uittreksel van het rapport Zicht op Heerhugowaard

28 Wijk 50 Buitengebied Zuid (Uit: Zicht op Heerhugowaard 2014)
37,9% van de adressen in Buitengebied Zuid valt in postcodegebied 1701. Indien
informatie alleen beschikbaar was op postcodeniveau wordt voor Buitengebied Zuid
informatie over postcodegebied 1701 beschreven. Postcodegebied 1701 bevat echter
een groter gebied dan alleen Buitengebied Zuid (=1,9% van 1701). De gegevens op
postcodeniveau dienen met voorzichtigheid te worden geinterpreteerd voor
Buitengebied Zuid.
28.1 Demografie
In 2013 woonden er 628 mensen in Buitengebied Zuid. Het aantal inwoners neemt toe tot
706 in 2033. In onderstaand staafdiagram wordt de leeftijdsverdeling van Buitengebied Zuid
in 2013 vergeleken met de leeftijdsverdeling van Heerhugowaard. In vergelijking met
Heerhugowaard wonen er in Buitengebied Zuid relatief weinig jeugd (0-14) en relatief veel
personen in de leeftijdscategorie 50-64 jaar.
Figuur 1 Leeftijdsverdeling 2013
Bron: gemeente Heerhugowaard
Naar verwachting zal het percentage inwoners in de leeftijdscategorieën 0-14 jaar en 25 -34
jaar toenemen, het percentage in de categorie 35-64 jaar neemt naar verwachting af. In het
percentage ouderen wijzigt relatief weinig tot 2033.
Figuur 2 Leeftijdsverdeling Buitengebied Zuid
Bron: gemeente Heerhugowaard
28.1.1 Jeugd: 0-14 jarigen
Het gemiddelde percentage 0-14-jarigen in gemeente Heerhugowaard is 20,1 % in 2033 is
dit naar verwachting 17,7%. In de wijken Stadshart en Bedrijventerrein wonen relatief weinig
0-14 jarigen. In de wijken Oostertocht, Zuidwijk, Huygenhoek en Stad van de Zon wonen
relatief veel 0-14 jarigen. In Buitengebied Zuid is 9,1% van de populatie tussen 0 en 14 jaar, in
2033 is dit naar verwachting 15,6% van de populatie.
28.1.2 Ouderen: 75+
Het percentage 75+ in de gemeente Heerhugowaard is 4,8%, in 2033 is dit naar verwachting
10,5%. In de Edelstenenwijk, Rivierenwijk, Zuidwijk, Huygenhoek en Stad van de Zon wonen
relatief weinig 75-plussers. Daarentegen ligt het percentage 75-plussers in Stadshart en
Bedrijventerrein relatief hoog. In Buitengebied Zuid is 6,7% 75+, in 2033 is dit naar
verwachting 6,5% van de populatie.
28.1.3 Allochtonen
In Heerhugowaard is18,2% van de inwoners allochtoon (8% westers + 10,2% niet westers). In
de Rivierenwijk en op het Bedrijventerrein wonen relatief veel allochtonen. In de wijken De
Noord, Buitengebied Noord, ’t Kruis en Buitengebied Zuid wonen relatief weinig allochtonen.
In Buitengebied Zuid is 4% van de inwoners allochtoon, waarvan 4% westers en 0% nietwesters. In onderstaande tabel wordt het percentage niet-westers uitgesplitst naar herkomst.
Vanwege de kleine aantallen is de herkomst van de niet-westerse allochtonen voor de wijk ’t
Kruis niet bekend.
28.1.4 Sociale status
De sociaaleconomische status (SES) staat voor de positie van mensen in de sociale
stratificatie, met het daaraan verbonden aanzien en prestige. Er wordt een viertal variabelen
gebruikt bij het bepalen van de status. Het gaat om:

het gemiddelde inkomen

het percentage mensen met een laag inkomen

het percentage laag opgeleiden

het percentage mensen dat niet werkt
Heerhugowaard heeft een gemiddeld tot hogere SES (0,57). Postcodegebied 1705 heeft de
hoogste SES score (1,22) van Heerhugowaard en postcodegebied 1703 (-0,03) heeft de
laagste SES in Heerhugowaard en ligt net onder het Nederlandse gemiddelde.
Postcodegebied 1701 heeft een gemiddeld- hogere SES score (0,54).
28.2 Opvoeden en opgroeien
28.2.1 Percentage kinderen/ jeugd
In Nederland ligt het percentage 0-4 jarigen op 7,5%, in Heerhugowaard op 6,6% en in
Buitengebied Zuid 1,3%. Het percentage 5-14 jarigen ligt in Nederland op 11,8%, in
Heerhugowaard op 13,5% en in Buitengebied Zuid op 7,8%. Het percentage 15-24 jarigen ligt
in Nedelrand op 12,2%, in Heerhugowaard op 11,6% en in Buitengebied Zuid op 13,4%.
