De zomerschool - Rijksuniversiteit Groningen

De zomerschool: een effectieve interventie
tegen zittenblijven
S.E. Faber MSc.
Prof.dr. M.C. Timmerman
A.F. Kievitsbosch MSc.
November 2014
Inhoudsopgave
Samenvatting
3
1. Inleiding en vraagstellingen
7
2. De pilotstudie zomerscholen
2.1 De zomerschool: verschillende concepten
2.2 Reguliere zomerscholen en regionale arrangementen
2.3 Criteria voor deelname
2.3.1 Criteria voor deelnemende scholen
2.3.2 Criteria voor deelnemende leerlingen
2.4 Leerlingenprognose en uiteindelijke deelname
2.5 Tijdsperiode uitvoering zomerscholen en duur zomerscholen
2.6 Personele inzet
2.7 Vakken en toetsing
9
9
9
10
10
10
11
13
14
15
3. Zittenblijvers in het voortgezet onderwijs
3.1 Het landelijke beeld
3.2 Het beeld binnen de pilotscholen
3.3 Wat is het percentage leerlingen per school dat deelneemt aan de
zomerscholen?
3.4 Slagingspercentage zomerschool 2014
17
17
18
4. Duurzaam terugdringen van het zittenblijven
4.1 Duurzaam effect na één jaar
4.2 Kosten-batenanalyse van de zomerschool 2013
26
26
27
5. De zomerschool als educatieve interventie: een internationale reviewstudie
5.1 Periode 1970-2000
5.1.1 Wat is het effect van de zomerschool?
5.1.2 Wat zijn de kenmerken van effectieve zomerscholen?
5.2 Periode 2000-2014
5.2.1 Zomerscholen: verschillende typen
5.2.2 (Duurzame) effecten van zomerscholen
5.2.3 Samenvatting
5.3 Conclusies en aanbevelingen
29
29
29
30
31
31
31
34
34
6. Ervaringen van de projectleiders en docenten met de zomerschool
6.1 Inleiding
6.2 Methode
6.3 Procesanalyse: overeenkomsten en verschillen tussen de actoren betrokken
bij de zomerschool
6.3.1 Voorbereiding
6.3.2 Uitvoering
36
36
36
19
19
37
38
39
1
6.3.3 Het beeld van de ‘typische’ zomerschool leerling en leerlingen
die een eindsprint hebben getrokken om niet te hoeven deelnemen aan
de zomerschool
6.3.4 Visie op de effectiviteit van de zomerschool
6.4 Conclusie
7. Leerlingenevaluaties pilot zomerscholen 2014
7.1 Inleiding
7.2 Methode
7.3 Resultaten
7.3.1 Reden voor het zittenblijven en vaardigheden waar leerlingen het
afgelopen jaar moeite mee hadden
7.3.2 Wat waren de verwachtingen van leerlingen ten opzichte van de
zomerschool en zijn deze uitgekomen?
7.3.3 Hebben de leerlingen alles uit zichzelf gehaald wat erin zat? En
wat hielp leerlingen tijdens de zomerschool het meest?
7.3.4 De sfeer op de zomerschool en de begeleiding door de docenten
7.3.5 De pauze invulling en de tevredenheid hierover
7.3.6 Verbeterpunten, cijfer op de zomerschool en andere
opmerkingen
7.4 Conclusie
41
42
44
46
46
46
47
47
49
50
51
53
54
55
Literatuur
Bijlagen
Bijlage A: Onderzoekofferte ‘Zomerscholen tegen zittenblijven’
Bijlage B: Overzicht studies zomerscholen 2004-2014
Bijlage C: Interviewleidraad projectleider extern
Bijlage D: Interviewleidraad projectleider intern
Bijlage E: Enquête projectleider extern
Bijlage F: Enquête projectleider intern
Bijlage G: Enquête zomerschooldocent
Bijlage H: Codeboom
Bijlage I: Voorbeeld evaluatieformulier voor deelnemende leerlingen
2
Samenvatting
1. Effecten van zomerscholen tegen zittenblijven
In de zomer van 2014 is de zomerschool ingevoerd als educatieve interventie tegen het
zittenblijven op 15 scholen voor voortgezet onderwijs, waaraan 320 leerlingen deelnamen.
Van hen was 50% havoleerling en van deze groep leerlingen zat 71% in havo-4. Havo-4leerlingen zijn dus oververtegenwoordigd als deelnemers aan de zomerschool. De meest
gekozen vakken voor de zomerschool betreffen de zogenaamde kernvakken: wiskunde (33%),
Nederlands (13%) en Engels (11%). Na afloop zijn 276 leerlingen alsnog bevorderd naar het
volgende leerjaar, oftewel 86%. In vergelijking met 2013 is dit slagingspercentage ongeveer
gelijk (85%).
De verdeling van het aantal geslaagde jongens en meisjes is 61% versus 39%. Deze
percentages komen overeen met de verdeling van het totaal aantal jongens en meisjes dat
deelgenomen heeft. Van de geslaagden zat 31% in het VMBO, 48% in het HAVO en 21% in
VWO/Gymnasium (19%, resp. 2%).
Is het succes van de zomerschool blijvend? Met andere woorden, gaan de leerlingen die met
succes hebben deelgenomen aan de zomerschool, het schooljaar daarna ook over? Uit het
onderzoek blijkt dat het effect na één jaar nog steeds positief is: van de geslaagde
zomerschoolleerlingen (die dus bevorderd zijn naar het volgende leerjaar) is 75% eveneens
voor het schooljaar 2014-2015 bevorderd of geslaagd voor het eindexamen.
De zomerschool is behalve een educatief, ook een financieel succes. In vergelijking met de
kosten wanneer de leerlingen niet hadden deelgenomen aan de zomerscholen, wordt er bijna
een miljoen euro bespaard.
2. Evaluaties van projectleiders en docenten
Over het proces van voorbereiding en uitvoering van de zomerschool kunnen we
samenvattend concluderen dat de communicatie over de voorbereiding van de zomerschool
volgens de interne en externe projectleiders en de zomerschooldocenten over het algemeen
goed is verlopen. Niettemin hebben interne en externe projectleiders tijdens de voorbereiding
soms weerstand ervaren van docenten van de betreffende pilotschool. Zij geven als
verbeterpunt aan dat het doel van de zomerschool beter benadrukt dient te worden binnen de
betreffende pilotschool, zodat er meer draagvlak gecreëerd kan worden. Daarnaast noemen de
externe projectleiders en de zomerschooldocenten dat ze graag eerder betrokken wilden
worden bij de organisatie van de zomerschool binnen de pilotschool. Ook hierdoor kan er
vooraf binnen de school meer draagvlak gecreëerd worden en is er meer ruimte voor een
adequate voorbereiding.
Over de uitvoering heerst over het algemeen ook tevredenheid onder de actoren, met name
over communicatie en samenwerking, zowel binnen het zomerschoolteam als ook in het
contact met de pilotschool, met de deelnemende leerlingen en met de ouders. Over de inzet
3
van de meeste leerlingen is men eveneens tevreden, maar er zijn ook problemen ervaren met
deelnemende leerlingen. Een belangrijk probleem waren de incomplete informatiepakketten.
Hier ligt een verbeterpunt voor de uitvoering. Daarnaast is er verbetering nodig wat betreft de
vakinhoudelijke expertise van zomerschooldocenten. Meerdere docenten moesten nu vakken
begeleiden waarvoor ze niet waren opgeleid.
Alle actoren hebben een beeld van het type leerling dat de zomerschool volgt. De ‘typische’
zomerschoolleerling is een leerling die een gebrek aan inzet getoond heeft in het afgelopen
jaar of een leerling die deelneemt aan de zomerschool vanwege ziekte of een probleem in de
privésfeer. Ook geven sommige actoren aan dat er leerlingen deelnemen omdat zij het niveau
onvoldoende beheersen doordat de leerweg die zij volgen eigenlijk te hoog gegrepen is. De
indruk bestaat dat er leerlingen zijn geweest die een eindsprint hebben getrokken om niet aan
de zomerschool te hoeven deelnemen.
Zowel interne- en externe projectleiders als zomerschooldocenten vinden de zomerschool als
interventie tegen zittenblijven een goed initiatief en zien het als een effectieve manier om
zittenblijven terug te dringen. De motivatie van leerlingen wordt gezien als een belangrijke
factor die bijdraagt aan de kans op succes. Sommigen van de docenten en projectleiders
betwijfelen echter wel of het mogelijk is om in twee weken een tekort duurzaam te kunnen
compenseren. Succesfactoren van de zomerschool zijn volgens alle actoren dat er voor de
uitvoering extern personeel wordt ingezet, het werken van leerlingen in kleine groepjes en
positieve en enthousiaste begeleiding. Suggesties om de effectiviteit van de interventie te
vergroten zijn de verbetering van de voorbereiding, de betrokkenheid van de externe
projectleiders en de zomerschooldocenten en het aanleveren van complete
informatiepakketten.
3. Evaluaties van leerlingen
Uit de analyse van een subsample van leerlingenevaluaties (n=60) is een duidelijk beeld naar
voren gekomen over hoe deelnemende leerlingen over de zomerschool denken, wat hun
ervaringen zijn en welke suggesties zij hebben om de zomerschool te verbeteren. De
verwachtingen die de leerlingen vóór de zomerschool hadden, kwamen vaak uit. Ook zijn
leerlingen van mening dat ze eruit hebben gehaald wat erin zat voor zichzelf en dat zij het
meeste geholpen zijn door de docenten en studiecoaches. Het merendeel van de leerlingen
vond de sfeer op de zomerschool goed tot uitstekend, evenals de begeleiding door de
docenten. Leerlingen waren echter over de vakinhoudelijke expertise van de docenten het
meest kritisch in hun suggesties voor verbeterpunten van de zomerschool. In de pauzes gingen
leerlingen vaak met elkaar kletsen of even naar het winkelcentrum. De vraag wat ze van de
invulling van de pauzes vonden is soms verkeerd begrepen, maar werd positief gewaardeerd.
Leerlingen uit de steekproef van de pilot zomerscholen 2014 geven de zomerschool dit jaar
een iets hoger cijfer, een 7.95 (7.85 in 2013). Kortom, er is een groot aantal positieve aspecten
aan de zomerschool, maar er is hier en daar nog ruimte voor verbetering.
4
4. Internationaal onderzoek naar de zomerschool als educatieve interventie tegen
zittenblijven
De resultaten van dit onderzoek zijn in lijn met die van eerder, buitenlands onderzoek. Ook
daaruit komt naar voren dat er een positief effect is van zomerscholen als middel tegen
zittenblijven voor het merendeel van de leerlingen die daaraan deelnemen. Echter, over de
duurzaamheid van het positieve effect van de zomerschool is ook in het buitenland weinig
bekend. Voor zover er naar een duurzaam effect is gekeken betreft dit, evenals in dit
pilotonderzoek, een periode van één jaar. Uit het enige onderzoek naar de duurzame
effectiviteit van de zomerschool (langer dan één jaar) als interventie tegen het zittenblijven in
de Verenigde Staten kwam naar voren dat er sprake kan zijn van duurzame effecten wanneer
leerlingen twee of meer keren (zomers) aan de zomerschool meedoen.
5. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies:
1. De zomerschool maakt verschil; in de pilotstudie van 2014 heeft 86% van de
deelnemende leerlingen (n=320) de zomerschool met succes afgerond;
2. De meest gekozen vakken op de zomerschool zijn de ‘kernvakken’ (Wiskunde,
Engels, Nederlands);
3. Havoleerlingen, met name havo-4 leerlingen zijn oververtegenwoordigd als
deelnemers van de zomerscholen;
4. De verdeling jongens-meisjes is ongeveer ⅔-⅓;
5. De effecten van zomerscholen zijn vooral onderzocht voor taalvakken en
rekenen/wiskunde;
6. De zomerschool is effectief voor alle leerlingen, maar het tot dusver verrichte
(buitenlandse) onderzoek is niet eenduidig over de vraag voor welke groepen
leerlingen de zomerschool effectiever is (bijvoorbeeld leerlingen in
achterstandssituaties)
7. De zomerschool, mits vroeg, preventief en herhaald ingezet, heeft de potentie de
ongelijkheid in het onderwijs te verminderen;
8. Het is onbekend of zomerscholen duurzaam effectief zijn, langer dan één jaar;
9. Er zijn geen studies verricht naar de effecten van meerjarige zomerscholen;
10. Er is weinig bekend over het cumulatieve effect van zomerscholen;
11. De zomerschool is effectiever naarmate aan de volgende kenmerken voldaan is:
- Leren in kleinere groepen (max. 15 leerlingen)
- Leren aan de hand van duidelijk gestructureerde lesstof
- Activerende werkvormen
- Geselecteerde en gekwalificeerde leerkrachten
- Een positieve houding en betrokkenheid van zomerschoolleerkrachten
- Ouderbetrokkenheid
5
Aanbevelingen voor nader onderzoek:
De zomerschool is een effectieve interventie tegen zittenblijven in het voorgezet onderwijs,
althans voor één jaar. Of leerlingen die aan de zomerschool met succes hebben deelgenomen
ook in de daarop volgende schooljaren overgaan en het voortgezet onderwijs afronden zonder
doublures, is de vraag. Het antwoord daarop is van belang als argument voor toekomstige
keuzes voor de invoering van de zomerschool op grotere schaal in het Nederlandse voortgezet
onderwijs. Daarom is onze belangrijkste aanbeveling erop gericht het duurzame effect van
zomerscholen te onderzoeken in een longitudinaal onderzoek, waarin van jaar op jaar de
voortgang van deelnemende leerlingen aan de zomerschool wordt gevolgd. Daarnaast is een
andere aanbeveling om grotere zomerscholen (of regionale arrangementen) in te voeren in
toekomstig onderzoek. Op die manier kunnen meer vakdocenten worden ingezet, waardoor de
kans kleiner is dat er voor sommige vakken die leerlingen volgen geen vakdocent aanwezig
is.
1. Representatieve studies van longitudinale effecten van zomerscholen zijn nodig om de
duurzaamheid van zomerscholen te onderzoeken en de representativiteit van de
effecten van zomerscholen te vergroten;
2. Onderzoek naar de cumulatieve effecten van meerjarige zomerschoolprogramma’s;
3. Onderzoek naar eventueel verschillende effecten van zomerschoolprogramma’s voor
verschillende groepen leerlingen (onderscheiden naar sociaaleconomische status,
sekse, leerjaar).
6
1. Inleiding en vraagstellingen
Het zittenblijverspercentage in het voortgezet onderwijs in Nederland is relatief hoog in
vergelijking met andere OECD1-landen. Het OECD-gemiddelde van het percentage leerlingen
dat in het voortgezet onderwijs blijft zitten is 14,3%, terwijl in Nederland ruim één op de vijf
scholieren wel eens een jaar heeft moeten overdoen. Een ‘zittenblijver’ is gedefinieerd als een
leerling die in hetzelfde leerjaar zit als in het voorgaand schooljaar, op hetzelfde
onderwijstype (De Bont & Amsing, 2014). Naast een barrière in de schoolloopbaan van
leerlingen is zittenblijven ook kostbaar. Beide redenen zijn aanleiding genoeg geweest voor
de Inspectie van het Onderwijs om de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland aan te
bevelen meer preventief te werk gaan om het relatief hoge zittenblijverspercentage te
verminderen (Inspectie van het Onderwijs, 2011; 2012).
CNV Onderwijs en de VO-raad initieerden een pilotstudie naar de effectiviteit van de
zogenaamde ‘zomerschool’, waaraan in 2013 en in 2014 een beperkt aantal scholen deelnam.
Door deelname aan de zomerschool worden leerlingen in staat gesteld vóór het nieuwe
schooljaar de gemiste stof te beheersen, waardoor zij alsnog kunnen voldoen aan de criteria
voor het overgaan naar het volgende leerjaar (De Bont & Amsing, 2014).
BMC heeft de uitvoering van de eerste Pilot Zomerscholen op zich genomen, in 2013. Voor
de tweede pilot, in 2014, hebben CNV Onderwijs en de VO-raad de Rijksuniversiteit
Groningen de opdracht gegeven om, parallel aan de uitvoering van de pilot, een
onafhankelijk, extern onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van de zomerschool in
2014. Naar aanleiding van de uitvoering van de pilotstudie in 2013 zijn de volgende
onderzoeksvragen geformuleerd:
1)
2)
Welke bijdrage levert de zomerschool aan het substantieel terugdringen van het
aantal zittenblijvers in de pilotscholen?
Draagt de zomerschool bij aan het duurzaam terugdringen van het aantal
zittenblijvers in de pilotscholen?
Om deze vragen te beantwoorden is een aantal subvragen opgesteld over de landelijke
omvang van het zittenblijven, per schooljaar, schoolsoort en deelnemende (pilot) school 2 .
Vraag 1 en 2 worden beantwoord aan de hand van cijfermatige gegevens.
Naast deze, meer kwantitatief georiënteerde onderzoeksvragen, zijn ook twee kwalitatieve
onderzoeksvragen geformuleerd. De derde onderzoeksvraag is erop gericht in kaart te brengen
wat er uit buitenlands onderzoek bekend is over de effecten van zomerscholen tegen het
zittenblijven en de vierde onderzoeksvraag gaat in op de evaluaties van projectleiders en
docenten:
3)
1
2
Wat is er in de literatuur bekend over zomerscholen als interventie vanuit een
pedagogisch, onderwijskundig en economisch perspectief?
Organisation for Economic Co-operation and Development
Voor een gedetailleerd overzicht van alle subvragen, zie bijlage A: Onderzoek offerte ‘Zomerscholen tegen zittenblijven’.
7
4)
Hoe hebben de deelnemende scholen de pilot uitgewerkt en wat was hierbij de
procedure?
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen zijn vier deelonderzoeken uitgevoerd
naar de ervaringen met de zomerschoolpilot van vier groepen betrokkenen (‘actoren’): de
interne projectleiders, de externe projectleiders, de zomerschooldocenten en de leerlingen die
dit jaar aan de zomerschool hebben deelgenomen.
Dit onderzoeksrapport is opgebouwd aan de hand van de vier onderzoeksvragen. Na een korte
beschrijving van de uitvoering van de pilot en van de zomerscholen die hebben deelgenomen
aan de pilot in 2014 (H2) volgen de hoofdstukken met de onderzoeksresultaten. Allereerst de
cijfermatige analyses en effecten van de zomerschoolpilot 2014 (H3); vervolgens besteden we
aandacht aan de tweede onderzoeksvraag naar eventuele duurzame effecten van de
zomerschool door middel van een vergelijking tussen de pilot 2013 en die uit 2014 (H4); in
H5 komen drie groepen ‘actoren’ aan het woord over de organisatie, voorbereiding en
uitvoering van de zomerschool op de pilotscholen 2014 (interne en externe projectleiders en
zomerschooldocenten); wat leerlingen van de zomerschool vonden komt aan bod in H6 en een
internationale literatuurstudie over de zomerschool als educatieve interventie staat in H7
centraal. Het rapport wordt voorafgegaan door een samenvatting waarin de belangrijkste
conclusies zijn opgenomen.
8
2. De pilotstudie zomerscholen
In dit hoofdstuk wordt de opzet van de pilot beschreven. Er zijn verschillende concepten van
de interventie zomerschool (2.1) en verschillende vormen, zoals het verschil tussen de
reguliere zomerschool en het regionaal arrangement (2.2). Tevens worden in deze paragraaf
de criteria voor deelname aan de pilot beschreven, zowel voor de scholen als voor de
leerlingen (2.3). Vervolgens komen de prognoses aan bod die de scholen vooraf hebben
gemaakt van het te verwachten aantal deelnemers aan de zomerschool, afgezet tegen het
uiteindelijk aantal deelnemers aan de zomerscholen (2.4). In paragraaf 2.5 wordt de periode
beschreven waarin de zomerscholen hebben plaatsgevonden. De personele inzet komt aan bod
in paragraaf 2.6 en de verschillende vakken en de manieren van toetsing in paragraaf 2.7.
2.1 De zomerschool: verschillende concepten
Het concept van de zomerschool kan volgens De Bont en Amsing (2013, p. 9) omschreven
worden als ‘(…) een korte, maar intensieve periode in de zomervakantie [om] opgelopen
achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar te hoeven overdoen’. De
bezetting van de zomerschool bestaat uit andere docenten dan de eigen docenten, die per
externe docent een groep van maximaal zes leerlingen begeleiden. In het handboek Pilot
Zomerscholen (De Bont & Amsing, 2013, p. 5) is de zomerschool omschreven als een
educatieve interventie met de volgende kenmerken:
-
twee weken lang intensief aan het werk met de stof;
1-op-6 begeleiding;
focus op de inhoud en studievaardigheden;
het pedagogische klimaat bestaat uit een positieve en enthousiaste sfeer,
gelijkwaardigheid en rust;
in een andere setting met een andere ‘look en feel’(onder meer door de inzet van
anderen dan eigen docenten).
De hierboven beschreven gedachte achter de zomerscholen is gecommuniceerd naar de
scholen die hebben deelgenomen aan de pilot.
2.2 Reguliere zomerscholen en regionale arrangementen
Naast reguliere zomerscholen zijn er in het tweede pilotjaar (2014) ook zomerscholen
georganiseerd als regionaal arrangement. Dit houdt in dat scholen uit een bepaalde regio
gezamenlijk de zomerschool georganiseerd en uitgevoerd hebben. Dit betekende dat
leerlingen van verschillende scholen het programma op één locatie - één van de scholen uit
het regionaal arrangement - hebben gevolgd.
Er zijn twee redenen geweest voor het organiseren van een regionaal arrangement. Met het
oog op het eventueel doorzetten van de zomerscholen in de zomer van 2015 is gekeken naar
mogelijkheden en modellen om scholen zelf een zomerschool te kunnen laten organiseren.
9
Hierbij kwam naar voren dat samenwerking met andere scholen voor de hand lag. Daarom
werd gedacht om de zomerscholen op regionaal niveau te organiseren in plaats van op lokaal
niveau. Een andere reden voor het organiseren van de regionale arrangementen was het
vergroten van het aantal deelnemende leerlingen in de pilot.
2.3 Criteria voor deelname
Zowel de scholen als de leerlingen dienden aan een aantal criteria te voldoen om te mogen
deelnemen aan de pilot.
2.3.1 Criteria voor deelnemende scholen
Vanuit CNV Onderwijs en de VO-raad is gestreefd naar diversiteit onder de deelnemende
scholen voor wat betreft de geografische spreiding, grotere en kleinere woonkernen,
bevolkingssamenstelling en verschillende onderwijstypen. Na de wervingsronde zijn er 15
scholen geselecteerd om deel te nemen aan het tweede pilotjaar van de zomerscholen (2014).
Hiervan hebben 12 scholen ook tijdens het eerste pilotjaar meegedaan in 2013.
De 15 deelnemende scholen waren als volgt verspreid over verschillende provincies: één
school in de provincie Utrecht; in drie provincies, namelijk Drenthe, Gelderland en
Overijssel, hebben steeds twee scholen meegedaan; in de provincies Noord- Brabant en ZuidHolland deden in beide provincies vier scholen mee.
2.3.2 Criteria voor deelnemende leerlingen
Om aan de zomerschool deel te kunnen nemen moesten leerlingen aan bepaalde criteria
voldoen. Deze criteria zijn opgesteld door BMC en aangereikt aan de scholen.
1. Allereerst was het een voorwaarde dat leerlingen niet aan de bevorderingsnorm van de
school voldeden en zouden blijven zitten. Wanneer dit het geval was, en ze niet eerder waren
blijven zitten, kwamen ze in aanmerking voor deelname aan de zomerschool. Leerlingen die
een achterstand hadden maar wel waren bevorderd naar het volgende leerjaar, behoorden niet
tot de doelgroep van de zomerschool.
2. Een beperkte noodzaak tot reparatie en
3. De schatting dat het realistisch was dat de leerling de achterstand in twee weken kon
wegwerken. Uitgangspunt van de zomerschooldeelname is dat leerlingen in twee weken tijd
de achterstand kunnen wegwerken, zodat er een voldoende basis wordt gelegd om het
volgende leerjaar mee te kunnen komen. Leerlingen werken daarom maximaal aan twee
vakken in de zomerschool. Het moest hoogstwaarschijnlijk zijn dat het vereiste niveau na
afloop van de zomerschool bereikt was3.
3
Daarnaast mochten leerlingen in niet meer dan drie kern- of profiel(keuze)vakken tekorten hebben. Ook moesten de vakken LO, CKV en
LOB voldoende zijn afgerond, en het tekort bij LV en maatschappijleer mocht niet meer dan één punt bedragen.
