de urnentuin
Voor het verstrooien van as op het veld bij het beeld van de Mooy of bij de gedenkzuil
Voor het verstrooien van as op een van de daarvoor bestemde terreinen:
met familie
zonder familie (asbussen van elders)
zonder familie (asbussen van crematorium Amersfoort)
Voor het bijzetten van een asbus of het verstrooien van as op andere tijden dan ma t/m vr
tussen 8.00 en 16.00 uur, worden de onder G lid 3 genoemde rechten:
50% verhoogd op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur
eerste asbusbijzetting in een graf op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur
Voor het bewaren van een asbus in een algemene nis:
voor de periode van het 2e halfjaar na crematie
Restitutie over een deel van de periode is niet mogelijk. Verlenging is per half jaar.
Voor het verstrooien van as elders
op zee, per schip, zonder familie
op zee, per vliegtuig, zonder familie
Voor het verzenden van een asbus binnen Nederland
Voor het verzenden van een asbus binnen Nederland, niet spoedeisend
Pagina 2 van 4
€
€
€
€
941,00
1.088,00
1.323,00
940,00
€
€
€
€
€
128,00
783,00
920,00
1.155,00
773,00
€
89,00
€
107,00
€
459,00
€
459,00
€
€
164,00
216,00
€
€
€
112,00
106,00
57,00
€
89,00
€
57,00
€
€
€
€
30,00
123,00
123,00
57,00
VERORDENING BEGRAAF- EN CREMATIERECHTEN TARIEVENTABEL 2014-1
G.
1.
a.
b.
c.
d.
e
f
2.
a.
b.
c.
d.
e.
H.
1.
a.
b.
c.
d
2
a
b
c
d
3
a.
b.
c.
d.
4
a.
b.
c.
d.
SCHOONHOUDEN VAN GRAVEN EN URNENRUIMTEN EN VAN GEDENKTEKENEN EN
ANDERE VOORWERPEN, ALSMEDE VAN BEPLANTINGEN OP GRAVEN EN HET
AANZIEN VAN HET PARK
Voor het schoonhouden van gedenktekenen en andere voorwerpen, alsmede van
beplantingen op graven,en het aanzien van het park er omheen, per jaar:
van een particulier graf gelegen in het bos op de begraafplaats rusthof
van een eigen urnenruimte
van een eigen graf, geen grafkelder zijnde, gelegen aan een pad
een eigen kindergraf
van een algemeen graf
van een plaats in de urnentuin
De rechten als bedoeld in onderdeel onder 1 kan uiterlijk voor de tijd
gedurende welke de begraafplaats geopend blijft worden afgekocht door betaling ineens van:
het dertigvoudig van het jaarlijks te heffen recht ten aanzien van eigen graven of
urnenruimten, indien dit recht voor onbepaalde tijd is uitgegeven;
het vijfentwintigvoud van het jaarlijks te heffen recht, indien dit recht voor de tijd van ten
hoogste 25 jaar is uitgegeven;
het tienvoud van het jaarlijks te heffen recht, gedurende een verlenging van de termijn als
bedoeld in onderdeel A van deze tarieventabel;
het tienvoud van het jaarlijks te heffen recht voor het onderhoud van gedenkstenen op
algemene graven.
incidenteel onderhoud aan een graf
CREMEREN
Voor het cremeren van een overledene:
van een persoon van 12 jaar en ouder
van een kind van één tot 12 jaar
van een kind beneden één jaar
In het in het eerste lid genoemde recht is begrepen gebruik van de aula en condoleance
ruimte van het crematorium, het wegbrengen van de overledene naar de crematieoven,
gedurende 90 minuten, gebruik van de muziekinstallatie, bewaren van de as in de
algemene nis gedurende het eerste half jaar na crematie, opname van de plechtigheid op
cd en dvd en ambtshalve verstrooiingen op zee
Indien alleen gebruik wordt gemaakt van familiekamer c.q. aula, dan is dit 75 minuten.
Zaterdagtoeslag
Voor het cremeren van een lijk waarbij de crematieplechtigheid in de aula en
de condoleance eindigt om 11:00 uur
van een persoon van 12 jaar en ouder
van een kind van één tot 12 jaar
van een kind beneden één jaar
In het in het eerste lid genoemde recht is begrepen gebruik van de aula en condoleance
ruimte van het crematorium, het wegbrengen van de overledene naar de crematieoven,
gedurende 90 minuten, gebruik van de muziekinstallatie, bewaren van de as in de
algemene nis gedurende het eerste half jaar, opname van de plechtigheid op cd en dvd en
ambtshalve verstrooiingen
Indien alleen gebruik wordt gemaakt van familiekamer c.q. aula, dan is dit 75 minuten.
Zaterdagtoeslag
Voor het cremeren van een lijk zonder gebruik van faciliteiten en zonder aanwezigheid
van familie:
van een persoon van 12 jaar en ouder
van een kind van één tot 12 jaar
van een kind beneden één jaar
Zaterdagtoeslag
Voor het cremeren van een lijk zonder gebruik van faciliteiten en met aanwezigheid
van familie gedurende 30 minuten:
van een persoon van 12 jaar en ouder
van een kind van één tot 12 jaar
van een kind beneden één jaar
Zaterdagtoeslag
Pagina 3 van 4
€
€
€
€
€
€
112,00
68,00
83,00
53,00
53,00
42,00
op aanvraag
€
€
€
1.091,00
554,00
285,00
€
216,00
€
€
€
897,00
455,00
235,00
€
216,00
€
€
€
€
497,00
249,00
126,00
126,00
€
€
€
€
689,00
345,00
173,00
126,00
VERORDENING BEGRAAF- EN CREMATIERECHTEN TARIEVENTABEL 2014-1
5
a
b
c
6
7
Verlenging van de crematieplechtigheid per blok van 30 minuten
het eerste half uur van de verlenging
het tweede half uur van de verlenging
het derde half uur van de verlenging
Voor het gebruik van de vleugel in de aula van het crematorium met pianist
Voor elke extra opname van de auladienst op cd of dvd, per stuk
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 februari 2014.
de griffier,
de voorzitter,
PUBLICATIEDATUM:
Pagina 4 van 4
€
€
€
€
€
305,00
188,00
131,00
110,00
24,00