Tabel 1 Percentage kinderen/ jeugd
% kinderen/ jeugd
Buitengebied Zuid
Heerhugowaard
Nederland
0-4 jaar
1,3%
6,6%
7,5%
5-14 jaar
7,8%
13,5%
11,8%
15-24 jaar
13,4%
11,6%
12,2%
Bron: gemeente Heerhugowaard
28.2.2 Huishoudensamenstelling
In Nederland bestaat 36,8% van de huishoudens uit een persoon, in Heerhugowaard is dit
percentage 28,3% en in Buitengebied Zuid 18%. In Nederland is 29,2% een
meerpersoonshuishouden zonder kinderen, in Heerhugowaard is dit 30,7% en in
Buitengebied Zuid 33%. In Nederland is 34,1% een meerpersoonshuishouden met kinderen,
in Heerhugowaard is dit 41,1% en in Buitengebied Zuid 49%.
Tabel 2 Gezinssamenstelling
Gezinssamenstelling
Buitengebied Zuid
Heerhugowaard
Nederland
Eenpersoonshuishoudens
18%
28,3%
36,8%
33%
30,7%
29,2%
49%
41,1%
34,1%
Meerpersoonshuishoudens
zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens
met kinderen
Bron: CBS – huishoudensstatistiek 2012
Informatie over eenoudergezinnen is alleen beschikbaar op 5- positiepostcodeniveau. Het
percentage eenoudergezinnen ligt hoog (>10%) in de 5-positiepostcodes 1702E (in
Schrijverswijk), 1702L (in Bomen en Recreatiewijk), 1703G en 1703M (in Rivierenwijk), 1705A
en 1705E (Oostertocht) en in 1705R (in Huygenhoek).
28.2.3 Scholen en opvang
In Buitengebied Zuid is geen peuterspeelzaal, geen kinderdagverblijf, geen locatie voor
buitenschoolse opvang en geen basisschool. Er is ook geen locatie voor voortgezet
onderwijs.
28.3 Inkomen en werk
28.3.1 Hoge/ lage inkomens
1701 en 1703 zijn de postcode gebieden met de hoogste percentages huishoudens in
Heerhugowaard met lage inkomens, hoewel deze percentages nog steeds lager zijn dan het
nederlandse percentage. In 1701 behoort 33,1% van de huishoudens tot de groep
huishoudens met een laag inkomen. In postcodegebieden 1704 en 1705 zijn de percentages
huishoudens met hoge inkomens het hoogst in Heerhugowaard. In 1701 behoort 18,6% van
de huishoudens tot de groep huishoudens met hoge inkomens.
Tabel 3 Percentage huishoudens met laag en hoog inkomen
% Huishoudens met laag
% Huishoudens met hoog
inkomen
inkomen
Postcode 1701
33,1%
18,6%
Heerhugowaard
31,8%
21,5%
Nederland
40%
20%
Bron: CBS- Regionaal Inkomens Onderzoek (RIO) 2009
28.3.2 Uitkeringen
Het percentage huishoudens WW- uitkeringen schommelt in Heerhugowaard tussen de 4%
en 8%. In Buitengebied Zuid ligt dit percentage op 2,8%. Gemiddeld heeft 7,2% van de
huishoudens in Heerhugowaard een WAO uitkering. In Buitengebied Zuid ligt dit percentage
op 5,7%. Gemiddeld heeft 4,1% van de huishoudens in Heerhugowaard een Wajonguitkering. In Buitengebied Zuid ligt dit percentage op 18,8%. Gemiddeld heeft 2,5% van de
huishoudens in Heerhugowaard een WIA-uitkering. In Buitengebied Zuid ligt dit percentage
op 1,7%.
Tabel 4 Percentage uitkeringen
Buitengebied Zuid
Heerhugowaard
WW-uitkeringen
2,8%
Schommelt tussen 4-8%
WAO-uitkeringen
5,7%
7,2%
Wajong-uitkering
18,8%
4,1%
WIA-uitkering
1,7%
2,5%
Bron: CBS 2011
WWB uitkeringen komen in Heerhugowaard het meeste voor in de Rivierenwijk (110x),
Bomen en Recreatiewijkwijk (58x) en Oostertocht (59x). In Buitengebied Zuid ontvangen 7
personen een WWB uitkering. In Heerhugowaard krijgen 198 personen een
langdurigheidstoeslag. Van de wijken wonen in de Rivierenwijk de meeste personen met een
langdurigheidstoeslag (47x). In Buitengebied Zuid ontvangt 1 persoon een
langdurigheidstoeslag.
28.3.3 Banen en bedrijven
Op het Bedrijventerrein (12.339), Stadshart (2202) en Buitengebied Noord (1254) zijn de
meeste banen te vinden. In Buitengebied Zuid zijn 923 banen. In Buitengebied Zuid zijn 47
bedrijven gevestigd met 1 werkzame persoon, 37 bedrijven met 2-9 werkzame personen en 4
bedrijven met meer dan 10 werkzame personen.