10
4. Van de leerlingen moest een positieve inzet en werkhouding verwacht kunnen worden
gedurende de zomerschool.
Op basis van deze criteria voor deelname zijn er door de scholen prognoses opgesteld van het
aantal in aanmerking komende leerlingen. De scholen dienden een schatting te maken van het
minimaal en maximaal aantal leerlingen dat zou kunnen deelnemen.
Aan de interne projectleiders (n=10) is in de enquête of het interview de vraag gesteld op
basis van welke criteria leerlingen in de prognose terecht kwamen (met andere woorden: in
aanmerking kwamen voor de zomerschool). Interne projectleiders geven hierop verschillende
antwoorden, de een ook uitgebreider dan de ander. Het eerste criterium voor deelnemende
leerlingen, namelijk dat de leerling niet aan de bevorderingsnorm voldoet (door bijvoorbeeld
in de bespreekzone te zitten, soms wat gedetailleerder door een maximaal aantal tekorten te
noemen voor een maximaal aantal vakken), is iets wat de overgrote meerderheid van de
interne projectleiders noemen (n=8). Eén interne projectleider gaf aan niet met prognoses te
werken (en in die zin dus ook geen criteria voor die prognose te hanteren 4) en één interne
projectleider noemde de bevorderingsnorm niet tijdens het interview. Deze interne
projectleider noemde echter wel de andere drie criteria voor leerlingen om deel te nemen aan
de zomerschool.
Daarnaast werd het criterium dat er een realistische schatting moest zijn dat de leerling de
achterstand in twee weken kon wegwerken (criterium 3) door de helft van de interne
projectleiders (n=5) genoemd. Het tweede criterium (een beperkte noodzaak tot reparatie) en
het vierde criterium (positieve inzet en werkhouding van de leerling) werden steeds door één
interne projectleider genoemd. Ook beschreven vijf interne projectleiders in totaal elf andere
voorwaarden die zij aan de leerling stelden. Dit kon bijvoorbeeld zijn dat de docenten het
voor deze leerling niet verstandig of zinvol vonden om te blijven zitten of dat minimaal de
helft van de docenten positief moesten adviseren om de leerling naar de zomerschool te laten
gaan5.
2.4 Leerlingenprognose en uiteindelijke deelname
Tijdens de voorbereiding van het tweede pilotjaar in 2014 is evenals in 2013 gewerkt met
prognoses. De interne projectleiders zijn vanaf mei 2014 gevraagd om het verwachte aantal
4
Welke criteria dan wel werden gehanteerd om leerlingen te laten deelnemen wordt niet duidelijk uit het
interview.
5
Andere voorwaarden die interne projectleiders stelden waren: leerling is lui, het gaat alleen om leerlingen klas 2 en 3 vmbo, leerlingen die
in schooljaar 2012-2013 op contractbasis in een volgende klas zijn geplaatst, komen niet in aanmerking voor de zomerschool,
leerlingen die in schooljaar 2012-2013 in de Rebound zijn geplaatst, komen niet in aanmerking voor de zomerschool, leerlingen die
een recent capaciteitenonderzoek hebben gehad, met een duidelijk advies voor een andere leerroute, komen niet in aanmerking voor
de zomerschool, tijdens de overgangsvergadering (begin juli) wordt een voorgenomen besluit tot bevordering genomen. Dat
betekent dat de leerling over is indien de leerling de afgesproken toetsen haalt. Op deze wijze is er geen extra overgangsvergadering
na de twee weken zomerschool meer nodig, het mocht niet leiden tot een verbetering van het schoolexamen cijfer, leerling moest
met het ophalen van een vak over kunnen gaan, zomerschool was niet bedoeld om naar een hoger niveau te gaan.
11
deelnemers door te geven. Deze prognose is evenals in 2013 gebaseerd op tussenrapporten
van de leerlingen. Er werd verwacht dat de prognoses in 2014 accurater zouden zijn dan in
2013, doordat de interne projectleiders na hun deelname in 2013 nu beter bekend waren met
de criteria voor selectie van de leerlingen.
In tabel 2.1 is per school het geschatte minimale en maximale aantal leerlingen en het
daadwerkelijke aantal deelnemende leerlingen weergegeven.
Tabel 2.1 Prognose aantal deelnemers en uiteindelijk aantal deelnemers per
school, pilot 2014
School
Prognose
Min.
Max.
Uiteindelijk aantal deelnemers
School 1*
24
24
22
School 2
19
19
19
School 3
5
5
4
School 4
29
29
28
School 5
10
10
1**
School 6
30
30
17
School 7
40
40
29
School 8
10
20
9
School 9
10
10
4
School 10*
150
180
79
School 11
25
30
23
School 12
10
25
13
School 13
30
35
30
School 14
20
20
33
School 15
25
33
9
Totaal
437
510
320
* Regionaal arrangement
** Leerling heeft meegedaan op andere school
De verwachting was dat het aantal leerlingen dat deel zou nemen aan het tweede pilotjaar uit
zou komen op minimaal 437 leerlingen en maximaal 510 leerlingen. Het uiteindelijke aantal
deelnemende leerlingen viel echter lager uit dan verwacht: aan het tweede pilot jaar in 2014
hebben 320 leerlingen deelgenomen.
Op één school (school 14) waren er meer deelnemers dan op basis van de prognose verwacht
was. Op drie scholen viel het daadwerkelijk aantal deelnemers binnen de prognose. Op de
andere elf scholen was het aantal deelnemers (veel) lager dan men verwacht had.
Op één school (school 5) was er slechts één leerling die deelnam, terwijl werd verwacht dat
het aantal deelnemers op tien leerlingen zou uitkomen. Doordat er vanuit BMC gesteld is dat
er minimaal twee leerlingen moeten deelnemen om de zomerschool te laten plaatsvinden, kon
er op deze school niet gestart worden. De desbetreffende leerling heeft deelgenomen aan een
andere zomerschool (school 1).
In onderstaande tabel (2.2) is per school het aantal leerlingen weergegeven dat deelnam,
onderverdeeld naar geslacht, leerweg en leerjaar.
12
Tabel 2.2 Overzicht deelnemers pilot 2014 per geslacht, leerweg en leerjaar
Geslacht
Leerweg
Leerjaar
Jongen Meisje VMBO HAVO VWO Gym. 1 2 3 4
School 1* 13
10
4
18
1
4
19
School 2
15
4
19
2 17
School 3
4
0
3
1
3
1
School 4
14
14
21
7
2 8 16
School 5
School 6
7
10
15
2
1 11 5 School 7
18
11
7
14
8
4 4 13
School 8
5
4
9
- 4 5
School 9
4
0
2
2
2 1 1
School 10* 47
32
31
26
14
7
3 30 13 27
School 11 10
13
19
4
22
School 12 10
3
3
2
6
2 5 3 1
School 13 22
8
30
7 8 15
School 14 19
14
7
14
12
1 7 10 12
School 15 8
1
5
3
1
3 1 3
Totaal
196
124
91
163
55
8
7 80 74 135
Missing
3
1
Totaal
320
320
320
* Regionaal arrangement
5
2
8
5
1
2
3
2
23
Uit de tabel valt af te lezen dat 102 leerlingen (23 van school 1 en 79 van school 10, 32%)
deel hebben genomen aan een regionaal arrangement en 218 leerlingen (68%) aan de reguliere
zomerschool. De verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen varieert. Zo
volgden 91 vmbo leerlingen de zomerschool, zijn 163 leerlingen in de pilot afkomstig van de
havo, 55 leerlingen zijn van het vwo en 8 deelnemende leerlingen zitten op het gymnasium.
Wanneer het aantal leerlingen wordt opgesplitst in percentages, dan blijkt dat 50,9% van alle
deelnemers havoleerlingen zijn. Van deze groep leerlingen zit 71% in havo-4. Havo-4
leerlingen zijn dus oververtegenwoordigd als deelnemers aan de zomerschool. De leerlingen
in het vierde leerjaar waren oververtegenwoordigd: 42% van de leerlingen zat in dit leerjaar.
25% van de leerlingen zaten in het tweede leerjaar en 23% van de leerlingen in het derde
leerjaar. De overige leerlingen zaten in het eerste (2%) of vijfde leerjaar (7%).
2.5 Tijdsperiode uitvoering zomerscholen en duur zomerscholen
De zomerscholen in de pilotstudie hebben allemaal plaatsgevonden aan het begin van de
zomervakantie. Aangezien de start van de zomervakantie per regio verschilt, zijn de
zomerscholen ook op verschillende momenten gestart. De eerste zomerschool begon op 27
juni en de laatste zomerschool was op 29 juli klaar (zie tabel 2.3).
Tabel 2.3 Data van de zomerscholen
School
Datum
School 1*
27 juni – 10 juli
School 2
2 juli – 10 juli
School 3
3 juli – 16 juli
School 4
2 juli – 16 juli
Aantal dagen zomerschool
10 werkdagen
7 werkdagen
10 werkdagen
11 werkdagen
13
School 5
School 6
School 7
School 8
School 9
School 10*
School 11
School 12
School 13
School 14
School 15
7 juli -18 juli
9 juli-18 juli
8 juli – 18 juli
14 juli -25 juli
10 juli – 23 juli
14 juli -25 juli
14 juli -25 juli
14 juli – 23 juli
15 juli -25 juli
16 juli – 30 juli
16 juli-29 juli
10 werkdagen
8 werkdagen
9 werkdagen
10 werkdagen
10 werkdagen
10 werkdagen
10 werkdagen
8 werkdagen
9 werkdagen
11 werkdagen
10 werkdagen
Uit evaluatiesessies met docenten van de zomerschool en schoolprojectleiders na afloop van
het eerste pilotjaar (2013) is als aanbeveling gegeven dat tijdens het tweede pilotjaar het
format van tien werkdagen strak zou worden gehanteerd. Hier is dit jaar (2014) niet door alle
scholen aan voldaan. Zo is er één school (school 2) waarin een periode van zeven werkdagen
werd aangehouden, bij twee scholen duurde de zomerschool acht werkdagen en bij twee
pilotscholen duurde de zomerschool negen werkdagen. Acht van de vijftien scholen hebben
de looptijd van 10 werkdagen aangehouden.
2.6 Personele inzet
Gedurende de pilot zijn er verschillende actoren ingezet op de deelnemende scholen. Het team
van de zomerschool bestond uit een interne projectleider, een externe projectleider,
verschillende zomerschooldocenten en studiecoaches. De zomerschooldocenten en
studiecoaches zijn extern, dat wil zeggen ingehuurd door BMC – dus niet van de ‘eigen’
school. De zomerschooldocenten zijn ingezet vanwege hun vakinhoudelijke expertise en de
studiecoaches brengen expertise in op het gebied van motivatie(problemen) van leerlingen.
Daarnaast leren studiecoaches de leerlingen een realistische planning te maken en kunnen zij
de leerlingen helpen met strategieën voor het bestuderen van de stof. In het eerste jaar van de
pilot (2013) is gebleken dat hulp bij deze vaardigheden nodig is. Niet alle
zomerschooldocenten zijn bevoegd; sommige van hen volgen nog een lerarenopleiding (eerste
of tweede graad). In onderstaand overzicht (tabel 2.4) is de bevoegdheid en de achtergrond
van de studiecoaches en docenten weergegeven.
14
Tabel 2.4 Verdeling personele inzet
Functie in
zomerschool
Docent
Bevoegdheid
Achtergrond
Graad
Aantal
Lio
HU/Fontys
UU
Studiekring
2e graads
1e graads
2e graads
1e graads
2e graads
1e graads
2e graads
1e graads
10
1
5
9
0
2
8
1
10
17
Afgestudeerd
Studelta
Freelance
Studiecoach
(mini) projectleider
Nvt
Nvt
EduStaf/BMC
EduStaf/BMC
In totaal zijn er 46 docenten en studiecoaches ingezet. Een aantal docenten heeft op twee
pilotscholen gewerkt. De verdeling van het aantal docenten in opleiding en het aantal
docenten met een lesbevoegdheid is 2:3. De verdeling van het aantal 1e graad docenten in
vergelijking met het aantal 2e graad docenten is 55% tegenover 45%. Daarnaast zijn er tien
studiecoaches ingezet. De studiecoaches hadden geen lesbevoegdheid maar wel een opleiding
gevolgd in de orthopedagogiek, psychologie of sociaal maatschappelijke hulpverlening.
2.7 Vakken en toetsing
Tijdens het eerste pilotjaar in 2013 waren leerlingen minimaal met één vak bezig en maximaal
met vijf. Op basis van deze ervaring heeft BMC richtlijnen meegegeven wat betreft het aantal
vakken (zie criteria deelnemende leerling). De pilotscholen hadden echter de vrijheid om zelf
te bepalen voor hoeveel vakken leerlingen naar de zomerschool gingen. Van alle leerlingen
werkte 43% van leerlingen aan één vak, 56% aan twee vakken en vier leerlingen werkten aan
drie vakken (tabel 2.5)
15
Tabel 2.5 Verdeling vakken in de zomerschool
Vak
%
Wiskunde
33%
Nederlands
13%
Engels
11%
Duits
7%
Scheikunde
6%
Frans
5%
Economie
5%
Geschiedenis
5%
Natuurkunde
4%
Biologie
4%
Aardrijkskunde
2%
M&O
2%
Klassieke talen
0,80%
Informatica
0,20%
Spaans
0,20%
De meest gekozen vakken voor de zomerschool betreffen de zogenaamde kernvakken:
wiskunde (33%), Nederlands (13%) en Engels (11%). Dit hangt wellicht samen met de
invoering in 2013 van de zogenaamde ‘kernvakkenregel’ in havo en vwo. Deze houdt in dat
leerlingen op hun examen voor deze drie vakken ten hoogste één 5 als eindcijfer (gemiddelde
van schoolexamen en centraal examen) mogen halen (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2013).
Mogelijk heeft deze maatregel gestimuleerd dat leerlingen in de voor-examenklassen (havo-4
en vwo-5) naar de zomerschool gaan, aangezien havo-4 oververtegenwoordigd is in de pilot
zomerscholen 2014.
16
3. Zittenblijvers in het voortgezet onderwijs
Gegevens over het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs worden jaarlijks
verzameld door Schoolinfo. De in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers over het aantal
zittenblijvers in voorgaande jaren, zowel landelijk als op de pilotscholen, zijn door Schoolinfo
aangeleverd. De cijfers over het aantal zittenblijvers, zowel landelijk als op de pilotscholen,
zijn door DUO beschikbaar gesteld. In paragraaf 3.1 is het landelijke beeld beschreven. In
paragraaf 3.2 staat het beeld binnen de pilotscholen voor wat betreft het percentage
zittenblijvers centraal. Het percentage leerlingen per school dat deelneemt aan de
zomerscholen wordt besproken in paragraaf 3.3 en in paragraaf 3.4 is het slagingspercentage
van de zomerschool 2014 weergegeven
3.1 Het landelijke beeld
In tabel 3.1 is vanaf schooljaar 2010-2011 tot en met schooljaar 2012-2013 het landelijke
beeld gegeven van het zittenblijven, onderverdeeld naar leerweg en leerjaar
Tabel 3.1 Landelijke beeld percentage zittenblijvers
% doublures
2010-2011
2011-2012
Leerjaar 1
1,74
1,80
Leerjaar 2
3,33
3,29
vmbo
3,39
3,40
vmbo-(g)t
4,96
4,53
havo
4,60
4,40
vwo
2,08
2,08
Leerjaar 3
4,82
4,98
4,44
5,39
vmbo-b
3,09
3,44
vmbo-k
6,02
6,15
vmbo-(g)t
8,36
7,60
havo
2,40
2,42
vwo
Leerjaar 4
7,12
7,37
Havo
13,91
13,93
vwo
6,24
5,57
Leerjaar 5
6,55
6,27
vwo
6,46
6,63
Leerjaar 6
4,50
4,63
Totaal
4,50
4,60
2012-2013
1,77%
3,24%
3,55
4,34
4,19
1,87
4,80
5,35
3,20
5,87
7,06
2,74
7,17
13,56
5,48
5,80
6,20
3,55
4,40
Het landelijk percentage zittenblijvers in de periode 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 ligt
tussen de 4,4 en 4,6%. In 2011-2012 stijgt het percentage met 0,1% ten opzichte van 20112012. In 2012-2013 daalt het percentage met 0,2%. Opgesplitst naar de verschillende
leerjaren is deze dalende trend eveneens waarneembaar.
Zittenblijven is vooral een probleem in het vierde en vijfde leerjaar, maar ook in leerjaar drie
is het zittenblijven in het havo aanzienlijk (8,36%, 7,60%, 7,06%). In leerjaar drie liggen ook
17
de gemiddelde percentages zittenblijven in vmbo-(g)t en vmbo-b (2011-2013 en 2012-2013)
boven het gemiddelde. De percentages in leerjaar 4 en leerjaar 5 liggen in havo en vwo
allemaal (ver) boven het gemiddelde, met havo-4 als uitschieter (13,91%, 13,93%, 13,56%).
Deze groep leerlingen is in de Pilot Zomerscholen ook oververtegenwoordigd.
3.2 Het beeld binnen de pilotscholen
In deze paragraaf zal worden beschreven wat het beeld is binnen de deelnemende scholen wat
betreft het percentage zittenblijvers. Er zal gekeken worden naar de jaren 2010-2011, 20112012 en 2012-2013. In tabel 3.2 is het percentage zittenblijvers weergegeven per school en
schooljaar.
Tabel 3.2 Percentage zittenblijvers binnen de pilotscholen
School
Percentage zittenblijvers per schooljaar
2010-2011
2011-2012
2012-2013
School 1*
3,96%
3,32%
3,11%
School 2
3,46%
2,91%
4,68%
School 3
2,92%
2,75%
3,78%
School 4
8,02%
6,73%
3,37%
School 5
5,67%
5,84%
6,34%
School 6
5,79%
7,88%
6,49%
School 7
11,06%
8,74%
9,09%
School 8
5,79%
4,83%
5,61%
School 9
8,54%
4,17%
4,99%
School 10*
7,19%
5,82%
7,08%
School 11
4,32%
3,85%
5,77%
School 12
6,92%
5,00%
2,41%
School 13
9,30%
9,26%
4,98%
School 14
5,69%
5,29%
5,58%
School 15
4,79%
5,84%
7,18%
Totaal:
6,20%
5,19%
5,36%
* Regionaal arrangement
De totale percentages van de zittenblijvers binnen de pilotscholen liggen allemaal hoger dan
de landelijke gemiddelden, namelijk 6.2% in 2010-2011, 5,19% in 2011-2012 en 5,36% in
2012-2013. Bovendien zien we niet dezelfde curve over de drie schooljaren als in het
landelijke beeld, maar neemt het percentage gemiddeld genomen eerst wat af in 2011-2012
ten opzichte van het voorgaande schooljaar, en daarna in 2012-2013 weer iets toe.
De onderlinge verschillen tussen de pilotscholen zijn groot: het percentage zittenblijvers
varieert van 2,9% tot 11%. Op vier pilotscholen stijgt of daalt het percentage met 1% ten
opzichte van het jaar ervoor. Op vier andere pilotscholen stijgt of daalt het percentage meer
dan één procent ten opzicht van het jaar ervoor. Gedurende de jaren is een dalende trend
zichtbaar op vier pilotscholen. Op één school (school 15) stijgt het percentage zittenblijvers
en op één school blijft het percentage zittenblijvers stabiel (school 14).
18
3.3 Wat is het percentage leerlingen per school dat deelneemt aan de zomerscholen?
In deze paragraaf wordt beschreven hoeveel leerlingen er per school hebben deelgenomen aan
de pilot ten opzichte van het totaal aantal deelnemers binnen de scholen.
Het aantal leerlingen op de deelnemende scholen wisselt erg. Aangezien sommige scholen
samen een regionaal arrangement vormden, zijn er op deze zomerscholen veel leerlingen die
deelnemen. Andere pilotscholen zijn dependances van (grotere) scholengemeenschappen,
waardoor het leerlingaantal van deze scholen lager ligt.
In onderstaande tabel is per school het percentage deelnemers weergegeven.
Tabel 3.3 Percentage deelnemers binnen de pilotscholen
School
Aantal leerlingen op school
2013-2014
School 1* 4564
School 2
662
School 3
232
School 4
1690
School 5
1092
School 6
1093
School 7
1122
School 8
1658
School 9
1744
School10* 7552
School 11 1022
School 12 1455
School 13 502
School 14 1078
School 15 766
Totaal
26232
* regionaal arrangement
Deelnemers pilot 2014
N
%
22
0,50%
19
3%
4
2%
28
2%
1
0,10%
17
2%
29
3%
9
0,50%
4
0,20%
79
1%
23
2%
13
1%
30
6%
33
3%
9
1%
320
1,20%
In totaal doet 1,2% van de leerlingen op de pilotscholen mee aan de pilot Zomerscholen. Het
deelnemingspercentage loopt uiteen van 0,1% tot 6%. Er is geen opvallend patroon te
ontdekken wat betreft de verhouding tussen de grootte van de school en het aantal deelnemers
aan de pilot.
3.4 Slagingspercentage zomerschool 2014
Welke bijdrage levert de zomerschool aan het substantieel terugdringen van het aantal
zittenblijvers in de pilotscholen? Dit is de eerste onderzoeksvraag van het onderzoek naar de
effectiviteit van de zomerschool. In deze paragraaf geven we procentueel weer hoeveel
leerlingen de zomerschool succesvol hebben afgerond. Deze leerlingen zijn alsnog bevorderd
19
naar het volgende leerjaar. De slagingspercentages worden gepresenteerd naar geslacht, type
zomerschool (reguliere zomerschool of regionaal arrangement), leerweg (vmbo, havo, vwo)
leerjaar (1-5), type toetsing, aantal vakken, verdeling per school en duur van de zomerschool.
Slagingspercentage 2014
De pilot ‘Zomerscholen 2013-2014’ heeft 320 deelnemers. Na afloop zijn 276 leerlingen
alsnog bevorderd naar het volgende leerjaar, oftewel 86%. In vergelijking met 2013 is dit
slagingspercentage ongeveer gelijk (85%).
In tabel 3.4 is de verdeling weergegeven van het aantal geslaagden naar geslacht van de
deelnemers van de zomerschool.
Tabel 3.4 Verdeling aantal geslaagden zomerschooldeelnemers naar geslacht
Geslacht
Jongen
Meisje
Totaal
Geslaagd
Ja
168 (61%)
108 (39%)
276 (100%)
Nee
28 (63%)
16 (36%)
44 (100%)
Totaal
196
124
320
De verdeling van het aantal geslaagde jongens en meisjes is 61% versus 39%. Deze
percentages komen overeen met de verdeling van het totaal aantal jongens en meisjes dat
deelgenomen heeft.
Verdeling aantal geslaagden en type zomerschool
De leerlingen die hebben deelgenomen aan een regionaal arrangement zijn in 85% van de
gevallen alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar. Dit zijn 87 leerlingen. Van de
leerlingen die deel hebben genomen aan een reguliere zomerschool zijn 189 leerlingen alsnog
bevorderd. Het slagingspercentage voor deze groep leerlingen is 86%. De verdeling van het
aantal leerlingen dat geslaagd is binnen de verschillende type zomerscholen komt overeen met
de verdeling van het totaal aantal deelnemers binnen de verschillende type zomerscholen:
31% (regionaal arrangement) en 69% (reguliere zomerschool).
Verdeling aantal geslaagden en de leerwegen
In tabel 3.5 is de verdeling weergegeven van het aantal geslaagden naar leerweg.
Tabel 3.5 Verdeling geslaagden per leerweg6
Leerweg
VMBO
HAVO
VWO
Geslaagd Ja
84 (31%) 132 (48%) 52 (19%)
Nee
7 (16%)
31 (72%)
3 (7%)
Totaal 91 (29%)
163 (51%) 55 (17%)
Gymnasium
6 (2%)
2 (5%)
8 (3%)
Totaal
274 (86%)
43 (14%)
317 (100%)
Van de geslaagden zat 31% in het VMBO, 48% in het HAVO en 21% in VWO/Gymnasium
(19%, resp. 2%).
6
Het totaal aantal leerlingen in deze tabel is 317, omdat van drie leerlingen onbekend is welke leerweg zij hebben gevolgd.
20
Verdeling aantal geslaagden en het leerjaar
Hieronder is een verdeling van het aantal en percentage geslaagde leerlingen per leerjaar
weergegeven (tabel 3.6).
