Rapport Thermometer woonvormen 2013

GGZ - Thermometer
voor waardering door cliënten
Divisie maatschappelijke psychiatrie 2013
Egelenborgh / Villa
Kapelbuurt 2-20 / Ypehof
Kapelbuurt 20-68
Overtoom
TIL Hoeve
Ralph Feenstra
Onderzoek & Monitoring
Januari 2014
7,0
INLEIDING
Thermometer divisie maatschappelijke psychiatrie
Egelenborgh/Villa, Kapelbuurt 2-20 en Ypehof, Kapelbuurt 20-68,
Overtoom en de TIL Hoeve
Bij de divisie maatschappelijke psychiatrie is er in oktober 2013 onderzoek gedaan naar
de waardering van cliënten van de teams Egelenborgh/Villa, Kapelbuurt 2-20 en Ypehof,
Kapelbuurt 20-68, Overtoom en de TIL Hoeve. De cliënten van deze woonvormen hebben
persoonlijk een vragenlijst uitgereikt gekregen. Waar nodig is er hulp geboden bij het
invullen en opsturen van de vragenlijst.
Normen
Onderzoek naar tevredenheid laat zien dat doorgaans 75% van de cliënten tevreden is. Dit
moet worden beschouwd als een minimale norm. In de grafieken is deze norm aangegeven
met een rode stippellijn.
Response
De totale response is 38%. Bij de Kapelbuurt 2-20/Ypehof is het ondanks meerdere pogingen
niet gelukt om meer dan 3 ingevulde vragenlijsten retour te ontvangen. De cliënten van dit
team wilden niet meewerken en wezen de geboden hulp af.
Team
uitgegeven
ontvangen
response
Egelenborgh / Villa
38
12
32%
Kapelbuurt 2-20 / Ypehof
22
3
14%
Kapelbuurt 20-68
22
10
45%
Overtoom
7
7
100%
TIL Hoeve
12
6
50%
101
38
38%
Totaal
Omdat de ontvangen aantallen (N) per team laag zijn worden de resultaten van de
afzonderlijke vragen in dit rapport niet per team opgesplitst. Per vraag wordt de totaalscore
van alle woonvormen bij elkaar getoond.
Cliëntkenmerken
De meerderheid van de totale groep is van het mannelijke geslacht (78%). Bij de TIL Hoeve
is deze verhouding omgekeerd, hier zijn de meeste cliënten vrouwen (67%). De gemiddelde
leeftijd van de totale groep is 52 jaar oud. Bij de Kapelbuurt 20-68 zijn cliënten het oudst
(gemiddeld 60 jaar oud).
Team
man
vrouw
gem. leeftijd (SD)
Egelenborgh / Villa
82%
18%
53 (10,7)
Kapelbuurt 2-20 / Ypehof
100%
0%
46 (10,1)
Kapelbuurt 20-68
89%
11%
60 (8,0)
Overtoom
86%
14%
45 (18,9)
TIL Hoeve
33%
67%
49 (11,4)
Totaal
78%
22%
52 (12,7)
2
INFORMATIEVOORZIENING
1. Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandel- en begeleidingsmogelijkheden van de instelling?
100%
75%
50%
25%
76% van de cliënten heeft voldoende informatie gekregen
over de behandel- en begeleidingsmogelijkheden. Deze
score is net boven de gestelde norm van 75%.
76%
0%
2. Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling of begeleiding?
100%
75%
50%
25%
78% heeft voldoende informatie gekregen over de
aanpak van de behandeling. Ook hier wordt de norm
gehaald.
78%
0%
3. Heeft u voldoende informatie gekregen over het te verwachten resultaat van uw behandeling of begeleiding?
100%
75%
50%
Verder vindt 74% van de cliënten dat ze voldoende
informatie hebben gekregen over het te verwachten
resultaat. Dit is net onder de minimale norm en daarom
een aandachtspunt.
25%
74%
0%
3
INSPRAAK
4. Kon (kunt) u meebeslissen over de behandeling of begeleiding die u zou krijgen (krijgt)?
100%
75%
50%
25%
77% van de cliënten kan meebeslissen over de
behandeling. De norm wordt gehaald.
77%
0%
5. Is er een behandel- of begeleidingsplan gemaakt?
100%
75%
50%
25%
80% van de cliënten weet dat er een behandel- of
begeleidingsplan is gemaakt.
80%
0%
6. Heeft u ingestemd met het behandel- of begeleidingsplan?
100%
75%
50%
Deze vraag is alleen beantwoord door cliënten die vraag
5 met ‘ja’ beantwoord hebben. Van de cliënten die op
de hoogte zijn van het behandelplan, heeft iedereen
hiermee ingestemd.
25%
100%
0%
4
HULPVERLENER
7. Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak)?