28.4 Sociaal Netwerk en Maatschappelijke Participatie
28.4.1 Sociale samenhang
Om de sociale samenhang te bepalen is naar de volgende dimensies gekeken: samenstelling
van huishouden (oud,jong, alleenstaand, gezinnen, jonge kinderen, oudere kinderen), het
aandeel huiseigenaren en het aantal verhuizingen. De sociale samenhang voor
Heerhugowaard komt overeen met de sociale samenhang voor Nederland en heeft de
waarde 0, in de wijken lopen de scores uiteen van +40 to -16. Vooral in het zuidelijk gebied
van Heerhugowaard wordt er lager gescoord op sociale samenhang, vooral in de wijken
Edelstenenwijk, Molenwijk, Rivierenwijk, Butterhuizen en Stad van de Zon. Voor Buitengebied
Zuid is geen waarde bekend voor sociale samenhang.
In de wijkmonitor staan een aantal vragen opgenomen die te maken hebben met de ervaren
sociale samenhang. Zo worden er vragen gesteld over de mening over de wijk. In
onderstaande tabel worden de scores voor de antwoorden ‘mee eens’ en ‘helemaal mee
eens’ voor Heerhugowaard en Buitengebied Zuid weergegeven. De onderwerpen ‘de mensen
gaan in deze wijk op een prettige manier met elkaar om’, ‘als je in deze wijk woont heb je het
getroffen’, en ‘de mensen in de wijk blijven hier graag wonen’ scoren hoog in
Heerhugowaard. Voor de afzonderlijke wijken wordt op onderstaande onderwerpen goed
gescoord in het kader van een hoge sociale samenhang door de wijken de Noord,
Buitengebied Noord en ‘t Kruis. De Rivierenwijk en Zuidwijk scoren van alle wijken het
slechtste in het kader van sociale samenhang op onderstaande items. Voor Buitengebied
Zuid zijn de scores niet bekend.
Tabel 5 Vragen over sociale samenhang – Wijkmonitor Heerhugowaard 2011
Heerhugowaard
De mensen in deze wijk blijven hier graag wonen
71,6%
Het is vervelend om in deze wijk te wonen
2,8%
Indien mogelijk verhuis ik uit deze wijk
9,8%
Als je in deze wijk woont, heb je het getroffen
56,8%
De mensen in de wijk kennen elkaar nauwelijks
23,2%
Dit is een wijk met veel saamhorigheid
24,1%
Ik voel me thuis bij de mensen in deze wijk
48,8%
De mensen gaan in deze wijk op een prettige wijze met
58,0%
elkaar om
Een andere vraag in de wijkmonitor gaat over een goed contact met buurtbewoners. Een
dergelijk contact draagt bij aan een hogere sociale samenhang. Het contact wordt gemeten
aan de hand van onder andere het groeten op straat, helpen bij buurtbewoners, en deelname
aan buurtfeesten. In onderstaande tabel ziet u het percentage dat in de wijkmonitor heeft
gereageerd met ‘vaak’ op vragen overcontacten met de buurtbewoners voor Heerhugowaard
en voor Buitengebied Zuid. Vooral de onderwerpen, ‘ bekenden groeten’, ‘ een praatje maken
met een bekende’ scoren vrij hoog. In de Heemradenwijk, Bomen en Recreatiewijk en de
Noord (dorpskern) wordt een (redelijk) goed contact met buurtbewoners ervaren. In de
wijken Butterhuizen, Zuidwijk, Huygenhoek en Stadshart wordt het contact als minst goed
ervaren. Voor Buitengebeid Zuid zijn de scores niet bekend.
Tabel 6 Vragen over contact met buurtbewoners – Wijkmonitor Heerhugowaard 2011
Heerhugowaard
Ik groet bekenden op straat.
87,8%
Ik groet onbekenden op straat.
24,5%
Ik maak op straat een praatje met een bekende.
56,5%
Ik raak op straat aan de praat met een onbekende.
5,8%
Ik kom bij andere buurtbewoners thuis.
14,7%
Ik help mijn buurtbewoners wel eens, met bv.
boodschappen/andere klusjes.
Ik kijk in huis-aan-huis bladen welke activiteiten in de
buurt worden georganiseerd.
10,2%
20,4%
Ik help mee de straat/ woonomgeving schoon en netjes
39,2%
te doe
houden.
Ik
mee aan buurtfeestjes/ straatbarbecues etc.
16,0%
In de wijkmonitor konden de respondenten een rapportcijfer geven voor de sfeer in de wijk
en voor de mensen in de wijk waar ze woonden. Het gemiddelde rapportcijfer voor de sfeer
in de wijk in Heerhugowaard was 7,16 en voor de mensen in de wijk was de gemiddelde
score 7,18. Rivierenwijk ontving het laagste cijfer voor zowel sfeer als voor de mensen in de
wijk. Voor Buitengebied Zuid zijn geen scores beschikbaar.
28.4.2 Eenzaamheid
Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn, geïsoleerd te zijn van ‘de anderen‘. Onderzoekers
omschrijven eenzaamheid als het ervaren verschil tussen gewenste en aanwezige contacten
(definitie van De Jong-Gierveld).
Het weinig hebben van sociale contacten is een kenmerk van eenzaamheid. Van de
respondenten in Heerhugowaard in de wijkmonitor geeft 6,8% aan dat ze te weinig sociale
contacten hebben. Relatief veel respondenten in Stadshart, Rivierenwijk en in Huygenhoek
ervaren dat ze te weinig contacten hebben. Gegevens over Buitengebied Zuid zijn niet
beschikbaar.