Tabel 3.6 Verdeling geslaagden per leerjaar
Leerjaar
1
2
3
4
5
Totaal
Geslaagd
Ja
7 (100%)
70 (86%)
70 (95%)
107 (79%)
22 (96%)
276 (86,3%)
Nee
0 (0%)
11 (14%)
4 (5%)
28 (21%)
1 (4%)
44 (13,7%)
De leerlingen die in het vierde leerjaar zitten vormden 42% van de steekproef. Hiervan is 79%
geslaagd. Leerlingen in het tweede en derde leerjaar zijn in 88% en 95% van de gevallen
alsnog bevorderd. Alle leerlingen die in het eerste leerjaar zaten (dit betreft zeven leerlingen)
zijn alsnog bevorderd.
Verdeling aantal geslaagden en de wijze van toetsing
Van alle deelnemers aan de zomerscholen heeft 95% van de leerlingen een schriftelijke toets
gemaakt, waarvan 86% de toets heeft gehaald. Bij zeven leerlingen is een schriftelijke toets
afgenomen in combinatie met een opdracht. Hiervan is 71% geslaagd. De overige acht
leerlingen hebben een schriftelijke toets gemaakt in combinatie met een mondelinge toets
en/of een opdracht. Alle acht leerlingen met dit type toetsing zijn geslaagd.
Verdeling geslaagden en het aantal vakken
Aangezien de deelnemende scholen zelf mochten beslissen aan hoeveel vakken de leerlingen
konden werken tijdens de zomerschool zijn er leerlingen die één, twee of drie vakken hebben
gedaan. Het aantal vakken blijkt niet uit te maken voor het slagingspercentage. Leerlingen die
aan één of twee vakken hebben gewerkt, zijn in 86-87% van de gevallen geslaagd. Dit aantal
komt overeen met het totale aantal geslaagden. De leerlingen die aan drie vakken hebben
gewerkt tijdens de zomerschool zijn allemaal geslaagd.
21
Verdeling aantal geslaagden per school
In tabel 3.7 is het aantal wel en niet geslaagde leerlingen per school weergegeven.
Tabel 3.7 Slagingspercentage per school
Geslaagd
Ja
N
%
School 1
18
78%
School 2
19
100%
School 3
4
100%
School 4
24
86%
School 5
School 6
14
82%
School 7
18
62%
School 8
9
100%
School 9
4
100%
School 10
69
87%
School 11
23
100%
School 12
12
92%
School 13
25
83%
School 14
29
88%
School 15
8
89%
Nee
N
5
0
0
4
3
11
0
0
10
0
1
5
4
1
%
22%
0%
0%
14%
17%
38%
0%
0%
13%
0%
8%
17%
12%
11%
Vijf scholen hadden een 100% slagingspercentage. Dit betreft veelal zomerscholen waar
relatief weinig leerlingen meededen (kleine zomerscholen met minder dan tien leerlingen). Op
één school deden 23 leerlingen mee, die allemaal zijn geslaagd.
Kijkend naar het slagingspercentage van alle zomerscholen (86%), zijn er vier scholen die een
lager slagingspercentage hebben, respectievelijk 83% (school 13), 82% (school 6) 78%
(school 1) en 62% (school 7). Op deze zomerscholen deden 30 leerlingen, 17 leerlingen, 23
leerlingen en 29 leerlingen mee aan de pilot.
Op de zomerschool met het laagste slagingspercentage (62%) zijn elf leerlingen niet geslaagd.
Hiervan zaten negen leerlingen in havo-4. Opvallend is dat deze leerlingen voor het vak dat
zij volgden in de zomerschool allemaal één (schriftelijke) toets hebben gemaakt, welke
schriftelijk is afgenomen. De tijd voor de toetsen varieerde van 50 minuten tot 150 minuten.
De havo-4-leerlingen die niet geslaagd zijn maakten toetsen voor de vakken scheikunde,
wiskunde, economie en Engels.
Beschrijving duur zomerscholen en geslaagden
Er zijn vijf zomerscholen die zeven, acht of negen werkdagen hebben geduurd. Dit is minder
dan het gestelde criterium van minimaal tien werkdagen. Het slagingspercentage binnen deze
‘korte’ zomerscholen wisselt. De enige zomerschool die slechts zeven werkdagen heeft
geduurd (n=19) heeft een 100% slagingspercentage. De zomerscholen die acht werkdagen
hebben geduurd hebben een slagingspercentage van 82% (n=17), 62% (n=29) en 92% (n=13).
22
De zomerschool die negen werkdagen heeft geduurd heeft een slagingspercentage van 83%
(n=30).
Verdeling aantal geslaagden en aantal (bevoegde) docenten
In de tabel hieronder is een overzicht gegeven van de verhouding tussen het aantal leerlingen
(en leerweg en leerjaar) en het aantal docenten dat is ingezet. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen de mate van bevoegdheid (met lesbevoegdheid of LIO-er) en het type
bevoegdheid (1e of 2e graad).
23
Tabel 3.8 Overzicht personele inzet ten opzichte van het aantal geslaagden
School
Aantal
Aantal en type docenten
leerlingen
Bevoegd
Lio
Studiecoach Proj.l
1e grd 2e grd 1e grd 2e grd
School 1
23
1
2
1
1
School 2**
School 3**
19
4
3
1
School 4
28
2
School 5
School 6
17
School 7*
School 8*
School 9*
29
9
4
1
1
1
1
1
1
Geslaagd Opmerkingen leerweg/leerjaar
78% 2e klas VMBO:
4 leerlingen 4e klas Havo: 18
leerlingen,
Vwo: 1 leerling
100%
Onderbouw VMBO
100%
3 VMBO 2 leerlingen
1 havo 4 leerling
86%
Alleen havo en VWO leerlingen,
Alle leerjaren
21 Havo leerlingen 7 VWO leerlingen
1
1
1
82%
3
1
1
1
1
1
62%
100%
100%
4
1
1
1
1
1
87%
100%
92%
83%
88%
89%
1
School 10
79
5
3
1
2
1
School 11*
23
2
1
School 12*
13
1
1
School 13
30
1
3
1
School 14
33
2
1
1
School 15
9
1
*onderbezetting vakdocenten(lesbevoegdheid) t.o.v. type leerlingen
**overbezetting vakdocenten(lesbevoegdheid) t.o.v. type leerlingen
Onderbouw: 15 vmbo leerlingen, 2
havo leerlingen
Schoolbreed
Alleen havo 3 en 4 leerlingen
2
VMBO
leerlingen
en
2Havoleerlingen
Leerjaar 2,3,4
Schoolbreed
Bovenbouw VWO en Havo leerlingen
Schoolbreed
Havo 2,3,4 leerlingen
Schoolbreed
Havo VWO Gym Leerjaar 2,3,4,5
24
In tabel 3.8 is te zien dat een aantal scholen, gelet op de leerweg en leerjaar van de leerlingen,
een minimale personele inzet heeft gehad. Dit was het geval bij de scholen 7, 8, 9, 11 en 12.
Voor het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo zijn 1e graad docenten bevoegd. Op de
zomerscholen kon daar bij vijf pilotscholen niet aan worden voldaan. Desondanks zijn er op
deze vijf scholen niet minder hoge slagingspercentages behaald. Drie scholen hebben een
slagingspercentage van 100% en één school heeft een slagingspercentage van 92%. Op slechts
één school valt het slagingspercentage laag uit, namelijk 62%. Daarnaast valt op dat op twee
scholen er een naar verhouding te sterke bezetting is geweest. Hier zijn 1e graad bevoegde
docenten ingezet bij vmbo onderbouw leerlingen. Dit kan wellicht ten goede zijn gekomen
aan de resultaten van de leerlingen; het slagingspercentage is op deze twee scholen 100%.
25
4. Duurzaam terugdringen van het zittenblijven
In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal: ‘Draagt de zomerschool bij aan het
duurzaam terugdringen van het aantal zittenblijvers in de pilotscholen?’
Succesvolle deelname aan de zomerschool heeft tot resultaat dat leerlingen die net onder de
norm presteerden deze achterstand in kunnen halen waardoor ze alsnog overgaan. Hoe gaat
het verder met die leerling? Gaat de leerling in het schooljaar daarna ook over en rondt hij of
zij het voortgezet onderwijs uiteindelijk zonder zittenblijven af, dan mag de zomerschool een
duurzame interventie worden genoemd.
De duurzaamheid van de zomerschool kan in dit onderzoek slechts in beperkte mate gemeten
worden aangezien er twee pilots in twee achtereenvolgende jaren zijn geweest, namelijk in
2013 en in 2014. We kunnen dus nagaan of de scholieren die na afloop van de pilot in 2013
alsnog bevorderd zijn, ook zijn overgegaan in het schooljaar daarna (2013-2014). Oftewel,
wat is het percentage leerlingen per school dat de zomerschool in het eerste pilotjaar
succesvol heeft afgerond en dat eveneens het volgende leerjaar ook succesvol afsluit
(paragraaf 4.1)? Daarnaast zal er een kosten-baten analyse worden gemaakt van de financiële
voor- en nadelen van de zomerscholen (paragraaf 4.2).
4.1 Duurzaam effect na één jaar
Ten tijde van het eerste meetmoment in 2013 hebben 241 leerlingen mee gedaan aan de pilot,
verspreid over 13 scholen. Na afloop van de zomerschool zijn 205 leerlingen alsnog
bevorderd naar het volgende leerjaar. Dit komt neer op 85%.
Op het tweede meetmoment in 2014 is er van 191 leerlingen informatie bekend over het
verloop van het schooljaar na deelname aan de zomerscholen in 2013. Deze leerlingen hebben
de zomerschool gevolgd op 12 verschillende pilotscholen (één school heeft wel meegedaan
aan de pilot in 2013 maar heeft geen gegevens aangeleverd van de leerlingen die toentertijd de
zomerschool hebben gevolgd). In tabel 4.1 (op de volgende pagina) is per school
weergegeven wat het aantal en het percentage leerlingen is dat wederom bevorderd of
geslaagd is aan het eind van schooljaar 2013-2014. School één, school drie en school zes
hebben in 2013 niet deelgenomen aan de pilot, waardoor gegevens van deze scholen in de
tabel ontbreken.
26
Tabel 4.1 Duurzaam effect (na één jaar) van de zomerschool
School
Aantal bevorderd na Aantal wederom bevorderd
deelname pilot 2013 na school 2013-2014
N
N
School 2
19
15
School 4
24
18
School 5
7
5
School 7
14
9
School 8
13
8
School 9
2
1
School 10
16
13
School 11
22
14
School 12
14
13
School 13
17
13
School 14
23
20
School 15
20
14
Totaal
191
143
%
79
75
71
64
61
50
81
64
92
76
87
70
75
Van de 191 leerlingen hebben er 143 het schooljaar 2013-2014 wederom met succes
afgesloten. Deze groep leerlingen is voor schooljaar 2014-2015 bevorderd naar het volgende
leerjaar of geslaagd voor het eindexamen. Dit is een percentage van 75%. Gesteld kan worden
dat voor 75% van 191 leerlingen de zomerschool een effectieve interventie is geweest om
zittenblijven terug te dringen.
4.2 Kosten-batenanalyse van de zomerschool 2013
Zittenblijven in het voortgezet onderwijs brengt kosten met zich mee. Elke leerling in het
voortgezet onderwijs kost ongeveer €7.400,-. Leerlingen die blijven zitten doen een jaar
langer over hun middelbare schoolperiode en volgens het CNV Onderwijs kost dat ongeveer
350 miljoen euro (De Bont & Amsing, 2014). Aan het volgen van de zomerschool zijn ook
kosten verbonden; elke leerling die naar de zomerschool gaat kost ongeveer €650,- exclusief
btw 7 . Met deze informatie kan worden berekend wat de kosten en baten zijn van de
zomerschoolpilot in 20138 (tabel 4.2).
7
Deze informatie is verkregen door persoonlijke communicatie met een accountmanager van EduStaf.
Doordat er voor de 276 bevorde rde leerlingen van dit jaar (2014) nog geen effect berekend kan worden, zijn
de kosten en baten voor de pilot in 2014 buiten beschouwing gelaten.
8
27
Tabel 4.2 Overzicht kosten met of zonder zomerschool: Pilot 2013
Zonder zomerschool
Met zomerschool
Kosten zittenblijven
Kosten deelname zomerschool:
per leerling:
7.400,- 241 x 650,-=
189.546,509
Aantal deelnemers : 241x
--------- Kosten na zomerschool blijven zitten:
1.783.400,- 36x 7400,-=
266.400,-----------+
Kosten pilot zomerschool 2013
455.946,50
Effect na één jaar:
48 leerlingen alsnog
Kosten
per
48x 7400,-=
Totale kosten: 1.783.400,-
Totale kosten:
blijven
zitten
leerling:
355.200,-
811.146,50
Aan de pilot in 2013 hebben 241 leerlingen deelgenomen. Wanneer deze leerlingen niet naar
de zomerschool waren gegaan, waren ze blijven zitten. Dit kostte het voortgezet onderwijs
1.783.400,- euro. De leerlingen zijn echter naar de zomerschool gegaan om zittenblijven te
voorkomen. De kosten die hieraan verbonden zijn, bedragen 189.546,50 euro. Van de 241
deelnemers zijn 205 leerlingen alsnog overgegaan naar het volgende leerjaar. De andere
leerlingen (n=36) zijn alsnog blijven zitten. Deze zittenblijvers kosten het voortgezet
onderwijs €7.400,- per leerling; voor de 36 leerlingen samen zijn de kosten €266.400,Wanneer dit bedrag wordt opgeteld bij de kosten van de zomerschool bedraagt dit samen
€455.946,50.
Van de leerlingen (n=205) die alsnog zijn overgegaan naar het volgende leerjaar zijn er 143
wederom bevorderd naar het volgende schooljaar. De overige leerlingen (n=48) zijn alsnog
blijven zitten. Deze kosten (48x7.400,-= 355.200,-) moeten opgeteld worden bij de kosten van
de zomerschool. Van 14 leerlingen is niet bekend of de interventie effectief is gebleken,
omdat er van deze leerlingen geen gegevens zijn verkregen – deze leerlingen zijn dan ook niet
meegenomen in de berekening van de kosten. De totale geschatte kosten van de zomerschool
komen uit op 811.146,50 euro. De kosten van het zittenblijven bedragen 1.783.400,Wanneer de kosten van de zomerschool hiervan worden afgetrokken, resteert een geschatte
besparing van 972.253,50 euro.
9
Inclusief 21% btw.
28
5. De zomerschool
reviewstudie
als
educatieve interventie:
een internationale
De derde deelvraag betrof de vraag naar de zomerschool als educatieve interventie vanuit
pedagogisch, onderwijskundig en economisch perspectief. Met andere woorden, wat is er uit
eerder onderzoek bekend over het fenomeen zomerschool over de pedagogisch-didactische
aanpak en over de kosteneffectiviteit?
Opvallend in de onderzoeksliteratuur van zomerscholen is dat de vraag naar de pedagogischdidactische aanpak nog nauwelijks gesteld is. Ook over de economische voor- en nadelen is
weinig onderzoek te vinden. Dit wil niet zeggen dat er geen onderzoek is uitgevoerd. Dat is
wel het geval, echter het gaat dan vooral om de (duurzame) effecten van de zomerschool op
leerprestaties en schoolloopbaan van leerlingen, kenmerken van zomerscholen en er is
onmiskenbaar een focus op het belang van de zomerschool voor zogenaamde
achterstandsleerlingen, leerlingen uit sociaaleconomisch zwakke gezinnen. De zomerschool
kan volgens sommige, buitenlandse onderzoekers zelfs een middel zijn om de
onderwijsongelijkheid in de samenleving te verminderen.
5.1 Periode 1970-2000
In het buitenland is al enige decennia ervaring opgedaan met het inzetten van ‘summer
schools’ als educatieve interventie. Zomerscholen zijn en worden ingezet voor verschillende
doeleinden en doelgroepen en er is een grote variatie in type, pedagogisch-didactische aanpak,
curriculum en lengte van zomerscholen, variërend van enkele dagen tot enkele weken of
langer.
In een uitgebreide review van het onderzoek uitgevoerd tot en met 2000, gebaseerd op 93
onderzoeken naar de effecten van deze zomerscholen (Cooper, Charlton, Valentine &
Muhlenbruck, 2000), werden twee vragen beantwoord:
1. Wat is het effect van de zomerschool?
2. Welke kenmerken van de zomerschool dragen bij aan een positief effect op de
leerprestaties van leerlingen?
5.1.1 Wat is het effect van de zomerschool?
Uit deze review-studie blijkt dat de zomerschool als interventie verschil maakt. De
onderzochte zomerschoolprogramma’s hadden een positief effect op het kennisniveau van de
leerlingen (Cooper et al., 2000). De impact van de zomerschool op de leerprestaties van
leerlingen was tenminste even groot als het effect van vergelijkbare programma’s die tijdens
het reguliere schooljaar worden uitgevoerd.
29
Is het positieve effect van de zomerschool duurzaam?
De gemeten positieve effecten van zomerscholen gelden voor een periode van één jaar.
Wanneer hetzelfde positieve effect zich zou blijven voordoen bij herhaling van de
zomerscholen in achtereenvolgende jaren, is er een cumulatief positief effect te verwachten
waarvan alle deelnemers van zomerscholen profiteren (zie figuur 5.1).
Figuur 5.1 Een model van leerverschillen in de zomer en effecten van de zomerschool
voor minder bevoorrechte leerlingen (Borman, 2000)
Welke leerlingen profiteren van de zomerschool?
Hoewel de onderzoeksresultaten niet eenduidig zijn, geven verschillende studies naar de
effecten van zomerscholen in deze review aan dat het meest positieve effect van de
zomerschool geldt voor leerlingen uit de sociaaleconomische middenklassen. De
onderzoekers schrijven dit toe aan het selectieproces voorafgaande aan de zomerscholen en
ook aan het doel van de zomerschool. Bijvoorbeeld, leerlingen uit de middenklassen kiezen
vaker vrijwillig voor een verrijkend zomerschoolprogramma. Zij zijn veelal gemotiveerd om
iets extra’s te doen, terwijl de zomerschool voor leerlingen uit de lagere sociaaleconomische
klasse dringend wordt aangeraden om achterstanden in te halen.
Ondanks dit verschil draagt de zomerschool bij aan betere leerprestaties van alle leerlingen
die aan een zomerschool deelnemen. Wanneer zomerschoolprogramma’s met name ingezet
worden voor achterstandsleerlingen kan volgens de onderzoekers de zomerschool zelfs
bijdragen aan het verminderen van de ongelijkheid tussen leerlingen uit gezinnen met hoger
en lager opgeleide ouders (Cooper et al., 2000; zie ook Alexander & Entwistle,1996).
5.1.2 Wat zijn de kenmerken van effectieve zomerscholen?
Uit de review komt naar voren dat effectieve zomerscholen voldoen aan de volgende
kenmerken: (a) ouders zijn betrokken, (b) de programma’s worden zorgvuldig onderzocht en
geëvalueerd, (c) de programma’s zijn met name gericht op kernvakken als taal en
rekenen/wiskunde, en (d) er vindt afstemming plaats tussen de reguliere schoolactiviteiten en
30
de zomerschoolactiviteiten. Daarnaast blijkt de pedagogisch-didactische aanpak verschil uit te
maken: zomerscholen zijn effectiever wanneer de leerlingen leren in relatief kleine groepen
en wanneer de instructie geïndividualiseerd is (Cooper et al., 2000).
5.2 Periode 2000-2014
Voor de periode vanaf 2000 is een review van de onderzoeksliteratuur over zomerscholen
uitgevoerd met dezelfde trefwoorden als de review van Cooper et al. (2000): ‘summer school’,
‘summer program’, ‘compensatory education’ + ‘summer’. Om vergelijking mogelijk te
maken is in dezelfde databases gezocht, namelijk PsychINFO (de internationale bibliografie
voor de psychologie en haar randgebieden) en ERIC (Educational Resources Information
Center, Amerikaanse bibliografie van onderwijs en opvoeding 1966-heden), beide de meest
belangrijke databases voor onderwijsonderzoek. De review leverde acht bruikbare studies op,
gepubliceerd in de periode 2004-2013 (zie bijlage B: Overzicht studies zomerscholen 20042014).
5.2.1 Zomerscholen: verschillende typen
Uit de literatuurstudie blijkt dat het concept ‘zomerschool’ als interventie in de internationale
literatuur verschillende verschijningsvormen heeft. Zo zijn er ‘summer enrichtment
programs’: programma’s tijdens de zomerperiode specifiek voor ‘gifted’ (hoogbegaafde)
leerlingen (Neber & Heller, 2002). Ook wordt de zomerschool als remedie voor ‘summer
learning loss’ gezien, wat wordt opgevat als het in de zomer verliezen van gedurende het
schooljaar opgedane kennis (Roberts & Nowakowski, 2004). Daarnaast zijn er zomerscholen
voor leerlingen die laag presteren of zomerscholen gericht op leerlingen met een leerstoornis
(Stevens, 2005; Strahler, 2014). Er is dus een divers scala aan typen zomerscholen, met
andere woorden: ‘there is not a consistent framework for summer school programs’ (Ellers,
2009, p. 6).
Samengevat zijn zomerscholen opgezet vanuit verschillende onderwijsconcepten en
onderwijsdoelen. In grote lijnen kunnen er drie onderwijsdoelen onderscheiden worden:
a. De zomerschool als preventieve interventie om achterstanden in het reguliere
onderwijs te voorkomen;
b. De zomerschool als ‘reparatie’ (curatieve) interventie om eenmaal opgelopen
achterstanden in het reguliere onderwijs weg te werken;
c. De zomerschool als voorbereiding op transities in de schoolloopbaan
5.2.2 (Duurzame) effecten van zomerscholen
Vanaf 2000 zijn zomerscholen als reparatie- of curatieve interventie in de Verenigde Staten
een populaire maatregel geworden om leerachterstanden in de zomer weg te werken en
daarmee zittenblijven te voorkomen (Jacob & Lefgren, 2004). In 2004 constateerden
onderzoekers Jacob en Lefgren dat er tot die tijd weliswaar enig bewijs is gevonden voor een
31
positief effect van zomerscholen, maar dat er eigenlijk nauwelijks evidentie is dat de
zomerschool ook duurzaam effectief is.
Uit hun eigen onderzoek onder 147.894 leerlingen van openbare scholen in Chicago (periode
1997-1999), waarin een oververtegenwoordiging van laag presterende leerlingen uit etnische
minderheidsgroepen, bleek een bescheiden maar positief effect van de zomerschool op de
leerprestaties van 3rd grade leerlingen (groep 5 lagere school in Nederland). In tegenstelling
tot eerder onderzoek, constateerden Jacob en Lefgren dat de zomerschool juist een positieve
uitwerking had op laag presterende leerlingen. Het onderzoek maakte voor het meten van
effecten van zomerscholen op de leerprestaties gebruik van gestandaardiseerde toetsen, die in
de VS steeds meer worden gebruikt om leerprestaties te meten in het kader van het
zogenaamde ‘test-based’ bevorderingsbeleid. Dit houdt in dat leerlingen halverwege het
schooljaar een toets moeten maken (‘standards-based assessment’, een toets die voor alle
leerlingen van dat leerjaar gelijk is) voor een bepaald vak. Wanneer zij op deze toets op een
bepaald niveau – of hoger – scoren dan worden zij bevorderd naar het volgende leerjaar.
Indien leerlingen lager scoren, of als ‘risico’ zijn aangemerkt – dat wil zeggen dat zij een
gerede kans lopen om te blijven zitten – dan worden ze naar de zomerschool ‘gestuurd’ om
hun kennis ‘bij te spijkeren’. Aan het einde van de zomerschool worden deze leerlingen
opnieuw getest. Hebben zij dan het vereiste niveau behaald, dan worden zij alsnog bevorderd
naar het volgende leerjaar (Mallette, Schreiber, Caffey, Carpenter & Hunter, 2009; Mariano &
Martorell, 2013; McCombs, Kirby & Mariano, 2009). De leerlingen die op de test na de
zomerschool opnieuw onvoldoende scoren, blijven zitten.
Over het effect van de zomerschool op de resultaten van deze gestandaardiseerde toetsen is in
enkele studies gerapporteerd. Zo verrichtte Matsudaira (2008) een effectonderzoek waaruit
blijkt dat een zomerschool voor leerlingen in grades 6-8 (in Nederland de hogere leerjaren
van de basisschool en de lagere leerjaren van het voortgezet onderwijs), 12-14 jaar,
effectiever is dan voor leerlingen uit lagere klassen (de 3rd grade, groep vijf in Nederland,
leerlingen van acht en negen jaar oud). Leerlingen uit hogere leerjaren scoren .2 tot .25
standaarddeviatie hoger op testscores voor wiskunde en lezen, nadat zij aan een zomerschool
hebben deelgenomen. Zomerscholen voor zowel wiskunde als lezen blijken uit dit onderzoek
even succesvol te zijn, waardoor het volgens Matsudaira (2008) een kosten-effectieve manier
kan zijn om prestaties van leerlingen te verbeteren.