100%
75%
50%
25%
Over de hulpverlener zijn cliënten voldoende tevreden.
Op alle vragen die hier over gaan (vraag 7, 8, 9, 10 en 11)
wordt ruim boven de minimale norm gescoord.
89%
0%
8. Kon (kunt) u de hulpverlener voldoende vertrouwen?
100%
75%
50%
25%
92%
Zie toelichting bij vraag 7.
0%
9. Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor u?
100%
75%
50%
25%
94%
Zie toelichting bij vraag 7.
0%
5
HULPVERLENER
10. Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende geïnteresseerd in u en uw mening?
100%
75%
50%
25%
86%
Zie toelichting bij vraag 7.
0%
11. Vond (vindt) u dat de hulpverlener voldoende tijd voor u had?
100%
75%
50%
25%
86%
Zie toelichting bij vraag 7.
0%
6
RESULTAAT
12. Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan naar wens uitgevoerd?
100%
75%
50%
Deze vraag is alleen beantwoord door cliënten die vraag
5 met ‘ja’ beantwoord hebben. Van de cliënten die op de
hoogte zijn van het behandelplan vindt 89% dat dit plan
naar wens is uitgevoerd.
25%
89%
0%
13. Vond (vindt) u de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor uw problemen of klachten?
100%
75%
50%
25%
Verder vindt 81% van de cliënten dat de de behandeling
of begeleiding de juiste aanpak is voor de problemen.
81%
0%
14. Heeft u door de behandeling meer greep op uw problemen of klachten (gekregen)?
100%
75%
50%
25%
76% heeft door de behandeling meer greep gekregen
op zijn of haar problemen en klachten.
76%
0%
7
RESULTAAT
15. Bent u door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit gegaan?
100%
75%
50%
25%
72% van de cliënten vindt dat er sprake is van
vooruitgang. Deze score is onder de norm, daarom is dit
een aandachtspunt.
72%
0%
16. Bent u door de behandeling of begeleiding beter in staat om dingen te doen die u belangrijk vindt?
100%
75%
50%
25%
83% van de cliënten is door de behandeling of
begeleiding beter in staat om dingen te doen die hij of
zij belangrijk vindt.
83%
0%
17. Kunt u door de behandeling of begeleiding beter omgaan met mensen en situaties, waar u eerder problemen mee had?
100%
75%
50%
Tot slot kan 69% van de onderzochte cliënten beter
omgaan met mensen en situaties waar zij eerder
problemen mee hadden. Deze score is 6% lager dan de
gestelde norm en daarom is dit een aandachtspunt.
25%
69%
0%
8
CIJFER EN AANRADEN
17. Welk rapportcijfer zou u geven voor de totale behandeling of begeleiding?
2013
Egelenborgh / Villa
Kapelbuurt 2-20 / Ypehof
Kapelbuurt 20-68
Overtoom
TIL Hoeve
7,0
De cliënten van de woonvormen geven een 7,0 als
rapportcijfer. Dit is een voldoende.
Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling?
100%
75%
50%
25%
En 78% van de cliënten zou de instelling aanraden bij
anderen.
78%
0%
9
SLOT
Opmerkingen van cliënten
Op de vragenlijst had de cliënt de mogelijkheid om verbeterpunten en opmerkingen op
te schrijven. Er is geen samenhang te ontdekken in de opmerkingen die gemaakt zijn. Een
overzicht kunt u opvragen bij de afdeling Onderzoek & Monitoring.
Conclusie resultaten 2013
Egelenborgh/Villa, Kapelbuurt 2-20 en Ypehof, Kapelbuurt 20-68,
Overtoom en de TIL Hoeve
De informatievoorziening is redelijk op orde bij deze teams. Van de drie vragen scoren twee
vragen iets boven de norm en één vraag iets onder de norm. Deze laatste vraag gaat over de
informatievoorziening over het te verwachten resultaat (74%). Dit is een punt van aandacht.
Wat betreft inspraak wordt er voldoende hoog gescoord. Zo kan 77% van de cliënten
meebeslissen over de behandeling. En 80% is op de hoogte van het behandel- of
begeleidingsplan.
Over de hulpverlener zijn cliënten van de woonvormen erg tevreden. Op de vijf vragen die
hier over gaan wordt iedere keer hoger dan 86% gescoord.
Wat betreft het resultaat van de behandeling wordt er op vier van de zes vragen voldoende
hoog gescoord. Er zijn twee aandachtspunten. Ten eerste de voouitgang van de cliënt,
slechts 72% vindt dat hiervan sprake is. En te weinig cliënten (69%) kunnen beter omgaan
met mensen en situaties waar zij eerder problemen mee hadden.
De cliënten geven een 7,0 als rapportcijfer, dit is een voldoende. En 78% zou de woonvorm
aanraden bij anderen.

10