28.4.3 Maatschappelijke participatie
Onderdeel van maatschappelijke participatie is de bijdrage die men wil leveren aan de
leefbaarheid in de buurt. In de wijkmonitor wordt hiernaar gevraagd. Bijna de helft van de
respondenten van de wijkmonitor wil geen actieve rol spelen om de leefbaarheid in de wijk te
vergroten. Als men al een rol wil spelen is dit met name in het schoon en veilig houden van
de woonomgeving. De wijken De Noord (dorpskern), Buitengebied Noord en Edelstenenwijk
scoren het meest positief in relatie tot een mogelijke bijdrage aan leefbaarheid. De wijken
Schrijverswijk, Stadshart, Rivierenwijk, Butterhuizen en Oostertocht scoren het meest negatief.
Gegevens over Buitgengebied Zuid zijn niet beschikbaar.
28.4.4 Vrijwilligers
Het aandeel vrijwilligers maakt ook deel uit van de maatschappelijke participatie. Het aandeel
vrijwilligers volgens de steekproef van de wijkmonitor is in Heerhugowaard 39,5%. Relatief
veel respondenten in De Noord (dorpskern), Buitengebied Noord en ’t Kruis doen
vrijwilligerswerk. In de wijken Stadshart, Molenwijk en Stad van de Zon doen relatief weinig
respondenten vrijwilligerswerk. Voor Buitengebied Zuid zijn geen gegevens beschikbaar.
28.454 Mantelzorgers
Het aandeel mantelzorgers volgens de steekproef van de wijkmonitor is in Heerhugowaard
20,3%. Van de respondenten geeft 10,1% enkele keren per week zorg. Relatief veel
respondenten in Schrijverswijk, Stadshart en Planetenwijk geven mantelzorg. Er zijn geen
gegevens beschikbaar voor Buitengebied Zuid.
28.5 Gezondheid
28.5.1 Meest voorkomende aandoeningen
Het aantal huisartsenepisodes ligt in Heerhugowaard het hoogste voor artrose, voor
chronische bronchitis, emfyseem, COPD , voor depressie, voor diabetes mellitus, en met
name voor verhoogde bloeddruk. In postcodegebied 1701 en 1702 zijn er de meeste
huisartsepisodes voor de meest voorkomende aandoeningen in vergelijking met
Heerhugowaard. Er is een verband zichtbaar tussen het percentage ouderen en het aantal
huisartsenepisodes: hoe meer ouderen hoe hoger het aantal episodes.
28.5.2 Persoonlijke verzorging en verpleging
In postcodegebied 1701 worden er 23 indicaties per 1000 inwoners gegeven voor
persoonlijke verzorging in vergelijking met 21 indicaties per 1000 inwoners in
Heerhugowaard. Relatief weinig ouderen (75+) in 1701 nemen de zorgfunctie persoonlijke
verzorging af namelijk 20,3% in vergelijking met 26,3% in Heerhugowaard.
De grootste leveranciers van de zorgfunctie persoonlijke verzorging in Heerhugowaard zijn
De Pieter Raat Stichting (DPRS), Evean en Magenta. Zij voeren samen voor 951 cliënten , circa
86% van de personen met de functie persoonlijke verzorging, de persoonlijke verzorging uit.
De organisaties bieden veel persoonlijke verzorging in de wijken Bomen en Recreatiewijk
(162x) en Stadshart (151x). In Buitengebied Zuid wonen 3 cliënten met persoonlijke
verzorging. Voor de zorgfunctie verpleging is niet bekend hoe vaak deze is afgenomen in
Heerhugowaard. We mogen echter wel verwachten dat deze functie veelal wordt geleverd
door De Pieter Raat Stichting (DPRS), Evean en Magenta. Ook deze functie wordt het meeste
geboden in de Bomen en Recreatiewijk (92) en Stadshart (83). In Buitengebied Zuid woont 1
client met verpleging.
28.5.3 Zorgverleners
In Heerhugowaard zijjn 28 huisartsen en 46 fysiotherapeuten gevestigd. In Buitengebied Zuid
zijn geen huisartsen en geen fysiotherapeuten. In postcodegebied 1701 zijn gemiddeld 0,12
huisartsen per 1000 inwoners in vergelijking met 0,55 huisartsen per 1000 inwoners in
Heerhugowaard en 0,56 huisartsen per 1000 inwoners in Nederland. In postcodegebied 1701
zijn 0,95 fysiotherapeuten per 1000 inwoners in vergelijking met 0,90 fysiotherapeuten per
1000 inwoners in Heerhugowaard en 1,06 fysiotherapeuten per 1000 inwoners in Nederland.
28.6 Geestelijke gezondheid
28.6.1 GGZ
Absoluut gezien wonen de meeste cliënten van GGZ NHN in Heerhugowaard in
postcodegebieden 1703 (304x) en 1705 (249x). In postcodegebied 1701 wonen 123 cliënten .