Mallette et al. (2009) hebben door middel van een pre-test en post-test design onderzocht of
30 leerlingen uit de 7th en 8th grade (13-14 jr, 1e en 2e klas middelbaar onderwijs in
Nederland) hoger scoorden op de state-assessment na het volgen van een zes-weekse
zomerschool op het gebied van lezen. Hieruit bleek inderdaad een significant verschil naar
voren te komen uit de scores van de leerlingen op de twee toetsen, wat een effectieve
interventie impliceert. Leerlingen hebben immers een significant aangetoonde groei
doorgemaakt in hun prestaties op het gebied van lezen. De onderzoekers wijzen er echter op
dat dit positieve effect vooral lijkt samen te hangen met een goede relatie tussen leerling en
docent/tutor. Hierdoor krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen, gaan zij harder werken,
hebben zij meer aandacht voor de stof en willen zij ook graag de docent plezieren (Mallette et
32
al., 2009). Opmerkelijk was dat zij de vooruitgang niet vasthielden tijdens het reguliere
onderwijs, waarin zij weer te maken hadden met de docenten van de school.
Dat de zomerschool niet in alle leerjaren even effectief kan zijn, blijkt ook uit het
Amerikaanse proefschrift van Ellers (2009). In haar onderzoek vergeleek zij de prestaties van
‘middle school’ leerlingen – eerste en tweede klas van de middelbare school – die een zesweekse zomerschool hadden gevolgd, met de prestaties van leerlingen die geen zomerschool
hadden gevolgd. Beide groepen leerlingen maakten aan het eind van het eerstejaar van de
studie en aan het eind van het tweede jaar een gestandaardiseerde test voor twee vakken, taal
en wiskunde. Na controle voor verschillende variabelen bleek er geen significant verschil te
zijn in de scores op de tests voor wiskunde en taal, hoewel er wel veel variatie te vinden was
in de scores per vak, per jaar en per groep. Ellers (2009) geeft hierbij aan dat een mogelijke
oorzaak voor deze uitkomst kan zijn dat in de tijd tussen de zomerschool en de toetsen, andere
schoolinterventies bij beide groepen kunnen hebben plaatsgevonden, wat invloed gehad kan
hebben op de resultaten.
Duurzame effecten?
Het enige onderzoek naar de meerjarige effecten van de zomerschool is uitgevoerd door
Borman en Dowling (2006). Zij voerden een gerandomiseerd veldexperiment uit, in
combinatie met een pre- en posttest (‘norm referenced reading achievement test’) bij 438
leerlingen (experimentele groep) en 248 leerlingen uit de controle groep (first grade, groep 2
en 3 in Nederland, leerlingen van zes en zeven jaar oud). De interventie was gericht op
leerlingen met een lage sociaaleconomische status. In drie achtereenvolgende jaren werd
deelgenomen aan de zomerschool van zeven weken met als doel het effect van ‘summer
learning loss’ tegen te gaan en op de langere termijn de prestaties van leerlingen op het
gebied van lezen te verbeteren. Het resultaat was positief, dat wil zeggen indien leerlingen
meer dan gemiddeld aanwezig waren bij de bijeenkomsten (twee of meer zomers van het
experiment, dit was essentieel voor verbeterde prestatie uitkomsten). Dit bleek een significant
effect te hebben op de totale lees- en schrijfvaardigheid, de woordenschat en tekstbegrip. Dit
was het geval bij ongeveer de helft van de deelnemende leerlingen. Deze leerlingen hadden
een halve tot een hele standaarddeviatie hogere score op de ‘reading achievement test’ dan
leerlingen uit de controle groep.
Mariano en Martorell (2013) voerden eveneens een onderzoek uit naar de effecten van extra
instructie tijdens de zomer en de score op de standaard toetsen – en dus op het al dan niet
zittenblijven van leerlingen. Ze onderzochten de prestaties van leerlingen uit de 5th grade
(groep 7 in Nederland, leerlingen van tien en elf jaar oud) op Engels (taal) en wiskunde. Er
bleek een bescheiden (maar niet significant) positief effect te zijn, dat aangeeft dat het volgen
van een zomerschool voor Engels de prestatie op de toets voor dit vak kan verbeteren. Ook
vinden deze onderzoekers een ‘beperkt’ positief effecten op de uitkomsten van toetsen voor
wiskunde (eveneens niet significant). Er is geen robuust bewijs gevonden voor een duurzaam
positief effect van de zomerschool, met andere woordenleerlingen uit de 5th grade lieten in
het jaar daaropvolgend in de 6th grade geen vooruitgang meer zien.
33
Leerlingperspectieven
Keiler (2011) ondervroeg 35 leerlingen (waarvan in het artikel vier leerlingen als case study
fungeerden) uit het voortgezet onderwijs, die het biologie-examen niet hebben gehaald
gedurende het reguliere schooljaar. Volgens de leerlingen die deze zomerschoolinterventie
volgden (die gericht was op het verbeteren van het begrip van de leerstof, verbeteren van de
prestaties op het examen en het verbeteren van leerattitudes) zijn drie kenmerken van de
interventie erg belangrijk. Een eerste factor was dat het programma activiteiten omvat die
leerlingen bestempelden als ‘fun activities’, activiteiten die hun leerproces op een positieve
manier bevorderden (activerende werkvormen, niet alleen maar informatie vertellen en
leerlingen moeten luisteren, maar zelf ook actief bezig gaan, bijvoorbeeld in kleine groepjes
vragen beantwoorden), zorgen dat de leerlingen actief betrokken worden. Daarnaast is
belangrijk dat geverifieerd wordt of leerlingen begrepen wat zij leerden en dat dit door de
docenten nauwkeurig gemonitord werd. Hierdoor kregen ze een beter begrip van de stof dan
ze in de reguliere lessen hadden gehad. Ten slotte was een andere belangrijke factor
wederzijds respect tussen de deelnemers aan de zomerschool en de docenten. Deze
uitkomsten worden samengevat in onderstaand citaat:
The critical finding of this study is that students who have failed and been failed in
their urban schools can thrive when offered high quality instructional experiences that
(1) actively involve students, (2) focus on understanding of content, and (3) are
facilitated by instructors who believe in students’ potential to succeed. (Keiler, 2011,
p. 375).
5.2.3 Samenvatting
Samenvattend geven de meeste studies tussen 2004-2014 aan, evenals voor 2000, dat er een
positief effect is van zomerscholen als middel tegen zittenblijven voor het merendeel van de
leerlingen die daaraan deelnemen, maar deze positieve effecten betreffen voornamelijk
interventies van één jaar (dat wil zeggen één zomerperiode). Uit het enige onderzoek naar de
duurzame effectiviteit van de zomerschool als interventie tegen het zittenblijven kwam naar
voren dat er sprake kan zijn van duurzame effecten wanneer leerlingen twee of meerdere
zomers aan de zomerschool meedoen.
5.3 Conclusies en aanbevelingen
Uit deze literatuurstudie naar de zomerschool als educatieve interventie kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
1. De zomerschool maakt verschil;
2. De positieve effecten van zomerscholen zijn vooral onderzocht voor taalvakken en
rekenen/wiskunde;
3. De zomerschool is effectief voor alle leerlingen, maar het tot dusver verrichte
onderzoek is niet eenduidig over de vraag voor welke groepen leerlingen de
34
4.
5.
6.
7.
8.
zomerschool effectiever is (bijv. leerlingen in achterstandssituaties, of juist leerlingen
van hogeropgeleide ouders);
De zomerschool, mits vroeg, preventief en herhaald ingezet, heeft de potentie de
ongelijkheid in het onderwijs te verminderen;
Het is onbekend of zomerscholen duurzaam effectief zijn, langer dan één jaar;
Er zijn geen studies verricht naar de effecten van meerjarige zomerscholen;
Er zijn geen studies verricht naar het cumulatieve effect van zomerscholen;
De zomerschool is effectiever naarmate aan de volgende kenmerken voldaan is:
- Overgaan of zittenblijven is afhankelijk van de leerprestaties door de zomerschool
- Leren in kleinere groepen (max. 15 leerlingen)
- Leren aan de hand van duidelijk gestructureerde lesstof
- Activerende werkvormen
- Geselecteerde en gekwalificeerde leerkrachten
- Een positieve houding en betrokkenheid van zomerschoolleerkrachten
- Ouderbetrokkenheid
Naast conclusies kunnen ook aanbevelingen worden gedaan voor nader onderzoek, namelijk:
1. Representatieve studies van longitudinale effecten van zomerscholen zijn nodig om de
duurzaamheid van zomerscholen te onderzoeken en de representativiteit van de
effecten van zomerscholen te vergroten;
2. Onderzoek naar de cumulatieve effecten van meerjarige zomerschoolprogramma’s;
3. Onderzoek naar eventueel verschillende effecten van zomerschoolprogramma’s voor
verschillende groepen leerlingen (onderscheiden naar sociaaleconomische status,
sekse, leerjaar).
35
6. Ervaringen van de projectleiders en docenten met de zomerschool
6.1 Inleiding
Verschillende actoren waren bij de voorbereiding en de uitvoering van de zomerschool
betrokken: externe projectleiders, interne projectleiders en zomerschooldocenten. Om meer te
weten te komen over de ervaringen van deze actoren zijn interviews en enquêtes afgenomen.
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten hiervan besproken en met elkaar vergeleken. Hierbij
wordt gekeken of er patronen in de antwoorden van de verschillende actoren te vinden zijn.
6.2 Methode
Meetinstrumenten
Er is gebruik gemaakt van interviews en enquêtes om data te verzamelen bij de externe
projectleiders en zomerschooldocenten (zie bijlagen C tot en met G: Interviewleidraden en
enquêtes interne- en externe projectleiders en zomerschooldocenten) 10 . Er zijn twee
verschillende interviewschema’s opgesteld voor een gesprek met respectievelijk de externeen interne projectleiders. Daarnaast zijn drie verschillende enquêtes ontworpen (voor de
externe projectleider, interne projectleider en zomerschooldocent). Het interviewschema en de
enquête hadden dezelfde opbouw, onderverdeeld in drie categorieën: voorbereiding,
uitvoering en evaluatie van de zomerschool. De vragen in de categorie voorbereiding gaan
vooral in op het proces, de aanloop naar de zomerschool. De vragen over de uitvoering
hebben betrekking op hoe de pilot in de praktijk is verlopen en of zich hierbij opvallende
zaken hebben plaatsgevonden. Bij de categorie evaluatie tenslotte is gevraagd naar de visie
van de betrokkenen op de effectiviteit van de zomerschool. De enquête voor de
zomerschooldocenten bevat daarnaast nog vragen over de toetsing.
Uitvoering en respons
Tijdens bezoeken aan verschillende deelnemende scholen is getracht om een interview te
houden met de betreffende externe- en interne projectleider. In veel gevallen is dit vooraf
aangekondigd door een afspraak voor het interview te maken. Indien het niet mogelijk was
om een interview af te nemen, door bijvoorbeeld tijdgebrek of afwezigheid, is een enquête
verstrekt. Onder de zomerschooldocenten is een enquête verspreid. Het voornemen was om
ook met hen interviews te houden, maar dit bleek in de praktijk niet uitvoerbaar doordat
zomerschooldocenten overdag de leerlingen dienden te begeleiden. Wanneer er bij hen tijd
zou moeten worden vrijgemaakt voor interviews, bestond het risico dat het ten koste zou gaan
van de kwaliteit van de zomerschool.
Alle drie de betrokkenen konden de enquête digitaal retourneren (via e-mail) of de enquête
per post terugsturen (door gebruik te maken van de meegeleverde enveloppe). De respons is
in tabel 6.1 weergegeven.
10
De versies van de enquêtes zoals in de bijlagen weergegeven zijn verkort; in de originele enquêtes was een
ruime marge aan schrijfruimte.
36
Tabel 6.1 Respons van de verschillende actoren
Interviews
Enquêtes
Non-respons
Externe projectleiders (n=13) 7 (54%)
5 (38%)
1 (8%)
Interne projectleiders (n=13) 5 (39%)
6 (46%)
2 (15%)
Zomerschooldocenten (n=46) -
33 (72%)
13 (28%)
Van de dertien externe projectleiders zijn er zeven geïnterviewd. De andere externe
projectleiders zijn verzocht om de enquêtes in te vullen. Vijf externe projectleiders hebben de
enquête geretourneerd. De respons bedraagt hier in totaal 92%. Met vijf van de dertien interne
projectleiders zijn interviews gehouden en zes andere interne projectleiders hebben een
schriftelijke enquête ingevuld. De respons komt hiermee op 85%. Van de interne
projectleiders waarvan gegevens verkregen zijn, was 45% vrouw en 55% man. De functies die
de interne projectleiders bekleedden ten tijde van het interview of de afname van de enquête,
varieerden van teamleider en docent, teamleider, conrector tot directeur van de betreffende
pilotschool. Alle 46 zomerschooldocenten zijn verzocht om de enquête in te vullen. Dit
leverde een respons op van 72%.
Analyse
De interviews zijn gecodeerd en geanalyseerd met behulp van het computerprogramma
Atlas.ti voor het analyseren van kwalitatieve data. De enquêtes zijn ook op een kwalitatieve
manier geanalyseerd, maar niet door middel van het computerprogramma Atlas.ti, maar met
de hand omdat de enquêtes hard-copy zijn geretourneerd.
Voor de data-analyse is gebruik gemaakt van de methode van het constant vergelijken
(constant comparative method) (Boeije, 2002; 2005). Deze methode houdt in dat het
onderzoeksmateriaal (in dit geval interviews en de enquêtes) op een systematische manier met
elkaar worden vergeleken om zo patronen te kunnen ontdekken waaronder verschijnselen
zichtbaar worden. Op basis van de opgestelde enquêtes en de interviewleidraden is een
codeboom11 opgesteld die is gebruikt als uitgangspunt bij het coderen van het materiaal. De
codeboom is rechtstreeks afgeleid van de interview- en enquêtevragen. Bij de analyse van de
interviews en enquêtes van de interne- en externe projectleiders is per code het materiaal
horizontaal doorlopen en zijn patronen beschreven.
6.3 Procesanalyse: overeenkomsten en verschillen tussen de actoren betrokken bij de
zomerschool
Aan de interne projectleiders, externe projectleiders en zomerschooldocenten zijn diverse
vragen gesteld over het proces van de zomerschoolpilot. De onderdelen van de procesanalyse
11
Zie voor de volledige codeboom bijlage H.
37
zijn de voorbereiding (paragraaf 6.3.1) en de uitvoering (paragraaf 6.3.2). Naast informatie
over het proces van implementatie is aan de actoren ook gevraagd welk beeld zij hebben van
de leerling in de zomerschool (paragraaf 6.3.3) en hun visie op de effectiviteit van de
zomerschool (paragraaf 6.3.4).
6.3.1 Voorbereiding
Er is een verschil tussen de externe projectleiders en de zomerschooldocenten wat betreft het
tijdstip waarop zij worden betrokken bij de voorbereiding van de betreffende pilotschool. De
externe projectleiders zijn ‘op tijd’ – dat wil zeggen vier tot tien weken van te voren – bij de
voorbereiding van de zomerschool betrokken, uit de enquêtes met de zomerschooldocenten
blijkt echter dat zij pas later duidelijkheid kregen of zij wel of niet werden ingezet12.
Positieve punten
Alle drie de actoren geven aan dat zij tevreden zijn over de communicatie (drie interne
projectleiders, vier externe projectleiders en elf zomerschooldocenten). Wat hierbij onder
communicatie wordt verstaan verschilt wel enigszins. Dit kon bijvoorbeeld de communicatie
van de interne projectleider met de school zijn, de communicatie met BMC of de
communicatie van de externe projectleider met het zomerschoolteam, maar ook de
communicatie in het algemeen. Daarnaast wordt door enkele interne projectleiders (n=2) de
door BMC geboden ondersteuning in de voorbereiding op de zomerschool als positief punt
genoemd. Een derde positief punt dat enkel externe projectleiders (n=4) benoemen zijn de
faciliteiten binnen de betreffende pilotschool, bijvoorbeeld het beschikken over een eigen
lokaal.
Problemen
Zowel interne projectleiders (n=3) als zomerschooldocenten (n=11) geven aan dat er geen
problemen zijn geweest in de voorbereiding. Problemen die voorkwamen hadden meer te
maken met weerstand onder docenten van de pilotscholen, incomplete informatiepakketten en
het ‘op het laatste moment’ maken van de stofomschrijving en de toets. De genoemde
weerstand betrof bijvoorbeeld ‘moeite om een leerling te gunnen’ om mee te doen aan de
zomerschool, of een negatieve houding tegenover de zomerschool. De actoren die dit
probleem benoemen, hebben het gevoel dat het niet is gelukt om onder de betrokken
onderwijsteams (voldoende) draagvlak te creëren. Zomerschooldocenten hebben het probleem
van weerstand onder docenten van de pilotschool niet genoemd, mogelijk omdat zij door een
externe instantie zijn ingehuurd en niet te maken hebben gehad met de docenten van de
betreffende pilotschool.
Daarnaast is een ander probleem, volgens veel zomerschooldocenten (n=15), een incompleet
informatiepakket. Ontbrekende zaken zijn: de hulpvraag van de leerling, de stofomschrijving,
de toets, het correctiemodel en ander benodigd leermateriaal (bijvoorbeeld boeken). Dit werd
gemeld bij de externe projectleider, die vervolgens voor een oplossing zorgde. Het probleem
dat interne projectleiders (n=4) hebben aangedragen, het ‘op het laatste moment’ maken van
12
Deze vraag is niet gesteld aan de interne projectleiders.
38
de stofomschrijving en de toets, hangt samen met de incomplete informatiepakketten. Door de
korte tijd tussen de rapportvergadering en de start van de zomerschool moest het maken van
de stofomschrijving of de toets voor de betreffende docenten soms nog op het laatste moment
gebeuren.
Verbeterpunten
De actoren hebben diverse verbeterpunten genoemd. Allereerst kan het doel van de
zomerschool beter benadrukt worden (1 interne projectleider en 4 externe projectleiders). Er
moet beter worden uitgelegd voor wie de zomerschool is (welke leerlingen) en wat de criteria
voor deelname zijn. Een tweede, door veel actoren genoemd verbeterpunt (8 externe
projectleiders en 20 zomerschooldocenten) is dat zij eerder betrokken worden bij de
organisatie van de zomerschool voor de betreffende pilotschool. De externe projectleiders
gaven aan dat ze er dan beter voor kunnen zorgen dat er binnen de school meer bekendheid is
met de zomerschool, zodat er uiteindelijk meer draagvlak is en eventuele weerstand onder
docenten van de pilotschool af kan nemen. De zomerschooldocenten gaven aan dat zij zich
beter vakinhoudelijk kunnen voorbereiden op de zomerschool wanneer ze eerder betrokken
worden bij de zomerschool. De volgende verbeterpunten zijn steeds door een kleine
minderheid van actoren genoemd (n=2 of 3): bij de rapportvergadering aanwezig zijn, zodat
er meer zicht is op de manier waarop leerlingen geselecteerd worden; meer tijd tussen de
rapportvergadering en de start van de zomerschool; scherpere prognoses; duidelijkere
stofomschrijving voor de leerlingen13,14.
6.3.2 Uitvoering
In de uitvoering van de zomerschool werd gewerkt met een rooster dat afwijkt van een
reguliere schooldag. Op één school uitgezonderd15, begonnen alle scholen om half tien met
het programma. Leerlingen werkten in blokken van vijftig minuten, waarna er steeds een
korte pauze was van ongeveer tien tot vijftien minuten. Voor de lunch was de pauze langer.
Het programma van de zomerschool was om drie uur ‘s middags afgelopen16. In de ochtend
werd plenair gestart, waarbij leerlingen de planning door konden nemen om te kijken wat zij
die dag gingen doen. Vervolgens gingen de leerlingen zelfstandig aan het werk. De dag werd
ook weer plenair afgesloten, waarbij ruimte was voor een korte evaluatie met de leerlingen.
Positieve punten
Alle actoren geven aan dat zij in de uitvoering van de zomerschool tevreden zijn met de inzet
van deelnemende leerlingen (drie interne projectleiders, drie externe projectleiders en zes
zomerschooldocenten). Alle actoren zijn eveneens tevreden de communicatie en de
samenwerking, zowel met (docenten van) de pilotschool, als met de ouders en deelnemende
leerlingen en binnen het team van de zomerschool (drie interne projectleiders, vier externe
projectleiders, 21 zomerschooldocenten). Daarnaast noemen steeds enkele externe
13
Een verbeterpunt van één interne projectleider is dat er eerder duidelijkheid dient te zijn over de beschikbaarheid van 1 e graad bevoegde
docenten (gezien het type leerling wat in deze zomerschool zat).
14
Een verbeterpunt van één externe projectleider is een per school minimaal aantal deelnemers voor de zomerschool. Hiermee kan een
bepaalde garantie worden gedaan voor het aantal zomerschooldocenten op een school waardoor een mate van kwaliteit geboden kan worden.
De onzekerheid bij zomerschooldocenten, of ze wel of niet worden ingezet, kan hiermee worden ondervangen.
15
Deze school startte om half elf.
16
Op één school eindigde het programma om vier uur ’s middags.
39
projectleiders en zomerschooldocenten (n=2 of 3) als positieve punten: de faciliteiten op de
pilotscholen, een goede sfeer binnen het zomerschoolteam en de organisatie vanuit BMC. Het
werken met externen, de kwaliteit en het pedagogisch handelen van deze mensen, is door
interne projectleiders (n=4) als positief benoemd17. Ze zeggen hier bijvoorbeeld over: ‘fijne
mensen om mee te werken’ en ‘de inzet, de kwaliteit en het improvisatievermogen van de
door BMC ingehuurde mensen’. Externe projectleiders (n=3) geven aan tevreden te zijn over
het rooster en zomerschooldocenten (n=4) wijzen de verdeling van leerlingen en een plenaire
evaluatie aan het einde van de dag (n=2) aan als positieve punten18.
Problemen
Problemen waar alle actoren mee te maken kregen in de uitvoering van de zomerschool waren
incomplete informatiepakketten (2 interne projectleiders, 6 externe projectleiders, 11
zomerschooldocenten). Er ontbraken bijvoorbeeld correctiemodellen voor de toets, de toets
zelf, er was niet genoeg lesstof of de benodigde boeken waren niet aanwezig. Hoewel 6
interne projectleiders hebben aangegeven dat het informatiepakket incompleet was, hebben zij
dit niet allemaal (2 van de 6) als een probleem in de uitvoering gezien. Mogelijk komt dit
doordat de ontbrekende zaken enkele dagen later alsnog werden aangeleverd, waardoor het
pakket compleet was. Daarnaast noemen zowel externe projectleiders (n=2) als één interne
projectleider dat de toets te kort of te lang was en dat een leerling teveel stof had gekregen
voor twee weken.
Ook noemen sommige actoren problemen met leerlingen die deelnemen aan de zomerschool
(1 interne projectleider, 2 externe projectleiders en 6 zomerschooldocenten). Leerlingen
waren ongemotiveerd of vertoonden ongewenst gedrag.Zowel zomerschooldocenten (n=2) als
interne projectleiders (n=2) noemen een tekort aan vakinhoudelijke expertise. De interne
projectleiders bedoelden hiermee het gebrek aan bevoegde 1e en 2e graad docenten en de
zomerschooldocenten vatten dit op als het ontbreken van een docent voor een bepaald vak (in
dit geval scheikunde en Spaans) 19 . Andere problemen betroffen de communicatie, zowel
intern – binnen de pilotschool – als naar ouders van de deelnemende leerlingen toe (2
zomerschooldocenten en 1 interne projectleider)20.
Verbeterpunten
De interne- en externe projectleiders en de zomerschooldocenten dragen diverse
verbeterpunten aan voor de uitvoering van de zomerschool. Allereerst noemen sommigen het
aanleveren van complete informatiepakketten (1 interne projectleider, 5 externe projectleiders,
8 zomerschooldocenten). Ten tweede had de inzet van (meer) vakinhoudelijke expertise ook
beter gekund in de uitvoering van de zomerschool (1 interne projectleider, 6 externe
projectleiders en 6 zomerschooldocenten). Volgens de interne projectleider zou dit
17
Positieve punten die worden genoemd door steeds één interne projectleider zijn: algemene uitvoering, ontvangst van ouders en leerling.
Positieve punten die worden genoemd door steeds één zomerschooldocent zijn: improviseren, goede locatie, planning, expertise van de
vakdocent, andere manier van uitleggen door externen, duidelijke aanpak, duidelijke verwachtingen van leerlingen, voldoende materiaal,
leerlingen zijn op tijd.
19
Eén externe projectleider had te maken met een niet adequaat functionerende zomerschooldocent.
20
Andere problemen die steeds door één interne projectleider worden genoemd zijn: weerstand van docenten van de pilotschool en een
leerling had een verkeerd vak gevolgd. Eén zomerschooldocent noemde nog een probleem dat betrekking had op de faciliteiten; hij kon niet
van het aangewezen lokaal gebruik maken.
18
40
gerealiseerd kunnen worden door als individuele school zelf te bepalen welke externen
ingehuurd worden. Een betere communicatie volgens zomerschooldocenten (n=2) en één
interne projectleider is een derde verbeterpunt. Hiermee bedoelen zij de communicatie naar
deelnemende leerlingen en hun ouders alsook tussen de interne- en externe projectleider.
Voor wat de leerlingen betreft geven enkele externe projectleiders aan dat duidelijker moet
zijn wat leerlingen in twee weken aan leerstof tot zich kunnen nemen – dit moet niet
overschat maar ook niet onderschat worden. Twee zomerschooldocenten zouden willen dat er
afspraken gemaakt worden over leerlingen die al klaar zijn en naar huis willen; wordt dit wel
of niet toegelaten? Dit zou eventueel voorkomen kunnen worden indien de stof beter is
afgestemd op de leerling, iets wat één zomerschooldocent nog aangeeft21,22.
6.3.3 Het beeld van de ‘typische’ zomerschool leerling en leerlingen die een eindsprint
hebben getrokken om niet te hoeven deelnemen aan de zomerschool
De ‘typische’ zomerschool leerling
Uit de interviews en enquêtes blijkt dat de actoren (projectleiders en docenten) onderscheid
maken tussen verschillende typen leerlingen die deelnemen aan de zomerschool. Door alle
actoren worden leerlingen genoemd die het afgelopen jaar een gebrek aan inzet hebben
getoond (te weinig gedaan en ongemotiveerd) (8 interne projectleiders, 11 externe
projectleiders en 8 zomerschooldocenten). In tegenstelling tot deze groep geven andere
zomerschooldocenten (n=10) en één interne projectleider juist aan dat de deelnemende
leerlingen gemotiveerd zijn.
Een ander type leerling, volgens 2 interne projectleiders, 7 externe projectleiders en 4
zomerschooldocenten, is de leerling die aan de zomerschool deelneemt vanwege andere
omstandigheden, zoals problemen in de privésfeer, langdurige ziekte en faalangst. Deze
leerlingen hebben een achterstand opgelopen waardoor ze dreigen te blijven zitten. Enkele
actoren noemen verder nog dat sommige leerlingen die deelnemen aan de zomerschool het
niveau onvoldoende beheersen doordat de leerweg die zij volgen eigenlijk te hoog gegrepen
is, of dat er leerlingen zijn die de zomerschool volgen omdat zij moeite hebben met één
bepaald vak. Ten slotte is er volgens de zomerschooldocenten (n=3) nog een type leerling in
de zomerschool dat een leerachterstand heeft23. Onder een leerachterstand wordt hier verstaan
dat leerlingen achterlopen op hun basiskennis of dat leerlingen met ‘een achterstand op de
inhoud van het vak zijn geëindigd’. Drie zomerschooldocenten noemden de
zomerschoolleerlingen beleefd24.
Leerlingen die een ‘eindsprint’ hebben getrokken om niet te hoeven deelnemen aan de
zomerschool
Meerdere actoren hebben de indruk dat er op de pilotscholen leerlingen zijn geweest die een
21
Eén externe projectleider deed nog de suggestie om zelf leerstof aan te leveren, zodat dit meer aangepast kan worden aan de leerling.
Verbeterpunten die door zomerschooldocenten (n=1 per punt) worden genoemd zijn: eerder betrokken, eerder weten of je wordt ingezet,
inzet van de pilotschool. Verbeterpunten die door interne projectleiders (n=1 per punt) worden genoemd zijn: meer tijd tussen
rapportvergaderingen en start zomerschool, strakkere procedure en planning, weerstand onder docenten verminderen.
23
De reden van deze leerachterstand wordt niet aangegeven, anders had dit type leerling ondergebracht kunnen worden in een andere
categorie.
24
Eén externe projectleider noemt nog dat er leerlingen zijn die een gebrek hebben aan zelfvertrouwen.
22
41
eindsprint hebben getrokken om niet mee te hoeven doen aan de zomerschool (6 interne
projectleiders, 7 externe projectleiders en 8 zomerschooldocenten). Ze gingen harder werken,
om te zorgen dat ze alsnog over konden gaan naar het volgende leerjaar: ‘(…) toen hebben we
het gecommuniceerd met de leerlingen en die zijn als een trein gaan werken waardoor ook
daar de spoeling zeer dun werd en dat effect heb ik ook wel vaker gehoord’ (Interview 3,
interne projectleider). Eén interne projectleider, 4 externe projectleiders en 3
zomerschooldocenten weten niet of leerlingen een eindsprint hebben getrokken. Ten slotte
hebben 4 interne projectleiders en 17 zomerschooldocenten niet de indruk dat leerlingen een
eindsprint hebben getrokken. Externe projectleiders en zomerscholendocenten hebben
natuurlijk niet zo veel zicht op de leerlingen dan interne projectleiders.
6.3.4 Visie op de effectiviteit van de zomerschool
Veel actoren zien de zomerschool als een goed initiatief om het zittenblijven terug te dringen,
(7 interne projectleiders, 12 externe projectleiders en 33 zomerschooldocenten). De
zomerschool biedt leerlingen een tweede kans om over te gaan en iedere leerling verdient die
tweede kans25.
Is de zomerschool een effectieve manier om zittenblijven terug te dringen? Interne
projectleiders (n=7), externe projectleiders (n=12) en zomerschooldocenten (n=22) vinden
van wel. Redenen die hiervoor onder andere worden aangedragen zijn: omdat met
zittenblijven motivatieproblemen niet worden aangepakt, omdat zittenblijven sociaalemotionele gevolgen kan hebben en omdat de zomerschool kostenbesparend kan zijn.
Zomerschooldocenten (n=12) geven daarnaast nog aan dat het alleen een effectieve manier is
om zittenblijven terug te dringen als deelnemende leerlingen gemotiveerd genoeg zijn en het
tekort voor het vak of de vakken in twee weken kunnen bijwerken 26. Dit hebben ook externe
projectleiders (n=6) aangegeven.
Enkele actoren uiten kritische geluiden over de effectiviteit van de zomerschool. Zo geven
interne projectleiders (n=3) aan meer preventief te willen werken en niet pas aan het einde van
het schooljaar naar de leerlingen te moeten communiceren dat ze wellicht blijven zitten. Een
interne projectleider twijfelt of de zomerschool het juiste middel is tegen zittenblijven en of
leerlingen die in de ‘gevarenzone’ verkeren, niet al eerder uit de leerlingenpopulatie
geselecteerd en begeleid moeten worden. Dat er meer preventief gewerkt zou moeten worden
geven ook enkele externe projectleiders (n=2) ook aan. Zomerschooldocenten (n=7) en
externe projectleiders (n=2) hebben hun twijfels of een achterstand van een leerling voor een
vak door het volgen van twee weken zomerschool duurzaam te compenseren is.
‘Succesfactoren’ van de zomerschool
De inzet van extern personeel (zomerschooldocenten, studiecoaches en externe projectleiders)
wordt door meerdere actoren als een succesfactor gezien (2 interne projectleiders, 10 externe
25
Van twee interne projectleiders is de visie op het concept niet helder en één interne projectleider heeft een wisselende visie op de
zomerschool.
26
Dat het dus niet zo is dat leerlingen teveel onvoldoendes staan en het daardoor onhaalbaar is om de zomerschool te doen.
42
projectleiders en 8 zomerschooldocenten). Een tweede succesfactor is naar de mening van de
actoren van de zomerschool het werken van leerlingen in kleine groepen (1 interne
projectleider, 7 externe projectleiders en 12 zomerschooldocenten. Daarnaast zijn ook de
positieve en enthousiaste begeleiding benoemd als een succesfactor (3 interne projectleiders,
4 externe projectleiders en 5 zomerschooldocenten).
Andere succesfactoren van de zomerschool zijn de gerichtheid op studievaardigheden, de
betrokkenheid van ouders en dat er duidelijke regels zijn en een goede organisatie. Vooral de
zomerschooldocenten noemen vakinhoudelijke expertise als bijdragend aan het succes van de
zomerschool evenals de motivatie van de leerling, strenge regels en het contact met leerling.
Enkele interne projectleiders noemen het intensief met een vak bezig zijn en daardoor kennis
vergroten, de bereidheid een leerling nog een kans te geven en draagvlak binnen de
pilotscholen als succesfactoren27.
Suggesties om de effectiviteit te vergroten
Meerdere actoren geven aan dat er winst te behalen valt in de voorbereiding op de
zomerschool (1 interne projectleider, 7 externe projectleiders en 12 zomerschooldocenten).
Externe projectleiders vinden het belangrijk dat extern personeel (docenten en projectleiders)
eerder betrokken wordt bij de voorbereiding van de zomerschool op de betreffende
pilotschool. Manieren waarop de voorbereiding verbeterd kan worden volgens
zomerschooldocenten zijn: zelf meer tijd om zich te kunnen voorbereiden (n=5), meer tijd
tussen de rapportvergaderingen en de start van de zomerschool (n=3), scherpere prognoses
(n=2) en complete en op tijd aangeleverde informatiepakketten (n=2).
Een suggestie die zowel door externe projectleiders (n=2) als één interne projectleider gedaan
werd is het leveren van meer nazorg voor de deelnemende leerlingen. Wanneer leerlingen de
zomerschool succesvol afsluiten en alsnog overgaan naar het volgende leerjaar, dienen er –
door bijvoorbeeld de mentor en betreffende vakdocent van het vak dat in de zomerschool is
gevolgd – afspraken te worden gemaakt om de ingezette lijn van de leerling vast te houden en
door te zetten. Hierdoor kan wellicht voorkomen worden dat een leerling in het jaar na de
zomerschool alsnog blijft zitten. Een suggestie die hier enigszins op aansluit, maar leerlingen
betreft die op het nippertje zijn overgegaan, is gedaan door één interne projectleider. Hij geeft
aan dat er ook voor deze groep leerlingen een hersteltraject dient te komen, omdat het
mogelijk is dat leerlingen die met minimale cijfers zijn overgegaan naar het volgende leerjaar,
aan het einde van dat jaar alsnog blijven zitten.
Ten slotte zijn er nog andere suggesties die door één groep actoren worden gedaan. Zo zijn
zomerschooldocenten (n=4) van mening dat er grotere zomerscholen of meer regionale
arrangementen georganiseerd kunnen worden, om in de zomerschool zo meer vakken te
kunnen aanbieden met meer vakinhoudelijke expertise (1e en 2e graad docenten). Daarnaast
geven zomerschooldocenten (n=2) aan dat er gewerkt kan worden met kleinere groepen (dan
zes leerlingen per groep) en dat de hoeveelheid lesstof meer toereikend dient te zijn voor de
27
Andere factoren die steeds door één interne projectleider worden genoemd: goede communicatie binnen het zomerschoolteam, de timing
in het jaar (het is erop of eronder) en dat de leerling eigenaar wordt gemaakt van zijn of haar leerproces en het door de zomerschool zelf kan
‘oplossen’.
43
twee weken die de zomerschool duurt (n=2). Ten slotte noemen externe projectleiders (n=2)
dat er meer onderzoek naar werkzame factoren en effecten van de zomerschool op de lange
termijn gedaan kan worden28.
6.4 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de antwoorden van de verschillende actoren die betrokken waren bij de
zomerschool (interne- en externe projectleiders en zomerschooldocenten) beschreven en met
elkaar vergeleken. Zij reflecteerden op de voorbereiding en de uitvoering van de zomerschool,
het beeld van de deelnemende leerling en de eindsprint die leerlingen mogelijk hebben
getrokken en tenslotte gaven zij hun de visie op de effectiviteit van de zomerschool.
Over het proces van voorbereiding en uitvoering van de zomerschool kunnen we
samenvattend concluderen dat de communicatie over de voorbereiding van de zomerschool
volgens de interne en externe projectleiders en de zomerschooldocenten over het algemeen
goed is verlopen. Niettemin hebben interne en externe projectleiders tijdens de voorbereiding
soms weerstand ervaren van docenten van de betreffende pilotschool. Zij geven als
verbeterpunt aan dat het doel van de zomerschool beter benadrukt dient te worden binnen de
betreffende pilotschool, zodat er meer draagvlak gecreëerd kan worden. Daarnaast noemen de
externe projectleiders en de zomerschooldocenten dat ze graag eerder betrokken wilden
worden bij de organisatie van de zomerschool binnen de pilotschool. Ook hierdoor kan er
vooraf binnen de school meer draagvlak gecreëerd worden en is er meer ruimte voor een
adequate voorbereiding.
Over de uitvoering heerst over het algemeen ook tevredenheid onder de actoren, met name
over communicatie en samenwerking, zowel binnen het zomerschoolteam als ook in het
contact met de pilotschool, met de deelnemende leerlingen en met de ouders. Over de inzet
van meeste leerlingen is men eveneens tevreden, maar er zijn ook problemen ervaren met
deelnemende leerlingen. Een belangrijk probleem waren de incomplete informatiepakketten.
Hier ligt een verbeterpunt voor de uitvoering. Daarnaast is er verbetering nodig wat betreft de
vakinhoudelijke expertise van de zomerschooldocenten.
Alle actoren hebben een beeld van het type leerling dat de zomerschool volgt. De ‘typische’
zomerschool-leerling is een leerling die een gebrek aan inzet getoond heeft in het afgelopen
jaar of een leerling die deelneemt aan de zomerschool vanwege ziekte of een probleem in de
privésfeer. Ook geven sommige actoren aan dat er leerlingen deelnemen omdat zij het niveau
onvoldoende beheersen doordat de leerweg die zij volgen eigenlijk te hoog gegrepen is. De
indruk bestaat dat er leerlingen zijn geweest die een eindsprint hebben getrokken om niet aan
de zomerschool te hoeven meedoen.
Zowel interne- en externe projectleiders als zomerschooldocenten vinden de zomerschool als
interventie tegen zittenblijven een goed initiatief en zien het als een effectieve manier om
28
Eén interne projectleider geeft nog aan dat er gekeken dient te worden naar de vakken die leerlingen in de zomerschool volgen, omdat het
mogelijk is dat leerlingen een vak volgen wat zij het volgende leerjaar laten vallen. Op die manier is de zomerschool minder effectief.
44
zittenblijven terug te dringen. De motivatie van leerlingen wordt gezien als een belangrijke
factor die bijdraagt aan de kans op succes. Sommigen van hen betwijfelen echter wel of het
mogelijk is om in twee weken een tekort duurzaam te kunnen compenseren.
Succesfactoren van de zomerschool zijn volgens alle actoren dat er voor de uitvoering extern
personeel wordt ingezet, het werken van leerlingen in kleine groepjes en positieve en
enthousiaste begeleiding. Suggesties om de effectiviteit van de interventie te vergroten zijn de
verbetering van de voorbereiding, de betrokkenheid van de externe projectleider en de
zomerschooldocenten en het aanleveren van complete informatiepakketten.
45
7. Leerlingenevaluaties pilot zomerscholen 2014
7.1 Inleiding
Een vierde deelonderzoek van de pilot zomerscholen 2014, naast interviews en enquêtes met
interne- en externe projectleiders en de afname van enquêtes bij zomerschooldocenten, bestaat
uit de leerlingenevaluaties. Aan alle deelnemende leerlingen is gevraagd of zij een
evaluatieformulier wilden invullen over hun ervaringen met de zomerschool (zie bijlage I
voor een voorbeeld van het evaluatieformulier) 29. Het evaluatieformulier bevatte zowel open
als meerkeuze vragen. De vragen hadden onder andere betrekking op de reden van
zittenblijven, de verwachtingen van leerlingen, hoe zij dachten over de sfeer en begeleiding
op de zomerschool en of zij verbeterpunten zien voor de zomerschool.
Ten opzichte van het evaluatieformulier van vorig jaar zijn de vragen enigszins aangepast. Zo
waren er vorig jaar veertien vragen op het evaluatieformulier, dit jaar dertien. Twee vragen
van de vragenlijst van vorig jaar, ‘heb je gedaan wat je je had voorgenomen’ en ‘heeft de
begeleiding je gemotiveerd’, ontbreken in de vragenlijst van dit jaar. Een andere vraag is
toegevoegd, namelijk ‘waarom ben je afgelopen jaar blijven zitten?’30. Het evaluatieformulier
is uitgedeeld aan het einde van de zomerschool, nadat de leerlingen de toets hadden
gemaakt31.
7.2 Methode
Van de 320 deelnemende leerlingen aan de pilot zomerscholen 2014, is van 258 leerlingen
een evaluatieformulier ontvangen. Dit is een respons van 81%. In tabel 7.1 is een overzicht
gegeven van de verdeling van het aantal leerlingen die het evaluatieformulier hebben
geretourneerd, onderverdeeld naar leerjaar en geslacht.
Tabel 7.1 Overzicht van leerlingen die het evaluatieformulier hebben ingevuld, per
leerjaar en geslacht (N=258)
Leerjaar
Jongen
Meisje
Geslacht
Totaal
%
onbekend
1
2
1
3
1.2
2
36
28
2
66
26
3
38
26
1
65
25.5
4
60
40
100
39
5
11
9
1
21
8.2
Onbekend
3
3
1.2
Totaal
150
104
4
258
100
Zoals in tabel 7.1 te zien is, is van vier leerlingen onbekend van welk geslacht ze zijn en is
29
In dit voorbeeld is de schrijfruimte echter beperkter weergegeven dan in de daadwerkelijke formulieren.
Er is geen informatie bekend over waarom deze vragen zijn weggelaten en een andere vraag is toegevoegd.
31
Sommige leerlingen (n=3) wisten toen echter al of ze over waren, zo blijkt uit enkele evaluatieformulieren.
30
46
van drie jongens onbekend in welk leerjaar ze zitten. Van de resterende 251 leerlingen zijn
geslacht en leerjaar wel bekend.
Subsample
Omdat het gezien de tijd niet mogelijk was om alle formulieren te analyseren, is een
subsample van 60 formulieren getrokken. Dit is gedaan aan de hand van een nieuwe tabel,
waarin alleen de volledig ingevulde vragenlijsten zijn meegenomen32 (zie tabel 7.2).
Tabel 7.2 Overzicht van leerlingen die het evaluatieformulier volledig hebben ingevuld,
per leerjaar en geslacht (N=251)
Leerjaar
Jongen
Meisje
Totaal
%
subsample
1
2
1
3
1
1
2
36
28
64
25.5
15
3
38
26
64
25.5
15
4
60
40
100
40
24
5
11
9
20
8
5
Totaal
147
104
251
100
60
In tabel 7.2 is per leerjaar weergegeven wat het bijbehorende percentage leerlingen is dat de
evaluatieformulieren heeft ingevuld. Voor het trekken van de subsample is hetzelfde
percentage per leerjaar gebruikt en gerelateerd aan 60. Bijvoorbeeld: uit leerjaar twee hebben
in totaal 64 leerlingen een compleet evaluatieformulier ingevuld. Dit is 25.5% van het totale
aantal leerlingen (N=251). Vervolgens is van 60 25.5% berekend, om de verschillende
percentages in leerwegen zo representatief mogelijk te houden ten opzichte van de populatie.
De evaluatieformulieren zijn, na het invoeren van de formulieren, per vraag geanalyseerd.
7.3 Resultaten
Per subparagraaf worden steeds twee of drie vragen van het evaluatieformulier toegelicht.
Hierbij worden tabellen en figuren gebruikt om verdelingen van de antwoord categorieën te
illustreren. Opvallende uitkomsten worden beschreven.
7.3.1 Reden voor het zittenblijven en vaardigheden waar leerlingen het afgelopen jaar
moeite mee hadden
De eerste vraag op het evaluatieformulier luidde ‘waarom ben je afgelopen jaar blijven
zitten?’. Deze vraag was een open vraag, waarop leerlingen diverse antwoorden hebben
gegeven. Na analyse zijn de antwoorden onderverdeeld in verschillende categorieën (zie tabel
7.3).
32
De onvolledige vragenlijsten zijn niet meegenomen in het trekken van de steekproef.
47
Tabel 7.3 Reden voor het zittenblijven van de leerling (N=59)33
Aantal leerlingen
Gebrek aan inzet
25
Onvoldoende compensatie/tekorten
18
Problemen met het leren
10
Andere omstandigheden
3
Slechte start
2
Overig
1
Leerlingen hadden uiteenlopende redenen waardoor ze zijn blijven zitten. De meeste
leerlingen gaven aan dat het komt door een gebrek aan inzet (n=25), anderen antwoordden dat
zij onvoldoende compensatie hadden van andere vakken of dat zij tekortpunten hadden
(n=18). Leerlingen beschreven niet wat de reden hiervoor was. Tien leerlingen gaven aan
problemen te hebben gehad met het leren, omdat ze bijvoorbeeld moeite hadden met één vak,
niet goed genoeg hadden gepland, het te makkelijk hadden ingeschat of zich niet genoeg
hadden geconcentreerd. Drie leerlingen vermeldden andere omstandigheden, zoals het
meerdere keren een black-out hebben gehad en het missen van de eerste drie maanden van het
schooljaar. Een derde leerling schreef in ‘meerdere opzichten een moeilijk jaar [te hebben]
gehad’. Daarnaast hadden twee leerlingen enkel ingevuld dat zij een ‘slechte start’ hadden en
gaf één leerling (‘overig’) meerdere factoren aan als reden voor het zittenblijven
(‘thuissituatie, mijn best niet altijd gedaan, omgeving in de klas’).
De volgende vraag op het evaluatieformulier luidde ‘waar had je het afgelopen jaar moeite
mee?’ (vorig jaar was dit de vraag ‘waar had je moeite mee’). Naast het antwoord op de eerste
vraag (‘waarom ben je afgelopen jaar blijven zitten?’) is door deze tweede vraag meer inzicht
te verkrijgen in de achterliggende redenen waarom leerlingen op zittenblijven stonden. Het
betrof hier een meerkeuzevraag, maar omdat er bij de vraag niet stond dat leerlingen maar één
antwoord mochten aankruisen, blijkt dat 37 leerlingen meerdere antwoorden hebben gegeven.
In tabel 7.4 is te zien welke antwoorden dit waren.
Tabel 7.4 Antwoorden van leerlingen op de vraag ‘Waar had je het afgelopen jaar
vooral moeite mee?’ (N=59)34
Antwoord
Aantal keer aangekruist
Motivatie
32
Concentratie
30
Planning
27
Leerstof
12
Lesrooster
1
35
Iets anders
9
De leerlingen uit de steekproef bleken het afgelopen jaar het meeste moeite gehad te hebben
met motivatie, concentratie en planning. Twintig procent van de leerlingen gaf aan moeite
Eén leerling heeft deze vraag niet beantwoord.
Eén leerling heeft deze vraag niet beantwoord.
35
In deze categorie zijn de volgende antwoorden door leerlingen één keer genoemd: zelfvertrouwen, een cijfer halen wat onmogelijk
opgehaald kon worden, onderschatten en niet goed leren, ik had er geen zin in, nergens, ik had er geen moeite mee maar ik heb te
weinig gedaan, ik begon te laat, lezen van Engelse teksten, de repetities zelf.
33
34
48
gehad te hebben met de leerstof. Negen leerlingen hadden met een ander punt moeite,
bijvoorbeeld omdat ze ‘er geen zin in’ hadden of te laat waren begonnen.
7.3.2 Wat waren de verwachtingen van leerlingen ten opzichte van de zomerschool en
zijn deze uitgekomen?
De derde vraag van het evaluatieformulier ging in op de verwachtingen die leerlingen vooraf
hadden ten opzichte van de zomerschool (‘wat was je verwachting vooraf over de
zomerschool?’). Deze vraag was een open vraag, leerlingen konden hier dus vrijuit schrijven.