Procentueel gezien wonen in postcodegebied 1703 de meeste GGZ cliënten (2,4%). In
postcodegebied 1701 is 1,5% van de bevolking client bij GGZ NHN. In de divisie
maatschappelijke psychiatrie (DMP) ontvangen personen langdurige zorg. Het gaat om
personen met ernstige psychiatrische aandoeningen met invloed op meerdere
levensterreinen. De divisie maatschappelijke psychiatrie omvat circa 20% van de GGZcliënten. Ook voor de divisie maatschappelijke psychiatrie geldt dat de meeste cliënten in
postcodegebieden 1703 (66x) en 1705 (45x) wonen. Procentueel worden de meeste cliënten
gevonden in postcodegebied 1701 (0,38%) en 1703 (0,52%). In postcodegebied 1701 wonen
32 cliënten in de divisie Maatschappelijke psychiatrie.
GGZ NHN en Nehemia Zorg hebben samen 139 wooneenheden in Heerhugowaard. GGZ
NHN heeft 113 wooneenheden voor mensen met een geestelijke stoornis. De meeste
eenheden worden gevonden in de Heemradenwijk (79x) en de Schrijverswijk (22x). In
Buitengebied Zuid zijn geen wooneenheden.
28.6.2 Dementie
Op basis van de samenstelling van de bevolking is de verwachting dat in 2010 in
Heerhugowaard 456 personen met dementie voorkwamen. In postcodegebied 1701 is dit
aantal 118 personen. Naar verwachting neemt dit aantal tot 2040 sterk toe tot 297 personen
met dementie. In postcodegebied 1701 zijn 57 cliënten bij Geriant in zorg, dit is 6,7 personen
per 1000 inwoners in vergelijking met 4,6 personen die in zorg zijn per 1000 inwoners in
Heerhugowaard.
28.6.3 Verslavingsproblematiek
In totaal volgen 61 inwoners van Heerhugowaard een traject rondom alcoholverslaving en 51
inwoners een traject rondom drugsverslaving. De meeste mensen die verslavingsproblemen
hebben wonen in de Rivierenwijk (19x). In Buitengebied Zuid wonen geen cliënten van
Brijder.
28.7 WMO
28.7.1 Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP)
In Heerhugowaard zijn in 2012 467 indicaties voor lichte ZZP’s afgegeven. Van de lichte ZZP’s
die worden overgeheveld naar WMO en ZVW zijn de meeste indicaties te vinden in 1701
(130x) en 1703 (170x).
28.7.2 Extramurale zorg
De extramurale zorg (begeleiding groepsverband, gebegeleiding individueel, ondersteunend
begeleiding algemeen, persoonlijke verzorging, verblijf tijdelijk) is onderverdeeld in
persoonsgebonden budget (PGB) of in zorg in natura (ZIN). PGB wordt veel minder
afgenomen dan ZIN. In postcodegebied 1701 zijn 378 personen met ZIN of PGB. 50% van
deze personen met ZIN of PGB is 75 jaar of ouder. In postcodegebied 1701 ontvangt 11,7
personen op de 1000 inwoners begeleiding in groepsverband in vergelijking met 14,9
personen per 1000 inwoners in Heerhugowaard.Voor individuele begeleiding ligt dit op 9,6
personen per 1000 inwoners in vergelijking met 10,5 personen per 1000 inwoners in
Heerhugowaard.
Tabel 7 Aantal personen met begeleiding in groepsverband en individuele begeleiding per 1.000 inwoners
Aantal personen met
1701
Heerhugowaard
11,7
14,9
9,6
10,5
begeleiding in
groepsverband per 1000
inwoners
Aantal personen met
individuele begeleiding per
1000 inwoners
Bron: Vekstis/ gemeente Heerhugowaard
28.7.3 Individuele voorzieningen in de WMO
Door een ziekte, handicap of ouderdom kan het zijn dat het verplaatsen voor een persoon
een probleem is. In dergelijke situaties kan de gemeente een individuele voorziening
toewijzen aan inwoners zoals vervoer met taxi, een rolstoel of een scootmobiel. In
Heerhugowaard maakten in 2012 630 personen aanspraak op tegemoetkoming in de kosten
voor gebruik van een taxi / vervoer. In de wijken Stadshart (93x) en Bomen en Recreatiewijk
(98x) wonen de meeste personen die aanspraak maakten op tegemoetkoming in de kosten.
In Buitengebied Zuid maakten 42 personen aanspraak op tegemoetkoming in de kosten voor
gebruik van een taxi/ vervoer. In Heerhugowaard werd in 2012 aan 419 personen een rolstoel
verstrekt. In de wijken Stadshart (49x), Bomen en Recreatiewijk (55x) en Schilderswijk (46x)
wonen de meeste personen die een rolstoel kregen. In Buitengebied Zuid werd aan 3
personen een rolstoel verstrekt. In Heerhugowaard werd in 2012 aan 323 personen een
scootmobiel verstrekt. In de wijken Stadshart (68x) en de Bomen en Recreatiewijk (43x)
wonen de meeste personen die een scootmobiel kregen.In Buitengebied Zuid werd aan 4
personen een scootmobiel verstrekt.