Uit de analyse blijkt dat de verwachtingen vooral betrekking hadden op de zwaarte van het
programma (‘dat het een hel zou worden’) en dat het vervelend (‘saai’) zou zijn. Andere
leerlingen dachten dat er klassikaal les werd gegeven en dat er één op één les of uitleg werd
gegeven door de docent. Ook waren er leerlingen (n=12) die verwachtten dat ze over zouden
gaan. Enkele leerlingen (n=3) wisten niet goed wat ze moesten verwachten.
Op de vraag ‘heeft de zomerschool aan je verwachting voldaan?’ konden de leerlingen drie
antwoorden geven, waarvan ze er één moesten kiezen: ‘ja’, ‘nee’ of een ‘beetje’. Hierbij
hadden leerlingen ruimte om te beschrijven waarom ze dit vonden.
Tabel 7.5 Antwoorden op de vraag ‘heeft de zomerschool aan je verwachting
voldaan?’ (N=60)
Aantal leerlingen
Ja
37 (62%)
Beetje
16 (27%)
Nee
7 (11%)
Uit de antwoorden blijkt dat de zomerschool voor de ruime meerderheid van de leerlingen aan
de verwachting heeft voldaan (n=37, 62%). Dit percentage ligt hoger dan het percentage
leerlingen wat vorig jaar aangaf dat de zomerschool aan de verwachtingen voldeed (47%). De
toelichtingen die leerlingen bij hun antwoord gaven hadden meestal een neutrale of positieve
toon. Enkele voorbeelden: ‘de coaches gaven je goede uitleg als je iets moeilijk vond’, ‘ik
vond de zeer persoonlijke en intensieve begeleiding vooral fijn’, ‘omdat het denk ik echt heeft
geholpen, je bent de hele tijd aan het leren om je kennis te verbreden’ en ‘het heeft me laten
zien dat ik met de juiste werkinstelling wél goed kan werken’.
Het percentage leerlingen dat aangaf dat de zomerschool een ‘beetje’ aan de verwachtingen
heeft voldaan is licht gedaald ten opzichte van het aantal leerlingen die dit antwoord vorig jaar
gaven (respectievelijk 27% dit jaar en 31% in 2013). Aspecten die leerlingen anders hadden
verwacht dan hoe het in de praktijk van de zomerschool ging, betroffen de zwaarte van het
programma, de leerling/leerkrachtratio, het krijgen van les en de docent: ‘dat het zwaar zou
worden (…)’, één op één les van een docent, veel uitleg, ‘(…) dat je les zou krijgen in de
vakken die je moest inhalen (…)’, ‘dat er een goede begeleiding was voor elk vak’. De
toelichtingen die leerlingen gaven waarom het een ‘beetje’ overeenkwam met hun
verwachtingen waren: ‘het was niet zwaar maar wel goed te doen’, ‘omdat ik wel erg
geholpen ben door de docenten, maar niet altijd één op één’, ‘ik had iets meer uitleg verwacht
maar ik heb deze afgelopen twee weken toch heel veel geleerd en begrepen’, ‘omdat we geen
49
echte lessen kregen’ en ‘er was geen docent die wiskunde A perfect beheerste en daarom
kwamen ze er heel vaak niet uit’.
Minder leerlingen dan vorig jaar (11% dit jaar ten opzichte van 22% vorig jaar) waren van
mening dat de zomerschool niet aan hun verwachtingen heeft voldaan. De verwachtingen van
deze leerlingen waren ‘dat [het] heel stom zou zijn’, ‘saai’, ‘extra lessen krijgen’, ‘dat ik er
niet zo heel veel van zou opsteken’ en ‘ook klassikale uitleg en minder huiswerk’. Twee van
de drie leerlingen die het stom en saai leken, waren erg positief: ‘het was juist heel goed’ en
‘het was eigenlijk wel leuk en goed’. De derde leerling schreef ‘het was heel makkelijk’
(terwijl hij niet had uitgeschreven in zijn verwachting dat het moeilijk zou zijn). Een andere
leerlinge die dacht dat ze er niet zoveel van zou opsteken was ook erg positief: ‘Het is veel
beter. Ik heb er juist wel iets van opgestoken’.
7.3.3 Hebben de leerlingen alles uit zichzelf gehaald wat erin zat? En wat hielp
leerlingen tijdens de zomerschool het meest?
De vijfde vraag op het evaluatieformulier luidde ‘heb je tijdens de zomerschool voor jezelf
eruit gehaald wat erin zat?’. Deze vraag is iets anders geformuleerd dan de vraag van vorig
jaar (‘heb je het maximale eruit gehaald voor je gevoel?’). Leerlingen konden een antwoord
geven dat varieerde tussen ‘ja’, ‘nee’ en een ‘beetje’ (zie tabel 7.6).
Tabel 7.6 Antwoorden van leerlingen op de vraag ‘Heb je tijdens de zomerschool voor
jezelf er uitgehaald wat erin zat?’ (N=59)36
Aantal leerlingen
Ja
51
(85%)
Beetje
6
(10%)
Nee
2
(3%)
De meeste leerlingen (51; 85%) waren van mening dat zij er in de zomerschool voor zichzelf
alles uitgehaald hadden wat erin zat. Enkele voorbeelden van veel voorkomende antwoorden
zijn ‘ik heb mijn best gedaan’, ‘ik heb hard gewerkt’ en ‘omdat ik het zo goed mogelijk wilde
doen dat ik later geen spijt zou hebben’. Zes leerlingen vonden dat ze er in de zomerschool
een ‘beetje’ uit zichzelf hadden gehaald wat erin zat. Enkele van de toelichtingen die ze
daarbij gaven, waren ‘ik heb wel mijn best gedaan maar ik heb toch wel het gevoel dat ik er
meer uit zou kunnen halen’, ‘de klas was erg afleidend en sommige ongemotiveerd’ en ‘ik
zou veel meer kunnen maar kan mijn concentratie er niet zo lang bijhouden’. Twee van deze
zes leerlingen gaven als toelichting dat het de hoeveelheid vakken of toetsen waren waardoor
ze er niet alles uit hebben kunnen halen, twee anderen schreven het toe aan een gebrek aan
concentratie. Eén leerling gaf aan dat de sfeer in klas niet altijd goed was en één leerling weet
het aan zichzelf. Ten slotte waren er twee leerlingen die niet vonden dat ze alles uit zichzelf
hadden gehaald. De uitleg van deze twee leerlingen was dat ze geen zin meer hadden in
school en dat hij niet allemaal tienen had gehaald.
36
Eén leerling heeft deze vraag niet beantwoord.
50
Naast de vraag of de leerling alles uit zichzelf had gehaald tijdens de zomerschool was er ook
een vraag over wat de leerling tijdens de zomerschool het meest heeft geholpen. Dit was een
open vraag en leerlingen konden hier dus ook meer dan één antwoord geven. Ondanks dat
deze vraag gericht was op wat leerlingen vooral had geholpen en niet wie, hebben de meeste
leerlingen aangegeven dat de (uitleg en hulp van) docenten en coaches hen het meest heeft
geholpen, soms met alleen de naam van de betreffende docent (n=22). Ook gaven leerlingen
redelijk vaak zaken aan die betrekking hadden op het leerklimaat: stilte (zes keer), rust (zes
keer), zelfstandig werken (vijf keer), de mogelijkheid om je te concentreren (vijf keer) en
weinig afleiding (twee keer). Motivatie (vier keer), het maken van een planning (twee keer),
een bepaald vak (twee keer), het herhalen van de stof (twee keer) en het snappen van de stof
(één keer) hadden te maken met het betreffende vak of vakken waarvoor de leerling de
zomerschool volgde37.
7.3.4 De sfeer op de zomerschool en de begeleiding door de docenten
Aan de leerlingen is gevraagd wat zij van de sfeer op de zomerschool vonden. Ze konden
hierbij kiezen uit de antwoord categorieën ‘uitstekend’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’,
‘slecht’ (zie figuur 7.1).
Sfeer op de zomerschool (N=59)
Uitstekend
Goed
Voldoende
Onvoldoende
3%
10%
12%
75%
Figuur 7.1 Verdeling van de leerlingen op de vraag ‘wat vond je van de sfeer op de
zomerschool?’38
De meerderheid van de leerlingen (n=51, 85%) vond de sfeer die er op de zomerschool was
goed tot uitstekend. Leerlingen die uitstekend hadden aangekruist gaven bijvoorbeeld als
toelichting: ‘heel veel gezellige mensen en je voelt je gewoon altijd op je gemak’, ‘je hebt
genoeg pauzes en de leraren zijn top (…)’ en ‘jullie hielpen me allemaal super goed en ik had
altijd wel zin om weer te gaan (…)’. Enkele voorbeelden van beschrijvingen door leerlingen
37
Andere zaken die steeds één keer genoemd zijn: leerling in dezelfde situatie, in korte tijd veel lesstof leren, constant bezig zijn, dat
je maar op twee vakken hoefde te focussen, de stof goed lezen en dan maken, tijd die je krijgt om te leren, dat je verplicht opdrachten
moet doen, alle vragen maken en de d-toets en de gemengde opgaven en al mijn tijd gebruiken en hebben voor wiskunde.
38 Eén leerling heeft deze vraag niet beantwoord.
51
die ‘goed’ hebben aangekruist: ‘het was gezellig in de pauzes en de leersfeer was ook fijn, het
was heel rustig’, ‘het was een heel relaxte sfeer’ en ‘tijdens het werken was het rustig en kon
je je goed concentreren en in de pauzes vond ik het gezellig’. Leerlingen die een voldoende
gaven voor de sfeer (n=6) beschreven vaak in hun uitleg dat iets ‘saai’ was. Dit kon
bijvoorbeeld het gebrek aan bekenden zijn, maar kon ook betrekking hebben op de uitleg van
de docent of op de pauze: ‘ik kende niet heel veel mensen daarom was het ook best saai’, ‘het
was saai omdat ik geen goede uitleg van de docent kreeg en het erg warm was’ en ‘in de klas
was het rustig en de pauzes waren best saai maar over het algemeen een goede sfeer’. Twee
leerlingen (2%) vonden de sfeer op de zomerschool onvoldoende. Dit kwam door mede
zomerschoolleerlingen: ‘de 3t leerlingen waren te druk’ en ‘er zaten teveel vervelende mensen
in de klas die de les verstoorden’. Eén leerling heeft deze vraag niet beantwoord.
Naast de sfeer op de zomerschool is de leerlingen ook gevraagd wat zij van de begeleiding
van de aanwezige docenten vonden. Leerlingen konden op deze vraag kiezen uit de
antwoorden ‘uitstekend’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ en ‘slecht’ (zie figuur 6.2).
Begeleiding (N=58)
2%
2%
5%
Uitstekend
9%
34%
Goed
Voldoende
Onvoldoende
Slecht
48%
Anders
Figuur 7.2 Verdeling van de leerlingen op de vraag ‘wat vond je van de begeleiding
door de docenten?’39
Uit de figuur blijkt dat ruim 80% van de leerlingen uit de steekproef de begeleiding goed tot
uitstekend vindt. Eén derde van de leerlingen uit de steekproef vindt de begeleiding door de
docenten ‘uitstekend’. Dit is een positief resultaat, maar er zijn echter ook negatieve oordelen
over de begeleiding. Zo vindt vijf procent van de leerlingen (n=3) de begeleiding
onvoldoende en twee procent van de leerlingen (n=1) vond de begeleiding slecht.
Opmerkingen van deze leerlingen waren: ‘er was nauwelijks begeleiding’, ‘je leerde meestal
niets’, ‘met scheikunde kon ik amper begeleid worden. Ze moest zelfs nog dingen vragen aan
de leerlingen zelf’ en ‘het duurde anderhalve week voordat we een economiedocent hadden’.
Twee van deze opmerkingen hebben betrekking op de kennis van een docent en de
afwezigheid van een vakdocent. De afwezigheid van een docent met voldoende kennis was
ook iets wat een leerling aangaf die de begeleiding beoordeelde als tussen onvoldoende en
39
Twee leerlingen hebben deze vraag niet beantwoord.
52
voldoende in. Haar opmerking hierbij was: ‘Ik vond het slecht dat er niemand was die écht
verstand had van wiskunde A maar als je vroeg of ze oefenopgaven wilden maken deden ze
dat wel. En ik vond dat sommige mensen meer aandacht kregen als ze een vraag hebben’.
Voor sommige vakken is tijdens de zomerschool de hulp van bevoegde vakdocenten
ingeroepen.
7.3.5 De pauze invulling en de tevredenheid hierover
Het rooster van de zomerschool bevatte diverse pauzes. In het evaluatieformulier is aan de
leerlingen gevraagd op welke manier zij hun pauzes hebben ingevuld. Op deze vraag konden
meerdere antwoorden gegeven worden. Sommige leerlingen deden één activiteit tijdens de
pauze, bijvoorbeeld met elkaar kletsen, anderen hebben meerdere antwoord aangekruist.
De meeste leerlingen gaven aan met elkaar te kletsen in de pauze (47 keer aangekruist) en
daarnaast gingen leerlingen in de pauze vaak naar het winkelcentrum (25 keer aangekruist).
Voor wat betreft sporten in de pauze is basketbal door de leerlingen niet gedaan, maar voetbal
en tafeltennis wel enkele keren (drie en vier keer aangekruist). Drie jongens gaven op het
evaluatieformulier expliciet aan dat het niet mogelijk was om tijdens de pauze te basketballen,
voetballen of tafeltennissen. Er waren ook leerlingen die ‘iets anders’ deden in de pauze,
bijvoorbeeld eten en drinken, tekenen, buiten zitten of in een parkje zitten.
Naast de activiteiten die leerlingen in de pauze deden is ook gevraagd wat leerlingen van de
pauze-invulling vonden. Waren ze er tevreden over, of konden de pauzes qua activiteiten
anders? Wat opviel bij het analyseren van de antwoorden van de leerlingen, was dat veel
leerlingen de vraag hadden opgevat als wat zij van de pauze indeling en de duur van de
pauzes vonden en niet zozeer inhoudelijk op de activiteiten ingingen. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de volgende reacties: ‘soms wel kort, maar het was ook goed dat we er zoveel hadden’,
‘nou ik vond het fijner om gewoon een grote pauze te hebben’, ‘ik vond het fijn dat er zoveel
pauzes waren anders ging het denk ik wel te lang duren’, ‘lekker ingedeeld. Je concentreert je
voor een uur en dan vliegt de tijd voorbij en het is al pauze. Je hoeft niet uren achter elkaar te
leren’ en ‘erg goed!! Even rust na 50min is lekker’.
De reacties van de leerlingen, of ze de vraag nou wel of niet goed begrepen hebben, waren
merendeels (40 van de 59 antwoorden40, 68%) positief. Leerlingen vonden de pauze invulling
goed, prima, gezellig, leuk en fijn. Andere leerlingen waren neutraler in hun oordeel (n=8,
14%), zij vonden de pauze invulling ‘net als alle andere’ en ‘zoals elke normale pauze’. Zes
leerlingen waren negatief over het aantal pauzes of de duur van de pauzes, of de pauze in het
algemeen en lieten zich niet uit over de invulling van de pauzes. Deze leerlingen schreven
bijvoorbeeld: ‘nou ik vond het fijner om gewoon een grote pauze te hebben’, ‘er hadden meer
pauzes mogen zijn’ en ‘saai, het was heel stil in de school’. Drie leerlingen gaven zowel een
positief als een negatief punt aan van de pauzes, die weer betrekking hadden op het aantal of
de duur van de pauzes (‘soms wel kort, maar het was ook goed dat we er zoveel hadden’). Ten
slotte waren er twee leerlingen die daadwerkelijk iets schreven over de inhoud van de pauzes,
namelijk dat je zelf kon weten wat je ging doen (‘ik vond het wel goed, je kon zelf weten wat
40
Eén leerling heeft deze vraag niet beantwoord.
53
je ging doen’ en ‘ik heb geen tafeltennis, voetbal of basketbal gezien. Maar de pauzes kon je
zelf invullen’).
7.3.6 Verbeterpunten, cijfer op de zomerschool en andere opmerkingen
Aan het einde van de vragenlijst is aan de leerlingen gevraagd wat er beter zou kunnen als de
zomerschool volgend jaar opnieuw georganiseerd wordt. Hier konden leerlingen zelf
opschrijven wat ze vonden (het was een open vraag). Sommige leerlingen gaven meer dan één
suggestie.
Opvallend is dat het grootste aantal leerlingen (n=13, 25% van de 52 leerlingen die deze vraag
hebben beantwoord) geen suggestie had (‘het was zo wel goed’, ‘ik zie geen kritische punten’
en ‘eigenlijk niks’). De suggestie die door leerlingen het meest werd gedaan (12 van de 52
leerlingen, 23%) betrof de docenten. Ze gaven aan voor elk vak een docent te willen, liever
docenten te hebben die beter opgeleid zijn en meer vakkennis hebben en dat het makkelijker
gemaakt moet worden om iets aan een vakdocent te vragen. Negen leerlingen (17%) hadden
verbeterpunten voor het rooster, de pauzes of de algehele duur van de zomerschool. Enkele
voorbeelden zijn: ‘begin wat eerder en eindig dan om half 2 heb je thuis ook meer tijd om te
leren’, ‘kortere pauze, eerder uit’, ‘pauze, twee weken was voor sommigen te lang’. Vier
leerlingen en nog eens vier leerlingen hadden suggesties voor de uitleg (klassikaal, of
lesgeven) en het leermateriaal (‘alle boeken op tijd’, ‘toetsen die je al eerder gemaakt hebt in
het schooljaar, waar je een voldoende voor had dat je die niet weer hoeft te doen. Dat scheelt
tijd’). Daarnaast gaven drie leerlingen aan dat de motivatie van mede zomerschoolleerlingen
wel beter kon (‘laat geen mensen toe die niet willen’) en nog eens drie leerlingen gaven
suggesties voor de kantine (‘dat er altijd een kantine was’). Twee leerlingen deden de
suggestie om leerlingen met hetzelfde vak bij elkaar in de klas te zetten (dit was kennelijk nog
niet het geval). Twee andere leerlingen betrokken de vraag op zichzelf en gaven antwoord als
‘dat ik niet veel moet gaan zeuren’ en ‘de planning van R. en ik’. Ten slotte zijn zes reacties
van leerlingen ondergebracht in de categorie ‘anders’. Deze suggesties lopen uiteen en hebben
bijvoorbeeld betrekking op de eerste dag in de zomerschool (‘meer duidelijkheid en
ondersteuning, iets leuker tussendoor proberen te maken’) en de uitslag van toetsen (‘was
goed, maar wel gelijk cijfers vertellen’)41.
Ook is aan de leerlingen gevraagd welk cijfer ze de zomerschool zouden geven op een schaal
van 1-10. Het laagste cijfer dat één leerling heeft gegeven is een 5. De toelichting hierbij was
‘omdat er te lang geen vakdocent voor de klas stond’. Het hoogste cijfer, dat drie leerlingen
hebben gegeven, is een 10. Toelichtingen waren: ‘het is gewoon goed’, ‘want ik ben over’ en
‘omdat ze geweldig zijn’. Er werd door leerlingen het vaakst een 8 gegeven, waarbij het
gemiddelde cijfer op de zomerscholen in deze steekproef uitkomt op een 7.95. Dit is 0.1 hoger
dan vorig jaar.
Ten slotte is aan de leerlingen gevraagd of ze verder nog iets kwijt wilden wat nog niet aan de
orde was geweest. Van de 60 leerlingen uit de steekproef hebben er zes (10%) nog iets
Andere suggesties waren: dat je niet steeds naar een ander lokaal moet gaan, er kan wel een rustig muziekje op in de pauze, geen
dingen laten aanbranden, meer leerlingen een kans geven.
41
54
ingevuld. Twee leerlingen schreven een bedankje en één leerling schreef dat hij over wilde.
Drie andere leerlingen gaven een uitgebreidere omschrijving van een feedbackpunt of een
bedankje: ‘dat je tussendoor niet mag weten of je de volgende toets beter moet maken! Dat
kan kinderen helpen motiveren’, ‘ik vond het onrechtvaardig dat leerlingen met wiskunde in
andere klassen alle hoofdstukken apart mochten doen en verspreid over allebei de weken’ en
‘ik ben jullie zeer dankbaar met deze kans die ik heb gekregen en ik hoop dat ik mijn havo
kan afronden met een diploma’.
7.4 Conclusie
Uit de analyse van de steekproef leerlingenevaluaties is een duidelijk beeld naar voren
gekomen over hoe deelnemende leerlingen over de zomerschool denken, wat hun ervaringen
zijn en welke suggesties zij hebben om de zomerschool te verbeteren. De verwachtingen die
de leerlingen vóór de zomerschool hadden, kwamen vaak uit. Ook zijn leerlingen van mening
dat ze eruit hebben gehaald wat erin zat voor zichzelf en dat zij het meeste geholpen zijn door
de docenten en studiecoaches. Het merendeel van de leerlingen vond de sfeer op de
zomerschool goed tot uitstekend, evenals de begeleiding door de docenten. Leerlingen waren
echter over de vakinhoudelijke expertise van de docenten het meest kritisch in hun suggesties
voor verbeterpunten van de zomerschool. In de pauzes gingen leerlingen vaak met elkaar
kletsen of even naar het winkelcentrum. De vraag wat ze van de invulling van de pauzes
vonden is soms verkeerd begrepen, maar werd positief gewaardeerd. Leerlingen uit de
steekproef van de pilot zomerscholen 2014 geven de zomerschool dit jaar een iets hoger
cijfer, een 7.95. Kortom, er is een groot aantal positieve aspecten aan de zomerschool, maar er
is hier en daar nog ruimte voor verbetering.
55
Literatuur
Alexander, K.L. & Entwisle, D.R. (1996). Early schooling and educational inequality:
Socioeconomic disparities in children’s learning. In J. Clark (Ed.), James S. Coleman.
London: Falmer Press.
Boeije, H. (2002). A purposeful approach to the constant comparative method in the analysis
of qualitative interviews. Quality & Quantity 36, 391-409.
Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek: Denken en doen. Den Haag: Boom
Lemma Uitgevers.
Bont, G. de & Amsing, M.J. (2013). Handboek Pilot Summer schools. Amersfoort: BMC
Groep.
Bont, G. de & Amsing, M.J. (2014). Als een speer door de stof: Evaluatierapport van het
eerste jaar van de pilot zomerscholen tegen zittenblijven. Amersfoort: BMC Groep.
Borman, G.D. (2000). The effects of summer school: Questions answered, questions raised.
Monographs of the society for research in Child Development 65, 119-127.
Borman, G.D. & Dowling, N.M. (2006). Longitudinal Achievement Effects of Multiyear
Summer School: Evidence From The Teach Baltimore Randomized Field Trial. Educational
Evaluation and Policy Analysis, 28 (1), 25-48.
Cooper, H., Charlton, K., Valentine, J.C. & Muhlenbruck, L. (2000). Making the most of
summer school: a meta analytic and narrative review. Monograph of the Society for Research
in Child Development 65, 1-118.
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (2013). Examenmonitor VO 2013. S.I.: Dienst
Uitvoering Onderwijs.
Ellers, S.L. (2009). The effects of a standards-based middle-level summer school program as
an intervention to increase academic achievement as measured by standards-based
assessments (Proefschrift Capella University). Opgevraagd van http://www.proquest.com/
Inspectie van het Onderwijs (2011). Opbrengsten van het Onderwijs. Onderwijsverslag
2010/2011. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs (2012). De staat van het Onderwijs. Utrecht: Inspectie van het
Onderwijs.
Jacob, B.A. & Lefgren, L. (2004). Remedial education and student achievement: a regressiondiscontinuity analysis. The Review of Economics and Statistics, 86 (1), 226-244.
Keiler, L.S. (2011). An Effective Urban Summer School: Students’ Perspectives on Their
Success. Urban Review, 43 (3), 358-378.
Mallette, M.H., Schreiber, J.B., Caffey, C., Carpenter, T. & Hunter, M. (2009). Exploring the
Value of a Summer Literacy Program on the Learning of At-Risk Adolescents. Literacy
Research and Instruction, 48 (2), 172-184.
Mariano, L.T. & Martorell, P. (2013). The Academic Effects of Summer Instruction and
Retention in New York City. Educational Evaluation and Policy Analysis, 35 (1), 96-117.
Matsudaira, J.D. (2008). Mandatory summer school and student achievement. Journal of
Econometrics, 142 (2), 829-850.
McCombs, J.S., Kirby, S.N. & Mariano, L.T. (2009). Ending social promotion without
leaving children behind: The case of New York City. New York: Rand Corporation.
Geraadpleegd
via
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG894.pdf
Neber, H. & Heller, K.A. (2002). Evaluation of a summer school program for highly gifted
secondary-school students: The German Pupils Academy. European Journal of Psychological
Assessment, 18 (3), 214-228.
Roberts, G. & Nowakowski, J. (2004). Addressing the Summer Learning Loss: An Evaluation
of the Voyager Summer Reading Intervention Program. In G.D. Borman & M. Boulay (Red.),
Summer Learning: Research, Policies, and Programs (pp. 165-182). New York: Routledge.
Stevens, B.E. (2005). Just Do It: The impact of a summer school self-advocacy program on
depression, self-esteem, and attributional style in learning disabled adolescents (Samenvatting
proefschrift Claremont University). Opgevraagd van http://www.proquest.com/
Strahler, B.R. (2014). A mixed-methods study: Motivational aspects of a summer reading
progam for young adolescents with low reading achievement (Samenvatting proefschrift
University of Pennsylvania). Opgevraagd van http://www.proquest.com/
Bijlagen
Bijlage A: Onderzoekofferte ‘Zomerscholen tegen zittenblijven’
Bijlage B: Overzicht studies zomerscholen 2004-2014
Bijlage C: Interviewleidraad projectleider extern
Bijlage D: Interviewleidraad projectleider intern
Bijlage E: Enquête projectleider extern
Bijlage F: Enquête projectleider intern
Bijlage G: Enquête zomerschooldocent
Bijlage H: Codeboom
Bijlage I: Voorbeeld evaluatieformulier voor deelnemende leerlingen
Bijlage A: Onderzoekofferte ‘Zomerscholen tegen zittenblijven’
Betreft:
Opdrachtgever:
Datum:
Onderzoek offerte “Zomerscholen tegen zittenblijven”
VO-raad en CNV Onderwijs
26 mei 2014
Uitvoerend onderz. instituut:
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen,
afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
Prof. dr. M.C. Timmerman, Hoogleraar Jeugdstudies &
Onderwijsdirecteur Pedok.
S.E. Faber (Msc), Onderwijs- en onderzoeksmedewerker ‘Jeugd
als sociaal verschijnsel’.
Aanleiding
Uit onderzoek is gebleken dat het aantal zittenblijvers binnen het Voortgezet Onderwijs in
Nederland relatief hoog is, vergeleken met andere OECD-landen (De Bont & Amsing, 2014).
Ruim 1 op de 5 Nederlandse scholieren heeft wel eens een jaar over moeten doen en dat is
dan het OECD-gemiddelde van 14,3%. Behalve een barrière in de schoolloopbaan van
leerlingen is zittenblijven ook kostbaar (Inspectie van het Onderwijs, 2011). Een en ander is
voor de VO-raad en het CNV Onderwijs aanleiding geweest om in de zomer van 2013 te
starten met een tweejarige pilotstudie naar de effectiviteit van een educatieve interventie, i.c.
de zomerschool, om het zittenblijven te verminderen. Door deelname aan de zomerschool
worden leerlingen in staat gesteld vóór het nieuwe schooljaar de gemiste stof te beheersen,
waardoor zij alsnog voldoen aan de criteria voor het overgaan naar het volgende leerjaar (De
Bont & Amsing, 2014).
Review van de literatuur: effecten van zomerscholen op zittenblijven
In het buitenland is al enige ervaring opgedaan met het inzetten van “summer schools” als
interventie tegen zittenblijven. Uit een review-study, gebaseerd op 93 onderzoeken naar de
effecten van zomerscholen, blijkt 1e) dat dergelijke programma’s een positief effect hebben
op het kennisniveau van de leerlingen (Cooper et al, 2000). Ten 2de blijkt de pedagogischdidactische aanpak verschil uit te maken: zomerscholen zijn effectiever wanneer de leerlingen
leren in relatief kleine groepen en wanneer de instructie geïndividualiseerd is (Cooper et al,
2000). Een 3de belangwekkend resultaat uit deze studies is dat niet alle leerlingen even zeer
profiteren van zomerscholen, m.n. uit sociaal-economische middenklasse gezinnen laten
positievere resultaten zien dan leerlingen uit laag opgeleide gezinnen uit de lagere
inkomensgroepen (Cooper et al, 2000; Borman, 2000).
Duurzame effecten van zomerscholen op zittenblijven zijn veel minder goed
onderzocht. Met name longitudinale studies ontbreken; er zijn geen studies bekend waarin
onderzocht is of de effecten na 2 jaar nog meetbaar zijn (MCcombs et al, 2011; Jacob &
Lefgren, 2004). In het kader van deze pilotstudie zal een literatuur(review)studie worden
uitgevoerd waaruit aanbevelingen voortvloeien voor een kansrijke opzet, implementatie en
uitvoering van zomerscholen in Nederland.
Onderzoeksvragen
De door de VO-raad en het CNV Onderwijs geformuleerde onderzoeksvragen zijn:
1) Welke bijdrage levert de zomerschool aan het substantieel terugdringen van het aantal
zittenblijvers in de pilotscholen?
2) Draagt de zomerschool bij aan het duurzaam terugdringen van het aantal zittenblijvers
in de zomerscholen?
Vraag 1 en 2 worden beantwoord aan de hand van kwantitatieve onderzoeksgegevens.
Daarnaast vraagt de opdrachtgever om kwalitatieve analyses:
3) Een beknopte literatuur(review)studie van de zomerschool als interventie vanuit
pedagogisch, onderwijskundig en economisch perspectief.
4) worden uitgevoerd waaruit aanbevelingen voortvloeien voor een kansrijke opzet,
implementatie en uitvoering van zomerscholen in Nederland.
Uitwerking onderzoeksvragen
Ad 1. Welke bijdrage levert de zomerschool aan het substantieel terugdringen van het aantal
zittenblijvers in de pilotscholen?
In 2013 is de eerste pilotstudie verricht naar het effect van de zomerscholen in
Nederland (De Bont & Amsing, 2013). Na afloop van de zomerscholen 2013 is vastgesteld
dat 85% van de deelnemende leerlingen alsnog bevorderd is naar het volgende leerjaar.
Hiermee is het gemiddeld aantal zittenblijvers op de pilotscholen afgenomen tot 5,1% (De
Bont & Amsing,2014).
In 2014 zal wederom een pilotstudie worden verricht, aan de hand van dezelfde
vragen. Deze betreffen voornamelijk een kwantitatieve analyse:








Wat is het aantal zittenblijvers per school in het jaar voor de invoering van de pilot
(2011-2012)?
Wat is het aantal zittenblijvers per school gedurende het eerste pilotjaar (20122013) en het tweede pilotjaar (2013-2014)?
Welke relatie is er tussen de zomerschool als interventie en het aantal
zittenblijvers over de schooljaren 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 en eventueel
2013/2014?
Wat is het percentage zittenblijvers binnen de deelnemende scholen?
Wat is het percentage leerlingen per school dat deelneemt aan de zomerscholen?
Wat is het percentage leerlingen per school dat de zomerschool succesvol afsluit?
Wat is het percentage leerlingen per school dat de zomerschool succesvol afsluit
ten opzichte van het aantal (potentiele) zittenblijvers
Trekken leerlingen een eindsprint waardoor ze geen zomerschool hoeven te doen?



Wat is het landelijke beeld wat betreft het aantal zittenblijvers per schooljaar en
per schoolsoort voor de schooljaren 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en
eventueel 2013-2014?
Wat het beeld bij de niet-pilotscholen (met een vergelijkbare zomerschool) wat
betreft het aantal zittenblijvers voor de schooljaren 2010-2011, 2011-2012, 20122013 en eventueel 2013-2014?
Wat zijn de verschillen ten opzichte van de pilotscholen, de niet-pilotscholen en
het landelijke beeld wat betreft het aantal zittenblijvers?
Ad 2. Draagt de zomerschool bij aan het duurzaam terugdringen van het aantal zittenblijvers
in de zomerscholen?
Oftewel, is er sprake van een duurzame interventie of wordt het zittenblijven uitgesteld?
Om deze vraag te beantwoorden wordt er gekeken of de groep scholieren die alsnog bevordert
zijn, na afloop van de pilot uit 2013, dit schooljaar ook overgaan. Kortom; wat is het
percentage leerlingen per school dat de zomerschool in het eerste pilotjaar succesvol heeft
afgerond en vervolgens het volgende leerjaar ook succesvol afsluit?
Onderzoeksvragen kwalitatieve analyse:
Ad 3.Wat is er in de literatuur bekend over zomerscholen als interventie vanuit een
pedagogisch, onderwijskundig en economisch perspectief?
Middels een beknopte literatuur(review)studie zal er gekeken worden wat er geschreven
wordt over zomerscholen als interventie .
Ad.4 Hoe hebben de deelnemende scholen de pilot uitgewerkt en wat was hierbij de
procedure?
Om deze vraag te beantwoorden zal er gekeken worden wat een rol heeft gespeeld tijdens de
aanloopperiode en de uitvoering van de pilot.
 Wat ging er goed in de organisatie en wat kon er beter?
 Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de uitgevoerde zomerscholen
welke mogelijk tot accentverschillen in de uitkomsten hebben geleid (gelet op de
verschillende vakken, personele inzet, toetsing)?
 Gelet op de uitvoering en de implementatie, welke factoren zijn er te
onderscheiden welke van invloed zijn geweest op het laten slagen van de pilot?
Wensen en voorkeuren opdrachtgever:
De opdrachtgever geeft aan dat de belasting voor de pilotscholen en de deelnemende
leerlingen, wat betreft de dataverzameling, zo beperkt mogelijk moet zijn. Daarnaast dient er
in juni 2014 gestart te worden met het uitwerken van het onderzoek en zal er een rekening
gehouden moeten worden met een piekbelasting rond de zomerschoolperiode (21 juni-21
juli).
Werkwijze:
Om de kwantitatieve onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zal allereerst gebruik
gemaakt worden van de gegevens die beschikbaar zijn op Schoolvensters. Dit betreft het
aantal zittenblijvers in de voorgaande jaren, landelijke gezien en specifiek voor de
deelnemende scholen. Daarnaast zullen de actuele cijfers, wat betreft de zittenblijvers,
opgevraagd moeten worden bij de deelnemende scholen. Deze data zal verzameld worden
voorafgaand aan de zomerscholen. Tijdens en na afloop van de zomerscholen zullen de
gegevens verzameld worden van het aantal leerlingen per school dat deelneemt aan een
zomerscholen en of deze succesvol is afgerond.
Wat betreft het beantwoorden van de kwalitatieve onderzoeksvragen zal een bondige
literatuurstudie gedaan worden. Om inzicht te krijgen in de verschillende manieren van
aanpak per school en de daarbij behorende uitdagingen en problemen, zullen
evaluatiegesprekken gevoerd worden met docenten en studiecoaches over de
projectuitvoering. Dit vindt plaats na de zomerscholen. Aan de hand van interviews zal er
geprobeerd worden een antwoord te vinden op de vraag of bepaalde leerlingen (die net wel of
net niet zijn blijven zitten) een eindsprint trekken om daarmee te voorkomen dat ze aan de
zomerscholen mee hoeven te doen.
Na afloop van de zomerscholen en na het inventariseren van alle data zullen de resultaten
uitgewerkt en gepresenteerd worden in een onderzoeksrapport.
Planning:
De werkzaamheden zullen zich uitstrekken over 3 periodes van juni t/m 15 oktober 2014.



1 juni-20 juni. Dataverzameling wat betreft een prognose en het uiteindelijk aantal
zittenblijvers en deelnemers aan de zomerscholen.
21 juni- 21 juli. Dataverzameling tijdens de zomerscholen. Inventarisatie van het
aantal deelnemers aan de zomerscholen en het aantal leerlingen dat de
zomerschool succesvol afsluit.
21 juli- 15 oktober. Verwerken van de resultaten en een evaluatie van het verloop
van de zomerscholen. Deze worden uitgewerkt tot een onderzoeksrapport.
Bijlage B: Overzicht studies zomerscholen 2004-2014
Bron
Land Populatie
Onderzoeksdesign Duur van
interventie
(korte/lange
termijn)
Steekproef van
QuasiZes weken,
147.894 leerlingen experimenteel
gericht op
uit de 3rd en 6th
(‘regression
korte
grade (groep 5 en
discontinuity
termijn
groep in Nederland, design’)
(leerstof
9 en 12 jaar)
aanbieden
Er wordt in het
gericht op
Interventie is
artikel niet
de toets die
gericht op ‘lowbeschreven of er
aan het
achieving students’. gebruik is gemaakt einde van de
van een
zomerschool
controlegroep.
wordt
afgenomen
en op basis
daarvan
wordt
bepaald of
de leerling
overgaat).
Groepjes
van
maximaal
15
leerlingen.
438 leerlingen
Gerandomiseerd
De
Aard van de
interventie
Doel
Resultaat
(effectief?)
Jacob &
Lefgren
(2004)
USA
De interventie
richt zich op
lezen en
wiskunde.
Het doel van deze
interventie is het
onderzoeken van
het causale effect
van het volgen van
een zomerschool
en zittenblijven op
de prestaties van
leerlingen.
Ja, voor leerlingen
uit de 3rd grade.
Voor hen blijkt dat
de zomerschool
substantieel
bijdraagt aan
toenemende
prestaties. Dit blijkt
niet het geval voor
leerlingen uit de
6th grade.
Borman &
USA
Vrijwillige
Het doel van deze
Ja, indien
Dowling
(2006)
experimentele
groep
248 leerlingen
controle groep
veld-experiment, in
cominatie met een
pre- en posttest
(‘norm referenced
reading
Kindergarten en 1st achievement test’)
grade (groep 2 en
drie in Nederland, 6
en 7 jaar)
interventie
loopt drie
jaar (lange
termijn), elk
jaar duurt
het
programma
zeven
weken).
deelname van
leerlingen
(geworven op 10
scholen). De
interventie richt
zich op lezen.
Studenten (high
school en
college)
begeleiden de
leerlingen tijdens
de interventie
(‘studentteachers’).
De
interventie
duurt zes
weken
(korte
termijn).
Deelname is
voor leerlingen
verplicht. De
interventie richt
zich op lezen en
wiskunde.
Interventie is
gericht op
leerlingen met een
lage
sociaaleconomische
status.
Matsudaira USA
(2008)
In totaal 338.608
leerlingen uit de
3rd en 5th grade
(groep 5 en groep 7
in Nederland, 9 en
11 jaar).
De leerlingen (een
subset) zijn
geselecteerd op
basis van een
administratieve
dataset.
Het onderzoek is
quasiexperimenteel
(‘regression
interventie is het
onderzoeken van
de effecten van
een meerjarig
zomerschool
programma om
het effect van
‘summer learning
loss’ tegen te gaan
en op de lange
termijn de
prestaties van
leerlingen op het
gebied van lezen
te verbeteren.
leerlingen meer dan
gemiddeld
aanwezig waren bij
de bijeenkomsten
(twee of meer
zomers van het
experiment, dit was
essentieel voor
verbeterde prestatie
uitkomsten). Dit
bleek een
significant effect te
hebben op de totale
lees- en
schrijfvaardigheid,
de woordenschat en
tekstbegrip. Dit
was het geval bij
ongeveer de helft
van de
deelnemende
leerlingen.
Het onderzoeken
Ja,
van het effect van standaarddeviatie
het volgen van een van .12 hoger op
zomerschool op de wiskunde en lezen
prestaties van
(positief effect, op
leerlingen voor de korte termijn). Het
vakken wiskunde
blijkt wel dat
en lezen.
leerlingen uit
hogere leerjaren
meer profiteren van
discontinuity
design’).
Ellers
(2009)
USA
60 leerlingen
experimentele
groep
60 leerlingen
controle groep
Leerlingen zijn
afkomstig uit de
7th en 8th grade,
net afgerond (klas 1
en 3 middelbare
school in
Nederland, 13 en
14 jaar)
Quasiexperimenteel, met
een pre- en posttest
aan het eind van
jaar één en een
posttest aan het
eind van jaar twee.
Interventie is
gericht op
zogenaamde
‘struggling
students’
Hatt et al.
(2009)
UK
In totaal 273
leerlingen uit de
11th grade (klas 4
Kwantitatief en
kwalitatief:
literatuurstudie,
de zomerschool dan
leerlingen uit lagere
leerjaren.
De
De interventie
Het doel van dit
Nee, wanneer
interventie
richt zich op
onderzoek is om te gecontroleerd werd
duurt twee
lezen en
bepalen of een
voor factoren als
jaar (lange
schrijven
zomerschool
leerjaar, geslacht,
termijn) en
(‘language arts’) programma
sociaaleconomische
duurt zes
en wiskunde.
prestaties kan
status werden er
weken
verbeteren op
geen significante
totaal,
basis van een
positieve effecten
waarna aan
gestandaardiseerde gevonden van het
eind van het
toets (‘standards- deelnemen aan een
eerste jaar
based
zomerschool (zoals
een toets
assessment’).
gemeten is op basis
wordt
van de scores op de
afgenomen
gestandaardiseerde
en ook een
toetsen). Dit was
toets aan het
het geval voor
eind van jaar
zowel wiskunde als
twee.
lezen en schrijven.
Het kan zijn dat dit
veroorzaakt is,
volgens de auteur,
door andere
interventies
gedurende het
schooljaar.
Vier tot
zeven dagen
gericht op
De interventie
richt zich op de
overgang van
Het doel van dit
De resultaten
onderzoek is om te suggereren dat de
onderzoeken in
zomerschool heeft
en 5 middelbare
school in
Nederland, 15 en
16 jaar) (korte
termijn)
Mallette et
al. (2009)
USA
interviews,
enquêtes,
longitudinale data,
jaarlijkse
verslagen, data
(profielen) van
Daarnaast nog 587 deelnemers en
uit de 10th grade
deelnemers uit het
(klas 4 van de
verleden, pre- en
middelbare school
post vragenlijsten
in Nederland, 16
over het effect van
jaar) (lange
de zomerschool op
termijn)
(korte termijn) de
houdingen van
Interventie is
deelnemers en
gericht op
plannen om naar
leerlingen
higher education te
afkomstig uit lagere gaan.
sociaal
economische
Lange termijn:
klassen
interviews met
jongeren en e-mail
contact met andere
betrokkenen
(telefonische
interviews,
emailcontact met
managers,
docenten).
de overgang
van
voortgezet
onderwijs
naar hoger
onderwijs
(korte
termijn).
voortgezet
onderwijs naar
hoger onderwijs.
welke omvang en
met welke redenen
het zomerschool
programma de
deelnemers en hun
schoolloopbanen
heeft beïnvloed.
30 leerlingen uit de
7th en 8th grade:
De
interventie
De interventie
richt zich op
Het doel van dit
onderzoek was om
In het artikel staat
niet door middel
gezorgd voor een
transformatie in
schoolloopbanen.
Het ervaren van
verschillende
manieren van
sociale interactie,
door het
zomerschool
programma, was
positief en hielp de
deelnemers om
twijfels te
overwinnen voor
wat betreft het naar
het hoger onderwijs
gaan en de hiermee
gepaard gaande
omgeving. Het
programma
stimuleerde hun
aspiraties en hielp
om zichzelf
comfortabel te
voelen en gaf hen
vertrouwen om
verder te gaan met
hun plannen om
naar het hoger
onderwijs te gaan.
Ja, scores op de
post-test waren
achttien uit 7th
grade en twaalf uit
8th grade (klas 1 en
twee middelbare
school in
Nederland, 13 en
14 jaar)
De leerlingen zijn
afkomstig uit
gezinnen met lage
inkomens.
van welke methode
leerlingen
geselecteerd zijn.
Wel wordt
aangegeven dat
deze leerlingen een
dusdanig aantal
vakken niet hadden
gehaald en dat ze
op basis daarvan
zouden blijven
zitten.
Van deze
leerlingen had 75%
de standaarden van
de ‘stateassessment’ niet
gehaald.
Er wordt een preen een post-test
afgenomen om het
niveau van de
leerlingen te
bepalen.
duurt zes
weken,
waarvan per
week drie
dagen aan
het
programma
besteed
worden en
het wordt
afgesloten
met een
toets (korte
termijn).
De
interventie
is echter ook
gericht op
de lange
termijn
doordat de
leerlingen in
het jaar na
de
interventie
ook gevolgd
worden (of
zij het jaar
na de
interventie
ook
overgaan
lezen en wordt
begeleid door
tutors (studenten
van de Master
Reading and
Language
Studies) en door
lokale docenten
(het onderdeel
dat zij gaven was
gericht op het
beroepsperspectief).
de korte- en lange
termijneffecten
van een
zomerschool
programma
gericht op lezen en
schrijven
(‘literacy’)
onderzoeken van
de korte- en lange
termijn waarde
van zo’n
programma voor
‘at-risk’
leerlingen.
significant hoger
dan scores op de
pre-test. Leerlingen
hebben dus een
significante groei
doorgemaakt op het
gebied van lezen en
schrijven. Ook op
de lange termijn
blijkt dat het
programma een
klein effect heeft
op de groei in het
vermogen tot lezen
en schrijven. Van
de 27 leerlingen die
na de interventie
overgingen, gingen
er een jaar later 10
over naar het
volgende leerjaar
(dit is een
rendement van
37%).
Keiler
(2011)
USA
naar het
volgende
leerjaar).
De interventie had
Het
De
betrekking op 35
onderzoeksdesign
interventie
leerlingen, waarbij was kwalitatief van duurt zes
vier – door
aard. De gebruikte weken,
docenten
methoden zijn case waarvan
geselecteerde –
study (van vier
vier dagen
leerlingen als
leerlingen),
per week
casestudy hebben
interviews,
aan de
gefungeerd. Dit
observaties en
interventie
waren twee jongens documentanalyse.
worden
en twee meisjes,
besteed. Het
waarvan drie
programma
leerlingen ‘senior’
richt zich
waren (derde klas
niet op de
middelbare school
lange
in Nederland, 15
termijn.
jaar) en één jongen
was ‘sophomore’,
(tweede jaar
middelbare school,
14 jaar).
In het artikel wordt
niet beschreven hoe
de 35 leerlingen
geselecteerd zijn.
De interventie
richt zich op het
vak biologie en
wordt begeleid
door docenten
van de eigen
scholen (enkelen
hebben de
leerlingen
daarvoor zelf
lesgegeven) en
tutoren
(‘undergraduate’
en middelbare
school
leerlingen, 1622jr) en een
tutoren leider.
De lessen
vonden plaats in
een klas van 35
leerlingen en
daarnaast in
kleine groepjes
van twee tot vier
leerlingen.
Het doel van dit
onderzoek is het
verbeteren van het
begrip van de
leerstof bij de
deelnemende
leerlingen, hun
prestatie op de het
gestandaardiseerde
examen te
verbeteren wat
nodig is om te
slagen en de
attitudes van
leerlingen over
leren te
verbeteren.
Ja, uit het
onderzoek blijkt dat
de vier leerlingen
positief gereageerd
hebben op het
programma. Van de
vier studenten
hebben allen hun
toets score
verbeterd (met
minimaal 20 punten
boven de
overgangsnorm
opgelegd door de
staat, waarbij drie
van de vier
leerlingen
doelscore van het
programma
bereiken).
Ook blijkt uit dit
onderzoek dat
leerlingen die falen
op een bepaald
gebied op school,
weer kunnen
opbloeien wanneer
zij zinvolle
leerervaringen
Mariano & USA
Martorell
(2013)
Totaal 57.889
leerlingen uit de
5th grade (groep 7
in Nederland, 10 en
11 jaar)
Quasiexperimenteel
(‘regression
discontinuity
design’)
Er wordt in het
artikel niet
beschreven of er
gebruik is gemaakt
van een
controlegroep.
De
interventie
duurt twee
maanden
(juli en
augustus),
waarvan
vier dagen
per week
4.5u per dag
wordt
gewerkt
(korte
termijn).
De interventie
richt zich op
Engelse taal en
wiskunde.
In dit onderzoek
wordt gekeken
naar het causale
effect van
deelname aan een
zomerschool en
zittenblijven op
toekomstige
schoolse prestaties
van leerlingen uit
de 5th grade.
opdoen bij
leerkrachten die
geloven in hun
vermogen om
succes te hebben.
Hierbij waren drie
factoren belangrijk:
het betrekken van
studenten bij de
inhoud, het
monitoren of
leerlingen de stof
begrijpen en
wederzijds respect
tussen docent en
leerling (effectieve
factoren).
Ja, er is een
bescheiden positief
effect gevonden
van de zomerschool
op het gebied van
prestaties voor
Engels, maar geen
robuust effect op
wiskunde.
Bijlage C: Interviewschema projectleider extern
Interviewleidraad Projectleiders extern
Algemene gegevens
Naam:……………………………………………………………………………………………
Geslacht: m / v
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Leeftijd: …………
Naam en plaats deelnemende school:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...