28.7.4 Huisvesting voor bijzondere doelgroepen
Woonwaard heeft verschillende aangepaste woningen en bezit 2103 gelijkvloerse woningen
in Heerhugowaard. Sommige woningen zijn toegankelijk voor rollators (1007x) en sommige
woningen zijn toegankelijk voor rolstoelen (97x). Overigens is niet van alle woningen bekend
of ze toegankelijk zijn voor rollators en/ of rolstoelen.
Gelijkvloerse woningen van Woonwaard zijn met name te vinden in de wijken Rivierenwijk
(357x), Oostertocht (272x) en Butterhuizen (237x). In Buitengebied Zuid zijn geen
gelijkvloerse woningen. Woningen die toegankelijk zijn voor rollators zijn (voor zover
bekend) met name te vinden in de wijken Stadshart (213x), Oostertocht (159x) en Stad van de
Zon (105x). In Buitengebied Zuid geen woningen toegankelijk voor rollators. Woningen die
toegankelijk zijn voor rolstoelen zijn (voor zover bekend) slechts in vier wijken beschikbaar: in
Schilderswijk (50x), Heemradenwijk (6x), Stadshart (32x) en Zuidwijk (6x).
In Heerhugowaard zijn 431 woningen beschikbaar voor de doelgroep ouderen. In
Buitengebied Zuid zijn geen woningen die expliciet voor ouderen zijn. Van de woningen voor
ouderen in Heerhugowaard zijn 259 woningen van Woonwaard voor ouderen die beschermd
of beschut wonen. De helft van deze woningen bevindt zich in de wijk Oostertocht (128x) en
de andere helft wordt gevonden in de wijken Bomen en Recreatiewijk (45x), Butterhuizen
(58x) en Molenwijk (28x). In Buitengebied Zuid zijn geen woningen van Woonwaard voor
ouderen die beschermd of beschut wonen. Daarnaast heeft Woonwaard in Heerhugowaard
105 plekken beschikbaar voor ouderen die een bejaardenwoning nodig hebben met zorg.
Deze woningen staan in het Stadshart (21x), Stad van de Zon (36x) en Schilderswijk (48x).
Voor personen met een beperking (verstandelijk en/of lichamelijk) hebben de organisaties
De Waerden, Esdégé-Reigersdaal, Heliomare, ’s Heerenloo en Philadelphia samen 160
plekken beschikbaar in Heerhugowaard; deze zijn met name te vinden in Stad van de Zon
(70) en Rivierenwijk (32). Esdégé-Reigersdaal heeft 114 plekken beschikbaar voor mensen
met een beperking. De helft van deze plekken (61) bevindt zich in de Stad van de Zon.
Heliomare beschikt over 18 plekken voor mensen met een beperking, die zich uitsluitend op
het Bedrijventerrein bevinden. In Buitengebied Zuid zijn geen huisvestinglocaties beschikbaar
voor mensen met een beperking.
28.8 Veiligheid
28.8.1 Beoordeling veiligheid
In de wijkmonitor worden de respondenten gevraagd een rapportcijfer te geven voor de
veiligheid in de wijk. Voor heel Heerhugowaard is het gemiddelde cijfer voor veiligheid 6,9.
De Rivierenwijk (6,1) en Buitengebied Noord (6,3) scoren relatief laag, de overige wijken
schommelen rond het gemiddelde van Heerhugowaard. Voor Buitengebied Zuid is geen
cijfer bekend.
28.8.2 Vernielingen
In het jaar 2008 kreeg de politie Heerhugowaard 220 meldingen van vernieling, in 2011 zijn
dit er 132. Dit is een afname van 40% tussen 2008 en 2011. In de wijkmonitor is gevraagd in
hoeverre vandalisme/ vernielzucht een probleem is in de wijk. In het Stadshart (31%) en in de
Rivierenbuurt (27%)wordt het meest aangegeven dat vandalisme/ vernielzucht een groot
probleem is. Voor Buitengebied zijn geen cijfers bekend.
28.8.3 Jeugdoverlast
In 2009 daalde zowel de jeugdoverlast als het aantal vernielingen/baldadigheden in de
gemeente Heerhugowaard. Vanaf 2010 lijkt het aantal meldingen weer richting de cijfers van
het jaar 2008 te gaan. Nadere analyse liet zien dat het aantal voor 2008 ook rond de 500 a
600 meldingen per jaar zat en de daling in 2009 hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van de
overstap van het registratiesysteem bedrijfsprocessensysteem (BPS) naar het systeem
Basisvoorziening Handhaving (BVH). (Veiligheidsanalyse 2012 Heerhugowaard). Over het
geheel wordt een lichte daling gezien tussen 2008 en 2011. In de wijkmonitor is gevraagd in
hoeverre jongeren die op straat overlast veroorzaken een probleem zijn in de wijk. In het
Stadshart (35%), in de Rivierenbuurt (24%) en in de Schrijverswijk (22%) wordt het meest
aangegeven dat jongeren die op straat overlast veroorzaken een groot probleem is. Vor
Buitengebied Zuid zijn geen gegevens bekend.
28.8.4 Burenruzie & huiselijke twist
Huiselijke twisten en huisvredebreuken behoren tot de psychische huiselijk geweld
meldingen. Bij huiselijke twisten is er sprake van relatieproblemen met onenigheden
binnenshuis.