I. Voorbereiding op de Zomerschool
1. Hoeveel weken voor aanvang van de zomerscholen was u actief betrokken bij de
voorbereiding en organisatie op deze school?
2. Indien u vooraf betrokken was, wat waren uw werkzaamheden?
3. Heeft u zicht op leerlingen uit de prognose die een ‘eindsprint’ hebben getrokken,
zodat zij niet naar de Zomerschool hoefden? Wat is uw indruk hiervan?
4. Bent u gedurende de voorbereiding van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
(Andere knelpunten?)
- Zo ja, hoe is dit opgelost?
5. Wat vond u, terugkijkend op de voorbereiding van de Zomerschool, goed gaan?
6. Wat zou er in de voorbereiding op de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
7. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de voorbereiding?
II. Uitvoering van de Zomerschool
1. Wat is het rooster (d.w.z. begintijd, pauzes, eindtijd) van de leerlingen tijdens de
zomerscholen?
2. De Zomerschool-leerlingen kunnen eerstegraadsdocenten (wiskunde, Engels,
scheikunde, economie en M&O) via Skype raadplegen. Wat is uw indruk in hoeverre
hier door de leerlingen gebruik van is gemaakt?
3. Wat is uw indruk van het type leerling die deelneemt aan de Zomerschool?
4. Bent u gedurende de uitvoering van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
- Zo ja, hoe is dit opgelost?
5. Wat vond u, terugkijkend op de uitvoering van de Zomerschool, goed gaan?
6. Wat zou er in de uitvoering van de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
7. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de uitvoering?
III. Evaluatie
1. Kunt u uw visie op de Zomerschool onder woorden brengen?
2. Heeft u zicht op hoe het concept ‘Zomerscholen’ binnen het onderwijsteam (van de
school waarin u functioneer) werd ontvangen?
- Zo ja, hoe?
3. Om welke redenen is het wel/ of geen goed initiatief?
4. Is de Zomerschool volgens u een effectieve manier om zittenblijven terug te dringen?
Wat zijn hiervoor uw argumenten?
5. Welke factoren dragen volgens u bij aan het succes van de Zomerschool?
a. (indien weinig respons): Hierbij kunt u bijvoorbeeld denk aan factoren op
gebied van organisatie, leerling(en), zomerschooldocent(en).
6. Heeft u nog suggesties om de effectiviteit van de Zomerschool te vergroten?
7. Heeft u nog andere opmerkingen?
Bijlage D: Interviewschema projectleiders intern
Iinterviewleidraad Projectleiders intern
Algemene gegevens
Naam:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Geslacht: m / v
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Leeftijd: …………
Naam en plaats deelnemende school:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...
Reguliere functie binnen de
school:…………………………………………………………………………………………...
I. Voorbereiding op de Zomerschool
8. Vooraf aan de zomerscholen is er een prognose opgesteld van het verwachte aantal
deelnemende leerlingen aan de Zomerschool. Wat waren de voorwaarden van deze
prognose? (Met andere woorden: waar moesten de leerlingen aan voldoen om tot deze
prognose te behoren? Bijvoorbeeld: hoeveel onvoldoendes mochten ze maximaal
hebben?)
9. In hoeverre wijkt het aantal leerlingen dat daadwerkelijk deelneemt aan de
Zomerschool af van het aantal dat in de prognose is gesteld?
Als er sprake is van een verschil: heeft u hier een verklaring voor?
10. Wat is uw indruk: zijn er leerlingen uit de prognose die een ‘eindsprint’ hebben
getrokken, zodat zij niet naar de Zomerschool hoefden? Wat is uw indruk hiervan?
11. Hoeveel tijd (dagen) zat er tussen de rapportbespreking en de start van de
zomerscholen?
12. Bent u gedurende de voorbereiding van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
(Andere knelpunten?)
- Zo ja, hoe is dit opgelost?
13. Wat vond u, terugkijkend op de voorbereiding van de Zomerschool, goed gaan?
14. Wat zou er in de voorbereiding op de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
15. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de voorbereiding?
II. Uitvoering van de Zomerschool
8. Voorafgaand aan de Zomerschool heeft er een intake van de leerling(en)
plaatsgevonden. Wie waren hierbij – in de meeste gevallen – aanwezig?
Ouders, leerling, zomerschooldocent, eigen docent van het vak, mentor, decaan,
projectleiders (intern, extern) (doorhalen wat niet van toepassing is)
9. Heeft de ‘warme’ overdracht plaatsgevonden voordat de Zomerschool begon?
o Ja
o Nee
i. Indien ‘Nee’, waarom niet?
10. Was het ‘dossier’ (contract leerling, contactgegevens school en leerling, duidelijk
geformuleerde hulpvraag, gedetailleerde stofomschrijving, gedetailleerde
toetsomschrijving, verzegelde envelop met eindtoets en correctiemodel) van de
leerling compleet (volledig)?
o Ja, volledig
o Nee, het volgende ontbrak:
…………………………………………………………………………………
………………………………………
en op tijd?
11. Was het dossier op tijd?
o Ja
o Nee, wanneer wel?
…………………………………………………………………………………
…………
Is er volgens u kostbare tijd verloren gegaan?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
12. Hoeveel zomerschool-docenten waren er aanwezig? (totaal)
o ……..(invullen)
13. Hoeveel zomerschool-docenten hadden een 1e graads bevoegdheid en wat was hun
vak?
o ……. (aantal)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(vakken)
14. Hoeveel zomerschool-docenten hadden een 2e graads bevoegdheid en wat was hun
vak?
o ……. (aantal)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….(vakken)
15. Hoeveel nog niet-bevoegde docenten waren er aanwezig en wat is hun (beoogd)
afstudeervak?
o ……. (aantal)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………(vakken)
16. Zijn er naast docenten ook studiecoaches (bijvoorbeeld vanuit de organisatie
Studiekring) op deze school ingezet ter begeleiding?
o Ja
o Nee
17. Zo ja, hoeveel waren dat er en wat is hun vooropleiding?
o ……. (aantal)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(opleiding)
18. Kunt u toelichten waarom de studiecoaches wel of niet zijn ingezet?
19. De Zomerschool-leerlingen kunnen eerstegraadsdocenten (wiskunde, Engels,
scheikunde, economie en M&O) via Skype raadplegen. Wat is uw indruk in hoeverre
hier door de leerlingen gebruik van is gemaakt?
20. Wat is uw indruk van het type leerling die de Zomerschool volgt?
21. Bent u gedurende de uitvoering van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
- Zo ja, hoe is dit opgelost?
22. Wat vond u, terugkijkend op de uitvoering van de Zomerschool, goed gaan?
23. Wat zou er in de uitvoering van de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
24. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de uitvoering?
III. Evaluatie
8. Kunt u uw visie op de Zomerschool onder woorden brengen?
9. Hoe werd het concept ‘Zomerscholen’ binnen het team (het onderwijsteam van de
school, dus niet het zomerschool-team) ontvangen?
10. Om welke redenen is het wel/ of geen goed initiatief?
11. Is de Zomerschool volgens u een effectieve manier om zittenblijven terug te dringen?
Wat zijn hiervoor uw argumenten?
12. Welke factoren dragen volgens u bij aan het succes van de Zomerschool?
a. (indien weinig respons): Hierbij kunt u bijvoorbeeld denk aan factoren op
gebied van organisatie, leerling(en), zomerschooldocent(en).
13. Heeft u nog suggesties om de effectiviteit van de Zomerschool te vergroten?
14. Heeft u nog andere opmerkingen?
Bijlage E: Enquête projectleider extern
Enquête projectleiders extern
Algemene gegevens
Naam:……………………………………………………………………………………………
Geslacht: m / v
Leeftijd:……….
Naam en plaats deelnemende
school:…………………………………………………………………………………………
I.
Voorbereiding op de Zomerschool
1. Hoeveel weken voor aanvang van de zomerscholen was u actief betrokken bij de
voorbereiding en organisatie op deze school?
2. Indien u vooraf betrokken was, wat waren uw werkzaamheden?
3. Heeft u zicht op leerlingen uit de prognose die een ‘eindsprint’ hebben getrokken, zodat zij
niet naar de Zomerschool hoefden? Wat is uw indruk hiervan?
4. Bent u gedurende de voorbereiding van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
-
Zo ja, hoe is dit opgelost?
5. Wat vond u, terugkijkend op de voorbereiding van de Zomerschool, goed gaan?
6. Wat zou er in de voorbereiding op de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
7. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de voorbereiding?
II. Uitvoering van de Zomerschool
8. Wat is het rooster (d.w.z. begintijd, pauzes, eindtijd) van de zomerscholen?
9. Wat is uw indruk van het type leerling die deelneemt aan de Zomerschool?
10. Bent u gedurende de uitvoering van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
-
Zo ja, hoe is dit opgelost?
11. Welke punten vond u, terugkijkend op de uitvoering van de Zomerschool, goed gaan?
12. Wat zou er in de uitvoering van de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
13. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de uitvoering?
III. Evaluatie
14. Kunt u uw visie op de Zomerschool onder woorden brengen?
15. Om welke redenen is het wel/ of geen goed initiatief?
16. Is de Zomerschool volgens u een effectieve manier om zittenblijven terug te dringen?
Wat zijn hiervoor uw argumenten?
17. Welke factoren dragen volgens u bij aan het succes van de Zomerschool? (factoren op
gebied van de organisatie, de leerling(en), de zomerschooldocent(en))
18. Heeft u nog suggesties om de effectiviteit van de Zomerschool te vergroten?
19. Heeft u nog andere opmerkingen?
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN!
Bijlage F: Enquête projectleider intern
Enquête Projectleiders intern
Algemene gegevens
Naam:……………………………………………………………………………………………
Geslacht: m / v
Leeftijd:………
Naam en plaats deelnemende school:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Reguliere functie binnen de
school:…………………………………………………………………………………………...
I.
Voorbereiding op de Zomerschool
1.Vooraf aan de Zomerscholen is er een prognose opgesteld van het verwachte aantal
deelnemende leerlingen. Wat waren de voorwaarden van deze prognose? (Met andere
woorden: waar moesten de leerlingen aan voldoen om tot deze prognose te behoren?
Bijvoorbeeld: hoeveel onvoldoendes mochten leerlingen maximaal hebben?)
2.In hoeverre wijkt het aantal leerlingen dat daadwerkelijk deelneemt aan de Zomerschool af
van het aantal dat in de prognose is gesteld?
Als er sprake is van een verschil: heeft u hier een verklaring voor?
3.Zijn er leerlingen uit de prognose die een ‘eindsprint’ hebben getrokken, zodat zij niet naar
de Zomerschool hoefden? Wat is uw indruk hiervan?
4.Hoeveel tijd (dagen) zat er tussen de rapportbespreking en de start van de zomerscholen?
5.Bent u gedurende de voorbereiding van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
-
Zo ja, hoe is dit opgelost?
6.Wat vond u, terugkijkend op de voorbereiding van de Zomerschool, goed gaan?
7. Wat zou er in de voorbereiding op de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
8. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de voorbereiding?
II. Uitvoering van de Zomerschool
9. Voorafgaand aan de Zomerschool heeft er een intake van de leerling(en) plaatsgevonden.
Wie waren hierbij – in de meeste gevallen – aanwezig?
(Gelieve degenen laten staan die van toepassing zijn – wie niet aanwezig was kan
d.m.v. ‘backspace’ weggehaald worden)
Ouders, leerling, zomerschooldocent, eigen docent van het vak, mentor, decaan,
projectleider intern, projectleider extern
-
Anderen, namelijk:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10.Heeft de ‘warme’ overdracht naar de zomerschool-docent plaatsgevonden voordat de
Zomerschool begon?
o Ja
o Nee
i. Indien ‘Nee’, waarom niet?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11.Was het ‘dossier’ (met daarin: contract van de leerling, contactgegevens school en leerling,
duidelijk geformuleerde hulpvraag, gedetailleerde stofomschrijving, gedetailleerde toets
omschrijving, verzegelde envelop met eindtoets en correctiemodel) van de leerling(en)
compleet (volledig)?
o Ja
o Nee, het volgende ontbrak:
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
12. Was het dossier/de dossiers op tijd?
o Ja
o Nee, wanneer was het wel aanwezig?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Is er hierdoor tijd verloren gegaan?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
13. Hoeveel zomerschool-docenten waren er in totaal aanwezig? (Gelieve het antwoord op de
plaats van de stippellijn in te vullen)
o …….. (invullen)
14. Hoeveel zomerschool-docenten hadden een 1e graads bevoegdheid en wat was hun vak?
(Gelieve het antwoord dat van toepassing is op de plaats van de stippellijn in te vullen en
daaronder op de stippellijn het vak/de vakken per docent in te vullen)
o ……. (aantal)
Vak/vakken:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
15. Hoeveel zomerschool-docenten hadden een 2e graads bevoegdheid en wat was hun vak?
(Gelieve het antwoord dat van toepassing is op de plaats van de stippellijn in te vullen en
daaronder op de stippellijn het vak/de vakken per docent in te vullen)
o ……. (aantal)
Vak/vakken:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
16. Hoeveel nog niet-bevoegde docenten waren er aanwezig en wat is hun (beoogd)
afstudeervak? (Gelieve het antwoord op de plaats van de stippellijn in te vullen en daaronder
op de stippellijn het vak/de vakken per docent in te vullen)
o ……. (aantal)
Vak/vakken:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
17. Zijn er naast de docenten ook studiecoaches (bijvoorbeeld vanuit de organisatie
‘Studiekring’) op deze school ingezet ter begeleiding?
o Ja
o Nee
Zo ja, hoeveel waren dat er en wat is hun vooropleiding? (Gelieve het aantal op de
plaats van de stippellijn in te vullen en daaronder op de plaats van de stippellijn de
(voor)opleiding van de studiecoach)
o ……. (aantal)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………(opleiding)
18. Kunt u toelichten waarom de studiecoaches wel of niet zijn ingezet?
19. De Zomerschool-leerlingen kunnen eerstegraadsdocenten (wiskunde, Engels, scheikunde,
economie en M&O) via Skype raadplegen. Wat is uw indruk in hoeverre hier door de
leerlingen gebruik van is gemaakt?
20. Wat is uw indruk van het type leerling die de Zomerschool volgt?
21. Bent u gedurende de uitvoering van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
-
Zo ja, hoe is dit opgelost?
22. Welke punten vond u, terugkijkend op de uitvoering van de Zomerschool, goed gaan?
23. Wat zou er in de uitvoering van de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
24. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de uitvoering?
III. Evaluatie
25. Kunt u uw visie op de Zomerschool onder woorden brengen?
26. Hoe werd het concept ‘Zomerscholen’ binnen het onderwijsteam van de school (waar u in
functioneert) ontvangen?
27. Om welke redenen is het wel/ of geen goed initiatief?
28. Is de Zomerschool volgens u een effectieve manier om zittenblijven terug te dringen?
Wat zijn hiervoor uw argumenten?
29. Welke factoren dragen volgens u bij aan het succes van de Zomerschool? (factoren op
gebied van de organisatie, de leerling(en), de zomerschooldocent(en))
30. Heeft u nog suggesties om de effectiviteit van de Zomerschool te vergroten?
31. Heeft u nog andere opmerkingen?
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN!
Bijlage G: Enquête zomerschooldocent
Beste Zomerschooldocent,
De onderstaande enquête bevat vragen over de voorbereiding, uitvoering, toetsing en
evaluatie van de Zomerschool waar u aan heeft meegeholpen. Wij vragen u om deze enquête
zo volledig mogelijk in te vullen. Op die manier kan een gedegen onderzoek naar de
effectiviteit en de evaluatie van het project Zomerscholen uitgevoerd worden. Alvast heel
hartelijk dank voor het invullen!
Namens de Rijksuniversiteit Groningen,
S.E. Faber MSc. (onderzoeker)
A.F. Kievitsbosch MSc. (onderzoeker)
Enquête Zomerschooldocent
Algemene gegevens
Geslacht: m / v
Leeftijd: ……………
Naam en plaats deelnemende school:
…………………………………………………………………………………………………
Opleiding:
…………………………………………………………………………………………………
Voor het geven van welk(e) vak(ken) bent u/wordt u opgeleid?
…………………………………………………………………………………………………
Bevoegdheid: 1e graads
2e graads
Nog niet bevoegd want nog studerend aan lerarenopleiding
Anders, namelijk: Studie-coach
Is dit de eerste keer dat u meedoet aan het project de Zomerschool?
o Ja
o Nee, de …….. keer
o
I. Voorbereiding op de Zomerschool
1. Wanneer wist u dat u definitief op de Zomerschool ingezet zou worden?
o Hoeveel dagen voor aanvang?
2. Voorafgaand aan de start van de Zomerschool heeft er per leerling een intake
plaatsgevonden. Was u hierbij aanwezig en zo ja, bij hoeveel leerlingen?
3. Wanneer vond de ‘warme’ overdracht van de eigen docent naar u als Zomerschooldocent
plaats? Hoeveel dagen voor aanvang van de Zomerschool?
4. Was het ‘dossier’ (met daarin: contract van de leerling, contactgegevens school en leerling,
duidelijk geformuleerde hulpvraag, gedetailleerde stofomschrijving, gedetailleerde toets
omschrijving, verzegelde envelop met eindtoets en correctiemodel) van de leerling(en)
compleet (volledig)?
o Ja
o Nee, het volgende ontbrak:
…………………………………………………………………………………
5.Was het dossier/de dossiers op tijd?
o Ja
o Nee, wanneer was het wel aanwezig?
…………………………………………………………………………………
Is er hierdoor tijd verloren gegaan?
…………………………………………………………………………………………
5. Heeft u zich kunnen voorbereiden op de Zomerschool?
o Hoe heeft u dit gedaan?
o En was dit naar uw mening voldoende?
6. Bent u gedurende de voorbereiding van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
-
Zo ja, hoe zijn deze opgelost?
7. Wat vond u, terugkijkend op de voorbereiding van de Zomerschool, goed gaan?
8. Wat zou in de voorbereiding op de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
9. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de voorbereiding?
II. Uitvoering van de Zomerschool
10. Hoeveel leerlingen had u in uw groep?
a. ………. (aantal)
b. Kunt het geslacht, leerjaar, leerweg en vak(ken) aangeven?
11. Heeft u aan leerlingen uit andere groepen uw ‘eigen’ vak (het vak waarvoor u bent
aangesteld) gedoceerd?
a. Zo ja, hoeveel?
………………………….
b. Kunt het geslacht, leerjaar, leerweg, en vak(ken) aangeven?
12. Heeft u aan leerlingen binnen uw groep ook andere vakken gedoceerd, dan uw
‘eigen’ vak (dat wil zeggen het vak waarvoor u bent aangesteld)?
a. Ja
i. Zo ja, hoeveel leerlingen? ………………………………….
ii. Kunt u het geslacht, leerjaar, leerweg en vak(ken) aangeven?
b. Nee
13. Voelde u zich bekwaam genoeg om andere vakken te doceren dan uw eigen vak?
Waarom wel, waarom niet? Kunt u dit toelichten?
14. Bent u van mening dat er genoeg stof was aangeleverd voor leerlingen die u begeleid
heeft? (Met andere woorden: hadden de leerlingen genoeg werk te doen?)
15. De Zomerschool-leerlingen kunnen eerstegraadsdocenten (wiskunde, Engels,
scheikunde, economie en M&O) via Skype raadplegen. Wat is uw indruk in hoeverre
hier door de leerlingen gebruik van is gemaakt?
16. Wat is uw indruk van het type leerling die deelneemt aan de Zomerschool?
17. Kunt u beschrijven wat uw indruk is van het groepsproces binnen de Zomerschool?
(Bijvoorbeeld: uw indruk van het effect van in een relatief klein groepje intensief
begeleid worden, helpt het om leerlingen in kleine groepjes per vak bij elkaar te
zetten, trekken leerlingen naar elkaar toe, wat gebeurt er in de pauze, is er sprake van
een bepaalde ‘commitment’)
18. Heeft u als Zomerschooldocent het idee dat er in uw groep leerlingen zijn die
geprobeerd hebben om een ‘eindsprint’ te trekken (d.w.z. hard werken aan het einde
van het schooljaar, zodat zij niet hoeven deel te nemen aan de Zomerschool)? Kunt u
dit toelichten?
19. Beloont de Zomerschool naar uw mening ‘uitstelgedrag’? (Met andere woorden: een
leerling die het hele jaar maar matig zijn best doet in de klas, omdat er teruggevallen
kan worden op de Zomerschool) Kunt u dit toelichten?
20. Bent u gedurende de uitvoering van de Zomerschool tegen problemen aangelopen?
a. Zo ja, hoe is dit opgelost?
21. Wat vond u, terugkijkend op de uitvoering van de Zomerschool, goed gaan?
22. Wat zou in de uitvoering van de Zomerschool een volgende keer beter kunnen?
23. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de uitvoering?
III. Toetsing
24. Wat voor type toetsing bent u tegen gekomen bij de leerlingen binnen uw groepje?
(Bijvoorbeeld: schriftelijke toets, een mondeling, opdrachten maken, of een
presentatie)
25. Heeft u de toets vooraf in kunnen zien?
a. Ja
i. Heeft u de leerstof hierop aangepast voor aanvang van de
Zomerscholen?
……………………………………………………………………………
b. Nee
26. Vond u de toets representatief voor wat u heeft gedoceerd? (bijvoorbeeld qua
moeilijkheidsgraad en lengte)
27. Wat vond u, terugkijkend op de toetsing gebruikt binnen de Zomerschool, goed gaan?
28. Wat zou op gebied van de toetsing, gebruikt binnen de Zomerschool, een volgende
keer beter kunnen?
29. Heeft u verder nog suggesties voor wat betreft de toetsing binnen de Zomerschool?
IV. Evaluatie
30. Kunt u uw visie op de Zomerschool onder woorden brengen?
31. Om welke redenen is het wel/ of geen goed initiatief?
32. Is de Zomerschool volgens u een effectieve manier om zittenblijven terug te dringen?
Wat zijn hiervoor uw argumenten?
33. Welke factoren dragen volgens u bij aan het succes van de Zomerschool? (factoren op
gebied van de organisatie, de leerling(en), de zomerschooldocent(en))
34. Heeft u nog suggesties om de effectiviteit van de Zomerschool te vergroten?
35. Heeft u nog andere opmerkingen?
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN!
Bijlage H: Codeboom
Bijlage I: Voorbeeld evaluatieformulier voor deelnemende leerlingen
Algemeen
Ik ben:
Ik zit in klas:
Ik zat in de
zomerschool voor
het/de vak(ken):
jongen/meisje
Voor de zomerschool
1. Waarom ben je afgelopen jaar blijven zitten?
………………………………………………………………………………………………
2. Waar had je het afgelopen jaar vooral moeite mee?
o Motivatie
o Concentratie
o Leerstof
o Lesrooster
o Planning
Iets anders,
namelijk.…………………………………………………………………………………
3. Wat was je verwachting vooraf over de zomerschool?
…………………………………………………………………………………………
4. Heeft de zomerschool aan je verwachting voldaan?
o Ja
o Nee
o Beetje
Waarom wel/niet?
………………………………………………………………………………………
Tijdens de zomerschool
5. Heb je tijdens de zomerschool voor jezelf er uitgehaald wat erin zat?
o Ja
o Nee
o Beetje
Waarom wel/niet?
………………………………………………………………………………………
6. Wat heeft jou het meest geholpen tijdens de zomerschool?
…………………………………………………………………………………………
7. Wat vond je van de sfeer op de zomerschool?
o Slecht
o Onvoldoende
o Voldoende
o Goed
o Uitstekend
Waarom?
………………………………………………………………………………………
8. Wat vond je van de begeleiding door de docenten?
o Slecht
o Onvoldoende
o Voldoende
o Goed
o Uitstekend
Waarom?
………………………………………………………………………………………
9. Van welke pauze-invulling heb je gebruik gemaakt?
o Tafeltennis
o Voetbal
o Basketbal
o Naar winkelcentrum
o Kletsen met elkaar
Iets anders,
namelijk…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
10. Wat vond je van de pauze-invulling?
…………………………………………………………………………………………
11. Als de zomerschool volgend jaar opnieuw georganiseerd wordt, wat kan er dan beter?
…………………………………………………………………………………………
12. Welk cijfer geef je de zomerschool? (van 1-10)
Waarom?
…………………………………………………………………………………………
13. Wil je nog iets kwijt wat nog niet aan de orde is geweest?
…………………………………………………………………………………………
Dank je wel voor het invullen van dit evaluatieformulier!
Team van de Zomerschool 2014