Het aantal meldingen voor burenruzies en huiselijke twisten toont een sterke dalende lijn. In
2008 werden er nog 310 burenruzies gemeld in Heerhugowaard, in 2011 waren dit er 59 (80%). Het aantal huiselijke twisten is in dezelfde periode met 60 % afgenomen.
28.8.5 Inbraken
Het aantal inbraken in de gemeente Heerhugowaard laat een stijgende lijn zien. Dit is
conform de stijging op landelijk niveau (Veiligheidsanalyse 2012). Het aantal woninginbraken
nam tussen 2008 en 2010 af maar neemt sterk toe tussen 2010 en 2011. Deze toename is
landelijk in meerdere gemeenten een knelpunt (Veiligheidsanalyse 2012). De economische
crisis zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. In de wijkmonitor is gevraagd in hoeverre
woninginbraak een probleem is in de wijk. In de Schrijverswijk (12%), in de Bomen en
Recreatiewijk (15%), de Planetenwijk (14%) en in de Rivierenwijk (13%) wordt het meest
aangegeven dat woninginbraak een groot probleem is. Voor buitengebied Zuid zijn geen
gegevens bekend.
Ook wordt in de wijkmonitor gevraagd in hoeverre diefstal uit auto een probleem is in de
wijk. In de Edelstenenwijk (8%), in de Rivierenwijk (8%) en de Planetenwijk (14%) wordt het
meest aangegeven dat diefstal uit auto een groot probleem is. Voor Buitengebied Zuid zijn
geen gegevens bekend.
Naast diefstal uit auto’s wordt in de wijkmonitor gevraagd in hoeverre beschadiging van
auto’s en/of diefstal van auto’s een probleem is in de wijk. In de Planetenwijk (16%), in de
Rivierenwijk (14%) en de Bomen en Recreatiewijk (12%) wordt het meest aangegeven dat
beschadiging en / of diefstal van auto’s een groot probleem is. Voor Buitengebied Zuid zijn
geen gegevens beschikbaar.
28.9 Vrije tijd
28.9.1 Ontmoetingsplaatsen
In de wijkmonitor werd gevraagd wat de belangrijke plaatsen waren om mensen te
ontmoeten. De respondenten van de wijkmonitor gaven aan dat ‘winkels’ en ‘op straat’
belangrijke plaatsen zijn voor ontmoeting. Bij de antwoordcategorie’ anders’ werd vaak sport
of buren/ vrienden genoemd.
28.9.2 Sportaccommodaties
Sport is een vorm van vrijetijdsbesteding. In de wijkmonitor geeft 66,1% van de
respondenten aan dat ze aan sport doen. Het grootste deel van deze personen sport op
eigen gelegenheid en zijn niet lid van een vereniging of club. Van de respondenten die
antwoorden met de categorie ‘anders’ gaf een groot deel aan te fietsen, wandelen of te
zwemmen.
De gemeente Heerhugowaard heeft verschillende soorten sportaccommodaties. De
accommodaties worden in dit rapport onderverdeeld in: sportvelden, sporthallen,
zwembaden en overige sport (zoals de roeivereniging, een fitnesscentrum of bergsport).
Heerhugowaard heeft 34 sportaccommodaties. In totaal zijn er 15 sportvelden en 9
sporthallen gevestigd. Op het Bedrijventerrein zijn de meeste sportvelden (7, dit zijn o.a. 3
sportvelden op De Vork) en sporthallen (3) aanwezig. De gemeente beschikt over drie
zwembaden, één in de Schilderswijk, één in Bomen en Recreatiewijk en één in Stad van de
Zon. In Buitengebied Zuid zijn twee maneges maar verder geen sportaccommodaties.
28.9.3 Accommodaties voor cultureel vermaak
Het gebruik van culturele voorzieningen is een vorm van recreatie en daarmee een vorm van
vrijetijdsbesteding. In de wijkmonitor wordt gevraagd hoe vaak gebruik wordt gemaakt van
bepaalde culturele voorzieningen. Van de respondenten geeft 4-7% aan vaak naar de
bioscoop of theater of museum of een popconcert of musical te gaan.
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen culturele voorzieningen en
evenemententerreinen. Onder culturele voorzieningen worden musea en theaters verstaan.
Op de evenemententerreinen worden diverse evenementen georganiseerd zoals markten,
muziekfeesten of kermissen. De gemeente Heerhugowaard heeft verschillende culturele
voorzieningen: bibliotheken, artotheek, Cool kunst en cultuur, JT bioscoop, Het
Poldermuseum, Ateliers amateurkunstenaars, Jongerencentrum Kompleks en de balletschool.
Daarnaast zijn er evenemententerreinen in Heerhugowaard. In buitengebied Zuid is het
Poldermuseum, er zijn geen evenemententerreinen.
28.9.4 Buurthuizen
In Buitengebied Zuid is geen buurthuis.
28.9.5 Speelpleinen
Speelpleinen bieden een plek in de wijk voor kinderen om te spelen. De gemeente
Heerhugowaard heeft in totaal 202 speelpleinen verdeeld over de wijken.
De Rivierenwijk, Edelstenenwijk, Huygenhoek en de Schilderwijk hebben de meeste
speelpleinen in de wijk. In de Buitengebieden Noord en Zuid en op het Bedrijventerrein zijn
geen speelpleinen.
28.9.6 Huygenpas
De Huygenpas is voor inwoners van de gemeente Heerhugowaard met een minimum
inkomen. Met deze pas krijgen inwoners korting op bijvoorbeeld sporten, de bibliotheek en
theater. De gemeente heeft in 2013 in totaal 148 Huygenpassen uitgegeven. In de
Rivierenwijk ( 26), Bomen en Recreatiewijk (21) en Oostertocht (19) wonen de meeste
personen die een Huygenpas ontvingen. In de Planetenwijk , in ’t Kruis en Buitengebied Zuid
zijn geen Huygenpassen aangevraagd.
28.9.7 Vrijwilliger in sport/ cultuur
Het aandeel vrijwilligers in de bevolking volgens de steekproef van de wijkmonitor is in
Heerhugowaard 39,5%. Van de vrijwilligers is 25,6% vrijwilliger bij sportverenigingen en 6,1%
vrijwilliger in culturele sector (muziek/ toneel/ zang/ dans/ film).
28.10 Samenvatting
In 2013 had Buitengebied Zuid 628 inwoners. In vergelijking met Heerhugowaard wonen er in
Buitengebied Zuid relatief weinig jeugd (0-14) en relatief veel personen in de
leeftijdscategorie 50-64 jaar.
Het aantal inwoners neemt tot 2033 naar verwachting iets toe. Naar verwachting zal het
percentage inwoners in de leeftijdscategorieën 0-14 jaar en 25 -34 jaar toenemen, het
percentage in de categorie 35-64 jaar neemt naar verwachting af. In het percentage ouderen
wijzigt relatief weinig tot 2033.
Het percentage allochtonen (westers + niet-westers) ligt iets lager dan het percentage in
Heerhugowaard.
De SES van postcodegebied 1701 (0,54), waarin Buitengebied Zuid zich bevindt, is
gemiddeld- hoger, en is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde SES score van Heerhugowaard.
In vergelijking met Heerhugowaard zijn we in het Buitengebied Zuid veel huishoudens
meerpersoonshuishoudens met kinderen
De inkomensverdeling in postcodegebied 1701, het gebied waarin de Buitengebied Zuid zich
bevindt, komt overeen met de inkomensverdeling in Heerhugowaard. De percentages
uitkeringen in het Buitengebeid Zuid liggen onder de percentages in Heerhugowaard, met
uitzondering van Wajong-uitkeringen die een uitschieter van 18,8% laat zien in Buitengebied
Zuid.
De beoordeling van de respondenten in de wijkmonitor voor sfeer in de wijk en voor mensen
in de wijk ligt nagenoeg gelijk aan de gemiddelde beoordeling in Heerhugowaard.
De Buitengebied Zuid ligt in het postcodegebied (1701) met het hoogst aantal
huisartsenepisodes voor veel voorkomende aandoeningen. In dit gebied ligt het aantal
indicaties voor persoonlijke verzorging iets hoger dan in Heerhugowaard. Beide gegevens
kunnen verband houden met het hoge percentage ouderen.
Hoewel er in de Buitengebied Zuid geen huisartsen en geen fysiotherapeuten bevinden,
bevindt het Buitengebied Zuid zich in een groter postcodegebied (1701) waarin relatief
ongeveer evenveel huisartsen en fysiotherapeuten per 1000 inwoners zijn als in Nederland
In postcodegebied 1701 is 1,5% van de inwoners cliënt van GGZ in vergelijking met 1,7%
voor Heerhugowaard. Er zijn in het Buitengebied Zuid geen wooneenheden voor mensen met
een geestelijke stoornis.
Het aantal personen met dementie neemt in postcodegebied 1701 toe, dit is een gevolg van
vergrijzing. Het aantal cliënten in zorg van Geriant per 1000 inwoners in 1701 ligt iets hoger
in vergelijking met het aantal cliënten in zorg van Geriant per 1000 inwoners in heel
Heerhugowaard.
In Buitengebied Zuid wonen geen cliënten van Brijder met een alcohol of drugsprobleem.
Begeleiding in groepsverband en begeleiding individueel wordt in 1701 relatief minder
afgenomen dan in Heerhugowaard.
De Buitengebied Zuid behoort niet tot de wijken met de meeste aanvragen voor individuele
voorzieningen zoals vervoer met taxi of een scootmobiel.
In Buitengebied Zuid zijn (voor zover bekend) geen gelijkvloerse woningen aanwezig en ook
geen woningen die aangepast zijn voor rollators en/of rolstoelen. In de Buitengebied Zuid
zijn geen woningen die expliciet voor ouderen zijn en geen specifieke huisvesting voor
mensen met een beperking.
In Buitengebied Zuid is een sporthal, een zwembad, een buurthuis, 19 speelpleinen, 2
horecagelegenheden gevestigd.
In het Buitengebied Zuid zijn twee maneges en het poldermuseum gevestigd.